Butlletí d'Escacs digital agost 2011

 • View
  220

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

El Butllet d'Escacs digital informa de les activitats de la Federaci Catalana d'Escacs i dels jugadors catalans

Transcript

 • 1Butllet d'Escacs digital de la FC

  E, n 4 agost 2011

  D'ESCACSdigital

  ButlletAgost 2011

  4

  El lleidat Jordi Coll acabasubcampi dEspanya

  Laura Martn, tercera encategoria femenina

  Els catalans tornen a casa amb medallesen els campionats dEspanya Sub-18

 • 2But

  llet

  d'Es

  cacs

  dig

  ital d

  e la

  FC

  E, n

  4 a

  gost

  201

  1

  D'ESCACS

  wwwwwwwwwwwwwww.escacs.cat.escacs.cat.escacs.cat.escacs.cat.escacs.cat

  Confecci:Equip de redaccin delBUTLLET D'ESCACS DIGITAL dela Federaci CatalanadEscacs

  Redacci i administraci:Gran Via, 594, 7. 1a.,08007 BarcelonaTel 93.3185926Fax 93.4125097e-mail:federacio@escacs.cat

  L'opini de la Federaci Catalanad'Escacs noms s'expressa en l'edi-torial.

  digital

  Butllet

  agost 2011

  ndex3 Editorial

  Competicions estatals4 Campionat d'Espanya Femen7 Campionat d'Espanya Sub-18

  10 Campionat d'Espanya Sub-16

  Circuit Catal d'Escacs Internacional13 XXIX Open Internacional dAndorra15 XVI Obert Internacional "Ciutat de Balaguer"16 XXXVII Open Internacional Vila de Sitges17 VII Open Internacional de Cervell18 XII Obert Internacional Ciutat dOlot19 XXXVII Open Int. "Ciutat de Badalona"20 XXI Obert Internacional La Pobla de Lillet22 Partides del Circuit Catal

  Miscellnia25 Matx amists Xina-Catalunya

  n 4

 • 3Butllet d'Escacs digital de la FC

  E, n 4 agost 2011

  EDITEDITEDITEDITEDITORIALORIALORIALORIALORIALSi fem una ullada als resultats dels campionats dEspanya dEdats que

  shan jugat aquest estiu, salten a la vista algunes coses. Entre les diver-

  ses possibilitats de medalles, per ser exactes, 36, entre or, plata i bronze,

  mascul i femen, i en les diverses categories sub-8 a sub-18, els nostres

  representants nhan aconseguit 7. Aquest resultat ha estat molt positiu

  per als escacs femenins catalans, ja que 6 de les 7 medalles han estat

  guanyades per les nostres jugadores. No podem dir el mateix dels nois,

  noms Jordi Coll ha pujat al podi, encara que cal tenir en compte que

  algunes bones classificacions shan perdut en el darrer moment, com les

  de les categories sub-10 i sub-16.

  Tenim un gran futur entre les noies, atenent a aquests resultats. I no

  podem deixar de fixar-nos en algunes de les nostres participants en par-

  ticular, sense desmerixer les dems. Laura Martn, amb 14 anys, est

  pujant com lescuma en les competicions oficials, aquest estiu: or en el

  campionat dEspanya Infantil per Equips, plata en el Campionat dEs-

  panya Sub-14 i bronze en categoria sub-18. S, efectivament, una juga-

  dora sub-14 aconsegueix acabar tercera en un campionat dEspanya Sub-

  18! Sens dubte que haurem destar pendent de la jugadora de Llinars.

  Joana Ros, de la Colnia Gell, ha tornat a fer medalla en el Campi-

  onat dEspanya Sub-8. Ja va fer lor lany passat, i enguany continua al

  capdamunt. Galla Garcia-Castany, igual que la Laura Martn, tamb

  porta un excellent estiu: or en el Campionat dEspanya Infantil per

  Equips, bronze en el Campionat Sub-14 i 11a en un Campionat dEspa-

  nya Femen amb un munt de titulades internacionals.

  Daniela Velasco, plata a sub-12, i Andrea Jauss, plata a sub-10, com-

  pleten el palmars de medalles. A tot aix, cal dir tamb que l'Elisabet

  Ruiz va fer un Campionat Femen d'Espanya molt bo, acabant amb la

  mateixa puntuaci que la tercera classificada, i essent la primera classi-

  ficada de les jugadores no titulades. Tenim corda per als propers anys,

  almenys pel que fa a les noies!

  Cal mirar endavant i continuar treballant per millorar els resultats, a

  totes les categories i a tots els nivells.

 • 4But

  llet

  d'Es

  cacs

  dig

  ital d

  e la

  FC

  E, n

  4 a

  gost

  201

  1

  Classificaci final

  Campionat dEspanya Individual Femen

  La delegaci catalana arriba-va a lhotel de joc la tardaabans del inici del torneig,on coincidia amb els representantssub-18 que havien finalitzat elcampionat aquell mateix mat.Desprs de les felicitacions perti-nents, tarda de tranquillitat a les-pera de larribada de la resta de par-ticipants.

  El torneig comen el dia 1 a latarda amb 31 participants i fins a10 titulades. La bona posici alrnquing va permetre a la Galla ilEli passar tall la primera ronda isumar cmodament el primer punt.Per la seva banda, la Carla es vaenfrontar a la madrilenya WMFMaria Cerrato i no va poder pun-tuar. Pel que fa a les jugadores delcapdamunt del rnquing inicial,lnica sorpresa va ser la derrotade landalusa Amalia Aranaz da-vant la gallega Edda-GeorginaBeltran.

  El segon dia ja trobvem lni-ca ronda doble del torneig i, teninten compte les poques rondes deque constava el torneig, seria cr-tica per veure les jugadores ambopcions reals. Mal inici per a lescatalanes, que no van poder sumar

  Elisabet Ruiz a punt de fer medallaElisabet Ruiz a punt de fer medallaElisabet Ruiz a punt de fer medallaElisabet Ruiz a punt de fer medallaElisabet Ruiz a punt de fer medallaEntre els dies 1 i 6 dAgost sha disputat a lhotel Scala de Padrn,A Corua, el Campionat dEspanya Individual Femen, amb laparticipaci de tres representants catalanes: Galla Garca-Castany, Elisabet Ruiz i Carla Marn. Les possibilitats daconseguirmedalla no eren massa altes, donat el nivell de les participants.Aix i tot, Elisabet Ruiz va fer un torneig molt bo, acabant amb lamateixa puntuaci que la tercera classificada, i essent la primeraclassificada de les jugadores no titulades.

  Carla Marn

  1. Hernndez, Yudania Gal 62. Vega, Sabrina Can 5,53. Collado, Laura Mad 54. Aranaz, Amalia And 55. Gutirrez, Paloma And 56. Ruiz, Elisabet Cat 57. Vega, Belinda Can 4,58. Perera, Mariela And 4,59. Garca, Nieves Ara 4,5

  10. Pascual, Lucia Mad 411. Garcia-Castany, Galla Cat 4...22 Marn, Carla Cat 3

  fins a 31 jugadores.

  cap punt a la ronda matinal. Parti-des dures per a la Galla i lEli quees batien amb les titulades Belin-da Vega i Lucia Pascual, respecti-vament. La Carla tampoc va poderestrenar el seu marcador particu-lar, doncs el temps li va jugar unamala passada en una posici on jasemblava superior i li van acabarcantant bandera. Entre les titulades,noms dues jugadores, NievesGarca i Graciela Redondo, vancedir mig punt davant Maria delCarmen Nieto i Edda Beltran, res-pectivament.

  Molt millors resultats per la tar-da per a les catalanes, que van su-mar els tres punts possibles davantles jugadores Sara Garca, Aranza-zu Snchez i Sandra Romero, res-pectivament. Pel capdamunt, tau-les rpides entre les germanes Vegaa la primera taula i ms disputadesentre les titulades Nieves Garca iPaloma Gutirrez. La victria deYudania Hernndez davant la ma-drilenya Luca Pascual, la col-locava com a lder en solitari deltorneig, sent lnica capa de su-mar els tres punts sencers. Entre laresta de titulades, destacava la der-rota de Mara Cerrato enfrontMaria del Carmen Nieto, que esta-va firmant un bon inici de torneig.

  Yudaina Hernndez, campiona d'Espanya.

 • 5Butllet d'Escacs digital de la FC

  E, n 4 agost 2011

  Desprs de lintens dia i sabent queal mat segent tocava descans, al-gunes de les jugadores del torneigjunt amb alguns membres delequip organitzatiu es van animara anar a sopar al poble per canviaruna mica daires.

  Mat gris de descans i prepara-ci a les habitacions i el hall delhotel, on el wifi era lestrella,abans de disputar la quarta ronda,que significava superar ja lequa-dor del torneig. Ronda dura per ala Galla i lEli, que tot i disposarde bones opcions no van poderevitar les derrotes davant les titu-lades Amalia Aranaz i Laura Co-llado. Partida ms tranquilla per ala Carla, que va derrotar cmoda-ment Maria Concepcin Acebal,doncs aquesta es va deixar mat enuna. A les primeres taules, Yuda-nia Hernndez reafirmava el seubon joc al derrotar Sabrina Vega iseguia com a lder en solitari. No-ms Belinda Vega seguia el seu rit-me a mig punt desprs de la vict-ria enfront Graciela Redondo. Perla seva banda, Paloma Gutirrez iNieves Garcia no van poder pas-sar de les taules enfront Maria delCarmen Nieto i Mariela Perera.

  Nit tranquilla a lhotel Scala iper fi el primer pat del torneig on

  no es servia carn amb patates. Elscalamars a landalusa van rebreuna molt bona acceptaci entre ju-gadores i acompanyants. Tot i aix,sembla que el grup de jugadores imembres de lorganitzaci que vandecidir anar a sopar al pazo deprop de lhotel van sopar encaramillor.

  El peregrinatgeEl dia tornava a despertar-se tapata Padrn, aix que un petit grup vadecidir que era un dia perfecte perestirar una mica les cames i vandecidir recrrer a peu els 21 km queseparen lhotel de joc de la cate-dral de Santiago. Aix si, desprsde quatre hores dexcursi, la tor-nada es va fer en taxi.

  La cinquena ronda va a tornara ser molt positiva per a les juga-dores catalanes, que sumant totestres el punt sencer, es situaven amb3 punts dels 5 possibles i opcionsen les ltimes rondes. Victria im-portant de la Galla davant la WMFMara Cerrato i partides ms c-modes per lEli i la Carla que esvan imposar a Oihana Gonzlez iMarta Martn, respectivament. A laprimera taula, Yudania Hernndezcedia el primer mig punt del tor-neig davant la canria Belinda

  Vega, mantenint tot i aix el lide-rat en solitari. Amalia Aranaz iLaura Collado completaven el grupperseguidor amb 4 punts al derro-tar Paloma Gutierrez i Lucia Pas-cual, respectivament.

  Saproximava el final del tor-neig i el menjador de lhotel esta-va cada dia menys concorregut, toti que tornvem a gaudir dun bonplat de peix. Era lltima nit ambmat lliure al dia segent i la ma-joria de jugadores es va animar arecrrer la curta distncia que se-parava lhotel de joc del pub Zipi-Zape per relaxar-se una mica.