Chuyen de Iptv- Ptit

  • View
    461

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

B THNG TIN V TRUYN THNG HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG VIN KHOA HC K THUT BU IN

Gii thiu chuyn :

TNG KT CC TIU CHUN CHO IPTV

H ni 2009

Chuyn Tng kt cc tiu chun cho IPTV

Ni dung 1 Gii thiu v l do la chn chuyn ..........................................................................4 2 Cc ch vit tt ...............................................................................................................4 3 Tng quan v h thng cung cp dch v IPTV/VoD ....................................................7 3.1 3.2 3.3 4.1 Kin trc h thng ..................................................................................................7 u im ca IPTV .................................................................................................9 Nhc im ca IPTV .........................................................................................11 Chc nng ca cc module ..................................................................................11

4 Cc module chc nng c bn ca h thng cung cp dch v IPTV/VoD .................11 4.2 Cc yu cu i vi cc module trong h thng cung cp dch v IPTV/VoD ...14 4.2.1 Cc yu cu v vic bo v v qun l ni dung IPTV .................................14 4.2.2 4.2.3 EPG 4.2.4 4.2.5 4.2.6 Cc yu cu i v cht lng ca cc dch v IPTV ...................................15 Cc yu cu cho h thng DBM (Data Broadcast Middleware) v Enhanced .......................................................................................................................15 Cc yu cu v Metadata ca cc dch v IPTV ...........................................17 Cc yu cu v m ha cho IPTV .................................................................18 Cc yu cu v bo mt ni dung ((DRM/CAS) ..........................................19

5 Phn tch nhng yu t nh hng n cht lng dch v IPTV/VoD ......................21 5.1 C ch m ha, tc bt v ni dung hnh nh ..................................................21 5.2 Gii hn v bng thng ........................................................................................22 5.3 Mt gi .................................................................................................................22 5.4 Nghn trn server .................................................................................................23 5.5 Jitter v timing drift..............................................................................................23 5.6 Mng li, mng truy nhp v mng ti thu bao..................................................24 6 Tng kt cc tiu chun k thut v cht lng dch v IPTV/VoD trn th gii.......24 6.1 DSL Forum ..........................................................................................................24 6.2 MPEG...................................................................................................................25 6.3 ETSI .....................................................................................................................25 6.4 ITU .......................................................................................................................26 6.5 ATIS .....................................................................................................................30 6.6 Open TV Forum ...................................................................................................31 6.7 Broadband Services Forum (BSF) .......................................................................31 6.8 IPDR.....................................................................................................................32 6.9 ISMA ....................................................................................................................32 6.10 Nghin cu b tiu chun ca Chu u p dng cht lng dch v cho IPTV/VoD ......................................................................................................................32

Trang 2/36

Chuyn Tng kt cc tiu chun cho IPTV

6.11 Nghin cu b tiu chun ca M p dng cht lng dch v cho IPTV/VoD .33 7 Ti liu tham kho ........................................................................................................36

Trang 3/36

Chuyn Tng kt cc tiu chun cho IPTV

1

Gii thiu v l do la chn chuyn IPTV (Internet Protocol Television) l h thng cung cp dch v truyn hnh s

bng cch s dng giao thc IP qua h tng mng, c th l thng qua mt kt ni bng rng. nh ngha chung v IPTV l ni dung truyn hnh thay v c truyn i thng qua cp hay qung b truyn thng th s c chuyn n ngi xem thng qua cc cng ngh s dng cho mng my tnh. Khng ging nh cc dch v streaming s dng kt ni best-effort trn internet, IPTV thng c xy dng da trn mng c qun l tt m bo cht lng video. IPTV thng c cung cp km vi dch v Video on Demand v c th cng vi cc dch v Internet nh dch v truy cp web v VoIP cho ngi s dng. Gi cc dch v IPTV, VoIP v truy nhp Internet c gi l dch v Triple Play (nu b sung thm cho di ng th gi l Quadruple Play). V vy dch v IPTV s l dch v thit yu v quan trng nht cho cc nh cung cp Triple Play n ngi s dng. Dch v IPTV ang rt thnh hnh cc nc Chu u v s khch hng s dng dch v IPTV ngy cng tng ln. Hn na nhiu nc ang c k hoch gii thiu dch v IPTV n Chu u v Nam M. V vy, hin nay IPTV vn ang l mt ch nng c bn lun v nghin cu xy dng tiu chun trn cc din n quc t cng nh cc t chc tiu chun trong vn cht lng dch v IPTV ang c quan tm v ch trng nhiu nht. Chuyn ny tng kt cc tiu chun v cht lng dch v IPTV trn th gii bao gm cc ni dung sau: Tng quan v h thng IPTV Cc module chc nng c bn Nhng yu t nh hng n cht lng dch v IPTV Tng kt cc tiu chun v cht lng dch v IPTV trn th gii. 2 Tn tt AVP Cc ch vit tt Ting Anh Audio-Visual Profile Nghia

Trang 4/36

Chuyn Tng kt cc tiu chun cho IPTV

BCG BGMP CDP

Broadband Content Guide Border Gateway Multicast Protocol Content Delivery Protocols Dynamic Host Configuration

DHCP DNS DVB

Protocol Domain Name System Digital Video Broadcasting Digital Video Broadcasting -

DVB-H ESG EPG

Handheld Electronic Service Guide Electronic Program Guide European Telecommunications

ETSI FEC

Sdandards Institute Forward Error Correction File Delivery over Unidirectional

FLUTE FTP HTTP ICMP IETF IGMP IP IPDC IPTV LC

Transport File Transfer Protocol Hypertext Transfer Protocol Internet Control Message Protocol Internet Engineering Task Force Internet Group Management Protocol Interent Protocol IP Data Cast Internet Protocol TeleVision Layered Coding

Trang 5/36

Chuyn Tng kt cc tiu chun cho IPTV

LCT

Layered Coding Transport Multimedia Broadcast/Multicast

MBMS MLD MPEG MSDP

Service Multicast Listener Discovery Moving Picture Experts Group Multicast Source Discovery Protocol Organization for the Advancement of

OASIS PIM RFC RP RTCP RTP RTSP STB SIP SNTP SM SSM TCP TLS TS UDP

Structured Information Standards Protocol Independent Multicast Request for Comments Rendevous Point Real-Time Control Protocol Real Time Protocol Real Time Streaming Protocol Set-Top-Box Session Initiation Protocol Simple Network Time Protocol Sparse Mode Source-Specific Multicast Transmission Control Protocol Transport Layer Security Transport Stream User Datagram Protocol Universal Mobile

UMTS

Telecommunications System

Trang 6/36

Chuyn Tng kt cc tiu chun cho IPTV

WSBN

Web Services Base Notification

3

Tng quan v h thng cung cp dch v IPTV/VoD 3.1 Kin trc h thng H thng IPTV bao gm bn thnh phn chnh, tt c cc thnh phn ny l

chung cho bt k kin trc h thng ca nh sn xut no.

Hnh 1: Cc thnh phn ca mng IPTVVideo Head End Cng nh vi h thng truyn hnh v tinh s hay truyn hnh cp, dch v IPTV cng cn c h thng video head end. y l ni m ni dung linear (v d broadcast TV) v on-demand (v d phim) c ghi li v nh dng truyn qua mng IP. V c bn th u vo ca b head end l cc chng trnh c thu qua v tinh hoc ly trc tip t cc b broadcast hay cc chng trnh qua b aggregator. Mt head end mang mt knh ring v m ha n di nh dng video s, nh MPEG2. Hin nay cc nh cung cp dch v broadcast cng bt u s dng m ha MPEG4 v n c mt s u im hn so vi MPEG2 nh yu cu tc b bit thp cho c tn hiu truyn hnh SD v HD. Sau khi m ha, mi knh c ng gi IP v c truyn qua mng. Cc knh ny l cc dng IP multicast in hnh, tuy nhin mt s nh sn xut cng s dng lung IP unicast. IP multicast c rt nhiu u im v n cho php nh cung cp dch v truyn mt lung IP trn knh broadcast t video head end n mng truy nhp ca nh cung cp dch v. Cch ny c rt nhiu u im khi nhiu ngi s dng mun s dng cng mt knh broadcast ti cng thi im (v d hng nghn ngi xem cng mun xem mt s kin th thao) Mng Core/Edge ca nh cung cp dch v

Trang 7/36

Chuyn Tng kt cc tiu chun cho IPTV

Nhm cc lung video m ha c truyn qua mng IP ca nh cung cp dch v. Mi nh cung cp dch v c mt mng ring ca h v mng ny thng bao gm thit b t nhiu nh sn xut. Cc mng ny c th l mt hn hp ca mng IP hin c v mc ch l xy dng mng IP cho vic truyn video. Ti Edge, mng IP kt ni vi mng truy nhp. Mng truy nhp Mng truy nhp l lin kt t nh cung cp dch v n thu bao khch hng. Kt ni bng rng gia nh cung cp dch v v khch hng c th s dng nhiu cng ngh khc nhau. Nh cung cp dch v vin thng s dng cng ngh DSL phc v cho thu bao khch hng. Nh cung cp dch v cng bt u s dng cng ngh quang nh PON (passive optical network) kt ni n khch hng. Mng IPTV s dng ng truyn ADSL v VDSL cung cp bng thng m bo cho hot ng ca dch v IPTV n thu bao. Nh cung cp dch v s thay th thit b (nh DSL modem) ti thu bao phn pht kt ni Ethernet n mng ca khch hng. Mng ti thu bao Mng ti thu bao cung cp dch v IPTV n khch hng. C rt nhiu loi mng ti thu bao khc nhau nhng dch v IPTV yu cu bng thng cao ti mng ca thu bao. im cui trong mng ca thu bao m TV c kt ni n l set top box. Middleware: b cho php thc hin dch v IPTV Thut ng IPTV Middleware c dng m t cc gi phn mm lin quan n vic phn pht dch v IPTV. C rt nhiu nh sn xut thc thi gi phn mm ny, mi nh sn