Cirkulacione Pumpe

Embed Size (px)

Text of Cirkulacione Pumpe

 • GRUNDFOS CIRKULACIONE PUMPE

  ASORTIMAN GRUNDFOSOVIHGREJAKIH PUMPI SA

  ENERGETSKOM OZNAKOM

 • Kupac moe da beneficira izborom energetsko

  efikasnih modela pumpi. Bez obzira da li zamenju-

  jete pumpu, poboljavate ili postavljate kompletno

  novu u kuu, kupca moete zadovoljiti preporu-

  kom ALPHA Pro, ALPHA+, UPS ili UP Basic pumpe.

  Kada kuevlasnik izabere jednu od ovih pumpi, ne

  pomaete im samo da znaajno smanje potronju

  elektrine energije ve im pomaete da izaberu

  bolju budunost za svoju porodicu. Izborom

  Grundfosovih energo efikasnih cirkulatora,

  Evropski instaleri su uspeli da utede neverovatnu

  koliinu elektrine energije. Cirkulatori koje su

  instalirali u periodu od avgusta 2005. do februara

  2006. e obezbediti utedu elektrine energije od

  354 miliona kWh godinje. Ovo ini totalnu godi-

  nju potronju 78,000 domainstava. I to je samo

  poetak...

  Utedeli smo mnogo energije a to je samo

  poetak!

  Energo efikasna familija!Proireni program Grundfos cirkulacionih pumpi ini svakoga pobednikom

  2

  ENER

  GY

  LAB

  EL

 • Jednostavna informacija bazirana na

  kompleksnim proraunima

  U 2005. bilo je predstavljeno oznaavanje potro-

  nje elektrine energije. Grundfos je predstavio

  svoj program visoko efikasnih standarda i elektro

  kontrolisanih cirkulacionih pumpi putem kampa-

  nje Energy Project.

  Oznaavanje potronje elektrine energije koristi

  skalu od A do G: pumpe A klase su energetski najefikasnije, dok pumpe klase G troe energiju mnogo vie nego proseno. Kalkulacije iza ovog

  klasifikovanja su veoma kompleksne: one uzimaju

  u obzir razliite uslove u razliitim zemljama i mno-

  go vie. Ali, rezultat je jednostavan: nalepnica koju

  potroai u trenutku prepoznaju i razumeju.

  ta rei potroaima?

  Kada savetujete muteriju u vezi oznaavanja po-

  tronje energije i njihovog izbora pumpe, moete

  im rei da pumpa A uvek nudi utedu elektrine energije od bar 60% u odnosu na prosek na tritu.

  B pumpe tede izmeu 40 i 60%, i C pumpe od 20 do 40%. I zapamtite: to je vea uteda pumpa

  bre sama sebe isplati.

  Energetska oznaka

  3

  ENER

  GY

  LAB

  EL

 • Visoka pouzdanost + stalna raspoloivost =Grundfos UP Basic

  GRUNDFOS UP BASIC

  Cirkulacione pumpe Grundfos, specijalno su diza-

  jnirane za sisteme grejanja. Ove pumpe su takoe

  pogodne za cirkulaciju potrone tople vode u do-

  mainstvima i za cirkulaciju tenosti u rashladnim

  sistemima i sistemima za klimatizaciju.

  Grejanje

  Za sisteme centralnog i daljinskog grejanja koristite

  pumpu tipa UP Basic. UP Basic pumpa moe raditi

  sa dve brzine. Pumpe se prvenstveno koriste za

  jednocevne i dvocevne sisteme grejanja, ali takoe

  su pogodne i za, npr. meake krugove u velikim

  sistemima. UP Basic pumpa moe biti povezana na

  on/off vremenski prekida u cilju utede elektrine

  energije. On/off vremenski prekida moe da limi-

  tira operacije pumpe na periode kada je vrela voda

  uglavnom potrebna.

  Rashladni sistemi i sistemi za klimatizaciju

  Za rashladne sisteme i sisteme za klimatizaciju,

  koristite standardne pumpe, tip UP Basic, ili speci-

  jalne verzije, tip UPS-K, u zavisnosti od

  tipa/veliine.

  UP Basic 25/32-4

  UP Basic 25/32-5

  UP Basic 25/32-6

  4

  GRU

  ND

  FOS

  UP

  BASI

  C

 • UP Basic pumpe su sa mokrim rotorom, tj.

  pumpa i motor formiraju integrisanu jedini-

  cu bez zaptivanja na vratilu sa samo dva

  zaptivna prstena. Leajevi se podmazuju

  pumpanom tenou.

  Ono to karakterie pumpe je:

  keramika osovina i radijalni leajevi

  karbonsko uporno leite

  kuite rotora i ploa leaja od

  nerajueg elika

  radno kolo od materijala otpornih

  na koroziju

  kuite pumpe od livenog gvoa

  temperatura tenosti: od +2C do +110C

  Karakteristike i konstrukcija

  UPBasic xx-6

  50 Hz50

  40

  30

  20

  10

  0.0

  0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 Q [m/h]

  Q [l/s]

  p[kPa]

  H[m]

  4.0

  3.0

  2.0

  1.0

  0.0

  5.0

  6.060

  0.0 0.2 0.4 0.6 0.8

  1 2

  H[m]

  p[kPa]

  UPBasic xx-4

  50 Hz4.0

  3.0

  2.0

  1.0

  0.0

  1 2

  40

  30

  20

  10

  0.0

  Q [l/s]0.0 0.2 0.4 0.6 0.8

  0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 Q [m/h]

  p[kPa]

  UPBasic xx-5

  50 Hz

  H[m]

  4.0

  3.0

  2.0

  1.0

  0.0

  5.0

  1 2

  50

  40

  30

  20

  10

  0.0

  0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 Q [m/h]

  Q [l/s]0.0 0.2 0.4 0.6 0.8

  C-, B- i naroito sa A- oznaene pumpe daju

  znaajnu utedu energije u poreenju sa

  pumpama prosene potronje energije.

  Nakon prodaje velikog broja UP Basic pumpi,

  Grundfos je bio u mogunosti da doprinese

  utedi energije poboljanjem ove pouzdane

  cirkulacione pumpe. Ovo ih je navelo da se

  pomere na lestvici oznaavanja potronje

  elektrine energije ka B i C oznaci.

  Energetsko oznaavanje UP Basic pumpe

  UP Basic 25/32-4UP Basic 25/32-5

  UP Basic 25/32-6

  5

  GRU

  ND

  FOS

  UP

  BASI

  C

 • Niska potronja elektrine energije + visoka fleksibilnost = Grundfos UPS

  GRUNDFOS UPS

  UPS 25-40

  UPS 25-50

  Prodato vie od 150.000.000 pumpi

  Program UPS cirkulacionih pumpi prepoznatljiv je

  irom sveta kao superioran standard pumpi. Doka-

  zao je svoju pouzdanost mnogo puta u nebrojeno

  mnogo domainstava irom sveta. Trenutno smo

  na 150.000.000 jedinica. Nastavljamo da brojimo.

  Svaki prodat proizvod, jedan zadovoljan potroa

  Dizajn UPS pumpi je vremenom usavren tako da

  eliminie sve faktore rizika. Iz tog razloga moemo

  pouzdano rei da UPS pumpe skoro i ne zahtevaju

  odravanje. Takoe, vrst dizajn i paljivo izabrani

  materijali u skladu sa oblau primene znae da

  UPS pumpe traju izuzetno dugo. Kad god instali-

  rate Grundfos cirkulacionu pumpu dobijete jo

  jednog zadovoljnog korisnika.Karakteristike i konstrukcijaUP Basic pumpe su sa mokrim rotorom, tj. pumpa i

  motor formiraju integrisanu jedinicu bez zaptivanja

  na vratilu sa samo dva zaptivna prstena. Leajevi se

  podmazuju pumpanom tenou.

  Ono to karakterie pumpe je:

  keramika osovina i radijalni leajevi

  karbonsko uporno leite

  kuite rotora i ploa leaja od nerajueg elika

  radno kolo od materijala otpornih na koroziju

  kuite pumpe od livenog gvoa, bronze ili

  nerajueg elika

  moe raditi sa tri brzine

  temperatura tenosti: od +2C do +110C

  UPS 25-60

  UPS 32-60

  6

  GRU

  ND

  FOS

  UPS

 • Cirkulacione pumpe Grundfos, specijalno su

  dizajnirane za sisteme grejanja. Ove pumpe

  su takoe pogodne za cirkulaciju potrone

  tople vode u domainstvima i za cirkulaciju

  tenosti u rashladnim sistemima i sistemi-

  ma za klimatizaciju.

  Grejanje

  Za sisteme centralnog i daljinskog grejanja

  koristite pumpu tipa UPS. UPS pumpa moe

  raditi sa tri brzine. Pumpe se prvenstveno

  koriste za jednocevne i dvocevne sisteme

  grejanja, ali takoe su pogodne i za, npr.

  meake krugove u velikim sistemima.

  Podno grejanje

  Za sisteme podnog grejanja je preporuljivo

  koristiti bronzanu verziju, tip UPS-B, poto

  pumpana tenost esto moe doi u konta-

  kt sa vazduhom i prouzrokovati da pumpa

  od livenog gvoa korodira.

  Radi utede elektrine energije UP-N

  i UPS-B pumpe mogu biti povezane na

  on/off vremenski prekida. On/off vreme-

  nski prekida moe da limitira operacije

  pumpe na periode kada je potrona topla

  voda uglavnom potrebna.

  Rashladni sistemi i sistemi za klimatizaciju

  Za rashladne sisteme i sisteme za klimatiza-

  ciju, koristite standardne pumpe, tip UPS, ili

  specijalne verzije, tip UPS-K, u zavisnosti od

  tipa/veliine.

  Primena

  UPS 25-4050 Hz

  H[m]

  4.0

  3.0

  2.0

  1.0

  0.0

  0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 Q [m/h]

  0 10 20 30 40 50 Q [l/min]

  2.8 3.2

  1

  2

  3

  H[m]

  4.0

  3.0

  2.0

  1.0

  0.0

  5.0

  0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 Q [m/h]3.5

  0 10 20 30 40 50 Q [l/min]60

  UPS 25-5050 Hz

  1

  2

  3

  UPS 25-6050 Hz

  H[m]

  4.0

  3.0

  2.0

  1.0

  0.0

  5.0

  6.0

  0 10 20 30 40 50 Q [l/min]60

  0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 Q [m/h]3.5 4.0

  1

  2

  3

  7

  GRU

  ND

  FOS

  UPS

 • Moe biti ugraena bilo gde

  ALPHA+ odgovara svim sistemima grejanja, efekti-

  vno zamenjujui vie od 400 tradicionalnih modela

  cirkulacionih pumpi. Ovo je samo jedna od stvari

  koja ivot ini lakim uz ALPHA+.

  Brza i laka instalacija

  Jedinstveni prikljuak ini instalaciju veoma jedno-

  stavnom toliko da je opis prikljui i pumpaj pot-

  puno zasluen, dozvoljava instalaterima da posao

  zavre u rekordnom vremenu. Zelena lampica

  signalizira da je pumpa pravilno instalirana.

  Pruite kupcima mirne noi

  Neprijatni zvuci i buka koju proizvode radijatorski

  ventili su polost sa pumpom ALPHA+. Pumpa

  automatski regulie protok i pritisak prema uslovi-

  ma i time eliminie buku u sistemu. Krajnji korisnici

  irom sveta su sreni jer su ponovo pronali svoj

  mir.

  Uvek bezbedno startovanje pu