Uchwyty pewag BKW

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Uchwyty do podnoszenia pewag winner BKW

Text of Uchwyty pewag BKW

 • PL

  E Owners Manual pewag safety lifting clamp BKW

  F Mode demploiPince de levage de scurit pewag BKW

  N pewag veiligheids-hijsklem BKW

 • D

  Przed zastosowaniem produktu prosimy o staranne przeczytanie niniejszej instrukcji obsugi. W przypadku pyta prosz zwrci si do dostawcy. Instrukcja obsugi suy przez cay okres uytkowania produktu, stanowic stae rdo informacji. Dzikujemy za wszelkie wskazwki i uwagi dotyczce udoskonalenia treci niniejszej instrukcji. Ze wzgldu na cigy proces bada i rozwoju zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i / lub zmiany cech zewntrznych osprztu do podnoszenia.

  Please read the safety instructions of this owners manual carefully before using the safety lifting clamp. In case of any doubts, please refer to your dealer. Our manuals are intended to be a reference source throughout the lifetime of your product. We appreciate any suggestions, and/or comments regarding this manual. Due to continuing research and development activities, product specifications are subject to change without notice.

  Lisez attentivement ce mode demploi avant dutiliser la pince. En cas de doute: demandez conseil votre fournisseur. Nos modes demploi ont pour but de servir de rfrence durant la dure de vie de votre produit. Nous apprcions les suggestions et/ou les remarques concernant ce mode demploi. En raison desactivits continues de recherche et de dveloppement, les spcifications techniques et lapparence des pinces peuvent tre changs sans avis pralable.

  Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, nog voordat u de hijsklem gebruikt. Bij twijfel raadpleeg uw leverancier! Deze gebruikershandleiding is bedoeld als referentiebron gedurende de levenscyclus van uw product. Commentaar en op- of aanmerkingen met betrekking tot de inhoud van deze handleiding wordt op prijs gesteld. In verband met voortdurende onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, kunnen technische specificaties en/of uiterlijke kenmerken van de hijsklemmen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

  2

  PL

  E

  F

  N

 • Instrukcja obsugi uchwytu do bezpiecznego podnoszenia BKW firmy pewag Spis treci

  1 Informacje oglne 32 Opis funkcji 33 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem 34 Przepisy bezpieczestwa 45 Podnoszenie 46 Konserwacja/Przegld 57 Demonta/Monta 58 Kontrola 59 Usuwanie 610 Rozwizywanie problemw lista kontrolna 611 Gwarancja 612 Warunki i postanowienia 613 Kontrola bezpieczestwa 714 Harmonogram kontroli 7

  Zacznik Bezpieczne podnoszenie 22 Demonta/Monta 22

  1. Informacje oglne Dzikujemy, e zdecydowali si Pastwo na zakup jednego z naszych wysokiej jakoci produktw. pewag austria GmbH posiada certyfikat ISO 9001 i w oparciu o wieloletnie dowiadczenie gwarantuje optymaln jako i bezpieczestwo. Uchwyty do podnoszenia firmy pewag s produkowane z wysokiej jakoci stali i speniaj wymagania wszystkich norm oraz samego produktu, m.in.: europejskiej normy EN 13155, australijskiej normy 4991, amerykaskiej normy ASME B30.20-2010 oraz dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

  2. Opis funkcji Uchwyt do podnoszenia BKW suy wycznie do podnoszenia/transportu stalowych belek. Dziki zastosowaniu specjalnego ucha nonego rodek cikoci belki znajduje si dokadnie pod uchem, wobec czego belka pozostaje w stanie rwnowagi. Po uruchomieniu dwigni innowacyjny mechanizm bezpieczestwa zapewnia stae naprenie wstpne szczki ruchomej na stopce belki. W ten sposb unika si zsunicia transportowanego elementu po przyoeniu siy. Z chwil podniesienia belki sia zacisku zwiksza w wyniku dziaania ciaru wasnego adunku na szczki zaciskowe. W chwili odkadania adunku uchwyt uniemoliwia nieprzewidziane poluzowanie belki.

  3. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Uchwyt do podnoszenia BKW jest specjalnie zaprojektowanym urzdzeniem chwytajcym, sucym wycznie do podnoszenia i transportu stalowych belek (T, UNP, INP, IPE, HE itp.) o rwnomiernie paskim punkcie mocowania, przylegajcym na caej swej dugoci do stopki stalowej belki. Pod zgodnym z przeznaczeniem zastosowaniem uchwytu rozumie si podnoszenie i transport belek z pozycji poziomej, pozycji pionowej. Dokumentacj techniczn otrzymaj Pastwo u producenta.

  PL

  3

 • 4. Przepisy bezpieczestwa Prosz zawsze pamita o bezpieczestwie swoim i osb trzecich! Przed zastosowaniem produktu prosimy o staranne przeczytanie niniejszej instrukcji obsugi

  W celu zapewnienia bezpieczestwa wasnego i naszych produktw uchwyt powinien by co najmniej raz w roku skontrolowany, przetestowany, a w razie potrzeby naprawiony przez pewag austria GmbH lub inny autoryzowany zakad specjalistyczny (patrz te rozdzia 8 Kontrola). W celu uzyskania dalszych informacji prosz zwrci si do pewag austria GmbH.

  Unikanie sytuacji niebezpiecznych dla ycia W celu uniknicia sytuacji niebezpiecznych dla ycia naley przestrzega nastpujcych wytycznych:

  Nie stosowa uchwytw, ktre nie zostay sprawdzone lub dla ktrych upyn termin kontroli. Bezwarunkowo zachowa bezpieczny odstp! Zabronione jest przebywanie pod wiszcym ciarem. Naley niezwocznie zleci wymian uszkodzonych uchwytw przez pewag austria GmbH lub inny autoryzowany

  zakad specjalistyczny. W przypadku wtpliwoci naley skontaktowa si z dostawc. Wolno transportowa tylko jedn belk jednoczenie. Nie transportowa belek, ktre swym ciarem przekraczaj maksymalne dopuszczalne obcienie robocze

  (WLL) (patrz dane na uchwycie lub certyfikacie). Nie transportowa belek, ktrych stopka jest grubsza lub ciesza ni rozstaw szczk (patrz dane na uchwycie lub

  certyfikacie). Przy jednoczesnym stosowaniu kilku uchwytw w ukadzie szeregowym zachowa odpowiedni dugo pasw

  lub acuchw, a kt pomidzy nimi nie moe przekroczy 60. Przy jednoczesnym stosowaniu kilku uchwytw w ukadzie rwnolegym zastosowa trawers i odpowiednio

  dugie pasy lub acuchy, tak aby ucha none uchwytw nie byy obcione siami bocznymi. Punkt mocowania dobra tak, aby uchwyt nie by umieszczony w czci stokowej podnoszonej belki. Usun z belki i w punkcie mocowania wszelkie zabrudzenia, jak smary, korozj, zgorzelin walcownicz itp. Dopuszczalna twardo powierzchni belki nie moe przekracza 37 HrC (345 Hb, 1166 N/mm2). Wszystkie uchwyty s przeznaczone do stosowania wycznie w normalnej temperaturze otoczenia.

  Ostrzeenie

  Naley unika bocznego obcienia ucha nonego. Swobodny spadek lub niekontrolowany ruch wahadowy haka moe spowodowa uszkodzenie uchwytu. W takim

  przypadku uchwyt naley sprawdzi przed kolejnym uyciem pod ktem ewentualnego uszkodzenia. Uchwyty do podnoszenia nie s przeznaczone do tworzenia staych pocze. Uchwyt naley raz w miesicu podda konserwacji (patrz strona 6 Konserwacja/Przegld). Wszelkie zmiany dokonane na uchwycie (np. spawanie, szlifowanie itp.) mog naruszy funkcjonalno

  i bezpieczestwo produktu. W takim przypadku gwarancja traci wano i producent nie przejmuje odpowiedzialnoci.

  Stosowa wycznie oryginalne czci zamienne firmy pewag. Niewaciwe uytkowanie uchwytu i/lub nieprzestrzeganie instrukcji

  obsugi oraz wskazwek dotyczcych bezpieczestwa moe spowodowa zagroenie dla uytkownika lub osb trzecich.

  5. Podnoszenie Stosujc uchwyt nie wolno przekroczy maksymalnego dopuszczalnego udwigu (WWL). Mocowanie uchwytu do podnoszenia na mechanizmie dwigowym:

  - bezporednio na haku z blokad bezpieczestwa, - za pomoc ogniwa spinajcego lub szekli acuchowej, - za pomoc pasa lub acucha, ewentualnie w poczeniu

  z ogniwem spinajcym lub szekl acuchow. Naley pamita, aby cay osprzt do podnoszenia by skontrolowany

  i odpowiedni do wielkoci podnoszonego ciaru. Wybierajc ogniwa czce i blokady naley pamita, aby uchwyt mg si swobodnie porusza w haku.

  Sprawdzi uchwyt pod ktem widocznych uszkodze.

  4

  PL

 • Sprawdzi dwigni pod ktem atwego otwierania i zamykania. Sprawdzi szczk ruchom pod ktem zabrudzenia. W razie potrzeby oczyci szczotk drucian. Usun w punkcie mocowania wszelkie zabrudzenia, jak smary, zgorzelin walcownicz itp. Otworzy uchwyt dwigni. Stopk belki wsun cakowicie w rozwarcie szczk i sprawdzi pozycj uchwytu, w celu upewnienia si, e

  adunek zachowa stabiln rwnowag w czasie transportu. Ucho none musi by zawsze skierowane w stron punktu rodkowego belki lub konstrukcji. Zamkn uchwyt poprzez odwrotne przekrcenie dwigni. Rozpocz powoli podnoszenie tak, aby szczki zaciskowe mogy dobrze chwyci; sprawdzi uchwyt pod ktem

  ewentualnego zsuwania si. W przypadku zsuwania si adunku patrz rozdzia 5 Podnoszenie. Jeeli adunek nadal si zsuwa patrz rozdzia 6 Konserwacja/Przegld. Przed zdjciem uchwytu sprawdzi, czy adunek znajduje si w bezpiecznej i stabilnej pozycji.

  6. Konserwacja/Przegld Uchwyt naley sprawdza raz w miesicu (patrz rozdzia 7 Demonta/Monta). Uchwytu nie wolno stosowa w nastpujcych przypadkach: pknicie lub odksztacenie obudowy, w szczeglnoci w naroach rozwarcia szczk, odksztacenie ucha nonego, zuyty zarys zba szczk zaciskowych, zuyta lub pknita spryna, ograniczona funkcjonalno lub wypadnicie mechanizmu dwigni, odksztacenie osi, brak kokw, w przypadku wgniecionych bokw ucha nonego na wysokoci kokw dystansowych.

  W zalenoci od stwierdzonych wad: demonta i czyszczenie uchwytu (patrz rozdzia 7 Demonta/Monta) lub sprawdzenie uchwytu w trakcie

  ponownej kontroli przez pewag austria GmbH lub inny autoryzowany zakad specjalistyczny (patrz rozdzia 8 Kontrola).

  7. Demonta/Monta W celu oczyszczenia i konserwacji uchwyt do podnoszenia BKW mona atwo zdemontowa w nastpujcy sposb (patrz rysunek konstrukcyjny na stronie 22):

  Cakowicie otworzy uchwyt. Usun spryn (13). W uchwycie typu 1,5 BKW najpierw wyj koek z osi szczki ruchomej (4). Wyj koek szczki (11) i sworze szczki ruchomej (8). Szczk ruchom (4) przesun w d do rodka tak, aby mona byo wyj o ucha nonego (3) z ucha nonego

  (2). Wyj o ucha nonego (2) i o szczki ruchomej