Câu hỏi Thương mại

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 7/26/2019 Cu hi Thng mi

  1/40

  Cu 1. Trnh by vn hp nht lut hng mi v lut dn s

  Cu !. "hn bi#t hp $ng %h& thu' hng h() v*i %+% l&i hp $ng ,h+%

  Cu -. n t/ng %0) lut thng mi l lut ngh) v2

  Cu 3. ,h+i ni#m hp $ng %ung 4ng d5%h v2 b+n u gi+

  Cu 6 C+% hnh vi h7n hp 8 dn s 9 thng mi: d;n ?

 • 7/26/2019 Cu hi Thng mi

  2/40

  Cu @ A)i trB %0) TB) +n tr&ng vi#% ph+ s/n %0) d&)nh nghi#p.

  Cu . Trnh by mDi tng =u)n giE) ,h+i ni#m thng nhn v ,h+i ni#m hnh

  vi thng mi

  Cu F. C sG thi

 • 7/26/2019 Cu hi Thng mi

  3/40

  Cu 11. "hn bi#t hnh vi thng mi v hnh vi dn s

  Cu 1!. MN% iOm %0) gi)& , %hQnh %0) =u/n tr5 s/n nghi#p b5 ph+ s/n.

  Cu 16. %+% N% iOm %0) hp $ng mu) b+n hng h()

 • 7/26/2019 Cu hi Thng mi

  4/40

  Cu 1@. s h7 tr %0) tB) +n v*i vi#% gi/i =uy

 • 7/26/2019 Cu hi Thng mi

  5/40

  Cu !1. X/n %ht ph+p l> %0) %h& hng v %hp nhn %h& hng ?

  Cu !!. X/n %ht ph+p l> %0) hB) gi/i thnh % n'u nh th< n& tr&ng XY lutTD t2ng Zn s !KK3?

  Cu !-. nhEng vn ph+p l> %h0 y li'n =u)n t*i %hp nhn ngh5 gi)& ,

 • 7/26/2019 Cu hi Thng mi

  6/40

  Cu !@. C+% iOm li v bt li %0) gi/i =uy

 • 7/26/2019 Cu hi Thng mi

  7/40

  Cu -1. C+% vn ph+p l> li'n =u)n %h0 y li'n =u)n %0) tW =u/n l>R th)nh

  l> ti s/n

  Cu -6. ` ngh) %0) vi'a% v hi'au h() %+% hnh vi ph+p l> tr&ng luat ph+ s/n

 • 7/26/2019 Cu hi Thng mi

  8/40

  Cu -@. uyn %cm giE v 5nh &t hng h() tr&ng d5%h v2 l&gisti%.

  Cu -. Ph+i ni#m v N% iOm %0) hp $ng gi) %ng.

  Cu -F. Ph+i ni#m v iu ,i#n %0) nhng =uyn thng mi.

  Cu -J. C+% tr_ng hp min tre tr+%h nhi#m ,hi ,hng th% hi#n ngh) v2 hp

  $ng.

  Cu 3K. C+% dng %0) nhng =uyn thng mi.

 • 7/26/2019 Cu hi Thng mi

  9/40

  Cu 31. Xnh lun 5nh ngh) ,h+i ni#m hng h() tr&ng Vut thng mi !KK6.

  Cu 3!. hEn iOm ph+p l> %hQnh %0) nhng =uyn thng mi

  Cu 3-. "ht vi phm hp $ng.

  Cu 33. uy %h< %0) trIng ti vi'n trIng ti thng mi thU& ph+p lut Ai#t )m.

  Cu 36. Trnh by ,h+i ni#m hp $ng mu) b+n hng h() v*i thng nhn n*%ng&i.

 • 7/26/2019 Cu hi Thng mi

  10/40

  Cu 3@. "hn bi#t %h< ti h0y b^ hp $ng thU& Vut thng mi !KK6 v v hi#u

  h() hp $ng.

  Cu 3. gu$n %0) ph+p lut mu) b+n hng h() v*i thng nhn n*% ng&i.

  Cu 3F. Xnh lun v th^) thun trIng ti v hi#u thU& ph+p lut Ai#t )m hi#n

  n)y.

  Cu 3J. fDi =u)n h# giE) TW =u/n l>R th)nh l> ti s/n v hYi ngh5 %h0 n.

  Cu 6K. hEng li Q%h %Ln b/n %0) ng_i % nhng =uyn thng mi.

 • 7/26/2019 Cu hi Thng mi

  11/40

  Cu 61.Th^) thun trIng ti v hi#u.

  Cu 6!. Ph+i ni#m v N% iOm %0) b+n hng ) %p.

  Cu 6-. fDi =u)n h# giE) TW =u/n l>R th)nh l> ti s/n v thng nhn b5 +p d2ng

  th0 t2% ph+ s/n.

  Cu 63. 'u nhEng %h< ti li'n =u)n

 • 7/26/2019 Cu hi Thng mi

  12/40

  Cu 6@. 'u v 5nh ngh) teng %h< ti thng mi thU& ph+p lut Ai#t )m.

  Cu 6. 'u y

 • 7/26/2019 Cu hi Thng mi

  13/40

  Cu @1. Ph+i ni#m v %h4% nLng sG gi)& d5%h hng h().

  Cu @!. hEng nYi dung %h0 y %h0 y

 • 7/26/2019 Cu hi Thng mi

  14/40

  Cu @@. 0y b^ hp $ng v hu =u/ ph+p l> %0) n(.

  Cu @. TQnh %ht v N% iOm %0) hp $ng =uyn %hIn

  Cu @. An +p d2ng bi#n ph+p th) thun trIng ti tr&ng tD t2ng trIng ti

  thng mi.

  Cu @J. Ph+i ni#mR v)i trBR > ngh) %0) nhng =uyn thng mi.

  Cu K. gh) v2 b/& mt thng tin tr&ng %+% hp $ng thng mi.

 • 7/26/2019 Cu hi Thng mi

  15/40

  Cu 1. TQnh %ht v N% iOm %0) hp $ng =uyn %hIn?

  Cu !. X/n %ht ph+p l> %0) thng lng tr&ng gi/i =uy

 • 7/26/2019 Cu hi Thng mi

  16/40

  Cu @. A5 trQ ph+p l> hYi ngh5 %h0 n

  Cu . Ch< ti vi phm hp $ng , hn

  Cu F. ju nh% iOm gi/i =uy

 • 7/26/2019 Cu hi Thng mi

  17/40

  Cu F1. Trnh by vi#% phn l&i d5%h v2 d) tr'n tQnh %ht %ht v ngh) v2 ph+t

  sinh te l&i d5%h v2 (.

  Cu F!. hEng iOm li v bt l_i %0) hB) gi/i.

  Cu F-. Trnh by phn l&i ngh) v2 %cn m;n tWng =u+t v ngh) v2 thnh =u/.

  Cu F3. Ph+i ni#m v phn l&i hp $ng %h& thu'.

  Cu F6. hEng ngh) v2 %Ln b/n %0) ng_i %ung 4ng d5%h v2.

 • 7/26/2019 Cu hi Thng mi

  18/40

  Cu F@. Ph+i ni#m v N% iOm %0) i l> thng mi.

  Cu F. Ph+i ni#m v N% iOm %0) 0y th+% mu) b+n hng h().

  Cu FF. An b/& v# =uyn li %0) ng_i l)& Yng tr&ng lut ph+ s/n !KK3

  Cu FJ. Ph+i ni#m Yi ngh5 %h0 n tr&ng lut ph+ s/n.

  Cu JK. Ph+i ni#m v %+% N% iOm %0) th^) thun trIng ti.

 • 7/26/2019 Cu hi Thng mi

  19/40

  Cu J1. Ph+i ni#m \k% ti

 • 7/26/2019 Cu hi Thng mi

  20/40

  Cu J@. guy'n t[% t d& t nguy#n th^) thun tr&ng lut thng mi

  Cu J. Ph+i ni#m v N% iOm %0) mi gi*i thng mi

  Cu JF. i/i =uy

 • 7/26/2019 Cu hi Thng mi

  21/40

  Cu 1K1. hEng hn %h< Di v*i ,huy

 • 7/26/2019 Cu hi Thng mi

  22/40

  Cu 1K@. "hn bi#t giE) th^) thun trIng ti %( thO s] d2ng % v th^) thun

  trIng ti ,hng thO s] d2ng %?

  Cu 1K. u/ng %+& v l> d& %m?

  Cu 1KF. i#u l% %0) th^) thun trIng ti.

  Cu 1KJ. gh) v2 %Ln b/n %0) ng_i b+n d5%h v2 =u/ng %+& v ng_i mu) d5%h v2

  =u/ng %+&

  Cu 11K. hEng nYi dung %h0 y

 • 7/26/2019 Cu hi Thng mi

  23/40

  Cu 111. Ph+i ni#m v =uyn trng by gi*i thi#u hng h()

  Cu 11!. A2 vi#% l g v %+% iu ,i#n %Ln b/n %0) trIng ti v2 vi#%.

  Cu 11-. C+% iu ,i#n Di v*i hng h() v d5%h v2 trng by gi*i thi#u.

  Cu 113. V> d& nh %h thi hnh +n dn s h&N% gi/i =uy %0) thng i#p dE li#u tr&ng h&t

  Yng thng mi

 • 7/26/2019 Cu hi Thng mi

  24/40

  Cu 11@. Thi hnh =uy

 • 7/26/2019 Cu hi Thng mi

  25/40

  Cu 1!1. "hn bi#t tr)nh %hp dn s v tr)nh %hp thng mi.

  Cu 1!!. ` ngh) ph+p l> %0) %+% bi#n ph+p ,hn %p tm th_i tr&ng tin tD t2ng.

  Cu 1!-. uyn v ngh) v2 %0) thng nhn th)m gi) hYi %h.

  Cu 1!3. hEng nguy'n l> %Ln b/n %0) %+% bi#n ph+p ,hn %p tin tD t2ng.

  Cu 1!6. Ph+i ni#m vi phm % b/n hp $ng.

 • 7/26/2019 Cu hi Thng mi

  26/40

  Cu 1!@. Xnh lun ph+p lut A hi#n n)y v s)i +p h)y t5%h bi'nR b/& t&n tin tD

  t2ng.

  Cu 1!. "hn bi#t giE) i di#n %h& thng nhn v i l> thng mi?

  Cu 1!F. Thm =uyn gi/i =uy O phn 5nh thm =uyn gi/i =uy

 • 7/26/2019 Cu hi Thng mi

  27/40

  Cu 1-1. nh vi h7n hp dn s thng mi ) li h# =u/ ph+p l> g?

  Cu 1-!. Trnh by ,h+i ni#m ph+ s/n

  Cu 1--. gh) v2 %Ln b/n %0) ng_i % i di#n.

  Cu 1-3. C %u %0) lut ph+ s/n %0) Ai#t )m.

  Cu 1-6. Ph+i ni#mR N% iOm v Di tng %0) hp $ng mi gi*i.

 • 7/26/2019 Cu hi Thng mi

  28/40

  Cu 1-@. Cng ty hp d)nh ph+ s/n.

  Cu 1-. hEng ngh) v2 %Ln b/n %0) ng_i mi gi*i v ng_i % mi gi*i

  Cu 1-F. hEng ng_i y'u %cu tB) +n mG th0 t2% ph+ s/n.

  Cu 1-J. Ch< ti vi phm hp $ng mi gi*i.

  Cu 13K. "hn tQ%h b/n %h+t ph+p l> %0) =u/n ti vi'n tr&ng lut ph+ s/n v +nhgi+ %h< 5nh tW %h4% =u/n l>R th)nh l> ti s/n %0) vi#t n)m

 • 7/26/2019 Cu hi Thng mi

  29/40

  Cu 131. "hn bi#t 0y th+% thng mi v m gi*i thng mi.

  Cu 13!. Ch4% nLngR nhi#m v2 %h0 yR th)nh l> ti s/n

  Cu 13-. p $ng 0y th+% mu) b+n hng h().

  Cu 133 Yi $ng trIng ti d& %+% b'n thnh lp

  Cu 136. hEng ngh) v2 % b/n %0) ng_i % 0y th+%.

 • 7/26/2019 Cu hi Thng mi

  30/40

  Cu 13@ . "hn tQ%h %+% m2% ti'u tr+i ng% %0) lut ph+ s/n tr&ng Vut ph+ s/n

  %0) Ai#t n)m ?

  Cu 13 . hEng ngh) v2 %Ln b/n %0) ng_i 0y th+% ?

  Cu 13F. Vuan v tnh trng ph+ s/n?

  Cu 13J. Mi l> mu) b+n hng h() l g? MLa% iOm?

  Cu 16K. Th2 l> y'u %cu mG th0 t2% ph+ s/n.

 • 7/26/2019 Cu hi Thng mi

  31/40

  Cu 161. C+% l&i i lQ mu) b+n hng h&+.

  Cu 16!. &t Yng %0) thng nhn s)u ,hi mG th0 t2% ph+ s/n.

  Cu 16-. gh) v2 %Ln b/n %0) i l>.

  Cu 163. Thu h$i ti s/n %( %0) %&n n tr&ng ph+ s/n.

  Cu 166. gh) v2 %Ln b/n %0) ng_i gi)& i l>.

 • 7/26/2019 Cu hi Thng mi

  32/40

  Cu 16@. +% 5nh %+% ,h&/n n %0) %&n n tr&ng ph+ s/n.

  Cu 16. "hn bi#t i l>R 0y th+% mu) b+n hng h()R mi gi*i mu) b+n h+ng h()

  v i di#n %h& thng nhn.

  Cu 16F. A hi#u h() %+% hnh vi ph+p l> tr&ng ph+ s/n.

  Cu 16J. p $ng gi) %ng l g.

  Cu 1@K. Mnh %h th% hi#n hp $ng tr&ng lut ph+ s/n Ai#t )m

 • 7/26/2019 Cu hi Thng mi

  33/40

  Cu 1@1. "hn bi#t hp $ng gi) %ng v*i hp $ng mu) b+n hng h().

  Cu 1@!. Ti s/n %0) %&n n tr&ng lut ph+ s/n Ai#t )m.

  Cu 1@-. gh) v2 %0) ng_i Nt gi) %ng.

  Cu 1@3. hEng hnh vi =u/n l> s/n nghi#p %0) ph+ s/n %0) TW =u/n l>

  Cu 1@6. gh) v2 %0) ng_i nhn gi) %ng.

 • 7/26/2019 Cu hi Thng mi

  34/40

  Cu 1@@. qp d2ng bi#n ph+p ,hn %p tm th_i tr&ng lut ph+ s/n Ai#t )m

  Cu 1@. Mu gi+ hng h() l g? C+% phng th4% u gi+ hng h()?

  Cu 1@F. An nh %h gi/i =uy

 • 7/26/2019 Cu hi Thng mi

  35/40

  Cu 11. hEng thnh phcn th)m gi) tr&ng mYt %uY% b+n u gi+.

  Cu 1!. uy %h< ph+p l> %0) hYi ngh5 %h0 n.

  Cu 1-. uyn v ngh) v2 %0) ng_i tW %h4% b+n u gi+

  Cu 13. Ph+i ni#mR v)i trB v > ngh) %0) th0 t2% ph2% h$i h&t Yng thU& lut

  "h+ s/n.

  Cu 16. uyn v ngh) v2 %0) ng_i ,hng ph/i l ng_i tW %h4% b+n u gi+.

 • 7/26/2019 Cu hi Thng mi

  36/40

  Cu 1@. "hng +n ph2% h$i ,inh d&)nh.

  Cu 1. p $ng %ung 4ng d5%h v2 b+n u gi+ l g?