Click here to load reader

BRUGERVEJLEDNING · PDF file 2­IND 5­ OPSÆTNING­OG­SIKKERHED­----- Om­dit­tv 7Udover DVB-S-, DVB-T- og DVB-C-udsendelser kan du også se digitale tv-programmer. 7Mange funktioner

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of BRUGERVEJLEDNING · PDF file 2­IND 5­ OPSÆTNING­OG­SIKKERHED­-----...

 • DA

  43 VLX 6950 BP

  BRUGERVEJLEDNING

 • DANSK2­

  INDHOLDSFORTEGNELSE­-------------------------------------------------------------------

  5­ OPSÆTNING­OG­SIKKERHED­

  7­ GENERELLE­OPLYSNINGER­ 7 Tv'ets specielle funktioner 8 Modtagelse af digitale stationer 8 Energibesparende foranstaltninger 8 Bemærkninger om stillbilleder

  9­ PAKKENS­INDHOLD­ 9 Standardtilbehør 9 Ekstraudstyr

  10­ TILSLUTNING/FORBEREDELSE­ 10 Forbindelse af antenne og strømkabel 11 Montering på væg eller flade 12 Sådan sættes batterierne i fjernbetjenin-

  gen

  13­ OVERSIGT­ 13 Tilslutninger på tv'et 14 Kontrolknapper på tv'et 14 Knapper på fjernbetjeningen 14 Sådan tænder du tv'et og sætter det i

  standbytilstand 14 Justering af lydstyrke eller kanalskift 15 Fjernbetjening – hovedfunktioner 16 Fjernbetjening – alle funktioner

  17­ INDSTILLINGER­ 17 Indstillinger for tilslutning til hjemmenet-

  værk 17 Justering af tv-kanaler 18 Første opsætning – oversigt 19 Første opsætning 22 Kanalredigering til digitale kanaler

  24­ BILLED-/LYDINDSTILLINGER­ 24 Billedindstillinger 25 Lydindstillinger

  26­ SÅDAN­BRUGES­TV'ET­–­­

  BASISFUNKTIONER­ 26 Sådan tændes og slukkes tv'et 26 Valg af kanaler 26 Valg af kanaler fra lister 26 Valg af signalkilde 26 Justering af lydstyrken 26 Sådan slås lyden fra 27 Audio-sprog 27 Undertekster 27 Swap-funktion 27 Billedtilstand 27 Rum lyd 27 Auto standby 28 Sleep timer 28 Ændring af billedformat

  28­ SÅDAN­BRUGES­TV'ET­–­­

  YDERLIGERE­FUNKTIONER­

  29­ ELEKTRONISK­TV-GUIDE­

  30­ HBBTV-TILSTAND­ 30 Hvad er HbbTV? 31 Brug af HbbTV 31 Yderligere funktioner til videoindekser 31 Deaktivering og aktivering af HbbTV

  32­ TEKST-TV-TILSTAND­ 32 Tilstanden TOP-tekst eller FLOF-tekst 32 Normal teksttilstand 32 Yderligere funktioner

 • 3­DANSK

  INDHOLDSFORTEGNELSE­-------------------------------------------------------------------

  33­ USB-OPTAGELSE­ 33 Informationer om optagelse og afspilning

  af tv-programmer 33 Mulige begrænsninger ved brug af ekster-

  ne datamedier 34 Tilslutning af eksternt datamedie 35 Indstillinger for USB-optagelse 36 Sådan sættes tidsforskydningsprogram-

  mer på pause 36 Optagelse af programmer 37 Programindstilling for optagelse 39 Sletning af en timer 39 Afspilning 39 Slette programmer fra optaget filmenu

  40­ USB-PROCES­ 40 Filformater 41 Tilslutning af eksternt datamedie 42 Filbrowser 42 Basisfunktioner for afspilning 43 Yderligere afspilningsfunktioner

  44­ SMART­INTERACTIVE­TV­ 44 Meddelelse om dataindsamling og soft-

  ware opdatering 44 Aftale om beskyttelse af personlige oplys-

  ninger 44 SMART Interactive TV-internetapplikatio-

  ner 45 Kom i gang med Smart Interactive TV 45 Start af Netflix-appen 45 Sådan logger du ud af Netflix-appen 45 Sådan holder du Netflix-appen fra at

  køre i baggrunden

  46­ SPROGINDSTILLINGER­ 46 Ændring af hovedsprog 46 Ændring af lydsprog 46 Ændring af undertekstsprog

  47­ TILGÆNGELIGHEDSFUNKTIONER

  48­ TIMER-FUNKTIONER­ 48 Auto Sync 48 Dato og tid 48 Tidszone 48 Sleep timer 48 Auto standby

  49­ LÅSE-INDSTILLINGER­ 49 Ændring af pinkode 49 Blokering af en tv-kanal 49 Sådan ser du en blokeret tv-kanal 49 Forældrevejledning

  50­ ANDRE­INDSTILLINGER­ 50 Softwareopdatering (USB) 50 Software opdatering (NetReady) 50 Indstilling af tv-apparatet til dets oprindeli-

  ge indstillinger

  51­ BRUG­AF­EKSTERNT­UDSTYR­ 51 HDMI CEC 51 Tv'ets funktioner med HDMI CEC-tilslut-

  ning. 52 High Definition - HD klar 52 Tilslutningsmuligheder 53 Tilslutning af en ekstern enhed 53 Brug af DVD-afspiller, DVD-optager, vide-

  ooptager eller modtagerboks 53 Hovedtelefoner 53 Hi-Fi-system

  55­ BRUG­MED­COMMON­INTERFACE 55 Hvad er Common Interface? 55 Isætning af CA-modulet 55 Adgangskontrol for CA-modul og chipkort

  56­ OPSÆTNING­AF­NETVÆRK­ 56 Netværksforbindelse 56 Traditionelt netværk 57 Indstillinger for traditionelt netværk 59 Trådløst netværk

 • DANSK4­

  INDHOLDSFORTEGNELSE­-------------------------------------------------------------------

  62­ DETALJEREDE­KANALINDSTILLINGER 62 Automatisk søgning efter digitale tv-kana-

  ler fra en satellitmodtager 63 Manuel søgning efter digitale tv-kanaler

  fra en satellitmodtager 64 LNB Settings 65 Automatisk søgning efter digitale tv-kana-

  ler via kabel 65 Automatisk søgning efter digitale tv-kana-

  ler fra en satellitmodtager 66 Automatisk søgning efter digitale tv-kana-

  ler fra en antenne 66 Manuel søgning efter digitale tv-kanaler

  fra antenne 67 Kanalsøgning efter analoge tv-stationer 68 Visning af signalinformation 69 Serviceinformation til autoriserede for-

  handlere 69 Bemærkninger til trådløs forbindelse

  (WLAN) 70 Bortskaffelse af emballagen 70 Miljømæssig bemærkning 71 Fejlfinding

  73­ ORDLISTE­

  76­ INDEKS­

 • 5­DANSK

  OPSÆTNING­OG­SIKKERHED­-------------------------------------------------------

  Om­dit­tv 7 Udover DVB-S-, DVB-T- og DVB-C-udsendelser

  kan du også se digitale tv-programmer. 7 Mange funktioner på tv’et kræver en internet-

  forbindelse. Tv’et er udstyret med WLAN- og LAN-port.

  7 Dette tv kan optage programmer. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du have en lagerenhed, der kan tilsluttes via USB, for eksempel en ekstern harddisk (ikke inkluderet i produktet). De optagede programmer kan kun ses på det tv, som de er optaget på. Hvis tv'et er blevet repareret, vil det muligvis ikke være muligt at se programmer, der er gemt tidligere.

  Tilsigtet­brug 7 Tv’et er ikke beregnet til brug i vådrum. 7 Brug tv’et med det medfølgende stativ eller et

  passende VESA-beslag. 7 Tv’et er primært beregnet til at afspille tv-pro-

  grammer, streame indhold og musik/video- materiale fra eksterne enheder. Enhver anden brug er strengt forbudt.

  Det er ikke beregnet til informationsvisning eller som computerskærm. Hvis et stillbillede eller et billede i mindsket format vises i læn- gere tid, kan det resultere i synlige spor på skærmen i en efterfølgende periode.

  Dette er ikke en fejl, der kan lægges til grund for et erstatningskrav.

  Grænsefladekriterier Dette produkt er fremstillet i overensstemmelse med tyrkiske telekommunikationsnetværk.

  Sikkerhed ADVARSEL

  Risiko­for­elektriske­ulykker 7 Tv'et må ikke skilles ad. Der kan opstå sikker-

  hedsrisiko, og produktgarantien blive ugyldig, hvis tv-apparatet åbnes.

  7 Tv'et må kun bruges med det strømkabel eller den vekselstrøms/jævnstrømsadapter, der medfølger.

  7 Undlad at bruge tv'et, hvis strømledningen/ adapteren (hvis den medfølger) er beskadiget.

  7 Hvis stikket på tv'et har et jordforbindelsesstik, må dette kun indsættes i en kontakt med jord- forbindelse.

  7 Tv'ets stik må kun sættes i stikkontakten, efter du har tilsluttet det eksterne udstyr og anten- nen.

  7 Beskyt dit tv mod fugt. Placer ikke beholdere med væske (f.eks. vaser) på tv’et.

  Brandfare 7 For at forhindre brand skal stea-

  rinlys eller åben ild altid holdes væk fra dette produkt. 7 Undlad at tildække ventilations-

  åbningerne på tv’et. 7 Sørg altid for at tage strømstik og antennestik-

  ket ud i tordenvejr. 7 Hold stearinlys og andre former for åben ild

  væk fra tv'et. 7 Undlad at udsætte batterierne for ekstrem

  varme som eksempelvis solskin, brand eller lignende.

  7 Brug kun batterier af samme type (mærke, størrelse, egenskaber). Undlad at bruge nye og brugte batterier sammen.

 • DANSK6­

  OPSÆTNING­OG­SIKKERHED­-------------------------------------------------------

  ADVARSEL Der­kan­opstå­skader,­hvis­dit­tv­vælter Placer aldrig tv'et på en ustabil overflade. Tv'et kan vælte og forårsage alvorlige skader, hvilket i sjældne tilfælde kan medføre dødsfald. Over- hold særligt følgende forholdsregler for at be- skytte børn mod sådanne uønskede hændelser: 7 Brug kun møbler, der kan understøtte tv'et på

  sikker vis. 7 Sørg for, at tv'et ikke rager ud over møblet,

  som det står på. 7 Placer ikke tv'et på høje møbler, som har risiko

  for at vælte, såsom skabe, sideborde eller reoler. Hvis du ikke har andre muligheder, skal du fastgøre møblet og tv'et til væggen, så de ikke kan vælte.

  7 Undlad at placere tv'et på stof eller andet ma- teriale, der er placeret mellem tv'et og møblet.

  7 Fortæl børn, at der er fare forbundet med at klatre på det møbel, hvor tv'et er placeret.

  7 Vær altid opmærksom på ovenstående ad- varsler, når du flytter tv'et.

  FORSIGTIG Kortere­levetid­på­grund­af­høj­ driftstemperatur 7 Undlad at placere tv'et ved siden af varmeen-

  heder eller i direkte sollys. 7 Sørg for en afstand på mindst 10 cm omkring

  tv'et for at sikre tilstrækkelig ventilation. Misfarvning­af­møbler­på­grund­af­ gummifødder 7 Visse møbeloverflader kan blive misfarvet,

  når de kommer i kontakt med gummi. Der kan placeres en plade af glas eller plast under stativet for at beskytte møblerne. Undlad at bruge et stofunderlag eller tekstilmåtter som eksempelvis dækkeservietter.

  Elektromagneti

Search related