Čitanje karata u regulacionim planovima U ovom dijelu pokušaćemo

 • View
  224

 • Download
  5

Embed Size (px)

Transcript

 • itanjekaratauregulacionimplanovima

  U ovom dijelu pokuaemo dati neka pojanjenja kada je u pitanju itanje karata.Regulacioniplanovi sastoje seod tekstualnog igrafikogdijela.Grafikidioobuhvataviekarata(tematskihisinteznih).Kadalicedoenajavniuvidumjesnuzajednicu,objekatfirmekojeizraujeplaniliuprostorijeASGBLnauviduimatekstualnidioplanaisvekarte.

  Na sajtu grada bude postavljena samo jedna sintezna karta (plan prostorne organizacije)koja se odnosi na regulacioni plan koji je na javnom uvidu. Ova karta sama ne iniregulacioniplan(onajesamojedanodmnogihgrafikihprilogakarata).Ovdjeemoanaliziratiplanoveprostorneorganizacije.Potrebazanekimpojanjenjimaleiuinjenicida se veina ljudi teko snalazinaovim kartama (jer jeprostor kojionipoznajumanjeilivieizmijenjennovoprojektovanimobjektimaisaobraajnicama).

  Stranesvijetanaregulacionimplanovimanisupostavljenekaonageografskimkartama.Nageografskimkartamasjeverseuvijeknalazinavrhu.Ovonekadamoepredstavljatiproblemljudimakojiitajukarte.

  Slika2.Prikazrazliiteorijentacijenaregulacionimplanovima

  Slika3.Mjestogjdesenalaziznakzastranesvijeta

 • Ispodznakazaorijentacijuobinosenalazilegenda.Legendasadrikodeksuslovnihznakovaiobjanjenjakojatumaekartu.Postojivelikaarolikostkadasuupitanjuboje,tafure, linije isimbolikojiseprimjenjujuuplanovima (ne postoji usvojena standardizacija znakova, boja i rafura za regulacioneplanove). Iako su regulacione planove radile razliite firme, drali su se naelno slinesimbologije.Kada su u pitanju individualni stambeni objekti dominiraju nijanse ute, kod stambenoposlovnihobjekatadominirajunijansenarandaseakodobjekatavieporodnogstanovanjaiposlovnihobjekatadominirajunijansecrveneboje.Uveinisluajevaobjektijavnihslubiobojenisuplavom,ljubiastomirozombojom.

  Slika4.Primjerrazliitihznakova/bojazaodreenenamjeneobjekata

  Slika5.Mjestogdjesenalazilegendanakarti

 • Kaotojevereeno,planprostorneorganizacijepredstavljabuduiizglednekogprostora.Zbog toga se ljudimogu zbuniti jernekobudue rjeenjemoebitidostadrugaijenegopostojeestanje.

  Slika6.PrikazpostojeegiplaniranogstanjanakonkretnomprimjeruAkoVamjekartanaprvipogledkonfuznaiimatepotekoeuorijentaciji,proitajtenaziveulica (ukoliko postoje), pronaite neke karakteristine objekte ili mjesta poput kola,objekatakulture,vjerskihobjekata,spomenika,zelenihpovrina,raskrsnicaisl.

 • SpratnostobjekataNasvakomobjektuoznaena jespratnost tj.kolikoeobjekatimatispratova.OznakaPo+P+3+Mznai:podrum+prizemlje+3sprata+mansarda.

  Dijelovizgrade:(Po)Podrumdiozgradekojijepotpunoukopanilijeukopanvieod50%svojezapremineikojisenalaziispodprizemljaodnosnosuterena.(Su)Suterendiozgradeijiseprostornalazi ispodpodaprizemlja iukopan jenajviedopolovinesvojevisineilijenajmanjejednomsvojomfasadomizvanterena.(Pr)Prizemljediozgradeijiseprostornalazineposrednonapovrini,odnosnonajvie1,5miznadtla,iliijiseprostornalaziiznadpodrumailisuterena(ispodspratailikrova).(S)Spratdiozgradeijiseprostornalaziizmeudvapodaiznadprizemlja.(G)Galerijapoluotvoreni iliotvorenidio zgrade iji seprostor koristiu sklopuprostoraetaezgradesakojominifunkcionalnucjelinu,zaijupovrinuseuveavapovrinaetaeisa kojom jepovezana stepenicama, auukupnoj spratnosti zgrade tretira se kao zasebnaetaa.(Pe)Povuenaetaaposljednjispratzgradeija jefasadapovuenauodnosunaprednjufasaduzgrade.(Pk)Potkrovlje i (M)Mansardadiozgrade ijisekorisniprostornalazi iznadposljednjegsprataineposrednoispodkosogilizaobljenogkrova,aijavisinanadzidenemoebitiviaod1,8m.Regulacionalinija

  Regulaciona linija je planska linija koja odvaja zemljite planirano za javne povrine odzemljitaplaniranogzadrugenamjene.Na lijevojslici regulaciona linijaoznaena je isprekidanom ljubiastom linijomanadesnojoznaena jecrvenom isprekidanom linijom.Uobasluajaregulacione linijeodvajaju javnupovrinu(put)odprivatnihpovrina(parcela).

 • Graevinskalinija

  Graevinska linija je planska linija na povrini, iznad iliispodpovrinezemlje ivode,kojapredstavljagranicudokoje seobjekatmoegraditi ilinakojoj semoragraditi,odnosno liniju koju ne smije prei najistureniji dioobjekta.Uovomsluajugraevinskalinijajeoznaenaplavomcrtatakacrtalinijomipredstavljagranicudokojeseobjekatmoegraditi.

  Naovojslicigraevinskalinijapredstavljenajecrnomisprekidanomlinijomipredstavljagranicunakojojseobjekatmoragraditi.

  Naslicipostojedvijevrstegraevinskihlinija:punacrnalinija:oznaavagraevinskulinijuprizemljakojasenesmijepreiisprekidanacrnalinija:graevinskalinijaspratova(isturenogdijelazgrade)kojasetakoenesmijeprei

  Graevinskaparcela

  Graevinska parcela je povrina zemljita ispodobjekta i zemljita za redovnuupotrebuobjektakoja je odreena numeriki i grafiki, saobezbijeenimkolskim ipjeakimpristupomnaput i obezbijeenom zelenom povrinom kojaobuhvata minimalno 20% ukupne povrineparcele kod izgradnje novih objekata (osim usluajuzamjenepostojeegobjektanovim).

  Naovojsliciporedgraniceparcelemoesevidjetii broj parcele. Broj parcele se uvijek pieokrenutpremasjeveru.