Didactisch repertoire joki 1 bijeenkomst 2 2012

  • View
    1.324

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Didactisch repertoire joki 1 bijeenkomst 2 2012

  • 1. DIDACTISCH REPERTOIREUitstroomprofiel Jonge kind Pabo HvA Bijeenkomst 2 2010-2011Donderdag 17 februari 2011

2. DOEL UITSTROOMPROFIEL Specialist jonge kind, door: expertdossier te maken (zie deelvragenp.8), kennistoets, eindpresentatie. Tip: combineer leertaken onderwijs ontwerpen met opdrachten uituitstroomprofiel Presentatie: beeld geven van jouw ontwikkeling (koppeling theorieaan stagepraktijk). Verdiepingsvraag (zie p. 10) 3. SPECIALISATIE/ONDERZOEK T.B.V. JE PRESENTATIE Deelgebied ontwikkelingsgebieden en ontwikkelingslijnen (zie BSCW) Sociale vaardigheden bij kleuters Filosoferen met kleuters Burgerschapvorming bij het jonge kind Verschillen jongens/meisjes Bewegingsow en bewegen op muziek Klassenmanagement en begeleiden van zelfstandig werken bij kleutersof in groep 3/4 Onderwijs ontwerpen en rijke leeromgeving VVE en methoden Responsieve instructie in de onderbouw Pedagogisch-didactisch begeleiden 1-2 of 3-4Praktijk onderbouwen met theorie ! 4. TERUGBLIK Week 6: het leren van jonge kinderen. Hoe leren kleuters? Kunnenkleuters abstract denken? Opdrachten: samenvatting leerpsychologische stromingen.Ontwikkelingsniveau bepalen 2 kinderen. 5. LITERATUUR Hoogeveen, P & Winkels, J. (2008) Het didactischwerkvormenboek. Variatie en differentiatie in de praktijk. VanGorcum. Munnik, C. de & Vreugdenhil, K. (2010) Onderwijs Ontwerpen. Hetdidactisch routeboek als werkboek voor de pabo. WoltersNoordhoff. Eijkeren, M.(2009) Pedagogisch-didactisch begeleiden. HBUitgevers 6. DOEL VAN DE LES Inzicht krijgen in didactische organisatie in het algemeen enspecifiek voor het jonge kind 7. OBSERVATIEPUNTEN LEEROMGEVING Pedagogisch klimaat Rijke leeromgeving Rol en houding van de leerkracht Didactische werkvormen 8. DIDACTISCHE WERKVORMEN ..een principile weg, die docent en leerlingen samen bewandelen, om de in het schoolwerkplan omschreven onderwijsdoelen, - voorwat betreft vorming en opvoeding te bereiken, en om de in het schoolwerkplan omschreven inhouden over te dragen,respectievelijk zich eigen te maken, op een doelgerichte eneffectieve wijze. (Hoogeveen en Winkels, 2008)Didactische werkvorm is een middel om het leerdoel tebereiken! 9. DIDACTISCH HANDELEN Pedagogisch handelen-pedagogische doelen-pedagogische houding jonge kind Didactisch handelen Groeperen van leerlingen Media Activerende didactiek Effectief gebruik van didactische werkvormen 10. DIDACTISCH HANDELEN Pedagogisch handelen Didactisch handelen-keuze bepaald door doelen en situatiekenmerken-didactische differentiatie Groeperen van leerlingen Media Activerende didactiek Effectief gebruik van didactische werkvormen 11. GROEPEREN VAN LEERLINGEN Pedagogisch handelen Didactisch handelen Groeperen van leerlingen-welke opstelling is meest gewenst gezien de doelen Media Activerende didactiek Effectief gebruik van didactische werkvormen 12. MEDIA Pedagogisch handelen Didactisch handelen Groeperen van leerlingen Media-docentondersteunende en docentvervangende media-kijk naar: functiemogelijkheden, doelen van les (kennis ofvaardigheden), relatie met werkvormen Activerende didactiek Effectief gebruik van didactische werkvormen 13. ACTIVERENDE DIDACTIEK Pedagogisch handelen Didactisch handelen Groeperen van leerlingen Media Activerende didactiek-vanuit constructivisme: leren is actief proces, leerlingen zelfverantwoordelijk voor het leren-aandacht voor studievaardigheden (oudere kind)-dagen uit tot actie, kritisch leren denken en reflectie Effectief gebruik van didactische werkvormen 14. EFFECTIEF GEBRUIK Pedagogisch handelen Didactisch handelen Groeperen van leerlingen Media Activerende didactiek Effectief gebruik van didactische werkvormen-keuze voor een didactische werkvorm aansluiten op b.v.:1) fase in een onderwijsleerproces2) doelen van onderwijs: weten, inzien, toepassen, integreren(taxonomie van BLOOM) 15. DIDACTISCHE WERKVORMEN1. Instructievormen2. Interactievormen3. Opdrachtvormen4. Samenwerkingsvormen5. Spelvormen 16. INSTRUCTIEVORMEN Instructievormen-docentgestuurd-leerstofgerichtheid groter dan leerlinggerichtheid- instructie geven, iets demonstreren Interactievormen Opdrachtvormen Samenwerkingsvormen Spelvormen 17. INTERACTIEVORMEN Instructievormen Interactievormen- leerlingen zijn gesprekspartner (onderling of met docent)-met elkaar praten staat centraal-biedt mogelijkheid tot uitwisselen ervaringen, informatie envragen Opdrachtvormen Samenwerkingsvormen Spelvormen 18. OPDRACHTVORMEN Instructievormen Interactievormen Opdrachtvormen-leerlingen krijgen bepaalde taken opgedragen-bij kennisverwerving is het proces net zo belangrijk als hetproduct-chte kennis blijkt vooral uit het kunnen omgaan metinformatie Samenwerkingsvormen Spelvormen 19. SAMENWERKINGSVORMEN Instructievormen Interactievormen OpdrachtvormenSamenwerkingsvormen (samenwerkend leren) -gezamenlijke kennisontwikkeling centraal: gaat om leren van, aan en met anderen -taak docent is primair het organiseren en begeleiden van het proceshttp://www.youtube.com/watch?v=QZIkeX9-kGI&feature=player_detailp Spelvormen 20. SPELVORMEN Instructievormen Interactievormen Opdrachtvormen Samenwerkingsvormen Spelvormen-ervaringsleren: persoonlijke betrokkenheid, verwerking entoepassing van kennis zijn centrale begrippen-achterliggende idee: kennis, inzicht, vaardigheden en attitudeswerken door in het dagelijks leven 21. OPDRACHT IN GROEPJES VAN 3-4 Bekijk het didactische werkvormenboek (of de samenvatting).Analyseer welke werkvormen geschikt zijn voor groep 1-2 of 3-4. Kies 3 werkvormen uit. Werk deze uit, presenteer je plan en pas zelater toe in je stageklas 22. DIDACTISCHE ORGANISATIE JONGE KIND Initiatieven van kinderen en sturing - vrije, zelfstandige activiteiten - begeleide activiteiten - geleide activiteiten Activiteiten in de kleine groep 23. DIDACTISCH REPERTOIRE Nieuwsgierig zijn, verwondering tonen Cognitieve empathie Kunnen wachten Flexibiliteit Omgaan met leer- en ontwikkelingsdoelen Scheppen betekenisvolle context Scaffolding naar de zone van de naaste ontwikkeling Observeren Zien en begeleiden van spel en ontwikkelingskansen Taal als ontwikkel-/leerprogramma Plannen, organiseren 24. PEDAGOGISCH/DIDACTISCH Voorbereiden van de omgeving (indirecte sturing) Aandacht en ondersteuning Feedback geven Deelnemen aan de activiteit Structuur bieden Helpen en instructie geven Vragen stellen 25. ONDERWIJSONTWERP SCHEMA Leerstof Leerling Leefwereld Activiteiten leraar Middelen en materialen Activiteiten leerlingen 26. OPDRACHT Ontwerp een activiteit voor jouw stageklas met behulp van hetschema Onderwijs ontwerpen met aspecten en activiteiten (uitOnderwijs ontwerpen). In deze activiteit worden verschillendedidactische werkvormen gebruikt. Neem dit ontwerp mee naar de bijeenkomst van 18 februari.De activiteit kan-zelf ontworpen zijn-f een bestaande activiteit die je hebt gedaan of gezien en welke jehebt aangepast 27. www.hva.nl