cuda Božje milosti- knjiga

 • View
  169

 • Download
  20

Embed Size (px)

Text of cuda Božje milosti- knjiga

 • 1UDA BOJE MILOSTI

 • 2NakladnikZNACI VREMENA, Zagrebwww.znaci-vremena.com

  IzvornikMiracles of Grace

  compiled by Abraham J. OberholsterISBN 971-581-182-5

  UrednikJosip Peripii

  PrijevodHinko Plepiko

  LekturaMarijan Malapii

  KorekturaLjiljana idara

  PrijelomMiroslav Vukmani

  NaslovnicaSanja eb

  TisakGRAFIKI ZAVOD HRVATSKE

  Zagreb 2007.

 • 3UDA BOJEMILOSTI

 • 4Ako nije drukije naznaeno, svi su biblijski tekstovinavedeni iz prijevoda Krpianske sadapinjosti.

  CIP zapis dostupan u raunalnom kataloguNacionalne i sveuilipine knjinice u Zagrebu

  pod brojem 647449

  ISBN 978-953-183-136-9

 • 5Predgovor

  Kad nas neka knjiga informira, mogli bismo je nazvati ko-risnom. Ako nas tjera na smijeh ili pla, moemo je nazvatizabavnom ili duboko misaonom. Knjiga koja moe uiniti svetri stvari istodobno a i zagrijati srce, moda je bapi ova kojudrite u rukama.

  uda Boje milosti, u iji sastav ulazi tristo piezdeset piestivotnih pria, daje jedinstveni uvid u ivot literarnih evane-lista i njihove svakidapinje susrete s Bojom milostivom provid-nopiu.

  Oni koji njeguju popitovanje prema radu literarnih evanelistai dive mu se, bit e zadovoljni ovom zbirkom. Svi oni koji nalazeradosti u promatranju Boje sile na djelu u ivotu Njegovih slugu,bit e ganuti ovim iskustvima koja potjeu iz tako mnogo zemalja.Onima koji rade na polju literarnog evangelizma i mnogim dru-gim itateljima preporuujemo ovu knjigu za svakidapinja obitelj-ska bogosluja.

  Abraham Oberholster i njegova ena Marie unijeli su cijelosvoje srce u ovo djelo. Njihovi izvori su globalne naravi. Za njihje to bio dodatni rad ljubavi. Oni su proveli 42 godine u naklad-nikoj slubi. Posljednjih 19 godina sluili su u Singapuru, priJugoistonoj azijskoj uniji, gdje je Bram, kako su ga zvaliod milja, zaslueno radio kao direktor nakladnikog odjela. Po-drijetlom iz June Afrike, Oberholsterovi su nalazili radost uslubi literarnih evanelista i u svojoj zemlji i u inozemstvu.

  Vrlo dobro uoivpii potrebu za knjigom ove vrste, RonaldAppenzeller, nekadapinji voa adventistikog nakladnipitva u svi-jetu, ohrabrio je njezin nastanak, a Hose Campos, njegov na-sljednik, naloio je da se rukopis dovrpii. Odjel za nakladnipitvoGeneralne konferencije sa zadovoljstvom podupire njegovo objav-ljivanje.

  Adventizam i literatura su neodvojivi. Povijest Crkve potvr-uje da se naporima literarnih evanelista i njihovim jedinstvenimoblikom osobne slube adventna vijest kretala naprijed na svimfrontama. Zahvaljujui literaturi, Crkva napreduje, dobiva du-hovnu njegu i biva osposobljena u svakom pogledu.

  U piirem smislu, knjiga je posveena svim vjernim mupikar-cima i enama piirom zemaljske kugle koji su se odazvali pozi-vu da rade kao literarni evanelisti. Ti vojnici kria su meuneopjevanim herojima pokreta adventista sedmog dana. U svo-

 • 6jem ivotu traganja za dupiama oni se ugledaju na nesebianrad Isusa Krista, koji je radio za dupie na osobnoj razini. Upra-vo je On izjavio: Jer sin ovjeji doe da nae i spasi izgubljeno.(Matej 18,11)

  Neka Bog blagoslovi i nadahne srca svih onih koji itajuovu knjigu.

  Howard F. Faigao, direktorOdjel za nakladnipitvo

  Generalna konferencija adventista sedmoga dana

 • 7Zahvale

  Kad smo odluili napraviti zbirku od tristo piezdeset i piestiskustava i poruka literarnih evanelista, shvatili smo da to neebiti posao samo za jednog ovjeka. Knjiga je iziskivala timskirad. A to je upravo i bio timski rad literarnih evanelista, pastora,administrativnog osoblja i, iznad svega, Svetoga Duha koji jeinio ta uda Boje milosti preko poniznih ljudi poput nas.

  Prije svega elim zahvaliti svima onima koji su se rado oda-zvali molbi da se njihova iskustva zabiljee u ovoj knjizi. Uvje-reni smo da e ona sigurno posluiti kao ohrabrenje i motiva-cija mnogima koji je budu itali. itatelj e ustanoviti da suiskustva iz skoro svih krajeva svjetskog polja. Ona potjeu izRusije, Poljske, Japana, Sjeverne Amerike, June Amerike, Af-rike, s Filipina, iz Australije, da spomenemo samo nekoliko. Bezovih literarnih evanelista koji rade svoj posao i dopupitaju SvetomDuhu da izvrpii uda Boje milosti preko njih, bilo bi nemogu-e pripremiti ovu knjigu. Hvala vam, prijatelji.

  Veliko hvala dvojici ljudi koji su ljubazno dopustili da isko-ristimo iskustva literarnih evanelista. Russu Thomasu i GusuBrodeuru mnogo dugujemo za ono pito su uinili u proteklimgodinama pipiui svoje knjige Beskrajna pustolovina i Na krili-ma rijei. Obojica su radila kao voe na podruju literature umnogim dijelovima svijeta. Doprinos u obliku njihovih vipiegodi-pinjih iskustava umnogome uveava vrijednost ove knjige. ita-telj e vipie iskustava iz tih knjiga pronai i u ovoj udaBoje milosti.

  Iza scene nalazila se moja supruga Marie, koja je pretip-kala vei dio materijala u procesu pripreme i obrade teksta. Pre-tipkati 366 iskustava mukotrpan je posao koji iziskuje mnogovremena. Bez tog vanog dijela posla uda Boje milosti osta-la bi samo san u mojem umu. Stoga i njoj kaem: Hvala.

  Urednik ove knjige je Ed Quiring koji je suraivao s MelomLyonom na pripremi knjige za objavljivanje. Zahvaljujem obojicipito su pomogli da se uda Boje milosti pretoe u stvarnost.

  Abraham J. Oberholster

 • 8

 • 91. sijenja

  Mnogo neobinih ribaraEvo, poslat u mnogo ribara rije je Jahvina kojie ih uloviti. A zatim u dovesti mnoge lovce koji e ihgoniti sa svih gora, i sa svih breuljaka, i iz svih pein-skih rasjeklina. (Jeremija 16,16)

  Nesumnjivo je da Bog koristi literarne evaneliste kao svojelovce. alje ih na litice, u planine, u pukotine stijena, u kuei stanove da bi pronapiao one koji inae nikada ne bi uli vijestnade o spasenju. Ti literarni evanelisti imaju veoma zanimlji-va i izazovna iskustva dok idu tamo kamo im nalae Duh Sve-ti. Oni su hrabri, smjeli, neustrapiivi dok odlaze na putovanjaza svojega Uitelja.

  Literarni evanelist, student Sergej Zhadan, studirao je naAdventistikom seminaru u Rusiji kada je stekao vrlo neobi-no iskustvo. Jednog nedjeljnog poslijepodneva on je, nosei Bojeknjige, posjeivao stanove u stambenim blokovima. Tu je sreoenu koja je pokazala zanimanje za knjigu Isusov ivot. Zamo-lila ga je da doe ponovno sljedee nedjelje i donese knjigu.

  Sergej je idue nedjelje stigao s knjigom, spreman da jedostavi po dogovoru, ali su vrata tog stana bila zakljuana. Nanjegovo kucanje, kroz vrata je dopro glas eventualnog kupca:

  Mladiu, kazala je ena, ne mogu vam otvoriti vrata. Bravase polomila i zakljuana sam unutra ve dva dana.

  Sergej se pitao nije li to moda samo jopi jedan izgovor kojiljudi koriste kada se predomisle. Mogu li vam nekako pomo-i? pitao je. Govorei kroz vrata, gospoa ga je uvjeravala daima dovoljno hrane, a sutra iz Moskve dolazi njezin sin da jojpomogne. Htio je upravo otii kad je zauo kako ga ena dozi-va: Mladiu, jeste li jopi tu? Siite niz stubipite na ulicu i pogle-dajte u smjeru mojeg stana na treem katu.

  Sergej je uinio kako mu je reeno. Sipiao je niz stubipitena ulicu i pogledao prema treem katu. Tamo je na balkonusvojeg stana stajala ena, njegov kupac. U ruci je drala dugkonopac. vrsto drei jedan kraj konopca, spustila je novacza knjigu u torbici privrpienoj na drugom kraju konopca. Sergejje provjerio svotu, zatim stavio knjigu u torbu i ena ju je po-vukla nagore. Sada je u blizini ve stajala gomila ljudi proma-trajui tu udnu prodaju knjiga; ono pito oni nisu mogli znatibila je injenica da je to bio Boji poseban nain da dopre dote dupie na treem katu stambene zgrade.

 • 10

  Bog radi na neobine i udne naine da stavi svoju istinuu ruke svoje djece. Mnogi oekuju da ih netko posjeti. Da impokae put k njihovom Otkupitelju. Taj netko mogli biste bitibapi VI. Ako ste voljni ii, On je jopi voljniji da vas izvanrednoblagoslovi. Moda On eli bapi danas uiniti udo milosti prekovas. Jeste li spremni? Budite budni da biste zapazili moguno-sti koje On otvara pred vama.

  2. sijenja

  Primimo Kraljevstvo kao malo dijeteZaista, kaem vam, tko ne primi kraljevstvo Boje kaomalo dijete, taj sigurno nee ui u nj. (Luka 18,17)

  Nema granice onome pito Bog moe uiniti ako smo voljnibiti Njegova ponizna orua kako bismo doprli do onih koji eznuza radopiu spasenja.

  Gospodin i gospoa Simpson i njihov desetogodipinji sin bilisu krpiani. Voljeli su Boju rije i s vremena na vrijeme ipili ucrkvu. Jednoga dana netko je zakucao na njihova vrata. Bio jeto student, literarni evanelist David Garne. Gospoa Simpsonpozvala ga je da ue unutra i utivo slupiala dok je on poka-zivao knjigu The Bible Story (Biblijske prie) u deset svezaka.

  Davidu se inilo da je to idealan dom za prodaju Biblijskihpria. Okolnosti su izgledale povoljne samo jedno dijete, krpi-anski dom sve je to mnogo obeavalo. Prezentacija knjigebila je dobra jer se gospoa Simpson odluila na kupnju. Alimogla ih je uzeti samo ako joj on bude dostavljao po jednuknjigu mjeseno. David je razmislio u sebi: Deset knjiga pojedna mjeseno trebat e mu deset mjeseci da dobije novacod te narudbe. No, ipak je nekako pristao. Novac mu je biopotreban da plati studij, a ta narudba pomogla bi mu da sepriblii potrebnoj zaradi. Ispisao je narudbenicu i, kako jeobeao, ponovno dopiao krajem mjeseca da gospoi Simpson uruiprvu knjigu iz kompleta The Bible Story.

  Kad je poela itati, jednostavno se nije mogla zaustaviti.Sve je bilo u redu dok nije dopila do kraja izvjepitaja o stvara-nju. Kad je proitala kako je na zavrpietku piestog dana sve bilotako lijepo, a subota osvitapie, zastala je na tom mjestu, pot-puno sigurna da to mora biti neka pogrepika. Subota ne poi-nje zalaskom sunca u petak. Nepito tu nije u redu. Ponovno jeproitala taj dio, a zatim provjerila u svojoj Bibliji. Tada joj je

 • 11

  postalo jasno da je subota doista sedmi dan tjedna, sveti Bojidan. Za nju je to najprije bio piok, ali