B»™ m´n PH¯ NG PHP LU¬N NGHIN C»¨U ( RESEARCH METHODOLOGY)

 • View
  40

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bộ môn PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU ( RESEARCH METHODOLOGY). Giảng viên: ĐĐ.TS. THÍCH QUANG THẠ N H. Bài 1 TỔNG LUẬN VỀ NGHIÊN CỨU. I. KHÁI NIỆM. 1 . Khái niệm n ghiên cứu: a. Về ph ươ ng diện nghĩa đ en: - PowerPoint PPT Presentation

Text of B»™ m´n PH¯ NG PHP LU¬N NGHIN C»¨U ( RESEARCH...

 • B mnPHNG PHP LUN NGHIN CU(RESEARCH METHODOLOGY)Ging vin: .TS. THCH QUANG THNH

 • Bi 1TNG LUN V NGHIN CU

 • I. KHI NIM

 • 1. Khi nim nghin cu: a. V phng din ngha en: Nghin cu l s tm ti, suy xt v nghin ngm mt vn cho thu o. Tn ting Anh l research . re l s lp i lp li nhiu ln. search l s nghin cu, pht hin hay khm ph.

 • b. V phng din khoa hc: Nghin cu l cng trnh kho st, n lc tm kim hoc khm ph nhng s kin/kin thc mi bng phng php c h thng khoa hc v mt ti/cng trnh nghin cu no mt cch su rng hn.

 • 2. Khi nim phng php lun nghin cu: Tn ting Anh l Research Methodology; Method of research; hay vit gn Methodology.

  L phng php lp lun c h thng v khoa hc khi nghin cu v mt ti hay mt cng trnh khoa hc no

 • II. PHN LOI NGHIN CU

 • a. Nghin cu thun ty(Pure research)L cng trnh nghin cu, khm ph kin thc mi v mt lnh vc no mt cch khng v li, ch nhm lm cho vn sng t hn v hon thin hn.

 • b. Nghin cu ng dng (Practical/applied research)L cng trnh nghin cu ca mt c nhn hay tp th, hoc ca cc ban ngnh/vin/cng ty/... tm kim v khm ph nhng sn phm mi hoc ci thin nhng sn phm c, nhm mc ch phc v li ch cho cc nhu cu x hi v pht trin kinh t.

 • III. CC PHNG PHP NGHIN CU

 • 1. Phng php s lng2. Phng php cht lng3. Phng php nghin cu hin trng4. Phng php thc nghim/th nghim5. Phng php kho st6. Phng php so snh7. Phng php phng vn8. Phng php bng cu hi9. Phng php nghin cu tiu biu10. Phng php phn tch 11. Phng php lin ngnh

 • IV. NGUN TI LiU NGHIN CU

 • 1. Ngun ti liu gc (Primary Sources) Ngun ti liu gc l bao gm tt c cc sng tc thuc nguyn thy ca mt tc gi no . Bao gm: Kinh/Sch nguyn thy. Lun vn; Lun n; Chuyn kho. Bi nghin cu trong Tp ch. Th t; Nht k; Hi k; Bt k nhn chng Kch; Th ca; Tiu thuyt; T truyn.Ti liu phng vn; cc bo co v thuyt trnh; ...

 • 2. Ngun ti liu ph/th 2 (Secondary Sources)

  Ngun ti liu th 2 bao gm cc sng tc vit v/da trn ti liu gc; hoc cc bn dch khc nhau v ti liu gc: Cc bn dch; s gii; ch thch. Bn tm tt; T in Bch khoa; cc mc/tp ch im sch.Cc sch hng dn; cc n bn cha cc thng tin v s kin; ...

 • V. PHN TRNH BY LUN VN- LUN N

 • 1. PHN UCc trang ba; trang trng v trang ta .Trang xc nhn gio s hng dn v gio s Trng b mn. Trang Tuyn b ca nghin cu sinh Li gii thiu/ li u sch /li Ta. Li cm n Mc lc; Bng lit k cc bng biu hoc hnh nh minh ha (nu c) Bng vit tt.

 • 2. PHN GIA

  Chng Dn nhp.Cc chng Ni dungChng Kt lun/Tm tt

 • 3. PHN CUITrang Ph chTrang Ch gii Thut ng/ v Thut ng i chiu Th mc tham kho Bng ch dn mc t.

 • VI. CC THNH PHM NGHIN CU

 • 1. BIN KHO (Writings)L mt bi nghin cu nhm cng b, cung cp hay ph bin kin thc v mt vn no ; khng mang tnh cht hc ng/thi c/ trnh c cp vn bng/chng ch.Khng gii hn v s trang v phm vi nghin cu. V d: Bi vit trn bo, tp ch, mng,

 • 2. BI LUN VN (Esays)L bi vit ngn ca sinh vin trong mt hc phn cp C nhn v Cao hc. L thnh phm nghin cu nh nht trong tnh cht hc ng c gii hn trong vng 20 trang. V d: Mt tiu lun cho mt hc phn/ b mn.

 • 3. BI KHO LUN (Writen Assignments)L bi nghin cu mang tnh cht hc ng c thc hin vo gia k hay cui k ca kho hc trong phm vi 50 trang. V d: Tiu lun gia/cui hc k.

 • 4. BI CHUYN KHO (Monograph)L bi nghin cu chuyn ngnh v mt ch /lnh vc no , khng gii hn s trang.L bi kho cu chuyn ngnh dnh cho mc ch hc ng hoc cc mc ch nghin cu thun ty. V d: Kho st v s kin n sanh ca c Pht.

 • 5. BI LUN VN C NHN (Graduation Tratise)L lun vn nghin cu ti tt nghip ca sinh vin cp C nhn c gii hn trong vng 100 trang. V d: ti lun vn tt nghip.

 • 6. LUN N (Dissertation/Thesis)L lun n nghin cu cao cp ca cc bc hc t Cao hc tr ln vi s trang ti thiu t 150 trang tr ln (kh giy A4). Lun n c 3 cp: Cao hc; Ph Tin s v Tin s. V d: ti lun n tt nghip.

 • Bi 2TIN TRNH SON THOKHO LUN, LUN VN & LUN N

 • I. TIU CH CHN TI C thch hp vi trnh , kh nng, s trng ca mnh khng?C gi tr, ngha, hoc ng gp mi g cho lnh vc ang nghin cu khng? C ngun ti liu cung cp cho vic nghin cu ti khng? C Gio s hng dn thch hp khng?C tht s thch th nghin cu ti khng?C th hon tt trong thi gian n nh khng?

 • II. PHM VI NGHIN CU TI ti khng qa rng.Suy ngh v gii hn phm vi nghin cu ca mnh

 • V d:1. Nghin cu GII - NH -TU trong o . 2. Tm hiu GII - NH - TU trong cc kinh in i tha Pht gio.3. Nghin cu v so snh GII NH- TU qua cc kinh in thuc h Nikya (Nam truyn) v A Hm (Bc truyn).

 • V d:1. Nghin cu GII trong TAM V LU HC. 2. Tm hiu NG GII trong GII HC.3. Nghin cu v so snh v CH HIU qua t tng Pht gio v Khng gio. 4. Nghin cu v phn tch CON S 7 qua hnh tng Pht n sanh.

 • III. LP CHNG TRNH LM ViC Tham kho, tm kim v gp nht ngun ti liu (bao nhiu ngy?) c v ghi ch cc chnh v phn trch dn trong ti liu (c th theo tng chng hoc nhiu chng). (bao nhiu ngy?) Vit bn tho ln th nht (bao nhiu ngy?) Hiu nh v ghi ch thch tng chng. (bao nhiu ngy?) Vit bn tho ln cui cng. (bao nhiu ngy?)

 • IV. THAM KHO TI LIU Sch tham kho c tm thy ti cc tim sch hoc th vin nh trng.Sch tham kho gm c: sch thuc t liu gc v ph; cc t in; bch khoa; tp ch; bo ch; s tay; cc bi Lun n khc; .v..v cng l ngun cung cp thng tin cho cc bn.

 • V. PHC THO DN BI S BPHN DN NHP

  B. PHN NI DUNG Cc chng: I, II, III, . Cc mc: 1, 2, 3, Cc tit: a, b, c, Cc on v tiu on

  C. PHN KT LUN Tm chnh cc chng Cc ngh cho nghin cu mi

 • VI. C & GHI CH TI LIU1. C T LIU (c 2 cch) a. c tng chng, tng onb. c mt lt tt c cc chng Ch nn c cc phn c lin quan n ni dung ti. 2. THI C C nim tin da trn uy tn ca tc gi. C thnh kin, mc cm vi tc gi.c vi mt tm hn v khi c rng m, v t, khng thin v v c khoa hc.

 • 3. GHI CH T LIUNhng kin thc, thng tin ph qut v cn thit nht cho ti ( h thng kin thc cho mnh).Nhng thng tin sng to, khm ph hay ng gp ring ca tc gi ni ting ( hc hi v trch dn).Nhng nhn nh, nh gi mi m, sng to v c bit ca tc gi khc ( hc hi v trch dn).Nhng nhn nh, nh gi, ph bnh hay mang tnh nh kin v bt k gc no trong lnh vc nghin cu ( gp hay ph bnh v sau).

 • VII. NHNG IU CN GHI NHKhng dng li l cao ngo, thiu t nh, th tc v khinh thng cc nh nghin cu khc.Khi xng h, nn dng t: chng ti, tc gi, ngi vit v ca chng ti thay v dng: ti v ca ti.Nn nht qun khi s dng cc thut ng dch c ngun gc nc ngoi.Khi trch ngn ng gc Pht hc, nn ch dng nht qun1 trong 2 c ng chnh (Pali hoc Sanskrit) trnh c gi b nhm ln.

 • Bi 3CU TRC CA LUN VN-LUN N

 • Cu trc ca lun vn- lun n c phn chia thnh 3 phn:

  A. PHN U B. PHN GIA (PHN VN BN)C. PHN CUI (PHN THAM KHO)

 • A. PHN U 1. Trang ba (ta , cp, khoa, tn NCS/GS/b mn/trng/a im/nm trnh lun vn2. Trang trng/trang m/trang na ta 3. Trang ta 4. Trang tng nim (nu c)5.Trang xc nhn ca Gio s hng dn/Trng b mn6.Li cam oan ca nghin cu sinh7.Trang mc lc (bt u s La M: i, ii, iii, iv,)8.Li ni u/Li cm n9.Bng lit k cc hnh nh minh ha (nu c)10.Bng vit tt

 • 1. Trang ba: ta , cp, khoa, tn nghin cu sinh/Gio s hng dn, tn mn hc, tn trng,a im v nm trnh lun vn (Cover- page)

 • NGHIN CU V GII NH TU TRONG KINH TRUNG B

  LUN N Trnh ti b mn Trit hc thuc khoa Pht hc ca Trng i hc Pht gio Vit Nam hon tt cc yu cu c cp vn bng Tin s Trit hc Pht hc

  Nghin cu sinh: NGUYN VN TMGio s hng dn: TRN TH HOA(Trng khoa Pht hc)

  B mn: Trit hc Pht hcTrng i hc Pht gio Vit NamTP. H Ch Minh2012

 • TRNG CAO NG PHT HCTP.H CH MINH

  LUN VN TT NGHIP C NHN PHT HC

  ti:NGHIN CU V GII NH TUTRONG KINH TRUNG B

  Nghin cu sinh: NGUYN VN TMGio s hng dn: TRN TH HOA(Trng khoa Pht hc) B mn: Trit hc Pht hc

  2012

 • 2. Trang trng/trang m/trang na ta (Half -tilte page)

 • NGHIN CU V GII NH TUTRONG KINH TRUNG B

 • 3. Trang ta (Title)

 • NGHIN CU V GII NH TU TRONG KINH TRUNG B

  LUN N Trnh ti b mn Trit hc thuc khoa Pht hc ca Trng i hc Pht gio Vit Nam hon tt cc yu cu c cp vn bng Tin s Trit hc Pht hc

  Nghin cu sinh: NGUYN VN TMGio s hng dn: TRN TH HOA(Trng khoa Pht hc)

  B mn: Trit hc Pht hcTrng i hc Pht gio Vit NamTP. H Ch Minh2012

 • TRNG CAO NG PHT HCTP.H CH MINH

  LUN VN TT NGHIP C NHN PHT HC

  ti:NGHIN CU V GII NH TUTRONG KINH TRUNG B

  Nghin cu sinh: NGUYN VN TMGio s hng dn: TRN TH HOA(Trng khoa Pht hc) B mn: Trit hc Pht hc

  2012

 • 5. Trang xc nhn ca Gio s hng dn/Trng b mn (Certificate)

 • XC NHN CA GIO S

  Chng ti xin xc nhn rng y l lun n do chnh nghin cu sinh Nguyn Vn Tm thc hin di s hng dn ca chng ti.Lun n ny l cng trnh mi, c nhiu sng to v ng c cu xt c cp vn bng Tin s. Ngy... thng. nm

  Gio s hng dnGio s Trng b mn K tn K tn(ghi r h, tn & chc v) (ghi r h, tn & chc v) a ch lin h a ch lin h

 • 6. Li cam oan ca nghin cu sinh(Declaration of researcher)

 • LI CAM OAN CA SINH VIN/ NGHIN CU SINH

  Chng ti xin cam oan rng y l cng trnh nghin cu ca ring chng ti, khng c s hp tc ca ai, khng sao chp hay da vo bt k tc phm no t trc n gi.Lun n ny cha tng np v trnh cho bt k trng i hc no c cp pht bt k chng ch hay vn bng no.Ngy... thng. nm Ch k ca nghin cu sinh (ghi h & tn)

 • 7. Trang mc lc (Table of Contents)

 • Chng IGII THIU TNG QUTTrangI.1. Tnh Hnh X Hi Hin Nay 11.1. Gio Dc51.2. Khng B v Bo ng 101.3. Mi Trng Sinh Thi 15I.2. S ng Gp ca c Pht 232.1. Quyn Bnh ng 272.2. Bt Bo ng32

 • Chng IIVAI TR CA TU S TI N

  II.1. S Lc v Pht Gio n 40 1.1. S Du Nhp 42 1.2. S Suy Thoi 47 1.3. S Phc Hng55II.2. Pht Gio n thi Hin i62 2.1. Vai Tr ca Tu S n 70 2.2. S ng Gp ca Tu S 82II.3. 90 3.1.. 92 3.2. 97

 • 8. Li ni u/ Li cm n