Dietistfunktionen - falun.se .utbildning inom områdena grundläggande näringslära, kost för äldre, page 1
Dietistfunktionen - falun.se .utbildning inom områdena grundläggande näringslära, kost för äldre, page 2

Dietistfunktionen - falun.se .utbildning inom områdena grundläggande näringslära, kost för äldre,

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Dietistfunktionen - falun.se .utbildning inom områdena grundläggande näringslära, kost för...

 • OMVRDNADSNMNDEN Dietistfunktionen

  Dietistfunktionen

  ENHETENS UPPDRAG/VERKSAMHETSID Dietistfunktionen ska skerstlla att nutritionsomhnder-tagandet hller en god kvalitet inom de verksamheter dr omvrdnadsfrvaltningen har ett hlso- och sjukvrdsan-svar. Funktionen ska ven bidra till lngsiktig och hllbar utveckling i frgor rrande kost och nutrition inom om-vrdnadsnmndens verksamhetsomrde. Detta genom att leda utvecklingsprojekt, tillhandahlla personalutbild-ning och -handledning samt genom att delta i och sam-mankalla till olika frvaltnings- och lnsvergripande samverkansforum.

  Dietistfunktionen ska utgra en resurs fr alla medarbe-tare inom omvrdnadsnmndens verksamheter. Funkt-ionen ska i mjligaste mn vara tillgnglig fr medbor-garna, intressefreningar och organisationer i frgor rrande kost och nutrition.

  Kvalitetsarbete

  Dietistfunktionen ingr i Kvalitet- och utvecklingsenheten och ska medverka till att kontinuerligt flja upp det arbete som bedrivs inom omvrdnadsnmndens verksamheter p omrdet kost och nutrition.

  Mat och mltider har varit ett fokusomrde i vrd- och omsorgsboende under 2015 och dr har dietistfunktionen fungerat som en stdfunktion fr enheternas frbttrings-arbeten. Under tv halvdagar har dietisten genomfrt inspirationsfrelsningar fr enhetscheferna. Omvrd-nadsnmnden har informerats om frbttringsarbetet.

  Dietisten har ven tagit fram en enkt som ska anvndas av kontaktpersonen fr att flja upp omvrdnadsnmn-dens vrdighetsgaranti samt kundnjdheten med mat och mltider, exempelvis i samband med brukarsamtalet.

  ven inom utfraren Temabo/Daljunkaregrden har die-tistfunktionen medverkat som en stdfunktion i samband med uppstarten av produktionskk p enheten.

  I arbetet med det kommunvergripande kostpolitiska programmet har dietistfunktionen varit omvrdnadsfr-valtningens representant som bland annat deltagit i pro-jektets referensgrupp.

  Kvalitetsuppfljningar

  Matrd fr kunder

  Mtning av nattfastans lngd inom vrd- och omsorgsboende samt korttidsenhet som upp-fljning av lokala rutiner fr mltidsordning.

  Dietisten har medverkat vid uppfljningen av egen tid och daglig utevistelse hos utfraren Tema-bo/Daljunkaregrden.

  Dietistfunktionen har ven deltagit i tre hndelseanalyser i samband med avvikelser inom hlso- och sjukvrd tillsammans med MAS.

  Dietistfunktionen har dessutom medverkat vid framta-gande, distribution och analys av enkt fr kartlggning

  av arbetshlsan inom sektion bistnd, vrd och utveckl-ing.

  VIKTIGASTE HNDELSER

  Individuella patientrenden Dietistens huvuduppdrag r att skerstlla nutritionsom-hndertagandet av de kunder som vistats i omvrdnads-nmndens verksamheter eller har hemsjukvrd. Under 2015 bestod patientinfldet av 86 personer frn vrd- och omsorgsboende, korttidsenhet och hemsjukvrd.

  Frebyggande arbetsstt, kvalitetsregistret

  Senior alert Dietisten fungerar som en av tv regionkoordinatorer i kvalitetsregistret Senior alert och erbjuder std och sup-port till enheterna inom riskbedmningsarbete. Under vren 2015 startades infrande av riskbedmningar i hemsjukvrden upp genom ett pilotprojekt i omrde st. P grund av personalomsttning inom hemsjukvrden kunde dock projektet inte slutfras. En presentation av det frebyggande arbetssttet och hur detta hnger samman med vriga kvalitetsregister-genomfrdes fr samtliga chefer inom omvrdnadsfr-valtningen i samband med Pia-dagen. En frsta ntverkstrff fr lokala koordinatorer i Senior alert har genomfrts under 2015.

  Utbildningar

  Under januari 2015 slutfrdes den frdjupade kostom-budutbildningen som bestod av 20 timmar frdjupad utbildning inom omrdena grundlggande nringslra, kost fr ldre, frebyggande och behandlande kosttgr-der, livsmedelshygien, tugg- och svljsvrigheter, ml-tidskunskap, etik m.m.

  Den grundlggande utbildningen Kost fr ldre (4 tim-mar) har genomfrts med 14 deltagare under 2015.

  Dietistfunktionen har varit delansvarig fr momentet F-rebyggande arbetsstt under Medarbetarutbildningen.

  vriga interna och externa fredrag och

  utbildningar:

  Filmade frelsningar om geriatrisk nutrition fr specialistsjukskterskeutbildningen i geriatrik i samarbete med Hgskolan Dalarna.

  Mltidsdagen tv temadagar om dysfagi i samarbete med KKHS, Hgskolan Dalarna. Die-tisten deltog med frelsning och workshop.

  AIK frelsning om mat fr coachingteamet vid tv tillfllen.

  Frelsning om nutrition fr omvrdnadspro-grammet, Kristinegymnasiet.

 • OMVRDNADSNMNDEN Dietistfunktionen

  VERKSAMHET

  Meningsfull vardag

  Dietistfunktionen ska fungera som en stdfunktion till vrd- och omsorgsboenden samt korttidsenheter fr att frmja en god mltidssituation dr den enskilde ges infly-tande och mjlighet till sjlvbestmmande betrffande exempelvis nr, var och hur mltiderna erbjuds (enligt omvrdnadsnmndens vrdighetsgaranti).

  Trygghet och kontinuitet

  Genom samverkan med hemsjukvrd och hemtjnst verkar dietistfunktionen fr att frmja en god omvrdnad i det egna hemmet och drigenom mjliggra ett tryggt kvarboende i det egna hemmet.

  Dietisten samverkar ven med landstingets dietistorgani-sation fr att strka vrdkedjan och skra kontinuiteten i nutritionsomhndertagandet d en kund/patient flyttar mellan olika vrdformer (ex slutenvrd och kommunal korttidsplats).

  Hlso- och sjukvrd

  Dietistfunktionen behandlar enskilda patienter i de verk-samheter dr omvrdnadsnmnden har hlso- och sjuk-vrdsansvar; detta i enlighet med gllande freskrifter och lagstiftning.

  UTVECKLING/FRAMTID Dietisten kommer att vara huvudansvarig fr framtagan-det av omvrdnadsfrvaltningens riktlinjer fr mat och mltider, som r en vidareutveckling av kommunens kostpolitiska program.

  Utveckling av omrdet mat och mltider kommer fortsatt att vara ett fokusomrde p Temabo/Daljunkaregrden under 2016 och dr kommer dietistfunktionen att fungera som en stdfunktion fr frbttringsarbetetet.

  Samverkan med Kostenheten kommer att vidareutveck-las. Bland annat planeras en underskning av kundnjd-heten med mat och mltider i vrd- och omsorgsboende att underskas (med en kvalitativ metod) under 2016.

  EKONOMI

  Ml fr god ekonomisk hushllning

  Se Kvalitet- och utvecklingsenhetens rsberttelse.

  Ekonomiskt resultat Se Kvalitet- och utvecklingsenhetens rsberttelse.

  MEDARBETARE Se Kvalitet- och utvecklingsenhetens rsberttelse.

  Kompetensutveckling

  Under 2015 har dietistfunktionen deltagit i fljande utbild-ningar: medietrning, utbildningen Mltidspusslet (LD Hjlpmedel), analysdag om ppna jmfrelser och Kolada (SKL) samt en heldag om processkartlggning och systemsyn av Lars Stigendal (tillsammans med Soci-alfrvaltningen).

  Bemanning

  Se Kvalitet- och utvecklingsenhetens rsberttelse.