Chuong 1- Tong Quan Ve Thue

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 7/29/2019 Chuong 1- Tong Quan Ve Thue

  1/19

  MN HC

  THU

  ThS. Th Minh Dng

 • 7/29/2019 Chuong 1- Tong Quan Ve Thue

  2/19

  MC TIU CA MN HCTrang b nhng kin thc c bn v:

  H thng lut thu ca Vit Nam1

  2 K nng tnh ton s tin thu phi np

  3 Th tc k khai, np thu vo ngn sch nh nc

 • 7/29/2019 Chuong 1- Tong Quan Ve Thue

  3/19

  TI LIU HC TP Sch, gio trnh chnh

  [1] Gio trnh Thu trong kinh doanh v hch ton,NXB Ti chnh 2007 ca TS. HunhVitTn.

  Ti liu thamkho

  [1] Gio trnh thu - Nh xutbn ti chnh 2009[2] Cc Lutthu: GTGT, TNDN, TTB, XNK...

  [3] CcNghnh, thng thngdn v vnbnv

  chnh sch thu,

 • 7/29/2019 Chuong 1- Tong Quan Ve Thue

  4/19

  CHNG TRNH HC

  NHNG VN C BN V THUTHU XUT NHP KHU

  THU TIU TH C BIT

  THU GI TR GIA TNG

  THU THU NHP I VI NGI C THU NHP CAO

  THU THU NHP DOANH NGHIP

  CC LOI THU V PH KHC

 • 7/29/2019 Chuong 1- Tong Quan Ve Thue

  5/19

  CHNG I

  NHNG VN C BN

  V THU VIT NAM

 • 7/29/2019 Chuong 1- Tong Quan Ve Thue

  6/19

  Ni dung chng 1

  1.1 Khi nim v phn loi thu

  1.2 Cc yu t cu thnh vn bn lut thu

  1.3 H thng thu, chnh sch thu Vit Nam hin hnh

  1.4 B my t chc ca h thng thu thu Nh nc

 • 7/29/2019 Chuong 1- Tong Quan Ve Thue

  7/19

  1.1 Khi nim v phn loi thu

  1.1.1Khi nim

  Thu l hnh thc ng gp theo ngha v do Lut quy

  nh cho cc t chc v c nhn trong x hi np cho Nh nc

  mt phn thu nhp ca mnh nhm p ng cc nhu cu chi tiu

  ca Nh nc thch ng vi tng giai on pht trin ca i

  sng kinh t x hi.

  Chng1: Nhngvncbnvthu

 • 7/29/2019 Chuong 1- Tong Quan Ve Thue

  8/19

  1.1 Khi nim v phn loithu

  1.1.2 Phn loithu

  a) Cncvophngthcnhthu

  - Thutrc thu: nhtrctip v thu nhp hay ti sncaitngchuthu( thuTNDN, TNCN,)

  - Thugin thu: nh gin tip thng qua gi c hng ha,

  dchv khi tiu dng( GTGT, TTB, XNK,)

  Chng1: Nhngvncbnvthu

 • 7/29/2019 Chuong 1- Tong Quan Ve Thue

  9/19

  1.1 Khi nim v phn loithu

  1.1.2 Phn loithu

  b) Cncvocsnhthu

  - Thuthu nhp: thuTNDN, TNCN,

  - Thutiu dng: GTGT, TTB, XNK,

  - Thuti sn: Nh ca, tai, my mc, thitb, chng

  khon

  Chng1: Nhngvncbnvthu

 • 7/29/2019 Chuong 1- Tong Quan Ve Thue

  10/19

  1.1 Khi nim v phn loi thu

  1.1.2 Phn loi thu

  c) Cn c vo ch phn cp v iu hnh ngn sch

  Bao gm:- Thu trung ng

  - Thu a phng

  Chng1: Nhngvncbnvthu

 • 7/29/2019 Chuong 1- Tong Quan Ve Thue

  11/19

  1.1 Khi nim v phn loithu

  1.1.2 Phn loithu

  d) Cnctheophngthcsdng

  - Thutnghp: nh vo ttc cc thnhphncacsnh

  thu m khng c trnghpngoil; khng c min, gimthu.

  - Thuc lachn: chnhnhtnh vo mtcsnhthu,(

  ThuTNCN,)

  Chng1: Nhngvncbnvthu

 • 7/29/2019 Chuong 1- Tong Quan Ve Thue

  12/19

  1.2. Cc yu t cu thnh vn bn lut thu

  1Tn gi 2

  i

  tngnpthu

  3itngtnh thu

  Chng1: Nhngvncbnvthu

  4Thusut

  5Quy trnh

  k khai

  Thtcthu npthu

 • 7/29/2019 Chuong 1- Tong Quan Ve Thue

  13/19

  1.2 Cc yutcu thnh mtscthu

  1.2.1 Tngi

  Tn gicamtscthuthngphn nh ni

  dung chnh ca n v phnbitvinhngloi

  thu khc.

  Chng1: Nhngvncbnvthu

 • 7/29/2019 Chuong 1- Tong Quan Ve Thue

  14/19

  1.2 Cc yu t cu thnh mt sc thu

  1.2.2 i tng np thu

  Ngi c Ngi em tin thu

  gi l TNT. np vo NSNN

  L nhng c nhn hoc php nhn c trch nhim phi np

  thu cho Nh nc theo lut php quy nh.

  Chng1: Nhngvncbnvthu

 • 7/29/2019 Chuong 1- Tong Quan Ve Thue

  15/19

  1.2 Cc yutcu thnh mtscthu

  1.2.3itngtnh thu

  - TTT ch r nhthu vo ci g: hng ha, thu nhp hay ti

  sn,L nhngcnc xc nhstinthuphinp.

  - MiLutthu c itng tnh thu ring.

  - Cho v d?(lm ngdn file)

  - Phnbit TNT v TTT?(lm ngdnn file ra kq)

  Chng1: Nhngvncbnvthu

 • 7/29/2019 Chuong 1- Tong Quan Ve Thue

  16/19

  1.2 Cc yutcu thnh mtscthu

  1.2.4Thusut

  L linh hncamtscthu, thhinmcng vin caNh nc trn 1 nvcaitng tnh thu.

  u, nhcim?

  Chng1: Nhngvncbnvthu

  THU SUT

  Tuyti Tngi (%)

 • 7/29/2019 Chuong 1- Tong Quan Ve Thue

  17/19

  1.2 Cc yutcu thnh mtscthu

  1.2.5 Quy trnh k khaithtc thu npthu

  V k khai: TNT t k khai theo mu quy nh( tkhai), theo

  nhk v thihnphinptk khai thu cho cquan thu.

  Vnpthu: Quy nhnp u, npbng g, thi gian npthu

  v x l viphm( nu c)

  Vmin, gimthu: yutngoilc quy nh trong scthu.

  Chng1: Nhngvncbnvthu

 • 7/29/2019 Chuong 1- Tong Quan Ve Thue

  18/19

  Chng1: Nhngvncbnvthu

  Gm cc sc thu ch yu

  - Thu GTGT(03/06/2008)

  - Thu TTB(14/11/2008)

  - Thu XK, NK(14/06/2005)

  - Thu thu nhp doanhnghip(03/06/2008)

  - Thu thu nhp c nhn(21/11/2007)

  - Thu s dng t nngnghip(10/07/1993)

  - Thu nh t

  - Thu ti nguyn(25/11/2009)

  - Thu mn bi

  1.3 H thng thu, chnh sch thu Vit Nam hin hnh

 • 7/29/2019 Chuong 1- Tong Quan Ve Thue

  19/19

  1.4 B my t chc ca h thng thu thu Nh nc

  Chng1: Nhngvncbnvthu

  i vi c quan qun lthu ni a

  TngCcthu

  Cc Ccthuaphng

  Cc chi ccthu

  i vi c quan qun l thutrong hot ng xut nhp khu

  TngCcHi quan

  CcHi quan tnhhoc lintnh, TP trcthuc TW,

  Hi quan cakhu, i

  kim sot Hi quan