90
1 Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola _____________________________________________ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2017. szeptember

Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

1

Debreczeni Márton Mezőgazdasági és

Élelmiszeripari Szakgimnázium és

Szakközépiskola _____________________________________________

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZABÁLYZAT

2017. szeptember

Page 2: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

2

Tartalom

BEVEZETÉS .............................................................................................................. 5

I.1. Az SZMSZ célja, tartalma 5

I.2. Jogszabályi háttér 5

I.3. Az SZMSZ hatálya 7

INTÉZMÉNYI ALAPADATOK .................................................................................... 7

II.1. Intézményi azonosítók 7

II.2. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 8 A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai .................................................................. 8

II.3. Az intézmény tevékenységei (Ámr. 13.§ (1) bek c) pont) 10

II.4. Vezetői kompetenciák 11

II.5. Általános pedagógiai folyamatok 15

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ....................................................................................... 17

(ÁMR. 20.§ (2) BEK E) PONT) ................................................................................. 17

III.1. A szervezeti egységek (intézményi közösségek) megnevezése, engedélyezett létszáma, feladata 18

III.2. Vezetők közötti feladatmegosztás 19 II.2. 1. Igazgató ................................................................................................................................................ 19 III.2.2. Igazgatóhelyettesi feladatok ................................................................................................................. 19 III.2.3. Szakmai igazgatóhelyettes.................................................................................................................... 20 III.2.4. Gyakorlati oktatásvezető ...................................................................................................................... 21 III.2.5. Felnőttképzési vezető ........................................................................................................................... 22 III. 2.6. Pénzügyi csoport vezető ...................................................................................................................... 22 III.2.7. Helyettesítés rendje .............................................................................................................................. 23

III.3. A gazdasági szervezet felépítése és feladata 23

III.4. Pedagógusok közösségei 24 III.4.1. Nevelőtestület ....................................................................................................................................... 24 III.4.2. Szakmai munkaközösségek .................................................................................................................. 26 III.4.3. Egy osztályban tanító pedagógusok közössége .................................................................................... 28 III.4.4. Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok- teamek ......................................................................... 28 III.4.5. Mérés-értékelés csoport (MÉCS): ........................................................................................................ 29 III.4.6. Belső Ellenőrzési Csoport (BECS): ...................................................................................................... 29 III.4.7. Fegyelmi bizottság ............................................................................................................................... 29

III.5. A pedagógus 30 III.5.1. A pedagógus feladatai .......................................................................................................................... 30 III.5.2. Közalkalmazotti munkaviszonyából és pedagógus beosztásából adódó általános elvárások: .............. 33 III.5.3. A pedagógus munkakörével kapcsolatos jogok .................................................................................... 35 III.5.4. A szakoktató speciális feladata: ............................................................................................................ 36 III.5.5. Az osztályfőnök feladata: ..................................................................................................................... 36 III.5.6. A diákönkormányzatot segítő tanár feladata ........................................................................................ 37 III.5.7. Ifjúságvédelmi felelős feladata: ............................................................................................................ 38 III.5.8. Fejlesztő pedagógus feladata: ............................................................................................................... 38 III.5.9. Rendszergazda feladata: ....................................................................................................................... 39

Page 3: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

3

III.6. Tanulók közösségei 39 III.6.1. Diákönkormányzat ............................................................................................................................... 39 III.6.2. A tanulók képzési típus szerinti nagyobb közösségei: .......................................................................... 40 III.6.3. Osztályközösségek: .............................................................................................................................. 41 III.6.4. Sportkör: ............................................................................................................................................... 41 III.6.5. Szakkörök: ............................................................................................................................................ 41

III.7. Szülői szervezetek (közösségek) 42 III.7.1. Szülői Munkaközösség (SZMK): ......................................................................................................... 42

III.8. Egyéb Iskolai Szervezetek 43 II.8.1. Intézményi tanács: ................................................................................................................................. 43

III.9. A Kapcsolattartás rendje 43 III.9.1. A vezetők és az alkalmazotti közösségek közötti kapcsolattartás formái és rendje: ............................ 43 III.9.2. A szakmai munkaközösségek közötti együttműködés formái és kapcsolattartásának rendje ............... 45 III.9.3. A referencia intézményi szakmai munkacsoport együttműködésének formái, kapcsolattartása .......... 45 III.9.4. A diákönkormányzati szerv, a diákképviselők, valamint az intézményi vezetők közötti kapcsolattartás

formái és rendje ................................................................................................................................................ 45 III.9.5. Az intézményi szakkör, valamint az intézmény vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje ..... 46 III.9.6. A vezetők és az iskolai szülői szervezet (közösség) közötti kapcsolattartás formája ........................... 46 III.9.7. A vezetők és az intézményi tanács közötti kapcsolattartás formája ..................................................... 47

III.10. Az Iskolai további szervezeti egység közötti kapcsolattartás rendje (R. 4. § (1) bek. e) pont) 47 III.10.1. Pedagógusok közösségei – tanulók közösségei .................................................................................. 47 III.10.2. Pedagógusok közösségei – szülői szervezetek (közösségek) ............................................................. 48 III.10.3. A referencia intézményi tevékenységgel összefüggő kapcsolatok ..................................................... 48 III.10.4. Kapcsolat a külső gyakorlati helyekkel .............................................................................................. 48

III.11. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja 49 III.11.1. Gyermekjóléti szolgálat ...................................................................................................................... 49 III.11.2. Egészségügyi szolgálat, iskolaorvosi ellátás: ..................................................................................... 49 III.11.3. A foglalkozás egészségügyi szolgáltatás: ........................................................................................... 50

IV. MŰKÖDÉS RENDJE (ÁMR. 13.§ (2) BEK) ........................................................ 50

IV.1. Az intézmény működési rendje 50 IV.1.2. Pedagógusok munkarendje ................................................................................................................... 50 IV.1.3. Az intézmény tanulóinak munkarendje: ............................................................................................... 51 IV.2.1. A tanév munkarendje: .......................................................................................................................... 51 IV.2.2. A tanítási nap rendje ............................................................................................................................. 52 IV.2.3. Iskolai tanműhely-tanpékség, gyakorlókert működése, rendje: ........................................................... 52

IV.3.A tanulói gyakorlatok rendje a szakképzés területén 53 IV.3.1. Szakképzés ........................................................................................................................................... 53 IV.3.2. A tanüzem, a gyakorlókert dolgozóinak munkarendje: ........................................................................ 53 IV.3.3 Szünetek, tanítás nélküli munkanapok: ................................................................................................. 54

IV.4. A belépés és bent tartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási

intézménnyel 54 IV.4.1. A beléptetés rendje ............................................................................................................................... 54 IV.4.2. Hivatalos ügyintézés az iskolában: ....................................................................................................... 55

IV.5. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái 55 IV.5.1. A tanulók részvétele ............................................................................................................................. 55 IV.5.2. Tanórán kívüli tevékenységek köre ...................................................................................................... 56 IV.5.3. Tantárgyi korrepetálások, fejlesztő pedagógiai foglalkozások ............................................................. 56 IV.5.4. Szakköri, diákköri foglalkozások ......................................................................................................... 56 IV.5.5. Kirándulások, színház, tárlat, múzeum stb. látogatása ......................................................................... 56 IV.5.6. Sportkör ................................................................................................................................................ 57 IV.5.7. Tömegsport .......................................................................................................................................... 57 IV.5.8. Testedzés .............................................................................................................................................. 57 IV.5.9. Gyógytestnevelés, könnyített testnevelés: ............................................................................................ 57 IV.5.10. Külföldi utazások tanulókra és alkalmazottakra vonatkozó közös szabályai ..................................... 58

Page 4: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

4

IV.5.11. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok ........... 58

IV.6. A tanulókkal szembeni fegyelmi eljárás rendje 59 IV.6.1. Fegyelmi bizottság ............................................................................................................................... 59 IV.6.2. A fegyelmi bizottság tagjai .................................................................................................................. 59 IV:6.3. A fegyelmi bizottság tevékenysége ...................................................................................................... 59 IV.6.4. A kizárás szabályozása ......................................................................................................................... 60 IV.6.5. Egyeztető eljárás szabályai (R. 53-54. §) ............................................................................................. 60 IV.6.6. A fegyelmi eljárás (R. 56-57. §): .......................................................................................................... 61 IV.6.7. Oktatásügyi közvetítő eljárás: .............................................................................................................. 61 IV.6.8. A fegyelmi határozat, a fegyelmi határozat kihirdetése, végrehajtása: ................................................ 63 IV.6.9. Jogorvoslati eljárás: .............................................................................................................................. 64 IV.6.10. A tanuló kártérítési felelőssége: ......................................................................................................... 64

IV.7. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 65

IV.8. A könyvtár működési szabályzata 66

IV.9. Tankönyvrendelés, tankönyvellátás és tankönyvtámogatás (Tpr. 29. § (3) bek.): 67 IV.9.1. Az iskolai tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendje ..................................................................... 67 IV.9.2. Az iskolai tankönyvellátás megszervezésének helyi rendje ................................................................. 67 IV.9.3. Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának helyi rendje .............................................. 67

IV.10. Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje 68 IV.10.1. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje ....................... 68 IV.11.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje ................................. 68

IV.11. Intézményi védő, óvó előírások (R. 4. § (1) bek. m) pont) 69 IV.11.1. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje ...................................................................... 69 IV:11.2. A dolgozók feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésében és a baleset esetén .................. 69 IV.11.3. A rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendők .................................................... 70 IV.11.4. Riadó elrendelése, végrehajtása ......................................................................................................... 70

IV.12. Egyéb kérdések 72 IV.12.1.A kereset kiegészítés feltételei ............................................................................................................ 72 IV.12.2. Vagyoni jogok átruházásakor a tanulót megillető díjazás megállapításának szabályai ...................... 72 IV.12.3. Szakgimnázium és Szakközépiskola esetén a munkaruha kihordási idejének, tisztán tartásának

jogszabályoktól eltérő szabályozása ................................................................................................................. 72 IV.12.4. Intézményi dokumentumok nyilvánossága ........................................................................................ 73

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK .................................................................................. 73

V.1. A SZMSZ hatálybalépése 73

V.2. A SZMSZ felülvizsgálata 73

V.3. Fenntartói jóváhagyó nyilatkozat 75

VI. MELLÉKLETEK .................................................................................................. 76

1. számú melléklet: Adatkezelési szabályzat 76

2.számú melléklet: Munkaköri leírás minták 76

3.számú melléklet: Tankönyvellátás rendje 76

4 .számú melléklet: Könyvtári szabályzat 77

Page 5: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

5

Bevezetés

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24.- 25. § ban, valamint a 20/2012. EMMI

rendeletben kapott felhatalmazás alapján a

Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola

belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket jelen Szervezeti és Működési

Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. (R. 4. §)

I.1. Az SZMSZ célja, tartalma

A SZMSZ célja, hogy a jogszabályba foglalt jogi szabályozások minél hatékonyabban

érvényesüljenek az adott közoktatási intézményben, és a közoktatási intézményben biztosítsák

a TISZK együttműködési megállapodás alapjain álló szervezeti és működési szabályzatban, és

minőségirányítási kézikönyvben rögzítettek érvényesülését.

A SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi

alapdokumentummal, TISZK együttműködési megállapodásban foglaltakkal, a TISZK

SZMSZ-ében rögzítettekkel, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem

is szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad.

I.2. Jogszabályi háttér

A SZMSZ szabályozási körét meghatározó jogszabályok:

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. (XII. 29.) törvény (továbbiakban: Knt.)

a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény

a közoktatásról szóló 1993 évi LXXIX. törvény (kifutó képzések egyes eseteiben)

a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (kifutó képzések egyes eseteiben)

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: R.)

326/2013. EMMI rendelet

a 368/2011. Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

(államháztartás részét képező intézmények számára) (13. § szól az SZMSZ kötelező

elemeiről) (továbbiakban: Ámr.)

a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

és belső ellenőrzéséről

a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, végrehajtásáról a közoktatási

intézményekben 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.)

Page 6: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

6

az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.)

OM rendelet

További, az adott intézmény működését meghatározó fontosabb jogszabályok:

az alapító okiratban foglaltakat a jogszabályban megjelölt szerv vagy felügyeleti szerv

által jóváhagyott SZMSZ-ban részletezni kell (Ámr.368/2011. 13.§)

a Magyar Köztársaság költségvetéséről, az államháztartásról szóló mindenkor hatályos

törvények

a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.)

Kormány rendelet; illetve annak melléklete, különös tekintettel a III. részre (Glosszárium)

a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI

rendelet (A kerettantervek képezik a mellékleteket)

23/2013. (III.29.) Az EMMI rendelet mellékletei (A kerettantervek)

az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm.

rendelet

a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről szóló 8/2006. (III. 23.) OM

rendelet

a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V.21.)

SZMM rendelet

az állam által elismert szakképesítések szakmai követelmény moduljairól szóló 217/2012

(VIII.9.) Kormány rendelet

a földművelési ágazathoz tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelmények

kiadásáról szóló 8/2008. (I.23.) FVM rendelet

a tankönyvvé nyilvánítás, tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás

rendjéről szóló 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet (TKr.)

a 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről

az egyes oktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 73/2013. Kormány

rendelet

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egységes szerkezetben a

végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel

a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 44/2007.

(XII. 29.) OKM rendelet

az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi

CXII. törvény

a diákigazolványról szóló 17/2005. (II.8.) Korm. rendelet

a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi

CLV. törvény

a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328/2009. Kormány rendelet

az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet

a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és

véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet

Page 7: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

7

I.3. Az SZMSZ hatálya

A SZMSZ hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, valamint

mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit, a

TISZK együttműködés keretében, az intézmények közötti együttműködésből, az intézmények

közötti átlépésből adódó helyzetekre, tevékenységekre.

A SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt, valamint

az intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt.

A SZMSZ előírásai érvényesek továbbá a referencia intézményi működéssel kapcsolatos

rendezvényeken résztvevő vendégekre, pedagógusokra, szülőkre, látogatókra.

Intézményi alapadatok

II.1. Intézményi azonosítók

a) Név: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium

és Szakközépiskola

b) Székhely: 3533 Miskolc, Bolyai Farkas út 10.

c) Telephely: Kertész gyakorló terület, 3527 Miskolc, Csorba telep 0787/8 hrsz.

d) Az intézmény törzskönyvi azonosítója (PIR): 823511

e) Államháztartási azonosító szám (ÁHTI): 342495

f) Alapító okirat kelte: 2016. augusztus 17.

g) Alapító okirat azonosítója: IfPF/958/2/2016

h) Az alapítás időpontja: 2013. 08. 01.

i) OM azonosító: 029340

j) Nyilvántartási szám: 05-0167-04

k) Statisztikai számjele: 15823515-8532-321-05

l) Adóalanyiság áfa körbe tartozó

m) Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó

n) Adószám: 15823515-2-05

o) Bankszámlaszám: 10027006-00333733-00000000

p) Felnőttképzési tevékenység nyilvántartási száma E-000427/2014.

q) Vizsgaszervezési jogosultság: BO/11/39-16/2015 határozat alapján

r) Fenntartónk: Földművelési Minisztérium,

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 10.

Page 8: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

8

II.2. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok

A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai

Az intézmény törvényes működését az alábbi – a hatályos jogszabályokkal összhangban álló –

alapdokumentumok határozzák meg:

- az alapító okirat

- a szervezeti és működési szabályzat

- a pedagógiai program

- a házirend

Az intézmény tervezhető és elszámoltatható működésének részenként funkcionálnak az alábbi

dokumentumok:

- a tanév munkatervei (kiegészítve a féléves és éves beszámolókkal),

- egyéb belső szabályzatok.

Az intézmény alap illetve kiegészítő dokumentumainak elkészítése előtt helyzetelemzést

végzünk. Az ebben megfogalmazottaknak megfelelően fogalmazzuk meg a stratégiai és

operatív dokumentumainkat.

Az elvárások alapján dolgozzuk ki az intézményi dokumentumokat, munkaterveket, határozzuk

meg a sikerkritériumokat”

Az alapító okirat

Az alapító okirat tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása biztosítja az

intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. Az intézmény alapító okiratát a

fenntartó készíti el, illetve – szükség esetén – módosítja.

A pedagógiai program

A köznevelési intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelő-oktató

munka tartalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai programjának megalkotásához az intézmény

számára a Köznevelési törvény 24. § (1) bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot. A

pedagógiai program elkészítése során figyelembe vesszük korábbi eredményeinket, elemezzük

azokat, ha szükséges fejlesztési terveket készítünk.

Az iskola pedagógiai programja meghatározza:

- Az intézmény pedagógiai programját, ennek részeként az iskolában folyó nevelés és

oktatás célját, továbbá a köznevelési törvény 26.§ (1) bekezdésében

meghatározottakat.

- Az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül annak egyes évfolyamain tanított

tantárgyakat, a kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tanórai

foglalkozásokat és azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeket.

- Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök

kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele

biztosításának kötelezettségét.

- Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit,

a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményeit,

Page 9: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

9

továbbá – jogszabály keretei között – a tanuló teljesítménye, magatartása és

szorgalma értékelésének, minősítésének formáját.

- a közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos

feladatokat,

- a pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát, az

osztályfőnök feladatait,

- a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi

rendjét,

- a tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának

rendjét,

- a középszintű érettségi vizsga témaköreit.

- a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket.

A felsorolt tevékenységek szabályozása a pedagógiai program hatáskörébe tartozik, így az

érdeklődők a fenti témákkal kapcsolatban ott találnak részletes információkat.

A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és az a fenntartó jóváhagyásával

válik érvényessé. Az iskola pedagógiai programja megtekinthető az igazgatói irodában

nyomtatott formában, továbbá elektronikusan, a tanáriban, az iskolai könyvtárban az intézmény

honlapján. Az iskola vezetői munkaidőben, bármikor tájékoztatással szolgálnak a pedagógiai

programmal kapcsolatban.

Az éves munkaterv

Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok

figyelembe vételével az intézmény pedagógiai programjának alapul vételével tartalmazza a

nevelési célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok

időre beosztott cselekvési tervét a felelősök és a határidők megjelölésével.

Az intézmény éves munkatervét a nevelőtestület készíti el, elfogadására a tanévnyitó

értekezleten kerül sor. A tanév helyi rendje a munkaterv részét képezi, ennek elfogadásakor be

kell szerezni az iskolaszék, a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményét. A munkaterv

egy példánya a tanáriban elektronikus formában elérhető a tantestület számára. A tanév helyi

rendjét az intézmény weblapján és a tanári, titkársági hirdetőtáblán is el kell helyezni.

Egyéb dokumentumok

Iskolánk rendelkezik továbbképzési tervvel, melynél figyelembe vesszük az intézmény

szükségleteit, és az egyéni életpályát is. A tervben leírtakat intézményünk igyekszik követni.

Beiskolázási terv

Az intézményi tervek a munkatársak bevonásával készülnek. Ezt segíti az iskolai közösségek

együttműködése, hatékonysága

Page 10: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

10

II.3. Az intézmény tevékenységei (Ámr. 13.§ (1) bek c) pont)

Az iskola közfeladatai: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7.§. alapján

létrejött köznevelési intézmény (szakgimnázium, szakközépiskola, valamint a 2016.

szeptember 1. előtt megkezdett tanulmányok tekintetében szakközépiskola, szakiskola) amely

nevelő – oktató munkát folytat.

Alapfeladata:

szakgimnáziumi nevelés – oktatás,

szakképző iskolai nevelés – oktatás,

a felnőttoktatás,

és a 2016. szeptember 1. előtt megkezdett tanulmányok tekintetében

szakközépiskolai nevelés – oktatás,

szakiskolai nevelés – oktatás,

felnőttoktatás,

Ellátja továbbá:

a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók

nevelése – oktatása,

a Köznevelési Hídprogram és a Szakképzési Hídprogram keretében folyó nevelés

– oktatás alapfeladatokat.

Típusa: Többcélú intézmény: összetett iskola

Gazdálkodással összefüggő jogosítványok: A gazdálkodással összefüggő jogosítványokat a

Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium (4561

Baktalórántháza, Naményi út 7.) látja el.

Alaptevékenysége:

szakgimnáziumi nevelés – oktatás,

szakképző iskolai nevelés – oktatás,

a felnőttoktatás,

és a 2016. szeptember 1. előtt megkezdett tanulmányok tekintetében

szakképző iskolai nevelés – oktatás,

szakiskolai nevelés – oktatás,

keretében folyó nevelés – oktatás.

A többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók

nevelése – oktatása, valamint a Köznevelési Hídprogram és a Szakképzési

Hídprogram keretében zajló nevelés – oktatás.

Államháztartási szakágazati besorolása: 853200 Szakmai középfokú oktatás

Az alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése

Kormányzati

funkciószám

Kormányzati funkció megnevezése

081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

Page 11: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

11

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

082044 Könyvtári szolgáltatások

092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai

elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban

092222 Sajátos nevelés igényű tanulók közismereti és szakképesítés

megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai

feladatai a szakképző iskolákban

092223 Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére

felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző

iskolákban

092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás

szakmai feladatai a szakképző iskolákban

092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére

felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a

szakképző iskolákban

092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai

elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok

092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával

összefüggő működtetési feladatok

092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenységek:

0980 Máshová nem sorolt oktatás

Vállalkozási tevékenység (Ámt. 46.§ (2) bek )

Az intézmény az államháztartási törvényben foglaltaknak megfelelően vállalkozhat, feltéve,

hogy ez nem veszélyezteti az alaptevékenységét és ebből fakadó kötelezettségeinek

teljesítését.

A vállalkozási tevékenységének felső határa az intézmény módosított kiadási előirányzatainak

a 30%-a

II.4. Vezetői kompetenciák

A tanulás-tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása

Részt vesz az intézmény pedagógiai programjában megjelenő nevelési-oktatási alapelvek,

célok és feladatok meghatározásában.

A jogszabályi lehetőségeken belül a helyi tantervet a kerettantervre alapozva az intézmény

sajátosságaihoz igazítja.

Page 12: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

12

A tanulást, tanítást egységes, tervezett pedagógiai folyamatként kezeli.

Együttműködik munkatársaival, és példát mutat annak érdekében, hogy az intézmény elérje a

tanulási eredményekre vonatkozó deklarált céljait. Az intézményi kulcsfolyamatok irányítása

során elsősorban a tanulói eredmények javítására helyezi a hangsúlyt.

A tanulói kulcskompetenciák fejlesztésére összpontosító nevelő–oktató munkát vár el.

Az intézményi működést befolyásoló azonosított, összegyűjtött, értelmezett mérési adatokat,

eredményeket felhasználja a stratégiai dokumentumok elkészítésében, az intézmény jelenlegi

és jövőbeli helyzetének megítélésében, különösen a tanulás és tanítás szervezésében és

irányításában. A kollégákkal megosztja a tanulási eredményességről szóló információkat, a

központi mérési eredményeket elemzi, és levonja a szükséges szakmai tanulságokat.

Beszámolót kér a tanulói teljesítmények folyamatos mérésén alapuló egyéni teljesítmények

összehasonlításáról, változásáról és elvárja, hogy a tapasztalatokat felhasználják a tanuló

fejlesztése érdekében.

Irányításával az intézményben kialakítják a tanulók értékelésének közös alapelveit és

követelményeit, melyekben hangsúlyosan megjelenik a fejlesztő jelleg.

Irányításával az intézményben a fejlesztő célú visszajelzés beépül a pedagógiai kultúrába.

A fejlesztő célú értékelés megjelenik a vezető saját értékelési gyakorlatában is.

Irányítja a tanmenetek kidolgozását és összehangolását annak érdekében, hogy azok lehetővé

tegyék a helyi tanterv követelményeinek teljesítését valamennyi tanuló számára.

Működteti a tanulási-tanítási, módszerek beválásának vizsgálatát. Nyilvánossá teszi az

eredményes, hatékony nevelési-oktatási módszereket és eljárásokat, kollégáit biztatja azok

tanulási-tanítási folyamatba való bevezetésére.

Irányítja a differenciáló, az egyéni tanulási utak kialakítását célzó tanulástámogató

eljárásokat, a hatékony tanulói egyéni fejlesztést.

Gondoskodik róla, hogy a kiemelt figyelmet igénylő tanulók speciális támogatást kapjanak.

Nyilvántartja a korai intézményelhagyás kockázatának kitett tanulókat, és aktív irányítói

magatartást tanúsít a lemorzsolódás megelőzése érdekében.

A változás stratégiai vezetése és operatív irányítása

A jövőkép megfogalmazása során figyelembe veszi az intézmény külső és belső környezetét,

a folyamatban lévő és várható változásokat.

Szervezi és irányítja az intézmény jövőképének, értékrendjének, pedagógiai és nevelési

elveinek megismerését és tanulási-tanítási folyamatokba épülését.

Az intézményi jövőkép, és a pedagógiai program alapelvei, célrendszere a vezetői

pályázatában megfogalmazott jövőképpel fejlesztő összhangban vannak.

Figyelemmel kíséri az aktuális külső és belső változásokat, konstruktívan reagál rájuk, ismeri

a változtatások szükségességének okait.

A változtatást, annak szükségességét és folyamatát, valamint a kockázatokat és azok

elkerülési módját megosztja kollégáival, a felmerülő kérdésekre választ ad.

Page 13: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

13

Képes a változtatás folyamatát hatékonyan megtervezni, értékelni és végrehajtani.

Folyamatosan nyomon követi a célok megvalósulását.

Rendszeresen meghatározza az intézmény erősségeit és gyengeségeit (a fejlesztési

területeket), ehhez felhasználja a belső és a külső intézményértékelés eredményét.

Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása

Ismeri a szakmai önértékelés modelljeit és eszközeit, felhasználja az eredményeit.

Vezetői munkájával kapcsolatban számít a kollégák véleményére.

Tudatos saját vezetési stílusának érvényesítésében, ismeri erősségeit és korlátait.

Önértékelése reális, erősségeivel jól él, hibáit elismeri, a tanulási folyamat részeként értékeli.

Az önreflexió során felülvizsgálja, elemzi egy-egy tevékenységét, döntését, intézkedését,

módszerét, azok eredményeit, következményeit, szükség esetén változtat.

Vezetői hatékonyságát önreflexiója, a külső értékelések, saját és mások tapasztalatai alapján

folyamatosan fejleszti.

A tanári szakma és az iskolavezetés területein keresi az új szakmai információkat és

elsajátítja azokat.

Folyamatosan fejleszti vezetői felkészültségét, vezetői képességeit.

Hiteles és etikus magatartást tanúsít.

(Kommunikációja, magatartása a pedagógus etika normáinak megfelel.)

A vezetői programjában leírtakat folyamatosan figyelembe veszi a célok kitűzésében, a

tervezésben, a végrehajtásban.

Ha a körülmények változása indokolja a vezetői pályázat tartalmának felülvizsgálatát, ezt

világossá teszi a nevelőtestület és valamennyi érintett számára.

Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása

A munkatársak felelősségét, jogkörét és hatáskörét egyértelműen meghatározza,

felhatalmazást ad.

A vezetési feladatok egy részét delegálja vezetőtársai munkakörébe, majd a továbbiakban a

leadott döntési- és hatásköri jogokat ő maga is betartja, betartatja.

Irányítja és aktív szerepet játszik a belső intézményi ellenőrzési-értékelési rendszer

kialakításában (az országos önértékelési rendszer intézményi adaptálásában) és

működtetésében;

Részt vállal a pedagógusok óráinak látogatásában, megbeszélésében.

A pedagógusok értékelésében a vezetés a fejlesztő szemléletet érvényesíti, az egyének

erősségeire fókuszál.

Támogatja munkatársait terveik és feladataik teljesítésében.

Ösztönzi a nevelőtestület tagjait önmaguk fejlesztésére

Alkalmat ad a pedagógusoknak személyes szakmai céljaik megvalósítására, a feladatok

delegálásánál az egyének erősségeire épít.

Page 14: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

14

Aktívan működteti a munkaközösségeket, az egyéb csoportokat (projektcsoport például

intézményi önértékelésre), szakjának és vezetői jelenléte fontosságának tükrében részt vesz a

team munkában.

Kezdeményezi, szervezi és ösztönzi az intézményen belüli együttműködéseket.

A megosztott vezetés céljából vezetői tanácsadó csoportot működtet (törzskar, tágabb körű

vezetés – például munkaközösség-vezetők, egyéb középvezetők, szülői képviselők stb.

bevonásával).

Rendszeresen felméri, milyen szakmai, módszertani tudásra van szüksége az intézménynek.

A továbbképzési programot, beiskolázási tervet úgy állítja össze, hogy az megfeleljen az

intézmény szakmai céljainak, valamint a munkatársak szakmai karriertervének.

Szorgalmazza a belső tudásmegosztás különböző formáit.

Rendelkezik humánerőforrás kezelési ismeretekkel, aminek alapján emberi erőforrás

stratégiát alakít ki.

Változások alkalmával (bővítés, leépítés, átszervezés) személyesen vesz részt az intézményi

folyamatok, változások alakításában, irányításában.

Az intézményi folyamatok megvalósítása során megjelenő döntésekbe, döntések

előkészítésébe bevonja az intézmény munkatársait és partnereit.

A döntésekhez szükséges információkat megosztja az érintettekkel.

Mások szempontjait, eltérő nézeteit és érdekeit figyelembe véve hoz döntéseket, old meg

problémákat és konfliktusokat.

Személyes kapcsolatot tart az intézmény teljes munkatársi körével, odafigyel problémáikra, és

választ ad kérdéseikre.

Kellő tapintattal, szakszerűen oldja meg a konfliktushelyzeteket.

Olyan tanulási környezetet alakít ki, ahol az intézmény szervezeti és tanulási kultúráját a

tanulási folyamatot támogató rend jellemzi (például mindenki által ismert és betartott

szabályok betartatása).

Támogatja, ösztönzi az innovációt és a kreatív gondolkodást, az újszerű ötleteket.

Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása

Folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény működését befolyásoló jogi szabályozók

változásait.

A pedagógusokat az őket érintő, a munkájukhoz szükséges jogszabály-változásokról

folyamatosan tájékoztatja.

Az érintettek tájékoztatására többféle kommunikációs eszközt, csatornát (verbális, nyomtatott,

elektronikus, közösségi média stb.) működtet.

A megbeszélések, értekezletek vezetése hatékony, szakszerű kommunikáción alapul.

Hatékony idő- és emberi erőforrás felhasználást valósít meg. (egyenletes terhelés, túlterhelés

elkerülése, stb.)

Hatáskörének megfelelően megtörténik az intézmény mint létesítmény, és a használt

eszközök biztonságos működtetésének megszervezése (például tanműhelyek,

sportlétesítmények eszközei, taneszközök).

Az intézményi dokumentumokat a jogszabályoknak megfelelően hozza nyilvánosságra.

A pozitív kép kialakítása és a folyamatos kapcsolattartás érdekében kommunikációs

eszközöket, csatornákat működtet.

Page 15: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

15

Szabályozással biztosítja a folyamatok nyomon követhetőségét, ellenőrizhetőségét.

Elvárja a szabályos, korrekt dokumentációt

Személyesen közreműködik az intézmény partneri körének azonosításában, valamint a

partnerek igényeinek és elégedettségének megismerésében.

Személyesen részt vesz a partnerek képviselőivel és a partnereket képviselő szervezetekkel

(például DÖK, iskolaszék, intézményi tanács, szülői szervezet, gyakorlati oktatóhelyek,

kamara) történő kapcsolattartásban.

Az intézmény vezetése hatáskörének megfelelően hatékonyan együttműködik a fenntartóval

az emberi, pénzügyi és tárgyi erőforrások biztosítása érdekében

II.5. Általános pedagógiai folyamatok

Tervezés:

Biztosított a fenntartóval való jogszabály szerinti együttműködésünk

Megtörténik a tanfelügyeleti ellenőrzések eredményeiből, a korábbi fejlesztési terv

felülvizsgálatából, valamint a további ellenőrzésekből, intézkedési tervekből származó

információk feldolgozása, értékelése, a tapasztalatok beépítése az önértékelést követő ötéves

intézkedési tervbe.

Az éves munkatervünk összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a

munkaközösségek terveivel.

Intézményünk stratégiai dokumentumai az adott időszak oktatáspolitikai céljaival

összhangban készülnek

Az operatív tervezésünk a stratégiai célok hatékony megvalósulását szolgálja, és a

dokumentumokban nyomon követhető

Megvalósítás:

A stratégiai tervek megvalósítása tanévekre bontott, amelyben megjelennek a stratégiai célok

aktuális elemei.

Intézményünk éves terveinek gyakorlati megvalósítása a pedagógusok, a munkaközösségek és

a diákönkormányzat bevonásával történik.

Intézményünk nevelési - oktatási céljai határozzák meg a módszerek, eljárások kiválasztását,

alkalmazását.

Az intézményi pedagógiai folyamatok a személyiség - és közösségfejlesztést, az elvárt

tanulási eredmények elérését, a szülők, tanulók és munkatársak elégedettségét és a fenntartói

elvárások teljesülését szolgálják.

Az éves tervek és beszámolók egymásra épülnek.

A tanév végi beszámolók megállapításai alapján történik a következő tanév tervezése.

A beszámolók szempontjai illeszkednek az intézményi önértékelési rendszerhez

A stratégiai és operatív dokumentumokban megfogalmazott célok, feladatok, - a csoport,

valamint a sajátos nevelési igényű tanulók adottságait figyelembe véve –megjelennek a

pedagógus tervező munkájában és annak ütemezésében.

A pedagógiai munka megfelel az éves tervezésben foglaltaknak, az esetleges eltérések

indokoltak.

A teljes pedagógiai folyamat követhető a tanmenetekben, a naplókban, valamint a tanulói

produktumokban

Page 16: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

16

Ellenőrzés:

Az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján az intézményben belső ellenőrzést

végzünk.

Az ellenőrzési tervben szerepel, hogy ki, mit, milyen céllal, milyen gyakorisággal, milyen

eszközökkel ellenőrzünk.

Azonosítjuk az egyes feladatok eredményességének és hatékonyságának méréséhez,

értékeléséhez szükséges mutatókat

A tanulási eredményeket folyamatosan követjük, elemezzük, szükség esetén korrekciót

hajtunk végre.

Az ellenőrzések eredményeit felhasználjuk az intézményi önértékelésben

Az önértékelésben érintett pedagógus az ellenőrzések megállapításainak (erősségek,

fejleszthető területek) megfelelően önfejlesztési tervet készít, a szükséges feladatokat ütemezi

és végrehajtja.

Értékelés:

Az értékelés tények és adatok alapján tervezetten és objektíven történik

Az intézményi önértékelés elvégzésére munkacsoportot szervezünk

Az önértékelés során tények és adatok alapján azonosítjuk a nevelési - oktatási

tevékenységgel és a szervezet működésével összefüggő erősségeket, fejleszthető területeket.

Az önértékelési folyamatban felhasználjuk a munkatársak, szülők, és a külső partnerek

(fenntartó és más partnerek) elégedettségméréseinek eredményeit.

Az ellenőrzések során született eredményeket elemezzük és értékeljük.

Intézményünkben a nevelési- oktatási munka alapjaként a tanulók adottságainak,

képességeinek megismerésére vonatkozó mérési rendszer működik.

A tanulók értékelése az intézményünk szabályzó dokumentumaiban

megfogalmazott/elfogadott, közös alapelvek és követelmények alapján folyik.

A tanulói teljesítményeket dokumentáljuk, elemezzük, és az egyes évek értékelési

eredményeit összekapcsoljuk, szükség esetén fejlesztési tervet készítünk.

A pedagógiai programnak és az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően történik az egyénre

szabott értékelés, amely az értékelő naplóban nyomon követhető.

A tanuló eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolunk a tanulónak és

szüleinek/gondviselőjének, valamint a gyakorlati képző- és munkahely képviselőjének

Korrekció:

A stratégiai és operatív dokumentumaink elkészítése, módosítása során megtörténik az

ellenőrzések során feltárt információk felhasználása.

Évente megtörténik az önértékelés keretében a mérési eredmények elemzése, a tanulságok

levonása, fejlesztések meghatározása. Ezt követően a mérési-értékelési eredmények

függvényében szükség esetén korrekciót végzünk

A nevelési és tanulási eredményességről szóló információk alapján felülvizsgáljuk a stratégiai

és operatív terveinket, különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő tanulók ellátására.

A problémák megoldására alkalmas módszerek, jó gyakorlatok gyűjtése, segítő belső (ötletek,

egyéni erősségek) és külső erőforrások (például pályázati lehetőségek) és szakmai

támogatások feltérképezése és bevonása természetes gyakorlata intézményünknek.

Page 17: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

17

Szervezeti felépítés

(Ámr. 20.§ (2) bek e) pont)

Szakmai

igazgatóhelyettes

Szakmai

munkaközösség

Titkárság

Közismereti képzés

munkaközösségei

Gyakorlati

oktatásvezető

Belső ellenőr

Gondnok

Gazdasági

ügyintézők

Technikai

dolgozók, Porta

Igazgató Vay Ádám Gimnázium,

Mezőgazdasági Szakképző

Iskola és Kollégium

Igazgató

Pénzügyi

csoportvezető

Gazdasági

vezető

BECS

Közismereti tanárok,

Osztályfőnökök, NOKS

Igazgatóhelyettes Felnőttképzési

vezető

Szakmai tanárok,

szakoktatók

MÉCS

Page 18: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

18

III.1. A szervezeti egységek (intézményi közösségek) megnevezése,

engedélyezett létszáma, feladata

Vezetők, vezetőség

- Igazgató,

- Általános és nevelési igazgatóhelyettes,

- Szakmai igazgatóhelyettes,

- Pénzügyi csoport vezető,

- Gyakorlati oktatás vezető,

- Felnőttképzési vezető.

Vezetőségi megbeszélések:

Az intézmény vezetősége hetenként egy alkalommal vezetőségi megbeszélést tart. Ezen a

vezetőség tagjai kötelesek részt venni.

Havonta igazgató tanácsi értekezletet tart iskolánk. Ezen esetekben szélesebb kört érintő

tárgyban tart megbeszélést a vezetőség.

A vezetőség megbeszélésein tanácskozási, vagy véleményezési joggal megjelenhetnek

előzetes meghívás alapján az egyes érintett témák, területek felelős beosztottjai is.

A vezetőség üléseiről feljegyzés készülhet, amennyiben határidőre végrehajtandó feladat

kerül meghatározásra, arról írásbeli feljegyzés készül.

Az intézmény vezetése gondoskodik a tanulási eredményességről szóló információk belső

nyilvánosságáról.

Vagyonnyilatkozat:

Az intézményben az alábbi munkatársak jogszabályban írtak szerinti tartalommal és formában

vagyonnyilatkozatot kötelesek tenni. Ezen személyek az Intézményben:

- Intézményvezető

- Általános igazgatóhelyettes,

- Szakmai igazgatóhelyettes,

- Felnőttképzési vezető,

- Gyakorlati oktatás vezető

A vagyonnyilatkozatokat az előírt formában az Iskola hivatalos helyiségében (az igazgatói

iroda páncélszekrényében), illetéktelenek számára nem hozzáférhetően helyezik el, az

Intézményvezető vagyonnyilatkozatát a fenntartó őrzi.

Page 19: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

19

III.2. Vezetők közötti feladatmegosztás (R. 4. § (1) bek. e-f) pont, 188§)

II.2. 1. Igazgató

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, aki képviseli az intézményt, és e minőségben

teljes körű szakmai teljesítési igazolási és aláírási jogosultsággal rendelkezik. Az intézmény

határozatlan időre kinevezett pedagógusa, akinek határozott idejű vezetői megbízást a

Földművelésügyi Minisztérium vezetője adja. Munkáltatója a Földművelésügyi Miniszter.

Közvetlen felettese a Földművelésügyi Minisztérium Agrár Szakoktatási Főosztály vezetője.

Munkakörét alapvetően a Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény, a szakképzésről szóló

2011. évi CLXXXVI. törvény és a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012.

EMMI rendelet határozza meg. Vezetői munkájában köteles figyelembe venni a mindenkor

hatályos jogszabályokat, a fenntartó rendeleteit, határozatait, valamint szakmai koncepcióit.

Munkaköri leírását a Földművelésügyi Minisztérium Szakképzési Osztálya állítja össze.

Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, irányításáért, takarékos

gazdálkodásért, az Alapító Okiratban megjelölt feladatok megvalósításáért, az intézmény

pedagógiai-szakmai munkájáért, a tanügyigazgatási nyilvántartások vezetéséért, az

ellenőrzési, mérési, értékelési rendszerek működtetéséért, a nevelő-oktató munka egészséges

és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a gyermek-, és ifjúságvédelmi feladatok

megszervezéséért, a tanulói balesetek megelőzéséért, a tanulói jogok biztosításáért, az iskola

stratégiai és operatív dokumentumainak elkészíttetéséért, a kezelt személyes és különleges

adatok védelméért, a munka-, tűz- és balesetvédelmi szabályok betartatásáért.

III.2.2. Igazgatóhelyettesi feladatok

Az igazgatót tartós távolléte esetén teljes jogkörrel és felelősséggel helyettesíti.

Fő feladatköre az iskola általános képzésének, nevelési munkájának, a hozzá tartozó

közismereti tantárgyak munkaközösségeinek szervezési, vezetési feladatainak összefogása,

tervezése, irányítása, ellenőrzése és értékelése, kapcsolattartás az általános képzést irányító

minisztériumokkal és háttérintézményekkel. Az iskola tanügyi dokumentációjával kapcsolatos

feladatok összefogása, tervezése, irányítása, ellenőrzése, a központi elektronikus

nyilvántartási rendszerek iskolai működtetése,

Felelős a nevelő-oktató munka rendjéért, az általános képzés törvényes megszervezéséért, az

iskola hatékony és szakszerű pedagógiai munkájáért és ellenőrzéséért, a napi munkaszervezési

feladatok megvalósításáért, a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának

megszervezéséért, a diák önkormányzati tevékenységért, az iskola mérési és értékelési

rendszerének működtetéséért, szervezi a kompetenciaméréseket és az érettségi vizsgákat,

felvételi eljárást. Felelős a humán erőforrás fejlesztésének menedzseléséért, a

tankönyvrendelés és biztosítás szabályszerű lebonyolításáért, valamint a szülői

szervezetekkel, intézményi tanáccsal és iskolaszékkel való kapcsolatfenntartásért, az iskola

Page 20: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

20

propagálásáért, a szakmai kiadványokban való megjelenésekért, a végzős tanulók

felsőoktatási továbbtanulási tájékoztatásáért, az után követés megszervezéséért.

Az iskolai oktató-nevelő munkával kapcsolatos nyilvántartások törvényes, szakszerű és

pontos vezetéséért, vezettetéséért, az elektronikus adatbázisok nyilvántartásáért,

dokumentáció kezeléséért, a tantárgyfelosztás, központi statisztikák, az érettségivel

kapcsolatos elektronikus anyagok, bizonyítványok nyilvántartásáért, az iskolai éves

munkarend kialakításáért, közzétételéért, a napi iskolai munkarendváltozások közzétételéért, a

tanügyigazgatási dokumentációk szabályszerű vezetéséért, kezeléséért, irattárazásáért, a

sajátos nevelési igényű tanulók pedagógiájáért, az ifjúságvédelmi tevékenységért, a

jogszabályi változások követéséért, információátadásért.

Az általános, illetve a szakmai igazgatóhelyettes szervezi, vezeti az iskola stratégiai és

operatív dokumentumainak kialakítását.

III.2.3. Szakmai igazgatóhelyettes

A szakmai igazgatóhelyettes az igazgatót tartós távolléte esetén teljes jogkörrel és

felelősséggel helyettesíti, aláírási joggal rendelkezik.

Fő feladatköre az iskola szakmai képzésének, nevelési munkájának szervezési, vezetési

feladatainak összefogása, tervezése, irányítása, ellenőrzése és értékelése, a szakmai képzés

folyamatos fejlesztése, menedzselése, a szakmai munkaközösség tevékenységének irányítása.

Felelős a szakmai elméleti és gyakorlati oktatás rendjéért, összehangolásáért, minőségéért,

feltételeinek biztosításáért, valamint a szakképzéssel kapcsolatos speciális szakmai munkáért,

kertész gyakorlókert rendjének és tisztaságának ellenőrzéséért, az iskolai gyakorlókert

területeinek hasznosítási rendjének kialakításáért, ellenőrzéséért, a szakmai képzésben

illetékes kamarával, szakmai szövetségekkel, egyesületekkel való kapcsolattartásért, a

felnőttképzési vizsgák szervezéséért, a vizsgák adminisztratív és elektronikus feladatainak

ellátásáért, a szakmai bizonyítványok nyilvántartásáért, a felnőttképzési szervezetekkel való

kapcsolattartásért, a beiskolázási feladatok szervezéséért, irányításáért, az általános iskolákkal

való kapcsolattartásért, a nyitott napokkal, a pályaválasztási börzékkel kapcsolatos feladatok

ellátásáért, az iskola propagálásáért, a szakmai kiadványokban való megjelenésekért, a

felnőttképzéssel kapcsolatos feladatok elvégzéséért, a szakmai vizsgák lebonyolításáért,a

pályaorientációs, szakmai előkészítő és alapozó oktatás szervezéséért, a szakmai képzés

pedagógiai dokumentumainak vezettetéséért és ellenőrzéséért, a szakmai képzésben résztvevő

tanulók egészségügyi alkalmassági vizsgálatainak megszervezéséért, a szakmai elektronikus

adatbázisok nyilvántartásáért, dokumentáció kezeléséért, az iskolarendszerű szakmai vizsgák

megszervezéséért, a szakmai képzés tárgyi feltételeit fejlesztő pályázatkészítésért, az

iskolafejlesztő pályázatok kezeléséért a szakmai tanárok továbbképzéséért, az iskola elméleti,

gyakorlati képzéséhez kapcsolódó munka-, tűz-, és környezetvédelmi feladatok

összefogásáért, koordinálásáért. Gondoskodik a tanulók egészségének és testi épségének

védelméről, balesetek megelőzéséről, ellenőrzi a munkavédelmi vezető kapcsolatos feladatát.

Page 21: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

21

Közreműködik az iskola nemzetközi kapcsolatainak szervezésében, a külföldi szakmai

gyakorlatok szervezésében, a hozzá kapcsolódó pályázatok elkészítésében, lebonyolításában,

az iskola szakmai rendezvényeinek szervezésében.

A szakmai és az általános igazgatóhelyettes szervezi, vezeti az iskola stratégiai és operatív

dokumentumainak kialakítását.

Részt vesz az iskolai oktató-nevelő munkával kapcsolatos nyilvántartások törvényes,

szakszerű és pontos vezetésében, vezettetésében, a tantárgyfelosztás, központi statisztikák, a

statisztika elkészítésében, az iskolai éves munkarend kialakításában.

Kapcsolatot tart a szakmai képzést vezető, felügyelő minisztériumokkal és

háttérintézményeivel, a gyakorlati képzésben részvevő gazdálkodó szervezetekkel.

III.2.4. Gyakorlati oktatásvezető

A gyakorlati oktatásvezető az igazgatót a vezetési hierarchia sorrendjében helyettesíti. Az

igazgató, az igazgatóhelyettes egyidejű akadályoztatása esetén a gyakorlati oktatás vezető a

helyettesítő, mindhármuk egyidejű akadályoztatása esetén a helyettesítő a felnőttképzési

vezető.

Fő feladatköre a szakmai gyakorlatok iskolai és iskolán kívüli megszervezése, irányítása,

ellenőrzése különös tekintettel az élelmiszeripari szakmára.

Felelős az élelmiszeripari szakmai képzésben résztvevő üzemekkel és vállalkozásokkal való

kapcsolattartásért és a velük való szerződéskötés előkészítéséért, a gyakorlati képzés tárgyi és

humánerőforrás feltételrendszerének fejlesztéséért, a szakmai gyakorlatokon a munka-, tűz- és

környezetvédelmi előírások betartásáért és betartatásáért, a tanulói munkahelyi balesetek

megelőzéséért, a gyakorlaton az egységes oktatási és nevelési eljárások teljesüléséért, a

gyakorlati képzés pedagógiai dokumentumainak vezettetéséért, ellenőrzéséért, a szakmai

gyakorlati vizsgák rendjéért, lebonyolításáért, a nyári összefüggő szakmai gyakorlatok

megszervezéséért és a résztvevő tanulók munkájáért, az iskolai tanpékség működéséért, a pék

tanműhely rendjének és tisztaságának ellenőrzéséért, az iskolai tanműhely területeinek

hasznosítási rendjének kialakításáért, ellenőrzéséért, a szakmai képzésben illetékes kamarával,

szakmai szövetségekkel, egyesületekkel való kapcsolattartásért, a felnőttképzési vizsgák

szervezéséért, a vizsgák adminisztratív és elektronikus feladatainak ellátásáért, a szakmai

bizonyítványok nyilvántartásáért, a felnőttképzési szervezetekkel való kapcsolattartásért, a

beiskolázási feladatok szervezéséért, irányításáért, az általános iskolákkal való

kapcsolattartásért, a nyitott napokkal, a pályaválasztási börzékkel kapcsolatos feladatok

ellátásáért, az iskola propagálásáért, a szakmai kiadványokban való megjelenésekért.

Részt vesz a felnőttképzéssel kapcsolatos feladatok elvégzésében, a szakmai vizsgák

lebonyolításában.

Gondoskodik a szakmai képzésben résztvevő tanulók egészségének és testi épségének

védelméről, balesetek megelőzéséről, ellenőrzi a munkavédelmi vezető kapcsolatos feladatát.

A vezetők közötti feladatmegosztást a mindenkor érvényes munkaköri leírások részletesen

tartalmazzák.

Page 22: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

22

Helyettesítés rendje (R. 4. § (1) bek. f) pont)

(ezen belül a helyettesítő közalkalmazott felelősségének, intézkedési

jogkörének meghatározása)

III.2.5. Felnőttképzési vezető

A felnőttképzési vezető az igazgatót a vezetési hierarchia sorrendjében helyettesíti. Az

igazgató, az igazgatóhelyettes, a gyakorlati oktatás vezető egyidejű akadályoztatása esetén a

felnőttképzési vezető a helyettesítő.

Fő feladatköre az intézményben történő felnőttképzési tevékenységekkel kapcsolatos

feladatok tervezése, szervezése, irányítása, ellenőrzése.

Felelős: A szakmai programokban meghatározottak megvalósításáért. A felnőttképzési

szakmai programok, képzési programok elkészítéséért. A beiskolázással kapcsolatos feladatok

maradéktalan elvégzésért. A felnőttképzési tanfolyamok, szakmai vizsgák szabályszerű

lebonyolításáért. Az iskola működésével kapcsolatos statisztikai és egyéb kimutatások

elkészítéséért. Az iskola feladatait, működését szabályozó előírások betartásáért, betartatásáért. A

munkafegyelem, bizonylati fegyelem, a feladatok elvégzése, határidők betartásáért, betartatásáért.

A munkafeladatok szakszerű elvégzéséért, elvégeztetéséért, az adatszolgáltatások valódiságáért,

pontosságáért. A szakterületére vonatkozó törvények, más jogszabályok, belső szabályzatok

dolgozókkal történő megismertetéséért, ezek betartásáért és betartatásáért. Az iskolai vagyon

megőrzésében és gyarapításában való hatékony közreműködésért. Az iskola érdekeinek

érvényesítéséért. Az üzleti titok megőrzéséért és megőriztetéséért, a biztonsági intézkedések

betartásáért.

III. 2.6. Pénzügyi csoport vezető

A pénzügyi csoportvezető az igazgatót külön megbízás alapján helyettesíti, gazdasági

ügyekben az igazgató megbízásából képviseli az intézményt.

Fő feladatköre az iskolai gazdasági csoport munkájának irányítása, szervezése, ellenőrzése, a

jogszerű, törvényes, takarékos gazdálkodási rend kialakítása, a működőképesség mindenkori

fenntartása.

Ellenjegyzői feladata során köteles ellenőrizni, hogy az utalványozó az arra jogosult személy

volt-e, a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll-e, vonatkozó jogszabályokat, belső utasításokat

betartották-e.

Felelős az iskola éves költségvetésének megtervezéséért, végrehajtásáért, ellenőrzéséért és

értékeléséért, a féléves és éves gazdasági beszámolók elkészítéséért, a vagyongazdálkodásért,

a vagyonkezelésért és a vagyonvédelemért, a hatékony munkaerő- és bérgazdálkodásért, a

jogszabályi változások rendszeres figyelemmel kíséréséért és betartatásáért, az intézmény

gazdálkodását érintő helyi szabályozatok elkészítéséért és naprakészen tartásáért, a kifizetések

időben történő teljesítéséért, az iskola tárgyi feltételrendszerének fejlesztéséért, a pályázatok

Page 23: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

23

gazdasági ügyintézéséért, a folyamatba épített belső ellenőrzés megvalósításáért, a

munkavédelmi a tűzvédelmi valamint az ÁNTSZ előírások megtartásáért. Részt vesz a

pályázatok készítésében, elszámolásában.

Munkája eredményességének érdekében együttműködik a gazdasági-, a munkavédelmi-, a

törvényességi-, és műszaki belső ellenőrökkel.

III.2.7. Helyettesítés rendje

Mindazon időben, amikor az intézményben tanulók tartózkodnak, a vezetői feladatok ellátását

biztosítani kell.

Az intézmény vezetője és helyettesei közül legalább egyiküknek az intézményben kell

tartózkodnia. A helyettesítés sorrendjét a vezetők fejezet felsorolás szerinti sorrendje

határozza meg.

Amennyiben a vezetőség tagjainak mindegyike egyidejűleg hivatalos, vagy más elfoglaltsága,

akadályoztatása miatt nem tud az intézményben jelen lenni, úgy helyettesítésre a

Közalkalmazotti Tanács elnöke lesz jogosult, ha ő is akadályoztatva van, az intézményvezető

külön írásbeli megbízása alapján, a lehető legmagasabb besorolású, vagy beosztású

közalkalmazott lesz a helyettesítésre jogosult. Ha az intézményben rendezvény van, a vezetői

feladatokkal az igazgató megbízhatja az intézmény valamelyik tanárát.

Ha nem a vezetőség tagja jár el helyettesként, jogköre kizárólag az intézmény biztonságos

működésével, a tanulók és a munkavállalók biztonságának megóvásával összefüggő azonnali

döntést igénylő ügyekre terjed ki.

A vezetőség tagjai helyettesként való eljárása a saját feladatkörükben történik, az

intézményvezetői jogkörökből a fegyelmi eljárás megindítása, kinevezés és közalkalmazotti

jogviszony megszüntetése feladatait nem gyakorolhatják.

III.3. A gazdasági szervezet felépítése és feladata (Ámr. 13. § (1) bek.)

A pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatköre, munkaköre

(Ámr. 13.§ (5) bek)

Az intézmény pénzügyi gazdasági feladatait a Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági

Szakképző Iskola és Kollégium látja el Gazdaságvezetőnk a Vay Ádám Gimnázium,

Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium mindenkori gazdasági vezetője. A pénzügyi,

gazdasági feladatainkat az ő alkalmazottai látják el. A gazdasági, pénzügyi csoport három

tagú, munkájukat közvetlenül a pénzügyi csoportvezető irányítja. Munkakörük főkönyvi

könyvelő, analitikus könyvelő, pénztáros, ügyintéző. Feladataikat munkaköri leírásuk

tartalmazza.

Page 24: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

24

A csoport vezetőjének azon jogosítványai, amelyek körében a költségvetési szerv

képviselőjeként járhat el

A költségvetés tervezésével és a végrehajtásának jogszerű és szakszerű voltával kapcsolatos

felelősség a pénzügyi csoport vezetőt terheli, ezen körön belül tartozik minden szükséges

információt, adatot összegyűjteni, illetve a gazdaság vezetőnek, illetve a fenntartónak

továbbítani határidőben, a jogszabályok által meghatározott mértékben teljes körűen.

A költségvetés tervezéséhez szükséges adatok szolgáltatása, és a működés során

különleges előírások, feltételek

A pénzügyi csoport vezető irányításával készülnek el az iskola munkatervének megfelelő

költségvetési tervezetek, és a költségvetési mérlegbeszámoló jelentések.

Gondoskodik arról, hogy a jóváhagyott költségvetési kereten belül az iskola működésének

pénzügyi feltételei biztosítottak legyenek, illetve gondoskodik a bérek és egyéb járandóságok,

kifizetések időbeni folyósításáról, a bérgazdálkodásra vonatkozó szabályok maradéktalan

betartásával. Előkészíti a beszerzéseket és szerződéseket.

A pénzügyi csoport vezető intézkedik az iskola zavartalan működéséhez szükséges eszközök

beszerzéséről. A gépek berendezések és felszerelések folyamatos karbantartását saját

munkaerővel vagy idegen kivitelezővel elvégeztetik, ellenőrzik. Feltárják a balesetveszélyes

területeket és intézkednek az azonnali helyreállításról. Kiemelten foglalkoznak a

vagyonnyilvántartással, a vagyonmegőrzéssel, a vagyonvédelemmel. Gondoskodnak az

elhasználódott és feleslegessé vált eszközök jogszabály szerinti selejtezéséről, értékesítéséről.

Az utalványozási jogot az iskola igazgatója gyakorolja, távollétében a szakmai

igazgatóhelyettes, az ellenjegyzést a pénzügyi csoport vezető végzi.

A belső ellenőrzési kötelezettség, az ellenőrzést végző személy, egység vagy

szervezet jogállása, feladatai. (370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési

szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről)

A belső ellenőrzési kötelezettséget a belső ellenőrzési szabályzat határozza meg.

III.4. Pedagógusok közösségei

A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása (R. 4. § (1) bek. h)

pont)

(ezen belül a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó

rendelkezések)

III.4.1. Nevelőtestület

A nevelési-oktatási intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az

iskola legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve.

Page 25: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

25

A nevelőtestület tagja a nevelési oktatási intézmény valamennyi pedagógus-munkakört

betöltő alkalmazottja, gazdasági vezetője, valamint a nevelő oktató munkát közvetlenül segítő

felsőfokú végzettségű alkalmazottja.

A részmunkaidőben az intézményben tanító pedagógus a nevelőtestület tagja.

A nevelőtestület döntési jogköre az intézmény nevelési és oktatási kérdéseire, az intézmény

működésével kapcsolatos ügyekre, valamint más jogszabályokban meghatározott kérdésekre

vonatkozik.

A nevelőtestület jogkörébe tartozik:

- a pedagógiai program és módosításának elfogadása, értékelése;

- a szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása;

- a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elkészítése;

- a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók

készítése, elfogadása;

- a továbbképzési program elfogadása;

- a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása;

- a házirend elfogadása;

- a tankönyvtámogatás módjának meghatározása,

- a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása;

- a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés, a tanulók osztályozóvizsgára bocsátása;

- az intézményvezetői, intézményegység-vezetői pályázathoz készített vezetési

programmal összefüggő szakmai vélemény kialakítása;

- jogszabályban meghatározott más ügyekben dönt.

A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet a nevelési oktatási intézmény

működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben.

Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét a tantárgyfelosztás elfogadása előtt az egyes

pedagógusok megbízatásának elosztása előtt, a munkaközösség vezetők, valamint az

igazgatóhelyettesek megbízása és a megbízás visszavonása előtt.

Az iskola tanárai gyűjtik és megosztják a jó tanulásszervezési és pedagógiai gyakorlatokat.

Intézményen belül munkaközösségi megbeszéléseken, intézményen kívül a jó gyakorlatok

megosztásával.

Szükség esetén az intézmény belső tudásmegosztást szervez, melyen az iskola munkatársai

megoszthatják kollégáikkal a továbbképzések tapasztalatait.

A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére tagjaiból bizottságot hozhat

létre, illetve egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségekre vagy a

diákönkormányzatra.

Az így megbízott a feladatát a legjobb tudása szerint köteles ellátni.

A tevékenységüket testületként végzik, arról feljegyzést, jegyzőkönyvet vesznek fel.

Page 26: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

26

Egyebekben működésükre a nevelőtestület működésére vonatkozó szabályok az irányadóak.

A nevelőtestület jogkörét átruházza a tanulók magasabb évfolyamba lépésének

megállapítása, a tanulók fegyelmi ügyeiben a fegyelmi bizottságra, a tankönyvtámogatással

kapcsolatos kérdésekben a diák szociális és tankönyv támogatás ügyével is foglalkozó

iskolaszékre, intézményi tanácsra az éves szakmai ellenőrzési terv elkészítését, elfogadását és

végrehajtását a szakmai munkaközösségre.

A nevelőtestület a tanév folyamán a munkatervben meghatározott módon rendes és rendkívüli

értekezleteket tart.

Az óraadó tanárok a nevelőtestület döntési jogkörébe tartozó ügyekben nem rendelkezik

szavazati joggal (kivéve a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása; a tanulók

fegyelmi ügyeiben való döntés, a tanulók osztályozóvizsgára bocsátása).

III.4.2. Szakmai munkaközösségek

Szakmai munkaközösség megalakításához legalább öt azonos műveltségi területen,

tantárgycsoportban dolgozó vagy azonos pedagógiai feladatot ellátó pedagógus szükséges. A

szakmai munkaközösség szakmai módszertani kérdésekben segítséget ad az iskolában folyó

nevelő-oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez. A szakmai munkaközösség

gondoskodik a pedagógusok nevelő – oktató munkájának szakmai segítéséről. A

munkaközösségek bevonásával történik a pedagógiai folyamatok megvalósításának

ellenőrzése, értékelése. Iskolánkban öt munkaközösség működik.

A szakmai munkaközösség vezetőjét az iskola igazgatója bízza meg, legfeljebb öt évre, a

munkaközösség kezdeményezése alapján.

Működésük célja:

- az oktató-nevelő munka fejlesztése,

- a pedagógusok továbbképzésének segítése,

- az iskolavezetés munkájának segítése, szaktanácsadás,

- a szakmai ellenőrzés megszervezése.

A szakmai munkaközösség dönt szakterületén:

- működési rendjéről és munkaprogramjáról,

- a nevelőtestület által átruházott kérdésekről,

- az iskolai tanulmányi versenyek programjáról.

A szakmai munkaközösség véleményezi:

- a taneszközök, tankönyvek segédkönyvek és tanulmányi segédletek, ruházati és más

felszerelések kiválasztását,

- a pedagógiai programot,

- a továbbképzési tervet,

- az iskolai fejlesztési terveket,

- a felvételi követelményeket,

Page 27: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

27

- a tanulmányok alatti vizsgák részeit, feladatait,

- a tanulók osztályba vagy csoportba történő beosztásának meghatározását,

- a szakterületét érintő kérdéseket, a tantárgyfelosztást.

A munkaközösségek feladata:

- egységes nevelési - oktatási célkitűzések meghatározása

- az oktató-nevelő munka hatékonyságának növelése, módszertani eljárások fejlesztése,

- az öntevékeny szakmai továbbképzés elősegítése,

- bemutató órák szervezése,

- egységes követelmények és értékelés kidolgozása,

- szakmai, illetve érettségi vizsgák tételeinek kialakítása,

- a tanulók tudásának eredményfelmérése,

- a belső tudásmegosztása

- tanulmányi versenyek szervezése, tanulók felkészítése versenyekre,

- pedagógiai, módszertani kérdések megvitatása

- közösségi élet fejlesztése,

- a szakterületen belüli külső, bel- és külföldi kapcsolatok kiépítése, fejlesztése,

- a szakterület tárgyi feltételeinek tervszerű fejlesztése, ehhez pályázati úton anyagi

erőforrások gyűjtése,

- a meglévő felszerelések, berendezések állagmegóvása, őrzése,

- az éves tervekben meghatározott munkaközösségi ülések tartása,

- javaslat tétel a munkaközösség vezető személyére,

- a szakterületükre vonatkozó munka végrehajtásának, minőségének ellenőrzése,

- szakmai tankönyvek kiválasztása

- a pályakezdők segítése

- a gyakornokok segítése.

A nevelőtestület átruházza a munkaközösség szakterületére vonatkozóan az éves szakmai

munkaterv elkészítését, elfogadását és végrehajtását, értékelését. A tantervhez szükséges

tankönyv és taneszköz meghatározását. A munkaközösség vezetője a tanév félévi és a

tanévzáró értekezletén beszámol az átruházott jogkörben hozott döntésekről.

A szakmai feladatok megvalósításához a nevelőtestület tagjaiból álló, felkészült csoportok

intézkedési tervet készítenek. Az iskolavezetés számít az egyes csoportok munkájára, segíti az

együttműködésüket.

Az intézményben működő munkaközösségek és munkacsoportok:

Osztályfőnöki munkaközösség

Humán (magyar nyelv és irodalom és történelem, könyvtár) munkaközösség

Idegen nyelvi (angol, német)

Természettudományi (matematika, fizika, informatika, biológia, egészségtan, földrajz,

rajz, vizuális kultúra, kémia, testnevelés) munkaközösség

Szakmai munkaközösség

Page 28: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

28

Mérés- és értékelés csoport (MÉCS)

Belső Ellenőrzési Csoport (BECS)

Referenciaintézményi munkacsoport

Alkalmi munkacsoportok

III.4.3. Egy osztályban tanító pedagógusok közössége

Ez a közösség készíti elő a nevelőtestület döntését a tanuló magasabb évfolyamba lépése

kérdésében. Átruházott jogkörben dönt a tanuló magatartás és szorgalom jegyének

meghatározásáról.

A nevelőtestület átruházza az egy osztályban tanító pedagógusokra minden tanítási évben, az

osztályozó vizsgákra való bocsátás tekintetében való döntést.

III.4.4. Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok- teamek

Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására, a pályázatok megvalósítására a

tantestület tagjaiból munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület vagy az igazgatóság

döntése alapján. Amennyiben az alkalmi munkacsoportot, teamet az igazgatóság hozza létre,

erről tájékoztatni kell a nevelőtestületet.

Az alkalmi munkacsoportok tagjait vagy a nevelőtestület választja, vagy az igazgató bízza

meg.

Jelenleg a referencia intézményi feladatok megvalósítására működik iskolánkban egy szakmai

csoport. A csoport tagja négy fő.

a) A team feladatai:

- A referencia intézményi működéshez szükséges dokumentumok összeállítása, az

eljárásrendek kialakítása, a folyamatos értékelés, korrekció.

- Részvétel a leendő partnerek felkutatásában, partnerlista készítése.

- A referencia intézménnyel kapcsolatos feladatok koordinálása, a megvalósításban való

aktív részvétel.

- A működéshez szükséges feltételek (személyi, tárgyi, dokumentációs) tervezése.

- Az intézményhez érkező igények alapján tervezi, szervezi, irányítja a látogatásokat,

részt vesz a példaértékű gyakorlatok bemutatásában.

- A referencia intézményi munkák értékelése, a szükséges fejlesztések, módosítások

elvégzése.

b) A team vezető feladatai:

- A team munkájának irányítása, összehangolása, a megvalósításban való részvétel, a

megbeszélések vezetése, a munka ellenőrzése.

- A csoporton belüli munkamegosztás kialakítása, betartatása.

- A referencia intézményi szerepből adódó eredmények, információk ismertetése.

c) A tagok feladatai:

Page 29: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

29

- A szolgáltatási dokumentációk elkészítéséért (szolgáltatási terv, kommunikációs terv,

dokumentációk).

- A referencia intézménnyel kapcsolatos látogatások előkészítéséért, a tervezett

programok megvalósításáért.

III.4.5. Mérés-értékelés csoport (MÉCS):

A mérés-értékelés csoport koordinálja, segíti az iskolánkban folyó kompetenciafejlesztést.

Éves munkaterv alapján dolgoznak, a fejlesztést - a munkaközösség vezetők bevonásával - a

tantestület minden tagja végzi. A csoport 4 főből áll.

Feladatai:

Tanulóink alapvető készségeinek, képességeinek felmérése, fejlesztése matematika,

illetve szövegértés, szövegalkotás kompetencia területen

Az iskolai szintű kompetenciamérések – bemeneti-, kimeneti mérések- megszervezése,

lebonyolítása, az eredmények értékelése a 9. évfolyamon

Értékeli a helyi mérésen elért eredményeket, tanulónként, osztályonként elemzi, ezek

felhasználásával készülnek el az egyéni fejlesztések tervei

A 10. évfolyam fejlesztendő feladatainak meghatározása

A tantestület tájékoztatása a fejlesztések eredményeiről, a fejlesztendő területek

meghatározása

Az országos kompetenciamérés eredményeinek elemzése, értékelése

A fejlesztést szolgáló adatbank létrehozása, folyamatos karbantartása, bővítése.

Munkájukat a tanév végén értékelik.

III.4.6. Belső Ellenőrzési Csoport (BECS):

Az intézményi önértékelés tervezését, koordinálását, támogatását és ellenőrzését végző

pedagógusok az intézményvezető által kijelölt, a feladat ellátásához szükséges jog-és

felelősségi körrel felruházott csoportja.

III.4.7. Fegyelmi bizottság

A tanulók fegyelmi ügyeinek kivizsgálása és a fegyelmi eljárás lefolytatására és a fegyelmi

büntetés kiszabására a nevelőtestület fegyelmi bizottságot hoz létre.

A fegyelmi bizottság tagjai:

elnök, aki az igazgató által megbízott pedagógus

az ifjúságvédelmi feladatokat ellátó pedagógus

a diákönkormányzat képviselője

az osztályfőnök

A bizottság a félévi illetve az év végi nevelési értekezleten köteles beszámolni a munkájáról.

Page 30: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

30

III.5. A pedagógus

III.5.1. A pedagógus feladatai:

A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása. Alapvető

feladta továbbá a kerettantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, a

különleges bánásmódot igénylő tanuló, vagy tanulócsoport számára hosszabb távú fejlesztési

tervet(ket) dolgozzon ki, és ezeket hatékonyan meg is valósítsa Az általános pedagógiai

célrendszert és az egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési célokat egységben kezeli.

Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően kommunikál. A tanuláshoz

megfelelő hatékony és nyugodt kommunikációs teret, feltételeket alakít ki. A tanuló(k)

személyiségét nem statikusan, hanem fejlődésében szemléli és a személyiség fejlesztésére,

autonómiájának kibontakoztatására törekszik.

Felismeri a tanulók tanulási, vagy személyiségfejlődési nehézségeit. Feladata, hogy a

különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség szerint

együttműködjön a nevelést, oktatást segítő szakemberekkel, a bármilyen oknál fogva

hátrányos helyzetű gyermek felzárkóztatását segítse. Reálisan és szakszerűen elemzi és

értékeli a saját gyakorlatában az egyéni bánásmód megvalósítását.

Alapos és korszerű és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek

megfelelő, változatos oktatási módszereket, taneszközöket alkalmaz. Tanítványait önálló

gondolkodásra, a tanultak alkalmazására neveli.

Figyelmeztet az on-line információk befogadásának, feldolgozásának, továbbadásának

kritikus, etikus módjára. Az alkalmazott pedagógiai módszerek a kompetenciafejlesztést

támogatják. A tantárgy sajátosságaihoz illeszkednek alkalmazott korszerű módszerei. Ismeri a

tanulók értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi állapotát. Hatékony tanuló-megismerési

technikákat alkalmaz. A differenciálás megfelelő módja, formája jellemző. Az elméleti

ismeretek mellett a tanultak gyakorlati alkalmazását is lehetővé teszi. Alkalmazza a

tanulócsoportoknak, különleges bánásmódot igénylőknek megfelelő, változatos módszereket.

A pedagógus az életkori sajátosságok figyelembe vételével választja meg az órán alkalmazott

módszereket. Felhasználja a mérési és értékelési eredményeket saját pedagógiai

gyakorlatában. Pedagógiai munkájában nyomon követhető a PDCA-ciklus. Alkalmazott

módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik. A rendelkezésére álló tananyagokat,

eszközöket ismeri, kritikusan értékeli és megfelelően használja. Fogalomhasználata pontos,

következetes. Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket (a

szaktárgyi koncentrációt). Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és

szakmódszertani tudással. Pedagógiai munkája során képes építeni a tanulók más forrásokból

(pl. a gyakorlati képzőhelyeken) megszerzett tudására.

Figyelembe veszi a tanulók aktuális fizikai, érzelmi állapotát, és szükség esetén igyekszik

változtatni előzetes tanítási tervein. Épít a tanulók szükségleteire, céljaira, igyekszik felkelteni

és fenntartani érdeklődésüket. Felismeri a tanulók tanulási problémáit, szükség esetén

megfelelő szakmai segítséget kínál számukra. Kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket a

tanulási stratégiák elsajátítására, gyakorlására. Pozitív visszajelzésekre épülő, bizalommal teli

légkört alakít ki, ahol minden tanuló hibázhat, ahol mindenkinek lehetősége van a javításra. A

Page 31: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

31

tanulást, képzést támogató környezetet teremt például a tanterem, gyakorlati terem

elrendezésével, a taneszközök, gyakorlati eszközök használatával, a diákok döntéshozatalba

való bevonásával. Tanítványaiban igyekszik kialakítani az önálló ismeretszerzés, kutatás

igényét. Ösztönzi a tanulókat az IKT-eszközök hatékony használatára a tanulás folyamatában.

Megfelelő útmutatókat és az önálló tanuláshoz szükséges tanulási eszközöket biztosít a

tanulók számára.

Feladata különösen, hogy

- Az intézményi, osztálytermi, gyakorlati képző- és munkahelyi konfliktusok

megelőzésére törekszik, például megbeszélések szervezésével, közös szabályok

megfogalmazásával, következetes és kiszámítható értékeléssel.

- Jól ismeri a szaktárgy tantervi, szakmai és vizsgakövetelményeit, és képes ezek

figyelembevételével és saját tanulócsoportjának ismeretében következetesen

alkalmazni.

- A szaktárgy ismereteit és speciális kompetenciáit mérő eszközöket (kérdőíveket,

tudásszintmérő teszteket, gyakorlati tudást mérő feladatokat) készít.

- nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének

fejlődéséről, tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden

tőle elvárhatót, figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait,

fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét,

- a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség

szerint együttműködjön a nevelést oktatást segítő szakemberekkel, a bármilyen oknál

fogva hátrányos helyzetű gyermek felzárkóztatását segítse,

- segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését, nyilvántartsa a tehetséges tanulókat,

- előmozdítsa a tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés magatartási

szabályainak elsajátítását, és törekedjen azok betartatására, tudatosan alkalmazza a

közösségfejlesztés változatos módszereit.

- egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és

megbecsülésére, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra,

hazaszeretetre nevelje a tanulókat,

- a szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztassa a tanuló iskolai

teljesítményéről, magatartásáról, az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról, az iskola

döntéseiről, a gyermek tanulmányait érintő lehetőségekről,

- a diákok érdekében önállóan, tudatosan és kezdeményezően együttműködik a

kollégákkal, a szülőkkel, a szakmai partnerekkel, szervezetekkel,

- nyitott a szülő, a tanuló, az intézményvezető, a kollégák, a szaktanácsadó

visszajelzéseire, felhasználja őket szakmai fejlődése érdekében,

- a gyermek testi – lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg

minden lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka-, és balesetvédelmi

előírások betartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és

elhárításával, a szülő – és szükség esetén más szakemberek – bevonásával,

- a tanulók, és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait

maradéktalanul tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjon,

Page 32: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

32

- az ismereteket tárgyilagosan sokoldalúan közvetítse, oktató munkáját éves és tanórai

szinten, tanulócsoporthoz igazítva, szakszerűen megtervezve végezze, irányítsa a

tanulók tevékenységét,

- a kerettantervben és a pedagógiai programban meghatározottak szerint

érdemjegyekkel vagy szövegesen sokoldalúan, a követelményekhez igazodóan

értékelje a tanulók munkáját, céljainak megfelelően, változatosan választja meg a

különböző értékelési módszereket, eszközöket.

- A tanulás támogatása érdekében az órákon törekszik a folyamatos visszajelzésre.

- Visszajelzései, értékelései világosak, egyértelműek, tárgyszerűek,

- Értékeléseivel, visszajelzéseivel a tanulók fejlődését segíti.

- Önállóan képes a tanulói munkák értékeléséből kapott adatokat elemezni, az egyéni,

illetve a csoportos fejlesztés alapjaként használni, szükség esetén gyakorlatát

módosítani

- Pedagógiai munkájában olyan munkaformák és módszerek alkalmazására törekszik,

amelyek elősegítik a tanulók reális önértékelési képességének kialakulását,

fejlesztését.

- részt vegyen a számára előírt pedagógus továbbképzéseken, folyamatosan képezze

magát,

- a szakmai munkaközösség munkájában kezdeményezően és aktívan részt vállal.

Együttműködik pedagógustársaival különböző pedagógiai és tanulásszervezési

eljárások (pl. projektoktatás, témanap, ünnepség, kirándulás) megvalósításában,

- a megbeszéléseken, a vitákban, az értekezleteken kifejti szakmai álláspontját, a

vitákban képes másokat meggyőzni, és ő maga is meggyőzhető,

- tanítványai pályaorientációját, aktív szakmai életútra történő felkészítését

folyamatosan irányítsa,

- a pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és

adminisztratív feladatát maradéktalanul teljesítse,

- pontosan és aktívan részt vegyen a nevelőtestület értekezletein, a fogadó órákon, az

iskolai ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken,

- határidőre megszerezze a kötelező minősítéseket,

- megőrizze a hivatali titkot,

- hivatásához méltó magatartást tanúsítson,

- a tanuló érdekében együttműködjön munkatársaival és más intézményekkel, az

együttműködés, kommunikáció elősegítésére a lehetőségekhez, igényekhez mérten

online közösségeket hozzon létre,

- tudatosan fejleszti pedagógiai kommunikációját és képes alkalmazkodni a

szerepelvárásokhoz, kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és a

konstruktivitás jellemzi,

- tudatosan támogatja a diákok egyéni és egymás közötti kommunikációjának fejlődését,

- értékteremtő, tevékeny, követendő mintát mutasson a diákoknak a digitális eszközök

funkcionális használatának terén,

- közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek, tanuló

fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében,

Page 33: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

33

- köteles a tanuló balesetet annak megtörténte esetén az iskola vezetőjének, a

munkavédelmi vezetőnek azonnal bejelenteni,

- a házirend maradéktalan betartása és az egységes nevelési eljárások betartása.

- A pedagógus az óraközi szünetben az ügyeletesi teendőket vagy a következő tanóra

előkészítésével összefüggő feladatokat látja el,

- az intézményi tevékenységei során felmerülő/kapott feladatait, problémáit a szervezet

működési rendszerének megfelelő módon kezeli, intézi.

III.5.2. Közalkalmazotti munkaviszonyából és pedagógus beosztásából adódó

általános elvárások:

Példamutató magatartásával és megjelenésével segíti az iskola oktatási és nevelési

céljainak megvalósulását.

Nyomon követi a munkakörével kapcsolatos pályázati felhívásokat, segíti ezek

elkészítését.

A Debreczeni Márton Szakgimnázium és Szakközépiskola Szervezeti és Működési

Szabályzatát (SZMSZ), és az iskolai házirendet betartja és betartatja.

A tanulók emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja.

Figyel az iskolai élet problémáira, a pedagógus- és diákközösség tagjainak pedagógiai,

emberi nehézségeire, segíti a helyes kibontakozást, a hibák felszámolását.

A csoportjaiban felmerülő konfliktusokat felismeri, helyesen értelmezi, és hatékonyan

kezeli

Közreműködik az iskolaközösség kialakításában és fejlesztésében.

Szaktárgyától függetlenül kötelessége az általa tanított tantárgyak nyújtotta nevelési

lehetőségeket kihasználni, az emberi tisztességre, becsületességre, hivatástudatra,

valamint a helyes és szép magyar beszédre és írásra nevelni.

Felismeri a tanulók tanulási problémáit, szükség esetén megfelelő szakmai segítséget

kínál számukra.

Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani tudással.

A tanóra védelme, a munkafegyelem megtartása alapvető kötelessége.

A hiányzásokat az óra elején regisztrálni kell, a hiányzások adminisztrációja alapvető

elvárás.

Részt vesz az előírt orvosi vizsgálatokon.

Az iskolai rendezvényeken, értekezleteken külön felkérés nélkül aktívan vesz részt, és

a rábízott feladatokat legjobb tudása szerint látja el.

Munkavégzését érintő minden felmerülő kérdésben közvetlen feletteséhez, illetve az

igazgatóhoz fordulhat.

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk

tartalmazza.

A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg:

pedagógiai munkáját éves szinten, tematikus egységekre és órákra bontva megtervezi,

Page 34: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

34

a célok meghatározásához figyelembe veszi a tantervi előírásokat, az intézmény

pedagógiai és szakmai programját

komplex módon veszi figyelembe a pedagógiai folyamat minden lényeges elemét,

tudatosan tervezi a tanóra céljainak megfelelő módszereket, taneszközöket, többféle

módszertani megoldásban gondolkodik.

az órát/foglalkozást a cél(ok)nak megfelelően, logikusan építi fel,

a tanulók tevékenységét, a tanulási folyamatot tartja szem előtt,

használja a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket.

terveit az óra eredményességének függvényében felülvizsgálja

alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik,

kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket a tanulási stratégiák elsajátítására,

gyakorlására,

pedagógiai munkájában nyomon követhető a PDCA-ciklus

a szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos oktatási módszereket,

taneszközöket alkalmaz,

az alkalmazott pedagógiai módszerek a kompetenciafejlesztést támogatják,

felhasználja a mérési és értékelési eredményeket saját pedagógiai gyakorlatában,

a tantárgy sajátosságaihoz illeszkednek alkalmazott korszerű módszerei

tudatosan törekszik a tanulók motiválására, aktivizálására, alkalmazza a differenciálás

elvét.

célszerűen használja a digitális, online eszközöket,

a tanítási órákra való felkészülés,

a tanulók dolgozatainak javítása,

a tanulók munkájának rendszeres értékelése,

a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése,

érettségi, különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása,

kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése,

a tanulmányi versenyek lebonyolítása,

tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok,

felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken,

iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése,

osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása,

A pedagógus részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös

feladatok megoldását

az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,

szülői értekezletek, fogadóórák megtartása,

részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken,

saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és fejleszti, tisztában van szakmai

felkészültségével, személyiségének sajátosságaival, és képes alkalmazkodni a

szerepelvárásokhoz,

részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken,

Page 35: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

35

rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a pedagógia tudományára vonatkozó

legújabb eredményekről, rendszeresen tájékozódik a digitális tananyagokról,

oktatástámogató eszközökről, konstruktívan szemléli felhasználhatóságukat,

a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor,

tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése,

iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel,

részvétel a munkaközösségi értekezleteken,

segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját.

Kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével

tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés,

iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,

szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása,

osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása.

A pedagógus a heti munkaidejéből 32 órát (kötött munkaidő) a tanév elején elfogadott

munkatervben meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni. A teljes munkaidőből 22 –

26 órában tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el. A fennmaradó kötött

munkaidőben tehetséggondozást, felzárkóztatást végez, eseti helyettesítést lát el, felkészül a

foglalkozásokra, tanítási órákra, előkészíti azokat, értékeli a gyermekek, tanulók

teljesítményét, elvégzi a pedagógiai tevekénységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet,

továbbá - munkáltató rendelkezései szerint - ellátja azokat a nevelési-oktatási intézmény

működésével összefüggő feladatokat, amelyek igénylik a pedagógus szakértelmét, így

különösen: részt vesz a nevelőtestület munkájában, az iskola kulturális és sportéletének

megszervezésében, a gyermekek, tanulók felügyeletének ellátásában, a tanuló- és

gyermekbalesetek megelőzésével, a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok

végrehajtásában. A fennmaradó munkaidejének (8 óra) beosztását, felhasználását maga dönti

el.

III.5.3. A pedagógus munkakörével kapcsolatos jogok:

- személyét, mint a pedagógus közösség tagját megbecsüljék, emberi méltóságát és

személyiségi jogait tiszteletben tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét értékeljék és

elismerjék;

- a pedagógiai program alapján megválassza az ismereteket, a tananyagot, a nevelés –

oktatás módszereit megválassza;

- a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével

megválassza a tankönyveket, taneszközöket, segédleteket;

- az előzőek betartása mellett saját világnézete és értékrendje szerint végezze munkáját

anélkül, hogy annak elfogadására kényszerítené, vagy késztetné a tanulót;

- hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez, információkhoz;

- szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján gyarapítsa,

részt vegyen a köznevelési rendszer működtetésével, ellenőrzésével kapcsolatos

Page 36: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

36

megyei és országos feladatokban, pedagógiai kísérletekben, tudományos kutató

munkában;

- részt vegyen a közneveléssel kapcsolatos testületek munkájában;

- az iskolai könyvtáron keresztül használatra megkapja a munkájához szükséges

tankönyveket, tanári segédkönyveket;

- munkájukhoz az iskola a tanáriban biztosít számítógépet, a titkárságon nyomtatási

illetve saját kódjukon fénymásolási,

- a munkaközösségek legalább egy laptopot, valamint pendrive-ot kapnak, melyet

munkájukhoz használhatnak;

- a pedagógus igazolvány által nyújtott kedvezményeket igénybe vegye;

- a Nemzeti Pedagógus Kar érdekvédelmi szervéhez, vagy az oktatási jogok biztosához

forduljon.

III.5.4. A szakoktató speciális feladata:

- a gyakorlóhelyek felszerelésének, a szerszámoknak és gépeknek célszerű és

biztonságos használata,

- a tanulók munka-, tűz- és környezetvédelmi és baleset megelőzési foglalkozásainak

rendszeres megtartása, igazolása,

- baleset esetén elsősegélynyújtás és a bejelentési kötelezettség teljesítése,

- a tanulók rendszeres, szakszerű foglalkoztatása, oktatása, munkájuk értékelése,

- az évközi és év végi gyakorlati vizsgák feladatainak előkészítése,

- a tanműhely gazdaságos tevékenységének kialakításában való közreműködés,

- a tanműhely területén folyó oktatás során a balesetek megelőzése végett fokozott

felügyelet ellátása.

III.5.5. Az osztályfőnök feladata:

- együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását,

- koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, látogatja óráikat,

szükség esetén összehívja az osztályban tanító pedagógusok közösségét,

- aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői munkaközösségével, és a

tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel (pszichológus, iskolaorvos, gyógy-

testnevelő, gyermekvédelmi felelős),

- figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét,

különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére,

- minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát az egy osztályban

tanító tanárok közössége elé terjeszti,

- szülői értekezletet, fogadóórát tart, szükség esetén családot látogat, az ellenőrző könyv

útján rendszeresen tájékoztatja a szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmányi elő-

meneteléről,

- kiemelt felelősséggel ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat, az

osztálynapló, a törzskönyv naprakész, precíz vezetését, a félévi és év végi pontos

statisztikai adatok szolgáltatását, a továbbtanulással kapcsolatos adminisztrációt,

Page 37: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

37

- kiemelt felelősséggel figyeli, összesíti a tanulók hiányzását, az előírásoknak megfelelő

jelzéseket, feljelentéseket megteszi,

- saját hatáskörében - indokolt esetben - évi három nap távollétet engedélyezhet osztálya

tanulójának, igazolja a gyerekek hiányzását,

- figyelemmel kíséri osztálya kötelező orvosi vizsgálatát,

- tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében,

- az érdekeltekkel egyetértésben javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére,

büntetésére,

- részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, javaslataival és

észrevételeivel a kijelölt feladatok elvégzésével elősegíti a közösség tevékenységének

eredményességét,

- külön foglalkozik a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű tanulók

felzárkóztatásával, a tehetséges tanulók fejlesztésével.

III.5.6. A diákönkormányzatot segítő tanár feladata:

- a diákönkormányzat tevékenységét az iskolai diákmozgalmat segítő tanár - akit a

diákönkormányzat ajánl erre a feladatra az igazgatónak - támogatja és fogja össze. A

diákönkormányzat az e pedagógus támogatásával és közreműködésével is

érvényesítheti jogait, és fordulhat az iskola igazgatójához.

- elősegíti, hogy az SZMSZ, a házirend, a szociális juttatások, a szabadidős programok

megvitatása és vélemény alkotási illetve egyetértési jogát a diákönkormányzat

gyakorolhassa

- szükséghez képest, legalább havonta egy alkalommal részletes tárgyalást folytat a

diákönkormányzat vezetőjével

- megszervezi, az igazgató által a tanulóifjúságnak az iskola helyzetéről szól éves

tájékoztató beszámolását,

- feladata az iskola diákönkormányzat működtetése,

- a demokratikus iskolai közélet, a gyermeki jogok iskolán belüli érvényesítésének

biztosítása, a nevelőtestület és a gyermekközösségek igényeinek összehangolása,

- gondoskodik a diákönkormányzat éves munkatervének elkészítéséről,

- szervezi, irányítja a diák önkormányzati választásokat,

- javaslatot tesz a nevelőtestületnek a diákönkormányzat hatáskörének meghatározására,

- szervezi és irányítja a diákközgyűlés összehívását, lebonyolítását,

- biztosítja a diákönkormányzat hatáskörébe utalt döntések előkészítését,

- szükség szerint képviseli a diákönkormányzat érdekeit,

- segíti az iskola pedagógusainak és tanulóinak szabadidő szervezéssel, közösségi élet

kialakításával összefüggő munkáját,

- a pedagógiai programhoz kapcsolódóan a tanórán kívüli foglalkozások előkészítése,

szervezése a környezeti neveléssel összefüggő tevékenység segítése. (erdei iskola,

táborok stb.),

Page 38: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

38

- a pedagógiai programhoz nem kötődő szabadidős tevékenység előkészítése,

szervezése, ezekről tájékoztató nyújtása,

- az iskola hagyományainak keretébe tartozó foglalkozások előkészítése, szervezése,

- az iskola hazai és nemzetközi kapcsolatai kiépítésének és a partneriskolákkal való

együttműködés segítése,

- a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, hirdetése.

Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak:

III.5.7. Ifjúságvédelmi felelős feladata:

- az osztályokat felkeresve, tájékoztatja a tanulókat arról, hogy milyen problémával hol

és milyen időpontban fordulhatnak hozzá, továbbá az iskolán kívül milyen gyermek és

ifjúságvédelmi feladatot ellátó intézményt kereshetnek fel;

- az osztályfőnökök értesítése alapján segít az osztályfőnöknek a tanulók rendszeres

hiányzásait figyelemmel kísérni, felvenni a kapcsolatot a lakóhely szerint illetékes

kormányhivatallal, jegyzővel, járási hivatallal a hiányzás megszűntetése céljából;

- a pedagógusok, szülők vagy tanulók jelzése, a velük folytatott beszélgetés alapján

megismert hátrányos helyzetű tanulóknál - a veszélyeztető okok feltárása érdekében -

megismeri a tanuló családi környezetét,

- gyermekbántalmazás vélelme, vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem

szüntethető, veszélyeztető tényező megléte esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot;

- a tanuló anyagi veszélyeztetettség esetén rendszeres, vagy rendkívüli gyermekvédelmi

támogatás megállapítását kezdeményezi a tanuló lakó-, illetve ennek hiányában

tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalnál vagy rendeletében meghatározott

szervnél, szükség esetén javaslatot tesz a támogatás természetbeni ellátás formájában

történő nyújtására;

- éves egészségnevelési tervet készít és megszervezi a tanulók egészségnevelését és

drogmegelőzését, szükség esetén illetékes szakemberek bevonásával.

III.5.8. Fejlesztő pedagógus feladata:

- a sajátos nevelési igényű tanulók pedagógiai fejlesztő munkájának megszervezése, a

tanulók ellátásának folyamatos nyilvántartása és nyomon követése, kapcsolattartás a

szakértői és rehabilitációs bizottságokkal, nevelési tanácsadóval, gyermekjóléti

szolgálattal;

- a sajátos nevelési igényű tanulók folyamatos fejlesztése, tanulmányaik figyelemmel

kísérése.

Page 39: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

39

III.5.9. Rendszergazda feladata:

- az intézményi számítógépes rendszer folyamatos, zökkenőmentes működtetése,

- az intézményben található számítógépek állagának figyelemmel kísérése, szükséges

javítások elvégzése,

- a szoftverek, egyéb programok jogtisztaságának biztosítása,

- az informatikai szabályzat gondozása, betartása, betartatása,

- folyamatos informatikai segítségnyújtás az iskola alkalmazottai számára,

- informatikai eszközök biztosítása rendezvényekre,

- oktatástechnikai eszközök nyilvántartása, fejlesztése, kezelése,

- a pedagógusok továbbképzésének megszervezése az info-kommunikációs ismeretek

elsajátításának terén,

- kapcsolattartás az informatikai rendszerben részt vevő szervezetekkel.

III.6. Tanulók közösségei

III.6.1. Diákönkormányzat

A diákönkormányzat a tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök érdekképviseleti szerve. A

tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulói jogok figyelemmel

kisérésére, valamint a tanulói kötelezettségek végrehajtásának és a tanulók tanórán kívüli,

szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.

Az iskolai Diákönkormányzat vezetőségét az osztályokban megválasztott küldöttekből álló

diákközgyűlés választja. A Diákönkormányzat vezetőségében a tanulók képzési típus szerinti

nagyobb közösségei legalább egy-egy fővel képviseltetik magukat. A vezetőség egy elnökből,

egy elnökhelyettesből és három tagból áll. Ez a vezetőség irányítja a diákok önkormányzati

munkáját.

A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott pedagógus segíti.

Az iskolai Diákönkormányzatba a fogadó intézményből kihelyezett osztályok is küldöttet

delegálnak.

Munkáját a szervezeti élettel kapcsolatos kérdésben önállóan, más kérdésekben az

iskolaszékkel, igazgatóval, tantestületével és az osztályok önkormányzati szervével

együttműködve végzi. A Diákönkormányzat számára az iskola biztosítja a működéshez

szükséges eszközök, helyiségek használatát, a konferenciákon, képzéseken való részvételt,

melynek költségeit az iskola téríti. A Diákönkormányzat a képviselőjével részt vesz az

Önkormányzat Diák Küldött Közgyűlésén.

A diákönkormányzat a szervezeti és működési szabályzatát a választó tanulóközösség fogadja

el, és a nevelőtestület hagyja jóvá. Megtagadni akkor lehet, ha az jogszabályellenes, illetve

ellentétes az iskolai szabályzatokkal (SZMSZ, házirend, Pedagógiai Program)

A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt

Page 40: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

40

- saját működéséről;

- a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról;

- hatáskörei gyakorlásáról;

- a Debreczeni Márton Napok programjáról;

- a diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról, működtetéséről.

Az iskolai diákönkormányzat véleményét ki kell kérni:

- az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt;

- a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt;

- az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor;

- a házirend elfogadása előtt;

- a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál;

- a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához;

- a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez;

- az iskolai sportkör, a könyvtár működési rendjének megállapításához;

- az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához.

Az iskola tanulóinak tájékoztató és tájékozódó fóruma a diákközgyűlés, amelyet évenként

legalább egy alkalommal össze kell hívni.

Az évi diákközgyűlés összehívását a Diákönkormányzat vezetője kezdeményezi a

munkatervében és a tanév helyi rendjében meghatározott időben. A rendkívüli diákközgyűlés

összehívását az iskolai diákönkormányzat vezetője vagy az iskola igazgatója

kezdeményezheti. A Diákönkormányzat vezetője a közgyűlésre meghívhatja a

társintézmények Diákönkormányzatának vezetőjét.

A diákközgyűlés küldöttközgyűlésként működik.

Az évi rendes diákközgyűlésen a Diákönkormányzat és az iskola képviselője beszámol az

előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, különös tekintettel a gyermeki jogok, a

tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről.

A diákközgyűlésen a tanulók az iskola életét érintő ügyekben kérdéseket intézhetnek a

diákönkormányzat, illetve az iskola vezetéséhez.

A diákközgyűlés napirendi pontjait a megrendezése előtt tizenöt nappal nyilvánosságra kell

hozni.

III.6.2. A tanulók képzési típus szerinti nagyobb közösségei:

- szakmai képzésben résztvevők;

- szakközépiskolai képzésben résztvevők;

- sajátos nevelési igényű tanulók.

Ezen közösségek véleményezési joga a kizárólag őket érintő kérdésekre terjed ki,

véleményezési jogukat a csoportba tartozó DÖK vezetőségi tagok útján képviselhetik.

Page 41: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

41

III.6.3. Osztályközösségek:

Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak.

Az osztályközösség élén az osztályfőnök áll.

Az osztály tanulói maguk közül – az osztály képviseletére – a DÖK -be, valamint közösségi

munkájának szervezésére tisztségviselőket választhatnak.

Egy osztály a tanulók nagyobb csoportjának minősül.

Az osztály tisztségviselői:

- megbízásos: - osztályonként két hetes,

- kötelezően választott: - DÖK képviselő,

- osztálytitkár,

- választható: - gazdasági felelős,

- öko-felelős

- sportfelelős,

- egészségügyi felelős.

III.6.4. Sportkör:

Az iskolában működő iskolai sportköri feladatok célja a tanulók fizikai, sportági képzése,

edzése, egészségük megszilárdítása, a sportolási igény felkeltése, a sport eszközeivel

hozzájárulni a tanulói személyiség alakításához.

A sportköri feladatokat a testnevelő tanárok látják el, működésüket a természettudományi

munkaközösség munkaterve tartalmazza. Tanulói igény szerint a tornaterem minden délután

igénybe vehető tanári felügyelettel. Az igényeket a Diákönkormányzat az iskolavezetés felé

közvetíti.

Vezetőjét az iskola igazgatója bízza meg a pedagógusok közül.

A sportköri foglalkozások rendjét minden évben a természettudományi munkaközösség állítja

össze. A sportkörök működéséhez szükséges feltételeket az iskola biztosítja.

A mindennapos testedzés feladataira, az iskolák által szervezett helyi és intézmények közötti

sportversenyek, rendezvények költségeire (nevezési díj, szállásköltség, utazás,

sportlétesítmények belépőjegyére (uszoda), sporteszközök beszerzésére szükséges anyagi

fedezetet a fenntartónktól kérjük.

III.6.5. Szakkörök:

Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére szakkörök működnek.

A szakkört az intézmény vezetője által megbízott felnőtt dolgozó irányítja.

A szakkör vezetője naplót vezet a foglalkozásokról.

Page 42: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

42

A szakkörökre a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük, és a szakkör tevékenységében a

tanév végéig részt kell venniük.

A foglalkozások a tanítási időn kívül szervezhetők, és 1-2 órán át tartanak.

A foglalkozások tárgyát a szakköri munkaterv tartalmazza. A munkatervet, valamint a

szakkör működési rendjét a tagság készíti el és azt az igazgató hagyja jóvá. A szakkört

irányító felnőtt dolgozó, akit az igazgató bíz meg, szakköri naplót vezet az előírások szerint.

Az indítandó szakkörök számát a diákok érdeklődése és az iskolai lehetőségek szabják meg.

A diákok a DÖK, az Iskolaszék, a szülői szervezetek útján írásban kérhetik újabb szakkörök

beindítását minimum 8 fő igénye alapján az iskola igazgatójától, aki a lehetőségeket

figyelembe véve dönt a szakkör elindításáról.

III.7. Szülői szervezetek (közösségek)

Azok az ügyek, amelyekben a szülői szervezetet (közösséget) a SZMSZ

véleményezési, egyetértési joggal ruházza fel (R. 4. § (5) )

A szülői szervezet (közösség) részére további jogok megállapítása (Knt. 74.§,

R. 119.§)

III.7.1. Szülői Munkaközösség (SZMK):

A Szülői Munkaközösség (SZMK) tagjait az intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulók

szülei választják meg nyílt szavazással, szótöbbséggel, osztályonként két tagot választhatnak.

Az SZMK a munkarendjét maga állapítja meg, saját munkaterve alapján működik.

Vezetője a Szülői Munkaközösség elnöke, akit az SZMK tagjai választanak szótöbbséggel,

nyílt szavazáson.

Az SZMK kezdeményezheti az iskolaszék létrehozását, dönt arról, hogy ki lássa el a szülők

képviseletét az iskolaszékben.

A szülői munkaközösség munkáját az igazgató által megbízott pedagógus koordinálja, aki

évenként, illetve feladatoktól függően, információt ad a Szülői Munkaközösségnek az iskola

helyzetéről, a tanulókat érintő juttatásokról, és mindenről, mely az iskola működését érinti.

Az SZMK folyamatosan figyelemmel kíséri az iskola működését, különösen azon

intézkedéseket és döntéseket, amelyek a tanulókat érintik, a tanulói jogok érvényesülését, a

pedagógiai munka eredményességét. Közreműködik az iskola nem tanítási órákon szervezett

programjai létrehozásában.

Az SZMK elnöke vagy tagjai a tanulókat érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az

iskola igazgatójától, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője meghívás alapján

tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein.

Page 43: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

43

Munkatervi ütemezésen túl rendkívüli választmányi értekezletet kell összehívni, ha azt nagy

horderejű rendkívüli esemény, vagy ha a szülői munkaközösségi tagok legalább 20 %-a kéri.

Az iskolai szülői munkaközösséget az alábbi jogok illetik meg:

- képviseli a szülőket a köznevelési törvényben megfogalmazott jogaik

érvényesítésében,

- véleményezi az iskola pedagógiai programját, házirendjét, munkatervét, valamint

az SZMSZ azon pontjait, amelyek a szülőkkel, illetve a tanulókkal kapcsolatosak,

- véleményezheti a szülői értekezletek napirendi pontjait,

- véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és a tanulókkal kapcsolatos

valamennyi kérdésben,

- véleményét ki kell kérni (írásban) a szülőket anyagilag érintő ügyekben.

-

III.8. Egyéb Iskolai Szervezetek

II.8.1. Intézményi tanács:

Az iskolában működő intézményi tanács létrehozását a nevelőtestület, az iskolai szülői

munkaközösség, a diákönkormányzat, az intézményfenntartó, a történelmi egyházak, a

települési önkormányzat, a helyi gazdasági kamara képviselőinek kezdeményezésére hoztuk

létre.

Az intézményi tanács tagjai:

- a nevelőtestület,

- az iskolai szülői munkaközösség,

- a diákönkormányzat,

- a városi önkormányzat,

- az agrárkamara,

- a történelmi egyház

egy – egy képviselője.

Az intézményi tanács dönt a működési rendjéről és munkaprogramjának elfogadásáról,

tisztségviselőinek megválasztásáról, továbbá azokban az ügyekben, amelyekben a

nevelőtestület a döntési jogot az intézményi tanácsra átruházza.

Az intézményi tanács véleményt nyilváníthat az iskola működésével kapcsolatos valamennyi

kérdésben. Ki kell kérni a véleményét a pedagógiai program, az SZMSZ, a házirend, a

munkaterv elfogadása előtt.

III.9. A Kapcsolattartás rendje

III.9.1. A vezetők és az alkalmazotti közösségek közötti kapcsolattartás formái

és rendje:

Page 44: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

44

Az intézményben rendszeres, szervezett és hatékony az információáramlás és a

kommunikáció. Az intézmény él az információátadás szóbeli, digitális és papíralapú

eszközeivel. A munka értékelésével és elismerésével kapcsolatos információk szóban

vagy írásban eljutnak a munkatársakhoz.

Az intézményben működő alkalmazotti közösségek részére a működésükhöz szükséges

feltételeket az intézmény biztosítja, így különösen helyiség használatot, telefonhasználatot,

valamint az iskola rendelkezésére álló egyéb eszközök használatát – pl. fénymásoló, fax, -

biztosítja a feladataik elvégzéséhez szükséges mértékben, térítés nélkül.

Biztosítja a jogszabályokban és kollektív szerződésben írt munkaidő-kedvezmény

igénybevételét.

A közalkalmazotti közösségek, képviselőjük útján közvetlenül az intézményvezetőnek, vagy

az általa megbízott helyettesének, írásban vagy szóban terjeszthetik elő javaslataikat, vagy

véleményüket az intézményben az alkalmazottak közösségeit érintő kérdésekben.

Jogosultak arra, hogy a felvetéseikre 30 napon belül a vezetőségtől érdemi választ kapjanak,

amelynek elmaradása esetén a jogszabályban írt jogorvoslattal, vagy intézkedés iránti

kérelemmel élhetnek a megfelelő hatóságnál, vagy fenntartónál.

Amennyiben írásban terjesztik elő a véleményüket vagy javaslatukat, úgy ugyancsak írásbeli

válaszra tarthatnak igényt, ennek elmaradása akkor lehetséges, ha a vezetőség a kérelmüknek

helyt ad, és a szükséges intézkedést meghozza.

Amennyiben a jogszabályban írt jogosultságaikat a szakszervezet vagy a Közalkalmazotti

Tanács jogkörébe tartozó kérdésekben a munkajogi kapcsolatok körében gyakorolják, úgy azt

az erre irányadó törvényi szabályozás szerint tehetik meg.

A kapcsolattartás formái:

- Nevelőtestületi értekezlet

- Tanévnyitó értekezlet

- Félévi nevelési értekezlet

- Osztályozó konferencia

- Tanévzáró értekezlet

- Kibővített vezetőségi értekezlet

- Munkaközösség vezetői értekezlet

- Osztályfőnöki értekezlet

- Alkalmazotti értekezlet

- Egy osztályban tanító pedagógusok értekezlete

Az éves munkatervben megjelöltek szerint, átlagosan havi egy alkalommal, de szükség szerint

nevelőtestületi értekezletre esetenként teljes körű alkalmazotti értekezletre, félévente legalább

két alkalommal munkaközösség vezetői értekezletre kerül sor. Szükség esetén a feladatok

Page 45: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

45

fontosságának függvényében rendkívüli értekezlet hívható össze. Az értekezleteket a

feladatoknak megfelelően az érintetteknek tartjuk.

Az értekezletekről hitelesített jegyzőkönyv vagy feljegyzés készül.

Az értekezletek tervezett időpontjait az iskola éves munkatervében a nevelőtestület határozza

meg.

III.9.2. A szakmai munkaközösségek közötti együttműködés formái és

kapcsolattartásának rendje:

Az intézményben meglévő szakmai munkaközösségek félévente két alkalommal megbeszélést

tartanak munkatervük szerint.

A szakmai munkaközösségek vezetői az e körben az SZMSZ-ben irt tevékenységük

eredményét a félévi és év végi beszámolóban teszik a pedagógusok számára hozzáférhetővé.

III.9.3. A referencia intézményi szakmai munkacsoport együttműködésének

formái, kapcsolattartása:

A team tagok egymással rendszeresen tartják a kapcsolatot. Ezek a következők lehetnek team

megbeszélések, személyes találkozók, telefonos egyeztetések, elektronikus levelezés szükség

szerint.

A csoport a nevelőtestülettel, a szakmai munkaközösségekkel is tart kapcsolatot. Tájékoztatja

őket a feladatokról, azok megoldásáról, bevonja a pedagógusokat a megvalósításba. Évenként

értékeli munkáját, melyről beszámol a testületnek.

A külső intézményekkel megbeszélések, személyes találkozók, telefonos egyeztetések,

elektronikus levelezés útján tart kapcsolatot, szervezi a munkát.

III.9.4. A diákönkormányzati szerv, a diákképviselők, valamint az intézményi

vezetők közötti kapcsolattartás formái és rendje (R. 4. § (2) bek. c) pont):

(Ezen belül diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek (helyiségek, berendezések

használata, költségvetési támogatás biztosítása)

Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező,

illetőleg amelyekben egyetértési jogot gyakorol, továbbá, ha a diákönkormányzat képviselőjét

a tárgyalásra meg kell hívni, az előterjesztést, a meghívót – ha jogszabály másképp nem

rendelkezik – a határidő előtt legalább tizenöt nappal meg kell küldeni a diákönkormányzat

részére.

Az iskola a diákönkormányzat működéséhez - a tanév helyi rendjében módon és a

diákönkormányzattal kötött megállapodás szerint - tanítási idő után egy tanterem használatát,

az iskolarádió működtetését, az iskolarádió helységének szabad használatát, faliújság

elhelyezési lehetőségét valamint a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott

mértékű pénzeszközök feletti rendelkezési jogot biztosít.

Page 46: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

46

A diákönkormányzat működéséhez szükséges tárgyi feltételeket az intézmény térítés nélkül

biztosítja.

A diákönkormányzat képviselőjének, illetve a diákképviselőknek jogukban áll, hogy a

tanulókat bármilyen módon érintő kérdések tekintetében közvetlenül az intézmény

vezetőjéhez, a diákönkormányzatot segítő pedagógushoz forduljanak írásban vagy szóban.

Joguk van arra, hogy felvetett kérdéseikre érdemi választ kapjanak azon formában, amelyben

ők maguk azt előterjesztették.

A diákönkormányzat képviselői meghívást kapnak azon vezetőségi értekezletekre, amelyeken

a tanulóifjúság fontos kérdéseit tárgyalják. A diákönkormányzat vezetőségének képviselője

tagja az iskola Fegyelmi bizottságának.

A Diákközgyűlés évente egy alkalommal ülésezik, amelyen az iskola vezetői is részt vesznek.

A Diákönkormányzat a munkatervben meghatározottak szerint, általában évente legalább

négy alkalommal ülésezik.

III.9.5. Az intézményi szakkör, valamint az intézmény vezetése közötti

kapcsolattartás formái és rendje (R. 4. §):

A sportkörbe, szakkörbe való jelentkezést a tanuló az intézményvezetőnél tartozik bejelenteni

a korábban meghatározottak szerinti időben.

A szakkör működését, az azon való részvételt az intézményvezető jogosult ellenőrizni maga

vagy megbízottja útján.

A szakkör – sportkör felnőtt vezetője működésének biztonságos fenntartása érdekében

közvetlenül az intézményvezetőjéhez- vagy megbízottjához jogosult fordulni, és érdemi

intézkedést kérni.

A szakkör felnőtt vezetője a szakkör működéséről felvetett naplót havonta köteles bemutatni

az intézmény vezetőjének, vagy megbízottjának, a jelenlét és működés áttekintése miatt.

A kapcsolattartás módjai: - munkaterv

- féléves beszámoló

- éves beszámoló

- munkaközösség-vezetői értekezlet

III.9.6. A vezetők és az iskolai szülői szervezet (közösség) közötti

kapcsolattartás formája (R. 4. § (1) bek. g) pont):

A Szülői szervezet vezetője vagy tagja igényét bejelentheti a nevelőtestület ülésén való

részvételre, amelyről az intézményvezető határoz.

Az intézményvezető – vagy az általános igazgatóhelyettes – a SZMK-t köteles rendszeresen

tájékoztatni a tanulókat érintő kérdésekről, az intézmény pedagógia programjáról, annak

változásáról, a tanulók által használható, a nevelésüket, képzésüket segítő, általuk igénybe

Page 47: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

47

vehető lehetőségekről, tanórán kívüli foglalkozásokról, ösztöndíjakról, külföldi utazásokról,

más az iskolait kiegészítő képzésekről, foglalkozásokról. Az SZMK évente legalább kétszer

ülésezik.

III.9.7. A vezetők és az intézményi tanács közötti kapcsolattartás formája (R. 4. §

(1) bek. g) pont):

Az intézményi tanács évente legalább két alkalommal tart értekezletet. A tanács

értekezletének összehívását legalább két tag bármikor kezdeményezheti. Az intézményi

tanács ülésein a vezetőség képviselteti magát. Az igazgató az üléseken egyben a fenntartót is

képviseli.

Az intézményi tanács elnöke a nevelőtestületi nyitó és zárértekezletekre a tanulók

záróvizsgáinak meghallgatására meghívást kap.

III.10. Az Iskolai további szervezeti egység közötti kapcsolattartás

rendje (R. 4. § (1) bek. e) pont)

Az iskola nevelőtestületéből és az intézménynél közalkalmazotti jogviszonyban álló

adminisztratív és technikai dolgozókból áll.

Az igazgató – a megbízott vezetők és a választott képviselők segítségével az alábbi iskolai

közösségekkel tart kapcsolatot:

- alkalmazotti közösség,

- a gyakorlókert dolgozói közössége,

- pedagógusok közösségei,

- tanulók közösségei

- szakmai munkaközösségek

- külső gyakorlóhelyek

- szülői munkaközösség,

- intézményi tanács,

- diákönkormányzat,

- osztályközösségek

III.10.1. Pedagógusok közösségei – tanulók közösségei

Az iskola pedagógusai meghívást kapnak a Diákközgyűlésre és a Diákönkormányzati

ülésekre. A pedagógusok és tanulók közösségei együtt vesznek részt az iskolai ünnepélyeken,

a hagyományőrző rendezvényeken, az egészségfejlesztő sportnapokon.

Kapcsolattartás módja: - osztályfőnöki óra

- tájékoztatás az ellenőrző könyvön keresztül

Page 48: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

48

- DÖK gyűlés

- diákközgyűlés

- faliújság, iskolarádió, iskola web lapja

- osztályrendezvények

III.10.2. Pedagógusok közösségei – szülői szervezetek (közösségek)

Kapcsolattartás módja: - SZMK értekezlet

- szülői értekezlet

- fogadóóra

- félévi és év végi bizonyítvány

- tájékoztatás az ellenőrző könyvön keresztül

- egyéni beszélgetés

- telefon, illetve levél

- iskolai rendezvények

III.10.3. A referencia intézményi tevékenységgel összefüggő kapcsolatok

A referencia intézményi tevékenységek szervezésekor telefonos, személyes megbeszélések, e

– mail, tájékoztató anyagok küldése.

Az intézményi látogatások, a szolgáltatások biztosítása alkalmával a vendégek, látogatók

kapcsolatba kerülnek

- a nevelőtestülettel,

- a tanulók kisebb közösségével

- az intézmény dolgozóival

III.10.4. Kapcsolat a külső gyakorlati helyekkel

Kapcsolattartás módja: - nevelő testületi értekezlet

- szülői értekezlet

- tájékoztatás az üzenő füzeten keresztül

- egyéni beszélgetés

- személyes találkozás

- telefon, illetve levél, e-mail

- iskolai rendezvények

- osztályrendezvények

A kapcsolattartásra a megfelelő alkalmakkor illetve szükség szerint kerül sor.

Rendszeresen tarjuk a kapcsolatot a gyakorlati oktatás vezető, az igazgató látogatásain

keresztül.

Page 49: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

49

III.11. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja (R. 4. § (1)

bek. i) pont)

Az iskola partnerlistáján rögzített külső szervezetekkel tart kapcsolatot. A pedagógiai

programunkban megfogalmazott célokkal, feladatokkal összhangban, a vezetés irányításával

azonosítottuk a külső partnereinket, meghatároztuk köztük a kulcsfontosságúakat. A külső

partnerek köre ismert az intézmény munkavállalói számára. Ilyen partnerek többek között:

felettes szervek, nevelési-szakmai szervezetek, a gyermekjóléti szolgálat, az intézmény-

egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltató, gazdálkodó szervek, szakmai

szervezetek, érdekképviseleti szervezetek. A kapcsolattartás partnereinkkel személyesen,

telefonon, e-mailben, vagy levélben történik. Ezeken a csatornákon valamint honlapunkon,

Facebook oldalon történik az információáramlás. Az intézmény azonosított partnerlistával

rendelkezik.

III.11.1. Gyermekjóléti szolgálat:

Az iskola együttműködik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében, és

megszüntetésében, az ifjúságvédelmi feladatok végrehajtása érdekében a tanulók lakóhelye

szerinti illetékes gyermekjóléti szolgálattal illetve a gyermekvédelmi rendszerekhez

kapcsolódó feladatokat ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. Az

együttműködés elsődlegesen a preventív feladatokra terjed ki, de a szociálisan, mentálisan

vagy egészségkárosító szokások miatt veszélyeztetett tanulók érdekében esetmegbeszéléseken

és közös intézkedések kezdeményezésében is együttműködnek.

Az igazgató gondoskodik az ifjúságvédelmi felelős munkájához szükséges feltételek

megteremtéséről.

Az Intézmény vezetője a nevelőtestület, a diákönkormányzat, a szülői közösség, az

osztályközösség, a tanuló vagy szülője megkeresésére, minden a résztvevők által indokoltnak

ítélt esetben, amikor a tanulókat veszélyeztető okot észlelnek, a tanuló tekintetében eljárni

illetékes gyermekjóléti szolgálatot megkeresi, és azzal együttműködve törekszik a tanulót

veszélyeztető körülmény feltárásban és megszüntetésében, minden az intézkedési körébe

jogszabály által meghatározott esetben.

III.11.2. Egészségügyi szolgálat, iskolaorvosi ellátás:

Az egészségügyi felügyeletet egy iskolaorvos és egy védőnő látja el. A védőnő és az

iskolaorvos hetente egyszer a kiírás szerint tartózkodik az iskolában. Feladatuk orvosi

rendelés megtartása, ezen belül a tanulók pályaalkalmassági vizsgálatának elvégzése, a

tanulók rendszeres orvosi vizsgálata, egészségügyi törzslapok vezetése, a tanulók általános

egészségügyi ellenőrzése. Iskolaorvosunk végzi a szakképzésbe belépők alkalmassági, illetve

a szakképzésben részt vevők időszakos orvosi vizsgálatát. Feladatuk ellátására az iskola egy

orvosi szobát biztosított a szükséges felszereléssel. Az orvosi rendelőbe a tanulók csak az

iskolaorvos, vagy a védőnő hívására léphetnek be, ott felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak.

Page 50: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

50

Az iskolaorvos a szakrendelőkkel folyamatos kapcsolatot tart, szükség szerint gondoskodik a

tanulók szakrendelésre való beutalásáról, megszervezi az egészségügyi szűrővizsgálatokat.

Az iskolaorvos végzi a szakképzésbe belépők egészségügyi alkalmassági vizsgálatát, a

szakképző évfolyamon tanulók időszakos orvosi vizsgálatát.

III.11.3. A foglalkozás egészségügyi szolgáltatás:

Az iskola dolgozói részére foglalkozás egészségügyi szolgáltatást végez.

Felvételkor vizsgálják a munkavállalók egészségügyi alkalmasságát, majd ellenőrzik azt

időszakos és rendkívüli vizsgálatok keretében. Évente munka-alkalmassági vizsgálatot

tartanak. Vezetik az egészségügyi törzslapokat, rendelési idejük az iskola titkárságán

megtalálható.

IV. Működés rendje (Ámr. 13.§ (2) bek)

IV.1. Az intézmény működési rendje (R. 4. § (1) bek. a) pont):

IV1.1. A vezetőknek az intézményben való benntartózkodási rendje:

Igazgató, vezetőség:

Minden nap: 7.30-15.40 óráig

Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitva tartás idején belül reggel 7 óra 30 perc és délután

15 óra 30 perc között az iskola igazgatójának vagy egyik helyettesének az iskolában kell

tartózkodni.

A vezetők órarendi - oktatási tevékenységének időbeosztása megegyezik a tanári, illetve

szakoktatói munkabeosztással.

IV.1.2. Pedagógusok munkarendje:

A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az

igazgatóhelyettesek állapítják meg az intézmény órarendjének függvényében.

A pedagógus köteles 7 óra 30 perctől 13 óra 30 percig a munkahelyén tartózkodni. A

pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de

Page 51: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

51

legkésőbb az adott munkanapon 7 óra 30 percig köteles jelenteni az intézmény vezetőjének

vagy helyettesének, hogy közvetlen munkahelyi vezetője helyettesítéséről intézkedhessen.

Egyéb esetben a pedagógus az igazgatótól kérhet engedélyt a tanóra elhagyásért, vagy a

tanmenettől eltérő tartalmú tanóra megtartására. A tanórák, órák elcserélését az

igazgatóhelyettes engedélyezi.

A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén - lehetőség

szerint - szakszerű helyettesítést kell tartani. Ha a helyettesítő pedagógust legalább egy nappal

a tanóra megtartása előtt bízták meg, úgy köteles a tanmenet szerint előrehaladni.

IV.1.3. Az intézmény tanulóinak munkarendje:

Az intézményi házirend tartalmazza a tanulók jogait és kötelességeit, valamint a tanulók

munkarendjének részletes szabályozását.

A házirend betartása a tanulók számára kötelező. Erre elsősorban minden tanuló saját maga,

másodsorban a pedagógusok ügyelnek. A házirendet - az intézmény vezetőjének

előterjesztésére a nevelőtestület fogadja el, a törvényben meghatározottak egyetértésével.

IV.2.1. A tanév munkarendje:

A tanév rendjéről a jogszabályok évenként rendelkeznek. E rendelkezés alapján a tanév helyi

rendjét a nevelőtestület tanévenként a munkatervben, időtervben határozza meg.

A szorgalmi idő két félévre oszlik, annak időbeosztását, a tanítási napok számát, a

vizsgaidőszakot a mindenkor a folyó tanév rendje határozza meg. A szorgalmi idő befejezését

követő első munkanapon kezdődhet az összefüggő szakmai gyakorlat az éves munkatervben

meghatározott rend szerint. Szorgalmi időben - az első és az utolsó tanítási nap között tanítási

óra, illetve tanítási nap csak rendkívül indokolt esetben maradhat el, fenntartói engedéllyel.

A referencia intézményi szerepünkből adódó szolgáltatói feladatainkat úgy szervezzük, hogy

azok a programok a tanítási rendet ne zavarják. A tervezett programokat az éves

munkatervben rögzítjük.

A tanítási idő védelme érdekében, amennyiben az iskolában bombariadó van, akkor a tanulók

és dolgozók nem távozhatnak el. A tanulók tanári, oktatói felügyelet mellett a menekülési terv

szerint kötelesek távozni az épületekből és elhagyni az iskola területét illetve rendben

gyülekezni a kijelölt helyen. Amennyiben a rendőrség és a tűzszerészek a rendes munkaidőn

belül megállapítják, hogy az épületben tovább folyhat a tanítás, akkor a félbeszakadt órával

folytatódik az aznapi tanítás. Ha a bombariadó olyan időpontban történik, amikor már nem

lehet a tanítást folytatni, akkor az elmaradt órákat ugyanazon a héten, szombati napon a

tanítás rendje szerint pótolni kell.

Page 52: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

52

IV.2.2. A tanítási nap rendje:

A tanítás helye az iskolai épület, a sportpálya, a tanpékség, a gyakorló kert, valamint a

szakmai oktatás céljára kijelölt munkahely, üzem vagy egyéb gazdálkodó szervezet

telephelye.

A képzést - az elméleti és gyakorlati oktatás hetenkénti váltakozásával, illetve a heti

gyakorlati napok beiktatásával kell megszervezni. Az elméleti, gyakorlati oktatás éves rendjét

az iskolai munkatervben, a tantárgyfelosztás mellékleteként, rögzítjük.

Az iskola a tanulók számára az órarend szerinti tanítás megkezdése előtt 1 órával nyitva áll, és

munkanapokon, este 16.00 óráig, hétfőn és csütörtökön 20.30 óráig tart nyitva.

Az elméleti és gyakorlati tanítási órák száma együttesen a napi 8 tanítási óránál nem lehet

több. Egy tanítási óra időtartama 45 perc.

Az óraközi szünetekre biztosítani kell a szüneti fegyelem ellenőrzését.

A gyakorlati képzés szervezhető - a jogszabályban előírt feltételek megléte esetén - iskolai

vagy gazdálkodó szervezet által fenntartott gyakorlóhelyen. A szakmai képzésben résztvevő

tanulók számára a gyakorlatokon az órák 60 percesek. Fiatalkorú tanuló esetében a gyakorlati

képzési idő a napi 7 órát, nagykorú tanuló esetén a napi 8 órát nem haladhatja meg. A

gyakorlati foglalkozások során szünetet, ebédszünetet biztosítunk.

A reggeli nyitva tartás kezdetétől az ügyeletes nevelők beérkezéséig, a portás, illetve a

takarítók később az ügyeletes nevelők, a délután távozó vezető után az esetleges foglalkozást

tartó pedagógus felelős az iskola működésének rendjéért, valamint ő jogosult és köteles a

szükségessé váló intézkedések megtételére.

IV.2.3. Iskolai tanműhely-tanpékség, gyakorlókert működése, rendje:

A Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola

részét képezi a gyakorlókert, és a tanpékség, amelyben a tanulók szakmai gyakorlati oktatása

folyik.

A tanműhely feladata:

A tanulók tanmenet szerinti gyakorlati képzése, szakmai vizsgáztatása.

Felnőtt képzésben résztvevők szakmai gyakorlati képzése, vizsgáztatása.

Felnőtt oktatásban résztvevők szakmai gyakorlati képzése, vizsgáztatása.

Az oktatás célját szolgáló termékek előállítása, és az ehhez szükséges anyagok beszerzése.

Az előállított termékek értékesítése.

A tanműhely éves előirányzott pénzügyi tervének megvalósítása.

A tanműhely tevékenységéhez kapcsolódó adminisztrációt a szakmai igazgató helyettes

irányítása mellett a szakoktatók, a tankerti ügyintéző és a gazdasági iroda végzi.

Page 53: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

53

IV.3.A tanulói gyakorlatok rendje a szakképzés területén

IV.3.1. Szakképzés:

Moduláris képzés esetén évfolyamtól függően 8 órás gyakorlatok, melyek 60 percesek.

Az előrehozott valamint duális szakképzés esetén a gyakorlatok idejét a helyi tantervben

rögzítettek szerint alakítjuk. A kilencedikes tízedikes évfolyam tanulóinak gyakorlata

szakmától függően 6-7 óra, a tizenegyedikes tanulóké 7-8 órás. A gyakorlati foglalkozások

órái 60 percesek.

A Csorba telepi gyakorlókert 7.30-től, az iskolai tanpékség 6.30 órától tart nyitva.

Az iskolai tanpékségünk gyakorlata 6-13 óráig tart, a külső képzőhelyek a működésükhöz

illeszkedően tartják a gyakorlati foglalkozásokat.

IV.3.2. A tanüzem, a gyakorlókert dolgozóinak munkarendje:

A gyakorlókertben dolgozók munkaideje: 7-15 óráig tart.

Az éjszakai portások munkaideje munkanapokon 15-07 óráig tart. Hétvégeken 7-7 óráig,

előzetes beosztás alapján.

Az iskolai tanpékségben dolgozó szakoktató munkaideje 6-13.30 óráig tart.

Az iskolai portások munkarendje: Az iskolában 24 órás portaszolgálat működik, a gondnok

beosztása alapján.

A dolgozók és a tanulók kötelesek tanév kezdetén munkavédelmi és tűzvédelmi oktatáson

részt venni. Az új dolgozók munkába állás előtt munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásban

részesülnek, ennek hiánya esetén nem állhatnak munkába.

A dolgozók az előírt orvosi vizsgálaton kötelesek megjelenni.

Munkaszüneti napokon, tanítási szünetben az iskola dolgozói, illetve külső személyek csak

igazgatói engedéllyel tartózkodhatnak az iskolai tanműhely területén (kivétel az arra a napra

beosztott dolgozó).

Az iskola területére bejövő gépkocsik csak a kijelölt parkolóban tartózkodhatnak. (Kivétel a

célfuvar)

A gyakorlókert területén a dolgozó mezőgazdasági jármű üzemeltetése esetén köteles a

KRESZ szabályait betartatni és fokozottan ügyelni a balesetek megelőzésére.

A gyakorlókert feladatainak elvégzéséért és a gyakorlókert rendjének betartásáért a szakmai

igazgató helyettes felelős.

Az iskolai tanpékség feladatainak elvégzéséért és a tanpékség rendjének betartásáért a

gyakorlati oktatás vezető a felelős.

Page 54: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

54

IV.3.3 Szünetek, tanítás nélküli munkanapok:

Szorgalmi időben a szünetek időtartamát a tanév rendjéről szóló rendelet tartalmazza.

A gyakorlati képzésben tanulmányi szerződéssel rendelkező tanulót tanévenként 30 nap

oktatási szünet illeti meg, melyet az iskolai szünidőben egybefüggően kell kiadni.

IV.4. A belépés és bent tartózkodás rendje azok részére, akik nem

állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel (R. 4. § (1) bek. c)

pont):

Idegenek az iskolába nem léphetnek be, nem tartózkodhatnak az iskola területén. Nem

engedhetők be az iskola területére az ügynöki, kereskedelmi tevékenységet folytató

személyek. Az iskola kapuit becsukva, zárva kell tartani.

IV.4.1. A beléptetés rendje

Az előre megbeszéltek szerint érkező személy(ek) nevét az iskola dolgozója leadja a portán,

érkezéskor a portás telefonon jelzi az iskola dolgozójának, hogy a várt személy megérkezett

és az egyeztetett helyszínre (helyiségbe) felengedi a beléptetési adminisztráció után.

Az egyéb iskolába belépni szándékozó személyek esetén a portás meggyőződik arról, hogy

akihez a látogató érkezik, vagy hivatali ügyintézés esetén annak helyettese az intézményben

tartózkodik, amennyiben a látogató az intézményben még nem járt úgy gondoskodik arról,

hogy a keresett személyt biztonságosan megtalálja.

A beléptetéskor a portás a belépési naplóba bejegyzi a bejövő személy nevét, honnan jött, a

belépés időpontját.

A belépési napló kezelése:

- a gondnok nyitja meg és zárja le, kézjegyével hitelesítve,

- az első oldalán az iskolába való belépés és benntartózkodás mindenkor érvényes rendje

található.

Az iskolába érkező személyek tartózkodási helye ügyintézéskor titkárság, irodák, tanári,

könyvtár. Várakozás esetén az igazgatói iroda előtti emeleti aula részen tartózkodhatnak.

A kertészetben vásárolni kívánók előzetes egyeztetés után a megbeszélt vezető, szakoktató

kíséretével tartózkodhatnak a gyakorló területen. A megvásárolt termékeket csak

szállítólevéllel vihetik ki a területről.

Az iskolával jogviszonyban nem állók köre, aki, engedéllyel vagy közvetlenül belépnek az

iskolába:

Engedéllyel:

- a tanulók szülei egyedi esetben,

Page 55: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

55

- pályaválasztás céljából érkező szülők, tanulók.

Közvetlenül:

- rendőrség, tűzoltóság, mentők

- iskolai rendezvényre hívott vendégek, résztvevők

- előzetesen egyeztetett időpontban:

- a FM képviselői

- az EMMI, a kormányhivatal, képviselői

- a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatósága

képviselői,

- az ASZIH munkatársai,

- a szakmai kamarák, szövetségek, társiskolák, gyakorlati képzést biztosító

gazdálkodási egységek képviselői,

- az Oktatási Hivatal megbízottja,

- szaktanácsadó,

- szakértő,

- vizsgabiztos,

- előre meghirdetett szülői értekezletre jövő szülők,

- postás, futárszolgálat,

- személygépkocsik csak az iskola parkolójában tartózkodhatnak.

IV.4.2. Hivatalos ügyintézés az iskolában:

Szorgalmi időben a nevelői és a tanulói hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában

történik hétfőtől-csütörtökig reggel 7óra 45 perctől- 8 óráig, illetve 13-15 óra között.

Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart

nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése

előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza.

IV.5. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái (R. 4. §):

IV.5.1. A tanulók részvétele:

A tanuló tanórán kívül iskolai keretek közt, vagy az iskola irányításával iskolán kívül folyó

tevékenységekben vehet részt.

A tanulók valamely intézmény, szervezet, egyesület, vállalat (ifjúsági vagy művelődési házak,

tanfolyamok, színház, művészeti csoport, sportegyesület) munkájában - amennyiben az

oktatási időt is érinti - az osztályfőnök javaslata alapján az igazgató engedélyével vehetnek

részt. A részvételhez a szülő beleegyezése szükséges.

A tanulók részvétele a tanórán kívüli foglalkozásokon önkéntes.

Page 56: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

56

A felvétel után év végéig köteles a tanuló a foglalkozásokon részt venni. Erre a beiratkozás

előtt fel kell hívni a tanuló figyelmét.

IV.5.2. Tanórán kívüli tevékenységek köre:

Tanórán kívüli foglalkozásnak tekinthető a szakkör, a könyvtári foglalkozás, a diáksportkör,

tömegsport-foglalkozás a napi rendszeres testedzéshez, a tanulmányi-, szakmai-, kulturális

verseny, sportvetélkedő és azokra való felkészítés, növényismeret gyakorlása, diáknap,

szakmai nap, sportnap, DÖK programok valamint azok, amelyeket az iskolai szervezetek az

elfogadott éves munkatervükben megterveztek.

Kezdeményezők köre:

A tanórán kívüli foglalkozások szervezését a DÖK, a tanulói szakszervezet, a nevelőtestület, a

szülői munkaközösség, továbbá más szervezetek kezdeményezhetik.

IV.5.3. Tantárgyi korrepetálások, fejlesztő pedagógiai foglalkozások:

Tanévenként az igények és lehetőségek összehangolása után a munkaközösség-vezetők

javaslata alapján kerül az ütemterv elkészítésére. A foglalkozások meghatározott helyen és

időben hetenkénti rendszerességgel folynak. Szakmai vizsgára történő felzárkóztató vagy

felkészítő foglalkozásokat elsősorban a gyenge előképzettségű és az előírt tananyag

elsajátításában lemaradást mutató tanulók részére kell szervezni.

Az iskola SNI-s illetve Nevelési Tanácsadói szakvéleménnyel rendelkező tanulói

egészségügyi/pedagógiai habilitációs-rehabilitációs fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt.

IV.5.4. Szakköri, diákköri foglalkozások:

A foglalkozások a tanítási időn kívül szervezhetők, és 1-2 órán át tartanak.

A foglalkozások tárgyát a szakköri munkaterv tartalmazza. A munkatervet, valamint a

szakkör működési rendjét a tagság készíti el és azt az igazgató hagyja jóvá. A szakkört

irányító felnőtt dolgozó, akit az igazgató bíz meg, szakköri naplót vezet az előírások szerint.

A Pedagógiai Program alapján indítandó szakkörök számát a diákok érdeklődése és az iskolai

lehetőségek szabják meg.

IV.5.5. Kirándulások, színház, tárlat, múzeum stb. látogatása:

Foglalkozási időn túl bármikor, oktatási idő alatt csak az intézmény igazgatójának előzetes

engedélyével szervezhető. A tanév során tervezett osztálykirándulások időpontját minden

vonatkozó tanév előtt augusztusban a nevelőtestület meghatározza, a munkatervben rögzíti.

A tanulmányi kirándulás, az üzemek és a kulturális intézmények látogatása az iskolai

munkaterv, továbbá az osztályfőnökök és a tanárok tanmenetének szerves része. A

kirándulásokat a diákképviselőkkel, a szülői munkaközösségekkel közösen, a tanulók és a

szülők elfogadható kérésének, javaslatainak figyelembevételével kell megszervezni.

Page 57: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

57

Két vagy többnapos kirándulás csak tanítás nélküli munkanapokon, illetve tanítási

szünetekben szervezhető, a nem az iskola munkatervében szervezett kirándulás felelőssége a

szervezőt terheli.

Az iskola által szervezett kirándulások, látogatások alkalmával annyi kísérő tanárt kell

biztosítani, amennyi a zavartalan lebonyolításhoz szükséges, de 20 tanulóként legalább 2 főt.

A kirándulásokra el kell vinni az elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelést.

A kirándulások költségeit úgy kell megállapítani, hogy a szülőket csak a legszükségesebb

mértékben terhelje.

IV.5.6. Sportkör:

Az iskolában működő iskolai sportkör célja a tanulók fizikai, sportági képzése, edzése,

egészségük megszilárdítása, a sportolási igény felkeltése, a sport eszközeivel hozzájárulni a

tanulói személyiség alakításához. Tanulói igény szerint a tornaterem minden délután igénybe

vehető tanári felügyelettel. Az igényeket a Diákönkormányzat az iskolavezetés felé közvetíti.

IV.5.7. Tömegsport:

A tömegsport célja a tanulók érdeklődési körének figyelembevételével a testnevelési tantervi

feladatok megvalósítása.

A foglalkozások keretén belül történik az iskola lehetőségeinek és hagyományainak

megfelelően kialakult sportágakban a házi versenyek és az iskolák közötti versenyek,

bajnokságok lebonyolítása.

IV.5.8. Testedzés:

A mindennapos testedzés megszervezéséről a heti 5 óra, szakképzés esetén 3 óra órarendbe

történő állításával gondoskodunk. E mellett az iskolai sportkör és tömegsport, valamint a

"nyitott tornaterem" keretében gondoskodunk a rendszeres testedzésről.

IV.5.9. Gyógytestnevelés, könnyített testnevelés:

A 20/2012. évi EMMI rendelet 142.§- a alapján azon tanulók számára, akiknek az egészségi

állapota indokolja, iskolaorvosi, szakorvosi szűrővizsgálat alapján könnyített vagy

gyógytestnevelés órára osztjuk be. Ezeket az órákat lehetőség szerint a többiekkel együtt,

azonos csoportban szervezzük. A könnyített, és gyógy testnevelési foglalkozásokat úgy

biztosítjuk, hogy a mindennapos testnevelés esetükben is megvalósuljon. Az orvosi

szűrővizsgálatot május 15.-éig végezzük el. A vizsgált tanulókról iskolánk nyilvántartást

vezet, melyben rögzítjük a felvételi állapotot, az ellenőrző vizsgálatok eredményét.

A rendeletek figyelembe vételével intézményünk a kijelölt gyógy-testnevelőkkel

együttműködve szervezi meg a gyógytestnevelési foglalkozásokat. A gyógytestnevelési

foglalkozások az arra kijelölt intézményekben kerülnek megtartásra.

Page 58: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

58

Felmentjük a tanulót a testnevelés órai foglalkozások alól, amennyiben mozgásszervi,

belgyógyászati vagy egyéb szakorvos által megállapított egészségkárosodása, állapota nem

teszi lehetővé a testnevelés órán való részvételét.

IV.5.10. Külföldi utazások tanulókra és alkalmazottakra vonatkozó közös

szabályai:

Tanítási idő alatt vagy azon kívül a tanulók, szorgalmi időben a közalkalmazottak minden

olyan egyéni és csoportos utazásához, amelynek célja külföldön tanulmányok folytatása,

tanulmányút, szakmai gyakorlat, a külföldi továbbképzésen, tudományos, művészeti vagy

egyéb kulturális rendezvényeken való részvétel, az iskola igazgatójának engedélye szükséges.

A tanulók csoportos utazása esetén az engedély megadásához szükséges kérelmet az utazó

csoport vezetője az utazás előtt két hónappal az igazgatónak írásban nyújtja be.

A kérelemnek tartalmaznia kell: a külföldön tartózkodás időpontját, útvonalát, szálláshelyét, a

résztvevő tanulók számát, kísérő tanáraik nevét.

A tanítási idő alatt tervezett utazás céljára az alkalmazottak részére, amennyiben szükséges a

szabadságot, a tanulók részére a tanításban való távolmaradást az igazgató az érvényes

jogszabályok, rendelkezései szerint jogosult engedélyezni. A tanulmányutakhoz az igazgató

engedélyével az iskola mikrobusza igénybe vehető.

Az igazgató szorgalmi időben történő három napon túli külföldi távollétéhez a munkáltató

engedélye szükséges.

IV.5.11. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával

kapcsolatos feladatok (R. 4. § (1) bek. j) pont):

Minden évben megszervezzük hagyományos rendezvényeinket, programjainkat

A tanítási év során felmerülő megemlékezések, ünnepélyek, hagyományőrző rendezvények az

alkalom jellegétől függően lehetnek

- az iskola működésével kapcsolatos rendezvények,

- tanévnyitó ünnepély,

- szalagavató ünnepély,

- ballagás,

- egyéb kulturális sportrendezvények,

- pályaválasztási napok,

- karácsonyváró mulatságok,

- Debreczeni Márton Nap,

- állami nemzeti ünnepek

- névadó személyéhez kötődő megemlékezések.

Az iskolai ünnepélyek és megemlékezések tartalmukban és külsőségeikben szolgálják a

nevelési célokat, elősegítik az iskola hírnevének öregbítését.

Page 59: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

59

Az első tanítási napon tanévnyitó, az utolsó tanítási napot követő héten pedig tanévzáró

ünnepély tartható.

Az iskolai ünnepélyeken a nevelőtestület és a tanulóifjúság minden tagjának megjelenése

kötelező. Meghívandók köre: Szülői munkaközösség, Gazdálkodó szervek képviselői.

A megtartott ünnepélyeket, megemlékezéseket az osztályfőnök az osztálynaplóba bejegyzi.

IV.6. A tanulókkal szembeni fegyelmi eljárás rendje

A büntetés során a fokozatosság elvét betartjuk, kivéve azon súlyos eseteket, amikor a vétség

nem arányos az alacsonyabb fokozatú büntetéssel. A büntetésekről a tanulóközösséget, a

nevelőtestületet folyamatosan tájékoztatjuk.

IV.6.1. Fegyelmi bizottság:

A tanulók fegyelmi ügyeinek kivizsgálása és a fegyelmi eljárás lefolytatására és a fegyelmi

büntetés kiszabására a nevelőtestület fegyelmi bizottságot hoz létre.

IV.6.2. A fegyelmi bizottság tagjai:

elnök, aki az igazgató által megbízott pedagógus

az ifjúságvédelmi feladatokat ellátó pedagógus

a diákönkormányzat képviselője

az osztályfőnök

IV:6.3. A fegyelmi bizottság tevékenysége:

A bizottság a félévi illetve az év végi nevelési értekezleten köteles beszámolni a munkájáról.

A fegyelmi büntetések általános szabályozása a nemzeti köznevelési törvény alapján

(1) Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján,

írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi eljárás megindítása és

lefolytatása kötelező, ha a tanuló maga ellen kéri. Kiskorú tanuló esetén e jogot a szülő

gyakorolja.

(2) A fegyelmi büntetés lehet:

a) megrovás,

b) szigorú megrovás,

c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása,

d) áthelyezés másik osztályba vagy iskolába,

e) kizárás az iskolából,

f) kizárás az iskolából felfüggesztve legalább 3 hónapra

Page 60: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

60

(3) Tanköteles tanulóval szemben a (2) bek. e)-f) pontjában és az (5) bek. e) pontjában

meghatározott fegyelmi büntetés csak rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén

alkalmazható. Ekkor a szülő köteles új iskolát, kollégiumot keresni a tanulónak. Abban az

esetben, ha a tanuló más iskolában, kollégiumban történő elhelyezése a szülő

kezdeményezésére 15 napon belül nem oldódik meg, a kormányhivatal 7 napon belül

köteles másik iskolát, kollégiumot kijelölni számára. A (2) bek. d) pontjában szabályozott

fegyelmi büntetés akkor alkalmazható, ha az iskola igazgatója a tanuló átvételéről a

másik iskola igazgatójával megállapodott. A (2) bek. c) pontjában meghatározott

fegyelmi büntetés szociális kedvezményekre és juttatásokra nem vonatkoztatható.

A tanulóval szemben ugyanazért a kötelességszegésért csak egy fegyelmi büntetés

állapítható meg.

IV.6.4. A kizárás szabályozása (R. 55. §)

(1) Ha a kizárás az iskolából fegyelmi büntetést megállapító határozat a középiskola utolsó

évfolyamának vagy a szakiskola utolsó szakképzési évfolyamának sikeres elvégzése után

válik végrehajthatóvá, a tanuló nem bocsátható érettségi vagy szakmai vizsgára.

(2) A tanuló – a megrovás és a szigorú megrovás kivételével – a fegyelmi határozatban

foglaltak szerint a fegyelmi büntetés hatálya alatt áll.

(3) A fegyelmi jogkör gyakorlója a büntetés végrehajtását a tanuló különös méltánylást

érdemlő körülményeire és az elkövetett cselekmény súlyára tekintettel legfeljebb hat

hónap időtartamra felfüggesztheti.

IV.6.5. Egyeztető eljárás szabályai (R. 53-54. §)

célja: a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedett közötti megállapodás

létrehozása a sérelem orvoslása érdekében,

megelőzi a fegyelmi eljárást, de nem kötelező a lefolytatása,

csak akkor van rá lehetőség, ha azzal a sérelmet elszenvedő fél – kiskorú sérelmet

elszenvedő fél esetén a szülő –, valamint a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló –

kiskorú kötelességszegéssel gyanúsított tanuló esetén a szülő – egyetért,

harmadszori kötelességszegés esetén a fegyelmi jogkör gyakorlója az egyeztető eljárás

alkalmazását elutasíthatja,

ha az egyeztető eljárás eredményre vezet (írásbeli megállapodás jön létre a kötelesség-

szegéssel gyanúsított tanuló és a sérelmet elszenvedő fél között), e megállapodás

mellékelésével bármelyik fél kezdeményezésére a sérelem orvoslásához szükséges időre,

de legfeljebb három hónapra az eljárást fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje alatt

a sérelmet elszenvedő fél, kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő nem kérte a

fegyelmi eljárás lefolytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni,

az egyeztető eljárás lefolytatásáért a fegyelmi jogkör gyakorlója felel, a technikai

feltételek biztosítása is az intézmény feladata,

az egyeztető eljárást olyan nagykorú személy vezetheti, akit a sérelmet elszenvedő fél

és a kötelességszegő tanuló egyaránt elfogad.

Page 61: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

61

IV.6.6. A fegyelmi eljárás (R. 56-57. §):

A fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót, a kiskorú tanuló szülőjét, a gyakorlati képzés

során elkövetett fegyelmi vétség esetén – ha a fegyelmi vétséggel érintett gyakorlati

képzés folytatója nem az iskola – a gyakorlati képzés folytatóját (gazdálkodó szervezet)

értesíteni kell a tanuló terhére rótt kötelességszegés megjelölésével. Az értesítésben fel

kell tüntetni a fegyelmi tárgyalás időpontját és helyét, azzal a tájékoztatással, hogy a

tárgyalást akkor is meg lehet tartani, ha a gyakorlati képzés folytatója a szabályszerű

értesítés ellenére, valamint a tanuló, a szülő ismételt szabályszerű meghívás ellenére nem

jelenik meg. Az értesítést oly módon kell kiküldeni, hogy azt a tanuló, a szülő külön-

külön a tárgyalás előtt legalább nyolc nappal megkapja.

A fegyelmi eljárást – a megindításától számított harminc napon belül – egy tárgyaláson

be kell fejezni. Az eljárás során lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanuló, a szülő,

továbbá a gyakorlati képzés folytatóját érintő kérdésekben a gazdálkodó szervezet

képviselője az üggyel kapcsolatban tájékozódhasson, véleményt nyilváníthasson, és

bizonyítási indítvánnyal élhessen.

A fegyelmi tárgyalás megkezdésekor a tanulót figyelmeztetni kell jogaira, ezt követően

ismertetni kell a terhére rótt kötelességszegést, valamint a rendelkezésre álló

bizonyítékokat.

A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az elkövetett

cselekmény súlyát figyelembe kell venni.

A tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról feljegyzést kell készíteni, amelyben fel kell

tüntetni a tárgyalás helyét és idejét, a tárgyaláson hivatalos minőségben részt vevők

nevét, az eset leírását és a meghozott fegyelmi határozatot. Szó szerint kell rögzíteni az

elhangzottakat, ha a tárgyalás vezetője szerint ez indokolt, valamint ha azt a tanuló, a

szülő kéri.

A fegyelmi jogkör gyakorlója köteles a határozathozatalhoz szükséges tényállást

tisztázni. Ha ehhez a rendelkezésre álló adatok nem elegendők, hivatalból vagy kérelemre

bizonyítási eljárást folytat le. Bizonyítási eszközök a tanuló és a szülő nyilatkozata, az

irat, a tanúvallomás, a szemle és a szakértői vélemény.

A fegyelmi eljárás során törekedni kell minden olyan körülmény feltárására, amely a

kötelességszegés elbírálásánál, a fegyelmi büntetés meghozatalánál a tanuló ellen vagy a

tanuló mellett szól.

A gyakorlati képzés keretében elkövetett kötelességszegésért a fegyelmi eljárást az

iskolában kell lefolytatni.

IV.6.7. Oktatásügyi közvetítő eljárás:

Az R. 62. §-a alapján:

(1) Ha a nevelési-oktatási intézmény a tanulót veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel

nem tudja megszüntetni, vagy a tanulóközösség védelme érdekében indokolt, segítséget

Page 62: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

62

kérhet konfliktuskezelési szaktanácsadótól, valamint az ifjúságvédelmi, családjogi

területen működő szolgálattól

(2) Az oktatásügyi közvetítő (a továbbiakban: közvetítő) a közvetítői eljárás során

pártatlanul, lelkiismeretesen, a szakmai követelmények szerint közreműködik a

megállapodás létrehozásában. A közvetítőnek tiszteletben kell tartania az eljárásban

résztvevők emberi méltóságát, és biztosítania kell, hogy a résztvevők egymással szemben

is tisztelettel járjanak el.

(3) A közvetítőt a fenntartó egyetértésével az intézményvezető kéri fel és bízza meg írásban,

a közvetítő e tevékenysége körében nem utasítható.

(4) Az egyeztetési eljárás dokumentációjának elkészítéséért a közvetítő felel.

(5) Az eljárás sikere érdekében a közvetítő előkészítő üléseket tarthat.

(6) A közvetítő nem járhat el, ha

a) valamelyik felet képviseli,

b) a felek bármelyikének a Ptk. szerinti hozzátartozója,

c) a felek bármelyikével vagy az érintett köznevelési intézménnyel munkaviszonyban,

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, továbbá tagsági viszonyban áll, ide

nem értve a fegyelmi jogkör gyakorlójától kapott felkérést, a vele kötött megbízási

jogviszonyt,

d) az ügyben egyébként érdekelt, elfogult.

(7) Az összeférhetetlenségről a közvetítő köteles a feleket a felkérést követően

haladéktalanul tájékoztatni.

(8) A közvetítőt – ha a felek az írásbeli megállapodásban másképpen nem rendelkeztek –

titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tényt és adatot illetően, amelyről a

közvetítői tevékenységével összefüggésben szerzett tudomást. A közvetítő titoktartási

kötelezettsége a közvetítői tevékenység megszűnése után is fennáll. A közvetítőt az

egyeztetési eljárás tárgyában későbbi fegyelmi, hatósági, bírósági, eljárásba nem lehet

tanúként megidézni.

(9) Ha az oktatásügyi közvetítésre az egyeztetési eljárás keretében kerül sor, a megállapodás

akkor jön létre, ha a sérelmet elszenvedő fél és a kötelességszegő tanuló között a

kötelességszegéssel okozott kár megtérítése vagy a káros következményeinek egyéb

módon való jóvátétele, enyhítése tekintetében azonos álláspont alakul ki.

(10) Az egyeztetési eljárás végén a megállapodás kötelező elemeként

a) az egyeztetési megbeszélés helyét, idejét,

b) az eljáró közvetítő, a sérelmet elszenvedő fél, a kötelességszegő tanuló, a képviselő, és

az egyeztetési megbeszélésen részt vevő személyek nevét, lakcímét,

c) a kötelességszegés rövid összefoglalását,

d) a sérelem jóvátételének módját, határidejét,

e) az eljárási költség viselését (amennyiben megállapodás nem született, a felmerült

eljárási költségeket a felek fele-fele arányban viselik),

f) a megállapodásra vonatkozó nyilvánossági szabályokat,

g) a felek, – kiskorú kötelességszegő esetén – a szülő és a közvetítő aláírását

írásban kell rögzíteni.

Page 63: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

63

(11) A megállapodásban vállalt kötelezettségek nem ütközhetnek jogszabályba, a kötelesség-

szegéssel arányban kell állniuk, és nem sérthetik a kötelességszegő tanuló emberi

méltósághoz való jogát, valamint más alapvető jogait.

(12) A közvetítő a sérelmet elszenvedő fél és a kötelességszegő tanuló között létrejött

megállapodás egy-egy példányát a sérelmet elszenvedő félnek és a kötelességszegő

tanulónak vagy a jelen lévő képviselőjüknek átadja.

(13) Az egyeztetési eljárásban létrejött megállapodás nem érinti a sérelmet elszenvedőnek azt

a jogát, hogy a fegyelmi eljáráson kívül a bűncselekményből, szabálysértésből származó

igényét egyéb eljárás keretében érvényesítse.

(14) Az egyeztetési eljárás azon a napon fejeződik be, amikor

a) a sérelmet elszenvedő fél vagy a kötelességszegő tanuló kijelenti a közvetítő előtt,

hogy kéri a közvetítői eljárás befejezését,

b) a sérelmet elszenvedő fél vagy a kötelességszegő tanuló az egyeztetéshez való

hozzájárulását visszavonta,

c) az egyeztetési eljárásra rendelkezésre álló 15 nap eredménytelenül telt el, vagy

d) megállapodás született.

IV.6.8. A fegyelmi határozat, a fegyelmi határozat kihirdetése, végrehajtása:

Az R. 58. §-a és az Nkt. 58. § (13) bekezdése alapján:

(1) A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson szóban ki kell hirdetni. A kihirdetéskor

ismertetni kell a határozat rendelkező részét és rövid indokolását. Ha az ügy

bonyolultsága vagy más fontos ok szükségessé teszi, a határozat szóbeli kihirdetését az

elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója legfeljebb nyolc nappal elhalaszthatja.

(2) A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha

a) a tanuló nem követett el kötelességszegést,

b) a kötelességszegés nem indokolja a fegyelmi büntetés kiszabását,

c) a kötelességszegés elkövetésétől számított három hónapnál hosszabb idő telt el,

d) a kötelességszegés ténye nem bizonyítható, vagy

e) nem bizonyítható, hogy a kötelességszegést a tanuló követte el.

(3) A fegyelmi határozatot a kihirdetést követő hét napon belül írásban meg kell küldeni az

ügyben érintett feleknek, kiskorú fél esetén a szülőjének, ha a gazdálkodó szervezet

képviselője az eljárásban részt vett, a gazdálkodó szervezetnek.

(4) Megrovás és szigorú megrovás fegyelmi büntetés esetén a határozatot nem kell írásban

megküldeni, ha a fegyelmi büntetést a tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülő is –

tudomásul vette, a határozat megküldését nem kéri, és eljárást megindító kérelmi jogáról

lemondott.

(5) A fegyelmi határozat rendelkező része tartalmazza a határozatot hozó szerv megjelölését,

a határozat számát és tárgyát, a tanuló személyi adatait, a fegyelmi büntetést, a büntetés

időtartamát, a felfüggesztését és az eljárást megindító kérelmi jogra való utalást.

(6) A fegyelmi határozat záró része tartalmazza a határozat meghozatalának helyét és idejét,

a határozatot hozó aláírását és a hivatali beosztásának megjelölését.

Page 64: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

64

(7) Végrehajtani csak jogerős fegyelmi határozatot lehet. Ha a végrehajtás elmaradása a többi

tanuló jogait súlyosan sértené vagy más elháríthatatlan kárral, veszéllyel járna, az

elsőfokú határozat a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

IV.6.9. Jogorvoslati eljárás:

Az R. 59. §-a alapján:

(1) Az elsőfokú határozat ellen a tanuló, kiskorú tanuló esetén pedig a szülő is nyújthat be

fellebbezést. A fellebbezést a határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül kell

az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához benyújtani.

(2) A fegyelmi büntetést megállapító határozat ellen benyújtott kérelmet az elsőfokú

fegyelmi jogkör gyakorlója a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül köteles

továbbítani a másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához. Iskolánk (elsőfokú fegyelmi

jogkör gyakorlója) a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül köteles azt

továbbítani a Földművelésügyi Minisztérium Szakképzési Osztályához (másodfokú

fegyelmi jogkör gyakorlója) A felterjesztéssel együtt az ügy valamennyi iratát továbbítani

kell, az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójának az ügyre vonatkozó véleményével

ellátva.

IV.6.10. A tanuló kártérítési felelőssége:

Az Nkt. 59. §-a és az R. 61. §-a alapján:

(1) Ha az iskolának a tanuló kárt okozott, az igazgató köteles a károkozás körülményeit

megvizsgálni, az okozott kár nagyságát felmérni, és lehetőség szerint a károkozó és a

felügyeletét ellátó személyét megállapítani.

(2) Ha a vizsgálat megállapítása szerint a kárt az iskola tanulója okozta, a vizsgálat

eredményéről a tanulót, kiskorú tanuló esetén szülőjét haladéktalanul tájékoztatni kell. A

tájékoztatással egyidejűleg a szülőt fel kell szólítani az Nkt. 59. § (1)-(2) bekezdéseiben

meghatározottak szerint az okozott kár megtérítésére.

(3) Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a nevelési-

oktatási intézménynek vagy a gyakorlati képzés szervezőjének jogellenesen kárt okoz, a

Ptk. szabályai szerint kell helytállnia.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott esetben a kártérítés mértéke nem haladhatja meg

a) gondatlan károkozás esetén a kötelező legkisebb munkabér – a károkozás napján

érvényes rendelkezések szerint megállapított – egyhavi összegének 50 %-át,

b) ha a tanuló cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, szándékos károkozás

esetén az okozott kár, legfeljebb azonban a kötelező legkisebb munkabér – a

károkozás napján érvényes rendelkezések szerint megállapított – öt havi összegét.

(5) Az iskola, a gyakorlati képzés szervezője a tanulónak a tanulói jogviszonnyal, gyakorlati

képzéssel összefüggésben okozott kárért vétkességére tekintet nélkül, teljes mértékben

felel. A kártérítésre a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni azzal a kiegészítéssel, hogy a

nevelési-oktatási intézmény vagy a gyakorlati képzés szervezője felelőssége alól csak

akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok

Page 65: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

65

idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt, ha azt a károsult elháríthatatlan magatartása

okozta.

(6) Ha a szakképző iskola tanulója tanulószerződést kötött, a gyakorlati képzés szervezőjének

vagy a tanulónak okozott kár megtérítésére a szakképzésről szóló törvény rendelkezéseit

kell alkalmazni.

IV.7. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje (R. 4. § (1) bek. b)

pont):

A nevelő oktató munka belső ellenőrzésének a célja, hogy figyelemmel kísérje a pedagógiai

munka megvalósítását, segítséget adjon az egyes feladatok megvalósításához, a tapasztalatok

alapján lehetővé tegye a szükséges korrekciókat, ellenőrizze és számon kérje a feladatok

végrehajtását.

Az iskola éves munkatervében egy tanévre megtervezi a szakmai ellenőrzést. Az ellenőrzési

terv tartalmazza az ellenőrzés célját, formáját, módszerét, az ellenőrzésben részt vevők körét,

az ellenőrzött szakterületeket, az ellenőrzés tapasztalatainak ismertetési módját.

Alkalomszerűen is történhet ellenőrzés a problémák feltárása, és a napi felkészültség

felmérése érdekében. Az igazgató, illetve helyettesei jogosultak előzetes bejelentés nélkül órát

látogatni illetve ellenőrizni.

Az oktató-nevelő munka belső ellenőrzésére jogosultak:

- igazgató

- igazgatóhelyettesek

- munkaközösség-vezetők,

- gyakorlati oktatásvezető,

- az igazgató megbízása, felkérése alapján külső szakértő

A belső ellenőrzés formái:

- tanórák, tanórán kívüli foglalkozások látogatása,

- tanulói munkák ellenőrzése, tudás mérés és vizsgák szervezése,

- adminisztratív munkák ellenőrzése, közokiratok vezetésének vizsgálata,

- szakértői szakmai ellenőrzés megbízás szerint,

- a mérés értékelési rendszer eredményeinek felhasználása.

A belső ellenőrzés célja:

- eredményesség, hatékonyság, probléma feltárása,

- tájékozódás, segítségnyújtás,

- feladatok, utasítások végrehajtásának ellenőrzése,

- tapasztalatok felhasználása új módszerek kialakítására.

Az ellenőrzési tervben nem szereplő vizsgálatokat, óralátogatásokat, tudás méréseket, vizsgák

szervezését az igazgató rendelheti el a tanulók érdekében - lehetőség szerint az ellenőrzés

megkezdése előtt 7 nappal.

Page 66: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

66

Az igazgatóhelyettesek a felügyeleti területükön az éves ellenőrzési tervnek megfelelő teljes

körű ellenőrzésre jogosultak. Fontos ellenőrzési terület a közokiratok nyilvántartása, pontos

naprakész felelősségteljes vezetése.

A szakmai munkaközösség vezetők működési területükön az éves ellenőrzési terv alapján

vizsgálják:

- a tantervi fegyelem betartását,

- a tantervi követelmények megvalósulását,

- a pedagógiai elvek érvényesülését,

- a tanítással kapcsolatos adminisztrációt.

Az ellenőrzések tapasztalatainak értékelése:

Az ellenőrzést végzők tapasztalataikról rendszeresen beszámolnak az igazgatónak. Az

ellenőrzés tapasztalatainak megbeszélése minden ellenőrzésnél személyre szólóan az

érdekelttel történik. Az igazgató a tanév végi átfogó értékelésében elemzi az ellenőrzési terv

megvalósulását.

IV.8. A könyvtár működési szabályzata (R. 4. § (2) bek. g) pont):

(lásd ... számú melléklet)

Az iskolában a nevelő-oktató munka és a tanulók önálló ismeretszerzésének elősegítése

érdekében iskolai könyvtár működik. Könyvtárunk rendelkezik a jogszabályban előírt

alapkövetelményekkel: a használók által könnyen megközelíthető könyvtárhelyiséggel, amely

alkalmas az állomány szabadpolcos elhelyezésére és legalább egy iskolai osztály egyidejű

foglalkoztatására, legalább háromezer könyvtári dokumentum megléte, tanítási napokon a

tanulók, pedagógusok részére megfelelő időpontban a nyitva tartás biztosítása, rendelkezik a

különböző információhordozók használatához, az újabb dokumentumok előállításához, a

könyvtár működtetéséhez szükséges nyilvántartások vezetéséhez, katalógus építéséhez

szükséges eszközökkel. Intézményünk jól felszerelt könyvtára a kor kihívásainak megfelelően

segíti az információhoz való ingyenes hozzáférést papíralapon és digitális úton egyaránt.

Iskolánk dolgozói és tanulói a könyvtári szabályzat betartása mellett ingyenesen használhatják

illetve kölcsönözhetik a szak-és szépirodalmat, az audiovizuális anyagot, a folyóiratokat,

böngészhetnek interneten.

A könyvállomány fejlesztése a gyűjtőköri szabályzatban foglaltak szerint történik.

A könyvtár közösségi térként is működik: könyvtárhasználati órák mellett lehetőség nyílik

tanulmányi versenyekre, kézműves-és fejlesztő foglalkozásokra, zenehallgatásra, filmnézésre.

Könyvtárunk nyitva tart minden hétköznap 8 órától 14 óráig.

Page 67: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

67

IV.9. Tankönyvrendelés, tankönyvellátás és tankönyvtámogatás

(Tpr. 29. § (3) bek.):

IV.9.1. Az iskolai tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendje:

Az iskolai tankönyvrendelést az iskola igazgatójának jóváhagyásával a szakmai

munkaközösségek készítik el a megbízott tankönyvfelelős koordinálásával. Az iskola minden

év február 15-ig a tankönyvrendelést előkészíti.

A kiegészítő megrendelést a beiratkozás után, vagy szeptemberben az alaprendelésekkel

azonos módon kell megtenni.

A köznevelési törvény (2011. évi CXC. törvény) 46. § (5) bekezdése alapján az állam

biztosítja, hogy a tanuló számára a tankönyvek térítésmentesen álljanak rendelkezésre.

IV.9.2. Az iskolai tankönyvellátás megszervezésének helyi rendje:

Felmérés

hány tanulónak lehet biztosítani a tankönyvellátást

iskolai könyvtárból, könyvtárszobából

valamint itt kell fölmérni a normatív kedvezményre való jogosultságot.

A felmérés határideje: november 15. illetve folyamatosan a tanév végéig.

Szülők tájékoztatása

Az iskola tájékoztatja a szülőket a normatív kedvezmények igénybevételének lehetőségéről,

további kedvezmények lehetőségéről, valamint kikéri véleményüket a tankönyvellátás

rendjéről. A feladat felelőse: az igazgató.

IV.9.3. Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának helyi rendje:

A tankönyvfelelős felmérés alapján megállapítja, hogy hány tanulónak kell biztosítania a

normatív kedvezményt, illetve hány tanuló igényel és milyen tankönyvtámogatást a normatív

kedvezményen túl.

A normatív kedvezmény iránti igényt jogszabályban meghatározott igénylőlapon kell

benyújtani. A normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratot legkésőbb a tanév

végéig be kell adni. Újonnan beiskolázott tanulók esetében legkésőbb szeptember 30.-ig, illetve

a beiratkozást követő két héten belül. Az igazoló okiratokat a tankönyvfelelős fénymásolatban

csatolja az igénylőlaphoz.

A normatív kedvezményre való jogosultság igazolása nélkül normatív kedvezményen alapuló

tanulói tankönyvtámogatás nem adható.

Iskolánk tanulóinak többsége ingyenes tankönyvre jogosult. Mivel a normatív támogatás

összegéből nem tudjuk a szükséges tankönyvek mindegyikét biztosítani, ezért tanulóink

számára a könyvtárból tartós tankönyveket, illetve használt tankönyveket is kölcsönzünk.

Page 68: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

68

IV.10. Az elektronikus és az elektronikus úton előállított

nyomtatványok kezelési rendje

IV.10.1. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok

kezelési rendje:

Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén

tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt

dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak

megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az

intézmény igazgatója alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer

használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi

dokumentumok papír alapú másolatát:

az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása

az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések

a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések

az október 1-jei pedagógus és tanulói lista

Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az

igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni.

Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A

dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az iskola informatikai hálózatában egy külön e

célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai

rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek

(az iskolatitkár és az igazgatóhelyettesek) férhetnek hozzá.

IV.11.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési

rendje:

Iskolánkban nem használunk elektronikus naplót.

Az elektronikus formában elkészített tanuló nyilvántartást félévente kinyomtatjuk, és aláírt

lepecsételt formában tároljuk.

Az elektronikusan készült dokumentumokat iskolánk szervergépén, valamint a vezetők

számítógépén tároljuk.

Az adatok, iratok tárolásával kapcsolatos feladatok az iratkezelési szabályzatban találhatóak.

Page 69: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

69

IV.11. Intézményi védő, óvó előírások (R. 4. § (1) bek. m) pont)

IV.11.1. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje (R. 4. § (1) bek. l)

pont):

Az egészségügyi felügyeletet egy iskolaorvos és egy védőnő látja el. Feladatuk orvosi

rendelés megtartása, ezen belül a tanulók rendszeres vizsgálata, egészségügyi törzslapok

vezetése, a tanulók általános egészségügyi ellenőrzése, a szakmai képzésben résztvevők

alkalmassági, és időszakos orvosi vizsgálata. Erre a célra az iskola egy orvosi szobát

biztosított a szükséges felszereléssel. Az iskola működése során az ÁNTSZ előírások

maradéktalanul betartásra kerülnek. Tanévenként az iskolában sor kerül minden tanuló

belgyógyászati, szemészeti fogászati vizsgálatára.

IV:11.2. A dolgozók feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésében és

a baleset esetén (R. 168.-169.§):

Az iskola munkavédelmi szabályzata tartalmazza a tanulóbalesetek megelőzésére vonatkozó

szabályokat.

Az igazgató felelős a munkavédelmi szabályzat korszerűsítéséért, folyamatos

karbantartásáért, az abban foglaltak betartása ellenőrzésének megszervezéséért, az

érintésvédelmi, illetve a tűzvédelmi vizsgálatok elvégzéséért.

Az igazgató rendszeresen ellenőrzi és ellenőrizteti az intézmény területén a

munkakörülményeket, a biztonságtechnikai jellemzőket, a munkavédelmi előírások betartását,

a gépek és kéziszerszámok állapotát és gondoskodik a gépek, berendezések időszakos

biztonságtechnikai felülvizsgálatának elvégzéséről, betartja és betartatja a tanulókra

vonatkozó munkabiztonsági szabályokat. Köteles gondoskodni arról, hogy a tanulók az előírt

munkavédelmi oktatáson részt vegyenek. Szükség esetén elrendeli a soron kívüli

munkavédelmi oktatást.

A tanulók számára munka-, tűz- és környezetvédelmi oktatást kell tartani minden tanév

kezdetén az első osztályfőnöki órán, testnevelési órán, az első gyakorlati foglalkozáson

valamint kémia és fizika kísérleti óra, sportfoglalkozás, tanulmányi kirándulás és tábor

megkezdése előtt, amit jegyzőkönyvben kell rögzíteni, és azt a résztvevők aláírásukkal

igazolják. Az oktatást a szakmai gyakorlaton félévente meg kell ismételni. Az új

munkafolyamatok előtt a speciális munkavédelmi eljárásokat, veszélyforrásokat a tilos és

elvárható magatartásokat ismertetni, tudatosítani kell. Arra kell törekedni, hogy a tanult

ismeretek a tanulók életformájává és mindennapi gyakorlatává váljanak.

A munkavédelmi oktatás megtartása és az azon való részvétel kötelező. Az oktatás

megtörténtét írásban rögzíteni kell.

A pedagógusok kötelesek a tanulók egészsége és testi épsége érdekében betartani és betartatni

a tantárgyak oktatására vonatkozó munkabiztonsági előírásokat.

A vezetők és alkalmazottak kötelesek mindent megtenni a balesetek megelőzése érdekében.

Page 70: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

70

Baleset esetén a sérült illetve a balesetet észlelő személy köteles a balesetet a sérült közvetlen

felügyeletét ellátó személynek (tanár, szakoktató) haladéktalanul jelenteni, aki a tudomására

jutott balesetet az intézményvezetőnek vagy helyettesének, illetve a munkavédelmi

megbízottnak köteles azonnal jelenteni, majd azonnal meg kell kezdeni az elsősegélynyújtást.

További bejelentést súlyosabb baleset esetén a Földművelésügyi Minisztérium felé kell

jelenteni.

Egészségügyi károsodás esetén értesíteni kell az ÁNTSZ-t.

A tanulói balesetekről tanulói baleseti jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvek öt évig

nem selejtezhetők. A jegyzőkönyvek a munkavédelmi szabályzatban foglaltaknak

megfelelően készül, egy példányt a tanulónak, illetve a dolgozónak kell átadni.

A munka-, tűz és környezetvédelmi oktatás megtartása, a baleseti jegyzőkönyvek vezetése és

az ezzel kapcsolatos adminisztráció a munkavédelmi és tűzvédelmi megbízott feladata. A

balesetekről a jogszabályban írt módon nyilvántartást kell vezetni a munkavédelmi

megbízottnak.

A tanulók által nem vagy csak felügyelet mellett használható eszközök listáját a 20/2012.

EMMI rendelet 170. §-a tartalmazza.

IV.11.3. A rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendők (R. 4.

§ (1) bek. n) pont):

Rendkívüli eseményen kell érteni minden olyan eseményt, amelynek bekövetkeztét előre nem

lehet látni (tűz, árvíz, belvíz, földrengés, bombariadó).

Rendkívüli esemény esetén haladéktalanul értesíteni kell a gondnokot, illetve az intézmény

vezetőjét.

IV.11.4. Riadó elrendelése, végrehajtása:

Rendkívüli esemény bekövetkeztekor az iskolában való benntartózkodás rendje szerint

illetékes első számú vezető riadót rendel el.

A rendkívüli eseményt, a riadót két percen túli, szaggatott csengőjelzéssel (azonos a tűzriadó

jelzéssel), kolomppal, iskolarádión, vagy hangosbeszélőn keresztül bemondott szöveggel,

vagy élőszóval kell jelezni!

A kiürítés folyamatos, pánikmentes végrehajtásának érdekében a megadott jelre a

tantermekben és tanműhelyekben lévő tanulók, tanárok és szakoktatók, szakmunkások

felügyelete mellett fegyelmezetten, gyorsan elhagyják a tantermeket, tanműhelyeket.

A tanárok, szakoktatók, szakmunkások, munkahelyi vezetők ellenőrzik a tanulók és a

dolgozók létszámát, ha hiányzik valaki, azonnal jelezni kell a legközelebbi vezetőnél, aki

továbbítja az információt a riadó végrehajtásával megbízott vezetőnek.

A dolgozók (tanulók) a kiürítés végrehajtásának megbízott vezető utasításainak betartása

mellett kötelesek a további intézkedésig a kijelölt gyülekezési helyen tartózkodni.

A helyiségek elhagyása előtt a foglalkozást vezető tanárok, szakoktatók, szakmunkások,

illetve az ott dolgozók kötelesek a helyiséget áramtalanítani (gépek, berendezések, készülékek

Page 71: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

71

kikapcsolása). Az épületek áramtalanítása a gondnok feladata. A tantermek, helyiségek

ajtajait nyitva kell hagyni. A gázcsapok elzárása a gondnok feladata.

A lefújásra két percen túli egyhangú csengőjelzés, az iskolarádión bemondva, vagy a

hangosbeszélőn keresztül bemondott szöveggel, élő szóval, a tanulók elfoglalják helyeiket az

iskolában, tanműhelyben, a dolgozók a kiürítést elrendelő utasítására kötelesek a

munkahelyükre visszatérni.

Bombariadó esetén a bejelentést követő magatartás és az ezt következő intézkedések

megtétele:

Az a dolgozó (tanuló), aki az iskolaépületben, tanműhelyben lévő személyek, berendezések,

gépek, anyagok, eszközök, szervek ellen irányuló robbantási, vagy egyéb fenyegetésről

telefonon, vagy más módon tudomást szerez, az alábbi intézkedéseket kell megtennie:

- a bejelentést tevő személyt lehetőleg anélkül, hogy gyanút fogna, beszéltetni kell.

- lehetőség szerint meg kell tudni, hogy a bejelentett eseménynek mi volt az oka

(tanulmányi, gazdasági, politikai stb.)

- meg kell figyelni a bejelentést tevő személy (felnőtt, tanuló) beszédmodorát,

hanghordozását, milyen egyéniség (primitív, intelligens), gyermek, tanuló, felnőtt, férfi

vagy nő.

- mikor és hol következik be a veszélyt okozó esemény?

- amennyiben a bejelentést fogadó távbeszélő állomásra magnetofon van csatlakoztatva, a

bejelentő hangját rögzíteni kell.

Az a személy, aki az információt kapta, köteles értesíteni a Miskolc Városi Rendőr-

főkapitányságot. Az iskolavezetést, a benntartózkodás rendje szerint illetékes első számú

vezetőt a bejelentésről a rendőrség értesítésével lehetőleg egy időben kell tájékoztatni.

A rendőrség felé tett bejelentésnek tartalmaznia kell:

- A bejelentés pontos helyszínét (iskola neve, kerület, utca, házszám)

- Mi van veszélyben, milyen káreset történt, vagy történhet

- Emberélet van-e veszélyben

- Tűz keletkezhet-e

- Robbanásveszély áll-e fenn

A rendkívüli eseményről értesítendő szervek telefonszámai:

Rendőrség központi ügyelet 107

Vasgyári Rendőrőrs 339-754

Tűzoltóság 105, 112

Mentők 104

A bombariadó oktatásával kapcsolatban elhangzottak és a vonatkozó szabályok betartása

mindenkire nézve kötelező.

Page 72: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

72

IV.11.5. Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és

végrehajtási rendje (a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati

feladatairól szóló 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet) :

Katasztrófa esetén haladéktalanul értesíteni kell a gondnokot, illetve az intézmény vezetőjét.

Katasztrófa esetén a - riadó elrendelése, végrehajtása – címszó alatt leírtak alapján kell eljárni.

A kiürítés a tűzriadó terv előírásai szerint történik.

IV.12. Egyéb kérdések (R 4.§ 1) u pont)

IV.12.1.A kereset kiegészítés feltételei:

(kollektív szerződés hiányában, Kt. 118. § (10) bek.)

A dolgozóknak adható juttatásokat a kollektív szerződés tartalmazza.

Meghatározott távollétek:

- állampolgári kötelezettségek teljesítése (pl. bíróság előtti tanúként történő

meghallgatás),

- legalább két munkanap közeli hozzátartozó halála [139. § (2) bek.] esetén,

- kötelező orvosi vizsgálat teljes időtartama,

- véradás miatt távol töltött idő teljes időtartama,

- munkaszüneti nap miatt (125. §) kiesett idő,*

- a szabadság időtartama,

- szoptatási munkaidő-kedvezmény [138. § (5) bek.] ideje,

- az iskola által támogatott továbbképzés, hivatalos távollét időtartama

IV.12.2. Vagyoni jogok átruházásakor a tanulót megillető díjazás

megállapításának szabályai (Knt. 46. § (9)-(12) bek.):

Azon dolgok tulajdonjogát, amelyeket a tanuló a tanulói jogviszonyával kapcsolatosan állított

elő, és az előállításhoz a szükséges anyagi és egyéb feltételeket az iskola biztosította, az iskola

tulajdonjogába kerül. Ettől eltérően külön megállapodásba lehet rendelkezni.

A tanulószerződéssel foglalkoztatott tanulók esetében a fenti rendelkezések nem

alkalmazhatók.

IV.12.3. Szakképző iskola esetén a munkaruha kihordási idejének, tisztán

tartásának jogszabályoktól eltérő szabályozása (az iskolai rendszerű szakképzésben

részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.) OM rendelet 6. § (1) és (4) bek):

(Kollektív szerződés szabályozza, jogszabály szerint.)

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség (2007. évi CLII. Törvény (Vnyt.))

Egyéb, jogszabály vagy intézményi ellenőrzés alapján az SZMSZ-be tartozó kérdés.

Page 73: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

73

IV.12.4. Intézményi dokumentumok nyilvánossága (R. 8. § (3)-(5) bek.):

(Ezen belül a nevelési illetve pedagógiai program, a házirend és a SZMSZ közzétételének

módja, a megtekinthetőségükkel és a további tájékoztatás biztosításával kapcsolatos

szabályozás.)

Az intézményi alapdokumentumok, így különösen a Szervezeti és Működési Szabályzat és

mellékletei, a Házirend, a Pedagógiai Program, a Kollektív Szerződés, a Közalkalmazotti

Tanács Szabályzata, az Intézményi Tanács Szabályzata nyilvános, és a mellékletek

kivételével az igazgatói irodában nyomtatott formában, intézmény könyvtárában, tanári

szobájában, tankertészetében elektronikusan kerül elhelyezésre.

A fenti dokumentumok minden érintett számára szabadon megtekinthetőek a könyvtárban, az

igazgató irodájában, a hivatali időben, abból jegyzet készíthető, illetve másolatot igényelhető.

A betekintési jogát senkinek, aki a jogosultságát valószínűsíti, nem lehet korlátozni.

A Pedagógiai Program, az iskolai Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend

megtalálható az iskolai honlapunkon.

V. Záró rendelkezések

V.1. A SZMSZ hatálybalépése

A SZMSZ 2017. év február 1. napján, a Földművelésügyi Minisztérium jóváhagyásával lép

hatályba és visszavonásig érvényes. A felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzat

hatálybalépésével egyidejűleg érvényét veszti az előző SZMSZ.

V.2. A SZMSZ felülvizsgálata

A SZMSZ felülvizsgálatára sor kerül jogszabályi előírás alapján, illetve jogszabályváltozás

esetén, vagy ha módosítását kezdeményezi a diákönkormányzat, az intézmény dolgozóinak és

tanulóinak nagyobb csoportja, a szülői szervezet. A kezdeményezést és a javasolt módosítást

az iskola igazgatójához kell beterjeszteni. A SZMSZ módosítási eljárása megegyezik

megalkotásának szabályaival.

Miskolc, 2017. augusztus 31.

P.H.

………………………………….

igazgató

Page 74: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

74

A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézmény diákönkormányzata 2017. augusztus 30-

án tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a diákönkormányzat egyetértési

jogát jelen SZMSZ felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott ügyekben

gyakorolta, az abban foglaltakkal egyetértve a nevelőtestületnek elfogadásra javasolta.

………………………………………….

Diákönkormányzat vezetője

A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézményi tanács 2017. augusztus 30-án tartott

ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy az intézményi tanács egyetértési jogát a

jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta, az abban foglaltakkal egyetértve a

nevelőtestületnek elfogadásra javasolta.

…………………………………………

Intézményi tanács képviselője

A Szervezeti és Működési Szabályzatot a szülői szervezet (közösség) 2017. augusztus 30-án

tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a szülői szervezet egyetértési jogát

a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta, az abban foglaltakkal egyetértve a

nevelőtestületnek elfogadásra javasolta.

……………………………………………….

Szülői szervezet képviselője

A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézmény nevelőtestülete 2017. augusztus 31-én

elfogadta.

…………………………...…… …………………………………

hitelesítő nevelőtestületi tag hitelesítő nevelőtestületi tag

Page 75: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

75

V.3. Fenntartói jóváhagyó nyilatkozat

A Vidékfejlesztési Minisztérium a Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Szakképző Iskola szervezeti és működési szabályzatának módosítását jóváhagyja.

Miskolc, 2017. szeptember 1.

P.h.

……………………………….

Page 76: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

76

VI. Mellékletek

1. számú melléklet: Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat

(Iratkezelési szabályzat hiányában, Kt. 2. számú melléklet 6. pont)

2.számú melléklet: Munkaköri leírás minták

Munkaköri leírás minták

Pedagógus, osztályfőnök, könyvtáros, gazdasági ügyintéző

3.számú melléklet: Tankönyvellátás rendje

Tankönyvellátás rendje:

A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8. § (4) bekezdése alapján

normatív támogatásban részesülhet az a tanuló aki:

tartósan beteg [szakorvos igazolja vagy a magasabb összegű családi pótlék],

szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi-

vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan

fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos

tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd[szakorvos igazolja],

•három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él [a

megállapított családi pótlék igazolja],

•nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult [a megállapított családi

pótlék igazolja],

•rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő [az erről szóló határozat

igazolja].

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult az a tanuló, akinek a családjában

az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj

mindenkori legkisebb összegének a 130%-át.

(Az öregségi nyugdíj minimális mértéke 2017-ben: 28.500 Ft/hó)

A hatályos tankönyvrendelet értelmében az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell

mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratokat. (Illetve amennyiben

ezek az igénylés pillanatában még nem állnak rendelkezésre, akkor nyilatkozni kell arról,

hogy a bemutatás legkésőbb október 1-ig megtörténik.) A bemutatás tényét az iskola rávezeti

az igénylőlapra.

Page 77: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

77

Amennyiben nem jogosult ingyen tankönyvre a tanuló, úgy rendkívüli esetben szülő/gyám

kérvényezheti a tanuló tankönyveinek könyvtárból való ellátását, melyet az iskola

igazgatójának kell címezni.

A felmérés alapján lehet megállapítani, hogy hány tanuló

- jogosult normatív kedvezményre

- igényel és milyen támogatást a normatív támogatáson fölül.

A felmérés csak olyan adatokat tartalmazhat, amelyek nem esnek a közoktatási tv. 2. sz.

mellékletében fölsoroltak közé, illetve a szülő hozzájárulásával kezel az intézmény (22. § (2)

– (3) bekezdés.

Tájékoztatás

A felmérés alapján az igazgatót tájékoztatási kötelezettség terheli.

Tájékoztatást kell kapnia a

- a nevelőtestületnek,

- az iskolaszék / szülői munkaközösségnek

- a diákönkormányzatnak

A tájékoztatás határideje november 30. illetve a tanév végéig.

4 .számú melléklet: Könyvtári szabályzat

Könyvtári szabályzat

Az iskolai könyvtár feladata

A neveléshez, tanításhoz és a tanuláshoz, az iskola működéséhez, pedagógiai programjának

megvalósításához szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtése, a szükséges dokumentumok

többszörözése, feltárása, nyilvántartása, őrzése, gondozása, e dokumentumok helyben

használatának biztosítása, kölcsönzése, tájékoztatás nyújtása mindezekről valamint tanórai és

tanórán kívüli foglalkozások, könyvtárhasználati órák tartása.

Az iskolai könyvtár tartós tankönyveket és a tanulók által alkalmazott segédkönyveket szerez

be, melyeket a rászoruló tanuló számára egy-egy tanévre, ill. mindaddig, amíg az adott

tantárgyat tanulja, kikölcsönöz.

Az iskolai könyvtár vezetője (könyvtáros) rendszeres kapcsolatot tart fenn több iskolai

könyvtárral és együttműködik az iskola székhelyén működő közkönyvtárral.

Az iskolai könyvtár működéséért, feladatainak ellátásáért a könyvtáros-tanár a felelős. A

könyvtáros tanár nevelő-oktató tevékenységét könyvtár-pedagógiai program alapján végzi,

részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza.

Page 78: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

78

Az iskolai könyvtár gyűjteményének gyarapítása a szervezeti és működési szabályzatban

található gyűjtőköri leírás alapján a nevelők és a szakmai munkaközösségek javaslatának és

az iskola pedagógiai programjának figyelembe vételével történik.

A könyvtár gazdálkodása

Az iskolai könyvtár feladataihoz szükséges pénzügyi, tárgyi feltételeket az éves intézményi

költségvetés alapján kell kialakítani, meghatározni. Az iskola igazgatója gondoskodik a napi

működéshez szükséges technikai, tárgyi feltételek meglétéről. A könyvtár fejlesztésére

tervezett keretet úgy kell a könyvtáros rendelkezésére bocsátani, hogy a tervszerű és

folyamatos beszerzés biztosítható legyen. A könyvtári költségvetés célszerű felhasználásáért a

könyvtáros a felelős, ezért csak a beleegyezésével lehet a könyvtár részére a könyvtári

keretből dokumentumot vásárolni. A könyvtár működéséhez szükséges dokumentumok,

nyomtatványok beszerzése a gyűjtőköri leírás alapján a könyvtáros feladata. A tankönyveket

külön gyűjteményként kell kezelni.

A könyvtári állomány védelme

A könyvtáros a rábízott könyvtári állományért, rendeltetésszerű működtetéséért az intézmény

által megfelelően biztosított személyi és tárgyi feltételek esetén belül anyagilag és erkölcsileg

felelős.

Az állomány ellenőrzése

Az állományellenőrzést a 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM számú együttes rendelet és az ezt

kiegészítő együttes irányelv alapján kell végrehajtani. A könyvtár revízióját az igazgató

rendeli el, kivéve, ha személyi változás történik, ekkor az átadó vagy átvevő kezdeményezi. A

leltározás végrehajtásáért, a személyi és tárgyi feltételek biztosításáért az igazgató a felelős.

Állományellenőrzéskor a gyűjtemény dokumentumait tételesen kell összehasonlítani az

egyedi nyilvántartással.

Az állomány jogi védelme

A könyvtáros anyagilag és fegyelmileg felel a gyűjtemény korszerű, folyamatos

gyarapításáért, a könyvtári beszerzési keret felhasználásáért. Így hozzájárulása nélkül az

iskolai könyvtár számára dokumentumot senki nem vásárolhat. Szaktanári beszerzés esetén az

állományba vétel csak a számla és a dokumentum együttes megléte alapján történhet. A

könyvtáros felelősségre vonható a dokumentum és/vagy eszközök hiányáért, ha

bizonyíthatóan nem tartotta meg a könyvtár nyilvántartási, kezelési, használati és működési

szabályait, kötelességszegést követett el, a leltározáskor mutatható hiány túllépte a

megengedett mértéket. A könyvtáros hosszantartó betegsége (akadályoztatása) esetén a

könyvtárosi munkát ellátó helyettes részarányos anyagi felelősséggel tartozik. A tanulók

tanulóviszonyát, a dolgozók munkaviszonyát csak az esetleges könyvtári tartozás rendezése

után lehet megszüntetni. Amennyiben ezt elmulasztják, a kiléptetést intéző személyt terheli az

anyagi felelősség.

Az állomány fizikai védelme

A tűzrendészeti szabályok szigorú betartásával, a bejáratnál kézi tűzoltó készülék

elhelyezésével.

Page 79: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

79

A könyvtár használóinak köre

Az iskolai könyvtár korlátozottan nyilvános könyvtár. Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói,

pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói használhatják. A szolgáltatások

használóinak körét az iskola igazgatója bővítheti. A könyvtár használata ingyenes.

A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan.

Beiratkozás: a tanulói jogviszony, illetőleg a munkaviszony kezdetekor automatikus,

megszűnésekor a könyvtári tagság is megszűnik.

A könyvtár beiratkozásnál az iskolai nyilvántartási adatokkal dolgozik.

- név (asszonyoknál születési név),

- születési hely és idő,

- anyja neve,

- állandó lakhely, illetve ideiglenes lakcím,

- személyi igazolvány vagy útlevél száma.

Az adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni az

intézménynek. A tanulóknak az iskolából történő eltávozási szándékáról az igazgató

tájékoztatja a könyvtáros tanárt. A nyugdíjba vonuló vagy más okokból, az iskolából eltávozó

kollégák az általuk kölcsönzött anyagokat az intézményből való eltávozásuk előtt leadják.

Az adatokat a könyvtár csak az olvasóval való kapcsolattartáshoz, a könyvtári

nyilvántartásokhoz illetve tartozás esetén a végrehajtási eljáráshoz használja fel. Az adatok a

könyvtári tagság megszüntetése után törlésre kerülnek.

Az iskolai könyvtár szolgáltatásai:

- tájékoztatás az iskolai könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól,

- tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása,

- könyvtári dokumentumok helyben történő használatának biztosítása,

- könyvtári dokumentumok kölcsönzése,

- számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása (pl.: számítógép-használat,

INTERNET elérés)

- tájékoztatás nyújtása más könyvtárak által nyújtott szolgáltatásokról, azok

elérésének segítése,

- részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében,

- közreműködés az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában

A nevelőknek az iskolai könyvtárban, illetve a könyvtáros közreműködésével tervezett tanórai

és tanórán kívüli foglalkozások várható időpontját, az igényelt szolgáltatások körét a tanév

elején tanmenetükben, munkatervükben tervezniük, majd a könyvtáros-tanárral egyeztetniük

kell.

A könyvtárhasználat módjai

- helyben használat,

- kölcsönzés,

- könyvtárközi kölcsönzés,

- csoportos használat

Page 80: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

80

Helyben használat

Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók:

- a kézikönyvtári állományrész,

- a külön gyűjtemények: audiovizuális (A V) anyagok, elektronikus dokumentumok,

muzeális dokumentumok, folyóiratok

A csak helyben használható dokumentumokat a szaktanárok egy-egy tanítási órára, indokolt

esetben a könyvtár zárása és nyitása közötti időre kikölcsönözhetik.

A könyvtáros-tanár szakmai segítséget ad:

- az információk közötti eligazodásban,

- az információk kezelésében,

- a szellemi munka technikájának alkalmazásában,

- a technikai eszközök használatában.

Kölcsönzés

A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtáros tanár tudtával szabad kivinni.

Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad.

A könyvtárból egy alkalommal egy dokumentum kölcsönözhető egy hét időtartamra. A

kölcsönzési határidő három alkalommal meghosszabbítható egy újabb hétre. Indokolt esetben

(pl. versenyre, pályázatra való felkészülés) maximum három dokumentum adható ki. A több

példányos kötelező és ajánlott olvasmányok kölcsönzési határideje és hosszabbítása szükség

esetén négy hét lehet. A kölcsönzésben lévő dokumentumok előjegyezhetők.

A könyvtárral szemben fennálló tartozás ideje alatt kölcsönzés nem vehető igénybe.

Az iskolából távozó, illetőleg végzős tanulók esetében a tanulói jogviszony megszűnésének

időpontjáig a kölcsönzött tankönyveket, tartós tankönyveket, egyéb könyvtári

dokumentumokat vissza kell szolgáltatni.

Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett tankönyvekkel kapcsolatos

szabályokat a tankönyvtári szabályzat tartalmazza.

A pedagógusok által kölcsönözhető dokumentumok száma nincs korlátozva. A pedagógusok a

tanév során egy-egy tananyagrészhez a szükséges mennyiségű dokumentumot az anyagrész

feldolgozásához szükséges ideig használhatják.

Részben kölcsönözhetők, pl. a folyóiratok, szótárak vagy az 1-1 példányban található

dokumentumok.

A részben kölcsönözhető dokumentumok esetén a kölcsönzési időt minden esetben a

könyvtáros és az olvasó megállapodása határozza meg.

Az iskolai könyvtárból az alábbi dokumentumok nem kölcsönözhetők:

- kézikönyvek,

- számítógépes szoftverek

- muzeális értékű dokumentumok,

- a csak egy példányban létező speciális tárgyú könyvek.

Page 81: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

81

A könyvtárhasználó (kiskorú tanuló esetén a tanuló szülője) a könyvtári dokumentumokban

okozott gondatlan, vagy szándékos károkozás esetén, illetve ha a kikölcsönzött

dokumentumot az előírt határidőre nem hozza vissza, vagy elveszíti a magasabb

jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítés fizetésére kötelezhető (a napi értéke

alapján). A kár megtéríthető úgy is, hogy egy másik, kifogástalan példányt hoz helyette. A

kártérítés pontos mértékét a könyvtáros javaslata alapján az iskola igazgatója határozza meg.

Amennyiben a tanuló a könyvtárral szembeni tartozását többszöri felszólításra sem rendezi, a

könyvtáros a tanuló osztályfőnökéhez illetve a szüleihez fordulhat.

A tanítási év végén, illetve az iskolából való végleges távozás előtt a könyvtári tartozásokat

rendezni kell.

Könyvtárközi kölcsönzés

A gyűjteményünkből hiányzó műveket - olvasói kérésre - más könyvtárakból meghozatjuk.

Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer - szolgáltató intézményeiből érkező eredeti mű

kölcsönzése térítésmentes. Visszaküldésének postaköltsége az igénybe vevő olvasót terheli,

más esetben a szolgáltató könyvtár díjszabása alapján, plusz a postaköltség.

A kérés indításakor az olvasót minden esetben tájékoztatni kell e tényről, illetve nyilatkoznia

kell a térítési díj vállalásáról.

Csoportos használat

Az osztályok, a tanulócsoportok, a szakkörök részére a könyvtáros tanár, az osztályfőnökök, a

szaktanárok, könyvtárhasználatra épülő szakórákat, foglalkozásokat tarthatnak.

A szakórák, foglalkozások megtartására a könyvtári nyitva tartás szerint kerül sor.

A könyvtáros tanár szakmai segítséget ad a foglalkozások megtartásához.

Könyvtári nyitva tartás

Az iskolai könyvtár nyitvatartási napjait az éves munkatervben félévenként határozzuk meg.

A kölcsönzési időről a könyvtár bejáratánál kifüggesztett információkból és az iskola

honlapjáról tájékozódhatnak a tanulók.

A szokásos nyitva tartás:

Hétfő: 8-14h.

Kedd:8-14h.

Szerda:8-14h.

Csütörtök:8-14h.

Péntek:8-10h.

Page 82: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

82

Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata

1. Az iskolai könyvtár gyűjtőköri alapelvei

1.1. Általános alapelvek

Követendő alapelv, hogy a gyarapítás és apasztás folyamatosságával és helyes

arányainak biztosításával érhető el a gyűjtemény kívánatos összetétele, informatív

értéke, használhatósága.

Az iskolai könyvtár állományának értékorientáltnak kell lennie, nem csorbulhat a

minőségelvűség.

Értékes szépirodalmat, a tudományos elvárásoknak megfelelő ismeretközlő irodalmat,

forrásokat gyűjthet csak az iskolai könyvtár.

A gyűjtemény építése során nem korlátozza a különböző dokumentumtípusok

beszerzését, amelyek a tananyag hatékonyabb elsajátításához hozzájárulhatnak.

Arányosan gyűjti a különböző tantárgyak tanulásához, tanításához nélkülözhetetlen

dokumentumokat.

Alapvető szempont, hogy a könyvtár az adott tantárgy, ill. szaktárgy alapját képező

tudományterület kiadványait enciklopédikus szinten gyűjtse.

A nyelvi határok vonatkozásában alapvetően a magyar nyelven megjelent források

jellemzőek. Az idegen nyelvű dokumentumok szerepe főként az idegen nyelvek

oktatásában jelentős.

1.1.1. A főgyűjtőkörbe tartoznak:

- Az általános és a szaktárgyak szaktudományainak összefoglaló

segédkönyvei, kézikönyvei, segédletei,

- a különböző tantárgyak és szaktárgyak tanulói munkáltatásához szükséges

ismeretközlő és szépirodalmi források,

- a tantervek által meghatározott tananyag elsajátításához nélkülözhetetlen

ismeretközlő és szépirodalmi dokumentumok,

- a házi és ajánlott irodalom,

- a világ- és a magyar irodalom tananyag által meghatározott szerzői művei,

- a pedagógia és pszichológia enciklopédikus jellegű munkái,

- tanári segédkönyvek, kézikönyvek,

- az iskolában használt tankönyvek, tartós tankönyvek, módszertani

segédanyagok,

- iskolatörténeti dokumentumok,

- helytörténeti dokumentumok,

- az iskolában folyó munkát szabályozó és támogató jogszabályok, tervezési

és oktatási segédletek, kiadványok,

- az iskola belső oktatási és szervezeti dokumentumai,

- a könyvtári szakirodalom és segédletek.

1.1.2. A mellékgyűjtőkörbe tartoznak:

- a pedagógia határtudományainak összefoglaló munkái,

- a tanítási órán kívüli foglalkozásokhoz kötődő ismerethordozók.

Page 83: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

83

2. Gyűjtőköri leírás

Az iskolai könyvtár gyűjtőköre formai szempontból

- Írásos nyomtatott dokumentumok:

Könyv és könyvjellegű kiadványok /segédkönyv, tankönyv, tartós tankönyv/

Periodikumok /hetilap, folyóirat/

- Audiovizuális ismerethordozók

Hangzó dokumentumok /magnókazetta, CD-lemez/

Hangos-képes dokumentumok, videofelvétel

- Számítógépprogramok, számítógéppel olvasható ismerethordozók /CD-ROM,

multimédia CD/

- Egyéb dokumentumok /kéziratok, pedagógiai program, oktatócsomagok/

3. A gyűjtemény tartalmi összetétele

Az iskolai könyvtár erősen válogatva gyűjt. Teljességgel egyetlen tantárgy, szaktudomány

irodalmát sem gyűjti.

Ugyanakkor törekszik, hogy megfelelő válogatással lefedje a tantervek által

meghatározott tartalmakat. Az iskolában oktatott közismereti tárgyak forrásait

középszinten gyűjti elsősorban. Teljességre törekvően gyűjti a tanított szakmák

középszintű szakirodalmát.

4. Az iskolai könyvtár állományrészei

4.1. kézikönyvtár,

4.2. kölcsönzési állomány: ismeretközlő irodalom,

4.3. kölcsönzési állomány: szépirodalom,

4.4. pedagógiai gyűjtemény,

4.5. könyvtári szakirodalom,

4.6. helytörténeti gyűjtemény,

4.7. időszaki kiadványok gyűjteménye,

4.8. nem nyomtatott dokumentumok gyűjteménye, /audiovizuális és számítógéppel

olvasható ismerethordozók/,

4.9. iskolai ünnepélyek, megemlékezések gyűjteménye,

4.10. tankönyvtár,

4.11. egyéb /zenemű, - hangtár, nyelvi gyűjtemény/.

Page 84: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

84

Az állomány tartalmi bemutatása

4.2. Ismeretközlő irodalom /kézikönyvtár és kölcsönözhető állományrész/

A gyűjtés terjedelme Beszerzési

példány A gyűjtés mélysége

Kis-, közép és nagyméretű alap-, közép- és

felsőszintű általános lexikonok és általános

enciklopédiák

1 teljességre törekvően

A tudomány, a kultúra, a hazai és egyetemes

művelődéstörténet alapszintű és középszintű

elméleti és történeti összefoglalói

1 válogatva

Életrajzi lexikonok, ki kicsodák 1 teljességgel

Egy nyelvű és többnyelvű szótárak, /értelmező

szótárak, helyesírási szótár, idegen szavak szótára,

etimológiai, nyelvtörténet, szinonimaszótár,

tájszótár/

A tanított idegen nyelvek nagyszótára, kéziszótára,

kisszótára

tanulócsoporto

nként

mindenkinek

teljességgel, teljességre

törekvően

A tantárgyakhoz kapcsolódó tudományok

segédkönyvei /szaklexikonok, enciklopédiák,

kronológia, határozók, fogalomgyűjtemények,

középszintű szakirányú segédkönyvek/

1 válogatva

A tantárgyak szaktudományi elméleti és történeti

összefoglalói középszintű

1 teljesség idényével

válogatva

Munkáltató eszközként használatos művek

középszintű

1 válogatva

A tantárgyakban való elmélyülést, a tananyag

kiegészítését szolgáló ismeretterjesztő művek

középszintű

1 válogatva

Pályaválasztási útmutatók, felvételi

követelményeket tartalmazó kiadványok

1 válogatva

Az iskolában oktatott nyelvek tanításához

felhasználható idegen nyelvű segédletek

1 válogatva

Az iskolának helyet adó település helytörténet, -

ismereti formái

1 válogatva

Az iskolatörténettel, az iskola életével, ifjúsági

szervezeteivel, névadójával foglalkozó

dokumentumok

1 teljességgel

Page 85: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

85

4.3. Szépirodalom

A tantervi és értékelési követelmények által meghatározott antológiákat, házi

olvasmányokat, szerzői életműveket teljességgel, a tanulók személyiségfejlődését,

olvasóvá nevelését előmozdító értékes irodalmat pedig kellő válogatással kell gyűjteni

az életkori sajátosságokat figyelembe véve.

A gyűjtés terjedelme és szintjei A beszerzési

példányszám A gyűjtés mélysége

Átfogó lírai, prózai és drámai antológiák a világ-

és a magyar irodalom bemutatása

1 a teljesség igényével

A helyi tanterv által meghatározott házi és

ajánlott olvasmányok

5 tanulónként, ill.

10 tanulónként 1

kiemelt teljességgel

A tananyagban szereplő klasszikus és kortárs

szerzők válogatott művei, gyűjteményes kötetei

válogatással

A nemzetek irodalmát reprezentáló klasszikus és

modern antológiák

válogatással

Nevelő célzattal ajánlható, esztétikai értéket

képviselő, de a tananyagban nem szereplő

klasszikus és kortárs alkotók művei.

erős válogatással

Regényes életrajzok, történelmi regények

különösen a tananyag mélyebb, élményszerű

megismeréséhez

1 erős válogatással

4.4. Pedagógiai gyűjtemény

- a pedagógia és határtudományai alapvető segédkönyvei /pedagógiai lexikonok,

pszichológiai szakszótár, enciklopédia, fogalomtárak/,

- egyetemes és magyar neveléstörténeti összefoglalások,

- a családi életre neveléssel, személyiség formálással kapcsolatos művek,

- tanulás módszertani munkák,

- közoktatás politikai alapdokumentumok

- a szociológia, oktatásügyi, statisztika, jog és a közigazgatás művei

- szakstatisztikák, oktatási jogszabályok

4.5. Könyvtári szakirodalom /a könyvtáros tanár segédkönyvtára/

- az iskolai könyvtárral kapcsolatos jogszabályok, irányelvek, módszertani

kiadványok,

- a könyvtár-szakmai munkához szükséges tájékoztató segédletek /általános-,

pedagógiai-, tantárgyi bibliográfiák/ ajánló irodalomjegyzék,

- az állománygondozáshoz szükséges alapjegyzékek,

- könyvtár-pedagógiával kapcsolatos módszertani anyagok,

- könyvtártani összefoglalók, a könyvtári feldolgozó munkához szükséges

szabványok, táblázatok, segédletek, szakmai kézikönyvek

4.6. Iskolatörténeti gyűjtemény

Page 86: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

86

Elemei:

- az iskola történetére és életére vonatkozó különböző dokumentumok iskola

pedagógiai dokumentumai,

- az iskola névadójáról szóló források, ill. a névadó életműve

4.7. Időszaki kiadványok /periodikumok, évkönyvek, gyűjtemények/

Tartalmi csoportjai:

- a tantárgyi programok követelményeihez kapcsolódó szakfolyóiratok,

ismeretterjesztő, irodalmi folyóiratok, számítástechnikai folyóiratok,

- tanügyigazgatással kapcsolatos folyóiratok

- pedagógiai és tantárgymódszertani lapok,

- könyvtári, könyvtár-pedagógiai szaksajtó,

- évkönyvek

4.8. Audiovizuális dokumentumok és számítógéppel olvasható ismerethordozók:

A tantárgyi programoknak megfeleltetett nem nyomtatott dokumentumokból

válogatva. A tananyag szemléltetését, többoldalú bemutatását, interaktív elsajátítását, a

közhasznú, közérdekű tájékozódást segítő anyagok gyűjteménye.

Főbb elemei:

- a különböző tantárgyak tananyagának hatékonyabb elsajátításához, a tantervek

által meghatározott videofilmek, CD-lemezek, multimédia CD-k, számítógépes

programok, oktatócsomagok.

4.9. Muzeális gyűjtemény:

A muzeális értékű állományt az iskola köteles épségben, hiánytalanul megőrizni. Az

1945 előtti gyűjtemény nem selejtezhető.

4.10. Tankönyvtár

A törvényi rendelkezések által az iskolai könyvtár feladatkörébe utalt ellátási feladat

miatt a könyvekre vonatkozó szabályok érvényesek.

Az iskola részére a központi költségvetésből juttatott tankönyvtámogatás 25%-át tartós

tankönyv, továbbá a tanulók által alkalmazott segédkönyvek vásárlására kell fordítani.

Katalógusszerkesztési szabályzat

A könyvtári állomány feltárása

Az iskolai könyvtár állománya alapkatalógusokkal feltárva áll az olvasók rendelkezésére. A

könyvtári állomány feltárása jelenti a dokumentumok formai (dokumentum leírás) és tartalmi

(osztályozás) feltárását, s ezt egészíti ki a raktári jelzet megállapítása.

Az adatokat rögzítő katalóguselem tartalmazza:

- raktári jelzet

- bibliográfiai és besorolási adatokat

Page 87: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

87

- ETO szakjelzeteket

- tárgyszavakat

A dokumentum leírás szabályai

A leírás célja, hogy rögzítse a könyvtári állomány dokumentumainak adatait (bibliográfiai

leírás) és biztosítsa a visszakereshetőséget (besorolási adatok).

A bibliográfiai leírás szabályait szabványok rögzítik dokumentumtípusonként. A leírás forrása

minden esetben az adott dokumentum. A szabvány értelmében az iskolai könyvtár az

egyszerűsített leírást alkalmazza, melynek elve az egyes adatok elhagyása. A leírt adatokra

ugyanazok szabályok érvényesek.

A könyvtárban alkalmazott egyszerűsített bibliográfiai leírás adatai:

- főcím: párhuzamos cím: alcím: egyéb címadat

- szerzőségi közlés

- kiadás sorszáma, minősége

- megjelenési hely: kiadó neve, megjelenés éve

- oldalszám + mellékletek: illusztráció, méret, sorozatcím, sorozatszám, ISSN szám

- megjegyzések

- kötés: ár

- ISBN szám

A besorolási adatok biztosítják a katalógustételek visszakereshetőségét.

Az iskolai könyvtárban az alábbi besorolási adatokat rögzítjük:

- a főtétel besorolási adata (személynév vagy testületnév, vagy a mű címe)

- cím szerinti melléktétel

- közreműködői melléktétel

- tárgyi melléktétel

Raktári jelzetek

A dokumentumok visszakereshetőségét raktári jelzetek biztosítják. A szépirodalmi művek

raktári jelzete a betűrendi jel, azaz Cutter-szám.

A szakirodalmak tartalmi elkülönítését ETO-szakrendi jelzetek biztosítják.

A művek az ETO főcsoportjai alapján kerülnek a polcokon elrendezésre.

Az iskolai könyvtár katalógusa

A tételek belső elrendezése szerint:

- betűrendes leíró katalógus (szerző neve és a mű címe alapján)

- tárgyi katalógus (ETO szakkatalógus)

Dokumentumtípusok szerint:

- könyv

Formája szerint: /folyamatosan készülő, kiegészülő/

- digitális nyilvántartás

Page 88: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

88

Tankönyvtári szabályzat

Jogszabályi rendelkezések az ingyenes tankönyvi ellátásról

- a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. XXXVII. törvény

- 23/2004 (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,

valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről.

Az Oktatási Hivatal teszi közzé a tankönyvek hivatalos jegyzékét, amelyet folyamatosan

felülvizsgál és frissít.

Közoktatási Információs Iroda (www.kir.hu) Tankönyvi Adatbázis-kezelő Rendszerében a

http://www. tankonyv.info.hu/ webcímen.

A tankönyvellátás

A tanulók tankönyvének rendelése, beszerzése, iskolánkhoz való kiszállítása a hatályos

jogszabályok alapján történik. A tankönyvellátásban közreműködő állami szervezet a a

KELLO-n keresztül lát el.

Az ingyenes tankönyvi ellátás:

Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok az iskolai könyvtár nyilvántartásába felvett

tankönyveket kapják meg használatra.

Ezeket a tankönyveket a diákok a könyvtári könyvekre vonatkozó szabályok alapján

használják. Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett tankönyvet

addig az időpontig kell a tanuló részére biztosítani, ameddig az adott tantárgyból a helyi

tanterv alapján a felkészítés folyik, illetve ha az adott tantárgyból vizsgát lehet, vagy kell

tenni, a tanulói jogviszony fennállása alatt.

Amennyiben az ingyenes tankönyvtámogatás révén kapott tankönyvet a tanuló nem használja

folyamatosan, a tanév végén június 15-ig minden kölcsönzésben lévő dokumentumot vissza

kell juttatni az iskolai könyvtárba.

Az iskola részére tankönyvtámogatás céljára juttatott összegnek legalább a huszonöt

százalékát tartós tankönyv, illetve az iskolában alkalmazott ajánlott és kötelező olvasmányok

vásárlására kell fordítani. A megvásárolt könyv és tankönyv az iskola tulajdonába, az iskolai

könyvtár állományába kerül.

A tanuló köteles jelezni a következő évre vonatkozó ingyen tankönyvtámogatásra való

igényét és jogosultságát legkésőbb folyó év június 15.-ig.

A kölcsönzés rendje

A tanulók a tanév során használt tankönyveket és segédkönyveket (atlasz, feladat-

gyűjtemény) szeptemberben a könyvtárból kölcsönzik. Aláírásukkal igazolják a könyvek

átvételét. A diákok tanév befejezése előtt, legkésőbb június 15-ig kötelesek a tanév elején,

illetve tanév közben felvett tankönyveket a könyvtárban leadni. A tanuló, illetve a kiskorú

tanuló szülője köteles a kölcsönzött tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt

az iskola házirendjében meghatározottak szerint az iskolának megtéríteni. Nem kell

Page 89: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

89

megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv stb. rendeltetésszerű használatából származó

értékcsökkenést.

A tankönyvek nyilvántartása

Az iskolai könyvtár külön kezeli az ingyenes tankönyvellátás biztosításához szükséges

tankönyveket.

Évente leltárlistát készít:

- az egyedi kölcsönzésekről (folyamatos)

- összesített listát az újonnan beszerzett tankönyvekről (szeptember-október)

- összesített listát készít a készleten lévő még használható tankönyvekről (június 15-ig)

- listát készít a könyvtárban található 25%-ból beszerzett kötelező és ajánlott

olvasmányokról

Kártérítés iskolai tulajdonú tankönyv esetén: Kártérítés

A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet (tartós tankönyvet, oktatási

segédanyagot stb., továbbiakban tankönyv) köteles megőrizni, és rendeltetésszerűen

használni. Ebből fakadóan elvárható tőle, hogy az általa használt tankönyv tanulmányai

befejezéséig használható állapotban legyen. Az elhasználódás mértékének és indokoltságának

megállapítása a könyvtáros feladata. Vitás esetben az igazgató dönt.

Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb,

vagy elveszett, illetve megrongálódott a tanulónak a tankönyv átvételekor érvényes

vételárának megfelelő hányadát, a megrongálás mértékének arányában meg kell térítenie:

Tényleges használat alatt azt értjük, hogy a könyvet rendszeresen, a tanórai felkészüléshez

használja a támogatott tanuló így, ha a tanuló az első évfolyamos magyar irodalmi

szöveggyűjteményét az első évben használta, és utána magánál tartja, mert egy későbbi

vizsgához az szükséges, az egy évnyi tényleges használatnak minősül.

A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet (tartós tankönyvet, oktatási

segédanyagot stb., továbbiakban tankönyv) köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni.

Ebből fakadóan elvárható tőle, hogy az általa használt tankönyv legalább négy évig

használható állapotban legyen. Az elhasználódás mértéke ennek megfelelően:

- az első év végére legfeljebb 25 %-os

- a második év végére legfeljebb 50 %-os

- a harmadik év végére legfeljebb 75 %-os

- a negyedik év végére 100 %-os lehet.

Módjai:

- ugyanolyan könyv beszerzése

- anyagi kártérítés az igazgató írásos határozatára

Page 90: Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari ... · Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső és külső kapcsolataira

90

Meg kell téríteni a tankönyv árát:

- ha elveszik

- megrongálódik

Nem kell megtéríteni a tankönyv árát:

- tankönyv, munkatankönyv rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenés

esetén

A tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott

kármegtérítésével, a kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével

kapcsolatban a szülő által benyújtott kérelem elbírálása az igazgató hatásköre.

A kár megtérítése alól a tanuló illetve a szülő akkor mentesül, ha igazolja, hogy három

egymást követő hónapon keresztül a családban az egy főre eső jövedelem a mindenkori

minimális öregségi nyugdíj mértékét nem éri el.

A tankönyvek rongálásából eredő kártérítési összeg tankönyvek és segédkönyvek (kötelező

olvasmányok, feladatgyűjtemények, szótárak) beszerzésére fordítható.

Egyes tankönyvek iskolai könyvtártól való megvásárlásának feltételei (Tankönyvpiac

rendjéről szóló 2011. évi 37. törvény 8/E)

Iskolánk végzett tanulói tanulmányaik befejezése után, a használati idő elteltével,

tankönyveiket írásos kérelem alapján megvásárolhatják. A tankönyvekért fizetendő ár a

kártérítési összeggel egyezik meg.