Cong Uoc Basel

Embed Size (px)

Citation preview

 • 5/25/2018 Cong Uoc Basel

  1/31

  Cng !c Basel, v$ki(m sot v*n chuy(n qua bin gi!i cc ph-th/i nguyhi(m v vi1c tiu hu2chng

  Li ni #$u

  Cc bn tham gia cng ()c

  th4c 56c nh7ng thi1t h9i m cc ph-th/i nguy hi(m v cc ph-th/i khc, c:ng nhvi1c v*n chuy(n chng qua bin gi!i c th(gy ra 5con ng?i v mitr?ng.

  ThAy r sB5e do9ngy cng tCng 5con ng?i v mi tr?ng do tnh

  chAt ph4c t9p cEa cc chAt th/i, vi1c s/n xuAt ra nhi$u ph-th/i nguy hi(m v cc ph-th/i khc v vi1c v*n chuy(n chng qua cc bin gi!i.

  Cng thAy r cch tcon ng?i v mi tr?ng khFi nguy hi(mcEa cc ph-th/i ny l gi/m vi1c s/n sinh ra chng t!i m4c t

 • 5/25/2018 Cong Uoc Basel

  2/31

  Tin tIng rJng cc qu

 • 5/25/2018 Cong Uoc Basel

  3/31

  chIph h6p v!i cc 5i$u kho/n cEa cc Cng !c v Khuy-n nghWqu

 • 5/25/2018 Cong Uoc Basel

  4/31

  gia no, hoGc qu c/nh qua vng ny, mi^n sao c 2 qucon ng?i v mi tr?ng ch

 • 5/25/2018 Cong Uoc Basel

  5/31

  5Etheo cc thEtPc trong ph9m vi mYi n!c 5(k k-t, ph chuan, chAp thu*n, phduy1t chnh th4c thQa nh*n hoGc tham gia n."V*n chuy(n tri php" l mRi vi1c v*n chuy(n cc chAt th/i nguy hi(m hoGc ccchAt th/i khc nhquy 5Wnh Ii$u 9.

  21.

   

  i+u 3

  3nh ngh5a qu8c gia c ph;th

 • 5/25/2018 Cong Uoc Basel

  6/31

  khung khSc th(56c, ph/i 56c 5Gt Ibn trong lnh thScEa n!c 5, nhJm5(qu/n l h6p l h1sinh thi 5

 • 5/25/2018 Cong Uoc Basel

  7/31

  th(l1v tiu chuan qu

 • 5/25/2018 Cong Uoc Basel

  8/31

  h6p 5 l qu

 • 5/25/2018 Cong Uoc Basel

  9/31

 • 5/25/2018 Cong Uoc Basel

  10/31

  i+u 8

  Ngh5a v3ti nhAp kh@u

  MHt khi vi1c v*n chuy(n qua bin gi!i cc ph-th/i nguy hi(m hoGc cc ph-th/i khc 556c cc qu

 • 5/25/2018 Cong Uoc Basel

  11/31

  khc 56c coi l chuyn chIbAt h6p php do 5McEa ng?i nh*p khau h1th

 • 5/25/2018 Cong Uoc Basel

  12/31

  n!c 5ang pht tri(n thBc hi1n cc 5i$u kho/n trong cc ti(u mPc a), b), c) v d)cEa 5o9n 2 trong i$u 4.Chi-u ccon ng?i v mi tr?ng cEa cc qu

 • 5/25/2018 Cong Uoc Basel

  13/31

  cc Bn tham gia ph/i b/o 5/m rJng nh7ng tin t4c 5 ph/i 56c thng bo ngayl*p t4c.Cc Bn tham gia sKthng bo quan Ban thk:2.

  Nh7ng thay 5Si lin quan 5-n vi1c chU5Wnh cc c"quan c tham quy$n hoGc thngtin vin ph h6p v!i i$u 5.

  a.

  Nh7ng thay 5Si trong vi1c cc qu

 • 5/25/2018 Cong Uoc Basel

  14/31

  Cc Bn tham gia th(theo lu*t php v th(l1qu

 • 5/25/2018 Cong Uoc Basel

  15/31

  spn c.Xem xt v 5a ra nh7ng bi1n php cLn thi-t khc 5(ti-p tPc theo 5uSi vi1c thBchi1n cc mPc tiu cEa Cng !c ny xuAt pht tQcc bi hRc rt ra tQvi1c thBchi1n Cng !c ny c:ng nhvi1c thBc hi1n cc Hi1p 5Wnh v tho/thu*n 56c dBki-n Ii$u 11.

  c.

  Xem xt v thng qua cc NghW5Wnh thn-u cLn.d.

  Thnh l*p cc c"quan trBc thuHc cLn thi-t cho vi1c thBc hi1n Cng !c.e.

  TSch4c Lin H6p Qu

 • 5/25/2018 Cong Uoc Basel

  16/31

  hRtrong cc lNnh vBc.Qu/n l hnh chnh h1th

 • 5/25/2018 Cong Uoc Basel

  17/31

  Bn tham gia t nhAt 6 thng tr!c cuHc hRp thng qua cc bSsung Ay 56c tSch4c. Ban thk c:ng thng bo nh7ng 5i(m bSsung ny cho cc Bn tham giaCng !c ny 5(hRbi-t.Cc Bn tham gia khng tQbFbAt c4c

 • 5/25/2018 Cong Uoc Basel

  18/31

  nghW, thng qua v c hi1u lBc cEa cc phPb/n cEa Cng !c hoGc cc NghW5Wnhthlin quan. Cc phPb/n v cc 5i$u bSsung vo phPb/n ph/i chi-u c

 • 5/25/2018 Cong Uoc Basel

  19/31

  K k;t

  Cng !c ny sK 56c tS ch4c cho cc qu

 • 5/25/2018 Cong Uoc Basel

  20/31

  i+u 24

  Quy+n bMphi;u

  Ngo9i trQcc 5i$u kho/n cEa 5o9n 2 d!i 5y, mYi Bn tham gia Cng !c 56cquy$n 1 phi-u.

  1.

  Cc tSch4c nhAt th(ho chnh trWhoGc kinh t-, th(theo cc 5o9n 3 Di$u 22 v5o9n 2 i$u 23, 5(thBc hi1n quy$n bFphi-u trong cc lNnh vBc thuHc tham quy$ncEa hR, 56c c s

 • 5/25/2018 Cong Uoc Basel

  21/31

  TCbMcng ()c

  Sau th?i h9n 3 nCm k(tQngy Cng !c ny c hi1u lBc 5

 • 5/25/2018 Cong Uoc Basel

  22/31

  Y9 Ho h6p hoGc pha trHn dLu n!c hoGc hydrocarbure/n!c.

  Y10 Tnh chAt hoGc cc s/n pham ch4a 5Bng, hoGc nhi^m cc chAt diphnyles,Polyclors (PCB), terphnyles polyclors (PCT) hoGc diphnyls polybroms (PBB).

  Y11 Ph-th/i c mi h[c tQsBlRc, sBchng cAt hoGc tQcc ho9t 5Hng, phn tch thnh

  phLn khc bJng h"i nng.Y12 Ph-th/i tQvi1c s/n xuAt, pha ch-v s_dPng mBc, chAt keo, cc s[c t

 • 5/25/2018 Cong Uoc Basel

  23/31

  Y33 Mu

 • 5/25/2018 Cong Uoc Basel

  24/31

  1. Cch xp s$ th& t)ny t'+ng &ng v,i h- th$ng xp lo.i nguy hi0m 22'3c thng qua trong cc khuyn ngh4c6a Lin H3p Qu$c v9v;n chuy0ncc hng ho nguy hi0m (ST/SG/AC 10/1/Rev 5 Nation Unies, New York,1988).

  3/H3/ V*t li1u d^chy

  ChAt lng d^chy l cc chAt lFng, hYn h6p chAt lFng hoGc chAt lFng ch4a cc chAt r[nc th(tan hoGc khng tan (s"n, vcni, s"n mi... ch\ng h9n, tuy nhin ph/i khng tnhcc v*t li1u hoGc cc ph-th/i 5 56c x-p lo9i o n"i khc v tnh nguy hi(m), cc chAt5 c th(t9o ra cc lo9i h"i n!c d^chy Inhi1t 5Hkhng qu 60,5oC Itrong nMi h"ikn hoGc 65,5oC Itrong nMi h"i hI. (BIi v cc k-t qu/cEa nhi$u th_nghi1m trong nMih"i hIv nMi h"i kn khng nhAt thi-t hon ton gi

 • 5/25/2018 Cong Uoc Basel

  25/31

  8/H8/ V*t li1u Cn mn.

  V*t li1u hoGc ph-th/i, bJng ph/n 4ng ho hRc c th(gy thi1t h9i nghim trRng cho ccv*t s

 • 5/25/2018 Cong Uoc Basel

  26/31

  D3 Chn su (ch\ng h9n nhcc ph-th/i c th(56c b"m vo cc gi-ng, lYhSng cEa5Wa tLng...)

  D4 Sxu

 • 5/25/2018 Cong Uoc Basel

  27/31

  R10 R/i xu

 • 5/25/2018 Cong Uoc Basel

  28/31

  16 Qu trnh 5a 5-n ph-th/i.(7)

  17

 • 5/25/2018 Cong Uoc Basel

  29/31

  khng) gMm cEa n!c xuAt khau, n!c qu c/nh, n!c nh*p khau c:ng nhccc_a khau xuAt c/nh, nh*p c/nh n-u bi-t tr!c.M t/chung v$ph-th/i (tnh tr9ng v*t chAt, tn gRi chnh xc v lo9i g_i 5i d!ik hi1u ONU, s

 • 5/25/2018 Cong Uoc Basel

  30/31

  iu 3

  To n trRng ti gMm 3 thnh vin. MYi Bn tham gia c tranh chAp c_mHt trRng ti v 2trRng ti 5 56c chU5Wnh, tho/thu*n v!i nhau c_mHt trRng ti th43 v ng?i ny gi7ch4c chE tWch cEa to n. Ng?i trRng ti th43 khng 56c l cng dn mHt rong ccBn tham gia Cng !c, c:ng khng s

 • 5/25/2018 Cong Uoc Basel

  31/31

  iu 8

  Ngo9i trQvi1c to n quy-t 5Wnh khc do 5i$u ki1n 5Gc bi1t cEa sBvi1c, cc chUtiu choto n, gMm c/ti$n th lao cho cc thnh vin cEa mnh sKchia 5$u cho cc Bn tham

  gia trong vPtranh chAp. To n sKthanh ton tAt c/cc chi tiu v sKcung cAp 1 quy-tton cu