Character Ed v 3rd Rating

Embed Size (px)

Citation preview

CHARACTER EDUCATION V Date: _________________ I. Layunin: Naisasagawa ang paggalang sa mga karapatang pantao II. Paksang Aralin Paggalang sa Karapatang Pantao B.P. K.P. E.L.C. Kagamitan : : : : Pananagutang Panlipunan Paggalang EKAWP pah. 19 Larawan ng mga batang nagsisipaglaro

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral Bakit dapat nating igalang ang mga gawain ng hindi nating karelihiyon? 2. Pagganyak Pagsasabi ng kanya-kanyang palayaw na ginagamit sa tahanan B. Panlinang na Gawain 1. Isang kalagayan: Isang umaga inutusan ni Aling Celia ang anak, si Celso upang bumili ng suka. Madali namang sumunod si Celso. Makaraan ang isang oras, may nugsisigawan sa may kalsada. Ang bawat isang bata ay may tawag o bansag kay Celso. Ang isa ay sumisigaw ng Sissy. Ang isa ay Siling. Ang isa naman ay Selly. Nang marinig ng Nanay ni Celso, ito ay nagalit at pinalayas ang mga bata. Si Celso naman ay nakatawa sa halip na magalit. Tama ba ang kanyang ginawa? Bakit? 2. Pangkatin ang mga bata. Sabihin kung ano ang magandang palayaw o magandang bansag ng bawat bata. 3. Paglalahad: Anu-ano ang dapat mong isipin bago ka magbansag ng hindi maganda sa iyong kapwa. 4. Paglalapat: Ano ang dahilan kung bakit hindi dapat magbigay ng bansag sa kapwa? Ano ang gagawin kung may kaibigang mapagbigay ng bansag? IV. Pagtataya: Sumulat ng ilang pangungusap tungkol sa idudulot ng pagbibigay ng bansag sa kapwa. Paano mo namang magagawang igalang ang karapatang pantao? V. Kasunduan: Maglista ng mga pangalan ng mga kaklse at lapatan ng magandang alyas.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

CHARACTER EDUCATION V Date: _________________ I. Layunin: Pakinggan ang opinyon ng iba II. Paksang Aralin Paggalang sa Karapatang Pantao B.P. K.P. E.L.C. : : : Pananagutang Panlipunan Paggalang EKAWP pah. 19

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral Dapat bang buksan mo ang sulat na para sa kapatid mo at bakit? 2. Pagganyak Anong gagawin mo kung ayaw magpatalo sa katwiran ang dalawa mong kaibigan? B. Panlinang na Gawain 1. Pagbasa sa isang sitwasyon: Nagtatalo sa klase ni Bb. Mangahas kung sino ang dapat magtanim sa paligid ng paaralan at kung sino ang dapat maglinis. Sabi ng mga lalaki ay sila ang magtatanim dahil gawaing panlalaki iyon at ang mga babae naman ang dapat maglinis dahil iyon ay gawaing pambabae. Ayaw pumayag ng mga babae. Gusto nila ay pare-parehong magtanim at maglinis. Ipinaliwanag nilang ang bawat isa ay may tungkuling pagandahin at linisin ang kapaligiran ng paaralan. Nakinig naman ang mga lalaki at sama-sama na silang nagtrabaho. C. Paglalapat T ama ba ang ginawa ng mga lalaki? Kung hindi nakinig ang mga lalaki, ano kaya ang mangyayari? IV. Pagtataya: Nagpapalagayan kayo ng opinyon tungkol sa paglgmg pikan ni Pangulong Estrada laban sa mga puna ng media, magkakaiba ang inyong mga palagay sa mga pangyayari. Sasalungatin mo ba ang iba o aayon ka sa kanila at bakit? V. Kasunduan: Paano mo masasabi ang pagsalungat mo sa sinasabi ng iyong kaibigan nang hindi siya magagalit? Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

CHARACTER EDUCATION V Date: _________________ I. Layunin: Nagbibigay ng tulong sa mga biktima ng kalamidad II. Paksang Aralin Paggalang sa Karapatang Pantao B.P. K.P. I.B. E.L.C. : : : : Pananagutang Panlipunan Pagmamalasakit sa kapwa/kabutihan ng nakararami Naipakikita ang pagmamalasakit sa ibat ibang paraan EKAWP pah. 22

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral Ano ang makukuha mo sa masamang barkada? 2. Pagganyak Ano ang gagawin mo kung may naging biktima sa isang bagyo? B. Panlinang na Gawain 1. Pagbasa sa isang kalagayan Maraming nawalan ng tahanan noong nakaraang bagyo. Kabilang si Myrna sa mga boluntaryong tumutulong sa mga biktima. Dahil siya ay "nurse" kasama siya sa mga nagbibigay ng pang-unang lunas sa mga nagkakasakit at nasaktan. Halos wala siyang tulog at pahinga. Ngunit hindi niya ito iniinda. Nasisiyahan siya sa pagtulong sa kanyang mga kababayan. Bakit nagkaroon ng mga biktima? Ano ang propesyon ni Myrna? C. Paglalapat Kung ikaw si Myrna, gagawin mo rin ba ang ginawa niya? Bakit? IV. Pagtataya: Magdula-dulaan tungkol sa pagtulong sa mga biktima ng aksidente sa sasakyan. V. Kasunduan: Paano ka makatututong sa mga biktima ng lahar at baha: nasunugan ng buhay; at kahirapan.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

CHARACTER EDUCATION V Date: _________________ I. Layunin: Nakapagbibigay/Nakapanghihingi ng tulong para sa nangangailangan (Ibahagi ang napakinggang balita tungkol sa kalamidad na darating) II. Paksang Aralin Malasakit sa Kapwa sa Panahon ng Pangangailangan B.P. K.P. E.L.C. Kagamitan : : : : Pananagutang Panlipunan Pagmamalasakit sa Kapwa/Kabutihan ng Nakararami EKAWP pah. 22 Larawan ng may bagyo, lahat at iba pa.

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral Nakakita ka ba ng mga taong naging biktima ng kalamidad? 2. Pagganyak Nakahingi na ba kayo ng tulong sa kapwa? Bakit? B. Panlinang na Gawain 1. Isang Kalagayan: Sa lugar nina Maricel ay sila pa lamang ang mga radyo. Isang araw, nagpatalastas ang PAGASA na may nakaambang super bagyo na nagngangalang "Loleng". Matapos marinig ni Maricel, agad itong lumabas ng bahay at ibinalita sa kapit-bahay ang balita tungkol sa bagyo. Agad tumalima ang mga residente. Nagsipaghanda silang lahat ng pangangailangan. Ayos ba ang kanyang ginawa? 2. Magpakita ng mga "drill" tungkol sa bagyo. 3. Paglalahad: Pag-usapan ang mga mangyayari sa panahon ng kalamidad tulad ng bagyo. 4. Paglalapat: Umaaraw pa, parang walang bagyo pero may signal bilang apat. Ano pa ang gagawin mo? IV. Pagtataya: Anu-ano ba ang maaaring maibigay na tulong sa ating kapit-bahay kung panahon ng kalamidad? V. Kasunduan: Isulat sa papel ang maaaring itulong sa kapwa kung panahon ng kalamidad. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

CHARACTER EDUCATION V Date: _________________ I. Layunin: Ipinagbibigay-alam sa kinauukulan ang naganap na nakawan, sugalan at iba pang krimen. (Malasakit sa kapwa sa panahon ng pangangailangan.) II. Paksang Aralin Pakikiisa Tungo sa Kapayapaan B.P. K.P. E.L.C. Kagamitan : : : : Pananagutang Panlipunan Pagmamalasakit sa Kapwa/Kabutihan ng Nakararami EKAWP pah. 23 Mga larawan ng ibat ibang krimen

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral May bansag ka rin ba sa mga kaklase mo? Nagagalit ka ba kapag tinatawag sa bansag? 2. Pagganyak May nakikita ka bang sugalan sa inyong lugar? Gaano ang edad ng pumupunta sa pook na iyon? Nakasaksi ka na rin ba ng isang away na natuloy sa patayan? 1. B. Panlinang na Gawain Isang Kalagayan: Sa kanto malapit sa Mababang Paaralan ng Camias ay may nadaanan niJonathan na may nagsusugal. Nang siya'y papauwi na nakita naman niya ay may nag-iinuman. Habang siya ay nag-aabang ng masasakyan, bigla na lamang may tumayo, sinaksak ang katabing umiinom. Dahil sa pagkabigla bahagya lamang nakilala ang nakabulagtang duguan. Ito ay kapit-bahay niya. Sugod umuwi at ibinalita sa kanyang asawa na nasaksak ito. May kabutihan ba ang ginawa niyang ito? Bakit? 2. Pangkatin ang mga bata: Ang unang pang kat ay mga taong walang bisyo. Ang pangalawang pangkat ay mga taong may bisyo. C. Paglalapat Anu-ano ang dapat mong gawin upang ang iyong pamilya ay makaiwas sa masarnang bisyo? Bakit dapat tayong maging alerto kung may nag-iinuman? Ano ang dapat gawin kung mayroong ganoong pangyayari? IV. Pagtataya: Ano ang gagawin mo sa ganitong mga sitwasyon? 1. May itinatayong bahay-aliwan sa inyong lugar. Ito ay ari ng isang malakas ang kapit sa inyong "mayor" 2. Lagi nang may nakawan sa inyong lugar dahil sa laganap ang sugalan. 3. Ayaw kumilos ang punong-nayon sa inyong barangay kahit nakikita niya ang mga gawain ng mga kabataang lulong sa ipinagbabawalna garnet.

V. Kasunduan: Sumulat ng isang pangyayari na ikaw o mga tao sa inyong paligid ay napilitang mag-report sa kinauukulan tungkol sa masamang gaawin.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

CHARACTER EDUCATION V Date: _________________ I. Layunin: Nagkukusang magbigay ng tulong ayon sa makakayanan (Ipinaaalam sa kamag-anak) II. Paksang Aralin Pakikiisa Tungo sa Kapayapaan B.P. : Pananagutang Panlipunan K.P. : Pagmamalasakit sa Kapwa/Kabutihan ng Nakararami E.L.C. : EKAWP pah. 23 Sangguniang Aklat: Good Manners and Right Conduct for Children Raquel A. Valle, pp. 38-41 III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral May nakita kang tao na tumatakbo paalis sa tindahang nasa tapat ninyo. Sa palagay mo ay magnanakaw. Ano ang gagawin mo? 2. Pagganyak Paano tayo nakatutulong sa kapwa? B. Panlinang na Gawain Si Tita Solis ay kararating lamang mula sa paaralan. Siya'y pagod na pagod at gutorn na gutom pa. May narinig siyang sutsot. Nakita niya ang "maid" sa kabilang bahay. Sinabi ng "maid" na maysakit ang batang inaalagaan niya at ang nanay nito ay mamaya pang hapon uuwi. Pinakiusapan niya si Tita na puntahan ang nanay nito na nag-uupisina sa GSIS . Hindi na nakuha ni Titang kumain ng tanghalian dali-dali siyang nagpunta sa GSIS. Nakita naman niya agad si Mrs. Legaspi, ang nanay ng sangol na may sakit. Hindi na inabutan ni Mrs. Legaspi at ni Tita ang bata sa bahay at nadala na pala ng Nanay ni Tita, kasama ang 'maid" sa ospital. Ganoon na lamang ang pasasalamat ni Mrs. Legaspi kay Tita sa tulong na kanyang ginawa. Sagutin a ng mga tanong na ito: 1. Ano ang naramdaman ni Tita nang dumating siya sa bahay mula sa paaralan? 2. Paano niya natulungan ang batang maysakit? C. Pagtalapat Kung ikaw si Tita, gagawin mo ba ang ginagawa niya at bakit? V. Pagtataya: Ano ang gagawin mo sa mga sumusunod na kalagayan? 1. Si Mang Tasyo ay ang -iisang nakatira sa isang bahay. Isang araw siya ay nagkasakit. 2. Ang pinakamaliit na batang babae sa baytang II sa inyong paaralan ay gustong magtanim ng halaman, ngunit hindi naman niya kayang magbuhat man lamang ng piko.

3. Si Mariana ay kagagaling-galing lamang sa sakit. Wala siyang kaalamalam sa mga nangyayari sa paaralan nang siya'y "absent". V. Kasunduan: Gumawa ng listaha., ng mga taong iyong natulungan at isulat mo rin kung paano mo siya natulungan.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

CHARACTER EDUCATION V Date: _________________ I. Layunin: Naipakikita ang pagsunod sa mga batas at kautusan para sa ikabubuti ng bansa (Pagbabawal sa malalaswang panuorin at babasahin) II. Paksang Aralin Pakikiisa Tungo sa Kapayapaan B.P. : Pananagutang Panlipunan K.P. : Kapayapaan E.L.C. : EKAWP pah. 24 Kagamitan : Mahusay na babasahin ng mga larawan ng taong sumusunod sa batas. III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral Paano ka tumutulong sa mga kapit-bahay mo? 2. Pagganyak Kayo ba ay nakaranas na mahuli ng may kapangyarihan tulad ng barangay tanod o pulis? B. Panlinang na Gawain 1. Isang Kalagayan Sa lugar ni Manny ay may kaguluhan. Napansin niya habang naglalakad siya sa isang tapat ng bahay sa may kantoa ay maliwanag ang ilaw. Natukso siyang pumasok. Nakita niyang marami pa lang babasahin sa loob. Ang babasahin at video ay pawang malalaswa. Agad siyang lumabas ng bahay na iyon. Pumunta siya sa munisipyo at upang magsuplong sa mga pulis. Bakit niya ginawa iyon? 2. Pangkatin ang klase sa apat Role Playing - Tungkol sa iba'-t ibang masamang gawain tungkol sa sakit ng lipunan. 3. Paglalahad: Bigyan-pansin ang inyong lugar. Ang mga kabataan ay kailangang akayin sa mga gawaing hindi sakit ng lipunan. 4. Paglalapat: Bilang isang munting mamamayan, paano ka makatutulong sa parnayanan kung ang paguusapan ay sa kapayapaan ng bayan? IV. Pagtataya: Sumulat ng ilang magandang batas at kautusan para sa kapakanan ng inyong pook. V. Kasunduan: Bumuo ng ilang karagdagang batas at alituntunin na maaaring ipatupad sa inyong sariling komunidad. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

CHARACTER EDUCATION V Date: _________________ I. Layunin: Nakasusunod sa mga tagubilin tungkol sa pag-iingat sa sunog at paalaala kung dumarating ang likas na sakuna. II. Paksang Aralin Pakikiisa Tungo sa Kapayapaan B.P. : Pananagutang Panlipunan K.P. : Kapayapaan E.L.C. : EKAWP pah. 25 III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral Ano ang maitutulong mo upang mapigil ang pagpapalabas ng malalaswang panoorin at babasahin? 2. Pagganyak Kung dumarating ang kalamidad, o sakuna ano ang dapat mong gawin? B. Panlinang na Gawain 1. Sa isang lugar na malapit sa inyo ay may bahay na nasunog. Dahil ito ay walong taon nang ito ay masunog, walang nailigtas ang may-ari ng bahay. Natupok lahat ang kanilang ari-arian. Kay gaganda pa naman ng mga kasangkapan sapagkat galing lahat ang mga iyon sa Saudi. Nakapanghihinayang talaga. Ngunit ang lahat ng nangyayari ay maiiwasan sana kung ang mga taong nakatira sa bahay na nasabi ay marunong sumunod sa mga tagubilin at paalaala tungkol sa sunog at iba pang sakuna. . C. Paglalapat Ano kaya ang naging dahilan ng sunog? Paano maiiwasan ang ganitong mga sakuna? IV. Pagtataya: Piliin ang dapat gawin upang maiwasan ang pagkakasunog at iba pang, sakuna: 1. Bago urnalis ng bahay ay tingnang lahat ang kalan, kuryente at iba pa. 2. Maaari namang iwang bukas ang plantsa para kumain. 3. Huwag hayaang may sindi ang kandila kung matutulog. 4. Maaaring magtapon ng upos ng sigarilyo kahit saan. 5. Hayaang bukas ang TV kahit kumikidlat laluna't maganda ang palabas. V. Kasunduan: Maglista ng mga dapat na gawin o tandaan upang maiwasan ang sunog o iba pang likas na sakuna. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ CHARACTER EDUCATION V Date: _________________ I. Layunin: Nakalalahok sa kampanya ng pamahalaan sa pagpapatupad ng programa nito. (Pagpigil sa bawal na gamot) II. Paksang Aralin Pakikiisa Tungo sa Kapayapaan B.P. : Pananagutang Panlipunan K.P. : Kapayapaan E.L.C. : EKAWP pah.75 Kagamitan : Mga larawan ng bawal na gamot at mga taong lulong sa bawal na gamot. III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral Anu-ano ang mga alituntunin at batas ang sinusunod ninyo sa inyong lugar? 2. Pagganyak Sino ang may kapatid na lalaki? May bisyo ba sila? B. Panlinang na Gawain 1. Isang kalagayan: Si Oliver ay nag-iisang lalaki ng mag-asawang Mang Jose at Aling Maria. Lahat ng rnaibigan nito ay sinusunod nila. Hanggang sa Magasawa ay sila pa rin ang nananagot ng mga gastusin. Simula nuon si Oliver ay naging abusado at walang takot sa magulang. Lingid sa kanilang kaalaman si Oliver pala ay lulong sa "drugs". Gumawa ng aksyon ang magasawa, dinala nila si Oliver sa "Rehabilitation Center". Tama ba ang ginawa ng mag-asawa? Bakit? 2. Pangkatin ang mga bata: Role Playing - Igrupo ang mga bata sa apat at bigyan ng kanya kanyang tungkulin. 3. Paglalahad: Kung kayo ang pamimiliin, anong kampanya ng pamahalaan ang nais ninyo? 4. Paglalapat: Sakit dapat tayong makilahok sa kampanya ng pamahalaan tungo sa kapayapaan? Paano mo mapag-uukulan ng pansin ang kampanyang ito? IV. Pagtataya: Anu-anong kampanya ng pamahalaan ang nalahokan mo na? May buting ibinunga ba ang mga kampanyang ito? V. Kasunduan: Bumuo ng isang kampanyang maaaring ipatupad sa mga kabataang tulad mo.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

CHARACTER EDUCATION V Date: _________________ I. Layunin: Naipapakita ang matalinong paggamit ng enerhiya. II. Paksang Aralin Pagpapkita ng Matalinong Paggamit ng Enerhiya B.P. : Pangkabuhayan K.P. : Pagtitipid/Matalinong Paggamit ng Pinagkukunang-Yaman E.L.C. : EKAWP pah. 26 Kagamitan : larawan, tsart III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain Gaano kahalaga ang enerhiya sa buhay ng mga tao? B. Panlinang na Gawain 1. Pagbasa sa Sitwasyon Panganay na anak si Carla. Siya ang inatasan ng ina na mamalantsa ng mga uniporme sa paaralan ng kanyang mga kapatid. Kaya tuwing Sabado ng hapon, pinaplantsa niya ang lahat ng uniporme sa buong isang linggo. Ayaw niya ng arawan dahil magastos ito sa kuryente. 2. Pagtalakay Sino ang pangunahing tauhan? Bakit ayaw niya ng arawang pamamalantsa? Ano ang katangiang ipinamalas ni Carla sa sitwasyon? Ano ang magandang ibubunga nito? C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat Ano ang katangiang dapat mong ipakita sa paggamit ng enerhiya? Ano ang idudulot ng pagtitipid na ito? 2. Paglalapat Gumagabi na. Madilim na ang buong kabahayan ninyo. Ano ang gagawin mo? Sisindihan mo ba ang lahat ng ilaw sa bahay? 3. Pagpapahalaga Ang mabuting mamamayan ay matalinong gumagamit ng enerhiya. IV. Pagtataya: Tama o Mali 1. Hayaan mong bukas ang ilaw habang natutulong sa gabi. 2. Tiyakin mong hindi nakasindi ang bentilador kung aalis ng bahay. 3. Kung wala din namang magandang palabas sa TV. huwag na itong buksan: 4. Ang nanonood ng t.v. nang buong maghapon ay nag-aaksaya ng kuryente. V. Kasunduan: 1. Anu-anong halimbawa ang nagpapakita ng pagtitipid sa enerhiya? 2. Ginagawa mo ba ang mga ito?

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

CHARACTER EDUCATION V Date: _________________ I. Layunin: Natitipid ang Sariling Lakas II. Paksang Aralin Pagtitipid ng Sariling Lakas B.P. : Pangkabuhayan K.P. : Pagtitipid/Matalinong Paggamit ng Pinagkukunang-Yaman E.L.C. : EKAWP pah. 26 Kagamitan : larawan, tsart III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral Anong katangian ang dapat mang ipakita sa paggamit ng enerhiya? Ano ang idudulat ng pagtitipid na ito? 2. Pagganyak Ikaw ba ay nautusan na ng iyong ina na mamili sa palengke? Bago pumunta sa palengke, ano ang dapat mong gawin? B. Panlinang na Gawain 1. Pagbasa sa Sitwasyon Si Rosa ay laging inuutusang mamili sa palengke. Pero baga siya pumunta sa palengke, nililista muna niya ang lahat ng bibilihin. Ayaw niyang magpabalik-balik patungo roon. Ayaw niyang mapagod siya ng husto. 2. Pagtalakay Sino ang pangunahing tauhan? Ano ang ginagawa niya bago magtungo sa palengke? Sakit niya nililista ang mga bibilhin niya bago mamili? Ano ang katangiang pinamalas niya? C. Pangwakas na Gawain Ano ang iyong.gagawin upang makatipid ng lakas sa pamimili? Ano ang dapat munang gawin upang makatipid ng lakas? D. Paglalapat Kung ikaw ay nagiilinis ng bahay, ano ang iyong dapat gawin upang makatipid ng lakas? IV. Pagtataya: 1. Upang makatipid ng lakas sa paglalaba: . a. Ibabad ang mga puting damit upang madaling matanggal ang dumi b. Makipagkuwentuhan habang naglaba c. Palagiang magpahinga habang naglaba. 2. Upang makatipid ng lakas sa pamamalantsa a. Tupiin ng maayos ang mga pangbahay na damit upang hindi na plantsahin b. Isampay kahit saan ang mga damit c. Plantsahin ang mga basahan 3. Upang makatipid ng lakas sa paglinis ng bahay a. Damputin kaagad ang mga kalat b. Hayaang dumami ang kalat bago maglinis

c. Ugaliin labo-labo ang mga gamit V. Kasunduan: 1. Paano mo tinitipid ang lakas sa paghuhugas ng pinggan? 2. Ano ang binubunga ng pagtitipid sa lakas?

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

CHARACTER EDUCATION V Date: _________________ I. Layunin: Naipapakita ang pagpapahalaga at matapat na paggawa (Pagmamahal sa gawaing manwal) II. Paksang Aralin Karangalan sa Paggawa B.P. : Karangalang Paggawa K.P. : Pangkabuhayan E.L.C. : EKAWP pah. 28 Kagamitan : mga larawan nagsisigawa sa opisina, sa bakuran, sa bukid at iba pa. III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral Anung kampanya sa lugar ninyo ang nagtagumpay? 2. Pagganyak Nasubukan mo na bang lumahok sa gawaing manwal? B. Panlinang na Gawain 1. Isang kalagayan: Si Mang Jose ay tumanda na sa pagsasaka. Ang hanapbuhay na ito ay masaya niyang naisasagawa. Sa loob ng pitong taon, nagkaroon sila ni Aling Manda ng tatlong anak. Sa ngayon ay magsasaka pa rin siya at ito ang tanging ibinubuhay niya sa kanyang parnilya. Kanyang pinagtapos ang lahat ng anak sa pagaaral sa pamamagitan lamang ng pagsasaka. 2. Pangkatin ang mga bata: Role Playing - Tungkol sa manwal na paggawa. 3. Paglalahad: Ano ang masasabi mo sa manwal na paggawa? Mayroon bang pag-asang malaki sa gawaing manwal? 4. Paglalapat: Bakit dapat tayong matiyaga sa gawaing manwal? Ikaw, ano ang pipiliin mong gawain? IV. Pagtataya: Sumulat ng ilang halimbawa na maari nating ipakinabang sa gawaing manwal. V. Kasunduan: Magbigay pa ng ilang gawaing manwal na nakikita mo sa inyong lugar.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

CHARACTER EDUCATION V Date: _________________ I. Layunin: Nakahihikayat sa iba na maging matapat sa lahat ng uri ng paggawa. II. Paksang Aralin Paghihikayat sa iba na maging matapat sa lahat ng uri ng paggawa. B.P. : Pangkabuhayan K.P. : Saloobin sa Paggawa L.B. : Nagpapakita ng kasiya-siyang saloobin sa paggawa E.L.C. : EKAWP pah. 28 Kagamitan : larawan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Ipaawit: Sundan-sundan mo ako 2. Balik-aral Anu-ano ba ang mga gawaing manwal? propesyonal? 3. Pagganyak Pagpapakita ang mga larawan ng iba't-ibang uri ng hanap-buhay.Il ang gawain ng bawa't isa sa hanap-buhay. 4. Paglalahad: Paano mo mahihiyakayat ang iba na maging matapat sa lahat ng uri ng paggawa? B. Panlinang na Gawain 1. Pagbasa ng Kuwento Si Mang Roy ay masipag na tagapagbantay ng isang pabrika. Siya ay maagang pumapasok dahil tumutulong siya sa paglilinis ng buong bakuran ng pabrika. Isang araw laking gulat niya dahil pagbukas niya ng pintong pabrika siya ay nakapulot ng isang sabre na may lamang pera. Kinuha niya iyon at itinago, dahil wala namang nakakita. Nang magdatingan ang kanyang mga kasamahan isa rito ay umiiyak na nagtatanong tungkol sa nalaglag na sobre ng pera. Ang lahat ng sinasabi ng nawalan ay tumutugon sa diskripsyon ng kanyang napulot. Ibinigay iyon ni Mang Roy sa lalaking tuwang-tuwa dahil may mga tao pa ring matapat sa panahong ito. Pagkaraan ng ilang buwan si Mang Roy ay isa sa binigyan ng parangal dahil sa kanyang kasipagan at katapatan. 2. Paglalakay: 1. Sino si Mang Roy? 2. Bakit maaga siyang pumapasok sa pabrika? 3. Ano ang kanyang nakita sa kanyang pagbubukas ng pinto ng pabrika? 4. Ano ang ginawa niya noong una sa envelope? 5. Bakit niya ito isinauli sa may-ari? 6. Anong katangian mayroan ni Mang Roy? 7. Dapat ba natin siyang tularan? Bakit? 3. Paglalahat: Bakit mahalaga ang katapatan sa lahat ng bagay? 4. Paglalapat: Kung ang iyong ama ay isang karpintero, paano mahihikayat ang iyong ama na maging matapat sa gawain nito?

IV. Pagtataya: Lagyan ng tsek () kung nagpapakita ng pagiging matapat sa gawain ang mga sumusunod. _____ 1. Pumapasok sa tamang oras. _____ 2. Umuwi mula sa gawain ng wala pa sa takdang oras. _____ 3. Hind, pinagbubuti ang gawain. _____ 4. May malasakit sa mga gawain _____ 5. Hindi nangungupit s amga kagamitan. V. Kasunduan: Paano mo maipapakita ang pagiging matapat sa gawain? Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

CHARACTER EDUCATION V Date: _________________ I. Layunin: Naipakikita ang mabuting halimbawa sa paggawa at industriya II. Paksang Aralin Karangalan sa Paggawa B.P. : Pangkabuhayan K.P. : Saloobin sa Paggawa E.L.C. : EKAWP pah. 28 Kagamitan : mga larawan ng mga taong nagsisigawa III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral Bakit mo nagustuhan amg gawing manwal? 2. Pagganyak Naranasan na ba ninyo ang pumasok ng trabaho sa isang pagawaan? Nasiyahan ba kayo? B. Panlinang na Gawain 1. Isang Kalagayan: Ang isang anak ni Aling Feliza ay nagtatrabaho sa isang pabrika. Ang kanilang ginagawa roon ay pawang pang "export". Mas maganda ang kita niya sa pabrika, ito ay dahil pure "native" ang ginagawa nila. Ang hindi naubos na paninda ay itinitinda ng mga manggawa sa kanilang sari-sariling lugar. Sa tuwa ng may-ari ng pagawaan ang lahat ay binibigyan ng bonus. 2. Paglalahad: Bilang isang manggagawa, ano ang higit mong pag-uukulan ng pansin, ang paggawa o oras ng paggawa? 3. Paglalahad: Bakit tayo kailangang maging matiyaga sa paggawa lalo na at industriya ang pag-uusapan? IV. Pagtataya: Magbigay ng magandang Halimbawa sa paggawa. V. Kasunduan: Magtanong sa malalapit na pagawaan upang lalong magkaroon ng kaalaman tungkol sa magagandang halimbawa. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

CHARACTER EDUCATION V Date: _________________ I. Layunin: Naisasagawa ang paraan ng pagpaparami ng pagkain II. Paksang Aralin Pagpaparami sa Produksyon ng Pagkain B.P. : Pangkabuhayan K.P. : Pagiging Produktibo E.L.C. : EKAWP pah. 30 Kagamitan : mga larawan ng ibat ibang uri ng gulay at prutas III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral Paano natin masasabi na may mabuting halimbawa kang nagawa? 2. Pagganyak Naranasan na ba ninyong rnagtanim sa bakanteng lugar sa inyong paaralan? B. Panlinang na Gawain 1. Isang kalagayan: Maagang nag-"meeting" sa mga guro ang prinsipal tungkol sa pagtatanim. Naatasang magtanim ang Grade V-1 sa bakanteng lote ng parnilya Santos. Habang naglilinis at nagbubungkal ang mga bata ay nag-aawitan pa. Si G. Santos naman ay natutuwa dahil sa bukod sa magiging malinis ang kanilang bakanteng lote, ito ay magkakaroon pa ng tanim. Lumipas ang tatlong taon, sari-saring prutas ang inani sa lote. Palibhasa'y may angking kabaitan si G. Santos halos lahat ng inani ay ibinigay sa mga guro at mag-aaral. 2. Magpakita ng dalawang pangkat: Sa Klase: Isang pangkat na hindi marunong magtanim. Isang pangkat na mahilig magtanim. Sino ang nais mo sa dalawang pangkat? 3. Paglalahad: Paano natin mapaparami ang taing pagkain? Ano ang paraan na nalalaman mo? 4. Paglalapat: Ano ang dapat nating gawin sa mga bakanteng lote o lupa? Bakit? IV. Pagtataya: Sumulat ng paraan kung paano natin mapaparami ang ating pagkain. V. Kasunduan: Kung may bakanteng lupa o lote sa inyo ay piliting gumawa ng paraan para dumami ang inyong pagkain. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

CHARACTER EDUCATION V Date: _________________ I. Layunin: Nakahihikayat sa iba na gumamit ng intercropping sa pagtatanim II. Paksang Aralin Karangalan sa Paggawa B.P. : Pangkabuhayan K.P. : Saloobin sa Paggawa E.L.C. : EKAWP pah. 31 Kagamitan : larawan ng sari-saring pananim sa ibat ibang pataniman III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral Magbigay ng mabuting paraan sa pagtatanim. 2. Pagganyak Sa lugar ba ninyo ay nakakita na kayo ng "intercropping" sa pagtatanim" Anong halaman ang ginamit? B. Panlinang na Gawain 1. Isang Kalagayan: Ang kapit-bahay naming si Mang Doming ay isang matiyaga at mahusay na magsasaka. Hindi siya nagpapalipas ng oras at panahan lalo na sa pagtatanim ng iba't-ibang produkto. Sa kanyang bukid ay mapapansing may nakahilerang puno ng mangga. Habang ito ay nagsisilaki ay patuloy naman ang pagtatanim niya ng palay. Pagkatapos ng dalawang ani, magtatanim naman siya ng sitaw a mais. Ang katawan ng mais at sitaw kapag umani ay sinisigan niya para tumaba ang lupa sa susunod na taniman. 2. Pangkatin ang mga bata: Ipaliwanag: Isang pang kat sa "intercropping". Isang pangkat sa pangkaraniwang pagsasaka. 3. Paglalahad: Nagsasaka ba ang Tatay mo? Ano ang kanyang itinatanim sa "intercropping"? Lagi ba ninyong ginagawa ang paraang itoa? 4. Paglalapat: Nakita mong mali ang pagsasaka ng mga nasa pook ninya, bilang munting mamamayan, ano ang bahagti mo sa pagkakataong ita sa , "intercropping" sa pagtatanim? IV. Pagtataya: Ipaliwanag ang kahalagahan ng "intercropping" sa pagtatanim. V. Kasunduan: Magsaliksik pa ng tungkol sa "intercropping". Mag-"interview" sa mga sikat na magsasaka sa inyong pook at ibahagi ang kaalamang matatanggap. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

CHARACTER EDUCATION V Date: _________________ I. Layunin: Nakakagamit ng mga planting calendar upang maparami ng produksyon. II. Paksang Aralin Pagpaparami ng Produskyon sa Pagkain B.P. : Pangkabuhayan K.P. : Saloobin sa Paggawa E.L.C. : EKAWP pah. 30 Kagamitan : Planting Calendar mga larawan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral Mahalaga ang "intercropping" sa pagpaparami ng pagkain? Bakit? 2. Pagganyak Sino ang may tatay na gumagamit ng "planting calendar" sa pagtatanim ng mga halaman at palay. B. Panlinang na Gawain 1. Isang Kalagayan: Sa Barangay ng Camias ay nagkaroon ng "seminar" tungkol sa pagsasaka. Isa sa paguusapan ay ang "planting calendar". Si Mang Pedro ay dumalo upang matuto at magamit ang "planting calendar." Sa ngayon maayos na maayos ang pag-ani ng kanyang pananim dahil sa makabagong paraan ng pagsasaka. 2. Role Playing: Unang Pangkat: Pagsasaka ng walang "Planting Calendar" Pangalawang Pangkat: Pagsasaka ng mayroong "Planting Calendar" 3. Paglalahad: Sa paggamit ng "planting calendar" may buti bang naitutulong? Bakit? Alin ang pipiliin ninyo may "planting calendar" o wala. sa pagtatanim ng iba't-ibang halaman? 4. Paglalapat: Hindi magandang umani si Mang Pablo gayong lahat ng pataba at pamatay insekto ay nagagamit niya. Ano kaya ang kanilang sa kanyang pagsasaka? Bakit? IV. Pagtataya: Bakit mahalaga ang paggamit ng "planting calendar" sa pagsasaka. V. Kasunduan: Mag-ipon ng "planting calendar" ng iba't-ibang halaman at ipamudmod sa mga kamag-aral upang magamit ng kanilang Tatay sa pagsasaka.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

CHARACTER EDUCATION V Date: _________________ I. Layunin: Naisasagawa ang paggalang sa mga karapatang pantao II. Paksang Aralin Paggalang sa Karapatang Pantao B.P. K.P. E.L.C. Kagamitan : : : : Pananagutang Panlipunan Paggalang EKAWP pah. 19 Larawan ng mga batang nagsisipaglaro

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral Bakit dapat nating igalang ang mga gawain ng hindi nating karelihiyon? 2. Pagganyak Pagsasabi ng kanya-kanyang palayaw na ginagamit sa tahanan B. Panlinang na Gawain 1. Isang kalagayan: Isang umaga inutusan ni Aling Celia ang anak, si Celso upang bumili ng suka. Madali namang sumunod si Celso. Makaraan ang isang oras, may nugsisigawan sa may kalsada. Ang bawat isang bata ay may tawag o bansag kay Celso. Ang isa ay sumisigaw ng Sissy. Ang isa ay Siling. Ang isa naman ay Selly. Nang marinig ng Nanay ni Celso, ito ay nagalit at pinalayas ang mga bata. Si Celso naman ay nakatawa sa halip na magalit. Tama ba ang kanyang ginawa? Bakit? 3. Pangkatin ang mga bata. Sabihin kung ano ang magandang palayaw o magandang bansag ng bawat bata. 3. Paglalahad: Anu-ano ang dapat mong isipin bago ka magbansag ng hindi maganda sa iyong kapwa. 4. Paglalapat: Ano ang dahilan kung bakit hindi dapat magbigay ng bansag sa kapwa? Ano ang gagawin kung may kaibigang mapagbigay ng bansag? IV. Pagtataya: Sumulat ng ilang pangungusap tungkol sa idudulot ng pagbibigay ng bansag sa kapwa. Paano mo namang magagawang igalang ang karapatang pantao? V. Kasunduan: Maglista ng mga pangalan ng mga kaklse at lapatan ng magandang alyas.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

CHARACTER EDUCATION V Date: _________________ I. Layunin: Pakinggan ang opinyon ng iba II. Paksang Aralin Paggalang sa Karapatang Pantao B.P. K.P. E.L.C. : : : Pananagutang Panlipunan Paggalang EKAWP pah. 19

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral Dapat bang buksan mo ang sulat na para sa kapatid mo at bakit? 2. Pagganyak Anong gagawin mo kung ayaw magpatalo sa katwiran ang dalawa mong kaibigan? B. Panlinang na Gawain 1. Pagbasa sa isang sitwasyon: Nagtatalo sa klase ni Bb. Mangahas kung sino ang dapat magtanim sa paligid ng paaralan at kung sino ang dapat maglinis. Sabi ng mga lalaki ay sila ang magtatanim dahil gawaing panlalaki iyon at ang mga babae naman ang dapat maglinis dahil iyon ay gawaing pambabae. Ayaw pumayag ng mga babae. Gusto nila ay pare-parehong magtanim at maglinis. Ipinaliwanag nilang ang bawat isa ay may tungkuling pagandahin at linisin ang kapaligiran ng paaralan. Nakinig naman ang mga lalaki at sama-sama na silang nagtrabaho. C. Paglalapat T ama ba ang ginawa ng mga lalaki? Kung hindi nakinig ang mga lalaki, ano kaya ang mangyayari? IV. Pagtataya: Nagpapalagayan kayo ng opinyon tungkol sa paglgmg pikan ni Pangulong Estrada laban sa mga puna ng media, magkakaiba ang inyong mga palagay sa mga pangyayari. Sasalungatin mo ba ang iba o aayon ka sa kanila at bakit? V. Kasunduan: Paano mo masasabi ang pagsalungat mo sa sinasabi ng iyong kaibigan nang hindi siya magagalit? Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

CHARACTER EDUCATION V Date: _________________ I. Layunin: Nagbibigay ng tulong sa mga biktima ng kalamidad II. Paksang Aralin Paggalang sa Karapatang Pantao B.P. K.P. I.B. E.L.C. : : : : Pananagutang Panlipunan Pagmamalasakit sa kapwa/kabutihan ng nakararami Naipakikita ang pagmamalasakit sa ibat ibang paraan EKAWP pah. 22

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral Ano ang makukuha mo sa masamang barkada? 2. Pagganyak Ano ang gagawin mo kung may naging biktima sa isang bagyo? B. Panlinang na Gawain 1. Pagbasa sa isang kalagayan Maraming nawalan ng tahanan noong nakaraang bagyo. Kabilang si Myrna sa mga boluntaryong tumutulong sa mga biktima. Dahil siya ay "nurse" kasama siya sa mga nagbibigay ng pang-unang lunas sa mga nagkakasakit at nasaktan. Halos wala siyang tulog at pahinga. Ngunit hindi niya ito iniinda. Nasisiyahan siya sa pagtulong sa kanyang mga kababayan. Bakit nagkaroon ng mga biktima? Ano ang propesyon ni Myrna? C. Paglalapat Kung ikaw si Myrna, gagawin mo rin ba ang ginawa niya? Bakit? IV. Pagtataya: Magdula-dulaan tungkol sa pagtulong sa mga biktima ng aksidente sa sasakyan. V. Kasunduan: Paano ka makatututong sa mga biktima ng lahar at baha: nasunugan ng buhay; at kahirapan.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

CHARACTER EDUCATION V Date: _________________ I. Layunin: Nakapagbibigay/Nakapanghihingi ng tulong para sa nangangailangan (Ibahagi ang napakinggang balita tungkol sa kalamidad na darating) II. Paksang Aralin Malasakit sa Kapwa sa Panahon ng Pangangailangan B.P. K.P. E.L.C. Kagamitan : : : : Pananagutang Panlipunan Pagmamalasakit sa Kapwa/Kabutihan ng Nakararami EKAWP pah. 22 Larawan ng may bagyo, lahat at iba pa.

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral Nakakita ka ba ng mga taong naging biktima ng kalamidad? 2. Pagganyak Nakahingi na ba kayo ng tulong sa kapwa? Bakit? B. Panlinang na Gawain 1. Isang Kalagayan: Sa lugar nina Maricel ay sila pa lamang ang mga radyo. Isang araw, nagpatalastas ang PAGASA na may nakaambang super bagyo na nagngangalang "Loleng". Matapos marinig ni Maricel, agad itong lumabas ng bahay at ibinalita sa kapit-bahay ang balita tungkol sa bagyo. Agad tumalima ang mga residente. Nagsipaghanda silang lahat ng pangangailangan. Ayos ba ang kanyang ginawa? 2. Magpakita ng mga "drill" tungkol sa bagyo. 3. Paglalahad: Pag-usapan ang mga mangyayari sa panahon ng kalamidad tulad ng bagyo. 4. Paglalapat: Umaaraw pa, parang walang bagyo pero may signal bilang apat. Ano pa ang gagawin mo? IV. Pagtataya: Anu-ano ba ang maaaring maibigay na tulong sa ating kapit-bahay kung panahon ng kalamidad? V. Kasunduan: Isulat sa papel ang maaaring itulong sa kapwa kung panahon ng kalamidad. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

CHARACTER EDUCATION V Date: _________________ I. Layunin: Ipinagbibigay-alam sa kinauukulan ang naganap na nakawan, sugalan at iba pang krimen. (Malasakit sa kapwa sa panahon ng pangangailangan.) II. Paksang Aralin Pakikiisa Tungo sa Kapayapaan B.P. K.P. E.L.C. Kagamitan : : : : Pananagutang Panlipunan Pagmamalasakit sa Kapwa/Kabutihan ng Nakararami EKAWP pah. 23 Mga larawan ng ibat ibang krimen

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral May bansag ka rin ba sa mga kaklase mo? Nagagalit ka ba kapag tinatawag sa bansag? 2. Pagganyak May nakikita ka bang sugalan sa inyong lugar? Gaano ang edad ng pumupunta sa pook na iyon? Nakasaksi ka na rin ba ng isang away na natuloy sa patayan? 2. B. Panlinang na Gawain Isang Kalagayan: Sa kanto malapit sa Mababang Paaralan ng Camias ay may nadaanan niJonathan na may nagsusugal. Nang siya'y papauwi na nakita naman niya ay may nag-iinuman. Habang siya ay nag-aabang ng masasakyan, bigla na lamang may tumayo, sinaksak ang katabing umiinom. Dahil sa pagkabigla bahagya lamang nakilala ang nakabulagtang duguan. Ito ay kapit-bahay niya. Sugod umuwi at ibinalita sa kanyang asawa na nasaksak ito. May kabutihan ba ang ginawa niyang ito? Bakit? 2. Pangkatin ang mga bata: Ang unang pang kat ay mga taong walang bisyo. Ang pangalawang pangkat ay mga taong may bisyo. C. Paglalapat Anu-ano ang dapat mong gawin upang ang iyong pamilya ay makaiwas sa masarnang bisyo? Bakit dapat tayong maging alerto kung may nag-iinuman? Ano ang dapat gawin kung mayroong ganoong pangyayari? IV. Pagtataya: Ano ang gagawin mo sa ganitong mga sitwasyon? 1. May itinatayong bahay-aliwan sa inyong lugar. Ito ay ari ng isang malakas ang kapit sa inyong "mayor" 2. Lagi nang may nakawan sa inyong lugar dahil sa laganap ang sugalan. 3. Ayaw kumilos ang punong-nayon sa inyong barangay kahit nakikita niya ang mga gawain ng mga kabataang lulong sa ipinagbabawalna garnet.

V. Kasunduan: Sumulat ng isang pangyayari na ikaw o mga tao sa inyong paligid ay napilitang mag-report sa kinauukulan tungkol sa masamang gaawin.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

CHARACTER EDUCATION V Date: _________________ I. Layunin: Nagkukusang magbigay ng tulong ayon sa makakayanan (Ipinaaalam sa kamag-anak) II. Paksang Aralin Pakikiisa Tungo sa Kapayapaan B.P. : Pananagutang Panlipunan K.P. : Pagmamalasakit sa Kapwa/Kabutihan ng Nakararami E.L.C. : EKAWP pah. 23 Sangguniang Aklat: Good Manners and Right Conduct for Children Raquel A. Valle, pp. 38-41 III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral May nakita kang tao na tumatakbo paalis sa tindahang nasa tapat ninyo. Sa palagay mo ay magnanakaw. Ano ang gagawin mo? 2. Pagganyak Paano tayo nakatutulong sa kapwa? B. Panlinang na Gawain Si Tita Solis ay kararating lamang mula sa paaralan. Siya'y pagod na pagod at gutorn na gutom pa. May narinig siyang sutsot. Nakita niya ang "maid" sa kabilang bahay. Sinabi ng "maid" na maysakit ang batang inaalagaan niya at ang nanay nito ay mamaya pang hapon uuwi. Pinakiusapan niya si Tita na puntahan ang nanay nito na nag-uupisina sa GSIS . Hindi na nakuha ni Titang kumain ng tanghalian dali-dali siyang nagpunta sa GSIS. Nakita naman niya agad si Mrs. Legaspi, ang nanay ng sangol na may sakit. Hindi na inabutan ni Mrs. Legaspi at ni Tita ang bata sa bahay at nadala na pala ng Nanay ni Tita, kasama ang 'maid" sa ospital. Ganoon na lamang ang pasasalamat ni Mrs. Legaspi kay Tita sa tulong na kanyang ginawa. Sagutin a ng mga tanong na ito: 1. Ano ang naramdaman ni Tita nang dumating siya sa bahay mula sa paaralan? 2. Paano niya natulungan ang batang maysakit? C. Pagtalapat Kung ikaw si Tita, gagawin mo ba ang ginagawa niya at bakit? V. Pagtataya: Ano ang gagawin mo sa mga sumusunod na kalagayan? 1. Si Mang Tasyo ay ang -iisang nakatira sa isang bahay. Isang araw siya ay nagkasakit. 2. Ang pinakamaliit na batang babae sa baytang II sa inyong paaralan ay gustong magtanim ng halaman, ngunit hindi naman niya kayang magbuhat man lamang ng piko.

3. Si Mariana ay kagagaling-galing lamang sa sakit. Wala siyang kaalamalam sa mga nangyayari sa paaralan nang siya'y "absent". V. Kasunduan: Gumawa ng listaha., ng mga taong iyong natulungan at isulat mo rin kung paano mo siya natulungan.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

CHARACTER EDUCATION V Date: _________________ I. Layunin: Naipakikita ang pagsunod sa mga batas at kautusan para sa ikabubuti ng bansa (Pagbabawal sa malalaswang panuorin at babasahin) II. Paksang Aralin Pakikiisa Tungo sa Kapayapaan B.P. : Pananagutang Panlipunan K.P. : Kapayapaan E.L.C. : EKAWP pah. 24 Kagamitan : Mahusay na babasahin ng mga larawan ng taong sumusunod sa batas. III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral Paano ka tumutulong sa mga kapit-bahay mo? 2. Pagganyak Kayo ba ay nakaranas na mahuli ng may kapangyarihan tulad ng barangay tanod o pulis? B. Panlinang na Gawain 1. Isang Kalagayan Sa lugar ni Manny ay may kaguluhan. Napansin niya habang naglalakad siya sa isang tapat ng bahay sa may kantoa ay maliwanag ang ilaw. Natukso siyang pumasok. Nakita niyang marami pa lang babasahin sa loob. Ang babasahin at video ay pawang malalaswa. Agad siyang lumabas ng bahay na iyon. Pumunta siya sa munisipyo at upang magsuplong sa mga pulis. Bakit niya ginawa iyon? 2. Pangkatin ang klase sa apat Role Playing - Tungkol sa iba'-t ibang masamang gawain tungkol sa sakit ng lipunan. 3. Paglalahad: Bigyan-pansin ang inyong lugar. Ang mga kabataan ay kailangang akayin sa mga gawaing hindi sakit ng lipunan. 4. Paglalapat: Bilang isang munting mamamayan, paano ka makatutulong sa parnayanan kung ang paguusapan ay sa kapayapaan ng bayan? IV. Pagtataya: Sumulat ng ilang magandang batas at kautusan para sa kapakanan ng inyong pook. V. Kasunduan: Bumuo ng ilang karagdagang batas at alituntunin na maaaring ipatupad sa inyong sariling komunidad. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

CHARACTER EDUCATION V Date: _________________ I. Layunin: Nakasusunod sa mga tagubilin tungkol sa pag-iingat sa sunog at paalaala kung dumarating ang likas na sakuna. II. Paksang Aralin Pakikiisa Tungo sa Kapayapaan B.P. : Pananagutang Panlipunan K.P. : Kapayapaan E.L.C. : EKAWP pah. 25 III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral Ano ang maitutulong mo upang mapigil ang pagpapalabas ng malalaswang panoorin at babasahin? 2. Pagganyak Kung dumarating ang kalamidad, o sakuna ano ang dapat mong gawin? B. Panlinang na Gawain 1. Sa isang lugar na malapit sa inyo ay may bahay na nasunog. Dahil ito ay walong taon nang ito ay masunog, walang nailigtas ang may-ari ng bahay. Natupok lahat ang kanilang ari-arian. Kay gaganda pa naman ng mga kasangkapan sapagkat galing lahat ang mga iyon sa Saudi. Nakapanghihinayang talaga. Ngunit ang lahat ng nangyayari ay maiiwasan sana kung ang mga taong nakatira sa bahay na nasabi ay marunong sumunod sa mga tagubilin at paalaala tungkol sa sunog at iba pang sakuna. . C. Paglalapat Ano kaya ang naging dahilan ng sunog? Paano maiiwasan ang ganitong mga sakuna? IV. Pagtataya: Piliin ang dapat gawin upang maiwasan ang pagkakasunog at iba pang, sakuna: 1. Bago urnalis ng bahay ay tingnang lahat ang kalan, kuryente at iba pa. 2. Maaari namang iwang bukas ang plantsa para kumain. 3. Huwag hayaang may sindi ang kandila kung matutulog. 4. Maaaring magtapon ng upos ng sigarilyo kahit saan. 5. Hayaang bukas ang TV kahit kumikidlat laluna't maganda ang palabas. V. Kasunduan: Maglista ng mga dapat na gawin o tandaan upang maiwasan ang sunog o iba pang likas na sakuna. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ CHARACTER EDUCATION V Date: _________________ I. Layunin: Nakalalahok sa kampanya ng pamahalaan sa pagpapatupad ng programa nito. (Pagpigil sa bawal na gamot) II. Paksang Aralin Pakikiisa Tungo sa Kapayapaan B.P. : Pananagutang Panlipunan K.P. : Kapayapaan E.L.C. : EKAWP pah.75 Kagamitan : Mga larawan ng bawal na gamot at mga taong lulong sa bawal na gamot. III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral Anu-ano ang mga alituntunin at batas ang sinusunod ninyo sa inyong lugar? 2. Pagganyak Sino ang may kapatid na lalaki? May bisyo ba sila? B. Panlinang na Gawain 1. Isang kalagayan: Si Oliver ay nag-iisang lalaki ng mag-asawang Mang Jose at Aling Maria. Lahat ng rnaibigan nito ay sinusunod nila. Hanggang sa Magasawa ay sila pa rin ang nananagot ng mga gastusin. Simula nuon si Oliver ay naging abusado at walang takot sa magulang. Lingid sa kanilang kaalaman si Oliver pala ay lulong sa "drugs". Gumawa ng aksyon ang magasawa, dinala nila si Oliver sa "Rehabilitation Center". Tama ba ang ginawa ng mag-asawa? Bakit? 2. Pangkatin ang mga bata: Role Playing - Igrupo ang mga bata sa apat at bigyan ng kanya kanyang tungkulin. 3. Paglalahad: Kung kayo ang pamimiliin, anong kampanya ng pamahalaan ang nais ninyo? 4. Paglalapat: Sakit dapat tayong makilahok sa kampanya ng pamahalaan tungo sa kapayapaan? Paano mo mapag-uukulan ng pansin ang kampanyang ito? IV. Pagtataya: Anu-anong kampanya ng pamahalaan ang nalahokan mo na? May buting ibinunga ba ang mga kampanyang ito? V. Kasunduan: Bumuo ng isang kampanyang maaaring ipatupad sa mga kabataang tulad mo.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

CHARACTER EDUCATION V Date: _________________ I. Layunin: Naipapakita ang matalinong paggamit ng enerhiya. II. Paksang Aralin Pagpapkita ng Matalinong Paggamit ng Enerhiya B.P. : Pangkabuhayan K.P. : Pagtitipid/Matalinong Paggamit ng Pinagkukunang-Yaman E.L.C. : EKAWP pah. 26 Kagamitan : larawan, tsart III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain Gaano kahalaga ang enerhiya sa buhay ng mga tao? B. Panlinang na Gawain 1. Pagbasa sa Sitwasyon Panganay na anak si Carla. Siya ang inatasan ng ina na mamalantsa ng mga uniporme sa paaralan ng kanyang mga kapatid. Kaya tuwing Sabado ng hapon, pinaplantsa niya ang lahat ng uniporme sa buong isang linggo. Ayaw niya ng arawan dahil magastos ito sa kuryente. 2. Pagtalakay Sino ang pangunahing tauhan? Bakit ayaw niya ng arawang pamamalantsa? Ano ang katangiang ipinamalas ni Carla sa sitwasyon? Ano ang magandang ibubunga nito? C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat Ano ang katangiang dapat mong ipakita sa paggamit ng enerhiya? Ano ang idudulot ng pagtitipid na ito? 2. Paglalapat Gumagabi na. Madilim na ang buong kabahayan ninyo. Ano ang gagawin mo? Sisindihan mo ba ang lahat ng ilaw sa bahay? 3. Pagpapahalaga Ang mabuting mamamayan ay matalinong gumagamit ng enerhiya. IV. Pagtataya: Tama o Mali 1. Hayaan mong bukas ang ilaw habang natutulong sa gabi. 2. Tiyakin mong hindi nakasindi ang bentilador kung aalis ng bahay. 3. Kung wala din namang magandang palabas sa TV. huwag na itong buksan: 4. Ang nanonood ng t.v. nang buong maghapon ay nag-aaksaya ng kuryente. V. Kasunduan: 1. Anu-anong halimbawa ang nagpapakita ng pagtitipid sa enerhiya? 2. Ginagawa mo ba ang mga ito?

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

CHARACTER EDUCATION V Date: _________________ I. Layunin: Natitipid ang Sariling Lakas II. Paksang Aralin Pagtitipid ng Sariling Lakas B.P. : Pangkabuhayan K.P. : Pagtitipid/Matalinong Paggamit ng Pinagkukunang-Yaman E.L.C. : EKAWP pah. 26 Kagamitan : larawan, tsart III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral Anong katangian ang dapat mang ipakita sa paggamit ng enerhiya? Ano ang idudulat ng pagtitipid na ito? 2. Pagganyak Ikaw ba ay nautusan na ng iyong ina na mamili sa palengke? Bago pumunta sa palengke, ano ang dapat mong gawin? B. Panlinang na Gawain 1. Pagbasa sa Sitwasyon Si Rosa ay laging inuutusang mamili sa palengke. Pero baga siya pumunta sa palengke, nililista muna niya ang lahat ng bibilihin. Ayaw niyang magpabalik-balik patungo roon. Ayaw niyang mapagod siya ng husto. 2. Pagtalakay Sino ang pangunahing tauhan? Ano ang ginagawa niya bago magtungo sa palengke? Sakit niya nililista ang mga bibilhin niya bago mamili? Ano ang katangiang pinamalas niya? C. Pangwakas na Gawain Ano ang iyong.gagawin upang makatipid ng lakas sa pamimili? Ano ang dapat munang gawin upang makatipid ng lakas? D. Paglalapat Kung ikaw ay nagiilinis ng bahay, ano ang iyong dapat gawin upang makatipid ng lakas? IV. Pagtataya: 1. Upang makatipid ng lakas sa paglalaba: . a. Ibabad ang mga puting damit upang madaling matanggal ang dumi b. Makipagkuwentuhan habang naglaba c. Palagiang magpahinga habang naglaba. 2. Upang makatipid ng lakas sa pamamalantsa a. Tupiin ng maayos ang mga pangbahay na damit upang hindi na plantsahin b. Isampay kahit saan ang mga damit c. Plantsahin ang mga basahan 3. Upang makatipid ng lakas sa paglinis ng bahay a. Damputin kaagad ang mga kalat b. Hayaang dumami ang kalat bago maglinis

c. Ugaliin labo-labo ang mga gamit V. Kasunduan: 1. Paano mo tinitipid ang lakas sa paghuhugas ng pinggan? 2. Ano ang binubunga ng pagtitipid sa lakas?

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

CHARACTER EDUCATION V Date: _________________ I. Layunin: Naipapakita ang pagpapahalaga at matapat na paggawa (Pagmamahal sa gawaing manwal) II. Paksang Aralin Karangalan sa Paggawa B.P. : Karangalang Paggawa K.P. : Pangkabuhayan E.L.C. : EKAWP pah. 28 Kagamitan : mga larawan nagsisigawa sa opisina, sa bakuran, sa bukid at iba pa. III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral Anung kampanya sa lugar ninyo ang nagtagumpay? 2. Pagganyak Nasubukan mo na bang lumahok sa gawaing manwal? B. Panlinang na Gawain 1. Isang kalagayan: Si Mang Jose ay tumanda na sa pagsasaka. Ang hanapbuhay na ito ay masaya niyang naisasagawa. Sa loob ng pitong taon, nagkaroon sila ni Aling Manda ng tatlong anak. Sa ngayon ay magsasaka pa rin siya at ito ang tanging ibinubuhay niya sa kanyang parnilya. Kanyang pinagtapos ang lahat ng anak sa pagaaral sa pamamagitan lamang ng pagsasaka. 2. Pangkatin ang mga bata: Role Playing - Tungkol sa manwal na paggawa. 3. Paglalahad: Ano ang masasabi mo sa manwal na paggawa? Mayroon bang pag-asang malaki sa gawaing manwal? 4. Paglalapat: Bakit dapat tayong matiyaga sa gawaing manwal? Ikaw, ano ang pipiliin mong gawain? IV. Pagtataya: Sumulat ng ilang halimbawa na maari nating ipakinabang sa gawaing manwal. V. Kasunduan: Magbigay pa ng ilang gawaing manwal na nakikita mo sa inyong lugar.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

CHARACTER EDUCATION V Date: _________________ I. Layunin: Nakahihikayat sa iba na maging matapat sa lahat ng uri ng paggawa. II. Paksang Aralin Paghihikayat sa iba na maging matapat sa lahat ng uri ng paggawa. B.P. : Pangkabuhayan K.P. : Saloobin sa Paggawa L.B. : Nagpapakita ng kasiya-siyang saloobin sa paggawa E.L.C. : EKAWP pah. 28 Kagamitan : larawan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Ipaawit: Sundan-sundan mo ako 2. Balik-aral Anu-ano ba ang mga gawaing manwal? propesyonal? 3. Pagganyak Pagpapakita ang mga larawan ng iba't-ibang uri ng hanap-buhay.Il ang gawain ng bawa't isa sa hanap-buhay. 4. Paglalahad: Paano mo mahihiyakayat ang iba na maging matapat sa lahat ng uri ng paggawa? B. Panlinang na Gawain 1. Pagbasa ng Kuwento Si Mang Roy ay masipag na tagapagbantay ng isang pabrika. Siya ay maagang pumapasok dahil tumutulong siya sa paglilinis ng buong bakuran ng pabrika. Isang araw laking gulat niya dahil pagbukas niya ng pintong pabrika siya ay nakapulot ng isang sabre na may lamang pera. Kinuha niya iyon at itinago, dahil wala namang nakakita. Nang magdatingan ang kanyang mga kasamahan isa rito ay umiiyak na nagtatanong tungkol sa nalaglag na sobre ng pera. Ang lahat ng sinasabi ng nawalan ay tumutugon sa diskripsyon ng kanyang napulot. Ibinigay iyon ni Mang Roy sa lalaking tuwang-tuwa dahil may mga tao pa ring matapat sa panahong ito. Pagkaraan ng ilang buwan si Mang Roy ay isa sa binigyan ng parangal dahil sa kanyang kasipagan at katapatan. 2. Paglalakay: 1. Sino si Mang Roy? 2. Bakit maaga siyang pumapasok sa pabrika? 3. Ano ang kanyang nakita sa kanyang pagbubukas ng pinto ng pabrika? 4. Ano ang ginawa niya noong una sa envelope? 5. Bakit niya ito isinauli sa may-ari? 6. Anong katangian mayroan ni Mang Roy? 7. Dapat ba natin siyang tularan? Bakit? 3. Paglalahat: Bakit mahalaga ang katapatan sa lahat ng bagay? 4. Paglalapat: Kung ang iyong ama ay isang karpintero, paano mahihikayat ang iyong ama na maging matapat sa gawain nito?

IV. Pagtataya: Lagyan ng tsek () kung nagpapakita ng pagiging matapat sa gawain ang mga sumusunod. _____ 1. Pumapasok sa tamang oras. _____ 2. Umuwi mula sa gawain ng wala pa sa takdang oras. _____ 3. Hind, pinagbubuti ang gawain. _____ 4. May malasakit sa mga gawain _____ 5. Hindi nangungupit s amga kagamitan. V. Kasunduan: Paano mo maipapakita ang pagiging matapat sa gawain? Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

CHARACTER EDUCATION V Date: _________________ I. Layunin: Naipakikita ang mabuting halimbawa sa paggawa at industriya II. Paksang Aralin Karangalan sa Paggawa B.P. : Pangkabuhayan K.P. : Saloobin sa Paggawa E.L.C. : EKAWP pah. 28 Kagamitan : mga larawan ng mga taong nagsisigawa III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral Bakit mo nagustuhan amg gawing manwal? 2. Pagganyak Naranasan na ba ninyo ang pumasok ng trabaho sa isang pagawaan? Nasiyahan ba kayo? B. Panlinang na Gawain 1. Isang Kalagayan: Ang isang anak ni Aling Feliza ay nagtatrabaho sa isang pabrika. Ang kanilang ginagawa roon ay pawang pang "export". Mas maganda ang kita niya sa pabrika, ito ay dahil pure "native" ang ginagawa nila. Ang hindi naubos na paninda ay itinitinda ng mga manggawa sa kanilang sari-sariling lugar. Sa tuwa ng may-ari ng pagawaan ang lahat ay binibigyan ng bonus. 2. Paglalahad: Bilang isang manggagawa, ano ang higit mong pag-uukulan ng pansin, ang paggawa o oras ng paggawa? 3. Paglalahad: Bakit tayo kailangang maging matiyaga sa paggawa lalo na at industriya ang pag-uusapan? IV. Pagtataya: Magbigay ng magandang Halimbawa sa paggawa. V. Kasunduan: Magtanong sa malalapit na pagawaan upang lalong magkaroon ng kaalaman tungkol sa magagandang halimbawa. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

CHARACTER EDUCATION V Date: _________________ I. Layunin: Naisasagawa ang paraan ng pagpaparami ng pagkain II. Paksang Aralin Pagpaparami sa Produksyon ng Pagkain B.P. : Pangkabuhayan K.P. : Pagiging Produktibo E.L.C. : EKAWP pah. 30 Kagamitan : mga larawan ng ibat ibang uri ng gulay at prutas III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral Paano natin masasabi na may mabuting halimbawa kang nagawa? 2. Pagganyak Naranasan na ba ninyong rnagtanim sa bakanteng lugar sa inyong paaralan? B. Panlinang na Gawain 1. Isang kalagayan: Maagang nag-"meeting" sa mga guro ang prinsipal tungkol sa pagtatanim. Naatasang magtanim ang Grade V-1 sa bakanteng lote ng parnilya Santos. Habang naglilinis at nagbubungkal ang mga bata ay nag-aawitan pa. Si G. Santos naman ay natutuwa dahil sa bukod sa magiging malinis ang kanilang bakanteng lote, ito ay magkakaroon pa ng tanim. Lumipas ang tatlong taon, sari-saring prutas ang inani sa lote. Palibhasa'y may angking kabaitan si G. Santos halos lahat ng inani ay ibinigay sa mga guro at mag-aaral. 2. Magpakita ng dalawang pangkat: Sa Klase: Isang pangkat na hindi marunong magtanim. Isang pangkat na mahilig magtanim. Sino ang nais mo sa dalawang pangkat? 3. Paglalahad: Paano natin mapaparami ang taing pagkain? Ano ang paraan na nalalaman mo? 4. Paglalapat: Ano ang dapat nating gawin sa mga bakanteng lote o lupa? Bakit? IV. Pagtataya: Sumulat ng paraan kung paano natin mapaparami ang ating pagkain. V. Kasunduan: Kung may bakanteng lupa o lote sa inyo ay piliting gumawa ng paraan para dumami ang inyong pagkain. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

CHARACTER EDUCATION V Date: _________________ I. Layunin: Nakahihikayat sa iba na gumamit ng intercropping sa pagtatanim II. Paksang Aralin Karangalan sa Paggawa B.P. : Pangkabuhayan K.P. : Saloobin sa Paggawa E.L.C. : EKAWP pah. 31 Kagamitan : larawan ng sari-saring pananim sa ibat ibang pataniman III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral Magbigay ng mabuting paraan sa pagtatanim. 2. Pagganyak Sa lugar ba ninyo ay nakakita na kayo ng "intercropping" sa pagtatanim" Anong halaman ang ginamit? B. Panlinang na Gawain 1. Isang Kalagayan: Ang kapit-bahay naming si Mang Doming ay isang matiyaga at mahusay na magsasaka. Hindi siya nagpapalipas ng oras at panahan lalo na sa pagtatanim ng iba't-ibang produkto. Sa kanyang bukid ay mapapansing may nakahilerang puno ng mangga. Habang ito ay nagsisilaki ay patuloy naman ang pagtatanim niya ng palay. Pagkatapos ng dalawang ani, magtatanim naman siya ng sitaw a mais. Ang katawan ng mais at sitaw kapag umani ay sinisigan niya para tumaba ang lupa sa susunod na taniman. 2. Pangkatin ang mga bata: Ipaliwanag: Isang pang kat sa "intercropping". Isang pangkat sa pangkaraniwang pagsasaka. 3. Paglalahad: Nagsasaka ba ang Tatay mo? Ano ang kanyang itinatanim sa "intercropping"? Lagi ba ninyong ginagawa ang paraang itoa? 4. Paglalapat: Nakita mong mali ang pagsasaka ng mga nasa pook ninya, bilang munting mamamayan, ano ang bahagti mo sa pagkakataong ita sa , "intercropping" sa pagtatanim? IV. Pagtataya: Ipaliwanag ang kahalagahan ng "intercropping" sa pagtatanim. V. Kasunduan: Magsaliksik pa ng tungkol sa "intercropping". Mag-"interview" sa mga sikat na magsasaka sa inyong pook at ibahagi ang kaalamang matatanggap. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

CHARACTER EDUCATION V Date: _________________ I. Layunin: Nakakagamit ng mga planting calendar upang maparami ng produksyon. II. Paksang Aralin Pagpaparami ng Produskyon sa Pagkain B.P. : Pangkabuhayan K.P. : Saloobin sa Paggawa E.L.C. : EKAWP pah. 30 Kagamitan : Planting Calendar mga larawan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral Mahalaga ang "intercropping" sa pagpaparami ng pagkain? Bakit? 2. Pagganyak Sino ang may tatay na gumagamit ng "planting calendar" sa pagtatanim ng mga halaman at palay. B. Panlinang na Gawain 1. Isang Kalagayan: Sa Barangay ng Camias ay nagkaroon ng "seminar" tungkol sa pagsasaka. Isa sa paguusapan ay ang "planting calendar". Si Mang Pedro ay dumalo upang matuto at magamit ang "planting calendar." Sa ngayon maayos na maayos ang pag-ani ng kanyang pananim dahil sa makabagong paraan ng pagsasaka. 2. Role Playing: Unang Pangkat: Pagsasaka ng walang "Planting Calendar" Pangalawang Pangkat: Pagsasaka ng mayroong "Planting Calendar" 3. Paglalahad: Sa paggamit ng "planting calendar" may buti bang naitutulong? Bakit? Alin ang pipiliin ninyo may "planting calendar" o wala. sa pagtatanim ng iba't-ibang halaman? 4. Paglalapat: Hindi magandang umani si Mang Pablo gayong lahat ng pataba at pamatay insekto ay nagagamit niya. Ano kaya ang kanilang sa kanyang pagsasaka? Bakit? IV. Pagtataya: Bakit mahalaga ang paggamit ng "planting calendar" sa pagsasaka. V. Kasunduan: Mag-ipon ng "planting calendar" ng iba't-ibang halaman at ipamudmod sa mga kamag-aral upang magamit ng kanilang Tatay sa pagsasaka.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________