Co się dzieje między nami

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CO SIĘ DZIEJE MIĘDZY NAMI? – Rozpoznawanie i nazywanie relacji międzyludzkich oraz towarzyszących im emocji - Renata Gromuł. W książce zebrano kilkadziesiąt fotografii ukazujących, jak różnorodne związki mogą łączyć ludzi. Zdjęcia nie są ułożone przypadkowo – na sąsiednich stronach często znajdują się podobne sytuacje, ale osadzone w innych kontekstach społecznych, ukazujące rozmaite ludzkie reakcje, zachowania, emocje.

Text of Co się dzieje między nami

 • Korekta: Magdalena HinzOpracowanie graficzne: Sandra DudekProjekt okadki: Sandra DudekZdjcia: Fotolia.comZdjcia na okadce: by brankatekic, by nyul, by goodluz | Fotolia.com

  Copyright by Wydawnictwo Harmonia, 2012

  Redakcja i Biuro Handlowe: 80-283 Gdask, ul. Szczodra 6 tel. 58 348 09 50, 58 348 09 51fax 58 348 09 00e-mail: harmonia@harmonia.edu.pl

  Szczegowe informacje o naszych publikacjach:www.harmonia.edu.pl

  Wszelkie prawa zastrzeone. Zarwno caa publikacja, jak ijakakolwiek jej cz nie moe by

  przedrukowywana ani reprodukowana mechanicznie, elektronicznie lub w jakikolwiek inny

  sposb, zkserokopiowaniem iodtwarzaniem wrodkach masowego przekazu wcznie bez

  pisemnej zgody Wydawnictwa Harmonia.

  ISBN 978-83-7134-586-9

  Gdask 2012 Wydanie I

 • 3Umiejtno rozpoznawania i interpretowa-nia zwizkw midzyludzkich na podstawie mowy ciaa, gestw, okazywanych emocji jest z pewnoci wana dla prawidowego rozwoju dziecka i ksztatowania jego obrazu otaczajcego wiata. Zagadnienie tych relacji na pewno nie naley do najatwiejszych, po-niewa dotyka tego, co czsto nieuchwytne

  tego, co sprawia, e ludzie przestaj by dla siebie obcy i pojawia si midzy nimi nieokrelo-ne co. W tym malekim czym paradoksalnie kryje si wiele: umiech, gest, spojrzenie, ruch ciaa wszystko to, co decyduje o tym, e potrafimy rozrni relacj midzy rodzicem a dzieckiem, nauczycielem a uczniem, pracodawc a pracownikiem; potrafimy rozpozna, czy ludzie si kochaj czy nienawidz, gro sobie czy dzikuj, wspczuj czy zazdrosz-cz; potrafimy oceni, e dana relacja opiera si na zaufaniu, akceptacji albo pogardzie czy odrzuceniu.W ksice zebrano kilkadziesit fotografii ukazujcych, jak rnorodne zwizki mog -czy ludzi. Zdjcia nie s uoone zupenie przypadkowo niekiedy na ssiednich stro-nach pokazano podobne sytuacje, ale osadzone w innych kontekstach spoecznych, uka-zujce rozmaite ludzkie reakcje, zachowania, emocje. W ten sposb dziecko przekona si na przykad, e ucisk doni przy rnych okazjach moe oznacza co innego, e umiech nie zawsze wie si z yczliwoci i sympati, e pozornie gronie wygldajca sytuacja nabiera innego znaczenia, jeli potraktujemy j jako art lub ironi.Do kadego zdjcia opracowano szereg pyta i wskazwek, ktre maj uatwi dziec-ku rozpoznanie i nazwanie poszczeglnych zwizkw midzy ludmi. Poziom trudnoci pyta jest zrnicowany tak jak w rnym stopniu skomplikowane s stosunki midzy-ludzkie. Na niektre pytania dotyczce ludzkich zachowa i emocji mona odpowiedzie na wiele sposobw, a cz podpowiedzi jest odrobin podchwytliwa, tak aby sprowoko-wa modego rozmwc do dyskusji. Wane jest, aby dziecko zawsze prbowao znale uzasadnienie swojej tezy, na przykad wskazujc na fotografii znaczcy detal albo odwo-ujc si do wasnych dowiadcze. Warto w rozmowie zachowa kolejno uoonych pyta, poniewa pytania kocowe mog zawiera odpowiedzi na pytania pocztkowe. Jest to zabieg celowy jeli dziecko na pocztku rozmowy nie potrafi nazwa czy okreli poszczeglnych relacji, kolejne pytania powinny mu pomc, a jednoczenie zachci do gbszej refleksji. Oprcz pyta pod kadym zdjciem znajduje si take polecenie dla dziecka polegajce na dopasowaniu symbolicznych ikonek do emocji okazywanych przez poszczeglne osoby na fotografii.Zdjcia i opracowane pytania mona wykorzysta zarwno podczas zabawy z malucha-mi, ktre dopiero ucz si podstawowych nazw i poj, jak i podczas terapii osb o zabu-rzonym rozwoju, majcych problemy z rozpoznawaniem i nazywaniem ludzkich emocji, zachowa, reakcji. Naley pamita, e przygotowane pytania i zagadnienia s jedynie materiaem pomocniczym. Rodzice, nauczyciele i terapeuci mog wykorzysta je na wiele rozmaitych sposobw, kierujc si znajomoci potrzeb i intelektualnych moliwoci swo-ich podopiecznych.

  CO SI DZIEJE MIDZY NAMI?Rozpoznawanie i nazywanie relacji midzyludzkichoraz towarzyszcych im emocji

 • 4Odpowiedz na pytania:1. Kim dla siebie s osoby na zdjciu? Czonkami jednej rodziny? Ssiadami?

  A moe nieznajomymi?2. Jak nazywaj si czonkowie tej rodziny? Kto jest najstarszy, a kto najmodszy?3. Jakie miny maj ludzie na zdjciu? Radosne czy smutne?4. Dlaczego ludzie obejmuj si i przytulaj? Chc w ten sposb korzystniej wypa

  na fotografii? A moe wyrazi uczucia wobec siebie?5. Co powinna robi rodzina, aby bya prawdziwie szczliwa nie tylko na fotografii, ale

  take na co dzie? Czy wystarczy, by mieszkaa w piknym domu? A moe wa-niejsza jest mio i wzajemny szacunek?

  RAZEM

  Poniej znajduj si cztery buki. zakrel t, ktra odpowiada emocjom wyraanym przez osoby na zdjciu.

 • 5Odpowiedz na pytania:1. Czy ludzie na zdjciu wygldaj na kochajc si rodzin? miej si i mio sp-

  dzaj ze sob czas?2. Jak nazywaj si czonkowie tej rodziny?3. W jaki sposb rozmawiaj ze sob doroli? Spokojnie czy nerwowo?4. Czy gesty, ktre wykonuje maestwo, s oznak mioci i czuoci, czy raczej

  gniewu?5. Czy rodzice zauwaaj obecno creczki? Dlaczego tak lub nie?6. Jak min ma dziewczynka? Jest smutna czy wesoa?7. Jak sdzisz, o czym w tej sytuacji moe marzy dziewczynka? O piknych zabaw-

  kach i nowych sukienkach? A moe po prostu tskni za domem penym szczcia i mioci?

  OSOBNO

  Ktra buka przedstawia emocje wyraane przez dziewczynk, a ktra przez rodzicw? zakrel te buki rnymi kolorami.

 • 6Odpowiedz na pytania:1. Kim dla siebie s ludzie na zdjciu? Bliskimi osobami czy przypadkowymi znajomy-

  mi, ktrzy spotkali si na spacerze?2. Na zdjciu wida szczliw czy ktliw rodzin?3. Jakie uczucia rodzice okazuj dziewczynce? Czy jest ona dla nich kim wyjtko-

  wym?4. Czy dziewczynka odwzajemnia uczucia rodzicw? Jaki gest wykonuje?5. Jak min ma dziewczynka?6. Jak sdzisz, co oznacza umiech dziecka? Dziewczynka umiecha si, eby po

  prostu adnie wypa na fotografii? A moe to umiech oznaczajcy szczcie i poczucie bezpieczestwa w ramionach rodzicw?

  W OBJCIACH MIOCI

  Row kredk zaznacz buk, ktra ilustruje emocje rodziny na zdjciu.

 • 7Odpowiedz na pytania:1. Kim dla dzieci moe by mczyzna na zdjciu? Tat, dziadkiem, a moe nauczy-

  cielem?2. Jeli mczyzna jest dla dzieci dziadkiem, to kim one s dla niego?3. Dlaczego wnuki cauj i obejmuj dziadka? Dzikuj mu za co? Prosz o co?

  A moe przepraszaj?4. Jakie emocje okazuje dziadek? Jest dumny i wzruszony reakcj wnukw? A moe

  wcale nie ma ochoty na okazywanie czuoci?

  MIDZY POKOLENIAMI

  niebiesk kredk zaznacz buk, ktra ilustruje emocje dziadka i wnuczt.

 • 8Odpowiedz na pytania:1. Jak ubrani s ludzie na zdjciu? Czy ich strj jest przypadkowy, czy raczej zwizany

  ze szczegln okazj? Jeli tak, to jak?2. Co to znaczy, e ludzie na zdjciu s na nowej drodze ycia? Czy to oznacza, e

  do koca ycia bd porusza si tylko po ciece, ktr wida w tle?3. Kim dla siebie te osoby byy jeszcze poprzedniego dnia, a kim s teraz?4. Jak moda para na zdjciu okazuje sobie mio?5. Co powinni zrobi narzeczeni, aby stali si maestwem? Wystarczy, e wybio-

  r si na romantyczny spacer? A moe musz sobie zoy uroczyst przysig i obieca, e si nigdy nie opuszcz?

  NA NOWEJ DRODZE YCIA

  Jakie uczucia okazuje sobie mode maestwo? zaznacz odpo-wiedni buk.

 • 9Odpowiedz na pytania:1. Jakie emocje okazuj ludzie na zdjciu? S szczliwi czy rozczarowani?2. Jak mczyzna traktuje kobiet? Czy dba o jej wygod?3. Dlaczego mczyzna obejmuje brzuch kobiety? W ten sposb wyraa mio tylko

  do niej? A moe do kogo jeszcze? Do kogo?4. Jak sdzisz, co czy mczyzn i kobiet? S kochajcym si rodzestwem? Ko-

  legami z pracy? A moe maestwem oczekujcym na spotkanie z nowym czon-kiem rodziny?

  5. Jeli ludzie na zdjciu oczekuj narodzin dziecka, to kim dla niego bd?

  W OCZEKIWANIU NA SZCZCIE

  Spord poniszych buziek wybierz i zaznacz t, ktra odpowiada emocjom pary na zdjciu.