of 28 /28
3 DVO voor en door DVO-ers, drie voorzitters, drie meningen, één DVO DVO kledingadvies? Gezellig met z’n allen in gala! Gezocht: leuke artikelen en foto’s voor in De Bazuin De Bazuin Magazine voor en door ckv DVO Bennekom 33e jaargang nummer 3 - januari 2010

De Bazuin Magazine 3 2010

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bazuin_Magazine_3_2010

Text of De Bazuin Magazine 3 2010

Page 1: De Bazuin Magazine 3 2010

3

DVO voor en door DVO-ers, drie voorzitters, drie meningen, één DVO

DVO kledingadvies?Gezellig met z’n allen in gala!

Gezocht: leuke artikelen en foto’s voor in De Bazuin

De BazuinMagazinevoor en door ckv DVO Bennekom 33e jaargang nummer 3 - januari 2010

Bazuin_nr_3 13-01-2010 21:01 Pagina 1

Page 2: De Bazuin Magazine 3 2010

Colofon

De Bazuin MagazineIs een uitgave van ckv DVO Bennekom enverschijnt 5x per jaar.

Redactie

Gea BurgsteijnGeertje van DusschotenJoke Veenendaal

© Overname artikelen alleen toegestaanmet duidelijke bronvermelding!

Dagelijks bestuur

Matthijs Soede, voorzitter Ben Delsman, secretarisKees Mak, penningmeester

Sponsors

PraxisIntersport Van WonderenVan Putten/Van ApeldoornRabobank BennekomJillis Baggerman makelaardijBDG professionalsAuto van de Weerd BVAdministratiekantoor WienEquus Acc. en bel. Adv.Gibo groep Acc. en bel. Adv.Eijgenraam MannenmodeKapsalon Widy, by EverlineDrukkerij ModernDe KaasjagerHartman tweewielersBDG Technisch Administratieve DienstenBennekomse ApotheekComputicationJust for FeetE.S.A.Eye Wish GroeneveldBril 29Installatiebedr./showr.shop Van GinkelWerkman en de JongJellema Afbouw

Website: www.dvo-korfbal.nl

Contributie Incasso DVO Bank/giroper maand per kwartaal

Welpen € 7,65 € 22,95Pupillen € 10,90 € 32,70Aspiranten € 13,05 € 39,15Junioren € 14,65 € 43,95Senioren € 18,00 € 54,00Recreanten € 8,70 € 26,10Alleen zaal € 13,60 € 40,80Trainend lid € 8,70 € 26,10G-korfbal € 8,45 € 25,35Overig lid € 4,50 € 13,50

Te voldoen op Postbanknummer 1514215t.n.v. DVO contributieAlle bedragen zijn incl. € 4,50 basisbedrag.

2

Foto omslag: Eelco Noortman,JMR organisatie in Gala

Zittend vanaf links: Ellen Boshoven en Rieke van Veldhuizen. Staand vanaf links: Bert Huisman, Rolinda van Beem- van Meerten,Jillis Baggerman, Wim de Bruin en Jan ten Donkelaar.

Wij wensen alle DVO leden veel sportplezier toe!

MakelaardijCommandeursweg 2Postbus 406720 AA BennekomTel. (0318) 415484Fax. (0318) [email protected]

Hypotheken enverzekeringenCommandeursweg 2aPostbus 406720 AA BennekomTel. (0318) 419996Fax. (0318) [email protected]

MAKELAAR

Bazuin_nr_3 13-01-2010 21:01 Pagina 2

Page 3: De Bazuin Magazine 3 2010

Van de redactie

Wat hebben wij kunnen genieten van demooie witte wereld, wat een sneeuw is ergevallen. Dit is een ouderwetse winter, dekinderen hebben goed kunnen leren omrake sneeuwballen te gooien en heerlijk tekunnen sleeën en schaatsen en ook nogkorfballen.

Voor alle DVO-ers een gezond en sportief2010 toegewenst. Dat jullie weer veel kopijin mogen leveren, zodat wij weer eenvolgende Bazuin Magazine kunnen verzor-gen! Alles was op tijd binnen. Zoals julliehebben gelezen hebben wij ook weer derubriek de andere kant van! En zo gaan weelke keer een andere kant van iemandlaten zien. Onder tussen is er bij DVO deafgelopen maanden van alles gebeurt enwij hebben in onze warme hal weer geno-ten van de wedstrijden van ons eerste envan alle andere teams van groot tot klein.Zaterdag 9 januari moest het tweede teamspelen, als je er bij was heb je het kunnenzien en anders heb je wat gemist. Het wasecht een sneeuwballen festijn 30 ballenvoor DVO en 15 ballen voor HKC gingenerin. Wat een wedstrijd. Afgelopen wekenzijn er spannende avonden geweest is hetclubhuis en het Bennekomse bos. Lees hetmaar niet voor het slapen gaan, want daarheeft zich wat afgespeeld! De foto’s heb-ben wij er bijgedaan. Geniet ze. AfgelopenKerstvakantie zijn er clinic’s gespeeld voorde jeugd teams, wat hebben ze genoten.Na afloop werd en drinken en heerlijkepannenkoeken uitgedeeld en daarna gingalles voldaan naar huis. Zo is alweer dehelft van de zaalcompetitie gespeeld. In de volgende Bazuin Magazine staan deverslagen en de eventuele kampioenen!Zo is er bij DVO ook verdriet en wij wensende leden hier veel sterkte bij. Voor degeblesseerden volop genezing en beter-schap.

Kopij volgende clubbladDe volgende Bazuin Magazine komt uit inmaart 2010.Sluitingsdatum kopij 14 maart 2010.

Digit@@l inleveren: [email protected]

Handgeschreven tekst is en blijftnatuurlijk ook welkom! Ook digitale foto’skunt u per mail versturen. Houdt u errekening mee dat deze foto’s voldoenderesolutie hebben; voor drukken is dat250 dpi bij plaatsing van 100%.

Van de voorzitter

Schrijven is blijven!Hallo,

Hoe presenteer je jezelf? Een vraag die je je toch (onbewust) vaak stelt. Je gaat naar je werk,familie, een feestje. Je denkt na over je kleding, kijkt in de spiegel of je haar goed zit en jegaat. Als je gasten ontvangt dan doe je hetzelfde, je kijkt dan gelijk of je huis een beetje isopgeruimd. Hoe presenteren we onszelf als DVO? Doen we daar ook ons best voor? Hoe ontvangen weonze gasten? Hoe gaan we met ze om? Ik denk dat we dat in het algemeen goed doen. Als jenaar de accommodatie kijkt dan is dat een plek waar we onze gasten prima kunnen ontvangen.Met onze gasten (tegenstanders en scheidsrechters) gaan we in het algemeen goed om. Wekrijgen vaak complimenten. Zeker als er een bijeenkomst is georganiseerd bij DVO dan horenwe vaak dat het goed verzorgd was. Toch zijn er verbeterpunten. Is het normaal dat je een gast uitscheldt als hij een fout maakt?Nee toch? Waarom doen we dat dan als de scheidsrechter anders beslist dan wij zouden willen?Is het normaal dat we staan te vloeken in of buiten het veld? Nee toch? We zijn daarbij ooknog een christelijke vereniging. Een goede naam die je zorgvuldig opbouwt kan je zo heel snelte niet doen!

Als vereniging presenteren we onszelf ook op een andere manier. We hebben onze website, deBazuin Magazine en de nieuwsbrief. Ik ben daar heel positief over. Alle drie dragen ze bij aande communicatie binnen de vereniging en met name de Bazuin Magazine en de website zijneen goede presentatie naar buiten toe. Echter, ik denk dat we ons nog sterker kunnen presen-teren. We zouden ons beter kunnen presenteren in de lokale en regionale media. Ik denk datwe helaas niet alle gelegenheden aangrijpen om te laten zien hoeveel goede en positievedingen die er binnen DVO gebeuren aan te grijpen. We zijn geneigd om ons te richten op dedingen die niet goed gaan, maar bedenk dat er nog veel meer gewoon hartstikke goed gaat.Dat mogen we ook vertellen, daar mogen we over schrijven. Helaas zijn er te weinig mensendie dat doen. De website, Bazuin Magazine en de nieuwsbrief worden slechts door enkelengevuld. Er zijn toch wel meer mensen die kunnen schrijven? Die weten hoe marketing werkt?

Best wel een kritisch stukje zo aan het begin en in het 1e nummer van de Bazuin van dit jaar.Ja, dat is waar. Maar ik schrijf dit omdat DVO gewoon een fantastische vereniging is waar je jethuis kan voelen. Waar ik graag van wil dat alle gasten altijd graag terugkomen. Eigenlijk zouik willen dat DVO nog groter is, zodat er nog meer mensen kunnen genieten van korfbal bijDVO. We mogen ons zelf naar buiten toe presenteren. We zijn een vereniging waar iedereentrots op mag zijn!

Een hartelijke groet,Matthijs Soede

3

Speeltuin DVOGebruik op eigen risico....

Bazuin_nr_3 13-01-2010 21:01 Pagina 3

Page 4: De Bazuin Magazine 3 2010

te verzorgen voor de jeugd, waar de jeugdvolop van geniet en leert. Zo moet het ookeigenlijk zijn met oud spelers en speelstersdie hun ervaring overbrengen op de jeugd”.

“Vooral de extra inspanning welke de selectiemomenteel verricht is te prijzen, maar nietalleen dat” vertelt Jan Pieter trots. Veel rond-

om de top loopt goed, zois hij ook erg tevredenover het hele gebeurenrondom één. De team-begeleiding, de kookploegdie er elke week weerstaat om tussen de trai-ningen door een maaltijdte verzorgen, het filmteam,vak D en zo gaat hij door.Natuurlijk zijn er nogverbeterpunten. Zo kan er

nog wel wat meer hulp gebruikt worden inde organisatie rondom de selecties bijbijvoorbeeld het binnenhalen van nieuwesponsoren en scouting. “DVO moet ervandoordrongen zijn dat er maar één manier isom verder te groeien en dat is continu blijveninvesteren in de huidige spelersgroep en in

eventuele versterkingen van buiten.” Ook iseen echte “lounge-hoek” in ons clubhuis eenwens van de selectie. Volgens mij is dit isniet alleen een wens van de selectie maarleeft dit ook erg bij onze jeugd.

Terugkijkend op afgelopen jaar is Jaap tevre-den over de vernieuwing van het veld en depositieve reacties hierop. Daarnaast gebeurt

horen. Maar dit kan en moet nog hoger, “wewillen in de komende jaren nog dichtertegen de korfballeague aankruipen” stelt JanPieter. “Dit moet ook” voegt Jaap daaraantoe “we zijn immers de tweede verenigingvan Nederland als het op het ledenaantalaan komt”.

Jaap herkent de golfbeweging waar DVOweer midden in zit. Weer een paar topjaren,dan weer inzakken en weer opnieuw moetenopklimmen. Dit heeft hij in de vele jaren dathij DVO-er is al verschillende keren meege-maakt. “Aan de top blijven is een helekunst.” Om dat te bereiken is het belangrijk

dat de topspelers bij DVO betrokken blijven.Ook na hun actieve sportcarrière is hetbelangrijk dat zij hun ervaring overbrengenop de aanstormende jeugd en actief blijvenbinnen de vereniging. Dit wordt helaas nogwel eens gemist. “Kijk bijvoorbeeld eens naarhet enthousiasme rond de korfbalclinic in dekerstvakantie” vertelt Matthijs. “Er lopen dantrainers en spelers uit de selectie trainingen

Net voor het begin van het nieuwe jaar hebik een afspraak met drie DVO-voorzitters.Matthijs Soede als voorzitter van onze club,de vereniging ckv. DVO, Jaap van den Bos alsvoorzitter van de Stichting DVO-hal en JanPieter van de Dijk als voorzitter van deStichting Topkorfbal DVO. We hebben afge-sproken in het Oude Postkantoor inBennekom om over ons DVOte praten, terug te kijkenmaar vooral ook om vooruitte kijken.

Als de mannen aan het tafel-tje aanschuiven moeten zeerkennen dat ze niet vaak inzo’n petit-comité bij elkaarzitten. Drie verschillendegeneraties korfbal en DVObijeen maar wel met ééngezamenlijk belang, namelijk alle goeds voorDVO.

We zitten dan ook nog geen twee minutenaan tafel of we zitten al midden in een heftigediscussie of DVO nu wel of geen topsport-klimaat heeft? Wil DVO überhaupt een top-sport klimaat hebben?

Jaap is daar heel uitgesproken over“Natuurlijk moeten we voor topkorfbal gaan”vindt hij, maar er is gelukkig wel een maar.“Topkorfbal in Bennekom mits het socialekarakter van de vereniging bewaard blijft”voegt hij er aan toe.

Jaap: “Topkorfbal in Bennekom mits….. “

Hier kunnen Matthijs en Jan Pieter zich goedin vinden.

DVO is niet alleen topkorfbal, gelukkig is erook volop plaats voor breedtekorfbal samenmet een groot en goed verenigingsleven,DVO betekent wat, binnen Bennekom.

Matthijs is erg blij met de Stichting Top-korfbal en is blij dat dit deel van de verenigingin goede handen is bij Jan Pieter en alleandere kaderleden die allemaal hun werkdoen. Toch heeft ook Matthijs en het bestuurte maken met de top. Zo was er onlangs eenflinke discussie en mailwisseling met de JMRover de datum en tijdstip van het gala. De vraag deed zich voor of je voor een wed-strijdweekend met topwedstrijden voor deselectieploegen een nachtelijk gala kan orga-niseren. Een echt topsportbesluit was hetgevolg. In goed overleg met de actieve JMRwerd een andere datum geprikt, een goedfeest zal het toch wel worden onze jeugdkennende.

Jan Pieter is momenteel tevreden over deprestaties van de selectieteams. Ze pakkenallemaal mooie punten en we komen stapvoor stap dichter bij de top van Nederland.Komend vanuit een top 40 positie stelt JanPieter dat we inmiddels weer bij de top 20

4

Voorzitters DVOdoor Nico Utens

Drie voorzitters, drie meningen

maar boven alles één DVO!

Bazuin_nr_3 13-01-2010 21:01 Pagina 4

Page 5: De Bazuin Magazine 3 2010

Gelukkig loopt met behulp van het door deverenigingscommissie gemaakte rooster debezetting van ons clubhuis steeds beter. De jeugdploegen zijn voorzien van actievetrainers en op alle te fluiten jeugdwedstrijdenwordt een scheidsrechter aangewezen, die erdan ook is.

Echter het aantal (jeugd-)scheidsrechters isnog niet voldoende. Gelukkig zijn er dan eenaantal DVO-scheidsrechters bereid om tweeen heel soms zelfs drie keer te fluiten, maardat is niet goed. Het niet voldoende hebbenvan scheidsrechters is een probleem van dehele vereniging. In een normaal competitie-weekend moeten er zo’n 17 wedstrijdengefloten worden, ruim 35 ploegen gecoachten begeleid worden, zeker 10 jeugdploegenmoeten naar een uitwedstrijd gebracht wor-den, dit zijn dan weer zeker 25 chauffeurs,ons clubhuis moet vele uren bemand zijn ermoet toezicht zijn bij de wedstrijden.Hiervoor blijven vele handen noodzakelijk enblijven nieuwe vrijwilligers van harte wel-kom.

Matthijs is blij dat begin januari de toegezeg-de spelregelcursus voor aspiranten van startgaat. “Hiermee de spelregelkennis verhogenis een goede zaak” volgens de ook nog wed-strijd fluitende en beoordelende voorzitter.“Misschien is het wel goed om in de toekomstal bij de B-ploegen te starten met een spel-regelopleiding” filosofeert Matthijs verder.“Dan kunnen de A-ploegen de tijdklok-opleiding volgen, een standaardpakket ophet gebied van opleidingen voor de jeugd ismisschien een goed idee. Hiermee verhoogje de kwaliteit binnen de vereniging enwordt opleiden na enige jaren als normaalbeschouwd, een onderdeel dat gewoon deeluitmaakt van het korfballen bij DVO”.

De tijdklok is voor DVO vanaf dit zaalseizoeneen nieuw fenomeen. Het is een onderdeelvan de jurytafel welke bij de selectieteams ingebruik moet zijn en waarschijnlijk vanafvolgend jaar ook nog voor enkele teamsdaaronder. Een flinke klus waar mensen zichterecht zorgen over hebben gemaakt maar

door een ieders inzet loopt dit momenteelgoed. Onze teams weten goed om te gaanmet deze schotklok, kijk bijvoorbeeld maareens naar de wedstrijd van ons eerste tegenOost-Arnhem. Vele aanvallen mislukten daarwaar DVO wel binnen de gestelde 25 secon-den tot afronding kwam. Zo ligt het eerstegoed op koers om de zich zelf ten doelgestelde 14 punten snel binnen te halen.“Daarna kijken we van wedstrijd tot wed-strijd verder” stelt Jan Pieter. Als er daarna aan tafel wordt gesprokenover een eventuele deelname aan playoffsraakt Jan Pieter niet in paniek. “Het hoeft ditjaar nog niet maar er kan best wel eens ietsmoois gebeuren bij DVO, ik ben er klaarvoor” spreekt hij uit.

Jan Pieter: “…. maar er kan binnen DVO

iets moois gebeuren”

Hieruit blijkt wel de ambitie voor de komen-de jaren. De consta¬tering dat er momen-teel veel jeugd in de vertegenwoordigendeselectieteams uitkomt, is een goede positie-ve ontwikkeling. Zo ziet Matthijs meer posi-tieve ontwikkelingen en is het voor de

komende jaren vooral zaak om dit zo tebehouden. Een van de speerpunten binnenhet Bestuur voor de komende periode is hetmeer in contact treden met de commissies.Niet als zijnde bemoeial maar meer als cen-traal punt en bewaker van het totale DVO-agenda. Ook de financiën “in goede handenvan onze penningmeester” zullen de komen-de periode tijd vergen aldus Matthijs, “eenfinancieel gezonde vereniging blijft voor dekomende jaren de doelstelling”.

Na ruim twee uur ronden we de bijeenkomstaf. Een goede bijeenkomst waarin over enweer kritische noten zijn gemaakt maarwaar vooral ook positieve DVO-feiten uitge-wisseld zijn en voorzichtig richting toekomstis gekeken. Eén ding is mij nog duidelijker gewordendeze middag, het zijn drie voorzitters metdrie eigen meningen maar boven alles gaanze wel voor één geweldig DVO.

Nico Utens

er op onderhoudsgebied momenteel veel inde hal. Een enthousiaste groep “senioren”gaat er momenteel flink tekeer en met zicht-baar resultaat. Zo is hij ook trots op de unie-ke jurytafel op de middellijn. “Iets unieks inNederland waar met jaloerse blikken naarwordt gekeken, in dit soort dingen zijn we bijDVO ook erg goed” vertelt de nestor van declub enthousiast.

Aan de tafel wordt tijdens het gesprekgeconstateerd dat we te maken hebben meteen op leeftijd rakende groep vrijwilligers.Daarop volgt gelijk de constatering dat deaanvulling op deze groep maar matig opgang komt. Na een actieve sportloopbaan bijDVO zie je teveel mensen afhaken diebelangrijk kunnen zijn met het op peil houdenvan de vereniging. Op allerlei gebied, beleids-matig, als trainer/coach, scheidsrechter of alsactieve vrijwilliger kunnen deze mensen methun ervaring nog een belangrijke rol vervul-len.

Dat de term vrijwilligerswerk binnen de clubdit jaar is vervangen door verenigingswerk iseen goede zet geweest aldus Matthijs.

Matthijs: “Verenigingswerk is niet

vrijblijvend iets doen …..”

Binnen een club met meer dan 700 leden ishet belangrijk dat iedereen zijn steentje bij-draagt. “Verenigingswerk is niet vrijblijvendiets doen” stelt Matthijs

“Er wordt ook echt iets van je verwacht”.

5

Bazuin_nr_3 13-01-2010 21:01 Pagina 5

Page 6: De Bazuin Magazine 3 2010

6

Competitie

De competitie is nu precies op de helft. Voor sommige teams kan er al een beetje eenbalans worden opgemaakt. Bij de C-aspirantenhebben C1 en C6 een moeilijke competitie-fase. C1 heeft door de blessure van Janine,Marlies Geurtsen afgestaan aan B1. De overi-ge C-teams kunnen nog bovenin meedraaien.De D-pupillen hebben allemaal een mooieplek op de ranglijst, met daar ook een eersteplek, te weten voor D5. Bij de E en F pupillenzijn er ook mooie resultaten geboekt, waarbijwe ook nog wel wat kampioenschappen inhet verschiet hebben. De TC wenst iedereeneen sportieve tweede helft van de competitietoe met veel mooie prestaties.

Selectieprocedure nieuw seizoen

Binnen de TC zijn we bezig met een nieuweprocedure voor het selecteren van jeugd-teams voor het nieuwe seizoen. De nieuwewerkwijze is nagenoeg gereed en zal ook aande diverse jeugdcommissies gepresenteerdworden. De selectietrainingen zullen andersvan opzet worden. Er worden per teamminder kinderen gekozen en daar gaan detrainers mee aan de slag. Over hoe het preciesin zijn werk gaat, wordt iedereen uiteraarduitvoerig geïnformeerd, via BazuinMagazine, site en trainers.

Groene draad

Enige tijd geleden is de groene draad ge-update. In een overleg met een aantal vanonze trainers is er besloten om middels hetbezoeken van andere trainingen bij allejeugdteams een uniforme opleiding terealiseren.

Stage

Op dit moment lopen er een aantal mensenvanuit hun opleiding stage bij DVO. Mochter zich iemand aanmelden, dan kan hij of zijzich vervoegen bij Koos van Maurik.

Kerstclinic

Inmiddels een heuse DVO-traditie. De kerst-clinic, verzorgt door de A-selectie en A1. Ookdit jaar kwamen er weer veel jeugdleden volverwachting naar de DVO- hal om eentraining te krijgen van onze beste spelersonder leiding van onze hoofdtrainers.De hele dag waren er leuke trainingsoefenin-gen, met natuurlijk als hoogtepunt te mogenaanvallen en verdedigen tegen de selectie-spelers.

We willen dan als TC en alle jeugdspelers,Rene Bakker en Martin Koenders als kaderbedanken en verder een groot DANK JE WELvoor alle spelers, waarvan sommigen zelfs dehele dag aanwezig waren!

TC Nieuws

De Technische Commissie (TC) bestaat uit de volgende personen:Algemeen voorzitter en JTC-voorzitter: Jeannette Teunissen, E: [email protected],T.0318-417905 Mob: 06-24657396

Senioren 3 en JTZ junioren: Nick Rijken, E: [email protected], T: 06-25433487

Senioren breedteteams: Irene Benthem E: [email protected] Mob: 06-27366216

JTZ- B aspiranten: Dick Schulting, E: [email protected], T: 0318-413773

JTZ-C aspiranten: Marten Baan, E: [email protected], T: 0318-640967, Mob: 06-41136886

JTZ-D, E, F: Heleen Danen, E: [email protected], T: 0318-415136

JTZ-D, E, F: Marie Rijken, E: [email protected]

Instroom training en Contactpersoon ROC: Koos van Maurik, E: [email protected],

Scouting: Hans Teunissen E: [email protected], T: 06-16281216

Oefenwedstrijden en toernooien: Corianne Albers, E:[email protected], T: 0317-318000

Hopelijk mogen we volgend jaar weer op jul-lie rekenen, het wordt heel erg gewaardeerd.

Nou dit was het weer voor deze editie,iedereen nog veel korfbalplezier en voor degeblesseerden veel beterschap.

Jeannette

Foto’s clinic: August Laisina

Bazuin_nr_3 13-01-2010 21:01 Pagina 6

Page 7: De Bazuin Magazine 3 2010

7

Uit het nestkastje

Als je bij DVOjaren achterelkaar veelvoor de clubdoet, kun jeerelid worden.Meestal doethet bestuureen voorstel,maar de leden-vergaderingmoet het ermee eens zijn

en neemt de beslissing. Als ik het goedgeteld heb vanuit mijn kleine nestkastjeheeft DVO in 2010 een kleine twintig ere-leden. Veel meer dan de andere clubs ofverenigingen waar ik wel eens langs komvliegen. Het zijn allemaal vogels en vogeltjesdie uitnemend hun bovenste best hebbengedaan voor de club en dat vaak ook nogsteeds doen. Verschillende zou je eigenlijk altot ‘dubbel-erelid’ kunnen benoemen.

Hoe je precies erelid wordt is voor gewonevogels niet zo duidelijk bekend. Sommigenworden het wel anderen niet. De leeftijd lijktwel te tellen. Leden onder de vijftig jaarmaken weinig kans. DVO-leden die overal inde club wel even wat deden en doen, endaardoor niet zo op de voorgrond treden,worden ook minder opgemerkt. In een moderne sportclub worden actievemensen beloond. Ze worden gewaardeerd enin het verenigingszonnetje gezet. Helderecriteria passen in een duidelijk systeem.Belangrijk, want vogeltjes worden nu een-maal graag gezien, ook als ze op het eerstegezicht een beetje anders lijken. De inzet vanheel verschillende vogeltjes samen maakt declub groot. DVO is een prachtvereniginggeworden met heel veel vogels van verschil-lende pluimage die samen de gemeenschapgroot doen zijn. In 2011 bestaat die club alvijfenzestig jaar en gaat dan zelf wat bij deoudjes horen! Een uitgelezen moment om tekijken hoe er in de toekomst nog beteromgegaan kan worden met verdienstelijkevogels die een groen-wit liedje zingen.Maar eerst doen we een heel jaar lang onsbest in 2010. Bedankt alle DVO-ertjes die aanmij dachten met het slechte winterweer.Gelukkig hielp mijn schoorsteentje hetkacheltje rokende te houden. Soms werd ikde afgelopen weken ook warm van allemooie clinic’s, trainingen en korfbalwedstrij-den in de zaal. Rond de kerstdagen moest ikeven wat scherper uitkijken dan anders.Geen korfballen maar voetballen vlogen metoen om de oren! Jonge jongens en ookmeisjes die zonder korven hun best deden debal flink met de voet te raken. Niet altijd methet goede gevoel. Geef mij dan maar eenDVO-mand om onder te schuilen. Die voeltvertrouwder aan.

Piet de Koolmees

invullen van voorwaarden voor de huidigespelersgroep. We merken dat er veel mensentrots zijn op de prestaties van het eerste.

We blijven dan ook rekenen op de steun vanheel DVO voor de rest van het seizoen. Alswe blijven investeren in onze spelers en onze

jonge talen-ten de kanskrijgen omzich door teontwikke-len, kunnener mooiedingengebeuren in

Bennekom. Om al die faciliteiten te kunneninvullen is geld nodig, zaalruimte om tekunnen trainen en veel individuele trainin-gen.

We zullen blijven investeren om het gat metde top van Nederland stap voor stap te gaandichten.

Met sportieve groet,Stichting Topkorfbal DVO

De zaalcompetitie is in volle gang. DVO 1presteert goed en loopt voor op schema. Wie had gedacht dat we halverwege de zaal-competitie op KVS na de minste verliespunt-en zouden hebben? DVO 2 en A1 spelen deene keer beter dan de andere. We zien inieder geval dat de vele arbeid loont. Bij dewedstrijden wordtvaak in het laatstedeel van de wedstrijdgetoond dat wefysiek nog wat overhebben. Het belang-rijkste is om ons zosnel mogelijk veilig tespelen en te blijvenkijken van wedstrijd tot wedstrijd.

De Stichting Topkorfbal is nu druk bezig devoorwaarden en faciliteiten voor komendjaar weer goed in te vullen. Daar horen eva-luaties met de spelersgroep bij, gesprekkenmet trainers en staf en het weer rond krijgenvan de begroting voor 2010. Ook zullen we ons de komende tijd weerbezig houden met het scouten van nieuwespelers van buitenaf en het zo goed mogelijk

WWiijj vveerrwweellkkoommeenn ddee vvoollggeennddee nniieeuuwwee lleeddeenn:Wij wensen jullie een prettige tijd bij DVO.

Senioren: Janneke de KramerAspiranten: Martine JoostenPupillen: Madelon van den Brand, StijnHofman, Robin Timmer, Demi Smit, KoenRegensburg, Gideon en Kevin AaijDiversen: Rob van den HulG korfbal: Maartje Jansen

DDee vvoollggeennddee lleeddeenn hheebbbbeenn bbeeddaannkktt

Senioren: Christian Bastmeijer, Angela JansenPupillen: Tim AnsinkWelpen: Jasper NoortmanDiversen: Cees Wien, Dirk en YvonneBrouwer

Groetjes, Lia Mak

Ledenadministratie en pasfoto’s nieuwe seizoen

Alle vrijwilligers: hartelijk dank!

Ik wil graag namens de Stichting DVO-hal alle mensen hartelijk bedanken, voor hun vrijwilligebijdrage tijdens het Van Wonderen voetbaltoernooi 2009. Alle beheerders, alle medewerkersvan de schoonmaakploeg. Ook diegene die meegeholpen hebben in het clubhuis.

Beheerders ook in het nieuw.In dit nieuwe jaar zult U alle beheerdersaantreffen in een nieuwe outfit (zie foto).Ze dragen een Sweater of een Polo Shirt,met duidelijke vermelding aan achterzijdeBEHEERDER en aan de linker voorzijde St.DVO Beheerder.

Op deze foto:Staand: Maas Borgers, Bart v.d. Hul, KeesBenthem, Hans den Duyn, Cees Engelen,Chris Jansen. Zittend: Oscar Oostendorpen Dik van Roekel.Helaas de volgende personen ontbreken op de foto: Herbert Oostendorp, Evert Rigter, JanAalbers en Coby Constant.

Namens de St. DVO-Hal, bij deze Cees Engelen.

Bazuin_nr_3 13-01-2010 21:01 Pagina 7

Page 8: De Bazuin Magazine 3 2010

8

Stichting DVO hal en kunstgrasveld

Ons bestuur heeft alweer haar eerstevergadering gehouden in het nieuwe jaar enwij zijn blij in dit overleg Jaap van Roekelwelkom te heten als secretaris van onsstichtingsbestuur.Het afgelopen jaar is er door veel vrijwilligersweer bergen werk verzet om de heleaccommodatie in een goede staat te houdenen deze schoon te maken voor het gebruikhiervan door vele sporters. Als dank hiervoor

hebben wij natuurlijkeind december onzegebruikelijke kerstbij-eenkomst gehouden.Alle vrijwilligers gin-gen na afloop van dezegezelligemiddag/avond naarhuis met het inmiddelstraditionele kerstbroodmet roomboter.Hiernaast werden drie

personen extra in het zonnetje gezet. Gert van de Berg en Co Rozeboom hebbenhet afgelopen jaar ons bestuur na vele jarenverlaten en plaatsgemaakt voor nieuwebestuursleden. Buiten het feit dat zij devergaderingen niet meer bijwonen veranderter eigenlijk niet zo veel. Want nog steeds zijnzij veelvuldig in de hal te vinden om de nodi-ge werkzaamheden te verrichten. De derdepersoon die extra in het zonnetje werd gezetis Evert Rigter. Ook hij heeft al vele jarenzeer veel werk verzet voor onze stichting enneemt nog steeds actief deel aan hetvrijwilligerswerk. Heren ons bestuur waar-deert jullie werk enorm. Maar onze waarde-ring gaat natuurlijk ook uit naar alle andere,hierbij niet met name genoemde, vrijwilligersdie ons helpen bij onze taken.

Wanneer ik zo tijdens de kerstbijeenkomstrondkijk dan valt direct op dat de gemiddel-de leeftijd van alle vrijwilligers hoog is.Eerbiedwaardig kijk ik dan naar de vele, velegrijze en/of kalende hoofden. Dit baart welde nodige zorgen. Ondanks soms hun hogeleeftijd en rekening houdende met fysiekeproblemen wordt er bijgedragen aan deinvulling van het takenpakket van onze stich-ting. De afgelopen periode zijn er wel wat“jongere” 40-ers, 50-ers en 60-ers bijgekomen,maar dit is niet genoeg voor de continuïteit.Extra hulp is dan ook hard nodig om deexploitatie van de accommodatie draaiendete houden. Natuurlijk zijn ook jongeren vanharte welkom. Een goed voorbeeld hiervan is

Oscar Oostendorp, die regelmatig alsbeheerder te zien is.De financiën vragen dit jaar extra aandacht.De inkomsten uit reclameborden gaan inmid-dels naar de Stichting Topsport en door deopening van haar eigen tenniscomplexmaakt tennisvereniging Keltenwoud geengebruik meer van onze accommodatie. Dezeaderlatingen zorgen ervoor dat ons bestuurextra op de kosten moet letten. De euro zaleerst een aantal keren omgedraaid wordenvoordat deze wordt uitgegeven. Alle gebrui-kers kunnen ons hierbij helpen door zuinig tezijn op onze accommodatie Voorkom schade,bespaar energie door op tijd de verlichting(o.a. veldverlichting) uit te doen, let op deballen (jaarlijks raakt een groot aantal zoek)e.d. Ons bestuur zal hiernaast proberen extrainkomsten te genereren. Dit zal moeilijk worden, omdat alleinteressante uren al door DVO gehuurdworden en de zaterdagen bestemd zijn voorde wedstrijden. Alleen de uren overdag zijnnog grotendeels beschikbaar.De beheerders hebben allemaal een nieuwetrui gekregen om hun herkenbaarheid tevergroten. Gelukkig hebben de beheerdersde laatste maanden met minder problemenvan gebruikers te maken. De nieuwe richt-lijnen hebben blijkbaar effect.

Alle ongeregeldheden worden nu in een log-boek verzameld en wekelijks aan het bestuurvan DVO gemeld. Laatstgenoemd bestuurgaat met deze meldingen vervolgens ade-quaat aan de slag. Wel aandacht vraagt nogsteeds de netheid. Het komt nog veelvuldigvoor dat na gebruik van de kleedkamers natrainingen of wedstrijden deze slordig worden achtergelaten, terwijl er voldoendevuilnisbakken aanwezig zijn. Vooral teamsdie veel tape gebruiken voor hun ledematen(vaak de topsportteams) laten een behoorlij-ke puinhoop achter. Voor de sporters diehierna van de kleedruimten gebruik makenen voor de beheerders is dit niet prettig.Ten slotte wens ik iedereen namens onsstichtingsbestuur een goed, gezond en spor-tief 2010 toe.

namens de StichtingWouter Rozeboom

Scoren met korfbal:

www.voorkomblessures.nl

Spanning vóór het nemen van een afstands-schot. De bal verdwijnt vanaf 8 meter geruis-loos in de korf. Een onmogelijk punt!Enthousiasme zorgt voor snel verspelen vande bal. Een onovertroffen team. Allemaalingrediënten voor een fantastische korfbal-partij…

Korfbal is één van de weinige sporten waarinmannen en vrouwen samenspelen. Met veelpassie genieten veel Nederlanders van ditgemengde optreden én een flinke dosislichaamsbeweging op het korfbalveld. Samenstreven naar een leuke wedstrijd. Met alsdoel: zoveel mogelijk ballen door die korf.

Geniet optimaal van korfballen, zonder

blessures

Of je nou een enthousiaste korfballer bentdie houdt van spannende duels in eentoernooi. Of een korfballer die liever eenvriendschappelijke partij korfbal speelt metvrienden. Iédere korfballer is tijdens hetkorfballen ongeveer een uur achter elkaarintensief bezig. Je maakt daarbij gebruik vanje uithoudingsvermogen, snelheid en krachten vraagt daardoor veel van je lichaam.

Wil je optimaal blijven genieten van korfbal,zonder korfbalblessures? Dan is een goedelichamelijke voorbereiding, een goede spor-tuitrusting en advies van een professionaleen must. Zo voorkom je korfbalblessureszoals een enkelverzwikking of blessures aande knie, vinger of duim.

Voorkom korfbalblessures: 3 handige tips!

Korfbalblessures zijn te voorkomen als je vantevoren actie onderneemt:1. Zorg voor tapen of bandageren van de

enkel of draag een enkelbrace.2. Draag goede korfbalschoenen.3. Bereid je voor met een goede warming-up.

Meer weten over het voorkomen van

(korfbal)blessures?

Kijk dan op www.voorkomblessures.nl. Hier vind je informatie over maar liefst 15verschillende sporten, waaronder korfbal.Bekijk ook de filmpjes met 3D animaties dielaten zien wat er in het lichaam gebeurt bijeen blessure. Verder kun je per sport testenhoe het zit met jouw kennis over het voorko-men van blessures.

De uitslag van de test vormt de basis vooreen persoonlijk advies waarmee jij blessures(nog beter) kunt voorkomen in de toekomst.Zo sport je met veel plezier, betere sport-resultaten én veilig!

Bron: Meer informatie voorkomen blessures:www.voorkomblessures.nl

Bazuin_nr_3 13-01-2010 21:01 Pagina 8

Page 9: De Bazuin Magazine 3 2010

Bouw- en Onderhoudsbedrijf

E.J. MeursDriestweg 86721 NE Bennekomtelefoon (0318) 41 95 31

Dorpstraat 55, 6721 JJ BennekomTelfoon 0318 - 493100

Dorpsstraat 44 - Bennekom

CONTACT € 99,-Een halfjaar zachte standaard

contactlenzen inclusief vloeistoffenper paar € 99,-

Silver

Sponsor

not

aris

sen

Contactgegevens Van Putten Van Apeldoorn:Locatie Ede Locatie Bennekom Locatie Lunteren Locatie WageningenStationsweg 36 Edeseweg 52 Dorpsstraat 22 Gen. Foulkesweg 45Postbus 94 Postbus 82 Postbus 110 6703 BM Wageningen6710 BB Ede 6720 AB Bennekom 6740 AC LunterenTel.: 0318 - 685 685 Tel.: 0318 - 41 81 81 Tel.: 0318 - 48 31 51 Tel.: 0317 427 00Fax: 0318 - 616 364 Fax: 0318 - 413 537 Fax: 0318 - 485 078 Fax: 0317 427 424

E-mail: [email protected] Web: www.notaris.com/

VA N P U T T E N VA N A P E L D O O R N

Silver Sponsor

SIGARENMAGAZIJNHANS MEKKING

Brinkstraat 18 - BENNEKOM - Tel. 41 56 62

Staatsloten bij ons verkrijgbaar

Gas - Water - Sanitair – Centrale verwarming – Dakbedekking – Zinkwerk

Silver Sponsor

tuincentrumHANSROZEBOOM

bruidsboeketten - bloemarrangementenkamerplanten - snijbloemen

afd. potterie

bloemsierkunstHANSROZEBOOM

ONTWERPONDERHOUDAANLEG VAN TUINEN

Van Balverenweg 50Tel. 41 80 766721 ZW Bennekom

Bazuin_nr_3 13-01-2010 21:01 Pagina 9

Page 10: De Bazuin Magazine 3 2010

Schildersbedrijf HOEFAKKER Lindelaan 3, 6721 VB Bennekom

Tel. 0318 - 416175

e-mail: [email protected]

www.hoefakkerschilder.nl

Kierkamperweg 25, Postbus 91 - 6720 AB BennekomTel.: (0318) 415343 - Fax: (0318) 418518

Brinkstraat 76721 WR BennekomTel. (0318) 41 80 22

Slijterij - Wijnkoperij - Tapperij

Ede, Parkweg 82Tel. (0318) 63 36 44

Bennekom, Dorpsstraat 30Tel. (0318) 46 32 37

• ALLES VERS UIT EIGEN BAKKERIJ

• VOOR AL UW BROOD EN BANKET

• KAAS EN VLEESWAREN

• NOTEN EN WIJN

• ZUIVELARTIKELEN

VOOR BESTELLINGEN TEL. 41 44 51

Dijkgraaf 24 Eikenlaan 5Bennekom BennekomTel. 0318-414451 Tel. 0318-419407

DE ECHTE WARME BAKKER

JOOP TEN VEEN

BLOEMENHANDEL StationskioskEde-Wageningen

kerkweg 21Ede

Eikenlaan3Bennekom

Gert van de Born

Snijbloemen

Droogbloemen

Planten

Behandeling volgens afspraak

- Gediplomeerd STIVAS A, B en B nieuwe stijl

- Lid ANBOS- Lid WEVOS

Heidelaan 146721 CL BennekomTel. (0318) 41 51 98

Edeseweg 109, Bennekomtel. (0318) 41 81 18www.makelaardijjacobs.nl

AannemersbedrijfM. van Beek

[email protected]

Voor al uw:• Verbouwingen• Renovatie• Onderhoudswerkzaamheden• Kunststof kozijnen• Isolerende beglazing• Nieuwbouw• Machinale houtbewerking• Inbraak preventie• Keukens en badkamers• en allerhande werkzaamheden

Adres: Molenstraat 51, 6721 WK BennekomPostadres: Laarweg 1, 6721 DA BennekomTelefoon: 0318 - 416053Fax: 0318 - 413955

Plantsoen 5, 6701 AV WageningenTel. 0317 - 42 36 74 Fax 0317 - 46 02 15

Adverteren valt op!

Neem contact op met

Joke Veenendaal

voor de mogelijkheden.

Telefoon (0318) 416400

van der zandtK e u k e n - i n t e r i e u r s

Stadsbrink 30WageningenTel: 0317-414981

www.vermeulenwoninginrichting.nl

Bazuin_nr_3 13-01-2010 21:01 Pagina 10

Page 11: De Bazuin Magazine 3 2010

AutoschadeKAARDEBOL 9 - 6721 RX BENNEKOMTEL. 0318-413100 FAX 0318-430446

• remmentestbank metweegsyteem

• 4-wieluitlijning• plaatwerk

• autoruiten• richtspecialist

• schadetaxaties• modernemilieuvriendelijke

spuitcabine

PROFILE ®

REPAIRCARAVANWANDHERSTEL®

Onze caravan-afdeling verzorgt onderhoud,schade-reparatie en focwa-garantiekeuring.

Conditieverbeteren - (bedrijfs)fitness - aerofit - rugschool - slenderen - zwemmen

Bij ons kunt u onder deskundige leiding deelnemen aan:– Fitness zowel in een groep als individueel, overdag en ’s avonds– Aerofit– Rugschool– IF sauna– Conditie verbeteren voor bijzondere doelgroepen– Zwemles voor kinderen vanaf 51/2 jaar– Vrij zwemmen, overdag en ’s avonds (watertemperatuur 33 °C)

SLENDER FIT Introducé 4 x voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 19,-Ook kunt u bij ons SLENDEREN op 8 bewegingsbanken. Liggend aktief uw spieren versterkenter figuurcorrectie. Ook zeer geschikt voor mensen met klachten aan het bewegingsapparaat,zoals reuma en arthrose. U beëindigt dit programma met een massage op de HYDROJETmassagebank. Een uur slenderen is een weldaad voor lichaam en geest.

INFO:Agnes van der Toolen, tel. 0318-418050Fysio-Fit Centrum, tel. 0318-415347Veenderweg 38, 6721 WE Bennekom

Faunaland WolfDe Dierenspeciaalzaak

Dorpsstraat 96721 JH Bennekom

0318-416202

V.O.F. BaarsTapijt- en GordijnenDorpsstraat 46I

6721 JL BennekomTel. 0318 - 41 90 39

V.O.F. Baars BeddenspeciaalzaakDorpsstraat 52, 6721 JM BennekomTel. 0318 - 41 61 97

Dorpsstraat 2 – Bennekom0318 430158

Informeel en verzorgdVoor lunches en diner

Ook voor feestjes en vergaderingen!

Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 10.30 – 22.30 uur

www.het-oudepostkantoor.nl

Jan van den Brink

GRINTWEG 255WAGENINGENTEL. (0317) 41 11 83

WASAUTOMATEN - KOELKASTENDIEPVRIEZERS - STOFZUIGERS

EIGEN

SERVICE

DIENST

Op de marktBennekom: vrijdagEde: maandag en zaterdag

Bazuin_nr_3 13-01-2010 21:02 Pagina 11

Page 12: De Bazuin Magazine 3 2010

12

Namen en adressenlijst

BBeessttuuuurrVoorzitter Matthijs Soede, Stadswaardenlaan 53, 6833 LN Arnhem.

T 06-44202544, e-mail: [email protected] Ben Delsman, Fl. Nightingalelaan 17, 6721 BK Bennekom.

T 06-14758900, e-mail: [email protected] Kees Mak, Kerkhoflaan 35, 6721 EX Bennekom.

T 0318-415527, e-mail: [email protected]

SStt.. TTooppkkoorrffbbaall DDVVOOVoorzitter Jan Pieter van de Dijk, T 06-47428714, [email protected]

SStt.. DDVVOO--hhaallVoorzitter Jaap van den Bos, T 0318-416739, [email protected]

SSppoonnssoorrccoommmmiissssiiee DDVVOOVoorzitter Koen Lijnkamp, T 06-42788954, [email protected]

RReeddaaccttiiee DDee BBaazzuuiinnRedactielid Joke Veenendaal, Algemeer 8a, 6721 GC Bennekom

T 0318-416400, e-mail: [email protected]

TTeecchhnniisscchhee CCoommmmiissssiieeVoorzitter Jeannette Teunissen, T 0318-417905, [email protected] Sen. Irene Benthem, T 06-27366216, [email protected]

LLeeddeenn-- eenn ccoonnttrriibbuuttiieeaaddmmiinniissttrraattiiee,, ssppoorrttkklleeddiinnggvveerrkkooooppSecretariaat Lia Mak, Kerkhoflaan 35, 6721 EX Bennekom, T 0318-415527,

[email protected]

Vertrouwenspersonen

Bianca Laisina, T: 06-50739956Wim Verweij, T.: 06-20302853, [email protected]

RReeccrreeaanntteennccoommmmiissssiieeVoorzitter Daniëlle Anneveld, Spinakker 1, 6721 ZD Bennekom, T 0318-621893Secretaris Gerrit Schets, Dolderstraat 76, 6706 JG Wageningen, T 0317-422611,

[email protected] Bejanca van Grootheest, tel.nr.: 0318-419707, bejanca@hotmail,comSecretaris Nicolette Borgers, tel.nr.: 0318-589666, [email protected]

KKoommmmiissssiiee SSeenniioorreenn AAkkttiivviitteeiitteennLid Elna de Visser, [email protected], Telefoon 06-50861597Lid Kelly van Aalten, [email protected], Telefoon 06-23564039

JJuunniioorreennVoorzitter Wout Hagenbeek, T 0318-413270, [email protected] Paul Constant, T 0318-413094, [email protected]

AAssppiirraanntteennVoorzitter Jaap v Noppen, Wildekamp 34, T 419360, [email protected] Marten vd Brink, v Kellstraat 29, T 413825, [email protected] Marten Baan, Bovenbuurtweg 104, T 640967, [email protected]

PPuuppiilllleenn ccoommmmiissssiieeVoorzitter Wim vd Brink, Commandeursweg 36, T 0318-416354, [email protected] Agnes van Beek, Vossenweg 24b, T 0318-414704, [email protected] Mike Welgraven, Halderweg 107, T 0318-416816, [email protected]

WWeellppeennBegeleidster Anja Roseboom, Fl. Nightingalelaan 17, 6721 BK Bennekom.

T 0318-418471, e-mail: [email protected]

CClluubbhhuuiissccoommmmiissssiieeWnd voorzitter Kees Roseboom, T 0318-416215, e-mail: [email protected] Henny Rozeboom, T 0318-415193, e-mail: [email protected] T 0318-419093, e-mail: [email protected]

Tips over digit@@l aanleveren

kopij en foto’s:

www.dvo-korfbal.nl

rubriek “Interactief”

Dankwoord DVO 6

Wij Berna en Wout Hagenbeek willen alleteamleden en oud teamleden van DVO6,nogmaals hartelijk bedanken voor het onge-looflijke feest wat ze voor ons georganiseerdhebben voor onze 25 jarige bruiloft. Ze heb-ben ons totaal verrast en wisten niet wat onsoverkwam. Met de meesten trek ik, Wout, alop vanaf hun junioren tijd en ben met zemee gegaan naar de senioren. Deze jongeluihebben voor altijd bij Berna en mij een speci-ale plek in ons hart ingenomen. Nogmaalsheel hartelijk bedankt en we zullen dit nooitvergeten.

Met vriendelijke groet,Berna en Wout Hagenbeek.

Bazuin_nr_3 13-01-2010 21:02 Pagina 12

Page 13: De Bazuin Magazine 3 2010

Molenstraat 49 6721 WK Bennekom 0318 - 413 793

Doe het zelf, doe het simpel, doe het samen metShowroomshop van Ginkel

Sanitair - Kranen - Sierradiatoren - Waterleiding - Cv ketels - kachels

Silver

Sponsor

de volledige kaasboetiekmet voortrèffelijke kwaliteit

kaasVRIJDAG’S BIJ U OP DE MARKT !Altijd met aanbiedingen naast de kerk!

nu ook vrijdagavond geopend

Bazuin_nr_3 13-01-2010 21:03 Pagina 13

Page 14: De Bazuin Magazine 3 2010

In juni 1985 is in het Bennekoms Nieuwsbladte lezen dat korfbalvereniging DVO plannenheeft voor de bouw van een sporthal op,,deEikelhof’’. De leden van DVO praten over eenbestuursvoorstel dat de bouw mogelijk moetmaken. ‘’Insiders denken dat de hal er komt.Morgen weten we daarovermeer. Wij denken dat deinsiders gelijk gaan krijgen.Tenminste voor zover wij vanhet Bennekoms NieuwsbladDVO kennen.’’ In het plakboekmaakt Van Dusschoten deaantekening; ‘Ons lucht-kasteel’, De D.V.O. Hal.

Geen subsidie

Na de zomervakantie blijft deDVO-hal de gemoederenbezighouden. In septemberverschijnt het artikel ‘Geensubsidie bouw eigen sporthal’.‘’Het college van B en W wil geen 30.000gulden beschikbaar stellen. Over de gevraag-de gemeentegarantie van 440.000 gulden–die is absoluut noodzakelijk om de financie-ring rond te krijgen- moet nog een beslissingworden -

genomen’’, zo staat te lezen. Als motiveringom geen subsidie te geven, verwijst het col-lege naar het initiatief van de Mixed HockeyClub ede om een kunstgrasveld aan te leg-gen. Daarvoor is evenmin subsidie verstrekt.De hockeyclub heeft echter wel een tege

moetkoming gekregen voor het feit dat degemeente op onderhoudskosten bespaart.`

Start

Niet veel later komen positievere krantenbe-richten (‘’Stichting DVO-hal stapt in goederichting’’ en ‘’Bouwvergunning, jaarlijkse sub-sidie, maar niets extra’s’’). De krant: ,,Meestbelangrijke nieuws voor de Stichting DVO-

hal in Bennekom was, datmet de bouw van desporthal op de Eikelhofkan worden begonnen.Het college van B. en W.heeft vrijdag de bouwver-gunning verleend. Nietminder van belang was,dat de Edese gemeente-raad op de fractie van deSGP na, voor een garan-tieverlening is. En boven-dien vindt een meerder-heid, dat er jaarlijks 2.500gulden naar Bennekommoet vloeien. Lang niet

zeker is echter of er nog een eenmalige sub-sidie van 30.000 gulden voor de bouw van de

Andere tijden...DVO-hal

door Arjen Lutgendorff

In deze nieuwe rubriek nemen we een kijkje in de collectie plakboeken van

DVO. Dit keer kijken we eens naar wat de kranten destijds schreven over de

nieuw te bouwen DVO-hal. Over andere tijden gesproken…

Anderetijdenhal1: De eerste plaatjes van de D.V.O. Hal zoals die eruit moet gaan zien.

14

Bazuin_nr_3 13-01-2010 21:03 Pagina 14

Page 15: De Bazuin Magazine 3 2010

15

Bennekomse sporthal zal worden uitgetrok-ken. De PvdA vond bij monde van de heerLeerkes, dat de hal eerst maar op zondagopen moest. ‘’ Dan valt er met ons over30.000 gulden te praten’’. Mevrouw Zinstok(CDA) noemde dit idee veel weg hebben vankoppelverkoop. Leerkes stelde dat de PvdA

vindt dat als er mensen op zondag in de halwillen sporten dat ook moet kunnen. Zinstokvond dictatuur vervolgens goedkoper enLeerkes verklaarde daarop: ’t Is maar wat jedictatuur noemt.’

DVO: ‘We gaan door’

,,Alle procedures zijn al in gang gezet. Wekunnen niet meer terug. De bouw van desporthal gaat hoe dan ook door’’. Aan hetwoord is de heer J. van de Bos, voorzitter vande Stichting DVO Sporthal, die eergisterenhet teleurstellende bericht kreeg te verwer-ken dat de gemeente de gevraagde 30.000gulden subsidie niet zal geven. ,,We haddende subsidies voor 60.000 gulden ingeschat.De helft van de gemeente, de andere helftvan provincie en rijk. We zullen nu eerst eensbekijken of de andere subsidiegevers watmeer willen doen’’, aldus Van de Bos die zegtflink teleurgesteld te zijn in de gemeente.,,Men heeft altijd wel de mond vol over parti-culier initiatief maar als het puntje bij hetpaaltje komt, geeft men niet thuis’’. Hij ver-klaart dat zijn vereniging zal proberen denegatieve collegebeslissing via de politiekaan te vechten.

Dorpsraad

Het bestuur van de Dorpsraad Bennekomvraagt in een brief aan de gemeenteraad omalsnog de Stichting DVO-hal in Bennekom30.000 gulden subsidie beschikbaar testellen. ,,Met de planologische erkenning ende toegezegde garantieverklaring geven

B. en W. aan dat zij de sporthal voorBennekom aanvaardbaar achten. De erkenning wordt echter financieelonvoldoende ondersteund. En dat, terwijl degevraagde bijdrage feitelijk bescheiden is’,aldus het bestuur van de Bennekomse raadin haar brief.

Dé hal

We gaan weer de hal in met zijn allen, anno2009. Wat vind jij van de hal? Moet er eentweede hal bijkomen? Wat kan jij je nogherinneren uit de tijd dat de hal noggebouwd moest worden? Of over tijden datDVO nog heel ergens anders wedstrijdenspeelde… Mail je verhaal naar [email protected].

Filmpje

Waarschijnlijk hebben jullie al door dat deinternetcommissie fantastisch bezig is opde DVO-website, www.dvo-korfbal.nl.Daar vind je onder het kopje ‘Interactief’ ?‘Filmpjes’ het filmpje ‘Opening DVO-halwedstrijd DVO-DKOD 8 nov 1986’. Zekereven kijken!

Reageren

Wil je reageren op de rubriek ‘Andere tijden’?In een plakboek staat natuurlijk niet alles.Misschien heb je nog een mooie anekdoteuit het verleden. Dat kan een verhaal zijn vanlang geleden, maar ook iets wat vorig jaar isgebeurd. Laat de verhalen niet verloren gaanen mail je verhaal naar:[email protected].

Aanderetijdenhal3: Van Dusschoten schrijft bij deze kop in het plakboek: ‘Mag van ere-voorzitter P. Aalbers op zondag de hal open?? Foei toch Peter!!’

Bazuin_nr_3 13-01-2010 21:03 Pagina 15

Page 16: De Bazuin Magazine 3 2010

Sterk in

Pompinstallaties

- Pompgemalen voor riool-,

drainage- en regenwater

- Riolering buitengebieden

- Individuele behandeling

afvalwater (IBA)

- Waterwinning en behandeling

- Besturing en telemetrie

Bezoekadres:

Voltastraat 76716AJ EdeNederland

+31(0)318 49 32 10+31(0)318 41 76 [email protected]

T

F

I

E

Kronenburgsingel 60-216831 GX ArnhemTel: 026-3233353

Pizza - Express De KorenbloemKorenlaan 17 - 19

Afhaal & Bezorgservice

0318430088Buiten Bennekom rekenen wij € 1,20 bezorgkosten.

Betaling op maat.Bezorgers hebben maximaal € 15,- wisselgeld bij zich.

Pizza - Express Cafetariamaandag - gesloten maandag - geslotendi t/m za - 16.00 tot 22.00 uur di t/m za - 12.00 tot 23.00 uurzondag - 16.00 tot 20.00 uur zondag 16.00 tot 20.00 uur

Silver Sponsor DVO

Alleen op demarkt

Bennekom: Vrijdag 8.00 - 13.00 uurWageningen: Zaterdag 8.00 - 17.00 uur

“de kaasjager: J.C. OskamReehorsterweg 25d Ede Tel.: 06-29044140

Lindelaan 1Bennekom(0318) 41 44 87

GazelleBatavusGiantSilver Sponsor DVO

Gas - Water - CV

Kaardebol 5, BENNEKOMTel. (0318) 41 46 12

Pr. Bernhardlaan 26721 DR BennekomTel. (0318) 41 84 50

Behandeling alleen volgens afspraak

Kapsalon Henriëtte

• MAKELAARDIJ O.Z.• HYPOTHEKEN• TAXATIES

Edeseweg 61Postbus 67, 6720 AB BennekomTel. 0318 - 43 00 43Fax 0318 - 41 86 27

Email: [email protected]: barneveld-schuurman.nl

Dorpsstraat 16, BennekomTelefoon (0318) 419800

[email protected]

Bazuin_nr_3 13-01-2010 21:03 Pagina 16

Page 17: De Bazuin Magazine 3 2010

17

FEBRUARI

2 Hetty van Ginkel3 Jorien van den Brink4 Martijn Treur6 Lisa Baveco

Marleen van de GardeMarijn van de GoorberghEric MakNienke Schouten

7 Joan HeikampJanny Hubert

8 Mark JanssenEric RoekelHenrie van SteenbergenNiels Teunissen

9 Tessa HubregtseSteven Janssens

10 Madelon van den BrandMarleen van DeijlLisanne van Veldhuisen

13 Gideon AaijMariët Leijen

14 Els Vroegh15 Rik Bijl

Geiske de Vries16 Edwin Bouman

Mariëlle Rohlfs17 Petra Kuiper

Peter de Visser18 Reyer van Steenbergen

Maarten van Steenbergen19 Christiaan Schaap20 Evert de Bondt

Jesse SchootstraDebby van Vugt

21 Marianne Rozeboom22 Gerben Dreschler

Simone StegemanTitus van Warmerdam

23 Anne-Marijke van den BergWim van den HeuvelLubbert LansenNina Schuurman

24 Bart van den BergCees Stap

25 Suzan EversMark MoolhuijsenBeppie Schets

26 Naomi van de Pol27 Gert Doekes

Carla van de GardeBjörn Muller

28 Ilse HeimelHenriëtte van den HulMartin KoendersLisanne de Voort

MAART

1 Nikki Ansink2 Geus Heimel3 Martin Rentenaar4 Marieke Hofman

Miranda v d Kamp5 Arjan van de Garde

Doortje den OudenMaarten RoseboomAnnike van ZoerenBert van Zoeren

6 Arjen van Egdom Maartje MinnemaEelco NoortmanDavid VosWendy Wiersma

7 Bejanca v.Grootheest8 Daphne Maasland9 Peter Aalbers10 Fleur van Megen11 Victor de Jong

Verjaardagskalender

Van harte gefeliciteerd en een

fijne dag gewenst

11 Rianne van Vugt12 Corry van den Bos

Rachel van der Stouw 13 Rut van de Hul

Margriet Kaaijk14 Arnoud Smits15 Ellen Savelkoul

Inge SavelkoulNikky SwinkelsWilleke Vermeer

16 Joris BuitenhuisMarko van Buren

17 Kirsten Schrauwen18 Erik Jansen

Koen van Roekel19 Harry Blokland

Lex Veenstra20 Joseliene Hoogeweg22 Loes van Arendonk23 Wilma Rozeboom

24 Charlene van DeijlCorina Fluit

24 Joris JanssensDemi KennisNiels KortelandLennard SmitWouter van Steenbergen

25 Marlijn BrinkMarten van den BrinkIda van den HulAnnemarie Roozenboom

27 Wilco van de Berg Laura van Roekel Gerrit Jan Stunnenberg

28 Lara de Graaf29 Thijs van Geenhuizen31 Joas Alkema

Bazuin_nr_3 14-01-2010 19:07 Pagina 17

Page 18: De Bazuin Magazine 3 2010

T h e D i f f e r e n c eT h e D i f f e r e n c eT h e D i f f e r e n c eT h e D i f f e r e n c e

• Persoonlijk en deskundig advies

• Goede diagnose middels 3 stappen

• Individuele aanpassingen • Pasvormgarantie

Sportschoenenspeciaalzaak en Sportpodologisch centrum

Boogstraat 3, Ede Tel (0318) 69 31 89

Schoolstraat 336721 CR BennekomTel. (0318) 41 69 62

HEIDA

DORPSSTRAAT 24 - BENNEKOM - TEL. (0318) 41 42 82

CHINEES INDISCH RESTAURANTGEOPEND VAN 11.30 - 22.00 UUR

’s MAANDAGS GESLOTEN BEHALVE OP FEESTDAGEN

Wij maken alles op het gebied vankorfbalmaterialen.Ook voor ander klein constructiewerkkunt u bij ons terecht.

REKOPA BennekomTel: 0318-416816

M.C. Lee (Charly)

Oude Bennekomseweg 80Tel.: (0317) 41 27 00Wageningen

Silver Sponsor

Bloemenkiosk

voor kwaliteit vanBloemen en Planten

Standplaats:Dorpsstraat 55“C1000 Snetselaar”

Iedere vrijdag in BennekomZaterdags in Ede

(033) 2 98 56 02

APK REPARATIE ONDERHOUDBANDEN AUTOCOMFORT SCHADE HERSTEL

Tevens leveren wij alle merken auto’s, nieuw en gebruikt

www.ottink.nlKelvinstraat 10 Nude 23II

6716 BW Ede 6702 DJ WageningenTel. (0318) 64 63 00 Tel. (0317) 62 10 05

“In Wageningen tevens Benzine, LPG en Diesel met bediening.

Dorpsstraat 336721 JJ Bennekom

Telefoon (0318) 43 00 04

Bazuin_nr_3 13-01-2010 21:03 Pagina 18

Page 19: De Bazuin Magazine 3 2010

Het is tijd voor sport.Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral omdat het mensen

dichter bij elkaar brengt.Hoe jong of oud ze ook zijn en wat ze in het dagelijks leven

ook doen. Sporters en supporters maken allemaal tijd vrij voor hun vereniging.

En natuurlijk steunen we jullie vereniging ook.Waar en wanneer we maar kunnen.

Rabobank BennekomT (0318) 660 660E [email protected] www.rabobank.nl

Silver SponsorDVO

bij een vollespaarkaart

€ 5,=korting!!

• fournituren• Lederwaren• Sleutels• Graveren• Klein orthopedie• Podologie(volgens afspraak)

Gediplomeerd, gecertificeerd en erkendvoor reparatie van alle merken schoenen.

Brinkstraat 1, Bennekomtel. 0318 - 417535 - fax 0318 - 478881

VAN KRUISTUMBESTRATINGSBEDRIJF

Hoekelumsebrinkweg 26721 KK Bennekom

Telefoon 0318-416601

Ontwerp-, aanleg- enonderhoud van tuinen!

Langenhorst 82 - 6714 LT EdeTelefoon (0318) 41 96 93

Opvallend adverteren?Neem contact op met de redactie

[email protected]

Bazuin_nr_3 13-01-2010 21:03 Pagina 19

Page 20: De Bazuin Magazine 3 2010

Het adres voor eengoed stuk vlees.Uw specialist voorFondue, Barbeque, Gourmet en koud buffet!

Van RooyenKEURSLAGER

Voor uw complete badkamer

Hoflaan 166715 AJ Edewww.esa-badkamers.nl

RRiinniiee EEllbbeerrtt sseennTelefoon 06 - 10 977 473

GGeerrrr ii tt -- JJaann SSttuunnnneennbbeerrggTelefoon 06 - 10 977 711

Boekhandel Novita VOFDorpsstraat 35, 6721 JJ Bennekom

telefoon 0318-414326e-mail: [email protected]

www.boekhandelnovita.nl

De banketbakkerijmet een wereld’s tintje

Nassaulaan 276721 DW Bennekom

Telefoon (0318) 41 44 80Fax (0318) 41 42 56

Specialiteit: Eetbare foto’s en logo’sop ieder gewenste lekkernij

http://www.gebak.net [email protected]

H.A.C.C.P. gecertificeerd

BDGTechnische AdministratieveDienstenPostbus 6338000 AP ZwolleTel. [email protected]

lid BNA en ONRIB D G

Bazuin_nr_3 13-01-2010 21:03 Pagina 20

Page 21: De Bazuin Magazine 3 2010

21

was gezellig druk (sommigen nog met eenklein katertje van de vorige dag)! De meestenwaren netjes aangekleed en haren mooigekamd!Rond een uur of half 7 werd er door onzevoorzitter een mooie toespraak gehouden endaarna hebben we met z'n allen een toostuitgebracht op een succesvol en sportief2010! Onder het genot van een drankje eneen hapje werd daarna nog gezellig gepraat!

Volgend jaarhopen we opnog meermensen.

Verder zijn wealweer druk aanhet vergaderenvoor een nieuw

feest, dat gepland staat op ergens eindfebruari!! En dat belooft (zoals jullie vanKosak zijn gewend) weer een super feest tegaan worden!!!

Namens de hele Kosak (Ruben, Coen, Johan,Nienke, Elna en Kelly) nogmaals een super2010 en hopelijk mogen we op de komendefeesten weer veel mensen begroeten!!

Liefs de Kosak

Ten eerste natuurlijk een knallend 2010toegewenst namens de Kosak.Voor zover we weten heeft iedereen al zijnvingers allemaal nog, dus kan er weer veelgekorfbald en gepresteerd worden in 2010!!!

Als we even terug kijken naar afgelopen tijdmogen we toch over een mooie periodespreken van de Kosak activiteiten!! Op 7november hadden we ‘The Mexican Flu

Party! Een aantal mensen waren leukMexicaans verkleed! Zelf was er een jongereversie van Ron Brandsteder aanwezig,verkleed als Dokter Bernhard! Er werd lekkergefeest en velen genoten van de lekkereFlugeltje verpakt in echte griepprik spuitjes.(geregeld door Elna)Al met al, een top Mexican Flu Party!!!!!

Op 1 januari 2010 hebben wij de traditie van2009 voortgezet door voor de leden weereen nieuwjaarsreceptie te organiseren. Het

Supportersvereniging

Jaja het is weer zover, de nieuwe bazuin enook de SV heeft weer genoeg te vertellen!

SKF-DVO

Het zaalseizoen is alweer een tijdje onder-weg en ook de derby tegen onze geel/blauweburen kunnen we natuurlijk niet latenontbreken in dit stukje. Wij van de SVhebben natuurlijk niet stil gezeten en niksgedaan bij deze wedstrijd. De vrijdagnachthebben we gebruikt om de boel daar eenseven te groen achter te laten. We hebbeneen mooi spandoek opgehangen, stickersgeplakt en wat groene voetstappen achtergelaten. Het was gewoon een topavond.Gelukkig niet opgepakt door de blauwe-pakkenmensen. En dan de wedstrijd zelf;WAT EEN FEEST, WAT EEN MENSEN, WATEEN SFEER WAT EEN TROEP! 22 kilo peper-noten, confettie, alles vloog door de lucht!Wij van de SV willen iedereen bedanken dieDVO 1 hebben aangemoedigd tegen onzerivalen. Ik geloof dat er meer van DVO warendan van SKF! KLASSE:D

TOTO

Dit jaar hebben we een nieuw uitprobeersel.De “TOTO DU BENNEKOM”. Gok de uitslagen als je goed hebt verdien je 25 euro. Hetloopt al aardig maar het kan altijd beter! Dusnog een oproep hierbij, GOK DE UITSLAGVAN HET 1e VOOR 1 EURO EN WANNEER JEHET GOED HEBT VERDIEN JE 25 EURO.

Tricots

De inschrijflijsten van deze geniale uitvindinghangen er al een tijdje en wat een mensenhebben zich al ingeschreven! Fantastisch.Binnenkort zien we door heel Bennekomalleen nog maar auto’s rijden met een DVOshirtje in de auto. BETER KAN HET NIETTOCH?

Wisselingen

In de SV hebben mensen aangegeven dat zedoor tijdnood hun functies helaas moetenneerleggen. De nieuwe indeling is alsvolgt:Jansen: VoorzitterStefan: VicevoorzitterArien: PenningmeesterAlex: SecretarisDanny: Man van alles,verlotingRick: Busreizen eninternetGido: PRSjoerd: PR

Tot slot willen we onze helden van het 1e nogheel veel succes wensen! Jullie doen hetsuper en we kunnen heel stiekem al gaankijken naar de playoffs. Het is nog lang nietzover maaar we zijn opweg!Wij zullen jullie blijven steunen en zullenonze stemmen eens even goed laten horen!Tot de volgende keer! Groenwitte groeten,Gido Schulting “Gieter” namens de SV.

Kosak: ”Hee Party People!?”

Recreanten nieuws

Als eerste de beste wensen voor 2010 namens de recreanten!

De recreanten hebben een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld tegen de recreanten vanSKF.

Dit was best hard werken want SKF had vanwege te weinigspelers een aantal jeugdspelers meegenomen.

Maar ook al kwamen we eerst op een achterstand we kondentoch nog leuk mee doen. Het was een mooie sportieve strijd.DVO kwam zelfs nog terug maar moest aan het einde van dewedstrijd toch met een nederlaag het veld af. Een avond diezeker voor herhaling vatbaar is.

2009 werd op onze laatste training afgesloten met eenspelletjesavond. We hadden verschillende teams die mooiuitgedost waren. Er waren hippies, Kerstmannen, pyama-dragers en roze gevaren. Deze avond was georganiseerd dooronze enthousiaste trainers Cees en Fanny. Na afloop was ereen gezellig samenzijn in het clubhuis met een drankje eneen hapje verzorgd door Geus en Henny.

Bazuin_nr_3 13-01-2010 21:10 Pagina 21

Page 22: De Bazuin Magazine 3 2010

22

Sinds wanneer ben je lid van DVO?

Ik ben gek genoeg nooit lid geweest vanDVO. Wel ben ik erelid.

Hoe ben je bij DVO beland?

In 1953 leerde ik mijn nu overleden man Jankennen die destijds in ons eerste speelde.Met het eerste in de bus naar de uitwedstrij-den was toen een gezellige tijd. Het reizenmet de bus naar uitwedstrijden deden wetoen nog samen met SSS en DKOD.

Gezamenlijk vertrekken richting Amsterdamen dan werd je afgezet en later weer opge-haald. Als wij dan gewonnen hadden was heteen gezellige terugreis. Zelf heb ik nooitgekorfbald, daar had ik geen behoefte aan.

De ontzettende lol en gezelligheid die wetoen hadden was erg leuk.

Wat betekent DVO voor jou?

Heel veel, ik zou niet zonder kunnen. DVOvoelt aan als een echte familie. Rond hetoverlijden van Jan heb ik dan ook veel steungehad vanuit de vereniging. Nu wordt ikdoor de één gezien als moeder van DVO,door de ander als oma Geertje of tanteGeertje. Het ons kent ons bij DVO vind ikleuk en belangrijk. De club is groter gewordenmaar het karakter is behouden. De sfeer isbijzonder.

Wat doe je allemaal binnen DVO?

Ik ben ooit begonnen met het helpen van Janbij het wedstrijdsecretariaat en het ophalenvan de contributies. Dat deden we toen elkemaand nog op de fiets. Vanaf die tijd knipteik ook alle artikelen over DVO uit de krant,het zijn heel wat plakboeken geworden.Enkele liggen er in de bestuurskamer.Daarnaast schrijf ik al jaar en dag de verjaar-dagskaarten. Zo ben ik altijd wel wat blijvendoen. Nu help ik op maandagavond nog metschoonmaken in ons clubhuis, help ik bij onsclubblad en bak ik op zaterdag regelmatig depatat, ‘t is dan net oma’s patatkraam.

Waar ben je trots op?

Ik ben overal trots op, vooral dat ik zoveelheb mogen doen. Vanaf het werk vroeger opkantoor tot nu het helpen bij DVO en hetvrijwilligerswerk bij Berichem.

Mijn voorbeeld ……

Voorbeeld is moeilijk maar ik heb veel res-pect voor Co. Hoeveel hij doet voor de clubis bijna niet te meten. Ook kan hij heerlijkerode bietenstamppot maken, echt lekker.

Geen korfbal, en dan …..?

Dan lees ik het liefst streekromans, van diehele dikke. Ook puzzel ik graag, woordpuz-zels en legpuzzels.

Mijn favoriete film/tv-programma

Om films geef ik niet zoveel. Wel kijk ikgraag naar de spelletjes en quizzen. Ooknaar sport en zo ook naar de pas gehoudenverkiezing van beste sportman of sport-vrouw van het jaar.

Mijn favoriete muziek

Hollandse muziek luister ik graag. Alles vannu zoals Nick &Simon en Jan Smit vind ikleuk, maar niet zoiets als de Zangeres zonderNaam.

Aan wie gooi je de bal over?

Ik gooi de bal over naar Henk van Heusden.Hij kan vast nog wel wat vertellen over debouw van onze hal en clubhuis.

In ‘De andere kant van …’ komt iedere Bazuineen bekende (of misschien minder bekende)DVO-er aan het woord. Deze gooit vervol-gens de bal over naar een clubgenoot.

Dit keer zien we in ‘De andere kant van …’Geertje van Dusschoten, zij heeft de bal ont-vangen van Co Rozeboom.

Geertje behoort tot de oudgedienden binnenDVO en is erelid. De huidige jeugd kent degeboren Bennekomse Geertje voornamelijkvan haar clubhuiswerkzaamheden. Dan is haar plek het liefst in de keuken metde schort om, lekker het een en ander klaarmaken. Voor de ouderen onder ons is Geertjezeker geen onbekende.

De andere kant van...Geertje van Dusschoten

Door Berna Heikamp

Bazuin_nr_3 13-01-2010 21:10 Pagina 22

Page 23: De Bazuin Magazine 3 2010

23

Nieuws van het

G-korfbalfrontHoi Sporters

Allereerst wens ik iedereen een goed,gezond en sportief 2010 toe.De 1ste training in het nieuwe jaar is alweervoorbij met na afloop de welbekende nieuw-jaarsreceptie. Bejanca blikte samen metsporters, ouders en vrijwilligers, terug opeen veelzijdig 2009. Zij liet via een foto- pre-sentatie, alle verschillende activiteiten vanhet afgelopen jaar aan ons voorbij gaan. Datwas een groot succes want iedereen werdmeteen weer super enthousiast bij het zienvan al die leuke beelden. We kwamen metelkaar tot de conclusie dat 2009 wel eengeweldig leuk jaar voor ons was geweest! Ieder nieuw jaar in ons bijna 7 jarig bestaanals G-team, is nog een succes geweest ensteeds denken we dan ”nu kan het toch nietmeer beter”, maar telkens weer worden onzeverwachtingen nog overtroffen. Geweldigtoch dat we dit na al die jaren nog steedskunnen zeggen!Wat hebben we verder (na het uitbrengenvan de vorige Bazuin) nog allemaal meege-maakt? Allereerst hadden we op 6 novemberhet bowlen. Allemaal in de auto`s gepropten daar gingen we……..op weg naar hetbowlingcentrum in Ede. Het was een dave-rend succes en of onze winnaar (Michiel) numet of zonder hekjes winnaar werd (we zijner nog steeds niet uit), maar vaststaat weldat hij heeft gewonnen en dat het een supergezellige avond voor iedereen was. Dat istoch waar het om gaat!Verder hebben we ook nog het Sinterklaasfeest gehad. De Sint en zijn Pieten kondenalleen maar op onze trainingsavond tijd voorons vrij maken en dat hebben we dus meteenmaar leuk opgelost, want…….we hebben allePieten aan het werk gezet. Ze moesten met

ons mee trainen!. Konden ze ook eens zienhoe zwaar we het hebben met zo`n training!En Sinterklaas……..die keek vol bewonderingtoe hoe wij het ervan af brachten!Na afloop konden we nog even met de Sinten Pieten babbelen en werd er nog watgezongen. Daarna kregen we het cadeau enwas ook dit feest alweer verleden tijd.We hebben tot 23 dec. doorgetraind en toenhadden we even een rustmoment om van defeestdagen te kunnen genieten. De wedstrijdsporters moesten er in hetnieuwe jaar alweer snel aan geloven, want op2 januari hadden zij een wedstrijd tegenKVZ. Het werd een echte wedstrijd, met denodige spanning. Helaas verloren we met 1punt verschil (5-6), maar we konden op eengoed gespeelde wedstrijd terug kijken.Ons trainingsteam is gelukkig ook versterktdoordat Nienke en Oscar ons willen helpen.Bedankt mensen! Een ander leuk nieuwtje isdat de Burgemeester van de gemeente Edeons heeft beloofd een wedstrijd van ons, inde zaal, te komen kijken. Toen wij genomi-neerd waren om sportploeg van 2009 teworden, beloofde de Burgemeester dit en hijhoudt woord! Jullie horen hier binnenkortwel meer over. De laatste activiteit die wehadden viel niet in het water, maar in desneeuw! Op 9 januari zou het G-team heteerste binnen brengen. Iedereen keek hiernaar uit, want het is natuurlijk voor veelsporters van ons een leuk terugkerend eve-nement. Maar helaas, de weersgoden warenons niet goed gezind! Koning Winter was inhet land, en dat hebben we geweten! Doorhet slechte weer reden de Regiotaxi`s nieten daar zijn veel sporters wel van afhankelijk.Gelukkig waren Michiel, Sandra, Edith enTynette wel van de partij. Samen met hen enal die andere mensen die toch het winter-weer getrotseerd hadden, moesten wij ons

1ste team maar extra hard aanmoedigen. Desporters die er waren hadden natuurlijk weléén geluk, want nadat de foto gemaakt was,mochten zij kiezen met wie zij wilde lopen,tijdens het binnenbrengen. Natuurlijk was dekeuze nu reuze!Maar voor de volgende keer………is ons feest-je pas echt compleet, als wij als G-team datook zijn!

Groeten van Jetty

Junioren nieuws

Wij willen iedereen vanaf deze plaats nog alhet beste wensen voor het nieuwe jaar endat een ieder dit in goede gezondheid magdoorkomen. We zijn blij dat elk junioren team eindelijkeen begeleider heeft en dat ook de bestuurs-functies weer zijn ingevuld. We spreken alscommissie de wens uit dat dit voor komendseizoen, dit sneller gerealiseerd mag zijn.We zijn nu ongeveer halverwege de zaalcom-petitie en alle teams hebben de mogelijkheidnog hoog aan het eind van de competitie teeindigen. A1 staat nu op de 5e plek, maarwanneer zij hun gelijkspelen in winst omkunnen zetten is nog alles mogelijk aan hetscoren ligt het niet. A2 staat op een verdien-stelijke gedeelde 2e plaats. A3 en A4 op de1e plaats. A5 op de 2e plaats. A6 op de4eplaats, maar ook die kunnen nog klimmen.Dus iedereen ga ervoor en laat zien dat jullieer staan.

Met vriendelijke groet,Wout Hagenbeek

Bazuin_nr_3 13-01-2010 21:19 Pagina 23

Page 24: De Bazuin Magazine 3 2010

24

en kunnen we met z´n allen terugkijken opeen ontzettend leuke avond.

Als laatste willen we nogmaals onze vrijwilli-gers heel erg bedanken. Jos als onze verteller,Momo en Henk als de begeleiders, Rianneals lijk, Ruben als houthakker, Dick als creepmet de hakbijl, Evert als engerd aan het eindvan de tunnel, Martin als verborgen maar ozo belangrijke man en Anke en Gerda alsslot-vertelsters: Jullie waren allemaal fantas-tisch!

Veel dank ook aan de mannen van de muziek:The Party-express.Verder nog een grote dank aan onze barman-nen: Danny, Thomas, Gerben en Coen, enonze man van de frituur: Mark.En natuurlijk grote dank aan Eelco, de foto’szijn weer super!

Dikke kusjes,De JMR

Zoals elk jaar was er ook dit jaar weer eenjuniorengala. Vol enthousiasme hadden allejunioren hun galakleding weer tevoorschijngetoverd zodat iedereen er weer prachtig uitzag.Een van de grote vragen van het gala istoch wel wat de activiteit dat jaar zou zijn.Dit jaar bleef de spanning lang bestaan, wanthet enige wat duidelijk was, was dat dejunioren in groepjes de activiteit zoudengaan doen.

Om de beurt vertrokken de groepen hetclubhuis uit. Eenmaal buiten het clubhuismoesten ze hun mobieltjes inleveren en werder verteld dat ze goed bij elkaar moesten blij-ven. Daarna werden ze de EHBO ingestuurdwaar het pikdonker was en waar een engmuziekje aanstond. Op een gegeven momentkwam er iemand binnenlopen in een donkerecape die de muziekuitzette en een kaarsjeaanstak. Deze manbegon te vertellen overde legende van deBennekomse bossen.Het is namelijk zo:Vroeger ging er eenverhaal de ronde dat erin het bos bij deDikkenbergweg eenhouthakker woonde, die meisjes ontvoerdeen vermoorde. Moeders hielden hun dochtersdus altijd thuis en ze mochten niet in het bosspelen. Toch was er iets in dat bos dat eengrote aantrekkingskracht had op die meisjes,een kaars. Een speciale kaars die eeuwigbrandt en zijn licht geeft de bezitter eeuwigejeugd. Vandaar dat meisjes wel eens stiekemhet bos in gingen, op zoek naar de kaars.Nu, eeuwen later, is het verhaal van de kaarseen beetje vergeten. Men gelooft er nietmeer in en weten er niet meer van. Toch ishet laatst al een aantal keren gebeurd dat erjonge meisjes in het bos zijn verdwenen. Dit heeft het geloof in de oude legendeaangewakkerd. Is het zo dat er een kaarsjebrandt in dat bos? Is het zo dat dat kaarsjebewaakt wordt door een houthakker die demeisjes die het bos betreden ontvoerd envermoordt?

Hierbij werd de hulp van de junioreningeschakeld. Zij moesten proberen mee tehelpen en de waarheid proberen te achter-halen. Ze werden meegestuurd met hunschrikwekkende begeleider die plotselingkwam binnenvallen. Deze leidde de juniorennaar een dood meisje die duidelijk was neer-gestoken met een mes. Hier hoorden ze hetverhaal van het meisje wat ze had meege-maakt toen ze op zoek ging naar het kaarsje.Ze had het geluid gehoord van het tikken vaneen hamer. Vlak daarna werd ze vermoord.Helaas had ze de moordenaar niet gezien,maar het leek er wel op dat het de houthak-ker was.

Na dit verhaal moesten de junioren naar dehouthakker. Natuurlijk wel een beetje eng,als je weet dat hij meisjes vermoord. Tochvertelde deze houthakker dat hij onschuldigwas. Hij heeft slechts de taak mensen af teschrikken, bang te maken zodat ze niet hetkaarsje komen stelen.

De kaars moet namelijk voor altijd in het bosblijven branden om het leven in het bos niette verstoren. De houthakker doet mensendus eigenlijk geen kwaad, alleen hij schriktze af. Dat heeft jaren, eeuwen zo gewerkt.

Tot een kwade bende hem doorzien heeft engesnapt heeft dat hij geen kwaad doet. Dezebende is ook op zoek naar de kaars, om ze tedoven. Als deze kaars gedoofd wordt zal er

iets vreselijks gebeuren.Zij hebben de jongemeisjes in het bos ver-moord om ervoor tezorgen dat zij de enigenzijn die de kaars kunnenvinden.

Het is de houthakker totnu toe gelukt de kaars tebeschermen, maar hijheeft de hulp van dejunioren nodig om deze

taak tot een goed einde te brengen.De houthakker bracht de redders in spé naareen smal pad waar de junioren doorheenmoesten, op zoek naar de kaars. Al snelkwamen ze aan bij de tunnel, waar ze snel inmoesten kruipen van een enge creep meteen hakbijl. Gelukkig stond aan het eind vande tunnel wel het kaarsje! Hoera, gelukt!

Tenminste, dat dachten onze junioren… Want voordat ze bij het kaarsje waren werdhij uitgeblazen en verscheen er een enghoofd. Toch kropen onze dappere juniorenmaar verder, want terug naar de man met dehakbijl was ook geen optie. Eenmaal uit detunnel liepen ze weer verder door het smallepad waar ze het geluid van iets dat tiktehoorden. En plots kwam daar wat naar bene-den vallen!

Geschrokken en wel liepen ze door, waareindelijk een einde kwam aan het smalle pad.Ze liepen door naar twee vrouwen, die ver-telden dat hun eerdere begeleider eigenlijkde meisjes vermoord had. Ook vertelden zedat de rest van de bende gepakt was en datde kaars weer was aangestoken.

Opgelucht liepen onze helden terug naar hetclubhuis waar toch nog een keer hun bege-leider te voorschijn sprong.

Na deze spannende activiteit konden allejunioren nog op de foto bij Eelco Noortman,die de hele avond weer prachtige foto’s heeftgemaakt. Verder werd er nog lekker gedanst

JMR Het Juniorengala: Spanning en sensatie!

Bazuin_nr_3 13-01-2010 21:12 Pagina 24

Page 25: De Bazuin Magazine 3 2010

De andere hobby van...

25

Aspirantennieuws

Koning Winter houdt ons land flink in zijngreep. Veel mensen binden de ijzers onderom heerlijk te kunnen schaatsen op sloten enplassen. Buiten in de vrieskou actief bezigzijn is lekker, maar pas op het ijs is glad eneen blessure heb je zo opgelopen. Zorg dat jeongeschonden het ijs af komt aangezien hetkorfbalseizoen nog lang is. Als je naar deranglijst met de standen kijkt zie je dat dezaalcompetitie voor de meeste teams nogniet eens halverwege is. Er is dus nog vanalles mogelijk. De B5 moet er misschien nogeen schepje bovenop doen zodat er watmeer ballen door de korf gaan. Het verschilmet een aantal teams is niet zo groot en hetis voor de moraal goed om een wedstrijd ookeen keer met winst af te kunnen sluiten enzo de wedstrijdpunten in de wacht te slepen.Op de training hard blijven werken dan vlie-gen de doelpunten misschien wel om onzeoren. We zijn dan ook benieuwd naar jullie

puntentotaal aan het eind van de zaal.Ook de B1 en de C1 hebben het lastig dit jaar.Ze werken hard en leren veel maar het win-nen van wedstrijden wil dit seizoen nog nietzo goed lukken. Zet hem op want er zijn noggenoeg mogelijkheden om voldoende pun-ten te halen en die heb je hard nodig om nietin de gevarenzone te komen.De meeste teams staan op de derde, vierdeof vijfde plek met meestal nog genoeg moge-lijkheden om nog een plaatsje op de ranglijstte stijgen. De B4 doet het momenteel hetbeste met een gedeelde eerste plaats. Zorgervoor dat je concurrent SKF achter je houdten dat je alle andere wedstrijden voor devolle winst gaat dan zijn jullie aan het eindvan de zaal zeker kampioen. Of de C2 datook gaat lukken heeft alles te maken methoe het tot nu toe ongeslagen team vanNOVA het in het vervolg van de competitiegaat doen. Zorg er in ieder geval voor datjullie die mooie twee plaats vasthouden danbereik je in ieder geval het zilver.

De medailles voor de Olympische winter-spelen hangen al klaar en de voorbereidingenzijn in volle gang. Dat geldt overigens ookvoor de prijzen bij de strijd der Giganten. Dit spektakel wordt ieder jaar georganiseerden ook dit jaar is de vraag welk team zich aanhet eind van deze strijd de ware kampioenmag noemen en met de eeuwige roem naarhuis mag. Het zaalseizoen zal traditiegetrouwmet dit spektakel worden afgesloten. Of hetaansluitende oefentoernooi voor alle breedteteams dit jaar door kan gaan is maar devraag, aangezien er weinig ruimte zit tussenhet zaal- en het veldseizoen. Maar genoegvooruitgeblikt. We moeten allereerst nogmaar eens het vuur uit de korfbalschoenenlopen. Alle geblesseerden wensen we eenvoorspoedig herstel en maak er met elkaareen mooi, sportief en winstgevend korfbal-jaar 2010 van.

Jaap van Noppenvoorzitter aspirantencommissie

In deze rubriek willen wij de lezers van BazuinMagazine laten kennismaken met een anderehobby van een kind uit de pupillenleeftijd.Deze keer is het Luuk Veenendaal, 9 jaar ouden korfbalt in de E1:

"Hallo, ik ben begonnen met korfballen bij dewelpen en ik vind korfbal steeds leukerworden. Ik zit in een gezellig team en we zijnbest fanatiek. Ook trainen we twee keer inde week. Mijn papa en mama hebben ookaltijd gekorfbald en mijn broertje Victorspeelt in F4.

Wat bijna niemand weet is dat ik behalvekorfbal nog andere grote hobby heb. Zo benik gek op paardrijden... Ik heb elke week lesen het rijden gaat best lekker. Het gaat zogoed dat in de kerstvakantie ik met Tommy(paard) heb meegedaan aan mijn eerstespringwedstrijd. Helaas ging dat niet zogoed. Tommy had namelijk een ontstokenoog en zag daardoor de hindernissen te laat.Dat is niet zo handig met paardspringen!Voor de wedstrijd mocht ik van paard wisse-len, dat werd toen Porky. Maar daar had iknooit eerder op gereden, dat was wennen.Vlak voor de wedstrijd mochten we dehindernissen bekijken. Je moet wel een num-mer volgorde aanhouden. Voordat je maggaan rijden in de wedstrijd, ga je op hetpaard wat rondjes warm rijden.Het was erg koud die dag en daarom liepenwe binnen warm. Eerste groet je de juryleden,die zitten in een kamertje aan het plafond inde hal. Hiervoor moet je met je hoofd knik-ken. Porky stond niet helemaal stil, hij wildeal gaan rennen. We vlogen over de 9 hinder-nissen en hebben geen strafpunten gekre-gen. Het was wel goed maar niet super goed,dus geen prijs, helaas.

Prijzen winnen gaat met korfbal beter, wezijn al een paar keer kampioen geweest metons team. Hopelijk win ik met paardrijdenook nog eens wat prijzen?"

Heb jij ook een leuke hobby of huisdier en

ben je pupil? Mail dan een stukje naar

[email protected], wie weet wordt jou

stukje dan wel de volgende keer geplaatst!

Bazuin_nr_3 14-01-2010 19:12 Pagina 25

Page 26: De Bazuin Magazine 3 2010

26

Pupillennieuws

Dag allemaal,

In de afgelopen periode hebben de topverko-pers van de Grote Clubactie hun kadobongekregen; Laura Laisina en Tim van den Brinkhebben allebei 34 loten verkocht en warende beste verkopers van de D-teams. Luuk Veenendaal verkocht in zijn eentje ook34 loten en is daarmee de topverkoper vande E-teams. Met 32 loten Voor Marc van denBreemen en 22 loten voor Tara Rigter hebbenwe ook de topverkopers van de F-teams ende welpen genoemd. In totaal zijn er 906loten door de pupillen verkocht. Per saldotoch nog een heel aardig resultaat. De opbrengst zijn we al weer aan het uitge-ven: na de inschietpolo’s, de bingo en hetSinterklaasfeest blijft er nog genoeg over omnog andere leuke dingen te doen. Nog dezemaand willen we de griezelvossenjacht gaanhouden. Zo eng mogelijk verkleed in eengriezelige kantine verzamelen om dan ingroepjes in het donker de vossen te zoekenis niet niets. De juiste datum en tijd staatvermeld op de DVO-site.

Sinterklaas werd goed bezocht en was weereen echt feest. De opkomst voor de training-sclinic voor kerst viel wel tegen, en dat isjammer als er zoveel trainers voor je klaarstaan. Met een lekkere lunch werden zeechter verwend, dus hun teleurstelling wassnel weg. Als je er niet bij was heb je wel watgemist, met je medespelers een selectie-speler dollen is toch best wel leuk.

We zijn ook al bezig met voorbereidingenvoor de filmmiddag. Deze zal in maart plaats-vinden. Kortom, nog genoeg om maar uit tekijken.In de competitie doen we het heel aardig, D1 staat tweede na een verloren, maar ver-

draaid spannende wedstrijd tegen Reehorst.D2, D3 en D4 doen mee in de middelmootmet wisselend spel en dus ook resultaten. D5 staat wel keurig bovenaan.Bij de E-teams is E3 een uitschieter, zij winnenveel en scoren vooral heel veel. Een tweedeplek voorlopig voor hen. De andere E-teamszijn middenmoters. Bij de F-teams doet alleen F3 nog niet meeaan de kampioensrally. Dit team groeitechter keihard, maar heeft een moeilijkepoule. De competitie is pas halverwege, erkan nog veel gebeuren.

Dit jaar hebben we een echte winter, zo echt,dat het erg moeilijk wordt om je uitwedstrij-den te kunnen spelen. Hier geldt als spel-regel dat als er een weeralarm is afgegevenmen beter niet kan gaan reizen, zeker nietmet kinderen van anderen in je auto. Op deDVO-site staat aangegeven wat dan te doen.Wel zullen de uitgevallen wedstrijden moetenworden ingehaald. Over het algemeengebeurt dat pas in maart, dus is de voorbe-reiding naar het veldseizoen dan wel kort. Dat is dan helaas niet anders.Alle zieken en geblesseerden veel beter-schap, en allemaal veel plezier en succes!

Wim

Welpennieuws

Beste Welpen,

Allereerst de beste wensen voor iedereenvoor het nieuwe jaar ook namens Agnes,Lisette, Jitte en Mariska.Ons groepje is een stuk kleiner gewordennadat de kinderen van 2 nieuwe F-teamscompetitie zijn gaan spelen. Even wennenvoor iedereen. Maar ook weer fijn want nuhebben de trainsters veel tijd om iedereen tehelpen.

Na de drukke decembermaand met eenleuke Pietengym en gezellig Sinterklaasfeeststaan de volgende activiteiten al weer opstapel. Zaterdag 16 januari mogen de Welpenhet eerste van DVO binnenbrengen. Zoalselk jaar maken we daar natuurlijk weer eenfeestje van. Vrijdag 29 januari staat eenVossenjacht op het programma waar deWelpen natuurlijk ook weer van de partij zijn.Kortom een rustige januari zal het voor jullieniet worden.Dit was het voor deze keer, de volgende keerweer meer.

Groetjes Anja

C

Cohecsmismwodieg

Bazuin_nr_3 13-01-2010 21:08 Pagina 26

Page 27: De Bazuin Magazine 3 2010

ADVERTORIAL

Chocolade met een boodschapOmdat je soms de woorden niet kunt vinden en toch iets wilt zeggen: prachtige geschenkdoosjes, ieder met een eigen boodschap en boordevol… Alpenmelkchocolade!

Met zo’n lief en lekker gebaar zijn woorden overbodig

Chocolade, in welke vorm of smaak ook, is altijd een schot in de roos. Hetheeft precies de juiste smeltfactor voor een instant feelgood gevoel. Iemand chocolade geven getuigt van goede smaak en gebaart dat de ander bijzonder is. Om die reden heeft Milka drie doosjes met zalige pralinés, die precies zeggen wat je wilt zeggen. Of het nu Valentijn of Moederdag is, waardering voor een dierbare, een hart onder de riem voor iemand die wel een opsteker kan gebruiken. Of zomaar!

Zeg het met Milka! I ♥ Milka is het ideale kleinigheidje voor een dierbare in je omgeving, om precies te laten weten wat je voor hem of haar voelt. Of het nu je moeder, je beste vriendin of je man is. Een doosjes vol hartvormige bonbons met hazelnoot-nougatcrème. Good Luck is een perfect cadeautje om iemand succes te wensen, bijvoorbeeld voor een sollicitatie, een examen of als ‘beterschap’ momentje. Ze hebben de vorm van een klavertje vier en zijn uitgevoerd in de smaak ‘dessert au chocolat’.Lila Thanks is een smakelijk en origineel alternatief is voor het bekende bosje bloemen. Voor je oppas, de collega die voor je is ingevallen of wie dan ook die een bedankje kan gebruiken. Pralinés in de vorm van een bloem met een heerlijke alpenmelk-crème smaak.

Stuur een speciale verpakking!Zin om iemand een plezier te doen? Bestel dan een speciale verpakking,met een leuke eigen tekst of grappige foto.Verstuur het geschenkdoosje naar iemand die een bedankje heeft verdiend, een opkikkertje kan gebruiken of gewoon zomaar, uit genegenheid. Iedereen kan van deze vriendenservice gebruikmaken, tegen de speciale actieprijs van € 4,95 (inclusief verzending).

Meer weten? Ga snel naar

www.chocobox.nl

t d ?

Powered by: Personal Media Solutions, www.chocobox.nl

Bazuin_nr_3 15-01-2010 13:07 Pagina 27

Page 28: De Bazuin Magazine 3 2010

VAN WONDERENDorpsstraat 1, Bennekom, tel: (0318) 41 61 90

SPONSORS DVO 1 & 2

Bazuin_nr_3 13-01-2010 21:08 Pagina 28