Dom a Byt 3 2013

 • View
  260

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Časopis o stavebníctve a kultúre bývania!

Text of Dom a Byt 3 2013

 • asopis o stavebnctve a kultre bvania www.domabyt.sk www.antar.sk

  ronk XIX.3/2013

  I S S N 13 3 5 - 6 615

  PREDAJN CENA: 1,50 PREDPLATITELIA: 1,30

  .sk

  .sk

  bliie na str. 6063

  TRENDY

  O OBALEnzkoenergetickchdomov

  SERIL DREVOSTAVBY

  prloha

  tepelnch erpadielEFEKTIVITA

 • HELUZ tehlov systm pre v dom

  IROK PONUKA SLUIEB9 spracovanie cenovej ponuky9 pln kladenia stropu9 technick poradenstvo9 doprava materilu na stavbu

  9 technick pomoc na stavbe9 poiova pomcok9 energetick certifikt budovy9 sluby statika

  Keramick stropn PANELY HELUZ

  rchla montokamit nosnos

  Tehlov KOMNY HELUZ

  Keramick stropy HELUZ MIAKO

  Nosn roletov a alziov PREKLADY HELUZ

  pre vetky typy palv a spotrebiov

  tradin strops vysokou variabilitou

  originlne rieenie zatienenia

  zkazncka linka 0800 106 206 info komny 0800 118 192 info@heluz.sk www.heluz.sk

  tehly stropy komny preklady

  Tehly pre budcnosHELUZ FAMILY

  a HELUZ FAMILY 2in1s najvymi tepelnoizolanmi

  parametrami v SR

  alej ponkame tehly pre obvodov, vntorn

  murivo, prieky, AKU tehly, neplen tehly

 • Zelen technolgie pre modr plantu ist energia zo solrnych panelov a okien

  Kad z ns me prispie k ochrane naej planty. Rieenm pre novostavby i renovcie

  s inovatvne solrne systmy Schco na vrobu energie a vynikajco tepelne izolujce okn,

  ktor ju etria. Schco jednoducho ponka komplexn rieenia, ktor premenia kad budovu na dom,

  o zarba. K efektvnosti vyuitia pridajme pikov dizajn a kvalitu. Spojenm tchto vlastnost zabezpeia

  systmy Schco budcnos alm genercim... Prostrednctvom zelench technolgi pre modr plantu.

  www.schueco.sk

  Inteligentn domy so systmami Schco produkuj energiu zajtrajka u dnes

  schueko_AD_sk_210x250_102011.indd 1 10/13/11 10:29 AM

 • PhDr. Andrej Fabkzstupca fredaktora

  ak je to teda akurt rok, o som na tomto mieste psal, e v parlamentnch vobch sme nanovo rozdali karty rozhodli sme a teraz e t, o kto-

  rch sme rozhodli, bud rozhodova o ns. A e i sme rozhodli sprvne, uke as. Ak je situcia po roku?

  Zd sa, e rok je prli krtka doba na odvnejie sdy. Vlda jednej strany tvrd svoje, teda e vldne dobre, rozglejen opozcia aj po volebnom vprasku tvrd svoje tie, teda e ona by vldla lepie. Zatia ide v podstate o tvrdenie proti tvrdeniu, aj ke t, o prili o prcu a v dsledku vldnych opatren maj ete hlbie do vre-ciek, to vidia inak. Tak ako hrdza potrebuje svoj as, aby sme videli, o doke, aj v tomto prpade a ivot sm presvedivo uke, kto a v om m naozaj pravdu. Ale o to tui meme u teraz. Ve klasik dvno spoznal, e aj cesta do pekla je dlden dobrmi myslami...

  Nie som sm, o dobre nevie, ako to v ase krzy bolo myslen s tmi istotami, ale viem, a to je naozaj ist, e bez ohadu na to, kto nm vldne, ns iadne radostn zajtrajky neakaj. Dobr by bolo aj to, keby to vyten svetielko na konci dlhho tunela z krzy nebolo napokon blikanie oproti sa rtiaceho vlaku.Dvojnsobne to plat o sektore stavebnctva, ktor sa nie a nie aspo odrazi odo dna. Na jeho retart peniaze nie s, plnovan vie investcie, ako je vstavba dianic, s beh na dlh trate. A km v tomto smere preapujeme na mieste, mal a stredn firmy v lepom prpade aspo ivoria, zatia o mnoh drobn ivnostnci u skonili na rade prce. Hospodrsky rast sce len poklesol, zato nezamestnanos rekordne stpla.

  Kde vzia a nekradn? tak znie dnes hamletovsk otzka.Jedna z odpoved je, aby sme nevyhadzovali penia-ze von oknom. Mrazy a zahy snehu ns tentoraz poriadne potrpili a hne viete, kam smerujem. no, kto do zimy zateplil, neoutoval. Prjemn tepluko v zateplench domoch bolo dvojnsobne prjemn, lebo

  za vaka niej spotrebe zaplatme menej a eurka za nespotrebovan teplo nm zostan v peaenkch. Ak zateplenie bolo zrealizovan komplexne (fasdy, strecha, pivnice, vmena okien) a v dome bol zrove hydraulicky vyregulovan systm strednho krenia, prpadne m aj naintalovan pomerov rozdeovae vykurovacch nkladov, spotreba me by menia a o polovicu mnostva tepla ako pred zateplenm a kom-plexnou obnovou. Neakajme vak, e automaticky budeme ma aj merne niie vytovanie. Niia bude len tzv. variabiln zloka ceny, lebo fixn nklady dod-vatea s rovnak bez ohadu na to, i bytovky odober vie alebo menie mnostvo tepla. To vetko by mal vedie kad, kto sa rozhodol, e po sksenostiach s tohtoronou zimou u nebude zatepovanie viac odklada. Aj v tomto vydan asopisu uverejujeme viacero lnkov, aby ste zatepovali sprv-ne a vyhli sa monm chybm.

  Dobr sprva je, e ttny fond rozvoja bvania bude aj naalej poskytova dotcie na zatepovanie bytoviek s vhodnm 1-percentnm rokom. Vylenen prostriedky FRB na podporu projektov v tomto roku s o 15 % vyie ako vlani. Najviac peaz m s na podporu vstavby njomnch bytov, a to 74 mil. eur, na obnovu a zatepovanie budov je pripravench 60,5 mil. eur. Za tieto peniaze m by postavench 3 400 novch bytov a obnovench okolo 15-tisc bytov. Chcelo by to viac, ale ke nepr, fajn, e aspo kvapk.

  Zaal som dos pesimisticky, nechcel by som tak aj skoni. Nie e by sme mali dvod k optimizmu. V tomto ase pstnom a vekononom vak mme ndej, e aj veci zdanlivo bezndejn mu ma astn koniec s novm zaiatkom

  3_20132

 • LOVEK POTREBUJE NA SVOJ PLNOHODNOTN IVOT TEPELN KOMFORT, KTOR SA V RODINNOM DOME ZABEZPEUJE OBALOM STAVBY A NIEKTOROU Z DOSTUPNCH TECHNOLGI NA VYKUROVANIE. V ZIMNCH MESIACOCH SA TEPELN ENERGIA STRCA CEZ VETKY KONTRUKCIE TVORIACE V PRBYTOK...

  Tma csla

  Ciest, ako dosiahnu nzke tepeln straty, je viacero, daj sa vak vyjadri nasledovnm obsahom: Je to sprvna kontrukn skladba obalovho pla budovy, ktor zabezpe

  energeticky, a teda aj prevdzkovo sporn bvanie. Stpajci zujem verejnosti o takto energeticky sporn bvanie sa prejavuje zvenm zujmom o zoznmenie sa s princpmi vstavby energeticky spornch rodinnch domov.

  Dnes, v dobe internetu s tieto informcie ahko do-stupn pomocou kovch slov ako: nzkoenergetick dom, pasvny dom, nulov dom, ale aj cez novozave-den pojmy revidovanej tepelnotechnickej normy, ako je ultranzkoenergetick dom i dom s takmer nulovou

  O obale energeticky spornch rodinnch domov

  Preukzanie dosiahnutia energetickej hospodrnosti budovy.

  STN

  73

  05

  40

  -2

  Kategrie budov

  Hodnoty potreby tepla na vykurovanie nadosiahnutie energetickej hospodrnosti budovy

  Fakt

  or tv

  aru

  Kon

  tru

  kn

  v

  ka

  Tepl

  ota

  vnt

  orn

  hovz

  duch

  u

  Vm

  ena

  vzdu

  chu

  Vnt

  orn

  vp

  oto

  vte

  plot

  a po

  as

  tlmen

  ejpr

  evd

  zky

  Upr

  aven

  vn

  tor

  n

  vpo

  tov

  te

  plot

  a pr

  e pr

  eru

  ov

  vyku

  rova

  nie

  Po

  et d

  enno

  stup

  ov

  pre

  vyku

  rova

  cie

  obdo

  bie

  212

  dn

  Normalizovanhodnota

  QN,EP1. 1. 2013

  Odporanhodnota

  Qr1,EP1. 1. 2015

  Cieovodporan

  hodnotaQr3,EP

  1. 1. 2020

  1/m m C 1/h C C K.de kWh/(m2.a)

  Rodinn domy 0,7 2,9 20 0,5 14 20,0 3 422 81,4 40,7 20,4

  Bytov domy 0,3 2,8 20 0,5 17 20,0 3 422 50,0 25,0 12,5

  Administratvne budovy 0,3 3,3 20 0,5 17 18,5 3 104 53,5 26,8 13,4

  Budovy kl a kolskch zariaden 0,3 3,3 20 0,5 17 18,4 3 083 53,2 27,6 13,8

  Budovy nemocnc 0,3 3,3 22 0,5 19 22,0 3 846 66,3 33,2 16,6

  Budovy hotelov a retaurci 0,4 3,3 20 0,5 20 20,0 3 422 67,4 33,7 16,9

  portov haly a in budovyuren na port 0,3 4,5 18 0,5 15 16,5 2 680 63,0 31,5 15,8

  Budovy pre vekoobchodna maloobchodn sluby 0,5 3,6 18 0,5 15 15,9 2553 61,7 30,9 15,5

  Pre budovy so zmieanm elom sa minimlna poiadavka ur venm poda celkovej plochy jednotlivch elov v hodnotenej budove.

  Pdorys poschodia

  Pdorys przemia

  3_20134

 • Energetick certifiktvydan poda zkona . 555/2005 Z. z. o energetickej hospodrnosti budov

  a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen neskorch predpisov a v znen zkona . 300/2012 Z. z.. 033300/2013/33/005612008/EC

  Nzov budovy:Ulica, slo:Obec:Okres:el spracovania:

  Administratvna budovaObuvncka 252

  PrievidzaPrievidza

  Predaj

  Parc. .:Katastrlne zemie:

  Podiel celkovej podlahovej plochy:

  489Prievidza

  3 - administratvna budova 100,0%

  Celkov podlahov plocha v m :2 219,6

  Rok kolaudcie budovy: 1966

  Posledn vznamn obnova: - - -

  Hodnotenie jednotlivych miest spotreby

  Potreba energie na vykurovanie: G Potreba energie na prpravu teplej vody: B Potreba energie na chladenie a vetranie:

  Potreba energie na osvetlenie: D EN

  ERG

  ETIC

  K

  HO

  SPO

  D

  RN

  OS

  BU

  DO

  VY

  Kategria budovy:3 - administratvna budova

  Celkovpotrebaenergie

  Primrnaenergia

  Globlny ukazovate:Primrna energia

  2262kWh/(m .a)

  3302kWh/(m .a)

  Rr

  Rs

  Nzka potreba energie

  A0 / A1 / A

  B

  C

  D

  E

  F

  GVysok potreba energie

  F

  C

  Normalizovan hodnotenie:

  Prevdzkov hodnotenie:

  Minimlna poiadavka R :r 84 240

  Typick budova R :s 158 480Nameran spotreba energie na vykurovanie v kWh/(m .a)2

  Rok Priemer Spotreba energie na vykurovanie v kWh/(m .a)2

  Podiel energie z obnovitench zdrojov: Obnoviten zdroj pre vrobu tepla na vykurovanie: Obnoviten zdroj pre ohrev teplej vody: Rekupercia tepla: Spsob vroby elektriny z obnovitenho zdroja:

  Exportovan energia z obnovitenho zdroja (druh) v kWh/(m .a):2

  Emisie CO2 v kg/(m .a) 652

  0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 >110Nvrh opatren na zlepenie energetickej hospodrnosti budovy: Obvodov pl: Strecha: Podlaha: Otvorov kontrukcie: Vykurovanie: