diplomatika - letný semester(2)

Embed Size (px)

Text of diplomatika - letný semester(2)

PPESK KANCELRIA najstaria kancelria; fungovanie bez preruenia a dodnes vznik: 1. st. nl. hodnovern a od 4. 5. st. niekoko listn i z 2. st. kritika ukzala, e ide o falz do Inocenta III. Philippus Jaff Regesta pontificorum Romanorum Paulus Rabikauskas 2 diplomatick diela:O Diplomatica generalis Rm, 1967O Diplomatica pontificia Rm, 1968Periodizcia: (poda Rabiho 6 obdob)- Harry Breslau - Handbuch der Urkundenlehre- udel, Novk Prruka heraldiky, sfragistiky, diplomatiky- Augustinus Theiner Vettera Monumenta Hungaria Sacram Ilustrantia spracovan na zkladae ppeskch registrov : I. 1216 1350; II. 1351 1526 Hodnota ppeskch psomnost:* asto skomolen miestne nzvy* prvna hodnota: na 2. mieste al. paralelne s cisrskymi (pouitie pri sde)* tkaj sa :I. cirkevn intitcie (u ns roku 1209 potvrdenie majetkov v Hronskom Beadiku)II. vzahy svtej stolice (ppe) s krmi, mocnrmi* zriedka zachovan originly do 9. st. pouvali papyrus (star kusy nezachovan v originly papyrus mlo trvcny)* od polovice 11. st. pergamen; v 9. 11. st. paraleln pouvanie oboch materilov* tendencia ppeov zasahova do menovania farrov na miestnych farch nie vdy to domci uznali/akceptovaliI.obdobie do roku 7724 nezachovan ani jeden originl ppeskch listn4 v zaiatku innosti ppeskej kancelrie listina nazvan epistola4 najstarie teoreticky z roku 251/3 listiny pre ppea Kornlia (tri kusy) mono prav4 v 4. st. forma: tzv. responza a tzv. dekretles; potom i konstitutines synodles (4 druhy ppeskch psomnost)4 epistola, responza, dekretles:oPROTOKOL: intitulcia: meno ppea + episcopus al. papa; od Gregora I. k papa pridan servus servor de inskripcia: hodnos adresta salutcia: mnoho krt chba; ak je: in domino salutem perpetuan formula: mlo; od ias Gregora I. (in perpetum)1oKONTEXT: listy: von tylizia rozrenie narcie, dispozcie sankcia: vskyt pravidelnoESCHATOKOL: subscripcia ppea; zmena na bene vale, benevalet od Gregora I dtum: najst. poda rmskeho kalendra de, poda konzulov roky; od konca 5. st. indikcia; od polovice 6. st. roky cisra (byzantskho)4 littrae, pagina, scriptum, praeceptum4 Privilegium nie listina ale v 4. 6. st. = prvo, vsada; a po 6.st. = oznaenie pre psomnosti4 Ppesk kancelria: Nie v pravom slova zmysle ako kancelria Na ppeskom dvore mnoho radnkov, okrem psania mali aj in lohy Psomnosti ukladan v skrini scriniari (osoby) Existencia aj notrov i schole notriorium (zdruenie notrov, v ase Gregora I., na ele s primicerius notarium, zstupca : secundarius; niektor notri: regionr na starosti urit asti patrimonia Sancti Petri II.obdobie od Hadrina (772) po Leva IX. (1049)O Zachovan u i originly cca 50 ks ( z toho 25 na papyruse)O Najstar oroginl pergamenovej listiny 819 (Paschalis I.)O Listy epistuly rovnak znaky ako v prvom obdob (servus servorum dei pravidelne; salutcia salutem et apostolicam benediktionem; subscripcia valete, benevalete; datum de (rmsky kalendr, mesiac, indikcia); 10. 11. st. asto vynechan dtumO Privilgia (psomnos): listina udeujca vsady odlinos: daj scriptum/datum per manum namiensto salutanej f. perpetuan in perpetuum potvrdzovala prva, vsadyv starom obdobpsan na papyrus, pergamen prv raz: 1005 1007 Na zaiatku: symbolick invokcia (symbolom), preden psmo, pred dtumom benevalete Vntorn znaky: Intitulcia: + frater (pre hodnosti od biskupa vyie)+ filius (pre nich biskupov alebo svetskch panovnkov)+ venerabilis (prvlastok nich biskupov)+ religiossus (prvlastok optov)2+ dilectus (ni svetsk klrus, dvetsk ud) Kontext :+ arenga+ narcia+ dispozcia+ sankcia (spiritulis, temporlis) Eschatokol:+ scriptum per manum+ benevalete majuskuln psmen+ datum: de (rmsky kalendr), mesiac, rok (od Hadrina I. rok pontifiktu) pravidelne od polovice 10. st.+ rok kresanskej ry prv raz (ale nie kontantne) od roku 957 Privilgia: ochrann, protekn; vvoj tzv. exempnch privilgi (vyatie cirkevnej intitcie spod dieczneho biskupa) napr. v Uhorsku Pannonhalmsk optstvoO Ppesk kancelria: Nie v modernom slova zmysle(udia, o nemaj in robotu ako kancelri) Stretnutie s predstavenm kancelrie biblithecrius (biskup + i predstaven kninice); od polovice 9. st. bol pri datovan Kancelarius od zaiatku 11. st. (vskyt nzvu) podriaden bibliothekria; od 1037 spojenie hodnost bibliotekra a kancelra Notarius scriniarii: Notar patini Vedci kancelrie: nie len bibliotekr ale aj in hodnostri (spsomovanie: loha primicelia prideovanie psomnost na psanie notrom) Liber cliurrmus (denn kniha): Star diplomatick bdanie: formulrov kniha ppeskej kancelrie Zachovan viacer rukopisy: vatiknsky ex.ep. 5. st., Claromontrus (Belgisk kltor); ambrosianus (milnsky) Obsah: formuly ppeskch psomnost + vzory V 19. st. bez pochybnost formulrov kniha; Antifaler mnoho pochybnost nakoniec: prruka pouvan na kolch notrovIII.obdobie od Leva IX. (1049) do zriadenia kancelrie za Jna XXII. (1331)4 2 polovica 11. st (nrast psomnost a ich vntorn diferencicia) zmeny vo vyhotovovan psomnost4 Celkovo dva druhy: privilegia a epistule litterae4 Privlgia rovnak ako v II. obdob +rota + monogram PROTOKOL: Symbolick invokcia postupne mizne3 Prv riadok preden litery Perpetuan formula od zaiatku 12. St. skrten na in ppm 12. St. namiesto salutem et apostolicam benediktionem (???- pozrie) KONTEXT: Za Leva IX. takmer vdy minuskulou Druh 11. St. rmska kurila (po roku 1111 stup, roku 1123 pln koniec) Kompromis: kurilna minuskula Od konca 11. St. koniec: aprekcia amen, amen, amen ESCHATOKOL: Zaiatok scriptum per manum Rota naavo za textom vznik z kra, ktor bol predtm podpis ppeaI. dve vpsan krunice a v medzikru heslo ppeaII. krom predelen na tyri polia vpsan meno ppea napravo od roty monogram litery benevalete BV slvnostn a jednoduch (vonkajie znaky) ochrann, exempn (vntorn znaky)4 EPISTOLY LITTERAE Vetky psomnosti, ktor nie s privilgi Nie je tu rota, monogram Protokol: kon salutem et apostolicam benediktionem Mandty litterae gracise (ideovanie trvalch milost a prv) Litterae solemns slvnostn, mali vznamn obsah4 Pea: Hlavn ltka: olovo oloven buly (sigilum plumbeum) Do polovice 11. St. len npisov (meno ppea + slo + papae) Ustlenie v treom vvojovom obdob pea npisov + urit symbol(hlavy apotolov Petra a Pavla na jednej strane + npis; meno ppea + slo + papae na druhej strane) Bula di midia zapsan prv strana sanctus Petrus, sanctus Paulus + hlavy (pouvanie: obdobie po smrti ppea a pred vobou novho ppea)4 Voskov pea (sigilum cerceum) Anulus secretus (tajn prstenn pea) na tzv. skromn a vemi tajn psomnosti ppea Prv zmena z roku 1106 postupn vvoj v anulus piscatoris (rybrsky prste) obraz osoby chytajcej ryby4 Ppesk kancelria (otzka . ) Kancelria v modernom slova zmysle (aj poda Rabikaukasa) udia zaoberajci sa kancelrskou innosou na konci druhho obdobia (polovica 11. St.) spojenie funkcie bibliotekra a kancelra a zverenie jednej osobe Kancelria pouvan v Rme a v 12. St. Na ele kancelr (kancelarius bibliothekrius) hodnos: subdiakon alebo zriedkavo presbyter (kancelr alebo biskupi) Od 1216 (od Honoria III.) vskyt i vicekancelariusa v ppeskej kancelrii (podobne vskyt aj tohto pomenovania ie aj funkcia aj meno) vedci kancelrie, titul kancelr nebol Notri klerici v kancelrii, ak ppe cestoval, li s nm Od konca 12. St. rozdiel medzi notariusom a scriptorom Notarius = ten o koncipoval a skladal Scriptor = ten o psal istopis alebo diktt Za Inocenta III. notri tvorili samostatn kolgium (13. St. spolunavanie s kancelrom) Povinnos: psanie iadost, referovanie o nich, psanie a kontrola istopisov (udia, ktor ovldali hlavne prvo) Druh polovica 13. St. nrast autority vicekancelra a notrov a 1321 Jn XXII. : obmedzenie ich moci vysluhovanie spravod + psobenie konhistria Pomocnci: breviatores, abbreviatores Pri istopise sa pisri v 13. St. podpsali skratkou pod pliku Scriptos litterarum apostelicarum : psanie istopisov alebo ingrosatores (grosus = vek psali istopisy vekm psmom zretenejie) tvorili zvltne kolgium na ele s rescribedriom (volen na 6 mesiacov) loha: prideovanie istopisov Korektor: literrum apostolicarum Auditor litterrum contraindiknum rieenie sporov alebo chb v listinch Bulators : peatitelia; (v 13. 14. St. boli cisterciti, negramotn) Prokurators: neboli radnkmi ppeskej kancelrie, ke prili strnky pomoc, sprostredkovanie strnkam u ppeskej krie (!nie lenovia kancelrie!)4 Registre ppeskej kancelrie Aj v predchdzajcich obdobiach Pravidelne od Inocenta III. (1198) kontinulne Registre boli u v 5. St. (aj v 9. St.existovali nezachovali sa; + fragmenty reg. Jna VIII. a Gregora VII.) Zklad. kancelrske registre od 11985 Registre ppeov (vydvan u pred 1. sv. vojnou obdobie do 1344 po Jna XXII. Registra Vaticana) nie vetko sa registrovalo, registrovanie len najvznamnejch zleitost (v registroch len cca 10 20%) Kancelria mala na registrovan vznamnch vec pre kriu zujem + registrovalo sa to za o strnky zaplatili Osobitn zvzky (st. asy jeden pontifikt = jedna kniha alebo jeden rok pontifiktu = jedna kniha; neskorie obdobie jeden zvzok nestail na jeden rok jeden rok mal viac zvzkov v istom obdob sa na dorze originlu napsan i bola a kde bola registrovan) Neskr, v 13. St. aj pecilne registre napr. Litterae de curia, litterae secrte Druh 13. St. literae ad camere spectantes (hospodrske zleitosti rmskej krie) Spsob registrovania: Do registra: vodn + zveren as skrten Text psan od arengy (narcie) po sankciu- v plnom znen Poradie registrov predpoklad: e nie hne ale v intervaloch; dtum v registri nebo = ke sa nazbierali listiny registrovali Od 13. St. rad registrtoraIV.obdobie od 1331 po 1588O Privilgi (ubdanie tzv. slvnostnch privilgi) znaky ako v III. obdob O + pribdanie : litterae consistoriles zleitosti rozhodnut v konzistriu (poradn orgn ppea rozhodnutie napr. pri kanonizcii) slvnostn vyhotovenieO Ostalo sigilum plumbumO Vznik novch druhov:O BREVE:* Ppesk psomnosti, vyhotoven (nie kancelrom) sekretrmi ppea v rozlinch formch, overen voskovou peaou* Vonkajia forma: pozdny tvar, pergamen (obe strany opracovan), text cca niekoko riadkov; ak bolo obsiahle forma knihy* Protokol: v stred