Click here to load reader

Dmb 20140115

 • View
  254

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Dmb 20140115

 • ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTOS SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S EMIDWEEKEDITIE15 JANUARI 2014WEEK 3

  U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

  O P L A G E : 3 2 . 0 0 0T O T A L E O P L A G E Z E E L A N D

  E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

  THUIS IN DE REGIO

  Volg ons via twitter: @M_burgseBode

  KIJK OP WWW.

  INTERNETBODE.NL

  ...VOOR

  HET

  LAATSTE

  ACTUELE

  LOKALE

  NIEUWS...

  GEMEENTENEXPERIMENTERENMET ZORGPROEF

  DOMBURG - De voor 1 februari geplande Coast Enduro Zeeland gaat niet door. De organisatie zegt dat ze het evenement op Walcheren hebben moeten afgelasten. Van een grote enduro-rit over het eiland was al geen sprake meer, nadat de ge-meente Veere niet mee wilde werken van-wege de onvermijdelijke bezwaarschrif-ten tegen de vergunning en eventuele juridische stappen aan de hand daarvan. Ook aan een andere off road-rit wilde de gemeente niet meewerken. Alleen aan een clinic wilde ze medewerking verlenen. Dat zag de organiserende MVEZ niet zit-ten. Ze gaat op zoek naar alternatieven. Enduro is een sport voor off road-motoren.

  Geen mogelijkheden voor Enduro Zeeland

  DOOR EUGNE DE KOK

  Die zogenaamde conceptkaders heeft Krijn Hamelink namens de negen fractie-voorzitters in de gemeenteraad van Mid-delburg vrijdag aan het college van bur-gemeester en wethouders overhandigd. Donderdagavond heeft het negental ze vastgesteld, nadat ze vorige week dins-dag in een bijeenkomst met het college al inke stappen had gezet richting een oplossing in het slepende dossier. Met het verzenden van de kaders is het einde van de reeks bijeenkomsten in zicht. Met de vergaderingen wilden de fractievoorzitters de impasse in het schouwburgdossier doorbreken. Die ont-stond na de gemeenteraadsvergadering

  van maandag 16 december. Daarin wees de raad een voorstel van het college over restauratie van de schouwburg door Frans Lievens en de nanciering daarvan af en kwam ze niet met een nieuwe op-dracht. Het kan zijn dat er aan de hand van onze kaders en gesprekken, die het college nog zal voeren met Lievens, nog een dergelijke bijeenkomst nodig is, maar daarna kunnen we de gewone procedure weer volgen, zegt Hamelink, die voorzit-ter is van het overleg. Het college gaat nu, met het advies in de hand, een voorstel maken waarover de raad zich in februari buigt. Wij hebben de ruimte voor het college bepaald. Als ze binnen onze kaders blijft, acht ik de kans groot dat we met een ruime meerderheid

  een besluit kunnen nemen. Hamelink houdt echter een slag om de arm. In dit dossier is niets zeker, zegt hij veelbete-kenend. Het is niet gezegd dat we de eindstreep halen, maar we zijn een eind onderweg. Donderdag werd er ink gediscussieerd, maar dat is volgens het lid van de Chris-tenUnie logisch gezien de fase waarin het proces zich bevindt. Het ging donderdag over de moeilijkste punten. Dat merk je. Maar we zijn eruit gekomen, zonder dat iemand is weg gelopen. Dat is op zich al winst. Hamelink laat zich niet uit over de inhoud van de conceptkaders, maar spreekt over een ander voorstel dan in december. Voorheen liep het stuk op alle opties. Hierover zijn we eensgezind.

  Slepend dossier nadert ontknopingFract ievoorzi t ters s turen kaders over toekomst schouwburg naar col lege

  MIDDELBURG - Het kan nog steeds spaak lopen, maar Krijn Hamelink heeft goede hoop dat de gemeenteraad van Middelburg in februari met een ruime meerderheid een besluit neemt over de toekomst van de schouw-burg. Als het college binnen onze kaders blijft, acht ik de kans daarop groot.

  MIDDELBURG - Delta heeft een nieuwe CEO: de 40-jarige Arnoud Kamerbeek. Hij gaat op 16 januari aan de slag. Hij was hiervoor divisiedirecteur van Vattenfall/Nuon. De benoeming heeft de steun heeft van de ondernemingsraad en aandeel-houders. Hij heeft de gewenste ervaring en is bekend met de energiesector, zegt president-commissaris Daan van Doorn. Kamerbeek moet de strategie voor de toekomst neerzetten. Er zijn drie scena-rios: fuseren, gedeeltelijk samengaan of zelfstandig doorgaan. Kamerbeek zegt dat elk scenario kan, maar dat het met respect moet worden uitgevoerd voor de positie die Delta heeft opgebouwd.

  Arnoud Kamerbeek is nieuwe CEO van Delta

  COMMISSARISDEELT

  COMPLIMENTEN UIT

  MIDDELBURG - Piet Kraan van de Lokale Partij Middelburg (LPM) heeft in een open brief aan het college van burgemeester en wethouders in Middelburg gevraagd om kopien van tal van documenten in het bouwputdossier. Hij doet dat via een beroep van de Wet Openbaarheid van Be-stuur. Kraan is ontevreden over antwoor-den op zijn eerdere vragen. Hij wil sowieso de schikkingsovereenkomst tussen de ge-meente en Mobilis en een juridisch advies van Adriaanse en Van der Weel over de aannemingsovereenkomst uit 2006. Daar-enboven ontbreekt de in november toege-zegde, maar nog niet ontvangen verant-woordingsbrief over het bouwputdrama.

  WOB-verzoek LPM over bouwput

  MIDDELBURG - Portiz is de naam van de nieuwe vereniging voor industrie- en ha-venbedrijven in Zeeland. In de nieuwe club hebben de Industriegroep Midden-Zeeland en de Kring van Werkgevers in de Kanaal-zone Zeeuws-Vlaanderen hun krachten per 1 januari gebundeld. Portiz moet de ge-meenschappelijke, regionale belangen op economisch, sociaal en maatschappelijk gebied voor het Sloegebied, de kanaal-zone en de omliggende industriegebieden behartigen. En organisatie is volgens de betrokkenen effectiever en ef cinter Voorzitter van het dagelijks bestuur is Alain Dufait van Cargill Sas van Gent. Rien Jonker van Eastman is vice-voorzitter.

  En organisatie voor haven en industrie

  VEERE - Opnieuw een flinke tegenvaller tijdens de restauratie van het stadhuis in Veere. De bonte knaagkever blijkt namelijk ook het constructieve gedeelte van de torenspits te hebben aangetast. Op twaalf december werd de bekroning van de spits al verwijderd, omdat het beestje daar had huisgehouden. Vrijdag moest met behulp van een torenkraan nog een gedeelte van ongeveer zes meter van de toren verwijderd, omdat het is aangetast door de bonte knaagkever. FOTO LEONARD PASSCHIER

  DOMBURG - Het Marie Tak van Poortvliet-museum in Domburg heeft vanaf 30 maart een tentoonstelling met schilderijen van Zeeuwse landschappen van Henk Chabot, de schilder een beeldhouwer die tussen april en november 1933 in Vrouwenpolder woonde en werkte. Hij liet zich inspireren door het boerenleven, de stilte en de nabij-heid van de zee. Er ontstaat een indruk-wekkende serie schilderijen en beelden in een rauwe, expressionistische stijl. In het Marie Tak worden naast een selectie schil-derijen, beelden en tekeningen uit Chabots Zeeuwse periode, ook monumentale land-schappen uit de jaren erna getoond. Meer: www.marietakmuseumdomburg.nl.

  Marie Tak laat werk Henk Chabot zien

  MIDDELBURG - Meerdere ondernemers uit Middelburg hebben zaterdag een ener-gieconvenant ondertekend. Ze zeggen daarmee dat ze in drie jaar minstens tien procent energie besparen en/of duurzaam gaan opwekken. Elke deelnemer is ver-plicht te rapporteren over de inspanningen en behaalde resultaten. Ze kunnen dat doen tijdens een jaarlijkse bijeenkomst. Wethouder Ed de Graaf , verkozen tot de duurzaamste wethouder van Nederland, begeleidt de ondernemers. Zij kunnen ook advies krijgen van partners in het gemeen-telijke project Middelburg Energieneu-traal. Voor investeringen is er eventueel een lening tegen gereduceerd tarief.

  Ondernemers voor energiebesparing

  MIDDELBURG - De Inspectie voor de Ge-zondheidszorg (IGZ) heeft het verscherpt toezicht op het ADRZ in Goes en Vlissingen met maximaal zes maanden verlengd. Het verscherpt toezicht werd in juli vorig jaar ingesteld, omdat het ADRZ niet voldeed aan de eisen van het veiligheidsmanage-mentsysteem (vms). Sindsdien hebben er volgens de IGZ wel positieve veranderin-gen plaatsgevonden. Er is echter meer tijd nodig om de gewenste resultaten te reali-seren, aldus de Raad van Bestuur van het ADRZ. Over aan paar maanden hoort het ADRZ of ze het vms-certi caat krijgt. We hebben er dus begrip voor dat de IGZ het verscherpt toezicht nog niet kan opheffen.

  ADRZ blijft nog onder verscherpt toezicht

  MIDDELBURG - De inmiddels traditio-nele 12 uurs van Middelburg vindt dit jaar plaats op zaterdag 26 april. De kartwed-strijd is bedoeld voor teams van minimaal twee en maximaal acht personen. Plaats van handeling is de kartbaan in Middelburg. Inschrijven voor de slijtage-slag voor mens en machine is mogelijk via de website van Indoor Karting Zeeland: www.kartingzeeland.nl. p de avond voor de race hebben de deelnemers de kans om een uur te trainen. Die training geldt meteen als kwali catie. Meer informatie staat op de website en is daarnaast verkrijgbaar bij het kartcentrum aan de Arnesteinweg in Middelburg.

  Inschrijving 12 uurs van Middelburg open

  www.internetbode.nlvoor het (gratis) aanleveren

  van al uw nieuws

  Het juiste adres voor: Kunststof Kozijnen Buiten Zonwering Terrasoverkapping Velux Dakramen Insectenwering Binnen Zonwering

  Kloosterpoort 19, Kapelle 0113-330333

  1000 m2 showroom

  Geen aanbetaling

  www.orthopedagogiekdekorte.nl

  BEGELEIDING VAN KINDEREN EN JONGEREN

  ONDERSTEUNING BIJ OPVOEDING EN ONDERWIJS

  KORT ALS T KORT KAN!Q Korte lijnen en exibele tijdsplanningQ Kortdurende hulp, o.a. bij traumaQ Korte cursus, ook op locatieQ Kort telefonisch consult (gratis)

  INVESTEER IN OPVOEDING!Q Workshops, cursussen, lezingenQ Uitgebreide themalijst beschikbaar

 • Op grote partijen karpetten

  50%korting

  tot

  Mooie dealsvoor je huis! TapijtParade

  Elke 2e meter

  50% kortingGeldig op elke 2e strekkende meter.