298
ŽÁDOST O UDĚLENÍ AKREDITACE Studijní program: Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání Studijní program pro sdružené studium se studijními plány maior a minor doplněný o studijní plán na dostudování stávajících studentů Typ studijního programu: bakalářský Forma studia: 1

½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

ŽÁDOST O UDĚLENÍ AKREDITACE

Studijní program: Tělesná výchova se zaměřením na vzděláváníStudijní program pro sdružené studium se studijními plány maior a minor doplněný o studijní plán na dostudování stávajících studentů

Typ studijního programu:bakalářský

Forma studia:prezenční a kombinovaná

1

Page 2: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

A-I – Základní informace o žádosti o akreditaci

Název vysoké školy: Technická univerzita v Liberci

Název součásti vysoké školy: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Název spolupracující instituce: -

Název studijního programu: Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání Studijní program pro sdružené studium se studijními plány maior a minor doplněný o studijní plán na dostudování stávajících studentů

Typ žádosti o akreditaci: udělení akreditace

Schvalující orgán: Vědecká rada FP TU v Liberci, Rada pro vnitřní hodnocení TU v Liberci

Datum schválení žádosti: VR FP TUL dne 24. 5. 2018, RVH TUL dne ??. ?. ????

Odkaz na elektronickou podobu žádosti:TUL: http://www.tul.cz/akreditacetul; heslo: akreditacetul

Odkaz na studijní opory pro kombinovanou formu studia:FP TUL: https://elearning.fp.tul.cz; uživatelské jméno: akreditacni.komise;

heslo: akreditace-FPTUL

Odkazy na relevantní vnitřní předpisy:TUL: http://www.tul.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-tul

FP TUL: http://www.fp.tul.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy

ISCED F: 0114 - Příprava učitelů s předmětovou specializací

2

Page 3: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-I – Charakteristika studijního programuNázev studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání

Studijní program pro sdružené studium se studijními plány maior a minor doplněný o studijní plán na dostudování stávajících studentů

Typ studijního programu bakalářskýProfil studijního programu akademicky zaměřený Forma studia prezenční – kombinovaná Standardní doba studia 3 rokyJazyk studia češtinaUdělovaný akademický titul bakalář (Bc.)Rigorózní řízení ne Udělovaný akademický titul -Garant studijního programu doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.Zaměření na přípravu k výkonu regulovaného povolání

ne

Zaměření na přípravu odborníků z oblasti bezpečnosti České republiky

ne

Uznávací orgán -

Oblast(i) vzdělávání a u kombinovaného studijního programu podíl jednotlivých oblastí vzdělávání v %

Učitelství

Cíle studia ve studijním programuStudijní program Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (studijní program pro sdružené studium se studijními plány maior a minor) je koncipován jak k získání základních pedagogických, psychologických a pedagogicko-praktických znalostí a dovedností, tak k získání základních odborných kompetencí v oboru tělesná výchova. Z hlediska oboru tělesná výchova je cílem tříletého studia připravit kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky pro sportovní edukaci běžné populace všech věkových kategorií v oblasti volnočasových pohybových aktivit. Studující získají praktickou a didaktickou orientaci v problematice organizování pohybových aktivit, optimalizace životního stylu, základů sportovní přípravy, společensko-vědních a lékařsko-biologických disciplín. Celkovým cílem bakalářského (Bc.) studia je vytvořit u studentů pevné základy v oblasti oborové přípravy a v oblasti učitelství především pro vstup do NMgr. studia učitelství. Praktické zaměření k výchovným problémům otevírá absolventovi i uplatnění v oblasti odborné asistentské činnosti na ZŠ, příp. i na SŠ. Profil absolventa studijního programuVymezení výstupních znalostí, dovedností a způsobilostí – pedagogicko-psychologických: Absolvent se orientuje v základních oblastech pedagogiky a psychologie. Absolvent je uveden do základních otázek procesu vyučování a didaktických problémů. V psychologii je absolvent vybaven základními obecněpsychologickými pojmy, chápe vývoj a zrání lidské bytosti v základních vývojových etapách, nahlíží psychické procesy a stavy jak v jejich základní struktuře, tak i dynamice. Absolvent disponuje základními sociálněpsychologickými znalostmi a dovednostmi, které využívá v pedagogické praxi a při práci se sociální skupinou. Absolvent dokáže získané pedagogické a psychologické znalosti využívat při reflexi pedagogických problémů, s nimiž se mohl setkat v rámci dosavadní úvodní pedagogické praxe. Absolvent získá pedagogicko-psychologický základ, který mu umožní následně studovat v NMgr. studijních programech Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a zde prohloubit a profesně zakončit učitelskou kvalifikaci.

Vymezení výstupních znalostí, dovedností a způsobilostí – oborových:Absolvent prokazují znalosti v základních oblastech kinantropologie. V rámci oborových profilujících předmětů získají odpovídající znalosti z biomedicíny (Anatomie člověka, Fyziologie člověka, Fyziologie tělesných cvičení) a z kinantropologického základu (Základy kinantropologie, Historie tělesné kultury, Antropomotorika, Základy biomechaniky, Teorie a didaktika sportovního tréninku, Metodologie výzkumu). Absolventi umí demonstrovat dovednosti a činnosti v základních sportech a pohybových aktivitách, jako jsou sportovní hry, gymnastika, atletika, plavání, turistika a sporty v přírodě. Dále umí průběžně hodnotit úspěšnost a výkonnost svěřených subjektů ve sportovních a pohybových činnostech. Absolventi jsou vedeni k porozumění významu tělesné výchovy a sportu pro jedince i společnost, zdraví, tělesnou zdatnost a regeneraci a ke znalostem školské tělovýchovné legislativy. Absolventi jsou způsobilí plánovat, realizovat a hodnotit kondiční programy zaměřené na zdraví, s ohledem na možnosti a limity cílových skupin osob. Absolventi jsou schopni organizace a  řízení tělocvičné aktivity ve volném čase u různých věkových skupin, přičemž zvládají rizikové faktory ovlivňující bezpečnost pohybových činností a poskytování první pomoci při úrazech. Absolventi jsou připraveni na další

3

Page 4: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

NMgr. studium oboru tělesná výchova v rámci specializací studijního programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ.

Vymezení výstupních znalostí, dovedností a způsobilostí – všeobecných:Absolvent se dorozumí v jednom cizím jazyce na vyšší úrovni. Absolvent má rozvinutou úroveň jazykového projevu. Dokáže vyhledávat, porovnávat, analyzovat a kriticky vyhodnocovat informace. Zná základní postupy kritické analýzy odborného textu. Je vybaven základními znalostmi a dovednostmi v oblasti ICT.Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánůStudium je realizováno v rámci kreditního systému ECTS (European Credit Transfer System) za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem TUL (viz http://www.tul.cz/document/4983).Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání je Bc. studijním programem pro sdružené studium se studijními plány maior a minor. Studijní plán maior obsahuje kredity za: oborové a oborově-didaktické předměty tělesné výchovy, učitelskou propedeutiku, praxi a přípravu závěrečné práce (celkem 111 kreditů). Studijní plán minor obsahuje pouze kredity za oborové a oborově-didaktické předměty tělesné výchovy (celkem 69 kreditů), přičemž je určen v rámci sdruženého studia pouze pro doplnění studijního plánu maior jiného akreditovaného studijního programu. V rámci konkrétní realizace sdruženého Bc. studia na FP TUL podle studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (studijní plán maior) si studenti musí v rámci přijímacího řízení zvolit přidružený studijní program (studijní plán minor) z nabídky dalších akreditovaných oborů zaměřených na vzdělávání.

Studenti musí získat v průběhu Bc. studia celkem 180 kreditů podle následujících pravidel:a) Studijní plán maior:První obor včetně oborové didaktiky (povinné a povinně volitelné předměty): 69 kreditůUčitelská propedeutika (povinné a povinně volitelné předměty): 27 kreditůPraxe řízená a reflektovaná (povinné předměty): 10 kreditůPříprava závěrečné práce (povinné předměty): 5 kreditůb) Studijní plán minor:Druhý obor včetně oborové didaktiky (povinné a povinně volitelné předměty): 69 kreditů Podmínky k přijetí ke studiuStudenti budou přijímání do Bc. studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (tj. sdruženého studia se studovaným a přidruženým studijním programem, tedy dvojkombinace oborů se zaměřením na vzdělávání) na základě výsledků jejich středoškolského studia, případně na základě písemných testů ověřujících znalosti a dovednosti středoškolského učiva potřebné ke studiu příslušných oborů. Přijímací zkouška může být v některých oborech uchazečům prominuta, pokud splní FP TUL vyhlášené podmínky (např. dlouhodobě výborný středoškolský prospěch, úspěšnou účast ve středoškolské odborné činnosti v daném oboru). Podmínkou přijetí ke studiu oboru tělesná výchova je odpovídající zdravotní způsobilost uchazeče o studium. Lékařskou prohlídku k posouzení zdravotní způsobilosti musí v tomto případě provést tělovýchovný nebo sportovní lékař.Návaznost na další typy studijních programůAbsolventi Bc. studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání mohou pokračovat na FP TUL v NMgr. studijním programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ se specializacemi (tj. kombinacemi dvou akreditovaných oborů včetně tělesné výchovy). Širší a otevřenější tematický záběr Bc. studia umožňuje absolventům návaznosti na další NMgr. studijní programy, např. Vychovatelství na FP TUL nebo odborné studium na jiných vysokých školách v ČR.

4

Page 5: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-IIa – Studijní plány a návrh témat prací (bakalářské studijní programy)Označení studijního plánu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání

Studijní plán maior, prezenční forma studiaNázev předmětu rozsah způsob

ověř.počet kred.

vyučující dop. roč./sem.

profil. základ

Oborová částPovinné předměty - obor

Anatomie člověka 1 14p + 14c Zápočet 2 PhDr. Petr Šifta, Ph.D. (přednášející, 100 %)

1/Z PZ

Základy kinantropologie 28p + 0c Zápočet, zkouška

3 doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D. (přednášející, 100 %)

1/Z ZT

Historie tělesné kultury 14p + 14c Zápočet, zkouška

3 Mgr. Petra Čaplová, Ph.D. (přednášející, 100 %)

1/Z PZ

Gymnastika 1 0p + 42c Zápočet 3 PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D., Mgr. Petra Čaplová, Ph.D.

1/Z

Kurz zimních sportů 1 7Dc Zápočet 2 PhDr. Klára Kuprová, Ph.D. 1/ZAnatomie člověka 2 14p + 14c Zápočet,

zkouška3 PhDr. Petr Šifta, Ph.D.

(přednášející, 100 %)1/L PZ

Základy biomechaniky 14p + 14c Zápočet 2 PhDr. Bc. Tibor Slažanský, Ph.D. (přednášející, 100 %)

1/L PZ

Atletika 1 0p + 28c Zápočet 2 Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D., PhDr. Iva Šeflová, Ph.D.

1/L

Gymnastika 2 0p + 28c Zápočet 2 PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D., PaedDr. Jiří Dygrín

1/L

Sportovní a pohybové hry 1 0p + 28c Zápočet 2 Mgr. Jan Charousek 1/LTuristika a sporty v přírodě 7Dc Zápočet 2 Mgr. Jan Charousek 1/LAtletika 2 0p + 28c Zápočet 2 Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D.,

PhDr. Iva Šeflová, Ph.D. 2/Z

Fyziologie člověka 28p + 14c Zápočet, zkouška

3 PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D. (přednášející, 100 %)

2/Z PZ

Gymnastika 3 0p + 28c Zápočet 2 PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D., PaedDr. Jiří Dygrín

2/Z

Plavání 1 0p + 28c Zápočet 2 PhDr. Klára Kuprová, Ph.D. 2/ZKurz zimních sportů 2 7Dc Zápočet 2 PhDr. Klára Kuprová, Ph.D. 2/ZAntropomotorika 28p + 14c Zápočet,

zkouška4 doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.

(přednášející, 100 %)2/L ZT

Fyziologie tělesných cvičení 14p + 14c Zápočet, zkouška

3 PhDr. Iva Šeflová, Ph.D. (přednášející, 100 %)

2/L ZT

Plavání 2 0p + 28c Zápočet 2 PhDr. Klára Kuprová, Ph.D. 2/LMultimédia ve sportu 0p + 28c Zápočet 2 Mgr. Jan Charousek 2/LSportovní a pohybové hry 2 0p + 28c Zápočet 2 Mgr. Jan Charousek 2/LMetodologie výzkumu 14p + 14c Zápočet 2 doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.

(přednášející, 100 %)3/Z PZ

Psychologie pohybových aktivit 0p + 28c Zápočet 2 Mgr. Radim Antoš 3/ZSportovní a pohybové hry 3 0p + 28c Zápočet 2 Mgr. Jan Charousek 3/ZPrávní aspekty školní tělesné výchovy

14p + 14c Zápočet, zkouška

2 PhDr. Bc. Tibor Slažanský, Ph.D. (přednášející, 100 %)

3/Z

Sportovní a pohybové hry 4 0p + 28c Zápočet 2 Mgr. Jan Charousek 3/LPovinné předměty - oborová didaktika

Didaktika tělesné výchovy 1 14p + 14c Zápočet 2 Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D. (přednášející, 100 %)

3/L ZT

Teorie a didaktika sportovního tréninku

14p + 14c Zápočet, zkouška

2 Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D. (přednášející, 100 %)

3/L PZ

Povinně volitelné předměty - oborSportovní lezení 0p + 28c Zápočet 2 Mgr. Radim Antoš Z, LJóga 0p + 28c Zápočet 2 Mgr. Petra Čaplová, Ph.D. Z, LSebeobrana 0p + 28c Zápočet 2 PhDr. Bc. Tibor Slažanský, Ph.D. Z, LObecná kineziologie 14p + 14c Zápočet 2 PhDr. Petr Šifta, Ph.D.

(přednášející, 100 %) Z

Psychomotorika 0p + 28c Zápočet 2 PhDr. Iva Šeflová, Ph.D. ZKurz bruslení 5Dc Zápočet 2 Mgr. Jan Charousek Z

5

Page 6: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

Tance 0p + 28c Zápočet 2 Mgr. Petra Čaplová, Ph.D. LKondiční programy 0p + 28c Zápočet 2 Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D. LRaketové sporty 0p + 28c Zápočet 2 doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D. LKurz cykloturistiky 7Dc Zápočet 2 PhDr. Bc. Tibor Slažanský, Ph.D. LPodmínka pro splnění této skupiny předmětů: 5 kreditů.

Společná částPovinné předměty - pedagogicko-psychologická příprava a pedagogická praxe

Pedagogické praktikum 0p + 28c Zápočet 2 Mgr. Helena Picková,PhDr. Jana Franková, Ph.D.

1/L

Obecná pedagogika 14p + 28s Zápočet, zkouška

3 doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D. (přednášející, 50 %); PhDr. Jitka Novotová, Ph.D. (přednášející, 50 %)

2/Z ZT

Psychologie obecná 14p + 14s Zápočet, zkouška

2 doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D. (přednášející, 100 %)

2/Z ZT

Asistenční praxe 0p + 28c Zápočet 2 Mgr. Helena Picková,PhDr. Jana Franková, Ph.D.

2/Z,L

Psychologie vývojová 14p + 14s Zápočet, zkouška

2 doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D. (přednášející, 100 %)

2/L ZT

Sociální psychologie a psychologie osobnosti

28p + 14s Zápočet, zkouška

3 PhDr. Magda Nišponská, Ph.D. (přednášející, 100 %)

3/Z PZ

Vybrané praktické problémy výchovy ve školní praxi

0p + 28s Zápočet 3 Mgr. Helena Picková,PhDr. Andrea Rozkovcová, Ph.D.,PhDr. Simona Kiryková, Ph.D.,PhDr. Jitka Novotová, Ph.D.,PaedDr. Jitka Jursová, Ph.D.

3/Z

Didaktika obecná 1 14p + 14s Zápočet 2 doc. Dr. PaedDr. Petr Urbánek (přednášející, 100 %)

3/L ZT

Dějiny výchovy, vzdělávání a školství

14p + 14s Zkouška 2 doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D. (přednášející, 100 %)

3/L ZT

Úvod do pedagogické praxe 0p + 28s Zápočet 3 Mgr. Helena Picková,PhDr. Andrea Rozkovcová, Ph.D.,PhDr. Simona Kiryková, Ph.D.,PhDr. Jitka Novotová, Ph.D.,PaedDr. Jitka Jursová, Ph.D.

3/L

Povinné předměty - společný základZpracování elektronických dokumentů

0p + 28c Zápočet 2 Ing. Jindra Drábková, Ph.D.,Mgr. Jan Berki, Ph.D.,Ing. Dana Slánská, Ph.D.

1/L

Sportovní a pohybové aktivity 1 0p + 28c Zápočet 2 Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D. 1/LČeština pro praxi 0p + 28s Zápočet 2 Mgr. Václav Lábus, Ph.D.,

Mgr. Marek Janosik-Bielski,  Mgr. Jarmila Sulovská

2/Z,L

Povinné předměty - příprava závěrečné práceBakalářská práce 1 Zápočet 2 prof. RNDr. Jan Picek, CSc. 3/ZBakalářská práce 2 Zápočet 3 prof. RNDr. Jan Picek, CSc. 3/L

Povinně volitelné předměty - cizí jazykAnglický jazyk 1 0p + 28c Zápočet 2 Mgr. Dagmar Grzinčič,

Mgr. Jan Konfršt,Christopher Muffett, M.A.  

Z

Německý jazyk 1 0p + 28c Zápočet 2 Mgr. Nikola Mizerová, Ph.D.,Mgr. Martina Čeřovská

Z

Anglický jazyk 2 0p + 28c Zápočet 3 Mgr. Dagmar Grzinčič,Mgr. Jan Konfršt, Christopher Muffett, M.A.  

L

Německý jazyk 2 0p + 28c Zápočet 3 Mgr. Nikola Mizerová, Ph.D.,Mgr. Martina Čeřovská

L

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 5 kreditů ve vybraném cizím jazyce.Povinně volitelné předměty - společný základ

Filosofie a etika 28p + 0c Zápočet 2 PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Ph.D., Th.D. (přednášející, 100 %)

Z, L

Forms and Methods of Communication

0p + 28c Zápočet 2 Mgr. Dagmar Grzinčič Z, L

6

Page 7: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

Globální problémy 28p + 0c Zápočet 2 prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D. (přednášející, 100 %)

L

Kvalita života 14p + 14c Zápočet 2 RNDr. František Murgaš, Ph.D. (přednášející, 100 %)

Z, L

Reflexe dějin v současnosti 28p + 0c Zápočet 2 Mgr. Kateřina Portmann, Ph.D.(přednášející, 100 %)

Z, L

Seminář osobnostního rozvoje 0p + 14c Zápočet 2 Mgr. Eva Fárková Z, LSportovní a pohybové aktivity 2 0p + 28c Zápočet 2 Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D. Z, LZáklady rétoriky 0p + 28c Zápočet 2 MgA. Nikola Šedinová Slabáková, Ph.D. Z, LPodmínka pro splnění této skupiny předmětů: 2 kredity.Součásti SZZ a jejich obsahSZZ se skládá u Bc. studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (tj. sdruženého studia s přidruženým studijním programem druhého oboru se zaměřením na vzdělávání) ze 4 součástí:1. tematické okruhy navazující na profilující předměty pedagogicko-psychologické přípravy,2. tematické okruhy navazující na profilující předměty oboru tělesná výchova,3. tematické okruhy navazující na profilující předměty druhého oboru,4. obhajoba bakalářské práce.

Součást SZZ z pedagogicko-psychologické přípravy je v rámci Bc. studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání tvořena písemnou zkouškou zaměřenou na základní tematické okruhy navazující na odborné předměty z pedagogiky a psychologie.Součást SZZ z oboru tělesná výchova je v rámci Bc. studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání tvořena odbornou rozpravou zaměřenou na základní tematické okruhy navazující na profilující předměty ze studijního plánu. Tematické okruhy k SZZ jsou rozděleny do 3 skupin podle charakteru studijních předmětů: a) Historie tělesné kultury, Základy kinantropologie, Antropomotorika; b) Anatomie člověka, Fyziologie člověka, Fyziologie tělesných cvičení; c) Teorie a didaktika sportovního tréninku, Didaktika tělesné výchovy. Studentovi je zadán okruh otázek, ve kterém jsou konkrétní otázky k odborným znalostem a dovednostem v rozdělení korespondujícím s uvedenými kategoriemi profilujících předmětů. Tematické okruhy ke SZZ jsou studentům k dispozici v příslušné sekci webových stránek FP TUL (viz https://www.fp.tul.cz/student/szz). Obhajoba bakalářské práce: Pokud student zvolí téma bakalářské práce vypsané Katedrou tělesné výchovy FP TUL v informačním systému STAG (viz https://stag.tul.cz/portal/studium/prohlizeni.html), bude ji zde zpracovávat a obhajovat. Další studijní povinnostiVýznamnou součástí studijního programu je praktická příprava, která má aplikační a integrující funkci pro učivo teoreticky zaměřených pedagogických a psychologických disciplín. Praktické aktivity zaměřené na problémy výchovy, školy a školního dítěte jsou koncipovány do tří na sebe navazujících a obsahově gradujících praktických předmětů (Pedagogické praktikum; Vybrané praktické problémy výchovy ve školní praxi; Úvod do pedagogické praxe). Jejich podstatou jsou především observační a náslechové aktivity při terénních vstupech a akcent na reflektivní pojetí. Následné reflexe tematicky korespondují s obsahem učiva i s vyučujícími souběžně vyučovaných teoretických disciplín (Sociální psychologie a psychologie osobnosti; Didaktika obecná 1). Smyslem obsahové integrace praktické a teoretické složky učiva je reflektivní pojetí praxí. Předpokládaným výstupem je pro studenta hlubší vhled a pochopení klíčových témat školní praxe v praktických aplikacích směřující k základům učitelských kompetencí. Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených pracíNávrh témat bakalářských prací z oboru tělesná výchova: Reliabilita vybraných testů zdravotně orientované zdatnosti,Metodická příručka pro výuku brenbalu,Intenzita pohybového zatížení v raketových sportech,Kondiční programy pro děti s nízkou úrovní tělesné zdatnosti,Zdravotní oslabení žáků na 2. stupni základních škol.Témata obhájených bakalářských prácí z oboru tělesná výchova - výběr:Aktuální přístupy k hodnocení výživových zvyklostí dětí ve školním věku,Diagnostika motorických dovedností ve florbalu,Metodická příručka pro výuku slackline,Změny úrovně plavecké gramotnosti u dětí mladšího školního věku,Hodnocení úrovně pohybové aktivity u adolescentních dívek z libereckého regionu.Přístup k úplnému znění bakalářských prací obhájených na FP TUL od roku 2005 je v repozitáři závěrečných prací na webové adrese: https://dspace.tul.cz/handle/15240/20928. Na KTV FP TUL bylo od roku 2010 úspěšně obhájeno 111 bakalářských prací ve studijním oboru Tělesná výchova

7

Page 8: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

se zaměřením na vzdělávání.B-IIa – Studijní plány a návrh témat prací (bakalářské studijní programy)Označení studijního plánu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání

Studijní plán maior, kombinovaná forma studiaNázev předmětu rozsah způsob

ověř.počet kred.

vyučující dop. roč./sem.

profil. základ

Oborová částPovinné předměty - obor

Anatomie člověka 1 6 Zápočet 2 PhDr. Petr Šifta, Ph.D. (přednášející, 100 %)

1/Z PZ

Základy kinantropologie 8 Zápočet, zkouška

3 doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D. (přednášející, 100 %)

1/Z ZT

Historie tělesné kultury 8 Zápočet, zkouška

3 Mgr. Petra Čaplová, Ph.D. (přednášející, 100 %)

1/Z PZ

Gymnastika 1 8 Zápočet 3 PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D., Mgr. Petra Čaplová, Ph.D.

1/Z

Kurz zimních sportů 1 44 Zápočet 2 PhDr. Klára Kuprová, Ph.D. 1/ZAnatomie člověka 2 8 Zápočet,

zkouška3 PhDr. Petr Šifta, Ph.D.

(přednášející, 100 %)1/L PZ

Základy biomechaniky 6 Zápočet 2 PhDr. Bc. Tibor Slažanský, Ph.D. (přednášející, 100 %)

1/L PZ

Atletika 1 6 Zápočet 2 Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D., PhDr. Iva Šeflová, Ph.D.

1/L

Gymnastika 2 6 Zápočet 2 PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D., PaedDr. Jiří Dygrín

1/L

Sportovní a pohybové hry 1 6 Zápočet 2 Mgr. Jan Charousek 1/LTuristika a sporty v přírodě 44 Zápočet 2 Mgr. Jan Charousek 1/LAtletika 2 6 Zápočet 2 Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D.,

PhDr. Iva Šeflová, Ph.D. 2/Z

Fyziologie člověka 8 Zápočet, zkouška

3 PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D. (přednášející, 100 %)

2/Z PZ

Gymnastika 3 6 Zápočet 2 PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D., PaedDr. Jiří Dygrín

2/Z

Plavání 1 6 Zápočet 2 PhDr. Klára Kuprová, Ph.D. 2/ZKurz zimních sportů 2 44 Zápočet 2 PhDr. Klára Kuprová, Ph.D. 2/ZAntropomotorika 12 Zápočet,

zkouška4 doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.

(přednášející, 100 %)2/L ZT

Fyziologie tělesných cvičení 8 Zápočet, zkouška

3 PhDr. Iva Šeflová, Ph.D. (přednášející, 100 %)

2/L ZT

Plavání 2 6 Zápočet 2 PhDr. Klára Kuprová, Ph.D. 2/LMultimédia ve sportu 6 Zápočet 2 Mgr. Jan Charousek 2/LSportovní a pohybové hry 2 6 Zápočet 2 Mgr. Jan Charousek 2/LMetodologie výzkumu 6 Zápočet 2 doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.

(přednášející, 100 %)3/Z PZ

Psychologie pohybových aktivit 6 Zápočet 2 Mgr. Radim Antoš 3/ZSportovní a pohybové hry 3 6 Zápočet 2 Mgr. Jan Charousek 3/ZPrávní aspekty školní tělesné výchovy

6 Zápočet, zkouška

2 PhDr. Bc. Tibor Slažanský, Ph.D. (přednášející, 100 %)

3/Z

Sportovní a pohybové hry 4 6 Zápočet 2 Mgr. Jan Charousek 3/LPovinné předměty - oborová didaktika

Didaktika tělesné výchovy 1 6 Zápočet 2 Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D. (přednášející, 100 %)

3/L ZT

Teorie a didaktika sportovního tréninku

6 Zápočet, zkouška

2 Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D. (přednášející, 100 %)

3/L PZ

Povinně volitelné předměty - oborSportovní lezení 6 Zápočet 2 Mgr. Radim Antoš Z, LJóga 6 Zápočet 2 Mgr. Petra Čaplová, Ph.D. Z, LSebeobrana 6 Zápočet 2 PhDr. Bc. Tibor Slažanský, Ph.D. Z, LObecná kineziologie 6 Zápočet 2 PhDr. Petr Šifta, Ph.D.

(přednášející, 100 %) Z

Psychomotorika 6 Zápočet 2 PhDr. Iva Šeflová, Ph.D. Z

8

Page 9: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

Tance 6 Zápočet 2 Mgr. Petra Čaplová, Ph.D. LKondiční programy 6 Zápočet 2 Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D. LRaketové sporty 6 Zápočet 2 doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D. LPodmínka pro splnění této skupiny předmětů: 7 kreditů.

Společná částPovinné předměty - pedagogicko-psychologická příprava a pedagogická praxe

Pedagogické praktikum 6 Zápočet 2 Mgr. Helena Picková,PhDr. Jana Franková, Ph.D.

1/L

Obecná pedagogika 8 Zápočet, zkouška

3 doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D. (přednášející, 50 %); PhDr. Jitka Novotová, Ph.D. (přednášející, 50 %)

2/Z ZT

Psychologie obecná 8 Zápočet, zkouška

2 doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D. (přednášející, 50 %);PhDr. Magda Nišponská, Ph.D.(přednášející, 50 %)

2/Z ZT

Asistenční praxe 6 Zápočet 2 Mgr. Helena Picková,PhDr. Jana Franková, Ph.D.

2/Z,L

Psychologie vývojová 8 Zápočet, zkouška

2 doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D. (přednášející, 50 %);Mgr. Eva Břečková Chalupová, Ph.D.(přednášející, 50 %)

2/L ZT

Sociální psychologie a psychologie osobnosti

8 Zápočet, zkouška

3 PhDr. Magda Nišponská, Ph.D. (přednášející, 100 %)

3/Z PZ

Vybrané praktické problémy výchovy ve školní praxi

8 Zápočet 3 Mgr. Helena Picková,PhDr. Andrea Rozkovcová, Ph.D.,PhDr. Simona Kiryková, Ph.D.,PhDr. Jitka Novotová, Ph.D.,PaedDr. Jitka Jursová, Ph.D.

3/Z

Didaktika obecná 1 8 Zápočet 2 doc. Dr. PaedDr. Petr Urbánek (přednášející, 100 %)

3/L ZT

Dějiny výchovy, vzdělávání a školství

8 Zkouška 2 doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D. (přednášející, 50 %);PhDr. Dana Kasperová, Ph.D.(přednášející, 50 %)

3/L ZT

Úvod do pedagogické praxe 8 Zápočet 3 Mgr. Helena Picková,PhDr. Andrea Rozkovcová, Ph.D.,PhDr. Simona Kiryková, Ph.D.,PhDr. Jitka Novotová, Ph.D.,PaedDr. Jitka Jursová, Ph.D.

3/L

Povinné předměty - společný základZpracování elektronických dokumentů

10 Zápočet 2 Ing. Jindra Drábková, Ph.D.,Mgr. Jan Berki, Ph.D.,Ing. Dana Slánská, Ph.D.

1/L

Sportovní a pohybové aktivity 1 6 Zápočet 2 Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D. 1/LČeština pro praxi 8 Zápočet 2 Mgr. Václav Lábus, Ph.D. 2/Z,L

Povinné předměty - příprava závěrečné práceBakalářská práce 1 Zápočet 2 prof. RNDr. Jan Picek, CSc. 3/ZBakalářská práce 2 Zápočet 3 prof. RNDr. Jan Picek, CSc. 3/L

Povinně volitelné předměty - cizí jazykAnglický jazyk 1 8 Zápočet 2 Mgr. Dagmar Grzinčič,

Mgr. Jan Konfršt,Christopher Muffett, M.A.  

Z

Německý jazyk 1 8 Zápočet 2 Mgr. Nikola Mizerová, Ph.D.,Mgr. Martina Čeřovská

Z

Anglický jazyk 2 10 Zápočet 3 Mgr. Dagmar Grzinčič,Mgr. Jan Konfršt,Christopher Muffett, M.A.  

L

Německý jazyk 2 10 Zápočet 3 Mgr. Nikola Mizerová, Ph.D.,Mgr. Martina Čeřovská

L

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 5 kreditů ve vybraném cizím jazyce.Povinně volitelné předměty - společný základ

Filosofie a etika 6 Zápočet 2 PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Ph.D., Z, L

9

Page 10: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

Th.D. (přednášející, 100 %)Forms and Methods of Communication

8 Zápočet 2 Mgr. Dagmar Grzinčič Z, L

Globální problémy 8 Zápočet 2 prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D. (přednášející, 100 %)

L

Kvalita života 8 Zápočet 2 RNDr. František Murgaš, Ph.D. (přednášející, 100 %)

Z, L

Reflexe dějin v současnosti 6 Zápočet 2 Mgr. Kateřina Portmann, Ph.D.(přednášející, 100 %)

Z, L

Seminář osobnostního rozvoje 6 Zápočet 2 Mgr. Eva Fárková Z, LSportovní a pohybové aktivity 2 6 Zápočet 2 Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D. Z, LZáklady rétoriky 8 Zápočet 2 MgA. Nikola Šedinová Slabáková, Ph.D. Z, LPodmínka pro splnění této skupiny předmětů: 2 kredity.Součásti SZZ a jejich obsahSZZ se skládá u Bc. studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (tj. sdruženého studia s přidruženým studijním programem druhého oboru se zaměřením na vzdělávání) ze 4 součástí:1. tematické okruhy navazující na profilující předměty pedagogicko-psychologické přípravy,2. tematické okruhy navazující na profilující předměty oboru tělesná výchova,3. tematické okruhy navazující na profilující předměty druhého oboru,4. obhajoba bakalářské práce.Součást SZZ z pedagogicko-psychologické přípravy je v rámci Bc. studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání tvořena písemnou zkouškou zaměřenou na základní tematické okruhy navazující na odborné předměty z pedagogiky a psychologie.Součást SZZ z oboru tělesná výchova je v rámci Bc. studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání tvořena odbornou rozpravou zaměřenou na základní tematické okruhy navazující na profilující předměty ze studijního plánu. Tematické okruhy k SZZ jsou rozděleny do 3 skupin podle charakteru studijních předmětů: a) Historie tělesné kultury, Základy kinantropologie, Antropomotorika; b) Anatomie člověka, Fyziologie člověka, Fyziologie tělesných cvičení; c) Teorie a didaktika sportovního tréninku, Didaktika tělesné výchovy. Studentovi je zadán okruh otázek, ve kterém jsou konkrétní otázky k odborným znalostem a dovednostem v rozdělení korespondujícím s uvedenými kategoriemi profilujících předmětů. Tematické okruhy ke SZZ jsou studentům k dispozici v příslušné sekci webových stránek FP TUL (viz https://www.fp.tul.cz/student/szz). Obhajoba bakalářské práce: Pokud student zvolí téma bakalářské práce vypsané Katedrou tělesné výchovy FP TUL v informačním systému STAG (viz https://stag.tul.cz/portal/studium/prohlizeni.html), bude ji zde zpracovávat a obhajovat. Další studijní povinnostiVýznamnou součástí studijního programu je praktická příprava, která má aplikační a integrující funkci pro učivo teoreticky zaměřených pedagogických a psychologických disciplín. Praktické aktivity zaměřené na problémy výchovy, školy a školního dítěte jsou koncipovány do tří na sebe navazujících a obsahově gradujících praktických předmětů (Pedagogické praktikum; Vybrané praktické problémy výchovy ve školní praxi; Úvod do pedagogické praxe). Jejich podstatou jsou především observační a náslechové aktivity při terénních vstupech a akcent na reflektivní pojetí. Následné reflexe tematicky korespondují s obsahem učiva i s vyučujícími souběžně vyučovaných teoretických disciplín (Sociální psychologie a psychologie osobnosti; Didaktika obecná 1). Smyslem obsahové integrace praktické a teoretické složky učiva je reflektivní pojetí praxí. Předpokládaným výstupem je hlubší vhled a pochopení klíčových témat školní praxe v praktických aplikacích směřující k základům učitelských kompetencí. Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených pracíNávrh témat bakalářských prací z oboru tělesná výchova: Reliabilita vybraných testů zdravotně orientované zdatnosti,Metodická příručka pro výuku brenbalu,Intenzita pohybového zatížení v raketových sportech,Kondiční programy pro děti s nízkou úrovní tělesné zdatnosti,Zdravotní oslabení žáků na 2. stupni základních škol.Témata obhájených bakalářských prácí z oboru tělesná výchova - výběr:Aktuální přístupy k hodnocení výživových zvyklostí dětí ve školním věku,Diagnostika motorických dovedností ve florbale,Metodická příručka pro výuku slackline,Změny úrovně plavecké gramotnosti u dětí mladšího školního věku,Hodnocení úrovně pohybové aktivity u adolescentních dívek z libereckého regionu.Přístup k úplnému znění bakalářských prací obhájených na FP TUL od roku 2005 je v repozitáři závěrečných prací na webové adrese: https://dspace.tul.cz/handle/15240/20928. Na KTV FP TUL bylo od roku 2010 úspěšně obhájeno 111 bakalářských prací ve studijním oboru Tělesná výchova

10

Page 11: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

se zaměřením na vzdělávání.B-IIa – Studijní plány a návrh témat prací (bakalářské studijní programy)Označení studijního plánu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání

Studijní plán minor, prezenční forma studiaNázev předmětu rozsah způsob

ověř.počet kred.

vyučující dop. roč./sem.

profil. základ

Oborová částPovinné předměty - obor

Anatomie člověka 1 14p + 14c Zápočet 2 PhDr. Petr Šifta, Ph.D. (přednášející, 100 %)

1/Z PZ

Základy kinantropologie 28p + 0c Zápočet, zkouška

3 doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D. (přednášející, 100 %)

1/Z ZT

Historie tělesné kultury 14p + 14c Zápočet, zkouška

3 Mgr. Petra Čaplová, Ph.D. (přednášející, 100 %)

1/Z PZ

Gymnastika 1 0p + 42c Zápočet 3 PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D., Mgr. Petra Čaplová, Ph.D.

1/Z

Kurz zimních sportů 1 7Dc Zápočet 2 PhDr. Klára Kuprová, Ph.D. 1/ZAnatomie člověka 2 14p + 14c Zápočet,

zkouška3 PhDr. Petr Šifta, Ph.D.

(přednášející, 100 %)1/L PZ

Základy biomechaniky 14p + 14c Zápočet 2 PhDr. Bc. Tibor Slažanský, Ph.D. (přednášející, 100 %)

1/L PZ

Atletika 1 0p + 28c Zápočet 2 Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D., PhDr. Iva Šeflová, Ph.D.

1/L

Gymnastika 2 0p + 28c Zápočet 2 PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D., PaedDr. Jiří Dygrín

1/L

Sportovní a pohybové hry 1 0p + 28c Zápočet 2 Mgr. Jan Charousek 1/LTuristika a sporty v přírodě 7Dc Zápočet 2 Mgr. Jan Charousek 1/LAtletika 2 0p + 28c Zápočet 2 Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D.,

PhDr. Iva Šeflová, Ph.D. 2/Z

Fyziologie člověka 28p + 14c Zápočet, zkouška

3 PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D. (přednášející, 100 %)

2/Z PZ

Gymnastika 3 0p + 28c Zápočet 2 PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D., PaedDr. Jiří Dygrín

2/Z

Plavání 1 0p + 28c Zápočet 2 PhDr. Klára Kuprová, Ph.D. 2/ZKurz zimních sportů 2 7Dc Zápočet 2 PhDr. Klára Kuprová, Ph.D. 2/ZAntropomotorika 28p + 14c Zápočet,

zkouška4 doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.

(přednášející, 100 %)2/L ZT

Fyziologie tělesných cvičení 14p + 14c Zápočet, zkouška

3 PhDr. Iva Šeflová, Ph.D. (přednášející, 100 %)

2/L ZT

Plavání 2 0p + 28c Zápočet 2 PhDr. Klára Kuprová, Ph.D. 2/LMultimédia ve sportu 0p + 28c Zápočet 2 Mgr. Jan Charousek 2/LSportovní a pohybové hry 2 0p + 28c Zápočet 2 Mgr. Jan Charousek 2/LMetodologie výzkumu 14p + 14c Zápočet 2 doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.

(přednášející, 100 %)3/Z PZ

Psychologie pohybových aktivit 0p + 28c Zápočet 2 Mgr. Radim Antoš 3/ZSportovní a pohybové hry 3 0p + 28c Zápočet 2 Mgr. Jan Charousek 3/ZPrávní aspekty školní tělesné výchovy

14p + 14c Zápočet, zkouška

2 PhDr. Bc. Tibor Slažanský, Ph.D. (přednášející, 100 %)

3/Z

Sportovní a pohybové hry 4 0p + 28c Zápočet 2 Mgr. Jan Charousek 3/LPovinné předměty - oborová didaktika

Didaktika tělesné výchovy 1 14p + 14c Zápočet 2 Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D. (přednášející, 100 %)

3/L ZT

Teorie a didaktika sportovního tréninku

14p + 14c Zápočet, zkouška

2 Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D. (přednášející, 100 %)

3/L PZ

Povinně volitelné předměty - oborSportovní lezení 0p + 28c Zápočet 2 Mgr. Radim Antoš Z, LJóga 0p + 28c Zápočet 2 Mgr. Petra Čaplová, Ph.D. Z, LSebeobrana 0p + 28c Zápočet 2 PhDr. Bc. Tibor Slažanský, Ph.D. Z, LObecná kineziologie 14p + 14c Zápočet 2 PhDr. Petr Šifta, Ph.D.

(přednášející, 100 %) Z

11

Page 12: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

Psychomotorika 0p + 28c Zápočet 2 PhDr. Iva Šeflová, Ph.D. ZKurz bruslení 5Dc Zápočet 2 Mgr. Jan Charousek ZKurs snowboardingu 7Dc Zápočet 2 Mgr. Jan Charousek ZTance 0p + 28c Zápočet 2 Mgr. Petra Čaplová, Ph.D. LKondiční programy 0p + 28c Zápočet 2 Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D. LRaketové sporty 0p + 28c Zápočet 2 doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D. LKurz cykloturistiky 7Dc Zápočet 2 PhDr. Bc. Tibor Slažanský, Ph.D. LPodmínka pro splnění této skupiny předmětů: 7 kreditů.Součásti SZZ a jejich obsahSZZ se skládá u Bc. studijního programu akreditovaného oboru se zaměřením na vzdělávání (tj. sdruženého studia s přidruženým studijním programem Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání) ze 4 součástí:1. tematické okruhy navazující na profilující předměty pedagogicko-psychologické přípravy,2. tematické okruhy navazující na profilující předměty akreditovaného oboru, 3. tematické okruhy navazující na profilující předměty přidruženého oboru tělesná výchova,4. obhajoba bakalářské práce.

Součást SZZ z oboru tělesná výchova je v rámci Bc. přidruženého studijního programu se studijním plánem minor tvořena odbornou rozpravou zaměřenou na základní tematické okruhy navazující na profilující předměty ze studijního plánu. Tematické okruhy k SZZ jsou rozděleny do 3 skupin podle charakteru studijních předmětů: a) Historie tělesné kultury, Základy kinantropologie, Antropomotorika; b) Anatomie člověka, Fyziologie člověka, Fyziologie tělesných cvičení; c) Teorie a didaktika sportovního tréninku, Didaktika tělesné výchovy. Studentovi je zadán okruh otázek, ve kterém jsou konkrétní otázky k odborným znalostem a dovednostem v rozdělení korespondujícím s uvedenými kategoriemi profilujících předmětů. Tematické okruhy ke SZZ jsou studentům k dispozici v příslušné sekci webových stránek FP TUL (viz https://www.fp.tul.cz/student/szz). 

12

Page 13: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-IIa – Studijní plány a návrh témat prací (bakalářské studijní programy)Označení studijního plánu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání

Studijní plán minor, kombinovaná forma studiaNázev předmětu rozsah způsob

ověř.počet kred.

vyučující dop. roč./sem.

profil. základ

Oborová částPovinné předměty - obor

Anatomie člověka 1 6 Zápočet 2 PhDr. Petr Šifta, Ph.D. (přednášející, 100 %)

1/Z PZ

Základy kinantropologie 8 Zápočet, zkouška

3 doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D. (přednášející, 100 %)

1/Z ZT

Historie tělesné kultury 8 Zápočet, zkouška

3 Mgr. Petra Čaplová, Ph.D. (přednášející, 100 %)

1/Z PZ

Gymnastika 1 8 Zápočet 3 PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D., Mgr. Petra Čaplová, Ph.D.

1/Z

Kurz zimních sportů 1 44 Zápočet 2 PhDr. Klára Kuprová, Ph.D. 1/ZAnatomie člověka 2 8 Zápočet,

zkouška3 PhDr. Petr Šifta, Ph.D.

(přednášející, 100 %)1/L PZ

Základy biomechaniky 6 Zápočet 2 PhDr. Bc. Tibor Slažanský, Ph.D. (přednášející, 100 %)

1/L PZ

Atletika 1 6 Zápočet 2 Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D., PhDr. Iva Šeflová, Ph.D.

1/L

Gymnastika 2 6 Zápočet 2 PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D., PaedDr. Jiří Dygrín

1/L

Sportovní a pohybové hry 1 6 Zápočet 2 Mgr. Jan Charousek 1/LTuristika a sporty v přírodě 44 Zápočet 2 Mgr. Jan Charousek 1/LAtletika 2 6 Zápočet 2 Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D.,

PhDr. Iva Šeflová, Ph.D. 2/Z

Fyziologie člověka 8 Zápočet, zkouška

3 PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D. (přednášející, 100 %)

2/Z PZ

Gymnastika 3 6 Zápočet 2 PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D., PaedDr. Jiří Dygrín

2/Z

Plavání 1 6 Zápočet 2 PhDr. Klára Kuprová, Ph.D. 2/ZKurz zimních sportů 2 44 Zápočet 2 PhDr. Klára Kuprová, Ph.D. 2/ZAntropomotorika 12 Zápočet,

zkouška4 doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.

(přednášející, 100 %)2/L ZT

Fyziologie tělesných cvičení 8 Zápočet, zkouška

3 PhDr. Iva Šeflová, Ph.D. (přednášející, 100 %)

2/L ZT

Plavání 2 6 Zápočet 2 PhDr. Klára Kuprová, Ph.D. 2/LMultimédia ve sportu 6 Zápočet 2 Mgr. Jan Charousek 2/LSportovní a pohybové hry 2 6 Zápočet 2 Mgr. Jan Charousek 2/LMetodologie výzkumu 6 Zápočet 2 doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.

(přednášející, 100 %)3/Z PZ

Psychologie pohybových aktivit 6 Zápočet 2 Mgr. Radim Antoš 3/ZSportovní a pohybové hry 3 6 Zápočet 2 Mgr. Jan Charousek 3/ZPrávní aspekty školní tělesné výchovy

6 Zápočet, zkouška

2 PhDr. Bc. Tibor Slažanský, Ph.D. (přednášející, 100 %)

3/Z

Sportovní a pohybové hry 4 6 Zápočet 2 Mgr. Jan Charousek 3/LPovinné předměty - oborová didaktika

Didaktika tělesné výchovy 1 6 Zápočet 2 Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D. (přednášející, 100 %)

3/L ZT

Teorie a didaktika sportovního tréninku

6 Zápočet, zkouška

2 Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D. (přednášející, 100 %)

3/L PZ

Povinně volitelné předměty - oborSportovní lezení 6 Zápočet 2 Mgr. Radim Antoš Z, LJóga 6 Zápočet 2 Mgr. Petra Čaplová, Ph.D. Z, LSebeobrana 6 Zápočet 2 PhDr. Bc. Tibor Slažanský, Ph.D. Z, LObecná kineziologie 6 Zápočet 2 PhDr. Petr Šifta, Ph.D.

(přednášející, 100 %) Z

Psychomotorika 6 Zápočet 2 PhDr. Iva Šeflová, Ph.D. Z

13

Page 14: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

Tance 6 Zápočet 2 Mgr. Petra Čaplová, Ph.D. LKondiční programy 6 Zápočet 2 Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D. LRaketové sporty 6 Zápočet 2 doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D. L

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 7 kreditů.Součásti SZZ a jejich obsahSZZ se skládá u Bc. studijního programu akreditovaného oboru se zaměřením na vzdělávání (tj. sdruženého studia s přidruženým studijním programem Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání) ze 4 součástí:1. tematické okruhy navazující na profilující předměty pedagogicko-psychologické přípravy,2. tematické okruhy navazující na profilující předměty akreditovaného oboru, 3. tematické okruhy navazující na profilující předměty přidruženého oboru tělesná výchova,4. obhajoba bakalářské práce.

Součást SZZ z oboru tělesná výchova je v rámci Bc. přidruženého studijního programu se studijním plánem minor tvořena odbornou rozpravou zaměřenou na základní tematické okruhy navazující na profilující předměty ze studijního plánu. Tematické okruhy k SZZ jsou rozděleny do 3 skupin podle charakteru studijních předmětů: a) Historie tělesné kultury, Základy kinantropologie, Antropomotorika; b) Anatomie člověka, Fyziologie člověka, Fyziologie tělesných cvičení; c) Teorie a didaktika sportovního tréninku, Didaktika tělesné výchovy. Studentovi je zadán okruh otázek, ve kterém jsou konkrétní otázky k odborným znalostem a dovednostem v rozdělení korespondujícím s uvedenými kategoriemi profilujících předmětů. Tematické okruhy ke SZZ jsou studentům k dispozici v příslušné sekci webových stránek FP TUL (viz https://www.fp.tul.cz/student/szz). 

14

Page 15: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

Příloha B-IIa:

Studijní plán na dostudování stávajících studentů

Studijní program: Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání

Typ studijního programu: bakalářský

Forma studia: prezenční a kombinovaná

Standardní doba studia: 3 roky

Jazyk studia: čeština

Udělovaný akademický titul: bakalář (Bc.)

Žádáme o prodloužení platnosti akreditace studijního programu na dostudování stávajících studentů, tedy za účelem stanoveným v § 80, odst. 1, písm. b) zákona o vysokých školách, podle předloženého studijního plánu na dobu do 31. 8. 2022.

15

Page 16: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-IIa – Studijní plány a návrh témat prací (bakalářské studijní programy)Označení studijního plánu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání, prezenční a kombinovaná forma

Studijní plán na dostudování stávajících studentůNázev předmětu rozsah způsob

ověř.počet kred.

vyučující dop. roč./sem.

Oborová částPovinné předměty

Anatomie člověka 1 14p + 14c Zápočet 2 PhDr. Petr Šifta, Ph.D. 1/ZZáklady kinantropologie 28p + 0c Zápočet,

zkouška3 doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D. 1/Z

Historie tělesné kultury 14p + 14c Zápočet, zkouška

3 Mgr. Petra Čaplová, Ph.D. 1/Z

Gymnastika 1 0p + 42c Zápočet 2 PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D., Mgr. Petra Čaplová, Ph.D.

1/Z

Kurz zimních sportů 1 7D Zápočet 2 PhDr. Klára Kuprová, Ph.D. 1/ZSportovní a pohybové hry 1 0p + 28c Zápočet 2 Mgr. Jan Charousek 1/ZAnatomie člověka 2 14p + 14c Zápočet,

zkouška3 PhDr. Petr Šifta, Ph.D. 1/L

Základy biomechaniky 14p + 14c Zápočet 2 PhDr. Bc. Tibor Slažanský, Ph.D. 1/LAtletika 1 0p + 28c Zápočet 2 Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D.,

PhDr. Iva Šeflová, Ph.D.1/L

Gymnastika 2 0p + 28c Zápočet 2 PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D., PaedDr. Jiří Dygrín

1/L

Kondiční programy 0p + 28c Zápočet 2 Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D. 1/LTuristika a sporty v přírodě 7Dc Zápočet 2 Mgr. Jan Charousek 1/LAtletika 2 0p + 28c Zápočet 2 Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D.,

PhDr. Iva Šeflová, Ph.D. 2/Z

Fyziologie člověka 28p + 14c Zápočet, zkouška

2 PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D. 2/Z

Gymnastika 3 0p + 28c Zápočet 2 PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D., PaedDr. Jiří Dygrín

2/Z

Plavání 1 0p + 14c Zápočet 1 PhDr. Klára Kuprová, Ph.D. 2/ZKurz zimních sportů 2 7D Zápočet 3 PhDr. Klára Kuprová, Ph.D. 2/ZAntropomotorika 28p + 14c Zápočet,

zkouška4 doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D. 2/L

Fyziologie tělesných cvičení 14p + 14c Zápočet, zkouška

3 PhDr. Iva Šeflová, Ph.D. 2/L

Plavání 2 0p + 14c Zápočet 1 PhDr. Klára Kuprová, Ph.D. 2/LSportovní a pohybové hry 2 0p + 28c Zápočet 2 Mgr. Jan Charousek 2/LMetodologie výzkumu 14p + 14c Zápočet 2 doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D. 3/ZPsychologie pohybových aktivit 14p + 14c Zkouška 2 Mgr. Radim Antoš 3/ZSportovní a pohybové hry 3 0p + 28c Zápočet 2 Mgr. Jan Charousek 3/ZSportovní a pohybové hry 4 0p + 28c Zápočet 2 Mgr. Jan Charousek 3/LDidaktika tělesné výchovy 1 14p + 14c Zápočet 2 Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D. 3/LTeorie a didaktika sportovního tréninku

14p + 28c Zápočet, zkouška

3 Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D. 3/L

Povinně volitelné předmětySportovní lezení 0p + 28c Zápočet 2 Mgr. Radim Antoš Z, LJóga 0p + 28c Zápočet 2 Mgr. Petra Čaplová, Ph.D. Z, LSebeobrana 0p + 28c Zápočet 2 PhDr. Bc. Tibor Slažanský, Ph.D. Z, LRaketové sporty 1 0p + 28c Zápočet 2 doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D. Z, LRaketové sporty 2 0p + 28c Zápočet 2 PaedDr. Jiří Dygrín Z, LObecná kineziologie 14p + 14c Zápočet 2 PhDr. Petr Šifta, Ph.D. ZKondiční posilování 0p + 28c Zápočet 2 Mgr. Radim Antoš ZSoftbal 0p + 28c Zápočet 2 Mgr. Radim Antoš ZKurz bruslení 5D Zápočet 2 Mgr. Jan Charousek ZTance 0p + 28c Zápočet 2 Mgr. Petra Čaplová, Ph.D. LMultimédia ve sportu 0p + 28c Zápočet 2 Mgr. Jan Charousek LKompenzační cvičení 0p + 28c Zápočet 2 Mgr. Jana Bajzíková LPodmínka pro splnění této skupiny předmětů: 9 kreditů.

16

Page 17: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

Společná částPovinné předměty - pedagogicko-psychologický modul

Pedagogické praktikum 0p + 28c Zápočet 2 Mgr. Helena Picková 1/Z, LObecná pedagogika 14p + 28s Zápočet,

zkouška3 doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D.,

PhDr. Jitka Novotová, Ph.D. 2/Z

Psychologie obecná 14p + 14s Zápočet, zkouška

2 doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D. 2/Z

Psychologie vývojová 14p + 14s Zápočet, zkouška

2 doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D. 2/L

Sociální psychologie a psychologie osobnosti

28p + 14s Zápočet, zkouška

4 PhDr. Magda Nišponská, Ph.D. 3/Z

Vybrané praktické problémy výchovy

0p + 28s Zápočet 2 Mgr. Helena Picková,PhDr. Andrea Rozkovcová, Ph.D.,PhDr. Simona Kiryková, Ph.D.,PhDr. Jitka Novotová, Ph.D.,PaedDr. Jitka Jursová, Ph.D.

3/Z

Didaktika obecná 1 14p + 14s Zápočet 2 doc. Dr. PaedDr. Petr Urbánek 3/LDějiny pedagogiky 14p + 14s Zkouška 3 doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D. 3/LÚvod do pedagogické praxe 0p + 28s Zápočet 3 Mgr. Helena Picková,

PhDr. Andrea Rozkovcová, Ph.D.,PhDr. Simona Kiryková, Ph.D.,PhDr. Jitka Novotová, Ph.D.,PaedDr. Jitka Jursová, Ph.D.

3/L

Povinné předměty - všeobecně vzdělávací modulZpracování elektronických dokumentů

14p + 14c Klasifik. zápočet

2 Ing. Jindra Drábková, Ph.D.,Mgr. Jan Berki, Ph.D.,Ing. Dana Slánská, Ph.D.

1/L

Sportovní a pohybové aktivity 1 0p + 28c Zápočet 2 Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D. 1/LČeština pro praxi 0p + 28c Zápočet 2 Mgr. Václav Lábus, Ph.D.,

Mgr. Marek Janosik-Bielski,  Mgr. Jarmila Sulovská

2/Z, L

Povinné předměty - bakalářská práceBakalářská práce 1 Zápočet 2 prof. RNDr. Jan Picek, CSc. Z, LBakalářská práce 2 Zápočet 3 prof. RNDr. Jan Picek, CSc. Z, L

Povinně volitelné předměty - cizí jazykAnglický jazyk - vyšší úroveň 1 0p + 28c Zápočet 2 Mgr. Dagmar Grzinčič,

Mgr. Jan Konfršt,Christopher Muffett, M.A.  

Z

Německý jazyk - vyšší úroveň 1 0p + 28c Zápočet 2 Mgr. Nikola Mizerová, Ph.D.,Mgr. Martina Čeřovská

Z

Španělský jazyk - vyšší úroveň 1

0p + 28c Zápočet 2 doc. Miroslav Valeš, Ph.D.,Mgr. Jana Demlová

Z

Anglický jazyk - vyšší úroveň 2 0p + 28c Zápočet,zkouška

3 Mgr. Dagmar Grzinčič,Mgr. Jan Konfršt,Christopher Muffett, M.A.  

L

Německý jazyk - vyšší úroveň 2 0p + 28c Zápočet,zkouška

3 Mgr. Nikola Mizerová, Ph.D.,Mgr. Martina Čeřovská

L

Španělský jazyk - vyšší úroveň 2 0p + 28c Zápočet,zkouška

3 doc. Miroslav Valeš, Ph.D.,Mgr. Jana Demlová

L

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 5 kreditů ve vybraném cizím jazyce.Povinně volitelné předměty - společný základ

Asistenční praxe 0p + 28c Zápočet 2 Mgr. Helena PickováPhDr. Jana Franková, Ph.D.

Z, L

Filosofie a etika 28p + 0c Zápočet, zkouška

2 PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Ph.D., Th.D.

Z, L

Sociální komunikace 28p + 0c Zápočet 2 PhDr. Stanislava Exnerová Z, LInterkulturalita a kulturní diverzita

14p + 14c Zápočet 2 doc. Miroslav Valeš, Ph.D. Z, L

Mezinárodní dimenze románských kultur

14p + 14c Zápočet 2 Mgr. Slavomír Míča, Ph.D. Z, L

Kvalita života 14p + 14c Klasifik. zápočet

3 RNDr. František Murgaš, Ph.D. Z, L

Reflexe dějin v současnosti 28p + 0c Zápočet 2 Mgr. Kateřina Portmann, Ph.D. Z, LSeminář osobnostního rozvoje 0p + 14c Zápočet 2 Mgr. Eva Fárková Z, L

17

Page 18: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

Sportovní a pohybové aktivity 2 0p + 28c Zápočet 2 Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D. Z, LRétorika 0p + 28c Zápočet 2 MgA. Nikola Šedinová Slabáková, Ph.D. Z, LŽivotní prostředí a globální problémy

28p + 0c Zápočet, zkouška

3 prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D. L

Filosofie výchovy 28p + 0c Zápočet 2 doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. L

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 4 kredity.Součásti SZZ a jejich obsahSZZ se skládá u Bc. studijního oboru Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání z 3 součástí:1. odborná rozprava z oboru tělesná výchova,2. odborná rozprava z druhého oboru,3. obhajoba bakalářské práce.

Součást SZZ z oboru tělesná výchova je v rámci Bc. studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání tvořena odbornou rozpravou zaměřenou na základní tematické okruhy navazující na profilující předměty ze studijního plánu. Tematické okruhy k SZZ jsou rozděleny do 3 skupin podle charakteru studijních předmětů: a) Historie tělesné kultury, Základy kinantropologie, Antropomotorika; b) Anatomie člověka, Fyziologie člověka, Fyziologie tělesných cvičení; c) Teorie a didaktika sportovního tréninku, Didaktika tělesné výchovy. Studentovi je zadán okruh otázek, ve kterém jsou konkrétní otázky k odborným znalostem a dovednostem v rozdělení korespondujícím s uvedenými kategoriemi profilujících předmětů. Tematické okruhy ke SZZ jsou studentům k dispozici v příslušné sekci webových stránek FP TUL (viz https://www.fp.tul.cz/student/szz). 

Obhajoba bakalářské práce: Pokud student zvolí téma bakalářské práce vypsané Katedrou tělesné výchovy FP TUL v informačním systému STAG (viz https://stag.tul.cz/portal/studium/prohlizeni.html), bude ji zde zpracovávat a obhajovat. Další studijní povinnostiVýznamnou součástí studijního programu je praktická příprava, která má aplikační a integrující funkci pro učivo teoreticky zaměřených pedagogických a psychologických disciplín. Pedagogická praxe je na FP TUL zajištěna v rámci povinných předmětů pedagogicko-psychologického modulu Centrem praktické přípravy. Praxe je zajišťována ve fakultních školách, případně v pedagogických organizacích spolupracujících s fakultou. Studenti jsou seznámeni v rámci pedagogické praxe jak se školským terénem, tak i s dalšími oblastmi pedagogického terénu. Studenti sami vedou v rámci praxe skupinu dětí patřičné věkové skupiny ve volnočasových aktivitách, dále analyzují vyučovací hodiny a sami si připravují tzv. mikrovýstupy pro vlastní vyučovací hodiny. Smyslem obsahové integrace praktické a teoretické složky učiva je reflektivní pojetí praxí. Předpokládaným výstupem je pro studenta hlubší vhled a pochopení klíčových témat školní praxe v praktických aplikacích směřující k základům učitelských kompetencí. Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených pracíNávrh témat bakalářských prací z oboru tělesná výchova: Reliabilita vybraných testů zdravotně orientované zdatnosti,Metodická příručka pro výuku brenbalu,Intenzita pohybového zatížení v raketových sportech,Kondiční programy pro děti s nízkou úrovní tělesné zdatnosti,Zdravotní oslabení žáků na 2. stupni základních škol.

Témata obhájených bakalářských prácí z oboru tělesná výchova - výběr:Aktuální přístupy k hodnocení výživových zvyklostí dětí ve školním věku,Diagnostika motorických dovedností ve florbalu,Metodická příručka pro výuku slackline,Změny úrovně plavecké gramotnosti u dětí mladšího školního věku,Hodnocení úrovně pohybové aktivity u adolescentních dívek z libereckého regionu.

Přístup k úplnému znění bakalářských prací obhájených na FP TUL od roku 2005 je v repozitáři závěrečných prací na webové adrese: https://dspace.tul.cz/handle/15240/20928. Na KTV FP TUL bylo od roku 2010 úspěšně obhájeno 111 bakalářských prací ve studijním oboru Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání.

18

Page 19: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

Přílohy B-III:

A) Charakteristiky studijních předmětů - oborová část

19

Page 20: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-III – Charakteristika studijního předmětuNázev studijního předmětu Anatomie člověka 1Typ předmětu Povinný, PZ doporučený ročník / semestr 1/Z

Rozsah studijního předmětu 14p + 14c hod. 28 kreditů 2

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Ne

Způsob ověření studijních výsledků

Zápočet Forma výuky Přednáška,cvičení

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Účast na cvičeních, průběžné testy, zápočtový test.

Garant předmětu PhDr. Petr Šifta, Ph.D.Zapojení garanta do výuky předmětu

Přednášející, cvičící

VyučujícíPřednášky: PhDr. Petr Šifta, Ph.D.Cvičení: PhDr. Petr Šifta, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Přednášky:1. Úvod do anatomie, stavba lidského těla.2. Pohybový systém I. - kosti, klouby3. Pohybový systém II. - svaly4. Trávicí soustava.5. Dýchací soustava.6. Srdce, oběhový systém a krev.7. Močový a pohlavní systém.8. Úvod do neuroanatomie.9. Nervové řízení organismu I. - PNS.10. Nervové řízení organismu II. - CNS.11. Neurohumorální řízení organismu, smyslová ústrojí.12. Zápočet – test.

Cvičení:1. Páteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK).2. Páteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK).3. Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad a hrudníku.4. Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad a hrudníku.5. Svaly HK a DK.6. Svaly HK a DK.7. Dýchací systém, Trávicí systém, Močopohlavní systém.8. Dýchací systém, Trávicí systém, Močopohlavní systém.9. Nervový systém - PNS, CNS, smyslové orgány.10. Nervový systém - PNS, CNS, smyslové orgány.11. Zápočet – test.12. Zápočet – test.

Studijní literatura a studijní pomůckyPovinná literatura:FLEISCHMANN, J., LINC, R., 1987. Anatomie člověka I., II. Praha: SPN. LINC, R., DOUBKOVÁ, A., 2001.  Anatomie hybnosti I., II., III. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-0201-6.DYLEVSKÝ, I., DRUGA, R., MRÁZKOVÁ, O., 2000. Funkční anatomie člověka. Praha: Grada Publishing.ISBN 80-7169-681-1.Doporučená literatura:HAJNIŠ, K., 1994.  Anatomie člověka pro biology I., II. Praha: Univerzita Karlova. 

20

Page 21: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

JURÁKOVÁ, M.  Anatomie pohybového systému (materiály ke cvičením) 1. a 2. část.SINĚLNIKOV, R. D., 1980. Atlas anatomie člověka I., II., III. Praha: Avicenum.DYLEVSKÝ, I., 1995. Funkční anatomie orgánových systémů. Praha: Univerzita Karlova.DYLEVSKÝ, I., 1996. Funkční anatomie pohybového systému. Praha: Karolinum 1996. ISBN 80-7184-223-0.DYLEVSKÝ, I., 1995. Základy anatomie a fyziologie člověka. Olomouc: Epava. ISBN 80-901667-0-9.

Informace ke kombinované nebo distanční forměRozsah konzultací (soustředění) 6 hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícímPoměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek přibližně 22 % výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail) a připravené e-learningové studijní opory.

Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

21

Page 22: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-III – Charakteristika studijního předmětuNázev studijního předmětu Základy kinantropologieTyp předmětu Povinný, ZT doporučený ročník / semestr 1/ZRozsah studijního předmětu 28p + 0c hod. 28 kreditů 3Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Ne

Způsob ověření studijních výsledků

Zápočet, zkouška Forma výuky Přednáška

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemná zkouška.

Garant předmětu doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.Zapojení garanta do výuky předmětu

Přednášející

VyučujícíPřednášky: doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.

Stručná anotace předmětuPřednášky:

1. Obecná a tělesná kultura, jejich vzájemný vztah. 2. Vědní obor kinantropologie, věda o smyslu a podstatě pohybových aktivit člověka. 3. Zdroje kinantropologického vědění, prameny pro studium.4. Metody a struktura kinantropologie.5. Lidský pohyb v kontextu společenských změn. 6. Fylogenetický vývoj lidské motoriky.7. Ontogenetický vývoj motoriky člověka.8. Předpoklady k pohybové aktivitě člověka.9. Motorické schopnosti a dovednosti. 10. Tělesná cvičení a motorické učení. 11. Tělesná zdatnost a základní motorická výkonnost. 12. Základy sportovního tréninku.13. Zdraví a pohybová aktivita.14. Kinantropologie a zdravý způsob života.

Studijní literatura a studijní pomůckyPovinná literatura:MUŽÍK, F., KREJČÍ, I., 1997. Tělesná výchova a zdraví. Olomouc: Hanex. ISBN 80-85783-17-7.KOMEŠTÍK, B., 2006. Kinantropologie - Antropomotorika - Metodologie. Olomouc: UP. ISBN 80-244-1284-5.SUCHOMEL, A., 2006. Tělesně nezdatné děti školního věku. Liberec: TU. ISBN 80-7372-140-6.

Doporučená literatura:SEKOT, A., 2003. Sport a společnost. Brno: Paido. ISBN. 80-7315-047-6.HODAŇ, B., 1997. Úvod do teorie tělesné kultury. 2. vyd. Olomouc: UP. ISBN 80-7067-782.JAKUBŠOVÁ, Z., 2011. Úvod do kinantropologie. Ostrava: VŠB-TU. ISBN 978-80-248-2404-8.HOGENOVÁ, A., 2000. Pohyb a tělo. Praha: Karolinum. ISBN 80-7184-580-9.

Informace ke kombinované nebo distanční forměRozsah konzultací (soustředění) 8 hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícímPoměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 20 % výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory.Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

22

Page 23: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-III – Charakteristika studijního předmětuNázev studijního předmětu Historie tělesné kulturyTyp předmětu Povinný, PZ doporučený ročník / semestr 1/Z

Rozsah studijního předmětu 14p + 14c hod. 28 kreditů 3

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Ne

Způsob ověření studijních výsledků

Zápočet, zkouška Forma výuky Přednáška, cvičení

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Účast na cvičeních, seminární práce/prezentace.Písemná a ústní zkouška.

Garant předmětu Mgr. Petra Čaplová, Ph.D.Zapojení garanta do výuky předmětu

Přednášející, cvičící

VyučujícíPřednášky: Mgr. Petra Čaplová, Ph.D.Cvičení: Mgr. Petra Čaplová, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s historií a vývojem tělesné kultury od nejstarších civilizací až po současnost, se základními myšlenkami olympijského hnutí a poskytnout všeobecný přehled o sportovních světových slavnostech. 

Přednášky: 1. Úvod do studia historie tělesné kultury. Výchova a tělesná kultura starověkých civilizací. Výchova a tělesná

kultura antického Řecka a Říma. 2. Antický sport a panhelénské hry. Výchova a tělesná kultura feudalismu a období renesance. 3. Raně buržoazní směry výchovy a tělesná kultura. Tělovýchovné systémy 19. století. 4. Tělovýchovné systémy 20. století. Ženské tělovýchovné směry a sport. 5. Vznik a vývoj moderního sportu a olympijského hnutí. Vznik a vývoj školní tělesné výchovy u nás a v

zahraničí.  6. Mimoškolní výchova a dětské a mládežnické organizace u nás a v zahraničí. Československá tělesná kultura do

konce první světové války.7. Československá tělesná kultura po první světové válce až po současnost. 

Cvičení: 1. Historické prameny. Slavnosti starověkých civilizací. 2. Řečtí sportovci a římští gladiátoři 3. Křesťanský svět a tělesná kultura. 4. Anglický sport a první pokusy o obnovení OH. 5. Češi v novodobém olympijském hnutí. 6. Sokolské slety. Projevy totality ve sportu.7. Zápočty. 

Studijní literatura a studijní pomůcky

Povinná literatura:KÖSSL, J., ŠTUMBAUER, J., WAIC, M., 2008. Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury. 3. vyd. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-1566-0.

Doporučená literatura:GREXA, J., STRACHOVÁ, M., 2011. Dějiny sportu: přehled světových a českých dějin tělesné výchovy a sportu. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 9788021054585.SOMMER, J., 2003. Malé dějiny sportu: aneb o sportech našich předků… Praha: Fontána. ISBN 80-7336-116-7.

23

Page 24: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

Informace ke kombinované nebo distanční forměRozsah konzultací (soustředění) 8 hodin

Poměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 20 % výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory.Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

24

Page 25: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-III – Charakteristika studijního předmětuNázev studijního předmětu Gymnastika 1Typ předmětu Povinný doporučený ročník / semestr 1/Z

Rozsah studijního předmětu 0p + 42c hod. 42 kreditů 3

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Ne

Způsob ověření studijních výsledků

Zápočet Forma výuky Cvičení

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Účast na cvičeních, grafický záznam rozcvičení daného zaměření, metodický výstup – rozcvičení (s využitím hudby), test z názvosloví a látky základní gymnastiky, praktické osvojení kontrolních cviků a dovedností, sestava se švihadlem na hudbu (jednotlivci); pohybová skladba (skupina min. 5 studentů).

Garant předmětu PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D.Zapojení garanta do výuky předmětu

Cvičící

VyučujícíCvičení: PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D., Mgr. Petra Čaplová, Ph.D.Stručná anotace předmětuCvičení:

1. Základní gymnastika: Úvodní lekce - organizace a úkoly výuky, zápočtové požadavky, obsah a cíle ZG v systému TK, uplatnění ZG ve školní tělesné výchově. Dělení gymnastiky.

2. Pořadová cvičení. Základní povely a způsob jejich vydávání. Nástupové tvary, pochodové tvary. Obraty. Základy názvosloví - cvičení prostná. Základy názvosloví: polohy a pohyby celého těla /postoje, kleky, sedy/.

3. Cvičení s hudbou. Teorie tvorby průpravných cvičení. Základy názvosloví: polohy a pohyby celého těla /lehy, podpory/.

4. Pohyblivost - obecná charakteristika /definice/. Pohyblivost horních končetin, pohyblivost trupu. Praktické ukázky zařazení cviků pohyblivosti do různých částí hodiny. Základy názvosloví: pohyby a polohy částí těla /trup a hlava/.

5. Pohyblivost pánve, pohyblivost dolních končetin. Úvodní část hodiny /praktické ukázky/. Základy názvosloví: pohyby a polohy částí těla /paže a nohy/.

6. Posilování – obecná charakteristika /definice/. Posilování pletence ramenního, zádového a břišního svalstva, svalstva dolních končetin. Praktické ukázky zařazení posilovacích cviků do průpravné části hodiny.

7. Teorie správného držení těla. Vyrovnávací cvičení - výběr cvičebních tvarů pro ovlivňování.správného držení těla. Cvičení uvolňovací, dechová, rovnováhy a speciální nervosvalová koordinace.

8. Ukázka cvičební jednotky s kondičním zaměřením. 9. Cvičení ve dvojicích - cvičení obratnosti, síly a pohyblivosti. Over- ball. 10. Cvičení s krátkými tyčemi. Využití dlouhého švihadla v různých částech hodiny. Sestava se švihadlem. 11. Cvičení s plnými míči a cvičení na bedně. 12. Cvičení s lehkými činkami a cvičení na lavičce. 13. Cvičení na žebřinách. Využití posilovacího náčiní /expanderů thera-band, bodyblade apod./. 14. Zápočet.

Rytmická gymnastika:1. -2. Hudebně-pohybová rytmika, pohybové vyjádření jednotlivých složek hudby (tempo, takt, počítací doby, metrum, rytmus, dynamika).3. - 4. Technika a metodika cvičení bez náčiní (různé druhy chůze a běhu, taneční kroky, skoky, obraty,…).5. - 6. Cvičení se švihadlem - základní technika – pohyby obloukem, kruhem, osmou, předávání, komíhání, kroužení, obtáčení, namotávání, vypouštění, průskoky, přeskoky složeného švihadla. Přeskoky rozloženého švihadla, snožmo, střídnonož, jednonož, zkřižmo, roznožmo, s meziskokem a bez meziskoku, na místě, z místa, vpřed a vzad. Přeskoky tanečními kroky, skoky, vyhazování, chytání. Vazby.7. - 8. Cvičení s míčem - odlišení techniky herní od gymnastické. Vtáčení, vytáčení, předávání, převalování, roztáčení, odrážení, házení, chytání na dlaně a na hřbety. Odvinování, navinování. Kutálení po zemi, po těle, skoky s vyhazováním míče, skoky přes míč, skoky s odbíjením míče o zem. Výměny míče ve dvojicích házením, kutálením, odbitím. Vazby prvků s míčem.

25

Page 26: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

 9.–10. Cvičení s obručí - Cvičení v držení pevném – obloukem, kruhem, osmou, předávání, překlápění, klopení a vztyčování, protažení, prolézání, procházení, roztáčení, kutálení, přetáčení, ťukání, odrážení. Volné držení – komíhání, kroužení, házení, chytání, vykopnutí, proskakování, přeskakování. Cvičení ve dvojicích – výměna náčiní házením s různou rotací i bez, kutálením. Vazby prvků s obručí.11. – 12. Cvičení s kužely - Pohyby obloukem, kruhem, osmou, předávání, klopení, vztyčování, ťukání, roztáčení, kutálení, komíhání. Volné držení v očku - kroužení za, nad a vně ruky. Volné držení ve špetce – kroužení pod, uvnitř a před rukou. Soudobé a nesoudobé kroužení, mlýnky. Vyhazování a chytání bez rotace a s rotací, soudobě a nesoudobě. Přeskoky a průskoky kuželů. Vazby prvků s kužely.13. – 14. Pohybová skladba. Zápočty.Studijní literatura a studijní pomůckyPovinná literatura:APPELT, K., 1989. Názvosloví pro cvičitele. Praha: Olympia.IBSN 80-7033-011-2. (brož.).MIHULE, J., 1993. Rytmická gymnastika. Praha: Karolinum. ISBN 80-7066-728-1.MIKLÁNKOVÁ, L., 2012. Tělesná výchova na 1. stupni základních škol (základní gymnastika). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-3180-2 (brož.).KRAPKOVÁ, H., 1995. Rytmická gymnastika a současné gymnastické aktivity s hudbou ve školní tělesné výchově. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého. ISBN 80-7067-482-2.OLEŠOVSKÁ, D. et al., 1981. Moderní gymnastika (učebnice pro trenérky II. třídy). Praha: Olympia.SKOPOVÁ, M., ZÍTKO, M., 2013. Základní gymnastika. 3. vyd. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-2194-4.

Doporučená literatura:FARANA, R., 2011. Základní gymnastika. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. ISBN 978-80-7368-985-8.Studijní pomůcky:http://iks.upol.cz/wp-content/uploads/2014/02/Buben_Teorie_a_didaktika_gymnastiky.pdf

Informace ke kombinované nebo distanční forměRozsah konzultací (soustředění) 8 hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícímPoměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 30 % výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory.

Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

26

Page 27: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-III – Charakteristika studijního předmětuNázev studijního předmětu Kurz zimních sportů 1Typ předmětu Povinný doporučený ročník / semestr 1/Z

Rozsah studijního předmětu 7Dc hod. kreditů 2

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Ne

Způsob ověření studijních výsledků

Zápočet Forma výuky Kurz

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivně absolvovat kurz v plném rozsahu.Splnění teoretické testu.Splnění praktického testu - předvést správné technické provedení:

střídavého běhu dvoudobého a soupažného běhu; oboustranného bruslení dvoudobého nebo oboustranného bruslení

jednodobého.Absolvování závodu v běhu na lyžích v daném limitu.

Garant předmětu PhDr. Klára Kuprová, Ph.D.Zapojení garanta do výuky předmětu

Hlavní vyučující

VyučujícíCvičení: PhDr. Klára Kuprová, Ph.D. (hlavní vyučující)

Stručná anotace předmětu

Cvičení:1. den

Praxe - technika a metodika všeobecné lyžařské průpravy. Základní prvky, lyžařská průprava a brždění. Použití průpravných her k získání základních pohybových dovedností. Klasická technika - technika a metodika specializované lyžařské průpravy - střídavý běh dvoudobý.Teorie - technologie přípravy lyží pro klasickou i bruslařskou techniku běhu na lyžích. Technika a metodika všeobecné lyžařské průpravy. Základní prvky, lyžařská průprava a brždění.

2. denPraxe - klasická technika - technika a metodika specializované lyžařské průpravy - soupažný běh a soupažný běh jednodobý. Procvičení - střídavý běh dvoudobý, soupažný běh a soupažný běh jednodobý.Teorie - technika a metodika specializované lyžařské průpravy. Klasická technika - střídavý běh dvoudobý, soupažný běh a soupažný běh jednodobý. Bruslení - oboustranné jednodobé, jednostranné, oboustranné dvoudobé, oboustranné střídavé.

3. denPraxe - bruslení - technika a metodika specializované lyžařské průpravy – bruslení jednostranné, oboustranné bruslení dvoudobé, oboustranné bruslení střídavé. Nácvik oboustranného bruslení jednodobého. Procvičení bruslení – oboustranné dvoudobé, oboustranné jednodobé a oboustranné střídavé.Teorie - lyžařská turistika. Plánování a časový rozvrh výletu, zásady bezpečného pohybu ve skupině, subjektivní a objektivní nebezpečí na horách.

4. denPraxe - výcvik na sjezdových lyžích. Výcvik je zaměřen na ověření úrovně studentů pro absolvování kurzu zimních sportů 2 na sjezdových lyžích.Teorie - historie lyžování. Vývoj jednotlivých lyžařských disciplín.

5. denPraxe - klasická technika - zdokonalovací výcvik. Hry na sněhu i bez sněhu. Hry pro výuku lyžařských dovedností i vyplnění volného času na horských chatách během lyžařského výcviku.Teorie - rozbor videozáznamu se zaměřením na nejčastější chyby v technice a jejich odstranění.

27

Page 28: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

6. denPraxe - bruslení – zdokonalovací výcvik. Hry na sněhu i bez sněhu. Hry pro výuku lyžařských dovedností i vyplnění volného času na horských chatách během lyžařského výcviku.Teorie - rozbor videozáznamu se zaměřením na nejčastější chyby v technice a jejich odstranění.

7. denPlnění zápočtových požadavků.

Studijní literatura a studijní pomůckyPovinná literatura:DYGRÍN, J., SUCHOMEL, A., JANDOVÁ, S., ANTOŠ, R., BITTNER, V., 2016. Sjezdové a běžecké lyžování. Liberec: TU. ISBN 978-80-7494-319-5.

Doporučená literatura:ANTOŠ, R., 2014. Inovace výuky tělesné výchovy a sportu na fakultách TUL v rámci konceptu aktivního životního stylu. Metodika běžeckého a sjezdového lyžování pro vysokoškolské studenty. Liberec: TU. ISBN 978-80-7494-113-9.

Informace ke kombinované nebo distanční forměRozsah konzultací (soustředění) 44 hodin

Poměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 20 % výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory.Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

28

Page 29: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-III – Charakteristika studijního předmětuNázev studijního předmětu Anatomie člověka 2Typ předmětu Povinný, PZ doporučený ročník / semestr 1/L

Rozsah studijního předmětu 14p + 14c hod. 28 kreditů 3

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Prerekvizity: Anatomie člověka 1

Způsob ověření studijních výsledků

Zápočet, zkouška Forma výuky Přednáška,cvičení

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Účast na cvičeních, ústní zkouška.

Garant předmětu PhDr. Petr Šifta, Ph.D.Zapojení garanta do výuky předmětu

Přednášející, cvičící

VyučujícíPřednášky: PhDr. Petr Šifta, Ph.D.Cvičení: PhDr. Petr Šifta, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Přednášky:1. Dýchací systém.2. Trávicí systém.3. Močový systém.4. Pohlavní systém.5. Obecná neuroanatomie.6. Neurohumorální systém.7. Nervový systém I. – PNS.8. Nervový systém II. - CNS – mícha.9. Nervový systém III. - CNS - mozek I.10. Nervový systém IV. - CNS - mozek II.11. Smyslové orgány.12. Zkouška.

Cvičení:1. - 2. Dýchací systém. Trávicí systém.3. - 4. Močopohlavní systém.5. - 6. Obecná neuroanatomie. Neurohumorální systém.7. - 8. Nervový systém I. – PNS.9. - 10. Nervový systém II. – CNS.11. - 12. Zkouška.

Studijní literatura a studijní pomůckyPovinná literatura:FLEISCHMANN, J., LINC, R., 1987. Anatomie člověka I., II. 5.vyd. Praha: SPN. LINC, R., DOUBKOVÁ, A., 2001.  Anatomie hybnosti I., II., III. Praha: Karolinum 2001. ISBN 80-246-0201-6.DYLEVSKÝ, I., DRUGA, R., MRÁZKOVÁ, O., 2000. Funkční anatomie člověka. Praha: Grada Publishing. ISBN 80-7169-681-1.

Doporučená literatura:HAJNIŠ, K., 1994.  Anatomie člověka pro biology I., II. Praha: Univerzita Karlova.JURÁKOVÁ, M.  Anatomie pohybového systému (materiály ke cvičením) 1. a 2. část.SINĚLNIKOV, R. D., 1980. Atlas anatomie člověka I., II., III. Praha: Avicenum.DYLEVSKÝ, I., 1995. Funkční anatomie orgánových systémů. Praha: Univerzita Karlova.DYLEVSKÝ, I., 1996. Funkční anatomie pohybového systému. Praha: Karolinum 1996. ISBN 80-7184-223-0.DYLEVSKÝ, I., 1995. Základy anatomie a fyziologie člověka. Olomouc: Epava. ISBN 80-901667-0-9.

29

Page 30: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

Informace ke kombinované nebo distanční forměRozsah konzultací (soustředění) 8 hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícímPoměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek přibližně 24 % výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail) a připravené e-learningové studijní opory.

Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

30

Page 31: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-III – Charakteristika studijního předmětuNázev studijního předmětu Základy biomechanikyTyp předmětu Povinný, PZ doporučený ročník / semestr 1/LRozsah studijního předmětu 14p + 14c hod. 28 kreditů 2Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Ne

Způsob ověření studijních výsledků

Zápočet Forma výuky Přednáška,cvičení

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Účast na cvičeních.Písemná a ústní zkouška.

Garant předmětu PhDr. Bc. Tibor Slažanský, Ph.D.Zapojení garanta do výuky předmětu

Přednášející, cvičící

VyučujícíPřednášky: PhDr. Bc. Tibor Slažanský, Ph.D.Cvičení: PhDr. Bc. Tibor Slažanský, Ph.D.

Stručná anotace předmětuCílem předmětu je seznámit studenty s problematikou základních biomechanických principů, s otázkami lokomoce člověka, s charakteristikou biomechaniky tělesných cvičení. Studenti se seznámí s pohybem cvičence z hlediska kinematické geometrie, z hlediska působících sil a se základními metodami a prostředky v experimentální biomechanice tělesných cvičení.

Přednášky:1. Pojem biomechanika, vztah biomechaniky k dalším vědním oborům, význam a úkoly biomechaniky. Fyzikální

základ biomechaniky, základní struktura a vztah mezi základními pojmy klasické mechaniky, podstata pohybové činnosti člověka.

2. Model lidského těla, určování základních parametrů lidského těla a jeho segmentů.3. Pohyb cvičence v časoprostoru. 4. Pohyb cvičence z hlediska působících sil.5. Energetické aspekty pohybu.6. Pohybový systém člověka z hlediska biomechaniky, pasivní a aktivní prvky pohybového systému, vlastnosti

pohybového systému a nervové tkáně. Svalová síla jako rozhodující faktor pro pohyb segmentu.7. Výzkumné a experimentální metody biomechaniky pohybu.

Cvičení:1. Fyzikální veličiny a jednotky používané v mechanice. Vektory - vymezení, základní operace s vektory.

Kinematika – stanovení charakteristik pohybu. Dynamika – stanovení charakteristik pohybu.2. Řešení vybraných pohybových úloh z kinematiky – 1.3. Řešení vybraných pohybových úloh z kinematiky – 2.4. Řešení vybraných pohybových úloh z dynamiky – 1.5. Řešení vybraných pohybových úloh z dynamiky – 2.6. Řešení vybraných pohybových úloh – energetické aspekty – 1.7. Řešení vybraných pohybových úloh – energetické aspekty – 2.

Studijní literatura a studijní pomůckyPovinná literatura:JANURA, M., 2003. Úvod do biomechaniky pohybového systému člověka. Olomouc: FTK UP. ISBN80-244-0644-6.JANURA, M., JANUROVÁ, E., 2007. Fyzikální základ biomechaniky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-1805-6.

Doporučená literatura:JANURA, M., JANUROVÁ, E., 2002. 700 + 1 otázka z biomechaniky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-0390-0.KARAS, V., OTÁHAL, S., SUŠANKA, P., 1990. Biomechanika tělesných cvičení. Praha: SPN. ISBN 80-04-20554-2.

31

Page 32: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

Informace ke kombinované nebo distanční forměRozsah konzultací (soustředění) 6 hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícímPoměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 20 % výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory.

Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

32

Page 33: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-III – Charakteristika studijního předmětuNázev studijního předmětu Atletika 1 Typ předmětu Povinný doporučený ročník / semestr 1/LRozsah studijního předmětu 0p + 28c hod. 28 kreditů 2Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Ne

Způsob ověření studijních výsledků

Zápočet Forma výuky Cvičení

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studentaAktivní účast na výuce (min. 80 %), dosažení min. 70 bodů z následujících požadavků:

Test z pravidel atletiky – 20 b. (min. 10 b.); Ukázka techniky základních dovedností - max. 50 b.: á 10 b. - běžecká ABC, nízký start, skok daleký, skok

vysoký, vrh koulí; Běh na 12 min.-max. 15 b. (min. + 1 b za každých 30 m navíc: ženy 2 200 m,

muži 2 800 m), Atletická praxe – max. 15 b. (vedení atl. kroužku nebo pomoc při organizaci atletických závodů).

Garant předmětu Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D.Zapojení garanta do výuky předmětu

Cvičící

VyučujícíCvičení: Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D., PhDr. Iva Šeflová, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Studenti se seznámí se základními atletickými disciplínami, naučí se základní techniku a seznámí se s  metodikou nácviku. Zároveň rozvíjí pohybové schopnosti atletickými prostředky. Dále se naučí základní pravidla atletiky vztahující se k pořádání a rozhodování při soutěžích.

1. Úvod do předmětu, atletické rozcvičení.2. Rozvoj akcelerace, metodika nácviku nízkého startu.3. Běžecká abeceda, štafetová předávka spodním obloukem.4. Rozvoj rychlosti, odrazová průprava.5. Rozvoj vytrvalosti – herní metoda, výběh do terénu.6. Atletická pravidla I. – všeobecná pravidla, pravidle soutěží na dráze.7. Atletická pravidla II. – soutěže v poli, víceboje, chůze.8. Technika a metodika nácviku skoku dalekého skrčným způsobem, skoky z krátkého rozběhu.9. Výškařská průprava, flop ze 4 kroků, koule – obecná odhodová cvičení (vrhačský komplex).10. Dálka – rytmizace rozběhu, skoky z plného rozběhu, koule – průpravné vrhy a vrhy z místa.11. Výška – flop z krátkého rozběhu, koule – nácvik sunu, vrhy se sunem.12. Opakovací hodina – běžecká abeceda, nízký start, skok daleký a vysoký, vrh koulí.13. Plnění zápočtových požadavků – test z pravidel, běžecká abeceda, běh na 12 min.14. Plnění zápočtových požadavků – ukázky techniky: nízký start, skok daleký, skok vysoký, vrh koulí se sunem.

Studijní literatura a studijní pomůcky

Povinná literatura:JEŘÁBEK, P., 2008. Atletická příprava - děti a dorostu. Praha: Grada Publishing, ISBN 978-80-247-0.

Doporučená literatura:KUČERA, V., TRUKSA, Z., 2000. Běhy na střední a dlouhé tratě. PRAHA: Olympia. ISBN 80-7033-570-X.MILLEROVÁ, V. et al., 2005. Běhy na krátké tratě. PRAHA: Olympia. ISBN 80-7033-570-X.OSOBA, M., SLAVÍK, H., 2016. 120 let české atletiky. PRAHA: Český atletický svaz. ISBN 978-80-270-0830-8.RYBA, J. et al., 2002. Atletické víceboje. PRAHA: Olympia. ISBN 80-7033-584-X.VELEBIL, V. et al., 2002. Atletické skoky. Praha: Olympia. ISBN 80-7033-769-9.VINDUŠKOVÁ, J. et al., 2003. Abeceda atletického trenéra. Praha: Olympia. ISBN 80-7033-770-2.ŠIMON, J. et al., 2004. Atletické vrhy a hody. Praha: Olympia. ISBN 80-7033-815-6.

33

Page 34: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

Ostatní:KAPLAN, A., KONOP, P., JEŘÁBEK, P., SEGUENT, J., STUDNIČKA, P., 2011. Atletika dorostu – metodické DVD. Praha: CASRI.http://www.atletika.cz/clenska-sekce/treneri/metodika-treninku/

Informace ke kombinované nebo distanční forměRozsah konzultací (soustředění) 6 hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícímPoměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 20 % výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory.

Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

34

Page 35: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-III – Charakteristika studijního předmětuNázev studijního předmětu Gymnastika 2Typ předmětu Povinný doporučený ročník / semestr 1/L

Rozsah studijního předmětu 0p + 28c hod. 28 kreditů 2

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Ne

Způsob ověření studijních výsledků

Zápočet Forma výuky Cvičení

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky k udělení zápočtu – ženy:1. písemný test z názvosloví cvičení na nářadí;2. výstup - vedení rozcvičení na hudbu; 3. praktické osvojení gymnastických dovedností.

Gymnastické dovednosti: šplh na laně, přeskok (koza 120 cm) - roznožka se zášvihem, skrčka se zášvihem, malá trampolínka - z rozběhu kotoul letmo, hrazda (dosažná) - ze shybu stojmo výmyk odrazem jednonož - přešvih únožmo pravou do vzporu jízdmo -

spád vzad a vzepření závěsem v podkolení - toč jízdmo vpřed - přešvih únožmo pravou vzad do vzporu - odkmih seskok - odrazem snožmo podmet,

kruhy (doskočné) - třetím předkmihem svis vznesmo - podmetmo svis a zákmih - předkmihem shyb - zákmih ve shybu - předkmihem svis vznesmo - svis střemhlav - svis vznesmo - podmetmo svis zákmihem seskok,

kladina (50 cm) - sestava s povinnými požadavky (náskok do dřepu, gymnastický skok, kotoul vpřed, obrat jednonož, rovnovážný tvar, seskok roznožkou),

akrobacie (12 m pás) - sestava s povinnými požadavky (vazba stoj kotoulu do roznožmo a kotoul do dřepu, kotoul vzad schylmo, 2 gymnastické skoky, rovnovážný tvar, z přemetového poskoku dva přemety stranou).

Podmínky k udělení zápočtu - muži: 1. dosažení předepsaného počtu bodů v testu Názvosloví 1;2. osvojení předepsaných gymnastických dovedností.

Gymnastické dovednosti: akrobacie (12 m pás):

o ze vzporu dřepmo, kotoul skrčmo, výskok do stoje, čelné kruhy zevnitř - kotoul schylmo do stoje, vzpažit - kotoul vzad schylmo, vzpažit - kotoul vzad roznožmo, upažit - kotoul vpřed roznožmo, upažit,

o ze vzporu stojmo, zvolna stoj na hlavě schylmo - kotoul vpřed do vzporu dřepmo, výskok do stoje, čelné kruhy zevnitř - výkrokem přemet stranou, půlobrat - výkrokem stoj na rukou - kotoul vpřed do sedu, upažit,

hrazda (dosažná, po čelo) - ze shybu stojmo, zvolna výmyk - odkmih - toč vzad - přešvih únožmo do vzporu jízdmo a toč jízdmo - přešvih únožmo vzad do vzporu - seskok podmetem,

hrazda (doskočná) - ze svisu výmyk - kmihem podmetmo - mezikmih - zákmihem seskok do stoje, kruhy - ze svisu nadhmatem - vzepření zvolna souruč, přednos (výdrž 2 sec) - sešin do svisu vznesmo - svis

střemhlav - svis vznesmo - svis vzadu a seskok do stoje, přeskok (švédská bedna, 120 cm) - skrčka ze zášvihu s dohmatem na přední část bedny. Doskok min 1,5 m za

nářadí.Garant předmětu PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D.Zapojení garanta do výuky předmětu

Cvičící

VyučujícíCvičení: PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D., PaedDr. Jiří Dygrín

Stručná anotace předmětu Výuka je zaměřena na osvojení gymnastických pohybových dovedností a na

35

Page 36: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

praktické osvojení dopomoci a záchrany při cvičení. Součástí je i informace o nových trendech v gymnastice.

Cvičení:Cvičení - ženy:

1. Úvod - zápočtové požadavky, bezpečnost, akrobatická příprava.2. Názvosloví akrobatická cvičení 1 část. Akrobacie. Hrazda. Trampolína.3. Kruhy. Akrobacie. Hrazda. 4. Metodika gymnastických průprav. Přeskok. Kladina nízká. Trampolína. 5. Metodika akrobatických tvarů. Kruhy. Akrobacie. Hrazda.6. Gymnastické hry. Trampolína. Kladina nízká.7. Hrazda. Akrobacie. Přeskok. Šplh na tyči.8. Názvosloví akrobatická cvičení 2 část. Kladina nízká. Kruhy - 2 část sestavy. Hrazda - 1. část sestavy.9. Akrobacie. Trampolína.10. Video - trampolína skoky. Hrazda. Přeskok. Kladina. 11. Akrobacie. Kruhy. Šplh na laně.12. Hrazda. Kladina. Přeskok.13. Nácvik zápočtových sestav na akrobacii, hrazdě, kruzích, kladině, přeskoku a trampolíně, písemný test z

názvosloví a metodiky gymnastických tvarů.14. Plnění zápočtových požadavků akrobacie, kruhy, hrazda, přeskok, kladina, trampolína, šplh lano.

Cvičení - muži:1. Úvodní lekce, bezpečnost při výuce, zadání didaktických výstupů "rozcvičení". 2. Akrobacie – opakování kotoulů a jejich modifikací, přemet stranou, rondát.3. Hrazda po čelo – vzklopka.4. Hrazda doskočná - komíhání.5. Kruhy dosažné – komíhání - vzepření.6. Malá trampolína – přímé skoky, salto vpřed.7. Přeskok. 8. Nácvik vazeb zápočtových sestav (ZS).9. Ukázka zápočtových sestav, jejich individuální nácvik.10. Individuální ukázky zápočtových sestav, jejich opravování.11. Opakování zápočtových sestav, příprava na zápočet.12. Názvosloví cvičení na nářadí - visy, podpory, sedy, ručkování, lezení a šplhání, komíhání, obraty, výmyky a

vzepření. Výklad a ukázky.13. Zápočtový test. 14. Zápočtová hodina, ZS v akrobacii, na hrazdě po čelo a doskočné, na kruzích, v přeskoku. Podrobný plán na

webových stránkách KTV.Studijní literatura a studijní pomůckyPovinná literatura:APPELT,K., 1989. Názvosloví pro cvičitele. Praha: Olympia.IBSN 80-7033-011-2. (brož.).KRIŠTOFIČ, J., 2008. Nářaďová gymnastika. Praha: Česká obec sokolská.ZÍTKO, M., CHRUDIMSKÝ, J., 2006. Akrobacie. Praha: ČASPV. 2. vyd. ISBN 80-86586-17-0.ZÍTKO, M., 2005. Všeobecná gymnastika. 4. vyd. Praha: Česká asociace sport pro všechny. ISBN 80-86586-08-1.Studijní pomůcky:http ://home.pf.jcu.cz/~ base/index.php http://iks.upol.cz/wp-content/uploads/2014/02/Buben_Teorie_a_didaktika_gymnastiky.pdfhttps://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/gymnastika/

Informace ke kombinované nebo distanční forměRozsah konzultací (soustředění) 6 hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícímPoměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 20 % výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory.

Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

36

Page 37: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-III – Charakteristika studijního předmětuNázev studijního předmětu Sportovní a pohybové hry 1Typ předmětu Povinný doporučený ročník / semestr 1/L

Rozsah studijního předmětu 0p + 28c hod. 28 kreditů 2Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Ne

Způsob ověření studijních výsledků

Zápočet Forma výuky Cvičení

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Účast na cvičeních, test z pravidel, historie a základů rozhodování ve volejbale, praktické požadavky ze základních herních činnostní jednotlivce.

Garant předmětu Mgr. Jan CharousekZapojení garanta do výuky předmětu

Cvičící

VyučujícíCvičení: Mgr. Jan Charousek

Stručná anotace předmětuCílem předmětu je seznámit studenty s teorií volejbalu, jeho pravidly a historií a s praktickými znalostmi herních činností jednotlivce, herních kombinací a herních systémů ve volejbale. Dále se studenti seznámí se základy rozhodování při volejbale.Cvičení:

1. Charakteristika, vznik a vývoj volejbalu, historie v ČR, úspěchy českých družstev.2. Pravidla volejbalu, specifika pravidel volejbalu ve školní tělesné výchově, základy rozhodování ve volejbale.3. Rozdělení herních činností jednotlivce (obranné, útočné) a herních kombinací (útočné, obranné).4. Minivolejbal.5. Nácvik HČJ - odbití obouruč vrchem- nahrávka, cvičení, odstranění základních nedostatků, návrhy průp.

cvičení.6. Nácvik HČJ - odbití obouruč spodem - přihrávka, cvičení, odstranění základních nedostatků, návrhy průp.

cvičení. Nácvik HČJ - podání, cvičení, odstranění základních nedostatků, návrhy průpravných cvičení.7. Nácvik HČJ - podání, cvičení, odstranění základních nedostatků, návrhy průpravných

cvičení.8. Nácvik HČJ - smečování- cvičení, odstranění základních nedostatků, návrhy průp. cvičení.9. Nácvik HČJ - blokování- cvičení, odstranění základních nedostatků, návrhy průp. cvičení.10. Průpravné hry pro volejbal ve školní tělesné výchově.11. Herní systémy- každý střední nahrává, se dvěma nahrávači.12. Herní kombinace (obranné, útočné). 13. Plnění zápočtových požadavků - praktické dovednosti. 14. Plnění zápočtových požadavků - písemný test.

Studijní literatura a studijní pomůckyPovinná literatura:BUCHTEL, J., 2017. Trénink dětí a mládeže ve volejbalu. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum. ISBN 978-80-246-3811-9.BUCHTEL, J., EJEM M., VORÁLEK, R., 2011. Trénink volejbalu. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-1967-5.HANÍK, Z., 2014. Volejbal: učebnice pro trenéry mládeže. Praha: Mladá fronta, Edice Českého olympijského výboru. Žlutá řada. ISBN 978-80-204-3380-0.

Doporučená literatura:VRBENSKÝ, Z., EJEM, M., VĚRTELÁŘ, V., 2016. Zlatá kniha volejbalu. Praha: Mladá fronta. ISBN 978-80-204-4063-1.

Informace ke kombinované nebo distanční forměRozsah konzultací (soustředění) 6 hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícímPoměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 20 %

37

Page 38: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory.Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

38

Page 39: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-III – Charakteristika studijního předmětuNázev studijního předmětu Turistika a sporty v příroděTyp předmětu Povinný doporučený ročník / semestr 1/L

Rozsah studijního předmětu 7Dc hod. kreditů 2Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Ne

Způsob ověření studijních výsledků

Zápočet Forma výuky Kurz

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Účast na kurzu v plném rozsahu, absolvování závodu v orientačním běhu ve stanoveném časovém limitu, seminární práce na zadané téma.

Garant předmětu Mgr. Jan CharousekZapojení garanta do výuky předmětu

Hlavní vyučující

VyučujícíCvičení: Mgr. Jan Charousek (hlavní vyučující)

Stručná anotace předmětuKurz je zaměřen na sportovní aktivity v přírodě. Zaměření letního kurzu - hry, orientace a cvičení v přírodě, lanové techniky, kanoistika, cykloturistika, vodní lyžování a wakeboarding, inline bruslení.

Přednášky:1. Cyklistika - technologie, technika jízdy, bezpečnost jízdy na silnici. Základy bezpečnosti jízdy ve skupině.

Rozdíly mezi - silničním, horským, trekovým kolem. 2. Orientační běh - základy topografie, didaktika výuky na ZŠ, příprava závodů, pravidla závodů. 3. Pohybové aktivity v přírodě (turistika, cvičení a hry v přírodě). 4. Vodní lyžování a wakeboarding .5. Inline bruslení.6. Lanové dráhy/lezení.

Cvičení:1. Základy orientace (práce s mapou v terénu, azimuty, závod dvojic, závod jednotlivců, cyklistický OZ, závod

jednotlivců OB). 2. Cvičení a hry v přírodě (malé hry, rozehřívací, bojové a málo strukturované hry, hry s ekologickým zaměřením,

překážková přírodní stezka, práce s lanem, lanové dráhy).3. Kanoistika (základy techniky, metodika nácviku). 4. Cyklistika - (technologie, údržba kol, jízda zručnosti, vyjížďky ve skupině, cyklovýlet). 5. Pěší turistika. 6. Wakeboarding a vodní lyžování.7. Inline bruslení.8. Lanové dráhy a lezení.

Studijní literatura a studijní pomůckyPovinná literatura:BÍLÝ, M., KRAČMAR, B., NOVOTNÝ, P., 2001. Kanoistika: technika jízdy, rafting, extrémní terény. Praha: Grada. ISBN 80-247-9050-5.KIRCHNER, J., HNÍZDIL, J., LOUKA, O., 2005. Kondiční hry a cvičení v přírodě. Praha: Grada Publishing. ISBN 80-247-0995-3. NEUMAN, J., 2000. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. 3. vyd. Praha: Portál. ISBN 80-7178-405-2.NEUMAN, J., 2000. Turistika a sporty v přírodě: [přehled základních znalostí a dovedností pro výchovu v přírodě] . Praha: Portál. ISBN 80-7178-391-9.NEUMAN, J., 1999. Překážkové dráhy, lezecké stěny a výchova prožitkem. Praha: Portál. ISBN 80-7178-292-0.SUMNER, J., 2014. Cyklistika: 1100 nejlepších rad. Frýdek-Místek: Alpress. ISBN 978-80-7466-377-2.Doporučená literatura:ZOUHAROVÁ, K., 2012. Škola v přírodě hrou. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3998-4.

Studijní pomůcky: jízdní kolo a cyklistické vybavení, inline brusle.

39

Page 40: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

Informace ke kombinované nebo distanční forměRozsah konzultací (soustředění) 44 hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícímPoměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 100 % výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory.

Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

40

Page 41: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-III – Charakteristika studijního předmětuNázev studijního předmětu Atletika 2Typ předmětu Povinný doporučený ročník / semestr 2/ZRozsah studijního předmětu 0p + 28c hod. 28 kreditů 2Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Korekvizity:Atletika 1

Způsob ověření studijních výsledků

Zápočet Forma výuky Cvičení

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní účast na výuce (min. 80 %).Seminární práce na zadané téma.Dosažení předepsaného počtu bodů v atletickém víceboji (muži – sedmiboj, ženy -šestiboj) a zároveň min. počtu bodů v každé z disciplín víceboje.

Garant předmětu Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D.Zapojení garanta do výuky předmětu

Cvičící

VyučujícíCvičení: Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D., PhDr. Iva Šeflová, Ph.D.

Stručná anotace předmětuStudenti dále rozvíjí atletické dovednosti získané v Atletice 1 a seznámí se s dalšími atletickými disciplínami. Dosažení stanovené úrovně rozvoje pohybových schopností a atletických dovedností prokáží v modifikovaném atletickém víceboji, orientaci v teoretické problematice pak zpracováním seminární práce.

1. Úvod do předmětu – zadání seminárních prací, překážková průprava (přek. ABC).2. Zdokonalování techniky běhu – speciální běžecká cvičení, rozvoj rychlostní vytrvalosti.3. Technika a metodika překážkového přeběhu, přechody v chůzi a přeběhy na 5-7 kroků.4. Zdokonalování techniky nízkého startu, přeběhy překážek v 3krokovém rytmu na zkrácených mezerách.5. Zdokonalování techniky vrhu koulí se sunem, přeběhy překážek v 3krokovém (4krokovém) rytmu na plných

mezerách.6. Zdokonalování techniky skoku vysokého flopem, skok o tyči – ukázka disciplíny.7. Zdokonalování techniky skoku dalekého skrčným způsobem, rozvoj tempové vytrvalosti.8. Zdokonalování techniky překážkového běhu, hod oštěpem – ukázka disciplíny.9. Zdokonalování techniky vrhu koulí, hod diskem a kladivem – ukázka disciplín.10. Opakování štafetové předávky, rozvoj rychlostní vytrvalosti pomocí štafetových her.11. Rozvoj rychlosti, zdokonalování techniky skoku dalekého.12. Opakovací hodina, individuální zdokonalování.13. Plnění zápočtových požadavků.14. Plnění zápočtových požadavků.

Studijní literatura a studijní pomůckyPovinná literatura:JEŘÁBEK, P., 2008. Atletická příprava - děti a dorostu. Praha: Grada Publishing, ISBN 978-80-247-0.

Doporučená literatura:KUČERA, V., TRUKSA, Z., 2000. Běhy na střední a dlouhé tratě. PRAHA: Olympia. ISBN 80-7033-570-X.MILLEROVÁ, V. et al., 2005. Běhy na krátké tratě. PRAHA: Olympia. ISBN 80-7033-570-X.OSOBA, M., SLAVÍK, H., 2016. 120 let české atletiky. PRAHA: Český atletický svaz. ISBN 978-80-270-0830-8.RYBA, J. et al., 2002. Atletické víceboje. PRAHA: Olympia. ISBN 80-7033-584-X.VELEBIL, V. et al., 2002. Atletické skoky. Praha: Olympia. ISBN 80-7033-769-9. VINDUŠKOVÁ, J. et al., 2003. Abeceda atletického trenéra. Praha: Olympia. ISBN 80-7033-770-2.ŠIMON, J. et al., 2004. Atletické vrhy a hody. Praha: Olympia. ISBN 80-7033-815-6.

Ostatní:KAPLAN, A., KONOP, P., JEŘÁBEK, P., SEGUENT, J., STUDNIČKA, P., 2011. Atletika dorostu – metodické DVD. Praha: CASRI.http://www.atletika.cz/clenska-sekce/treneri/metodika-treninku/http://www.atletikaprodeti.cz

41

Page 42: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

Informace ke kombinované nebo distanční forměRozsah konzultací (soustředění) 6 hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícímPoměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 20 % výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory.

Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

42

Page 43: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-III – Charakteristika studijního předmětuNázev studijního předmětu Fyziologie člověkaTyp předmětu Povinný, PZ doporučený ročník / semestr 2/ZRozsah studijního předmětu 28p + 14c hod. 42 kreditů 3Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Prerekvizity: Anatomie 2

Způsob ověření studijních výsledků

Zápočet, zkouška Forma výuky Přednáška,cvičení

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Účast na cvičeních a odevzdané protokoly, napsané dílčí písemky a zápočtová písemka,písemná a ústní zkouška.

Garant předmětu PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D.Zapojení garanta do výuky předmětu

Přednášející, cvičící

VyučujícíPřednášky: PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D.Cvičení: PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D.

Stručná anotace předmětu Seznámit studenty s problematikou klidové fyziologie člověka.Přednášky:

1. Úvod do fyziologie člověka, buňka2. Fyziologie tělesných tekutin, krve a imunitní systém3. Fyziologie srdce a krevního systému4. Fyziologie dýchání5. Fyziologie trávení a vstřebávání látek6. Metabolismus a fyziologie výživy7. Fyziologie vylučování. Termoregulace8. Endokrinní systém9. Fyziologie svalů10. Obecná neurofyziologie11. Fyziologie centrálního nervového systému12. Motorický systém. AVS. Limbický systém13. Fyziologie smyslů14. Integrační a asociační činnost NS

Cvičení:1. Praktikum (kalendářní věk, tělesná výška)2. Praktikum (BMI, tuková tkáň)3. Praktikum (ukazatele srdeční činnosti, TK)4. Praktikum (metabolismus)5. Praktikum (výživa, energie)6. Praktikum (pracovní energie)7. Praktikum (svalový test), zápočet

Studijní literatura a studijní pomůcky

Povinná literatura:MERKUNOVÁ,A., OREL, M., 2008. Anatomie a fyziologie člověka pro humanitní obory. Praha:Grada Publishing. ISBN 978-80-247-1521-6.VRCHOVECKÁ, P., 2018. Fyziologie člověka. Studijní podporapro studenty oboru tělesná výchova a sport. Liberec: Technická univerzita v Liberci. Příprava k tisku.

Doporučená literatura:MERKUNOVÁ,A., 2010. Základy funkční somatologie (fyziologie): poznámky k přednáškám. Hradec Králové: Gaudeamus. 3. vyd. ISBN 978-80-7435-079-5.ROKYTA, R., a kolektiv, 2000. Fyziologie pro bakalářská studia v medicíně, přírodovědných a tělovýchovných oborech. Praha: ISV. ISBN 80-85866-45-5.

43

Page 44: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

Informace ke kombinované nebo distanční forměRozsah konzultací (soustředění) 8 hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícímPoměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 30 % výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory.Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

44

Page 45: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-III – Charakteristika studijního předmětuNázev studijního předmětu Gymnastika 3Typ předmětu Povinný doporučený ročník / semestr 2/Z

Rozsah studijního předmětu 0p + 28c hod. 28 kreditů 2

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Ne

Způsob ověření studijních výsledků

Zápočet Forma výuky Cvičení

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studentaPodmínky k udělení zápočtu – ženy: 

písemný test - metodika cvičebních tvarů, názvosloví cvičení na nářadí, výstup - vedení rozcvičení na hudbu, seminární práce - rozbor zadaného cvičebního tvaru, praktické gymnastické dovednosti. 

Praktické gymnastické dovednosti:o přeskok: gymnastický stůl (80 cm), žíněnky do výše stolu, z rozběhu náskok do stoje na rukou - pád do

lehu na zádech,o velká trampolína: salto vpřed,o hrazda: výmyk - toč – podmet,o kladina: (120 cm) sestava s povinnými požadavky - náskok do dřepu, 2 gymnastické skoky, rovnovážný

tvar, obrat jednonož ve výponu 180, akrobatický prvek, seskok rondátem,o akrobacie: rovnovážný tvar - přísun nůžky, čertík - přemet stranou - kotoul vzad do zášvihu -

obrat jednonož ve výponu 360o- stoj kotoul naskočený kotoul do dřepu, výskok - přísun kadet - závěr (rondát - výskok s obratem - kotoul letmo/ přemet vpřed - kotoul letmo),

o prostná: volná sestava s hudbou (60-90 sec) a povinnými požadavky: 2 řady, 2 gymn. prvky a 2 akrob. prvky, obrat jednonož 360o.

Podmínky k udělení zápočtu - muži:  dosažení předepsaného počtu bodů v testuNázvosloví 2, osvojení předepsaných gymnastických dovedností. 

Praktické gymnastické dovednosti:o akrobacie:

ze stoje spojného, upažením vzpažit a výkrokem váha předklonmo, zpět do stoje spojného - přemetový poskok a přemet stranou do stoje rozkročného, upažit, půlobrat a předpažením vzpažit - kotoul vzad do stoje na rukou, střídnonož do stoje spojného a předpažením vzpažit, upažením připažit,

ze stoje spojného přemetový poskok a odrazem střídnonož, přemet vpřed do stoje,o malé trampolína: salto vpřed z do duchny,o hrazda po čelo: ze svisu stojmo zvolna výmyk - přešvih únožmo do vzporu jízdmo - po spádu vzad,

vzepření jízdmo - přešvih únožmo vzad do vzporu - toč vpřed a seskok přešvihem skrčmo do stoje,o hrazda (doskočná): ze svisu, nabrání kmihu shybem a předkmihem vzepření vzklopmo - podmet do stoje,o kruhy: ze svisu nadhmatem vzepření zvolna souruč do vzporu, přednos (2sec) - sešin do svisu vznesmo -

zákmihem výkrut vpřed do svisu vznesmo - zákmih a předkmihem překot vzad roznožmo,o přeskok (kůň na dél, výška 125 cm, můstek): skrčka ze zášvihu, doskok nejméně 1,5 m za koně. 

Garant předmětu PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D.Zapojení garanta do výuky předmětu

Cvičící

VyučujícíCvičení: PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D., PaedDr. Jiří Dygrín

Stručná anotace předmětu Výuka je zaměřena na osvojení gymnastických pohybových dovedností z hlediska metodiky gymnastického učiva. Praktické osvojení dopomoci a záchrany ve výuce z hlediska bezpečnosti žáků. Informace o nových trendech v gymnastice.

Cvičení:

45

Page 46: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

Cvičení - ženy:1. Video - zápočtové požadavky, akrobatické průpravy, přeskok – opakování skoků. 2. Názvosloví nářadí, akrobacie - metodika kotoulu vzad do stoje na rukou, hrazda - nácvik vzepření jízdmo,

trampolína - opakování kotoulu letmo.3. Kruhy - houpání s obraty, houpání u předhupu shyb, akrobacie - nácvik rondátu, skoky - příklepový, kadet,

hrazda - toč vzad.4. Přeskok - kůň, roznožka, kladina - chůze, náskok do vzporu dřepmo, trampolína - metodika salta vpřed. 5. Kruhy – 1. část sestavy, akrobacie - rondát výskok s obratem kotoul, přemet stranou, hrazda - toč vzad.6. Gymnastické průpravy, trampolína - salto vpřed, kladina - obraty, seskok rondátem.7. Hrazda – podmet, akrobacie - dvouprvková akrobatická řada, 2 gymnastické skoky, přeskok - skrčka, roznožka

se zášvihem. 8. Názvosloví nářadí 2 část, kladina - dálkový skok, kotouly seskok, kruhy - 2 část sestavy, hrazda - 1. část sestavy

výmyk – spád - vzepření jízdmo - toč jízdmo vpřed. 9. Akrobacie - tvorba sestav, trampolína - salto vpřed, hrazda – výmyk – toč – podmet.10. Hrazda – skrčka, přeskok - skrčka, roznožka se zášvihem, kladina - tvorba sestavy (3 řady).11. Akrobacie - tvorba a nácvik celé sestavy, hrazda - nácvik sestavy, kladina - nácvik sestavy, trampolína - salto

vpřed.12. Akrobacie - tvorba a nácvik celé sestavy, kruhy nácvik celé sestavy, přeskok - skrčka, roznožka se zášvihem.

Kladina - nácvik celé sestavy(3 řady).13. Nácvik zápočtových sestav na akrobacii, hrazdě, kruzích, kladině, přeskoku a trampolíně, písemný test z

názvosloví cvičení na nářadí a metodiky gymnastických tvarů.14. Plnění zápočtových požadavků akrobacie, kruhy, hrazda, přeskok, kladina, trampolína.

Cvičení - muži:1. Úvodní lekce, bezpečnost při výuce, zadání didaktických výstupů - rozcvičení. 2. Akrobacie, zpevňovací průprava a stojková průprava, opakování kotoulů a jejich obměn, stoje na hlavě a vazeb

stoje na rukou a kotoulů. Nácvik váhy předklonmo. Přemetová průprava, opakování přemetu stranou a nácvik přemetu vpřed.

3. Hrazda po čelo, opakování výmyku, toče vzad a jízdmo a nácvik vzepření jízdmo a vzklopmo. Nácvik toče vpřed a seskoku přešvihem skrčmo.

4. Hrazda doskočná, opakování výmyku, nabírání kmihu shybem a kmihem podmetmo. Nácvik vzepření vzklopmo a seskoku podmetem.

5. Kruhy doskočné, opakování komíhání ve svisu, vzepření souruč a nácvik výkrutu vpřed a překotu roznožmo vzad.

6. Malá trampolína, odrazová průprava, přímé skoky a skoky s obraty, kotoul letmo, nácvik salta vpřed.7. Přeskok, opakování roznožky a skrčky přes švédskou bednu, nácvik roznožky a skrčky přes koně na dél.8. Nácvik vazeb zápočtových sestav (ZS).9. Ukázka zápočtových sestav, jejich individuální nácvik.10. Individuální ukázky zápočtových sestav, jejich opravování.11. Opakování zápočtových sestav, příprava na zápočet.12. Názvosloví cvičení na nářadí, toče, mety, převraty, přechody z poloh vyšších do nižších, akrobatická cvičení.

Výklad a ukázky.13. Zápočtový test. 14. Zápočtová hodina.

Studijní literatura a studijní pomůckyPovinná literatura:APPELT,K., 1989. Názvosloví pro cvičitele. Praha: Olympia.IBSN 80-7033-011-2. (brož.).KRIŠTOFIČ, J., 2008. Nářaďová gymnastika. Praha: Česká obec sokolská.ZÍTKO, M., CHRUDIMSKÝ, J., 2006. Akrobacie. 2. vyd. Praha: ČASPV. ISBN 80-86586-17-0.ZÍTKO, M., 2005. Všeobecná gymnastika. 4. vyd. Praha: Česká asociace sport pro všechny. ISBN 80-86586-08-1.Doporučená literatura:GOELLER, K. M., 2011. Gymnastics Drills and Conditioning Exercises By Karen M. Goeller . Copyright © Goeller. ISBN 978-1-4116-0579-4. (Paperback).

Studijní pomůcky:http ://home.pf.jcu.cz/~ base/index.php http://iks.upol.cz/wp-content/uploads/2014/02/Buben_Teorie_a_didaktika_gymnastiky.pdfhttps://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/gymnastika/www.gymneotv.com

46

Page 47: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

Informace ke kombinované nebo distanční forměRozsah konzultací (soustředění) 6 hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícímPoměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 20 % výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory.

Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

47

Page 48: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-III – Charakteristika studijního předmětuNázev studijního předmětu Plavání 1Typ předmětu Povinný doporučený ročník / semestr 2/Z

Rozsah studijního předmětu 0p + 28c hod. 28 kreditů 2

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Ne

Způsob ověření studijních výsledků

Zápočet Forma výuky Cvičení

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní účast na výuce. Splnění plaveckých požadavků: uplavat 50 m prsa správnou technikou a dle pravidel plavání, uplavat 25 m znak – pouze dolní končetiny, uplavat 25 m motýlek – pouze vlnění, uplavat 50 m kraul v limitu: muži 45,0 s a ženy 55,0 s, předvést techniku základních plaveckých obrátek. Splnění písemného testu z pravidel plavání.

Garant předmětu PhDr. Klára Kuprová, Ph.D.Zapojení garanta do výuky předmětu

Cvičící

VyučujícíCvičení: PhDr. Klára Kuprová, Ph.D.

Stručná anotace předmětuCvičení:

1. Bezpečnost plaveckého výcviku. Technika plaveckých způsobů.2. Pravidla plavání. 3. Diagnostika plaveckých dovedností. Základní plavecké dovednosti. Poloha, splývání, "cit pro vodu", plavecké

dýchání. Potápění a orientace pod vodou. 4. Technika a nácvik plaveckého způsobu prsa - prvkové plavání.5. Technika a nácvik plaveckého způsobu prsa, souhra horních a dolních končetin. Souhra horních končetin s

dýcháním, prsařská obrátka. 6. Technika a nácvik plaveckého způsobu kraul - prvkové plavání. Startovní skok.7. Kraulová souhra v „bezdeší“, s dýcháním. Základní kraulová obrátka. 8. Technická cvičení plaveckého způsobu kraul, startovní skok - kraul. Nácvik vlnění.9. Technika a nácvik plaveckého způsobu motýlek - prvkové plavání. Nácvik souhry. Procvičení obrátek.10. Opakování a zdokonalení plaveckého způsobu motýlek.11. Opakování a zdokonalení plaveckého způsobu kraul.12. Technika a nácvik plaveckého způsobu znak - prvkové plavání. Nácvik souhry.13. Opakování a zdokonalení plaveckého způsobu znak.14. Plnění zápočtových požadavků.

Studijní literatura a studijní pomůckyPovinná literatura:ČUŘÍKOVÁ, L., 2014. Inovace výuky tělesné výchovy a sportu na fakultách TUL v rámci konceptu aktivního životního stylu. Vodní sporty a zábavné formy plavání. Liberec: TU. ISBN 978-80-7494-120-7. Doporučená literatura:ČECHOVSKÁ, I., MILER, T., 2008. Plavání. 2. přepr. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-2154-5.PRAVIDLA PLAVÁNÍ, 2017. Pravidla plavání – novela 2017. Dostupná z: http://czechswimming.cz/index.php/dokumenty/pravidla.

Informace ke kombinované nebo distanční forměRozsah konzultací (soustředění) 6 hodin

Poměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 20 % výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory.Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po

48

Page 49: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

49

Page 50: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-III – Charakteristika studijního předmětuNázev studijního předmětu Kurz zimních sportů 2Typ předmětu Povinný doporučený ročník / semestr 2/Z

Rozsah studijního předmětu 7Dc hod. kreditů 2

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Prerekvizita: Kurz zimních sportů 1

Způsob ověření studijních výsledků

Zápočet Forma výuky Kurz

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivně absolvovat kurz v plném rozsahu.Splnění teoretické testu.Splnění praktického testu.Splnění metodického výstupu.

Garant předmětu PhDr. Klára Kuprová, Ph.D.Zapojení garanta do výuky předmětu

Hlavní vyučující

VyučujícíCvičení: PhDr. Klára Kuprová, Ph.D. (hlavní vyučující)

Stručná anotace předmětuCvičení:1. denPraxe - technika a metodika všeobecné lyžařské průpravy. Technika a metodika specializované sjezdové průpravy. Technika a metodika řezaných oblouků – vlnovka a základní řezaný oblouk.Teorie – historie lyžování. Stručná charakteristika vývoje lyžařských škol sjíždění a zatáčení. Lyžařská technologie. Výzbroj a výstroj pro sjezdové lyžování. Příprava a mazání sjezdových lyží.

2. denPraxe – technika a metodika řezaných oblouků – základní řezaný oblouk, modifikované oblouky. Zdokonalovací výcvik.Teorie – technika a metodika řezaných oblouků. Všeobecná lyžařská průprava. Specializovaná průprava pro sjíždění a zatáčení. Technika řezaných oblouků v 1. části etapy základního lyžování. Vlnovka a základní řezaný oblouk. Modifikované oblouky, uskutečněné na základě techniky řezaných oblouků.

3. denPraxe – technika a metodika řezaných oblouků s využitím krátkých lyží. Zdokonalovací výcvik. Metodické výstupy. Teorie – rozbor videozáznamu řezaných oblouků. Technika smýkaných oblouků v 1. části etapy základního lyžování. Modifikované oblouky uskutečňované na základě techniky smýkaných oblouků. Základní smýkaný oblouk.

4. denPraxe – technika a metodika smýkaných oblouků. Modifikované oblouky a základní smýkaný oblouk.Teorie – lyžařský výcvik dětí a jeho zvláštnosti. Biologická východiska. Věkové stupně.

5. denPraxe – technika a metodika smýkaných oblouků. Zdokonalovací výcvik. Metodické výstupy.Teorie – rozbor videozáznamů smýkaných oblouků. Lyžování ve školní tělesné výchově a bezpečnost při lyžařském výcviku. Metodický pokyn k organizaci lyžařského výcviků žáků. Pravidla pro pohyb na sjezdových tratích.

6. denPraxe – zdokonalovací výcvik řezaných a smýkaných oblouků. Metodické výstupy.Teorie – samostudium.

7. denPlnění zápočtových požadavků.

50

Page 51: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

Studijní literatura a studijní pomůckyPovinná literatura:DYGRÍN, J., SUCHOMEL, A., JANDOVÁ, S., ANTOŠ, R., BITTNER, V., 2016. Sjezdové a běžecké lyžování. Liberec: TU. ISBN 978-80-7494-319-5.

DYBRÍN, J., DRAHOŇOVSKÝ, R., 2006. Carvingová průprava na krátkých lyžích. Liberec: TU. ISBN 80-7372-084-1.

Doporučená literatura:ANTOŠ, R., 2014. Inovace výuky tělesné výchovy a sportu na fakultách TUL v rámci konceptu aktivního životního stylu. Metodika běžeckého a sjezdového lyžování pro vysokoškolské studenty. Liberec: TU. ISBN 978-80-7494-113-9.

Informace ke kombinované nebo distanční forměRozsah konzultací (soustředění) 44 hodin

Poměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 20 % výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory.Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

51

Page 52: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-III – Charakteristika studijního předmětuNázev studijního předmětu AntropomotorikaTyp předmětu Povinný, ZT doporučený ročník / semestr 2/LRozsah studijního předmětu 28p + 14c hod. 42 kreditů 4Prerekvizity, korekvizity, ekvivalenceZpůsob ověření studijních výsledků

Zápočet, písemná zkouška Forma výuky Přednáška,cvičení

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Účast na cvičeních, seminární práce zaměřená na diagnostiku motoriky člověka.

Garant předmětu doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.Zapojení garanta do výuky předmětu

Přednášející, cvičící

VyučujícíPřednášky: doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.Cvičení: doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.

Stručná anotace předmětuPřednášky:

1. Kinantropologie. Antropomotorika jako vědecká disciplína. Charakteristika motorické činnosti člověka.2. Vývojová, funkční a strukturální analýza motorické činnosti. Oblasti motorické činnosti člověka. Pohybová

činnost.3. Řízení motorické činnosti: základní části, úloha psychiky a vědomí. Lateralita v motorické činnosti.4. Obecná charakteristika, struktura a rozdělení motorických schopností. Faktorové teorie. Somatická

podmíněnost. 5. Silové schopnosti: struktura, biologický základ, diagnostika, věkové a pohlavní zvláštnosti, metody rozvoje.6. Rychlostní schopnosti: struktura, biologický základ, diagnostika, věkové a pohlavní zvláštnosti, metody

rozvoje. 7. Vytrvalostní schopnosti: struktura, biologický základ, diagnostika, věkové a pohlavní zvláštnosti, metody

rozvoje.8. Koordinační schopnosti: struktura, biologický základ, diagnostika, věkové a pohlavní zvláštnosti.9. Koordinační schopnosti a pohyblivost: metody rozvoje u dětí a mládeže, vztah k motorickému učení.10. Motorické dovednosti: dvojí pojetí, podstata, osvojování v procesu motorického učení. Transfer.11. Motorický vývoj člověka: fylogeneze a ontogeneze motoriky, zákonitosti, principy, metody a činitelé vývoje. 12. Nitroděložní vývoj a vývoj motoriky člověka v dětství. 13. Motorický vývoj člověka v dospívání: pubescence a adolescence. 14. Motorický vývoj v dospělosti a ve stáři.

Cvičení:1. Hodnocení lidské motoriky: hlavní přístupy, diagnostický proces, poruchy motoriky. Úvod do teorie měření.2. Teorie testování: účely testování, postup při testování. Charakteristika motorických testů: standardizace,

historie, rozdělení, vlastnosti. Testové systémy a jejich příklady.3. Testování silových a rychlostních schopností.4. Testování vytrvalostních a obratnostních schopností.5. Testování koordinačních schopností.6. Stanovení úrovně pohybové aktivity – krokoměry, dotazníky, Indares.7. Teorie škálování a posuzování. Vybrané škálovací techniky používané v tělovýchovné praxi.

Studijní literatura a studijní pomůckyPovinná literatura:SUCHOMEL, A., 2006. Tělesně nezdatné děti školního věku. Liberec: TU. ISBN 80-7372-140-6.MĚKOTA, K., NOVOSAD, J., 2005. Motorické schopnosti. Olomouc: UP. ISBN 80-244-0981-X.MĚKOTA, K., CUBEREK, R., 2007.Pohybové dovednosti – činnosti – výkony. Olomouc: UP. ISBN 80-2441-728-6.

Doporučená literatura:NEUMAN, J., 2003. Cvičení a testy obratnosti, vytrvalosti a síly. Praha: Portál.  ISBN 80-7178-730-2.ČELIKOVSKÝ, S. aj., 1990. Antropomotorika pro studující tělesnou výchovu. 3. vyd. Praha: SPN. ISBN 80-04-23248-5.

52

Page 53: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

KOVÁŘ, R., BLAHUŠ, P., 1989. Aplikace vybraných statistických metod v antropomotorice. Praha: SPN.RIEGEROVÁ, J., ULBRICHOVÁ, M., 1998. Aplikace fyzické antropologie v tělesné výchově a sportu. 2. vyd. Olomouc: UP. ISBN 80-7067-847-X.GAJDA, V., ZAHRADNÍK, D., 2000. Cvičení z antropomotoriky. Ostrava: PF OU, 2000. ISBN 80-7042-169-X.

Informace ke kombinované nebo distanční forměRozsah konzultací (soustředění) 12 hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícímPoměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 20 % výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory.Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

53

Page 54: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-III – Charakteristika studijního předmětuNázev studijního předmětu Fyziologie tělesných cvičení

Typ předmětu Povinný, ZT doporučený ročník / semestr 2/L

Rozsah studijního předmětu 14p+14c hod. 28 kreditů 3

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Prerekvizity: Anatomie člověka 1, Fyziologie člověka.

Způsob ověření studijních výsledků

Zápočet, zkouška Forma výuky Přednášky, cvičení

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Účast na cvičeních, pracovní listy, průběžné plnění úkolů během semestru.Závěrečný test, ústní zkouška.

Garant předmětu PhDr. Iva Šeflová, Ph.D.Zapojení garanta do výuky předmětu

Přednášející, cvičící

VyučujícíPřednášky: PhDr. Iva Šeflová, Ph.D.Cvičení:PhDr. Iva Šeflová, Ph.D.

Stručná anotace předmětuStudenti se v předmětu seznámí se základy fyziologie tělesných cvičení, neurofyziologií, s reakcí a adaptací orgánových soustav na tělesnou zátěž a se zátěžovou funkční diagnostikou v laboratorních i terénních podmínkách. Přednášky: 

1. Neurofyziologie tělesných cvičení - I. – základy neurofyziologie.2. Neurofyziologie tělesných cvičení - II. – fyziologie CNS a hybnosti.3. Fyziologické regulace během tělesné zátěže – generalizovaný adaptační syndrom, neuroendokrinní regulace.4. Metabolismus a zdroje energie pro svalovou práci.5. Reakce a adaptace organismu na tělesnou zátěž – kardiovaskulární soustava. 6. Reakce a adaptace organismu na tělesnou zátěž – dýchací soustava. 7. Únava, zotavení, syndrom přetrénování, regenerace sil po tělesné zátěži.8. Vliv věku a pohlaví na tělesný výkon – věková specifika.9. Vliv prostředí na tělesný výkon – úvod do fyziologie extrémních stavů.10. Zátěžová funkční diagnostika. 11. Anatomicko-fyziologické základy pohybových schopností I. – rychlost a síla.12. Anatomicko-fyziologické základy pohybových schopností II. – vytrvalost, koordinace a pohyblivost. 13. Speciální fyziologie tělesné zátěže u vybraných pohybových aktivit - I. 14. Speciální fyziologie tělesné zátěže u vybraných pohybových aktivit - II. 

Cvičení: 1. Posouzení tělesného rozvoje.2. Pozorování změn v oběhovém a dýchacím systému během tělesné zátěže. 3. Posuzování adaptace na tělesnou zátěž. 4. Zátěžová funkční diagnostika – základní dělení zátěžových testů.5. Praktické provedení funkčního testu v laboratoři.6. Stanovení anaerobního prahu v rámci spiroergometrie. 7. Terénní zátěžová diagnostika. 

Studijní literatura a studijní pomůckyPovinná literatura:KENNEY, W. L., WILMORE H. J., COSTILL, D. L., 2015. Physiology of sport and exercise. Champaign: Human Kinetics. 6th ed. ISBN 978-1-4504-7767-3.MÁČEK, M., RADVANSKÝ, J. et al., 2011. Fyziologie a klinické aspekty pohybových aktivit. Praha: Galén. ISBN9788072626953.HELLER, J., 2018. Zátěžová funkční diagnostika ve sportu: východiska, aplikace a interpretace. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-3359-6. 

54

Page 55: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

Doporučená literatura:PORCARI, J. P., BRYANT, C. X., COMANA, F., 2015. Exercise physiology. Philadelphia: F. A. Davis Company. ISBN 978-0-8036-4097-9.BARTŮŇKOVÁ, S., 2013. Fyziologie pohybové zátěže. Praha: FTVS. ISBN. 978-80-8764-706-6.

Informace ke kombinované nebo distanční forměRozsah konzultací (soustředění) 8 hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím

Poměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou cvičení přibližně 30 % výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail) a elektronické opory. Pro předmět je připravena e-learningová studijní opora, která je dostupná na https://elearning.tul.cz/ s  přístupovými údaji pro studenty do sítě Liane a na https://elearning.fp.tul.cz/.

55

Page 56: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-III – Charakteristika studijního předmětuNázev studijního předmětu Plavání 2Typ předmětu Povinný doporučený ročník / semestr 2/L

Rozsah studijního předmětu 0p + 28c hod. 28 kreditů 2

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Korekvizita: Plavání 1

Způsob ověření studijních výsledků

Zápočet Forma výuky Cvičení

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní účast na výuce. Splnění plaveckých požadavků: uplavat 400 m plaveckým způsobem kraul v limitu: muži 8:30 a ženy 9:30, 25 m plaveckým způsobem motýlek správnou technikou a dle pravidel plavání, předvést záchranu tonoucího plavce (bez plaveckých brýlí) a plavání pod hladinou s vylovením předmětu (ženy 1 kus, muži 2 kusy).

Garant předmětu PhDr. Klára Kuprová, Ph.D.Zapojení garanta do výuky předmětu

Cvičící

VyučujícíCvičení: PhDr. Klára Kuprová, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Cvičení:1. Teoretický úvod do předmětu plavání 2, užité plavání, záchrana tonoucího.2. Vstupní plavecký test: 200 m plaveckým způsobem kraul. Technická kraulová cvičení.3. Nezávodní plavecké způsoby – plavání na boku, znak sounož. Bezhlučné plavání.4. Způsoby zanoření. „Šlapání vody“. Nácvik kotoulu vpřed pro kotoulovou obrátku.5. Plavání pod vodou. Nácvik kotoulu u stěny. Kotoulová obrátka. 6. Technická cvičení – zaměření na plavecké způsoby motýlek a kraul. Skok do neznámé vody.7. Zanoření, plavání pod vodou, lovení předmětů.8. Dopomoc unavenému plavci – jednotlivci, dvojice. Technická kraulová cvičení.9. Kontrolní plavecký test: 300 m plaveckým způsobem kraul. Kotoulová obrátka – kraulová, znaková.10. Nácvik nadlehčení, záchrany tonoucího a vytažení z vody.11. Komplex záchrany tonoucích. Vytrvalostní trénink.12. Technická kraulová cvičení. Procvičování kotoulové obrátky.13. Plnění zápočtových požadavků – 400 m plaveckým způsobem kraul. Plavání pod vodou a lovení předmětů.14. Plnění zápočtových požadavků – komplex záchrany tonoucích.

Studijní literatura a studijní pomůcky

Povinná literatura:ČUŘÍKOVÁ, L., 2014. Inovace výuky tělesné výchovy a sportu na fakultách TUL v rámci konceptu aktivního životního stylu. Vodní sporty a zábavné formy plavání. Liberec: TU. ISBN 978-80-7494-120-7.

Doporučená literatura:ČECHOVSKÁ, I., MILER, T., 2008. Plavání. 2. přepr. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-2154-5.PRAVIDLA PLAVÁNÍ, 2017. Pravidla plavání – novela 2017. Dostupná z: http://czechswimming.cz/index.php/dokumenty/pravidla.

Informace ke kombinované nebo distanční forměRozsah konzultací (soustředění) 6 hodin

Poměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 20 % výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory.

56

Page 57: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

57

Page 58: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-III – Charakteristika studijního předmětuNázev studijního předmětu Multimédia ve sportuTyp předmětu Povinný doporučený ročník / semestr 2/L

Rozsah studijního předmětu 0p + 28c hod. 28 kreditů 2Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Ne

Způsob ověření studijních výsledků

Zápočet Forma výuky Cvičení

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Účast na cvičeních, seminární práce na zadané téma.

Garant předmětu Mgr. Jan CharousekZapojení garanta do výuky předmětu

Cvičící

VyučujícíCvičení: Mgr. Jan Charousek

Stručná anotace předmětu

Studenti se naučí pracovat s digitální sportovní kamerou a digitální zrcadlovkou při sportovních aktivitách. Dále se naučí zpracovávat pořízené záznamy (úprava fotografií, střih a úprava videa). V neposlední řadě budou schopni vytvořit z pořízených záznamů prezentační materiál. Studenti budou seznámeni se základním freeware softwarem na úpravu fotografií a videa.

Cvičení:

1. Digitální fotografie - zpracování, úprava. Digitální fotoaparáty. 2. Videotvorba - vytvoření, zpracování, úprava. Současné videokamery.3. Software pro práci s fotografiemi a videem.4. Úprava a práce se zvukem.5. Tvorba digitálních fotografií při sportu 1.6. Zpracování digitálních fotografií 1.7. Tvorba digitálních fotografií při sportu 2.8. Zpracování digitálních fotografií 2.9. Tvorba videozáznamu při sportu 1.10. Zpracování videozáznamu 1.11. Tvorba videozáznamu 2.12. Zpracování videozáznamu 2.13. Prezentace závěrečných prací 1.14. Prezentace závěrečných prací 2.

Studijní literatura a studijní pomůcky

Povinná literatura:JELÍNEK, P., 2003. Videokamery. Brno: Computer Press. ISBN 978-80-251-0077-4. NEFF, O., 2015. Digitální fotografie polopatě. Brno: Computer press. ISBN 978-80-251-4599-9. PETERSON, B., 2015. Naučte se fotografovat dobře - kompozice: jak vidět a fotografovat působivé snímky. Brno: Zoner Press. ISBN 978-80-7413-303-9.

Doporučená literatura:ANG, T., 2014. Základy digitální fotografie. Brno: Computer Press. ISBN 978-80-251-4149-6.JOINSON, S., 2010. 101 kouzel s digitální fotografií: práce s fotografiemi snadno a rychle. Čestlice: Rebo Production. ISBN 978-80-255-0388-1.Studijní pomůcky: notebook.

58

Page 59: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

Informace ke kombinované nebo distanční forměRozsah konzultací (soustředění) 6 hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícímPoměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 30 % výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory.

Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

59

Page 60: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-III – Charakteristika studijního předmětuNázev studijního předmětu Sportovní a pohybové hry 2Typ předmětu Povinný doporučený ročník / semestr 2/L

Rozsah studijního předmětu 0p + 28c hod. 28 kreditů 2Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Ne

Způsob ověření studijních výsledků

Zápočet Forma výuky Cvičení

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Účast na cvičeních, test z pravidel, historie a základů rozhodování v basketbale, praktické požadavky ze základních herních činnostní jednotlivce.

Garant předmětu Mgr. Jan CharousekZapojení garanta do výuky předmětu

Cvičící

VyučujícíCvičení: Mgr. Jan Charousek

Stručná anotace předmětuVýuka je zaměřena na teoretické i praktické zvládnutí učiva basketbalu. Jedná se především o herní činnosti jednotlivce, herní kombinace a herní systémy a pravidla basketbalu. Součástí výuky je i rozhodování.Cvičení:

1. Historie a pravidla basketbalu2. Základy rozhodování v basketbalu, basketbal ve školní TV3. HČJ - driblink 4. HČJ - přihrávka 5. HČJ - střelba 6. Opakování HČJ 7. HČJ - doskakování 8. HČJ - clonění 9. HČJ - blokování 10. Opakování HČJ 11. Rozhodování utkání 12. Organizace turnaje 13. Zápas14. Plnění zápočtových požadavků

Studijní literatura a studijní pomůckyPovinná literatura:JANÍK, Z., PĚTIVLAS, T., DRÁSALOVÁ, L., 2003. Basketbal: nácvik herních činností jednotlivce. Brno: Paido. ISBN 80-7315-055-7.VELENSKÝ, M., 1999. Basketbal: herní trénink, kondiční trénink, technika, taktika. Praha: Grada. ISBN 80-7169-834-2.VELENSKÝ, M., 2008. Pojetí basketbalového učiva pro děti a mládež. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-1480-9. Dostupné také z: http://toc.nkp.cz/NKC/200809/contents/nkc20081787422_1.pdf.

Doporučená literatura:LEGRAND, L., RAT, M., 2002. Basketbal. Ilustroval Alfred MORERA. Bratislava: Mladé letá. ISBN 80-06-01161-3.VELENSKÝ, M., 1998. Basketbal: základní program aplikace útočných a obranných činností. Praha: NS Svoboda. Edice metodických textů pro školní i mimoškolní tělesnou výchovu a sport 11-15letých žáků. ISBN 80-205-0553-9.

Informace ke kombinované nebo distanční forměRozsah konzultací (soustředění) 6 hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím

Poměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 20 % výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory.

60

Page 61: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

61

Page 62: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-III – Charakteristika studijního předmětuNázev studijního předmětu Metodologie výzkumuTyp předmětu Povinný, PZ doporučený ročník / semestr 3/ZRozsah studijního předmětu 14p + 14c hod. 28 kreditů 2Prerekvizity, korekvizity, ekvivalenceZpůsob ověření studijních výsledků

Zápočet Forma výuky Přednáška,cvičení

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce zaměřená na projekt bakalářské práce

Garant předmětu doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.Zapojení garanta do výuky předmětu

Přednášející, cvičící

VyučujícíPřednášky: doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.Cvičení: doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.

Stručná anotace předmětuPřednášky:1. Úvod. Vědecké poznání. Přehled výzkumných metod. Vědecké zákonitosti a jejich druhy.2. Metody empirického výzkumu (pozorování, experiment, diagnostické metody, testy, dotazníky). Výzkumný

materiál a jeho kategorizace. Výzkumné proměnné. Druhy měření. Typy kvantifikačních stupnic.3. Struktura vědecké teorie (teoretické koncepty, empirické indikátory). Systémová formulace výzkumného

problému. Vědecká hypotéza. Plán experimentu a jeho logická stavba. Druhy experimentu.4. Studium pramenů. Zdroje (bibliografické databáze, Internet aj.). 5. Úvod do statistického zpracování výzkumných dat. Statistika induktivní. Věcná a statistická významnost

výzkumných výsledků.6. Validita, reliabilita a další vlastnosti diagnostických metodik.7. Úvod do metod kvalitativního výzkumu. Aplikace v tělesné výchově a sportu. Kvalitativní analýza.Cvičení:Praktická aplikace výše uvedených témat podle zaměření a cílů bakalářských prací u zapsaných studentů.Studijní literatura a studijní pomůckyPovinná literatura:DISMAN, M., 1993. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum. ISBN 80-7184-141-2.HENDL, J., 1997. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum. ISBN 80-7184-549-3.THOMAS, J. R., NELSON, J. K., SILVERMAN, S.J.,2005. Research methods in physical activity. 5th ed. Champaign: Human Kinetics. ISBN 0-7360-5620-3.

Doporučená literatura:POKORNÝ, J., 2004. Úspěšnost zaručena: jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Brno: CERM. ISBN 807204348X.KERLINGER, N. F., 1972. Základy výzkumu chování. Praha: Academia.PELIKÁN, J., 1998. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum. ISBN 80-7184-569-8.

Informace ke kombinované nebo distanční forměRozsah konzultací (soustředění) 6 hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícímPoměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 20 % výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory.Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

62

Page 63: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-III – Charakteristika studijního předmětuNázev studijního předmětu Psychologie pohybových aktivitTyp předmětu Povinný doporučený ročník / semestr 3/ZRozsah studijního předmětu 0p + 28c hod. 28 kreditů 2Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Ne

Způsob ověření studijních výsledků

Zápočet Forma výuky Cvičení

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních. Vyhodnocení temperamentu. Splnění písemného testu.

Garant předmětu Mgr. Radim AntošZapojení garanta do výuky předmětu

Cvičící

VyučujícíCvičení: Mgr. Radim Antoš

Stručná anotace předmětuCvičení:

1. Předmět, vývoj psychologie pohybových aktivit.2. Uplatnění, význam a metody psychologie pohybových aktivit.3. Osobnost - chápání pojmu. Struktura osobnosti - motivační dispozice, potřeby, postoje, zájmy, hodnoty,

návyky, aspirace a temperament, charakter, vůle a morálně volní vlastnosti. Dynamika osobnosti - zrání a učení.4. Psychické procesy a stavy při pohybové aktivitě. Poznávací procesy - vnímání, představování a myšlení.5. Psychické procesy a stavy při pohybové aktivitě ě - pozornost a paměť, emoce a motivace.6. Psychologická analýza sportovních a tělovýchovných činností - psychologická klasifikace sportovních a

tělovýchovných činností, sportovní hry z psychologického hlediska.7. Psychologická analýza pohybových aktivit - senzomotorické učení, výsledkové činitele, mechanismy

senzomotorického učení.8. Sociální kontext v tělesné výchově a sportu - socializace, sociální skupina, sociální percepce ve sportu.9. Sociální kontext v tělesné výchově a sportu - sociální komunikace a interakce.10. Sociální kontext v tělesné výchově a sportu - efektivita sportovní skupiny, regulace interpersonálních vztahů při

sportovní činnosti.11. Vybrané problémy školní tělesné výchovy - osobnost učitele TV, osobnost žáka II. stupně ZŠ a střední školy,

výběr sportovních talentů.12. Sociální role typické pro sport - sportovec, trenér, diváci.13. Psychologie sportovní výkonnosti - vnitřní a vnější faktory sportovního výkonu.14. Sportovní příprava - psychologická. Obměňování a stupňování zátěží, modelovaný trénink, ideomotorický

trénink, regulace psychických stavů, jóga, relaxace.Studijní literatura a studijní pomůckyPovinná literatura:SLEPIČKA, P., HOŠEK, V., HÁTLOVÁ, B., 2012. Psychologie sportu. 2. vyd. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-1602-5.Doporučená literatura:TOD, D., THATCHER, J., RAHMAN, R., 2012. Psychologie sportu. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3923-6.SEILER, R., STOCK, A., 1996. Psychotrénink ve sportu i v životě. Praha: Olympia. ISBN 807-033-414-2.

Informace ke kombinované nebo distanční forměRozsah konzultací (soustředění) 6 hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícímPoměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 20 % výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory.Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

63

Page 64: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-III – Charakteristika studijního předmětuNázev studijního předmětu Sportovní a pohybové hry 3Typ předmětu Povinný doporučený ročník / semestr 3/Z

Rozsah studijního předmětu 0p + 28c hod. 28 kreditů 2Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Ne

Způsob ověření studijních výsledků

Zápočet Forma výuky Cvičení

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Účast na cvičeních, test z pravidel, historie a základů rozhodování ve fotbale, praktické požadavky ze základních herních činnostní jednotlivce.

Garant předmětu Mgr. Jan CharousekZapojení garanta do výuky předmětu

Cvičící

VyučujícíCvičení: Mgr. Jan CharousekStručná anotace předmětuCílem předmětu je seznámit studenty s teorií (historie, pravidla, charakteristika herního výkonu, základy rozhodování) a dovednostmi (herní činnosti jednotlivce, herní kombinace a herní systémy) fotbalu.Cvičení:

1. Historie a pravidla fotbalu. 2. Základy rozhodování při fotbale. 3. HČJ - vedení míče. 4. HČJ – přihrávka. 5. HČJ - zpracování míče.6. HČJ – střelba. 7. HČJ - činnosti brankáře. 8. HČJ - obehrání protihráče. 9. Rozhodování utkání. 10. Herní systémy a kombinace. 11. Opakování HČJ. 12. Zápas. 13. Test z pravidel a historie fotbalu.14. Test pohybových dovedností.

Studijní literatura a studijní pomůckyPovinná literatura:Fotbalové dovednosti: klíčové tipy a metody pro zlepšení vaší hry. Přeložil Pavel KREUZIGER. Praha: Slovart, 2015, 176 s. ISBN 978-80-7529-006-9.KIRKENDALL, D., 2013. Fotbalový trénink: rozvoj síly, rychlosti a obratnosti na anatomických základech . Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4491-9.VOTÍK, J., 2016. Fotbal trénink budoucích hvězd. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-271-0029-3. Doporučená literatura:GIFFORD, C., 2016. Encyklopedie fotbalu. Přeložil Pavel WURM, přeložila Martina BLAHNÍKOVÁ. Praha: Svojtka & Co. ISBN 978-80-256-1791-5.

Informace ke kombinované nebo distanční forměRozsah konzultací (soustředění) 6 hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícímPoměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 20 % výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory.Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

64

Page 65: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-III – Charakteristika studijního předmětuNázev studijního předmětu Právní aspekty školní tělesné výchovyTyp předmětu Povinný doporučený ročník / semestr 3/ZRozsah studijního předmětu 14p + 14c hod. 28 kreditů 2

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Ne

Způsob ověření studijních výsledků

Zápočet, zkouška Forma výuky Přednáška,cvičení

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Účast na cvičeních, seminární práce.Písemná a ústní zkouška.

Garant předmětu PhDr. Bc. Tibor Slažanský, Ph.D.Zapojení garanta do výuky předmětu

Přednášející, cvičící

VyučujícíPřednášky: PhDr. Bc. Tibor Slažanský, Ph.D.Cvičení: PhDr. Bc. Tibor Slažanský, Ph.D.

Stručná anotace předmětuCílem předmětu je budování právního vědomí studentů na základě znalosti právních pojmů, potřebných pro pochopenípráva, jeho účelu, vývoje a organizace a jeho správné aplikace v praxi. Student se bude umět orientovat v českém právním řádu a pracovat s právními prameny ve vztahu ke své kvalifikaci.

Přednášky:1. Vznik práva a funkce práva. Stát a právo, právo obyčejové, právo zvykové, vznik státních institucí a právních

norem, zákonodárná iniciativa, legislativní proces, právo a etika. 2. Základní právní pojmy. Právo, právní vědomí, právní vztahy, subjekty právního vztahu, právní norma, právní

síla, právní skutečnosti, právní řád a pořádek.3. Vybrané základní právní normy v oblastiškolství.4. Vybrané základní právní normy v oblasti práce s informacemi.5. Vybrané základní právní normy v oblastipracovního práva.6. Vybrané základní právní normy v oblastizdraví a hygieny.7. Vybrané základní právní normy v oblastisociálně právní a ochrany člověka za mimořádných událostí.

Cvičení:1. Vybraná ustanovení základních právních norem.2. Vybraná ustanovení právních norem v oblasti školství.3. Vybraná ustanovení právních norem v oblasti práce s informacemi.4. Vybraná ustanovení právních norem v oblasti pracovního práva.5. Vybraná ustanovení právních norem v oblasti zdraví a hygieny.6. Vybraná ustanovení právních norem v oblasti sociálně právní.7. Vybraná ustanovení právních norem v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí.

Na přednáškách je ukázána struktura a vzájemná návaznost právních norem v oblasti, na cvičeních jsou probrána konkrétní vybraná ustanovení právních norem.

Studijní literatura a studijní pomůcky

Povinná literatura:SPIRIT, M., 2014. Úvod do studia práva. 2. vyd., aktualiz. dle nového občanského zákoníku. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-5280-8.SPIRIT, M., 2015. Základy práva pro neprávníky: po rekodifikaci soukromého práva. 4., aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. ISBN 978-80-7380-551-7.Aktuální znění vybraných právních norem.

65

Page 66: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

Studijní pomůcky:Aktuální znění probraných právních norem – elektronické pramen.Ministerstvo vnitra České republiky. Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv[online]. [vid. 20. 4. 2018] Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/.

AION CS, s.r.o. Zákony pro lidi.cz[online]. [vid. 20. 4. 2018] Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz.Informace ke kombinované nebo distanční formě

Rozsah konzultací (soustředění) 6 hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícímPoměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 20 % výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory.

Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

66

Page 67: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-III – Charakteristika studijního předmětuNázev studijního předmětu Sportovní a pohybové hry 4Typ předmětu Povinný doporučený ročník / semestr 3/L

Rozsah studijního předmětu 0p + 28c hod. 28 Kreditů 2Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Ne

Způsob ověření studijních výsledků

Zápočet Forma výuky Cvičení

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Účast na cvičeních, test z pravidel, historie a základů rozhodování ve florbale, metodický výstup na zadané téma.

Garant předmětu Mgr. Jan CharousekZapojení garanta do výuky předmětu

Cvičící

VyučujícíCvičení: Mgr. Jan Charousek

Stručná anotace předmětu

Výuka je zaměřena na teoretické i praktické zvládnutí učiva florbalu. Jedná se především o pravidla florbalu, herní činnosti jednotlivce, herní kombinace a herní systémy, ale také základy rozhodování při florbale. Při výuce jsou aplikovány metodické výstupy studentů na zadané téma z oblasti florbalu.

Cvičení:1. Charakteristika, vznik a vývoj florbalu, systém a organizace florbalových soutěží, úspěchy českých družstev.2. Pravidla a rozhodování ve florbale, specifika pravidel florbalu ve školní tělesné výchově. 3. Rozdělení herních činností jednotlivce (útočné, obranné a brankáře) a herních kombinací (útočné a obrané).4. Rozdělení systémů hry družstva a standardních situací ve florbale. 5. Charakteristika herního výkonu ve florbale (hráči, družstvo). Didaktická charakteristika florbalu (řídící styly,

didaktické formy). 6. Útočné herní činnosti jednotlivce: výběr místa, přihrávání, zpracování míčku, vedení míčku, vhazování. 7. Útočné herní činnosti jednotlivce: přihrávky, tlumení, florbalový driblink, obcházení soupeře, střelba. 8. Obranné činnosti jednotlivce: obsazování hráče a prostoru, odebírání míčku, zajišťování, přebírání, zdvojování,

osobní obrana. 9. Útočné herní kombinace: přihraj a běž, křížení, clonění, zpětné přihrávky, nabíhání do volného prostoru.

Kombinace založené po vhazování, po volném úderu. 10. Obranné herní kombinace: zajišťování, přebírání, zdvojování. 11. Útočné herní systémy družstva: rychlý protiútok, postupný útok, přesilová hra 2-2, 1-2. 12. Obranné herní systémy družstva: aktivní obrana - zónový presink, územní obrana, osobní obrana. 13. Utkání.14. Plnění zápočtových požadavků

Studijní literatura a studijní pomůcky

Povinná literatura:KARCZMARCZYK, R., 2006. Florbal: učebnice (nejen) pro trenéry. Brno: Computer Presss. ISBN 80-251-1271-3.KYSEL, J., 2010. Florbal: kompletní průvodce. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3615-0. Dostupné také z: http://toc.nkp.cz/NKC/201012/contents/nkc20102132824_1.pdf.SKRUŽNÝ, Z., 2005. Florbal: technika, trénink, pravidla hry. Praha: Grada. ISBN 80-247-0383-1.

Doporučená literatura:Coach: basketbal, florbal, fotbal, házená, hokej, rugby, volejbal. Praha: Czech News Center, 2016-. ISSN 2464-6865. Dostupné také z: http://treneri.olympic.cz/text/235--coach.

67

Page 68: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

Informace ke kombinované nebo distanční forměRozsah konzultací (soustředění) 6 hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícímPoměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 20 % výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory.

Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

68

Page 69: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-III – Charakteristika studijního předmětuNázev studijního předmětu Didaktika tělesné výchovy 1Typ předmětu Povinný, ZT doporučený ročník / semestr 3/LRozsah studijního předmětu 14p +14c hod. 28 Kreditů 2Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Ne

Způsob ověření studijních výsledků

Zápočet Forma výuky Přednášky, cvičení

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní účast na výuce (min. 80 %). Seminární práce na dané téma.Písemný test (min. 70% možných bodů).

Garant předmětu Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D.Zapojení garanta do výuky předmětu

Přednášející, cvičící

VyučujícíPřednášky: Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D.Cvičení: Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D.

Stručná anotace předmětuPřednášky:

1. Didaktika TV jako součást kinantropologie.2. Historie didaktiky TV od antiky po současnost.3. Vývoj didaktiky TV v českých zemích (od reformy Marie Terezie po současnost).4. Národní vzdělávací program, Rámcové vzdělávací programy, Školní vzdělávací programy.5. Podmínky VVP ve školní TV.6. Osobnost učitele TV.7. Organizační formy ve školní TV.

Cvičení:1. Strukturace učiva ve školní TV.2. Tematický plán, příprava na vyučování.3. Diferenciace ve školní TV.4. Klasifikace ve školní TV.5. Kázeňské problémy a jejich řešení ve školní TV.6. Využití didaktické techniky ve školní TV.7. Zápočtový test.

Studijní literatura a studijní pomůckyPovinná literatura:RYCHTECKÝ, A., FIALOVÁ, L., 2004. Didaktika školní tělesné výchovy. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum. ISBN 80-7184-659-7.VILÍMOVÁ, V., 2009. Didaktika tělesné výchovy. Brno: Paido.ISBN978-80-210-4936-9.Doporučená literatura:ČAPEK, R., 2015. Moderní didaktika. Praha: Grada. ISBN978-80-247-3450-7.HRABINEC, J., 2017. Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Praha: Karlova univerzita. ISBN 978-80-246-3625-2.ENGELTHALEROVÁ, Z., DVOŘÁKOVÁ, H., 2017. Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Praha: Karlova univerzita. ISBN 978-80-246-3308-4.

Informace ke kombinované nebo distanční forměRozsah konzultací (soustředění) 6 hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícímPoměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 25 % výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory.Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

69

Page 70: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-III – Charakteristika studijního předmětuNázev studijního předmětu Teorie a didaktika sportovního tréninkuTyp předmětu Povinný, PZ doporučený ročník / semestr 3/LRozsah studijního předmětu 14p +14c hod. 28 Kreditů 2Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Ne

Způsob ověření studijních výsledků

Zápočet, zkouška Forma výuky Přednášky, cvičení

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní účast na výuce (min. 80 %), seminární práce (rámcový plán RTC nebo vybraného mikrocyklu pro zvolený sport), písemný test (min. 70% možných bodů). Ústní zkouška.

Garant předmětu Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D.Zapojení garanta do výuky předmětu

Přednášející, cvičící

VyučujícíPřednášky:Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D.Cvičení: Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Student získá základní poznatky z oblasti sportovního tréninku, bude schopen vést sportovní trénink mládeže.

Přednášky:1. Úvod do problematiky, systémové pojetí sportovního tréninku.2. Struktura sportovního tréninku. Zatížení, zotavení, regenerace.3. Složky sportovního tréninku – kondiční, technická, taktická a psychologická příprava.4. Dlouhodobá koncepce – etapy sportovního tréninku.5. Plánování a evidence – tréninkové cykly.6. Základy výběru talentů.7. Rasové rozdíly ve sportovním tréninku.

Cvičení:1. Fyziologické základy tréninku, princip superkompenzace.2. Zdravotní zabezpečení, sportovní prohlídky, zátěžové testy.3. Velikost zatížení – pásma intenzity, přepětí, přetrénování.4. Výkon x výkonnost, rozdíly v plánování tréninku individuálních a kolektivních sportů.5. Evidence tréninku – OTU, STU. Příklady vyhodnocení tréninkových jednotek.6. Specifika sportovního tréninku dětí a mládeže.7. Zápočtový test.

Studijní literatura a studijní pomůcky

Povinná literatura:DOVALIL, J., PERIČ, T., 2010, Sportovní trénink. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-2118-7.JELÍNEK, M., JETMAROVÁ, K., 2014. Sport, výkon a metafyzika. Praha: Mladá fronta. ISBN 978-80-204-3288-9.

Doporučená literatura:CLARK, N., 2014. Sportovní výživa. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4655-5.DUFOUR, M., 2015. Pohybové schopnosti v  tréninku - rychlost. Praha: Mladá fronta. ISBN 978-80-2043-3461-6.KRAEMER, W. J., ZATSIORSKI, V. M., 2014. Silový trénink – praxe a věda. Praha: Mladá fronta. ISBN 978-80-2043-3261-2.KRIŠTOFIČ, J., 2007. Kondiční trénink. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-2197-2.PANUŠKA, P., 2014. Rozvoj vytrvalostních schopností. Praha: Mladá fronta. ISBN 978-80-204-3391-6.

70

Page 71: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

Informace ke kombinované nebo distanční forměRozsah konzultací (soustředění) 6 hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícímPoměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 20 % výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory.Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

71

Page 72: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-III – Charakteristika studijního předmětuNázev studijního předmětu Sportovní lezeníTyp předmětu Povinně volitelný doporučený ročník / semestr Z, L

Rozsah studijního předmětu 0p+28c hod. 28 Kreditů 2

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Ne

Způsob ověření studijních výsledků

Zápočet Forma výuky Cvičení

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Účast na cvičeních, ověření získaných dovedností.

Garant předmětu Mgr. Radim AntošZapojení garanta do výuky předmětu

Cvičící

VyučujícíCvičení: Mgr. Radim Antoš

Stručná anotace předmětuCvičení (14 dvouhodinových lekcí):1. Popis a oblékání sedacího úvazu, nácvik navazování dvojitým osmičkovým uzlem, nácvik lezeckých pozic, jištění

kyblíkem ve dvojici.2. Popis a oblékání sedacího úvazu, nácvik navazování dvojitým osmičkovým uzlem, nácvik lezeckých pozic, jištění

kyblíkem ve dvojici – zdokonalování.3. Lezení na rychlost, dynamické kroky, rychlé dobírání lana.4. Lezení na rychlost, dynamické kroky, rychlé dobírání lana – zdokonalování.5. Získávání lezecké vytrvalosti, slézání cest, vyklepáván, manipulace s lanem, cvakání expresek, povolování lana,

orientace ve stěně.6. Získávání lezecké vytrvalosti, slézání cest, vyklepáván, manipulace s lanem, cvakání expresek, povolování lana,

orientace ve stěně - zdokonalování.7. Nácvik přesunu těžiště, dynamických kroků, postoje na špičkách. Ukázka druhů úchopů. 8. Nácvik přesunu těžiště, dynamických kroků, postoje na špičkách. Ukázka druhů úchopů - zdokonalování. 9. Nácvik patičkování a nasedávání na patu, bočného postaven, nasedávání na patu a výměny nohou.10. Nácvik patičkování a nasedávání na patu, bočného postavení, nasedávání na patu a výměny nohou – zdokonalování.11. Získání dovedností pro lezení v převislém profilu, pozice na backhand, křížení paží, výměny nohou, použití

spodního a bočního chytu.12. Získání dovedností pro lezení v převislém profilu, pozice na backhand, křížení paží, výměny nohou, použití

spodního a bočního chytu – zdokonalování.13. Nácvik těžké cesty v kolmém a převislém profilu. – „krokování“ cest.14. Evaluace, její vyhodnocení a doporučení pro praxi.

Studijní literatura a studijní pomůckyPovinná literatura:BALÁŠ, J., 2016. Fyziologické aspekty výkonu ve sportovním lezení. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-3361-9.KAREŠOVÁ, E., 2012. Metodický materiál pro výuku sportovního lezení. Liberec: TUL.

Informace ke kombinované nebo distanční forměRozsah konzultací (soustředění) 6 hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícímPoměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 20 % výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory.Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

72

Page 73: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-III – Charakteristika studijního předmětuNázev studijního předmětu Jóga Typ předmětu Povinně volitelný doporučený ročník / semestr Z, LRozsah studijního předmětu 0p + 28c hod. 28 Kreditů 2Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Ne

Způsob ověření studijních výsledků

Zápočet Forma výuky Cvičení

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Účast na cvičeních, seminární práce, praktický zápočet.

Garant předmětu Mgr. Petra Čaplová, Ph.D.Zapojení garanta do výuky předmětu

Cvičící

VyučujícíCvičení:Mgr. Petra Čaplová, Ph.D.

Stručná anotace předmětuCílem předmětu je seznámit studenty se základy jógy a powerjógy a ukázat na možnosti využití jógových cvičení v tělesné výchově. Cvičení:

1. Úvodní hodina – seznámení s požadavky, základní pravidla jógy.2. Dechová cvičení, nácvik plného jógového dechu. 3. Nácvik různých druhů relaxace.4. Pozdrav slunci A.5. Pozdrav slunci B.6. Cvičení na zlepšení pohyblivosti páteře.7. Relaxační ásany.8. Ásany ve stoji – nácvik pozice bojovníků.9. Ásany v sedu a v kleku.10. Ásany v lehu.11. Zdravotní omezení v józe.12. – 13. Sestavy.14. Zápočty.

Studijní literatura a studijní pomůckyDoporučená literatura:KREJČÍ, M., 1995. Jóga v praxi pedagoga. České Budějovice: Jihočeská univerzita. ISBN 80-7040-129-X. MAHÉŠVARÁNANDA, P., 2014. Jóga v denním životě pro děti a mládež. Praha: Mladá fronta. ISBN 978-80-204-2914-8. MIHULOVÁ, M., SVOBODA, M., 2007. Abeceda jógy. 2. vyd. Liberec: Santal. ISBN 978-80-85965-49-0.

Informace ke kombinované nebo distanční forměRozsah konzultací (soustředění) 6 hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícímPoměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 20 % výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory.Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

73

Page 74: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-III – Charakteristika studijního předmětuNázev studijního předmětu SebeobranaTyp předmětu Povinně volitelný doporučený ročník / semestr Z, LRozsah studijního předmětu 0p + 28c hod. 28 Kreditů 2Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Ne

Způsob ověření studijních výsledků

Zápočet Forma výuky Cvičení

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Účast na cvičeních.Předvedení vybraných pohybových dovedností.

Garant předmětu PhDr. Bc. Tibor Slažanský, Ph.D.Zapojení garanta do výuky předmětu

Cvičící

VyučujícíCvičení: PhDr. Bc. Tibor Slažanský, Ph.D.

Stručná anotace předmětuCíl:Výuka je zaměřena na osvojení pohybových dovedností úpolových sportů. Praktické osvojení pádové techniky. Základy juda, aikida a karateda.

Cvičení:1. Základní pojmy. Charakteristika, historie, systematika obsahu a základní dělení úpolů. Organizace cvičení. 2. Základní obratnost, prvky pohybu v sebeobraně.3. Průpravné úpoly, úpolové hry.4. Úchopy, vyprošťování z úchopů. 5. Škrcení, obrana proti škrcení. 6. Páky, obrana proti páčení. 7. Údery, obrana proti úderům.8. Boj v postoji. Přechod do boje na zemi. Boj na zemi.9. Obrana proti ozbrojenému útočníkovi (pistole, nůž, hůl).10. Přehozy, porazy a strhy.11. Citlivá místa na lidském těle.12. Obrana proti současnému útoku více útočníků, pomoc napadenému.13. Vybrané prvky profesní sebeobrany. 14. Specifika sebeobrany žen. Taktika sebeobrany.

Studijní literatura a studijní pomůcky

Povinná literatura:SLAŽANSKÝ, T., 2014. Sebeobrana ve výuce na vysoké škole: inovace výuky tělesné výchovy a sportu na fakultách TUL v rámci konceptu aktivního životního stylu. Liberec: TUL. ISBN 978-80-7494-123-8.

Doporučená literatura:PAVELKA, R., STICH, J., KINCL, M., 2015. Sebeobrana: nebuďte snadnou obětí. Praha: Ikar. ISBN 978-80-249-2800-5.PERNECKÁ, S., SOLNIČKA, P., 2014. Inteligentní sebeobrana pro každého. Bratislava: CAD Press. ISBN 978-80-88969-58-7.

Informace ke kombinované nebo distanční forměRozsah konzultací (soustředění) 6 hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícímPoměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 20 % výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory.

Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po

74

Page 75: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

75

Page 76: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-III – Charakteristika studijního předmětuNázev studijního předmětu Obecná kineziologieTyp předmětu Povinně volitelný doporučený ročník / semestr Z

Rozsah studijního předmětu 14p + 14c hod. 28 kreditů 2

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Prerekvizity: Anatomie člověka 1, Anatomie člověka 2

Způsob ověření studijních výsledků

Zápočet Forma výuky Přednáška,cvičení

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování seminární práce.

Garant předmětu PhDr. Petr Šifta, Ph.D.Zapojení garanta do výuky předmětu

Přednášející, cvičící

VyučujícíPřednášky: PhDr. Petr Šifta, Ph.D.Cvičení: PhDr. Petr Šifta, Ph.D.

Stručná anotace předmětuPřednášky a cvičení:

1. Úvod do problematiky, vymezení pojmů. Primitivní model interneuronové sítě.2. Svalová práce, histologie svalu. Funkce CNS při řízení pohybu.3. Periferní nervový systém. Centrální nervový systém.4. Vztah vegetativního nervového systému k pohybovému aparátu. Spinální úroveň řízení pohybového aparátu.5. Schéma míšního nervu. Subkortikální úroveň řízení pohybového aparátu - truncus encephalicus.6. Subkortikální úroveň řízení pohybového aparátu – cerebellum. Subkortikální úroveň řízení pohybového aparátu

– mesencephalon.7. Kortikální úroveň řízení pohybového aparátu - bazální ganglia. Kortikální úroveň řízení pohybového aparátu –

telencephalon.8. Motorické dráhy. Senzitivní dráhy.9. Limbický systém. Neurofyziologické principy - reciproční inervace, propriocepce.10. Porucha kokontrakční synergie. Základy reflexologie.11. Využití primitivních reflexů. 12. Odebrání kineziologického rozboru13. Základy funkčních poruch I. Základy funkčních poruch II.14. Závěr, souhrn, zápočet.

Studijní literatura a studijní pomůckyPovinná literatura:ŠIFTA, P., 2018. Obecná kineziologie. Liberec: TUL, Liberec. ISBN: 978-80-7494-403-1.

Informace ke kombinované nebo distanční forměRozsah konzultací (soustředění) 6 hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícímPoměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 20 % výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory.

Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

76

Page 77: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-III – Charakteristika studijního předmětuNázev studijního předmětu Psychomotorika

Typ předmětu Povinně volitelný doporučený ročník / semestr Z

Rozsah studijního předmětu 0p+28c hod. 28 kreditů 2

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Ne

Způsob ověření studijních výsledků

Zápočet Forma výuky Cvičení

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Účast na cvičeních, prezentace, seminární práce, průběžné plnění úkolů během semestru. Závěrečný test.

Garant předmětu PhDr. Iva Šeflová, Ph.D.Zapojení garanta do výuky předmětu

Cvičící

VyučujícíCvičení: PhDr. Iva Šeflová, Ph.D.

Stručná anotace předmětuCvičení:

1. Základní pojmy psychomotoriky a motopedagogiky. 2. Historie psychomotoriky – hlavní směry v Německu, USA a Francii. 3. Motorické schopnosti a dovednosti – definice, přístupy, základní pohybové dovednosti, motorická kompetence,

zdravotní souvislosti.4. Psychomotorický vývoj během ontogeneze – význam pohybu. 5. Oslabení a poruchy v psychomotorickém vývoji a jejich projevy, inkluze ve školní TV.6. Terapeutické a pedagogické pojetí psychomotoriky, cíle, metody, přístupy. 7. Psychomotorika v rámci prevence a výchovy ke zdraví.8. Psychomotorická diagnostika obecně.9. Psychomotorická diagnostika v pedagogické praxi.10. Pohybová nešikovnost, dyspraxie a školní TV.11. Psychomotorické prostředky pro rozvoj jemné a hrubé motoriky.12. Psychomotorické prostředky na rozvoj koordinačních schopností. 13. Psychomotorické hry na rozvoj kompetencí osobní, materiální a sociální.14. Prožitková pedagogika.

 Studijní literatura a studijní pomůcky

Povinná literatura:BLAHUTKOVÁ, M., 2007. Psychomotorika. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-3067-1.ZIMMER, R., 2012. Handbuch der Psychomotorik: Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern . 10. Verlag, Berlin: Herder. ISBN 978-3451289309. 

Doporučená literatura:FALUP-PECURARIU, C., FERREIRA, J., CHAUDHURI, K. R., MARTINEZ-MARTIN, P., 2017. MovementDisorders Curricula. Berllin: Springer. ISBN 978-3-7091-1627-2.KURTZ, L. A., 2015. Hry pro rozvoj psychomotoriky: pro děti s ADHD, autismem, smyslovým postižením a dalšími handicapy. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0800-6.BURN, D. J., 2013. Oxford textbook of movement disorders. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-960953-6.GALLAHUE, D., OZMUN, J., GOODWAY, J., 2011. Understanding Motor Development: Infants, Children, Adolescents, Adults. New York: McGraw-Hill Education, 7th Edition, ISBN-10: 0073376507.KIRBY, A., 2000. Nešikovné dítě: diagnostika, pomoc, podpora, cesta k nezávislosti. Praha: Portál. ISBN 80-7178-424-9.PALOUNKOVÁ, Z. 2012. Screening motorických obtíží dětí. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7372-934-9.

77

Page 78: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

Informace ke kombinované nebo distanční forměRozsah konzultací (soustředění) 6 hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícímPoměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou cvičení přibližně 20 % výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail) a elektronické opory. Pro předmět je připravena e-learningová studijní opora, která je dostupná na https://elearning.tul.cz/ s  přístupovými údaji pro studenty do sítě Liane a https://elearning.fp.tul.cz/

78

Page 79: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-III – Charakteristika studijního předmětuNázev studijního předmětu Kurz brusleníTyp předmětu Povinně volitelný doporučený ročník / semestr Z

Rozsah studijního předmětu 5Dc hod. kreditů 2Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Ne

Způsob ověření studijních výsledků

Zápočet Forma výuky Kurz

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Účast na kurzu v plném rozsahu, test z pravidel, historie ledního hokeje, základů krasobruslení a rychlobruslení, praktické požadavky ze základů bruslení.

Garant předmětu Mgr. Jan CharousekZapojení garanta do výuky předmětu

Hlavní vyučující

VyučujícíCvičení: Mgr. Jan Charousek (hlavní vyučující)

Stručná anotace předmětuStudenti si osvojí základní pohybové dovednosti z oblastí ledního bruslení a poznatky z didaktiky školního bruslení. Dále se seznámí se základy krasobruslení a základními pravidly ledního hokeje.Přednášky:

1. Organizace a cíle výuky bruslení, význam, historický vývoj. Organizační pokyny, zásady bezpečnosti.2. Základní pravidla ledního hokeje. Organizace krasobruslařských a rychlobruslařských soutěží žactva.

Cvičení:1. Cvičení rovnováhy, jízda vpřed, zastavení, překládání vpřed. 2. Jízda vzad, překládání vzad, rychlobruslení. 3. Obraty a oblouky na bruslích, přeskakování překážek. 4. Základní krasobruslařské prvky. Pohybové hry na ledě. 5. Pohybové hry na ledě. 6. Základy hokeje. 7. Modifikované krasobruslení. 8. Rychlobruslařské prvky. 9. Krasobruslařské prvky a jejich uplatnění v základním bruslení. 10. Praktický výstup.

Studijní literatura a studijní pomůcky

Povinná literatura:BUKAČ, L., 2014. Trénink herní přirozenosti: kouzlo hráčského naturelu. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-5054-5.PYTLÍK, J., 2015. Hokejové bruslení: trendy ve výuce techniky. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-5742-1.ŽILKOVÁ HRÁZSKÁ, G., 2006. Krasobruslení: škola bruslení, choreografie, pravidla, vybavení, trénink. Praha: Grada. ISBN 80-247-0984-8.

Doporučená literatura:BARTOŇ, B., HAVRÁNKOVÁ, D., 1984. Vybrané kapitoly z didaktiky tělesné výchovy. 2., Bruslení, krasobruslení, lední hokej a rychlobruslení. Praha: SPN.

Studijní pomůcky: brusle, hokejka, puk.

Informace ke kombinované nebo distanční forměRozsah konzultací (soustředění) hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím

79

Page 80: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-III – Charakteristika studijního předmětuNázev studijního předmětu Tance Typ předmětu Povinně volitelný doporučený ročník / semestr LRozsah studijního předmětu 0p + 28c hod. 28 kreditů 2Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Ne

Způsob ověření studijních výsledků

Zápočet Forma výuky Cvičení

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Účast na cvičeních, seminární práce, praktický zápočet.

Garant předmětu Mgr. Petra Čaplová, Ph.D.Zapojení garanta do výuky předmětu

Cvičící

VyučujícíCvičení:Mgr. Petra Čaplová, Ph.D.

Stručná anotace předmětuPředmět přináší studentovi základní teoretickou a praktickou dovednost v oblasti lidového a sportovního tance. Teoretická část zahrnuje historii jednotlivých tanců, osvojení všeobecné taneční terminologie a seznámení se základními principy jednotlivých technik. Praktická část obsahuje základní taneční variace, koordinační a rytmická cvičení. Cvičení:

1. Úvodní hodina – seznámení s požadavky, teoretická přednáška.2. Hudebně-pohybová rytmika, vyjádření složek hudby.3. Lidové tance – základní taneční kroky. 4. Lidové tance - polka, mazurka.5. Lidové tance – sousedská, řezanka, odzemky.6. Sportovní tance – street dance, hip hop.7. Sportovní tance - disco dance.8. Taneční sport – standardní tance: waltz.9. Taneční sport – latinskoamerické tance: cha cha.10. Taneční sport – standardní tance: valčík.11. Taneční sport – latinskoamerické tance: samba.12. Taneční sport – standardní tance: tango.13. Taneční sport – latinskoamerické tance: jive.14. Zápočty.

Studijní literatura a studijní pomůckyDoporučená literatura:ČAPLOVÁ, P., 2014. Využití tanců v tělesné výchově vysokoškolských studentů. Liberec: Technická univerzita. ISBN 978-80-7494-125-2.ODSTRČIL, P., 2004. Sportovní tanec: standardní tance, latinskoamerické tance. Praha: Grada Publishing. ISBN 8024706326.

Informace ke kombinované nebo distanční forměRozsah konzultací (soustředění) 6 hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícímPoměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 20 % výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory.

Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

80

Page 81: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-III – Charakteristika studijního předmětuNázev studijního předmětu Kondiční programyTyp předmětu Povinně volitelný doporučený ročník / semestr LRozsah studijního předmětu 0p +28c hod. 28 kreditů 2Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Ne

Způsob ověření studijních výsledků

Zápočet Forma výuky Cvičení

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní účast na výuce (min. 80 %), seminární práce (kondiční program pro vybranou skupinu nebo konkrétního jednotlivce), písemný test (min. 70% možných bodů).

Garant předmětu Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D.Zapojení garanta do výuky předmětu

Cvičící

VyučujícíCvičení: Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D.

Stručná anotace předmětuCvičení:

1. Welness – cesta ke zdravému způsobu života.2. Zásady zdravé výživy.3. Výživa sportovce, potravinové doplňky.4. Pohybový aparát. Svalová práce.5. Fyziologické základy pohybové činnosti, energetický metabolismus.6. Zátěžová vyšetření – příklady protokolů.7. Charakteristika kondičních programů.8. Obecné kondiční programy pro širokou veřejnost (TRIM spirála, Prezidentské sportovní vyznamenání,

Cooperův program, …).9. Pohybový režim, doporučení pro různé věkové kategorie.10. Kondiční programy pro ženy. Kondiční programy pro seniory.11. Specifika kondičních programů pro děti a mládež.12. Prezentace seminárních prací.13. Prezentace seminárních prací.14. Zápočtový test.

Studijní literatura a studijní pomůckyPovinná literatura:KRIŠTOFIČ, J., 2007. Kondiční trénink. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-2197-2.ŘEHOŘ, P., STACKEOVÁ,D., KRUKOVÁ, J., 2012. Tvorba kondičních programů. Praha: Palestra. ISBN 978-80-87723-06-7.Doporučená literatura:STACKEOVÁ,D., 2014. Fitness programy z pohledu kinantropologie. 3.vyd.Praha: Galén. ISBN 978-80-7492-115-5.STOPANI, J. a kol., 2016. Velká kniha posilování. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-5643-1.TLAPÁK, P., 2014. Tvarování těla pro muže a ženy. 10. vyd.Praha: ARSCI.ISBN 978-80-742-0038-0.VILIKUS, Z., 2015. Výživa sportovců a sportovní výkon. Praha: Univerzita Karlova v Praze. ISBN 978-80-2463-3152-3.

Informace ke kombinované nebo distanční forměRozsah konzultací (soustředění) 6 hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícímPoměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 20 % výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory.

Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

81

Page 82: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-III – Charakteristika studijního předmětuNázev studijního předmětu Raketové sportyTyp předmětu Povinně volitelný doporučený ročník / semestr LRozsah studijního předmětu 0p + 28c hod. 28 kreditů 2Prerekvizity, korekvizity, ekvivalenceZpůsob ověření studijních výsledků

Zápočet Forma výuky Cvičení

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Účast na cvičeních, zápočtová písemná práce zaměřená na historii, obsah, pravidla a herní systémy stolního tenisu a badmintonu.

Garant předmětu doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.Zapojení garanta do výuky předmětu

Cvičící

VyučujícíCvičení: doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.

Stručná anotace předmětuCvičení:

1. Stolní tenis (cvičení 1–7). Charakteristika, vznik a vývoj stolního tenisu, pravidla. 2. Pohybová technika: střeh, práce nohou při úderech, pohyb paže.3. Úderová technika: držení pálky, podání, základní přímé údery. 4. Úderová technika: základní přímé údery, lift, drajv. Hra. 5. Úderová technika: lift, drajv, topspin. Hra. 6. Úderová technika: varianty topspinu, smeč. Hra.7. Úderová technika: šlajs, čop, náraz. Hra. 8. Badminton (cvičení 8–14) Charakteristika badmintonu, pravidla. 9. Technika hry, nácvik herních činností. Biomechanické poznatky. Pohyb hráče po hřišti.10. Nácvik a zdokonalování forhendu (lob, drajv, kraťas a smeč). Hra.11. Nácvik a zdokonalováníbekhendu (lob, drajv a kraťas). Hra.12. Nácvik spodního forhendu a bekhendu. Hra.13. Nácvik kombinace jednotlivých základních úderů. Hra. 14. Nácvik a zdokonalování krátkých a vysokých podání. 

Studijní literatura a studijní pomůckyPovinná literatura:MENDREK, T., 2003. Badminton, technika, trénink, výběr z pravidel. Praha: Grada. ISBN 80-247-0578-8.MIŠÍČKOVÁ, L., 2010. Stolní tenis. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3363-0. 

Doporučená literatura:McAFEE, R., 2009. Table Tennis: Steps to Success. Champaign: Human Kinetics. ISBN 0736077316.GRICE, T., 2007. Badminton: Steps to Success. 2nd ed. Champaign: Human Kinetics. ISBN 0736072292.HÝBNER, J., 2002. Stolní tenis. Praha: Grada. ISBN 80-247-0306-8.TÁBORSKÝ, F., SÜSS, V., 2005. Sportovní hry II. Praha: Grada. ISBN 80-247-1330-6. 

Informace ke kombinované nebo distanční forměRozsah konzultací (soustředění) 6 hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícímPoměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 20 % výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory.Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

82

Page 83: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-III – Charakteristika studijního předmětuNázev studijního předmětu Kurz cykloturistikyTyp předmětu Povinně volitelný doporučený ročník / semestr LRozsah studijního předmětu 7Dc hod. kreditů 2Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Ne

Způsob ověření studijních výsledků

Zápočet Forma výuky Kurz

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Účast na kurzu v plném rozsahu.Písemný test.

Garant předmětu PhDr. Bc. Tibor Slažanský, Ph.D.Zapojení garanta do výuky předmětu

Hlavní vyučující

VyučujícíCvičení: PhDr. Bc. Tibor Slažanský, Ph.D. (hlavní vyučující)

Stručná anotace předmětuCíl:Studenti se seznámí se zásadami přípravy a vedení dlouhodobé cyklistické akce, zásadami jízdy ve skupině na silnici i v terénu.Cvičení:

1. Příprava kurzu - výběr trasy, program a náročnost jednotlivých etap, výběr účastníků a instruktorů, materiální zajištění.

2. Technologie - základní technické poznatky o kole, udržování technického stavu kola a běžné závady.3. Jízda na kole - technika jízdy jednotlivce, organizace skupiny, sportovní jízda.4. Výzbroj a výstroj cyklistů.5. Bezpečnost podle pravidel silničního provozu.6. Etapy cyklistické miniškoly.7. Soutěžní formy v cykloturistice.8. Nebezpečí na při jízdě na kole. Subjektivní: technická vyspělost, fyzická zdatnost, psychický stav, stav výzbroje

a výstroje aj. Objektivní: vady materiálu, překážky v jízdě, počasí, apod.9. První pomoc a nejčastější úrazy při jízdě na kole.10. Táboření v kempech a ve volné přírodě. Vaření na otevřeném ohni a vařičích.11. Kulturně poznávací činnost v okolí cyklistické trasy.

Studijní literatura a studijní pomůckyPovinná literatura:NĚMCOVÁ, M., 2011. Škola jízdy na kole. Praha: Knižní klub. ISBN 978-80-242-2390-2.PEHLE, T., 2008. Cyklistika: lexikon: typy kol, výbava a technologie, výlety. Čestlice: Rebo. ISBN 978-80-7234-858-9.Doporučená literatura:HAYMANN, F., STANCIU, U., 2009. Jak dokonale zvládnout horské kolo. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-2775-2. Dostupné také z: http://toc.nkp.cz/NKC/200906/contents/nkc20091866802_1.pdfLANDA, P., LIŠKOVÁ, J., 2004. Rekreační cyklistika: výběr kola, technika jízdy, děti a kolo. Praha: Grada. ISBN 80-247-0726-8.SOULEK, I., MARTINEK, K., 2000. Cyklistika: horská, silniční, rekreační, výkonnostní. Praha: Grada. ISBN 80-7169-951-9.

Informace ke kombinované nebo distanční forměRozsah konzultací (soustředění) hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím

83

Page 84: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

Přílohy B-III:

B) Charakteristiky studijních předmětů - společná část

84

Page 85: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-III – Charakteristika studijního předmětuNázev studijního předmětu Pedagogické praktikumTyp předmětu Povinný doporučený ročník / semestr 1/LRozsah studijního předmětu 0p + 28c hod. 28 kreditů 2

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Ne

Způsob ověření studijních výsledků

Zápočet Forma výuky Cvičení

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Absolvování zaregistrované aktivity, vedení pedagogického deníku, závěrečný pohovor, při němž student prokáže schopnost orientace v problematice práce se školními dětmi.

Garant předmětu Mgr. Helena PickováZapojení garanta do výuky předmětu

Cvičící

VyučujícíCvičení: Mgr. Helena Picková, PhDr. Jana Franková, Ph.D.

Stručná anotace předmětuPředmět je vstupní formou v systému praktických aktivit studia učitelství. Studenti získávají praktické zkušenosti při práci s dětmi ve škole nebo v oblasti volnočasových činností, učí se projektovat a řídit edukační proces, reflektovat a sebereflektovat.Má formu vedení skupiny dětí v zájmových kroužcích, ve školní družině, při asistentských praxích ve třídě či při pobytových akcích (školy v přírodě, tábory).

Studijní literatura a studijní pomůckyPovinná literatura:LUKÁŠOVÁ, H., SVATOŠ, T., MAJERČÍKOVÁ, J., 2014. Studentské portfolio jako výzkumný prostředek poznání cesty k učitelství: příspěvek k autoregulaci profesního učení a seberozvoje . Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. ISBN 978-80-7454-465-1.NĚMEC, Z., ŠÍMÁČKOVÁ-LAURENČÍKOVÁ, K., HÁJKOVÁ, V., 2014. Asistent pedagoga v inkluzivní škole. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-7290-712-0.PÍŠOVÁ, M. ed., 2007. Portfolio v profesní přípravě učitele. Pardubice: Univerzita Pardubice. ISBN 978-80-7395-024-8.TRUNDA, J., 2012. Profesní portfolio učitele: soubor metod k hodnocení a sebehodnocení. Praha: Národní ústav pro vzdělávání. ISBN 978-80-87063-62-0.VETEŠKA, J., TURECKIOVÁ, M., 2008. Kompetence ve vzdělávání. Praha: Grada. ISBN 80-247-6871-2.ZVÍROTSKÝ, M. et al.,, 2015.  Portfolio profesního rozvoje jako alternativní bakalářská práce v profesních oborech [CD-ROM]. Praha: UK, PedF. ISBN 978-80-7290-846-2.Doporučená literatura:HÁJEK, B., PÁVKOVÁ, J., 2003. Školní družina. Praha: Portál. ISBN 8071787515.HANUŠ, R. CHYTILOVÁ, L. 2009., Zážitkově pedagogické učení. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-2816-2.NEUMAN, J., 2014. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. 7. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0628-6.Informace ke kombinované nebo distanční forměRozsah konzultací (soustředění) 6 hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícímPoměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 20 %výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory. Všechny informace k pedagogickým praxím-tedy i k pedagogickému praktiku pro prezenční i kombinované studium jsou na: https://cpp.fp.tul.cz/.

Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

85

Page 86: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-III – Charakteristika studijního předmětuNázev studijního předmětu Obecná pedagogikaTyp předmětu Povinný, ZT doporučený ročník / semestr 2/ZRozsah studijního předmětu 14p + 28s hod. 42 kreditů 3Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Ne

Způsob ověření studijních výsledků

Zápočet, zkouška Forma výuky Přednášky, semináře

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování seminární práce a průběžných úkolů.Zpracování a přednesení prezentace.Ústní zkouška.

Garant předmětu Doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky předmětu

Přednášející

Vyučující

Přednášky: Doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D., PhDr. Jitka Novotová, Ph.D.,Semináře:PhDr. Jitka Novotová, Ph.D., PhDr. Radka Harazinová, Ph.D., Mgr. Andrea Rozkovcová, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Předmět uvádí studenty do studia pedagogické reflektující teorie z hlediska přípravy na profesi učitele. Důraz je kladen na konstrukci základních pojmů a analýzu problémů obecné pedagogiky v kontextu sociologických a sociálně psychologických vztahů, ale i na jejich reflexi z pohledu pedagogické zkušenosti – přímé či zprostředkované v rámci semináře. Studenti jsou vedeni k hledání vztahů a souvislostí u nastolených jevů a problémů, tak aby se konstrukce jejich pedagogického poznání stávala součástí jejich reflexe pedagogické zkušenosti a pedagogického jednání.

1. Škola (edukační instituce) jako prostor aktérů – žák, učitel, společnost. Pedagogická teorie jako výsledek pedagogického výzkumu a reflexe pedagogického jednání. Teorie pro praxi – pedagogická věda a její role v jednání aktérů. Pedagogická profese, profesionalizace učitele v otevřené společnosti. Profesní požadavky a očekávané jednání učitele v kontextu širších požadavků společnosti. Etika a pedagogika, profesní etika učitele.

2. Vzdělávání/výchova a socializace – možnosti, meze, očekávání, nebezpečí v otevřené, globalizující se společnosti. Společnost a vzdělání/ jedinec a vzdělání. Cíle vzdělávání a jejich naplňování. Společnost amoc ve výchově a vzdělávání. Vzdělávaní v napětí vztahů mezi očekáváním jedince a požadavky společnosti. Normy, hodnoty a výchova/vzdělávání.

3. Výchova a vzdělávání jako dialog. Otevřenost ve výchově a vzdělávání, nutnost a pravidelnost ve výchově a vzdělávání. Výchova, vzdělání a tradice. Tradice jako otevřená možnost pro růst individua a jeho vazbu ke společnosti x tradice jako neměnný řád a „příkaz“. Výchova/vzdělání a „unikající svět“ (A. Giddens). Výchova jako systém: vztahy aktérů výchovy a vzdělávání, vztah podmínek, cílů a prostředků výchovy, kauzální a finální závislost v systémovém modelu výchovy, význam systémového pojetí výchovy pro každodenní práci učitele.

4. Možnosti a meze výchovy – danosti aktérů, funkce výchovy a vzdělávání ve společnosti, meze vyplývající z pedagogické situace, konfliktnost výchovy, hodnoty a výchova, kritika jednostranných přístupů k výchově. Autorita a svoboda ve výchově a vzdělávání.

5. Pojetí vzdělávání a jeho současné problémy – funkce vzdělávání ve společenském kontextu, funkce všeobecného a odborného vzdělávání, koncepce materiálního a formálního vzdělávání a jejich kritika ve vztahu k současné školské reformě.

6. Trendy ve vzdělávání na přelomu tisíciletí a reforma české školy – faktory ovlivňující požadavky na vzdělávání v současnosti, koncepty celoživotního a otevřeného vzdělávání, reforma kurikula v ČR, kurikulární dokumenty, vymezení reformy ve školském zákoně.

7. Hlavní myšlenky kurikulární reformy v ČR se zaměřením na základní školství – rámcové a školní vzdělávací programy, změna cílů vzdělávání, klíčové kompetence a očekávané výstupy, vzdělávací oblasti a integrované pojetí učiva, průřezová témata, rámcový učební plán a možnosti profilace školy, inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných.

86

Page 87: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

Studijní literatura a studijní pomůckyPovinná lieratura:VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. (eds.), 2011. Pedagogiky pro učitele. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3357-9.PRŮCHA, J., 2017. Moderní pedagogika. 6., aktualizované a doplněné vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-1228-7.PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J., 2013. Pedagogický slovník. 7., rozšířené a aktualizované vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0403-9.PELIKÁN, J., 2007. Hledání těžiště výchovy. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-1265-2.HAVLÍK, R., KOŤA, J., 2011. Sociologie výchovy a školy. 2. upravené vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0042-0.MŠMT ČR, 2001. Národní program rozvoje vzdělávání v České republice: Bílá kniha. Praha: UIV – Tauris. ISBN 80-211-0372-8.MŠMT ČR, 2014. Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020[online]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/ministerstvo/strategie-vzdelavaci-politiky-2020.MŠMT ČR, 2007. Strategie celoživotního učení ČR [online]. Dostupné z:http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/strategie-celozivotniho-uceni-cr-1.MŠMT ČR, 2013. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání[online]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani.

Doporučená literatura:BREZINKA, W., 2001. Východiska k poznání výchovy: Úvod k základům vědy o výchově, k filozofii výchovy a k praktické pedagogice. Brno: Nakladatelství L. Marek. ISBN: 80-86263-23-1.KORTHAGEN, F. A. J. et al., 2011. Jak spojit praxi s teorií: didaktika realistického vzdělávání učitelů . Brno: Paido. ISBN 978-80-7315-221-5.PATOČKA, J., 1997. Filosofie výchovy. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. ISBN 80-86039-33-1.VAŠUTOVÁ, J., 2004. Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu. Brno: Paido. ISBN 80-7315-082-4.SKALKOVÁ J., 2007. Obecná didaktika. 2. kapitola: Vzdělání v didaktickém systému, s. 27-70. 2. vyd. Praha: Grada Publishig.ISBN 978-80-247-1821-7.VÁŇOVÁ, R., KRYKORKOVÁ, H. (eds.), 2010. Učitel v současné škole. Praha: FF UK. ISBN 978-80-7308-301-4.VETEŠKA, J., TURECKIOVÁ, M., 2008. Kompetence ve vzdělávání. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-1770-8.

Studijní opory pro kombinované studium: odkazÚplný seznam úkolů individuálních prací studentů je uveden v elektronických studijních oporách portálu Moodle FP TUL. V rámci samostatných úkolů studenti řeší:1. Vypracování seminární práce2. Samostudium odborné literatury3. Ústní zkouška

Informace ke kombinované nebo distanční forměRozsah konzultací (soustředění) 8 hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícímPoměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 20 % výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail) a elektronické opory. Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěnna fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Popřihlášení (formulář jakopro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo:akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace(viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) prokaždý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazyna elektronické opory k jednotlivým předmětům.

87

Page 88: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-III – Charakteristika studijního předmětuNázev studijního předmětu Psychologie obecnáTyp předmětu Povinný, ZT doporučený ročník / semestr 2/ZRozsah studijního předmětu 14p + 14s hod. 28 kreditů 2Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Ne

Způsob ověření studijních výsledků

Zápočet, zkouška Forma výuky Přednáška,seminář

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Získání zápočtu je podmíněno nejméně 75% účastí na seminářích a předložením písemné rozvahy o možnostech pedagogického využití psychologických poznatků osvojených si z alespoň 2 prostudovaných publikací.Zkouška probíhá formou odborné rozpravy nad konkrétními tématy ze sylabu a možným uplatněním znalostí v kontextu přímé výchovně vzdělávací činnosti.

Garant předmětu doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D.Zapojení garanta do výuky předmětu

Přednášející

VyučujícíPřednášky v prezenční formě: doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D.Semináře v prezenční formě: PhDr. Jitka Josífková, Ph.D., PhDr. Magda Nišponská, Ph.D.Přednášky v kombinované formě: doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D., PhDr. Magda Nišponská, Ph.D.Semináře v kombinované formě: PhDr. Magda Nišponská, Ph.D.Stručná anotace předmětuHlavní témata:

1. Psychologické vědy a předmět jejich zkoumání. Nomotetický a idiografický přístup ke zkoumání lidské psychiky (výhody x nevýhody). Psychologie koncipovaná jako vědecká disciplína zabývající se projevy chování a jejich podmíněností; psychologie jako věda o myšlení a prožívání. Hlavní psychologické směry a jejich náhled na lidskou psychiku (významní představitelé: vliv na vývoj vědy). Psychologické disciplíny a jejich metody.

2. Psychika a její dimenze; psychické procesy a stavy. Determinace lidské psychiky – biologická, environmentální a sociokulturní; vnitřní a vnější. Vnímání (počitky, vjemy, poruchy vnímání); pozornost, představivost, paměť (druhy paměti); myšlení, jazyk, řeč. Emocionalita osobnosti; city a emoce, emoční poruchy. Temperament. Extraverze a introverze.

3. Kognitivní procesy. Učení a jeho předpoklady; reflexy, instinkty (význam u člověka); vtiskování, klasické podmiňování, zpevňování, vyhasínání, operantní podmiňování, observační učení atd. Myšlenkové operace. Řešení problémů. Vztah myšlení a řeči u Piageta a Vygotského. Inteligence: druhy inteligence a jejich měření.

4. Schopnosti a zájmy. Motivační stránka osobnosti. Motiv, cíl; pudy, potřeby, zájmy, aspirace; fyziologické, psychologické a sociální potřeby jako motivační činitele. Vůle a sebekontrola. Charakter – vztahově postojové vlastnosti osobnosti.

5. Vědomí, jeho stavy a poruchy. Já a sebepojetí; pocit integrity a kontinuity; poruchy Jáství. Psychologie osobnosti – struktura osobnosti; různé přístupy ke zkoumání struktury a vývoje osobnosti. Dynamické pojetí osobnosti. Socializace a její důležité faktory; sociální procesy: vliv na vývoj osobnosti. Vývoj duševních funkcí; vývojové změny v průběhu života (význam pro pedagogickou činnost zohledňující možnosti a potřeby dětí, žáků, studentů). Sociální interakce a komunikace (základní druhy komunikace). Etapy vývoje lidské osobnosti – periodizace. Význam lidské pudovosti u Freuda; Adlerův a Jungův přínos k psychoanalytické teorii. Maslowova hierarchie potřeb; vůle ke smyslu u Frankla. Tendence k sebeaktualizaci u Rogerse.

6. Zátěž a stres, vliv na organismus, adaptace, resistence, resilience; následky působení silného či dlouhodobého stresu. Duševní poruchy a onemocnění; příčiny, možnosti příznivého ovlivnění a prevence.

7. Etické problémy v psychologii; problematika výzkumu psychologických jevů a lidského chování.

Studijní literatura a studijní pomůckyPovinná literatura:DRAPELA, V. J., 2011. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0040-6.HELUS, Z., 2011. Úvod do psychologie. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3037-0.HILL, G., 2004. Moderní psychologie: hlavní oblasti současného studia lidské psychiky. Praha: Portál. ISBN 80-7178-641-1.KERN, H., MEHL, C., NOLZ, H., PETER, M., WINTERSPERGER, R., 2015. Přehled psychologie. 5. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0871-6.PLHÁKOVÁ, A., 2015. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia. ISBN 978-80-200-1499-3.

88

Page 89: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

ŘÍČAN, P., 2013. Psychologie. 4. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0532-6.Doporučená literatura:BERNE, E., 2011. Jak si lidé hrají. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-992-7.BLATNÝ, M., a kol., 2010. Psychologie osobnosti. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3434-7.CUMMINSOVÁ, D. D., 2006. Záhady experimentální psychologie. 2. vyd.Praha: Portál. ISBN 80-7367-173-5.ČERNOUŠEK, M., 1998. Sigmund Freud: dobyvatel nevědomí. 3. vyd. Praha: Paseka. ISBN 80-7185-148-5.FRANKL, V. E., 2006. Vůle ke smyslu. 3. vyd. Brno: Cesta. ISBN 80-7295-084-3.JACOBI, J., 2013. Psychologie C. G. Junga. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0353-7.JUNG, C. G., 1993. Analytická psychologie: její teorie a praxe. 2. vyd. Praha: Academia. ISBN 80-200-0480-7.MASLOW, A. H., 2014. O psychologii bytí. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0618-7.NAKONEČNÝ, M., 2003. Úvod do psychologie. Praha: Academia. ISBN 80-200-0993-0.NAKONEČNÝ, M., 2004. Základy psychologie. Praha: Academia. ISBN 80-200-1290-7.PIAGET, J., 1999. Psychologie inteligence. Praha: Portál. ISBN 80-7178-309-9.PLHÁKOVÁ, A., 2006. Dějiny psychologie. Praha: Grada. ISBN 80-247-0871-X.ROGERS, C. R., 2014. Způsob bytí. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0597-5.VYGOTSKIJ, L. S., 2017. Psychologie myšlení a řeči. 2. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-1258-4.WATZLAWICK, P., 2015. Všechno dobré je k něčemu zlé. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0814-3.Informace ke kombinované nebo distanční forměRozsah konzultací (soustředění) 8 hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícímPoměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek a cvičení přibližně 30 % výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory.

Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

89

Page 90: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-III – Charakteristika studijního předmětuNázev studijního předmětu Asistenční praxeTyp předmětu Povinný doporučený ročník / semestr 2/Z, LRozsah studijního předmětu 0p + 28c hod. 28 kreditů 2

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Ne

Způsob ověření studijních výsledků

Zápočet Forma výuky Cvičení

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Absolvování asistenčních činností na dané fakultní škole, vedení pedagogického deníku, závěrečný pohovor, při němž student prokáže schopnost orientace v problematice práce se školními dětmi.

Garant předmětu Mgr. Helena PickováZapojení garanta do výuky předmětu

Cvičící

VyučujícíCvičení: Mgr. Helena Picková, PhDr. Jana Franková, Ph.D.

Stručná anotace předmětuPředmět navazuje na Pedagogické praktikum v 1. ročníku a seznamuje studenta se specifiky práce s žáky v inkluzivním prostředí školní třídy. Studenti se prostřednictvím asistenční činnosti seznamují s charakterem práce v ZŠ, pozorují, analyzují a reflektují výchovně vzdělávací proces v ZŠ z hlediska činnosti učitele, žáků a sledují jejich vzájemnou interakci. Učí se individuálně přistupovat k jednotlivým žákům, reflektovat a sebereflektovat.

Studijní literatura a studijní pomůckyPovinná literatura:LUKÁŠOVÁ, H., SVATOŠ, T., MAJERČÍKOVÁ, J., 2014. Studentské portfolio jako výzkumný prostředek poznání cesty k učitelství: příspěvek k autoregulaci profesního učení a seberozvoje . Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. ISBN 978-80-7454-465-1.PÍŠOVÁ, M. ed., 2007. Portfolio v profesní přípravě učitele. Pardubice: Univerzita Pardubice. ISBN 978-80-7395-024-8.TRUNDA, J., 2012. Profesní portfolio učitele: soubor metod k hodnocení a sebehodnocení. Praha: Národní ústav pro vzdělávání. ISBN 978-80-87063-62-0.VETEŠKA, J., TURECKIOVÁ, M., 2008. Kompetence ve vzdělávání. Praha: Grada. ISBN 80-247-6871-2.ZVÍROTSKÝ, M. et al., 2015. Portfolio profesního rozvoje jako alternativní bakalářská práce v profesních oborech [CD-ROM]. Praha: UK, PedF. ISBN 978-80-7290-846-2.Doporučená literatura:HANUŠ, R., CHYTILOVÁ, L., 2009. Zážitkově pedagogické učení. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-2816-2.NĚMEC, Z., ŠÍMÁČKOVÁ-LAURENČÍKOVÁ, K., HÁJKOVÁ, V., 2014. Asistent pedagoga v inkluzivní škole. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-7290-712-0.

Informace ke kombinované nebo distanční forměRozsah konzultací (soustředění) 6 hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícímPoměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 20 %výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory. Všechny informace k pedagogickým praxím-tedy i k Asistenční praxi pro prezenční i kombinované studium jsou na: https://cpp.fp.tul.cz/.

Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

90

Page 91: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-III – Charakteristika studijního předmětuNázev studijního předmětu Psychologie vývojováTyp předmětu Povinný, ZT doporučený ročník / semestr 2/LRozsah studijního předmětu 14p + 14s hod. 28 kreditů 2Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Ne

Způsob ověření studijních výsledků

Zápočet, zkouška Forma výuky Přednáška,seminář

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Získání zápočtu je podmíněno nejméně 75% účastí na seminářích a odevzdáním seminární práce.Zkouška probíhá formou rozpravy nad tématy ze sylabu. Studující má být schopen navrhnout uplatnění získaných znalostí v kontextu přímé pedagogické činnosti.

Garant předmětu doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D.Zapojení garanta do výuky předmětu

Přednášející, vedení seminářů

VyučujícíPřednášky v prezenční formě: doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D.Semináře v prezenční formě: doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D., PhDr. Jitka Josífková, Ph.D., PhDr. Simona Kiryková, Ph.D., Mgr. Oto DymokurskýPřednášky v kombinované formě: : doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D., Mgr. Eva Břečková-Chalupová, Ph.D.Semináře v kombinované formě: Mgr. Eva Břečková-Chalupová, Ph.D.Stručná anotace předmětuHlavní témata:

1. Místo vývojové psychologie v systému psychologických věd; význam pro pedagogiku. Faktory podmiňující vývoj lidské psychiky.

2. Prenatální, novorozenecké, kojenecké a batolecí období. Frustrace, subdeprivace, deprivace; senzitizace. Symbiotický vztah dítěte s matkou; Bowblyho koncept bazálního bezpečí; teorie připoutání (attachment), typy připoutání; Winnicottůw koncept držení (holding); separační úzkost, anaklitická deprese. Význam přechodových objektů z hlediska emancipace a separace.

3. Osvojení si základního životního stylu; sourozenecké pozice a jejich význam pro psychosociální vývoj dítěte. Význam dětské hry; hraček a pohádek. Vývojová stádia hry a kresby. Předškolní věk a význam širší rodiny; význam předškolní výchovy. Poruchy v psychosociálním vývoji u dítěte předškolního věku. Rozumový, volní a morální vývoj dítěte (Piagetova a Kohlbergova teorie – možnosti využití při výchově a vzdělávání). Připravenost dítěte na plnění školních nároků a požadavků.

4. Vývoj osobnosti a socializační funkce školy. Možné problémy při zahájení školní docházky. Dětská přátelství. Mladší a střední školní věk: vývojové úkoly a jejich zvládání.

5. Dospívání; prepuberta, puberta, adolescence: bio-psycho-sociální provázanost vývojových změn u dospívajících; obvyklé příčiny psychosociálních poruch a jejich projevy. Adolescentní krize a její zdárné překonání. Příprava dospívajícího na povolání a možná úskalí. Přátelské a milenecké vztahy (intimita a osamělost).

6. Časná dospělost a předpoklady úspěšné terciární socializace. Přijetí partnerské a rodičovské role. Generativita a stagnace. Vývojové úkoly zralé dospělosti a stáří. Produktivní stáří a možnosti prevence patologického vývoje.

7. Různá pojetí periodizace vývoje lidské osobnosti – kritické srovnání. Teorie vývoje poznávacích procesů J. Piageta; teorie morálního vývoje L. Kohlberga; psychosexuální teorie S. Freuda; neoanalytické pojetí a psychosociální teorie E. H. Eriksona.

Studijní literatura a studijní pomůckyPovinná literatura:HELUS, Z., 2009. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-628-5.JEDLIČKA, R., 2017. Psychický vývoj dítěte a výchova. Praha: Grada. ISBN 978-80-271-0096-5.LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D., 2011. Vývojová psychologie. 2. aktualiz. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-1284-0.

Doporučená literatura:ADLER, A., 1994. Psychologie dětí. Praha: Práh. ISBN 80-85809-22-2.BETTELHEIM, B., 2017. Za tajemstvím pohádek. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-1172-3.BOWLBY, J., 2010. Vazba. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-670-4.ERIKSON, E. H., 2002. Dětství a společnost. Praha: Argo. ISBN 80-7203-380-8.

91

Page 92: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

FRANCLOVÁ, M., 2013. Zahájení školní docházky. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4463-6.FRANZ, M-L. von, 2015. Psychologický výklad pohádek. 4. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0863-1.FÜRST, M., 1997. Psychologie: včetně vývojové psychologie a teorie výchovy. Olomouc: Votobia. ISBN 80-7198-199-0.HEIDBRINK, H., 1997. Psychologie morálního vývoje. Praha: Portál. ISBN 80-7178-154-1.KAST, V., 2013. Otcové – dcery, matky – synové. 2. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0401-5.LANGMEIER, J., MATĚJČEK, Z., 2011. Psychická deprivace v dětství. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-1983-5.MACEK, P., 2003. Adolescence. Praha: Portál. ISBN 80-7178-747-7.PIAGET, J., INHELDER, B., 2014. Psychologie dítěte. 6. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0691-0.ŘÍČAN, P., 2014. Cesta životem. 3. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0772-6.SHAPIRO, L. E., 2014. Emoční inteligence dítěte a její rozvoj. 4. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0651-4.SMÉKAL, V., LACINOVÁ, L., KUKLA, L., eds., 2004. Dítě na prahu dospívání. Brno: Barrister & Principal. ISBN 80-86598-84-5.ŠULOVÁ, L., 2010. Raný psychický vývoj dítěte. 2. vyd. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-1820-3.VÁGNEROVÁ, M., 2012. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-2153-1.VÁGNEROVÁ, M., 2007. Vývojová psychologie II.: dospělost a stáří. Praha: Karolinum. ISBN978-80-246-1318-5.WINNICOTT, D. W., 1998. Lidská přirozenost. Praha: Psychoanalytické nakladatelství. ISBN 80-86123-05-7.Informace ke kombinované nebo distanční forměRozsah konzultací (soustředění) 8 hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícímPoměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek a cvičení přibližně 30 % výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory.

Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

92

Page 93: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-III – Charakteristika studijního předmětuNázev studijního předmětu Sociální psychologie a psychologie osobnostiTyp předmětu Povinný, PZ doporučený ročník / semestr 3/ZRozsah studijního předmětu 28p + 14s hod. 42 kreditů 3

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Prerekvizity: Obecná psychologie

Způsob ověření studijních výsledků

Zápočet, zkouška Forma výuky Přednáška,seminář

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemná zkouška.Vypracování kritické analýzy odborného textu.Vypracování a prezentace praktické seminární práce - popis a interpretace psychologicky relevantního příběhu ze školního prostředí.

Garant předmětu PhDr. Magda Nišponská, Ph.D.Zapojení garanta do výuky předmětu

Přednášející

VyučujícíPřednášky: PhDr. Magda Nišponská, Ph.D.Semináře:Mgr. Oto Dymokurský, Mgr. Jitka Josífková

Stručná anotace předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty se stěžejními sociálně-psychologickými teoriemi, koncepty a fenomény, které sociální psychologie zkoumá. Jednotlivá témata přednášek jsou ilustrována na příkladech z pedagogické praxe, aby je student mohl zužitkovat ve svém povolání.

1. Osobnost a socializace. Pojem primární a sekundární socializace. Attachment, regulace emocí a mentalizace (J. Bowlby, A. Schore, P. Fonagy). Nové poznatky neurověd. Narušení socializačního procesu (deprivace, deviace, traumata). Sociální učení (A. Bandura).

2. Identita jedince z pohledu sociální psychologie. Obrat k jazyku v sociálních vědách, narativní identita. 3. Norma a normalita - různé pohledy. Koncepce zdravé osobnosti. Poruchy osobnosti (narcistická a hraniční).4. Sociální poznávání - percepce, atribuce, postoje, hodnoty. Kognitivní disonance. Předsudky.5. Sociální inteligence, emoční inteligence, sociální kompetence. 6. Sociální role, status, sociální pozice.7. Skupinová dynamika - motivace, interakce, struktura, fáze vývoje skupiny, atmosféra ve skupině (K. Lewin).8. Interpersonální vztahy. Afiliace, atraktivita, láska, agrese, prosociální chování.9. Rodina, její vymezení a funkce. Proměna rodiny v současné společnosti. 10. Vliv školy na socializaci dítěte a osobnostní zrání dospívajícího. Školní klima a jeho diagnostika. Formální a

neformální vrstevnické skupiny. Vliv medií na sociální vývoj dětí a mládeže. 

Studijní literatura a studijní pomůcky

Povinná literatura:HELUS, Z., 2015. Sociální psychologie pro pedagogy. 2.vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4674-6.ŘÍČAN, P., 2010. Psychologie osobnosti. 6. vyd. Praha: Grada Publishing. ISBN: 978-80-247-3133-9.

Doporučená literatura:HAYESOVÁ, N., 2013. Základy sociální psychologie. 3. vyd. Praha:Portál. ISBN 978-80-262-0534-0.HEWSTONE, M., STROBE, W., 2006. Sociální psychologie: moderní učebnice sociální psychologie. Praha: Portál. ISBN: 80-7367-092-5.HELUS, Z., 2009. Osobnost a její vývoj. 2.vyd.Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-7290-396-2.SMÉKAL, V., 2007. Pozvání do psychologie osobnosti: člověk v zrcadle vědomí a jednání. 2. opr. vyd. Brno: Barrister & Principal. ISBN 978-80-87029-62-6.VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I. a kol., 2008. Sociální psychologie. 2.vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-1428-8.

93

Page 94: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

Informace ke kombinované nebo distanční forměRozsah konzultací (soustředění) 8 hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícímPoměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek a cvičení přibližně 20 % výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory.Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

94

Page 95: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-III – Charakteristika studijního předmětuNázev studijního předmětu Vybrané praktické problémy výchovy ve školní praxiTyp předmětu Povinný doporučený ročník / semestr 3/ZRozsah studijního předmětu 0p + 28s hod. 28 kreditů 3

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Ne

Způsob ověření studijních výsledků

Zápočet Forma výuky Seminář

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní účast na kurzu, průběžné plnění zadaných úkolů, vypracování portfolia.

Garant předmětu Mgr. Helena PickováZapojení garanta do výuky předmětu

Vedení seminářů

VyučujícíSemináře: Mgr. Helena Picková, PhDr. Jitka Novotová, Ph.D., PhDr. Simona Kiryková, Ph.D., Mgr. Andrea Rozkovcová, Ph.D., PaedDr. Jitka Jursová, Ph.D.

Stručná anotace předmětuFunkcí předmětu je uvedení studentů do školského terénu a získání elementárních dovedností v oblasti pozorování, hodnocení, analýzy a reflexe vybraných psychodidaktických jevů.Předmět je orientován na školský systém, zejména na systém základního školství včetně škol speciálních, na praktickou metodologickou průpravu a rozvoj osobnostních profesních předpokladů studentů.Studenti se v rámci daného předmětu zúčastní besed s pedagogickými pracovníky v konkrétních školských zařízeních a přímé výchovně vzdělávací činnosti v rámci hospitací.Témata cvičení:

1. Školský systém v ČR2. Školské systémy sousedních zemí, komparace s ČR3. Systém speciálních škol v ČR, vzdělání zdravotně postižených dětí4. Inkluze v českém vzdělávacím systému, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami5. Mimořádně nadaní a talentovaní žáci a péče o ně, víceletá gymnázia6. ZŠ s alternativními vzdělávacími programy7. Soukromé školy v českém školském systému8. Povinný předškolní rok v MŠ, přípravné třídy, odklady ŠD

Studijní literatura a studijní pomůckyPovinná literatura:LUKÁŠOVÁ, H., SVATOŠ, T., MAJERČÍKOVÁ, J., 2014. Studentské portfolio jako výzkumný prostředek poznání cesty k učitelství: příspěvek k autoregulaci profesního učení a seberozvoje . Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. ISBN 978-80-7454-465-1.PÍŠOVÁ, M. ed., 2007. Portfolio v profesní přípravě učitele. Pardubice: Univerzita Pardubice. ISBN 978-80-7395-024-8.PÍŠOVÁ, M. et al., 2011. Teorie a výzkum expertnosti v učitelské profesi. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-5744-9.TRUNDA, J., 2012. Profesní portfolio učitele: soubor metod k hodnocení a sebehodnocení. Praha: Národní ústav pro vzdělávání. ISBN 978-80-87063-62-0.VETEŠKA, J., TURECKIOVÁ, M., 2008. Kompetence ve vzdělávání. Praha: Grada. ISBN 80-247-6871-2.ZVÍROTSKÝ, M. et al., 2015. Portfolio profesního rozvoje jako alternativní bakalářská práce v profesních oborech [CD-ROM]. Praha: UK, PedF. ISBN 978-80-7290-846-2.

Doporučená literatura:HANUŠ, R., CHYTILOVÁ, L., 2009. Zážitkově pedagogické učení. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-2816-2.LANGER, J. a kol., 2017. Pedagogičtí pracovníci jako klíčový faktor inkluzivního vzdělávání. Olomouc: UPOL. ISBN 978-80-244-5119-0.NĚMEC, Z., ŠÍMÁČKOVÁ-LAURENČÍKOVÁ, K., HÁJKOVÁ, V., 2014. Asistent pedagoga v inkluzivní škole. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-7290-712-0.

95

Page 96: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

Informace ke kombinované nebo distanční forměRozsah konzultací (soustředění) 8 hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícímPoměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 30 %výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory. Všechny informace k prakticky zaměřeným předmětům-tedy i k Vybraným praktickým problémům výchovy pro prezenční i kombinované studium jsou na: https://cpp.fp.tul.cz/.

Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

96

Page 97: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-III – Charakteristika studijního předmětuNázev studijního předmětu Didaktika obecná 1Typ předmětu Povinný, ZT doporučený ročník / semestr 3/LRozsah studijního předmětu 14p + 14s hod. 28 kreditů 2Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Ne

Způsob ověření studijních výsledků

Zápočet Forma výuky Přednáška,seminář

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní účast na výuce, plnění průběžných úkolů, písemný test.Vypracování seminární práce, práce s literaturou.

Garant předmětu doc. PhDr. Dr. Petr UrbánekZapojení garanta do výuky předmětu

Přednášející

Vyučující Přednášky: doc. PaedDr. Dr. Petr UrbánekSemináře: PhDr. Jana Franková, Ph.D., PaedDr. Jitka Jursová, Ph.D.

Stručná anotace předmětuPředmět v návaznosti na propedeutická pedagogická témata seznamuje studenty se základními pojmy a principy teorie vyučování. Popisuje vzdělávací teorie, analyzuje vyučovací proces, cíle výuky a vybrané koncepce výuky. Předmět se zaměřuje na následné tematické okruhy:

1. Didaktika, pojem, předmět, pojetí, základní problémy a témata, metody zkoumání, vztahy didaktiky k dalším vědám, opora psychologických pojetí, oborové didaktiky.

2. Teorie vzdělávání, koncepce vyučování. 3. Vzdělávání, evropské vzdělávací systémy, vzdělávací politika, perspektiva vzdělávání. 4. Determinanty reálné výuky. Výuková komunikace, časový faktor, učitel, žák ve výuce. Sociální faktory

v procesu výuky a vzdělávání. 5. Koncepce slovně názorného vyučování, asociační koncepce, pragmatické vyučování, programované učení a

vyučování, mastery learning, konstruktivismus. Psychologická východiska didaktických koncepcí a jejich současné pojetí.

6. Vyučovací proces a jeho analýza, cíle, obsah, prostředky, podmínky vzdělávání a výuky. Studijní literatura a studijní pomůckyPovinná literatura:BERTRAND, Y., 1998. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál. ISBN 80-7178-216-5.KALHOUS, Z., OBST, O., a kol., 2009. Školní didaktika. 2. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-571-4.PRŮCHA, J., 2015. Česká vzdělanost. Praha: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7478-675-4.SKALKOVÁ, J., 2007. Obecná didaktika: vyučovací proces, učivo a jeho výběr, metody, organizační formy vyučování . Praha: Grada. ISBN 978-80-247-1821-7.VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H., eds., 2011. Pedagogika pro učitele. 2., rozšířené a aktualizované vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3357-9.Doporučená literatura:ČÁP, J., MAREŠ, J., 2007. Psychologie pro učitele. 2. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-273-7.PETTY, G., 2013. Moderní vyučování. 6., rozšířené a přepracované vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0367-4.PRŮCHA, J., 1999. Vzdělávání a školství ve světě: základy mezinárodní komparace vzdělávacích systémů . Praha: Portál. ISBN 80-7178-290-4.PRŮCHA, J., 2017. Moderní pedagogika. 6., aktualizované a doplněné vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-1228-7.

Informace ke kombinované nebo distanční forměRozsah konzultací (soustředění) 8 hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícímPoměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 20 %výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory. Všechny informace k prakticky zaměřeným předmětům-tedy i k Vybraným praktickým problémům výchovy pro prezenční i kombinované studium jsou na: https://cpp.fp.tul.cz/.

Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

97

Page 98: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-III – Charakteristika studijního předmětuNázev studijního předmětu Dějiny výchovy, vzdělávání a školstvíTyp předmětu Povinný, ZT doporučený ročník / semestr 3/LRozsah studijního předmětu 14p + 14s hod. 28 kreditů 2Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Ne

Způsob ověření studijních výsledků

Zkouška Forma výuky Přednáška, seminář

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test.

Garant předmětu doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D.Zapojení garanta do výuky předmětu

Přednášející, vedení seminářů

VyučujícíPřednášky v prezenční formě: doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D.Přednášky v kombinované formě: doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D., doc. PhDr. Dana Kasperová, Ph.D.Semináře v prezenční i kombinované formě: doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D., doc. PhDr. Dana Kasperová, Ph.D., Mgr. Andrea Rozkovcová, Ph.D., PhDr. Radka Harazinová, Ph.D.

Stručná anotace předmětuPředmět seznamuje s historickým pohledem na cíle, procesy a metody výchovy a vzdělávání s ohledem na širší sociologicko-pedagogické souvislosti. Dále se předmět zabývá pohledem na vývoj školství a na formulování a řešení základních otázek školy (vnitřního chodu) i školského systému ve vývoji zejména 19. a 20. století. Předmět je koncipován jako vhled do historických zákonitostí vývoje výchovy, vzdělávání a školství pro studenty učitelství. Předmět napomáhá analýze aktuálních problémů školy a školství s ohledem na historické souvislosti. V popředí stojí otázky humanity výchovy, svobody a autority ve výchově, role rozumu a smyslů v historické reflexi o výchově, koncepty pokroku a výchovy a v neposlední řadě otázka reformy výchovy jako reformy společnosti.

1. Výchova a humanita - Jan Amos Komenský a výchova jako náprava společnosti. Vliv. J. A. Komenského na pietismus, filantropismus a moderní pedagogiku.

2. Rozum, smysly a výchova - výchova v období osvícenství v Anglii (John Locke) a Francii (Jean Jacques Rousseau). Princip autority a svobody ve výchově.

3. Vzdělání a jeho užitečnost pro člověka, společnost, národ: německý filantropismus 18. století. J. H. Pestalozzi. Formování školského moderního systému v českých zemích: tereziánské školské zákony, F. Kindermann. Metoda a škola: J. I. Felbiger a knihy metodní. Počátky profesionalizace učitelské profese.

4. Systém a výchova- J. F. Herbart. Pokrok a výchova, pozitivismus a výchova – H. Spencer, G. A. Lindner, J. Úlehla.5. Čin a výchova - americká pragmatická výchova a americký progresivismus (John Dewey).6. Škola, výchova a reforma: volná výchova, světové reformně pedagogické hnutí - východiska, koncepce, osobnosti.

Reforma školy a reforma společnosti ve 20. století – možnosti, meze, nebezpečí. Hnutí nové výchovy. 7. Československé reformně pedagogické hnutí – 1. a 2. desetiletí ČSR a jeho součást v mezinárodní reformně

pedagogické diskusi. Václav Příhoda a princip racionalizace ve výchově. 8. Škola a výchova v područí nesvobody (1948-1989): ideologie a školství/výchova, vývoj socialistického školství,

škol a mimoškolní instituce v socialistickém Československu.Studijní literatura a studijní pomůcky

Povinná literatura:CIGÁNEK, R., 2009. Politický zápas o jednotnou státní školu 1945-1949. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-1611-7.KASPER, T., KASPEROVÁ, D., 2008. Dějiny pedagogiky. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-2429-4.JŮVA, V., 2007. Stručné dějiny pedagogiky. 6., rozš. vyd. Brno: Paido. ISBN 978-80-7315-151-5.

98

Page 99: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

ZOUNEK, J., ŠIMÁNĚ, M., KNOTOVÁ, D., 2017. Normální život v nenormální době: základní školy a jejich učitelé (nejen) v období normalizace. Praha: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-709-7.PÁNKOVÁ, M., KASPEROVÁ, D., KASPER. T., 2015. Meziválečná školská reforma v Československu. Praha: Academia. ISBN 978-80-200-2496-1.PAVLOVSKÁ, M., SYSLOVÁ, Z., ŠMAHELOVÁ, B., 2012. Dějiny předškolní pedagogiky. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-5981-8.

Doporučená literatura:KASPER, T. a kol., 2015. Učitel ve střední a jihovýchodní Evropě: profesionalizace učitelského vzdělávání: historické a systematické aspekty. Praha: Academia. ISBN 978-80-200-2473-2.KNAPÍK, J. a kol., 2014. Děti, mládež a socialismus v Československu v 50. a 60. letech . Opava: Slezská univerzita v Opavě, Ústav historických věd. ISBN 978-80-7510-057-3.KUČERA, Z., ŠTVERÁK, V., 1999. Chrestomatie z dějin pedagogiky. Praha: Karolinum. ISBN 80-7184-626-0.POSPÍŠIL, J., 2009. Filosofická východiska cílů výchovy a vzdělávání v období novověkého obratu. Olomouc: Hanex. ISBN 978-80-7409-028-8.ŠTVERÁK, V., ČADSKÁ, M., 1999. Stručný průvodce dějinami pedagogiky. 2., dopl. vyd. Praha: Karolinum. ISBN 80-7184-797-6.

Studijní opory pro kombinované studium: odkazyAbsolvování předmětu je podmíněno úspěšným vypracováním vyučovací opory v e-learningovém systému FP TUL Moodle. Úplný seznam úkolů individuálních prací studentů a kritéria jejich hodnocení jsou uvedeny v elektronických studijních oporách portálu Moodle FP TUL. V rámci samostatných úkolů studenti řeší:1. Textová práce – kritická analýza odborného textu, výtah, interpretace textu.2. Poslech nahraných přednášek.3. Vypracování pracovních listů s úkoly k tématům přednášek. Poslech a video podklady k tématům pedagogiky 20.

století – analýza videoukázek a vypracování pracovních listů.4. Možnost kontroly výstupů - testy k přednášeným tématům.

Informace ke kombinované nebo distanční forměRozsah konzultací (soustředění) 8 hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícímPoměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 30 % výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory.

Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

99

Page 100: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-III – Charakteristika studijního předmětuNázev studijního předmětu Úvod do pedagogické praxeTyp předmětu Povinný doporučený ročník / semestr 3/LRozsah studijního předmětu 0p + 28s hod. 28 kreditů 3

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Ne

Způsob ověření studijních výsledků

Zápočet Forma výuky Seminář

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní účast ve výuce, průběžné plnění zadaných úkolů včetně prezentace mikrovýstupu, vypracování portfolia s náslechovými záznamy.

Garant předmětu Mgr. Helena PickováZapojení garanta do výuky předmětu

Vedení seminářů

VyučujícíSemináře: Mgr. Helena Picková, PhDr. Jitka Novotová, Ph.D., PhDr. Simona Kiryková, Ph.D., Mgr. Andrea Rozkovcová, Ph.D., PaedDr. Jitka Jursová, Ph.D.,

Stručná anotace předmětuPředmět má návaznost na předmět v ZS VPPV, uvádí studenty do školského terénu, kde absolvují následující činnosti: nácvik pozorovacích technik, aktivity exkurzního charakteru, besedy s pedagogickými pracovníky konkrétních fakultních ZŠ, praktické osvojení některých výzkumných metod, hospitace ve vyučovacím procesu, psychodidaktická analýza vyučovací hodiny, příprava, realizace, analýza a sebereflexe imitovaného mikrovýstupu v rámci cvičení.Obecným smyslem předmětu je obsahová integrace učiva teoretických pedagogických a psychologických disciplín s praktickými problémy vzdělávání, tedy „zprostředkování“ vazby mezi přednášenými tématy a v terénu odpozorovanými jevy.Těžiště činnosti je v konkrétně cílených hospitacích ve výuce a jejich reflexích. Náslechy nejsou zaměřeny předmětově, ale především na dovednosti učitele při řízení výuky.Témata cvičení:1. Osobnost učitele. Problémy učitelské profese, autorita, vyučovací styl (komparace vybraných dovedností a stylu

práce učitelů, u nichž budou studenti na hospitacích).2. Nástroj pro sebehodnocení – učitelské kompetence, kritéria hodnocení učitele.3. Struktura vyučovací hodiny. Organizace výuky, metody (praktické cvičení, pozorování ve výuce a rozbor).4. Specifikum pedagogické komunikace, sociální interakce, komunikace žák – učitel, žák-žák (praktické cvičení

v semináři – používání řeči, slovní a mimoslovní projev atd., pozorování při hospitaci).5. Motivace k učení, aktivizace žáků ve výuce (pozorování ve výuce a rozbor).6. Vnitřní diferenciace, práce s žáky se specifickými potřebami v rámci inkluzivního vzdělávání (s poruchami učení

či chování, s neprospívajícími žáky, s nadanými žáky), pedagogický asistent a jeho kompetence ve výuce.7. Specifika výuky na 1. a 2. stupni ZŠ – odlišnosti v cílech, organizaci výuky, metodách apod., způsoby práce

s ohledem na vývojové zvláštnosti. Praktická cvičení (diference mezi žáky ve schopnostech a výkonu, rozdíly mezi dívkami a hochy, zkoušení a hodnocení žáků apod.).

8. Sociometrie. Třída jako sociální skupina. (Praktické cvičení.)9. Současné výchovné problémy (šikana, záškoláctví, kouření, alkohol, drogy, mobil ve výuce apod.). Rozbor,

diskuze.

Studijní literatura a studijní pomůckyPovinná literatura:LUKÁŠOVÁ, H., SVATOŠ, T., MAJERČÍKOVÁ, J., 2014. Studentské portfolio jako výzkumný prostředek poznání cesty k učitelství: příspěvek k autoregulaci profesního učení a seberozvoje . Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. ISBN 978-80-7454-465-1.PÍŠOVÁ, M. ed., 2007. Portfolio v profesní přípravě učitele. Pardubice: Univerzita Pardubice. ISBN 978-80-7395-024-8.PÍŠOVÁ, M. et al., 2011. Teorie a výzkum expertnosti v učitelské profesi. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-5744-9.TRUNDA, J., 2012. Profesní portfolio učitele: soubor metod k hodnocení a sebehodnocení. Praha: Národní ústav pro vzdělávání. ISBN 978-80-87063-62-0.VETEŠKA, J., TURECKIOVÁ, M., 2008. Kompetence ve vzdělávání. Praha: Grada. ISBN 80-247-6871-2.ZVÍROTSKÝ, M. et al., 2015.  Portfolio profesního rozvoje jako alternativní bakalářská práce v profesních

100

Page 101: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

oborech [CD-ROM]. Praha: UK, PedF. ISBN 978-80-7290-846-2.Doporučená literatura:HANUŠ, R., CHYTILOVÁ, L., 2009. Zážitkově pedagogické učení. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-2816-2.LANGER, J. a kol., 2017. Pedagogičtí pracovníci jako klíčový faktor inkluzivního vzdělávání. Olomouc: UPOL. ISBN 978-80-244-5119-0.NĚMEC, Z., ŠIMÁČKOVÁ-LAURENČÍKOVÁ, K., HÁJKOVÁ, V., 2014. Asistent pedagoga v inkluzivní škole. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-7290-712-0.

Informace ke kombinované nebo distanční forměRozsah konzultací (soustředění) 8 hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícímPoměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 30 %výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory. Všechny informace k prakticky zaměřeným předmětům-tedy i k Úvodu do pedagogické praxe pro prezenční i kombinované studium jsou na: https://cpp.fp.tul.cz/.

Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

101

Page 102: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-III – Charakteristika studijního předmětuNázev studijního předmětu Zpracování elektronických dokumentůTyp předmětu Povinný doporučený ročník / semestr 1/LRozsah studijního předmětu 0p + 28c hod. 28 kreditů 2Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Ne

Způsob ověření studijních výsledků

Zápočet Forma výuky Cvičení

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínkou zápočtu je vypracovánízápočtových úkolů vedoucích k semestrální práci.

Garant předmětu Ing. Jindra Drábková, Ph.D.Zapojení garanta do výuky předmětu

Cvičící

VyučujícíCvičení: Ing. Jindra Drábková, Ph.D., Mgr. Jan Berki, Ph.D., Ing. Dana Slánská, Ph.D.

Stručná anotace předmětuCvičení:

1. Práce s informačním systémem2. Zdroje, rešerše, autorské právo3. Přímá a nepřímá citace, bibliografické záznamy4. Typografická pravidla5. Sazba a struktura odborného textu6.–7. Formátování rozsáhlého dokumentu8.–9. Zpracování dat v tabulce a grafu10.–11. Pravidla a nástroje prezentace informací12.–14. Tvorba a prezentace seminární práce

Studijní literatura a studijní pomůckyPovinná literatura:DRÁBKOVÁ, J., 2014. Zpracování elektronických dokumentů. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 987-80-7494-143-6.ČSN ISO 690, 2011. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů . Praha: Ústav pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.ČSN 01 6910, 2007. Úprava písemností zpracovaných textovými editory. Praha: Ústav pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.Internetová jazyková příručka [online]. Jazyková poradna ÚJČ AV ČR, © 2008–2017. Dostupné z http://prirucka.ujc.cas.cz/.

Doporučená literatura:KOČIČKA, P., BLAŽEK, F., 2004. Praktická typografie. 2. vyd. Brno: Computer Press. ISBN 80-251-0232-7.

Informace ke kombinované nebo distanční forměRozsah konzultací (soustředění) 10 hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícímPoměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 35 % výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory.

Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

102

Page 103: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-III – Charakteristika studijního předmětuNázev studijního předmětu Sportovní a pohybové aktivity 1Typ předmětu Povinný doporučený ročník / semestr 1/LRozsah studijního předmětu 0p + 28c hod. 28 kreditů 2Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Ne

Způsob ověření studijních výsledků

Zápočet Forma výuky Cvičení

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních, docházka min. 75 %, příp. specifické požadavky jednotlivých výběrů.

Garant předmětu Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D.Zapojení garanta do výuky předmětu

Cvičící

VyučujícíCvičení:Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D.

Stručná anotace předmětuCílem předmětu je vytvořit ze zdravotního hlediska důležitou pohybovou protiváhu převažující intelektové činnosti studentů v duchu principu kalokagathie. Tímto navazuje na povinnou tělesnou výchovu na základních a středních školách a umožňuje studentům sportovní vyžití ve zvoleném sportu, příp. seznámení se s novým sportovním odvětvím.V rámci konceptu aktivního životního stylu studentů došlo od akademického roku 2013/14 k modularizaci předmětu (modul zdravotní, pohybový a kontrolní/evaluační) a ke změnám obsahu výuky. Ke stávajícím aktivitám byly přidány další nové pohybové aktivity.Student má možnost si podle svých zájmů a zdravotního stavu vybrat z uvedených aktivit: vodní sporty a zábavné formy plavání, kondiční plavání, volejbal, florbal, minitenis a tenis, badminton, powerjóga, kondiční posilování, kondiční cvičení s balančními pomůckami, moderní pohybové formy zaměřené na kardiotrénink, všeobecná sportovní průprava - netradiční atletika, indoor cycling, zdravotní tělesná výchova, sebeobrana, netradiční sportovní hry (vždy dle aktuální nabídky).

Struktura výuky:1. Úvodní hodina, seznámení s pravidly bezpečnosti, základní informace k obsahu.2.-13. Cvičební jednotky.

14. Zápočet, příp. plnění specifických požadavků jednotlivých výběrů.Studijní literatura a studijní pomůckyDoporučená literatura:BAJZÍKOVÁ, J., 2014. Balanční pomůcky nejen ke zlepšení stability, ale i kondice. Liberec: TU v Liberci. ISBN 978-80-7494-111-5.ČAPLOVÁ, P., 2014. Využití tanců v tělesné výchově vysokoškolských studentů. Liberec: TU v Liberci. ISBN 978-80-7494-1265-2.ČECHOVSKÁ, I., MILER, T., 2009. Plavání. 2. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-2154-5.JEŘÁBEK, P., 2014. Netradiční atletika ve všeobecné kondiční přípravě. Liberec: TU v Liberci. ISBN 978-80-7494-112-2.DYGRÍN, J., 2014. Minitenis ve výuce vysokoškoláků. Liberec: TU v Liberci. ISBN 978-80-7494-116-0.KOLOUCH, V., BOHÁČKOVÁ, L., 1994. Cvičení ve fitcentrech - posilování (část A a B). Olomouc: UP. ISBN 80-7067-369-9.KRIŠTOFIČ, J., 2007. Kondiční trénink. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-2197-2.RJABCOVÁ, H., SKRUŽNÝ, Z., 2014. Rekreační pohybové a sportovní hry. Liberec: TU v Liberci. ISBN 978-80-7494-121-4.SKRUŽNÝ, Z., 2005. Florbal. Praha: Grada. ISBN 80-247-0383-1.SLAŽANSKÝ, T., 2014. Sebeobrana ve výuce na vysoké škole. Liberec: TU v Liberci. ISBN 978-80-7494-123-8.

Informace ke kombinované nebo distanční forměRozsah konzultací (soustředění) 6 hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícímPoměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 20 % výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory.

103

Page 104: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

104

Page 105: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-III – Charakteristika studijního předmětuNázev studijního předmětu Čeština pro praxiTyp předmětu Povinný doporučený ročník / semestr 2/Z, LRozsah studijního předmětu 0p + 28s hod. 28 kreditů 2Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Ne

Způsob ověření studijních výsledků

Zápočet Forma výuky Seminář

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní účast na seminářích (povoleny max. 3 absence); kvalitní příprava dle zadání pedagoga.Prezentace mluvního cvičení na téma Jazyk a komunikace, odevzdání jeho písemného abstraktu (150–200 slov).Závěrečný zápočtový test.

Garant předmětu Mgr. Václav Lábus, Ph.D.Zapojení garanta do výuky předmětu

Vedení seminářů

VyučujícíSemináře: Mgr. Václav Lábus, Ph.D., Mgr. Marek Janosik-Bielski, Mgr. Jarmila Sulovská

Stručná anotace předmětuSeminář konfrontuje středoškolské vědomosti z českého jazyka s potřebami kultivované jazykové praxe nejen ve školním prostředí. Sleduje komunikační záměr mluvčího a způsoby jeho realizace, standardní a substandardní útvary národního jazyka i jazykovou správnost. Pozornost je zaměřena zejména na vhodnost a funkční využití jazykových prostředků v různých typech projevů s důrazem na jasné, instruktivní vyjadřování komunikátů věcné, zvláště odborné povahy (se zřetelem ke zpracování odborných a závěrečných prací na FP).Semináře jsou věnovány zejména těmto tematickým okruhům: Přehled základní odborné bohemistické literatury včetně periodik a elektronických zdrojů. Jazykový systém a jeho roviny. Kultura řeči, spisovná výslovnost, hodnocení kvality mluvených projevů. Lexikální pravopis a morfologický pravopis. Syntaktický pravopis a problematika interpunkce. Vybrané problémy z morfologie českého jazyka (skloňování číslovek a zájmen). Stratifikace českého národního jazyka, funkční, teritoriální a sociální příznakovost jazykových prostředků. Stylistická příznakovost jazykových prostředků. Stylistická cvičení, práce s textem, korektura stylistických chyb. Zásady odborného vyjadřování, revize jazykové a formální stránky odborného textu. Bibliografická a citační norma.

Studijní literatura a studijní pomůcky

Povinná literatura:ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J., 1999. Jak napsat odborný text. Voznice: Leda. ISBN 978-80-85927-69-1.Internetová jazyková příručka[online]. Praha: Ústav pro jazyk český. Dostupné z: http://prirucka.ujc.cas.cz/.KARLÍK, P., NEKULA, M., RUSÍNOVÁ, Z., 2012. Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN. ISBN 978-80-7106-624-8.HLAVSA, Z., 2017. Pravidla českého pravopisu. 3. vyd. Praha: Academia. ISBN 978-80-200-2755-9.MEJSTŘÍK, V., 2003. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 3., opr. vyd. Praha: Academia. ISBN 978-80-200-1080-7.

Doporučená literatura:BRABCOVÁ, R., 2010. Pravopis a tvarosloví: V čem často chybujeme. Praha: KAVA-PECH. ISBN 978-80-87169-17-9.ČECHOVÁ, M. et al., 2011. Čeština – řeč a jazyk. Praha: SPN. ISBN 978-80-7235-413-9.ČECHOVÁ, M., KRČMOVÁ, M., MINÁŘOVÁ, E., 2008. Současná stylistika. Praha: NLN. ISBN 978-80-7106-961-4.DANEŠ, F. et al., 1997. Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: Academia. ISBN 97880-200-0617-6.HŮRKOVÁ, J., 1995. Česká výslovnostní norma. Praha: Scientia. ISBN 978-80-85827-93-X.

JANOVEC, L., 2007. Pravopis a interpunkce snadno a rychle. Praha: Klett.KARLÍK, P., NEKULA, M., PLESKALOVÁ, J. eds. Czech Ency –Nový encyklopedický slovník češtiny online[online]. Brno: Masarykova univerzita, 2012–2018. Dostupné z: https://www.czechency.org/index.html.

105

Page 106: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

KRAUS, J., 2004. Rétorika a řečová kultura. Praha: Academia. ISBN 978-80-2461-829-6.KROBOTOVÁ, M., 2000. Spisovná výslovnost a kultura mluveného projevu. Olomouc: UP. ISBN 80-244-0187-8.MARGINOVÁ, D., 2009. Jazyková kultura pro nefilology. Hradec Králové: Gaudeamus.HRBÁČEK, J., 1995. Úvod do studia českého jazyka. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-7066-869-5.PRAVDOVÁ, M., ed., 2014. Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia. ISBN 978-80-200-2327-8.SVOBODOVÁ, I., 2016. Psaní velkých písmen v češtině. Praha: Academia. ISBN 978-80-200-2513-5.SVOBODOVÁ, J., 2003. Průvodce českou interpunkcí. Praha: VadeMecumBohemiae. ISBN 978-80-86041-45-2.Studijní pomůcky:E-learningová opora Průvodce studenta FP tvorbou odborné (závěrečné) práce (https://elearning.fp.tul.cz/course/view.php?id=856).Informace ke kombinované nebo distanční forměRozsah konzultací (soustředění) 8 hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícímPoměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/seminářů přibližně 30 % výuky v prezenční formě studia. V nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail) a připravené e-learningové studijní opory.

Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

106

Page 107: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-III – Charakteristika studijního předmětuNázev studijního předmětu Bakalářská práce 1Typ předmětu Povinný doporučený ročník / semestr 3/ZRozsah studijního předmětu hod. kreditů 2Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Ne

Způsob ověření studijních výsledků

Zápočet Forma výuky Konzultace

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní rešeršní činnost v domácích i zahraničních databázích, aktivní konzultace s vedoucím BP.

Garant předmětu prof. RNDr. Jan Picek, CSc.Zapojení garanta do výuky předmětuVyučujícíVedoucí bakalářské práce:

Stručná anotace předmětuStudent zpracovává BP dle zadání BP. Provede rešerši literatury a dalších zdrojů z domácích i zahraničních knihovnických databází, s vedoucím BP upřesňuje strukturu práce. V teoretické části stanovuje a analyzuje hlavní problémy, úkoly a zásadní pojmy zpracovávané v BP. Student navrhuje případnou výzkumně-aplikační část bakalářské práce.

Studijní literatura a studijní pomůckyPovinná literatura:FRANCÍREK, F., 2012. Bakalářská práce: co, jak a proč připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit (obhájit). Praha: Ingenio et Arti. ISBN 978-80-905287-1-0.Podle zadání BP.

Doporučená literatura:Podle zadání BP.

Informace ke kombinované nebo distanční forměRozsah konzultací (soustředění) hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícímPředmět je založen na konzultacích s vedoucím práce a vlastní práci, charakter je tedy stejný v prezenční a kombinované formě. V nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory.

Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

107

Page 108: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-III – Charakteristika studijního předmětuNázev studijního předmětu Bakalářská práce 2Typ předmětu Povinný doporučený ročník / semestr 3/LRozsah studijního předmětu hod. kreditů 3Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Ne

Způsob ověření studijních výsledků

Zápočet Forma výuky Konzultace

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní konzultace s vedoucím BP, aktivní práce na BP, předložení BP vedoucímu práce.

Garant předmětu prof. RNDr. Jan Picek, CSc.Zapojení garanta do výuky předmětuVyučujícíVedoucí bakalářské práce:

Stručná anotace předmětuStudent zpracovává BP v pravidelné spolupráci s vedoucím práce, student pravidelně BP konzultuje jak s vedoucím práce, tak s případným externím konzultantem. Student analyzuje a syntetizuje výsledky studia odborné literatury a případného vlastního akčního výzkumu. Text strukturuje jasně, logicky a pojmově čistě.

Studijní literatura a studijní pomůckyPovinná literatura:FRANCÍREK, F., 2012. Bakalářská práce: co, jak a proč připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit (obhájit). Praha: Ingenio et Arti. ISBN 978-80-905287-1-0.Podle zadání BP.

Doporučená literatura:Podle zadání BP.

Informace ke kombinované nebo distanční forměRozsah konzultací (soustředění) hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícímPředmět je založen na konzultacích s vedoucím práce a vlastní práci, charakter je tedy stejný v prezenční a kombinované formě. V nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory.

Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

108

Page 109: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-III – Charakteristika studijního předmětuNázev studijního předmětu Anglický jazyk 1Typ předmětu Povinně volitelný doporučený ročník / semestr Z

Rozsah studijního předmětu 0p + 28c hod. 28 kreditů 2

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Ne

Způsob ověření studijních výsledků

Zápočet Forma výuky Cvičení

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Účast na cvičeních, k získání zápočtu je třeba splnit dva zápočtové testy.

Garant předmětu Mgr. Dagmar GrzinčičZapojení garanta do výuky předmětu

Cvičící

Vyučující: Cvičení:Mgr. Dagmar Grzinčič, Mgr. Jan Konfršt, Christopher Muffett, M.A.

Stručná anotace předmětu: Cílem předmětu je intenzivně rozvíjet jak všechny čtyři jazykové kompetence (Speaking, Listening, Reading & Writing), tak systémově pracovat na anglické gramatice, funkční struktuře jazyka a výslovnosti, kdy je hlavní důraz kladen na komunikativní přístup a efektivní orientaci v každodenní jazykové realitě. Dle CEF/CEFR se jedná o úroveň B2/B1. Cvičení je koncipováno do 7 devadesáti minutových bloků.

Cvičení:1. Mood Food.2. Present simple/continuous, action-non-action verbs.3. Food and cooking, short and long vowel sounds.4. Consolidation and review.5. Future forms and future tenses.6. Adjectives of personality.7. Midterm test.8. Sentence stress, word stress.9. Reading and Listening on different personalities.10. Adjective endings in the context.11. Money, how to be economical.12. Spending and saving.13. Consolidation and review.14. Credit test.

Studijní literatura a studijní pomůcky

Povinná literatura::OXENDEN, C., LATHAM-KOENIG, Ch., 2007. New English File Intermediate Student's Book. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-451800-0.OXENDEN-KOENIG, 2007. New English File Intermediate Workbook. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-451806-2.

Doporučená literatura: MURPHY, RAYMOND, 2002. English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press.ISBN-13-978-1107539334.STUART, REDMAN, 2003. English Vocabulary in Use. Pre-intermediate & Intermediate. New edition (2nd). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN978-0521149907.Studijní pomůcky:Další literatura a studijní pomůcky jsou studentům doporučovány a aktualizovány na jednotlivých cvičeních.

109

Page 110: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

Informace ke kombinované nebo distanční forměRozsah konzultací (soustředění) 8 hodin

Poměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 20 % výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory.

Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

110

Page 111: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-III – Charakteristika studijního předmětuNázev studijního předmětu Německý jazyk 1Typ předmětu Povinně volitelný doporučený ročník / semestr Z

Rozsah studijního předmětu 0p + 28c hod. 28 kreditů 2

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Ne

Způsob ověření studijních výsledků

Zápočet Forma výuky Cvičení

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Účast na cvičeních, splnění zadaných úkolů a úspěšné absolvování písemných testů.

Garant předmětu Mgr. Nikola Mizerová, Ph.D.Zapojení garanta do výuky předmětu

Cvičící

VyučujícíCvičení:. Mgr. Nikola Mizerová, Ph.D, Mgr. Martina Čeřovská

Stručná anotace předmětuStudent po absolvování kurzu prokáže v receptivních řečových dovednostech jazykovou kompetenci na úrovni B2 a v produktivních řečových dovednostech na úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Student dokáže sledovat delší promluvy na abstraktní a složitější témata studovaného oboru. Má bezpečnou funkční slovní zásobu, dokáže efektivně pracovat s výkladovým jednojazyčným slovníkem. V produktivních dovednostech dokáže student podat jasný a systematický popis a prezentaci, vyjadřuje se srozumitelně a podrobně o široké škále témat, která se přednostně vztahují k jeho profesi i oblastem jeho zájmů. Cvičení:Struktura jednotlivých hodin vychází z učebnice Begegnungen B1+1.-3. týden: Zeit und Zeitvertreib (kapitola 1)Vergangenheitsform der Verben – Mischverben – Verben mit Präpositionen – Genus der Nomen – Temporale Präpositionen und Adverbien4.-6. týden: Arbeit und Beruf (kapitola 2)Modalverben – Konjunktiv II: Höfliche Bitte – Rektion der Verben – Infinitiv mit zu – n-Deklination7.-9. týden: Lesen und fernsehen (kapitola 3)Sinngerichtete Infinitivkonstruktionen – Passiv: Präsens, Präteritum, Perfekt – Passiv mit Modalverben – Konjunktiv II: Gegenwart und Vergangenheit – reflexive Verben10.-12. týden: Werbung und Konsum (kapitola 4)Adjektive: Deklination und Komparation – Partizipien als Adjektive – Relativsätze – Funktionen von werden13.-14. týden: souhrnná gramatická cvičení, písemný test

Studijní literatura a studijní pomůckyPovinná literatura:BUSCHA, A., SZITA, S. Begegnungen B1+. Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch. 2. veränd. Leipzig: Schubert-Verlag. ISBN 978-3-941323-20-9.

Doporučená literatura:DUSILOVÁ, D., et al., 2002. Sprechen Sie Deutsch 1. Učebnice němčiny pro střední a jazykové školy. Praha: Polyglot. ISBN 80-86195-19-8.DUSILOVÁ, D., et al, 2002. Sprechen Sie Deutsch 2. Učebnice němčiny pro střední a jazykové školy. Praha: Polyglot. ISBN 80-86195-20-1.

Informace ke kombinované nebo distanční forměRozsah konzultací (soustředění) 8 hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícímPoměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 30 % výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory.Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po

111

Page 112: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

Pro předmět je připravena e-learningová studijní opora, která je dostupná na https://elearning.fp.tul.cz/course/view.php?id=1519.

112

Page 113: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

113

B-III – Charakteristika studijního předmětuNázev studijního předmětu Anglický jazyk 2Typ předmětu Povinně volitelný doporučený ročník / semestr L

Rozsah studijního předmětu 0p + 28c hod. 28 kreditů 3

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Ne

Způsob ověření studijních výsledků

Zápočet Forma výuky Cvičení

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Účast na cvičeních, seminární práce, písemný zápočet.

Garant předmětu Mgr. Dagmar GrzinčičZapojení garanta do výuky předmětu

Cvičící

VyučujícíCvičení:Mgr. Dagmar Grzinčič, Mgr. Jan Konfršt, Christopher Muffett, M.A.

Stručná anotace předmětuCvičení:Cílem předmětu je intenzivně rozvíjet jak všechny čtyři jazykové kompetence (Speaking, Listening, Reading & Writing), tak systémově pracovat na anglické gramatice, funkční struktuře jazyka a výslovnosti, kdy je hlavní důraz kladen na komunikativní přístup a efektivní orientaci v každodenní jazykové realitě. Dle CEF/CEFR se jedná o úroveň B2/B1. Cvičení je koncipováno do 7 devadesáti minutových bloků.Cvičení:

1. Failure and Success2. Modal Verbs: can, could, must, have to3. Be able to, adjectives, adverbs4. Reading and speaking: How many languages can you speak?5. Reflective pronouns, tips on learning foreign lanuages6. Digital Age and Modern Manners7. Midterm test8. Silent consonants, linking, manners – should, should not9. You and your gadgets10. Reading about good manners, relationships in the family11. Revise and check12. Sporting superstitions13. Famous moments in sport14. Credit test

Studijní literatura a studijní pomůckyPovinná literatura:OXENDEN, LATHAM-KOENIG, 2007. New English File Intermediate Student's Book.Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-451800-0.OXENDEN-KOENIG, 2007. New English File Intermediate Workbook.Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-451806-2.Doporučená literatura:MURPHY, RAYMOND, 2002. English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press.ISBN-13:978-1107539334.STUART, REDMAN, 2003. English Vocabulary in Use. Pre-intermediate & Intermediate. New edition (2nd). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN978-0521149907.Studijní pomůcky:Další literatura a studijní pomůcky jsou studentům doporučovány a aktualizovány na jednotlivých cvičeních.Informace ke kombinované nebo distanční forměRozsah konzultací (soustředění) 10 hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícímPoměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 20 % výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory.Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

Page 114: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

114

Page 115: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-III – Charakteristika studijního předmětuNázev studijního předmětu Německý jazyk 2Typ předmětu Povinně volitelný doporučený ročník / semestr L

Rozsah studijního předmětu 0p + 28c hod. 28 kreditů 3

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Ne

Způsob ověření studijních výsledků

Zápočet Forma výuky Cvičení

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Účast na cvičeních, splnění zadaných úkolů a úspěšné absolvování písemných testů.

Garant předmětu Mgr. Nikola Mizerová, Ph.D.Zapojení garanta do výuky předmětu

Cvičící

VyučujícíCvičení: Mgr. Nikola Mizerová, Ph.D., Mgr. Martina Čeřovská

Stručná anotace předmětuStudent po absolvování kurzu prokáže v receptivních řečových dovednostech jazykovou kompetenci na úrovni B2 a v produktivních řečových dovednostech na úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Student dokáže sledovat delší promluvy na abstraktní a složitější témata studovaného oboru. Má bezpečnou funkční slovní zásobu, dokáže efektivně pracovat s výkladovým jednojazyčným slovníkem. V produktivních dovednostech dokáže student podat jasný a systematický popis a prezentaci, vyjadřuje se srozumitelně a podrobně o široké škále témat, která se přednostně vztahují k jeho profesi i oblastem jeho zájmů.

Cvičení:Struktura jednotlivých hodin vychází z učebnice Begegnungen B1+1.-3. týden: Lernen, lernen und nochmals lernen (kapitola 5)Konditionalangaben, Finalangaben, Nomen-Verb-Verbindungen, Demonstrativpronomen4.-6. týden: Verkehr und Mobilität (kapitola 6)Plusquamperfekt, Temporalsätze, Präpositionen (Ortsangaben), lokale Adverbien7.-9. týden: Gefühle und Eigenschaften (kapitola 7)Adjektive (und Verben) mit Präpositionen, Vermutungen, Aufzählungen – zweiteilige Konjunktionen, Kausal-, Konzessiv- und Konsekutivangaben, Präpositionen mit Genitiv10.-12. týden: Essen und trinken (kapitola 8)13.-14. týden: souhrnná opakovací cvičení, závěrečný písemný test

Studijní literatura a studijní pomůckyPovinná literatura:BUSCHA, A., SZITA, S. Begegnungen B1+. Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch. 2. veränd. Aufl. Leipzig: Schubert-Verlag. ISBN 978-3-941323-20-9.Doporučená literatura:DUSILOVÁ, D., et al., 2002. Sprechen Sie Deutsch 1. Učebnice němčiny pro střední a jazykové školy. Praha: Polyglot. ISBN 80-86195-19-8.DUSILOVÁ, D., et al, 2002. Sprechen Sie Deutsch 2. Učebnice němčiny pro střední a jazykové školy. Praha: Polyglot. ISBN 80-86195-20-1. Informace ke kombinované nebo distanční forměRozsah konzultací (soustředění) 10 hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím

Poměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 20 % výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory.

115

Page 116: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

Pro předmět je připravena e-learningová studijní opora, která je dostupná na https://elearning.fp.tul.cz/course/view.php?id=1147.

116

Page 117: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-III – Charakteristika studijního předmětuNázev studijního předmětu Filosofie a etika Typ předmětu Povinně volitelný doporučený ročník / semestr Z, LRozsah studijního předmětu 28p + 0c hod. 28 kreditů 2Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Ne

Způsob ověření studijních výsledků

Zápočet Forma výuky Přednáška

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Závěrečný zápočtový test.

Garant předmětu PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Th.D., Ph.D.Zapojení garanta do výuky předmětu

Přednášející

VyučujícíPřednášky:PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Th.D., Ph.D.

Stručná anotace předmětuCílem kurzu je uvedení do filosofických otázek ve vztahu k etice, jakožto vědě o moralitě. Přednášená témata vymezují problematiku morální skutečnosti na pozadí obecné etiky. Znalost obecných etických principů z tohoto kurzu zakládá možnost dalšího studia etik speciálních, se kterými se student, především budoucí učitel humanitních oborů, ve svém studiu ještě dále setká v podobně zaměřených předmětech.

Tematický plán:

1. Předporozumění - běžný diskurs mravních slov (hodnocení, svědomí, svoboda, odpovědnost, hodnota)2. Empiristická etika (hédonismus, utilitarismus)3. Svobodná vůle (transcendentální diference a morální princi)4. Svědomí (autonomie svědomí a problematika přirozeného zákona)5. Mravní normy a právo (odůvodňování norem autoritou a v diskursu)6. Klasický pojem ctnosti a etika ctností7. Moralita ve vztahu ke štěstí a smyslu8. Etika a víra (problém morálních teologií a nábožensko-etických systémů dneška)9. Relativizace morality I. (historický materialismus a genealogická relativizace morálky)10. Relativizace morality II. (etika a psychoanalýza, evoluční etika)11. Existenciální etika a etika diskursu a komunikace12. Analytická etika (problematika naturalistic fallacy)13. Nejnovější etické koncepce, postmoderní východiska morality14. Shrnutí kurzu, příprava na závěrečný test

Studijní literatura a studijní pomůckyPovinná literatura:ANZENBACHER, A., 2001. Úvod do etiky. Překlad Karel Šprunk. Praha: Academia. ISBN 80-7192-698-1.PODZIMEK, M., 2010. Principy morality: studijní texty. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7372-566-2.Doporučená literatura:SOKOL, J., 2014. Etika, život, instituce: pokus o praktickou filosofii. Praha: Vyšehrad, Moderní myšlení. ISBN 978-80-7429-223-1.SOKOL, J., 2016. Člověk jako osoba: filosofická antropologie. Praha: Vyšehrad, Moderní myšlení. ISBN 978-80-7429-682-6.SEMRÁDOVÁ, I., 2004. Úvod do etiky. 3. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus. ISBN 80-7041-510-X.

Informace ke kombinované nebo distanční forměRozsah konzultací (soustředění) 6 hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícímPoměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 20 % výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail) a elektronické opory. Tento předmět používá e-learningové studijní opory: https://elearning.fp.tul.cz/course/view.php?id=1814

117

Page 118: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-III – Charakteristika studijního předmětuNázev studijního předmětu Forms and Methods of CommunicationTyp předmětu Povinně volitelný doporučený ročník / semestr Z, LRozsah studijního předmětu 0p + 28c hod. 28 kreditů 2

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Ne

Způsob ověření studijních výsledků

Zápočet Forma výuky Cvičení

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Účast na cvičeních, prezentace, seminární práce, test.

Garant předmětu Mgr. Dagmar GrzinčičZapojení garanta do výuky předmětu

Cvičící

VyučujícíCvičení: Mgr. Dagmar Grzinčič

Stručná anotace předmětu

Tento předmět je určen ke zlepšení komunikačních schopností studentů v anglickém jazyce. Jsou zde řešeny náročné úkoly vycházející z reálného života, které motivují k živé diskusi. Zásadní důraz je kladen na posilování lexikální vybavenosti studentů, stejně jako na systematické rozvíjení klíčových komunikačních dovedností a kritického myšlení. Prostřednictvím různých motivačních aktivit, které odrážejí skutečný svět moderního pracoviště, jsou studenti vedeni ke zdokonalování umění efektivní komunikace, která jim umožní budovat nejen korektní mezilidské vztahy, ale také vzájemnou důvěru a respekt. Většina studentů bude muset jednat se svými zaměstnavateli, diskutovat práci s kolegy, nebo se účastnit velkých konferencí. Ve všech případech je důležité promptně a přirozeně reagovat, tzn. efektivně komunikovat.

Cvičení:1. Úvod do problematiky (jasná a efektivní komunikace.2. Anglický jazyk na globální úrovni (role a význam angličtiny v mezinárodní komunikaci, její úloha a význam

pro profesní dráhu studentů, porozumění mezi kulturami).3. Budování vztahů (první dojmy, navazování kontaktů, jak udržovat konverzaci, řeč těla). 4. Kultura společnosti (kultura firmy, kultura pracovní instituce).5. Rychlost života – jak si zorganizovat čas, tlak v práci.6. Práce a motivace (pracovní přístupy, návyky).7. Pracovní pohovor.8. Řešení problémů.9. Umění rozhodování.10. Vyjednávání.11. Schůze.12. Vyjadřování názoru, souhlasu a nesouhlasu.13. Uspořádání konference.14. Upevnění, opakování.

Studijní literatura a studijní pomůcky

Povinná literatura:MACANZIE, I., 2013. English for Business Studies. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9780521743419.MASCULL, B., 2018. Business Vocabulary in Use, Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9781316628225.POWELL, M., 2006. In company – intermediate. Oxford: Macmillan. ISBN 9780333957400.POWELL, M., 2014. In company – Upper intermediate. Oxford: Macmillan. ISBN 2014 9780230455351.

Doporučená literatura:MALCOLM, A., 2012. Marketing. 3rd ed. London: Taylor and Francis Group. ISBN 978-07-5063-022-2.SWEENEY, S., 2003. English for Business Communication. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN

118

Page 119: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

9780521754521.Informace ke kombinované nebo distanční formě

Rozsah konzultací (soustředění) 8 hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícímPoměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových cvičení přibližně 100 % výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory.

Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

119

Page 120: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-III – Charakteristika studijního předmětuNázev studijního předmětu Globální problémyTyp předmětu Povinně volitelný doporučený ročník / semestr LRozsah studijního předmětu 28p + 0c hod. 28 kreditů 2Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Ne

Způsob ověření studijních výsledků

Zápočet Forma výuky Přednáška

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný zápočtový test.

Garant předmětu prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.Zapojení garanta do výuky předmětu

Přednášející

VyučujícíPřednášky:prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.

Stručná anotace předmětuŽivotní prostředí jako hraniční přírodovědná problematika. Cílem předmětu je seznámit studenty s hlavními tématy studia životního prostředí a globálních problémů.

Program přednášek:1. Předmět zájmu přírodovědných a humanitních oborů, které zkoumají životní prostředí. Komentář k seznamu

doporučené literatury. Ekologické principy. Populační růst a zatížení globálních ekosystémů.2. Vývoj zemské atmosféry, její složení a stratifikace, proudění v atmosféře, biogeochemické cyklus kyslíku.

Klimatické působení oceánů a pevniny, modelování počasí a klimatu. 3. Skleníkový efekt a jeho důsledky: skleníkové plyny a jejich zdroje, biogeochemický cyklus uhlíku, radiační

rovnováha v atmosféře, atmosférické zpětné vazby. 4. Původ stratosférického ozónu, mechanismy jeho odbourávání katalytickými reakcemi. 5. Biogeochemické cykly dusíku a síry, aerosoly. Troposférický smog a další atmosférická znečištění, základní

metody odsiřování a denitrifikace. 6. Vliv zemědělství na životní prostředí: historický vývoj, Zelená revoluce, půdní degradace. 7. Jak uživit 10 miliard: perspektivy zemědělství, ekologické zemědělství, GMO.8. Biodiverzita, její vývoj a význam, důsledky snižování druhové rozmanitosti.9. Globální problémy – historická perspektiva.10. Energetická bezpečnost.11. Ukazatele životního prostředí, ekologická stopa, životní cyklus výrobku.12. Strategie trvalé udržitelnosti, nástroje environmentální politiky a správy. 13. Základy environmentální etiky. 14. Rezerva.

Studijní literatura a studijní pomůckyPovinná literatura:MOLDAN, B., 2015. Podmaněná planeta. 2. vyd. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-2999-5.

Doporučená literatura:WRIGHT, R. T., 2005. Environmental Science. Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River.

Informace ke kombinované nebo distanční forměRozsah konzultací (soustředění) 8 hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícímPoměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 21 % výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a elektronické studijní materiály na http://www.kch.tul.cz/texty/sedlbauer/zpg.htm.

120

Page 121: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-III – Charakteristika studijního předmětuNázev studijního předmětu Kvalita životaTyp předmětu Povinně volitelný doporučený ročník / semestr Z, LRozsah studijního předmětu 14p + 14c hod. 28 kreditů 2Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Ne

Způsob ověření studijních výsledků

Zápočet Forma výuky Přednáška,cvičení

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná systematická práce na semestrální práci věnované výzkumu kvality života na zvolené hierarchické úrovni, vycházející z přednášené problematiky a samostudia doporučené literatury. Schopnost interpretace dosažených výsledků. Úspěšná obhajoba semestrální práce prokazující schopnost aplikace teoretických poznatků a samostatného tvůrčího přístupu. 

Garant předmětu RNDr. František Murgaš, Ph.D.Zapojení garanta do výuky předmětu

Přednášející, cvičící

VyučujícíPřednášky: RNDr. František Murgaš, Ph.D.Cvičení: RNDr. František Murgaš, Ph.D.

Stručná anotace předmětu1. O čem mluvíme, když hovoříme o kvalitě života? 2. Kvalita života jako koncept, jeho vznik a vývoj.3. Axiologie kvality života.4. Dimenze, domény a indikátory.5. Výpočet Indexu kvality života.6. Interpretace prostorové diferenciace kvality života.7. Kvalita života v ČR.8. Mezinárodní hodnocení kvality života.

Studijní literatura a studijní pomůckyPovinná literatura:HEŘMANOVÁ, E., 2012. Koncepty, teorie a měření kvality života. Praha: SLON. ISBN 978-80-7419-106-0.MICHALOS, A., C., (ed), 2012. Encyclopedia ofQuality of Life and Well-Being Research. New York: Springer. ISBN 9400707541.MURGAŠ, F., 2012. Prostorová dimenze kvality života. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7372-931-8.MURGAŠ, F., KLOBUČNÍK, M., 2016. Municipalities and Regions as Good Places to Live: Index of Quality of Life in the Czech Republic. Applied Research Quality of Life. RAPLEY, M., 2003. Quality of Life Research. A Critical Introduction 

Doporučená literatura:MURGAŠ, F., 2014. Kvalita života v regionech České republiky. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-173-3.

Informace ke kombinované nebo distanční forměRozsah konzultací (soustředění) 8 hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícímPoměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 30 % výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory.Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

121

Page 122: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-III – Charakteristika studijního předmětuNázev studijního předmětu Reflexe dějin v současnostiTyp předmětu Povinně volitelný doporučený ročník / semestr Z, LRozsah studijního předmětu 28p + 0c hod. 28 kreditů 2

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Ne

Způsob ověření studijních výsledků

Zápočet Forma výuky Přednáška

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kolokvium.

Garant předmětu Mgr. Kateřina Portmann, Ph.D.Zapojení garanta do výuky předmětu

Přednášející

VyučujícíPřednášky: Mgr. Kateřina Portmann, Ph.D.

Stručná anotace předmětuCílem předmětu je seznámit studující s reflexí dějin v přítomnosti a to na zcela konkrétních aktuálních příkladech z oblasti občanského, společenského, politického, kulturního a hospodářského života. Akcentovány budou i snahy o manipulaci s dějinami a zneužívání historických témat v politickém životě (př. v období voleb) v minulosti i současnosti. Zvláštní pozornost věnujeme problematice konstituování kolektivní (historické) paměti a „místům paměti“.Přednášky:

1. Úvod do problematiky – stav výzkumu, relevantní literatura a výzkumné instituce.2. Postavení historie v systému společenských věd.3. Osobní, rodová a kolektivní (historická) paměť. 4. Manipulace s kolektivní (historickou) pamětí.5. Tabuizace minulosti. Politika vzpomínání a zapomínání.6. Politická propaganda ve filmu – manipulace s minulostí.7. Proměna interpretací: příklad obraz Edvarda Beneše ve 20. a 21. století.8. Rozdílné perspektivy pohledu – příklad vysídlení německy mluvících obyvatel z Československa.9. Tzv. mnichovský syndrom realita nebo skutečnost?10. Pohled na československé dějiny perspektivou českou a slovenskou.11. Rozdílná válečná zkušenost Čechů a Slováků a její odraz v historiografii a publicistice.12. „Místa paměti“.13. Vyrovnávání se s minulostí?? Příklad německého nacionálního socialismu – Spolková republika Německo

(SRN, NDR) a Rakouska. Odboj nebo kolaborace – příklad Česká republika.14. Vyrovnávání se s komunistickou minulostí??

Studijní literatura a studijní pomůcky

Doporučená literatura (výběr):ARENDTOVÁ, H., 2013. Původ totalitarismu I.-III. Praha:Oikoymenh. ISBN9788072984831.ECO, U., 2005. Meze interpretace. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-0740-9.BÁRTLOVÁ, M., 2003. Pop History. O věrohodnosti historických románů, filmů, komiksů a počítačových her. Praha: nakladatelství Lidové noviny. ISBN 8071063452.FREI, N., 1996.Vergangenheitspolitik. Die Anfänge der Bundesrepublik und die NS-Vergangenheit, München, C. H. Beck. ISBN 342330720X.HOBSBAWM, E., 1998. Věk extrémů. Krátké 20. století, 1914–1991. Praha: Argo. ISBN 8072031848.DEÁK, I., 2015. Europe on Trial. The Story of Collaboration, Resistance, and Retríbution During World War II, Boulder. Westview Press. ISBN 9780813347899.DURMAN, K., 2009. Popely ještě žhavé: velká politika 1938-1991, díl I: Světová válka a nukleární mír 1938–1964, díl II: Konce dobrodružství 1964–1991.Praha: Karolinum. ISBN díl I: 80-246-0697-6, díl II: 978-80-246-1536-3.FILIPOVÁ, M., RAMPLEY, M., 2007. Možnosti vizuálních studií: obrazy, texty, interpretace. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal. ISBN 978-80-87029-26-8.

122

Page 123: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

JUDT, T., 2017. Poválečná Evropa. Dějiny od roku 1945. Praha: Slovart. ISBN 978-80-7391-025-9.MONACO, J., 2004. Jak číst film: svět filmů, médií a multimédií: umění, technologie, jazyk, dějiny, teorie. Praha: Albatros. ISBN 80-00-01410-6.MRÁZKOVÁ, D., ed., 1989. Co je fotografie = What is Photography = 150 let fotografie: 150 Years of Photography: katalog výstavy, Praha 1. 8. - 30. 9. 1989. Praha: Videopress MON. ISBN 80-7024-004-0. PONS, S., SMITH, S., A. et al., 2017. The Cambridge History of Communism. World Revolution and Socilism in One Country 1917–1941. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 97813161370245.PULLMANN, M., 2011. Konec experimentu. Přestavba a pád komunistického režimu v Československu. Praha: Scriptorium. ISBN 9788087271315.SNYDER, T., 2015. Černá země. Holokaust: historie a varování. Praha: Prostor. ISBN 9788074326554.SNYDER, T., 2013. Krvavé země – Evropa mezi Hitlerem a Stalinem. Praha: Paseka. ISBN 9788074322549.SUK, J., 2009. Labyrintem revoluce. Aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize (od listopadu 1989 do června 1990). 2. vyd. Praha: Prostor. ISBN 9788072602193.

Informace ke kombinované nebo distanční forměRozsah konzultací (soustředění) 6 hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícímPoměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 30 % výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory.

Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

123

Page 124: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-III – Charakteristika studijního předmětuNázev studijního předmětu Seminář osobnostního rozvojeTyp předmětu Povinně volitelný doporučený ročník / semestr Z, LRozsah studijního předmětu 0p + 14c hod. 14 kreditů 2Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Ne

Způsob ověření studijních výsledků

Zápočet Forma výuky Cvičení

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní kolokvium.

Garant předmětu Mgr. Eva Fárková Zapojení garanta do výuky předmětu

Cvičící

VyučujícíCvičení: Mgr. Eva Fárková

Stručná anotace předmětu

Cílem kursu je umožnit studentům lepší pochopení své vlastní osobnosti, její struktury i charakteristiky, a to i v kontextu sociálního styku, naučit se přijímat zpětnou vazbu a získat schopnost adekvátní sebereflexe – jakožto fundament pro budoucí práci v oboru.

Dále je cílem (v návaznosti na cíl předchozí) zdokonalení základních dovedností pro efektivní interakci s druhými lidmi a tvorbu kvalitních mezilidských vztahů.

Kurs je koncipován jako sebezkušenostně orientovaný výcvik.

Tematické okruhy:

1. V komunikaci (verbální i neverbální) si studenti uvědomí svoje projevy, budou se učit dávat druhým zpětnou vazbu a také ji přijímat. Uvědomí si, jaké jsou charakteristiky kvalitní komunikace (např. kreativita, přesnost, pozitivnost) a vyzkouší si uplatnění některých z nich v praxi.

2. Studenti budou rozvíjet svoji schopnost spolupráce s druhými a budou ji využívat pro svůj růst. Znovu si uvědomí důležitost dodržování pravidel pro fungování skupiny a facilitaci práce v ní.

3. Studenti si ujasní svoji hodnotovou orientaci v životě a ve vztahu k mimoškolní pedagogice. Budou lépe znát své motivace a jejich souvislost s cíli, které si v životě a v práci kladou. Uvědomí si, zda jejich cíle slouží jak k jejich vlastnímu obohacování, tak i obecnému prospěchu.

4. Studenti rozvinou svoji schopnost empatie, důvěry v ostatní, tvořivosti a sebereflexe.5. Studenti si uvědomí, jakým způsobem zvládají obtížné životní situace a jakým způsobem to lze udělat lépe

(pozitivnost, nadhled, orientace k řešení). Pochopí, jak krizové situace ovlivňují jejich růst a uvědomí si, co od nich vyžaduje profese učitele a jak si uchovat profesionální přístup ve chvílích osobní krize.

Po ukončení předmětu budou studenti schopni identifikovat své silné a slabé stránky v oblasti osobnostních kompetencí relevantních k profesi učitele. Formulují, které oblasti činností učitele jsou pro ně vhodné, a které méně nebo vůbec.

Studijní literatura a studijní pomůckyPovinná literatura:ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M., 2018. Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele. Praha: Grada. ISBN 978-80-271-0470-3.Doporučená literatura:KŘIVOHLAVÝ, J., 2015. Pozitivní psychologie. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0978-2.KŘIVOHLAVÝ, J., 2009. Psychologie zdraví. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-568-4.

124

Page 125: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

Informace ke kombinované nebo distanční forměRozsah konzultací (soustředění) 6 hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícímPoměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 40 % výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a elektronické opory.

125

Page 126: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-III – Charakteristika studijního předmětuNázev studijního předmětu Sportovní a pohybové aktivity 2Typ předmětu Povinně volitelný doporučený ročník / semestr Z, LRozsah studijního předmětu 0p + 28c hod. 28 kreditů 2Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Ne

Způsob ověření studijních výsledků

Zápočet Forma výuky Cvičení

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních, docházka min. 75 %, příp. specifické požadavky jednotlivých výběrů.

Garant předmětu Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D.Zapojení garanta do výuky předmětu

Cvičící

VyučujícíCvičení:Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Cílem předmětu je vytvořit ze zdravotního hlediska důležitou pohybovou protiváhu převažující intelektové činnosti studentů v duchu principu kalokagathie. Tímto navazuje na povinnou tělesnou výchovu na základních a středních školách a umožňuje studentům sportovní vyžití ve zvoleném sportu, příp. seznámení se s novým sportovním odvětvím.V rámci konceptu aktivního životního stylu studentů došlo od akademického roku 2013/14 k modularizaci předmětu (modul zdravotní, pohybový a kontrolní/evaluační) a ke změnám obsahu výuky. Ke stávajícím aktivitám byly přidány další nové pohybové aktivity.

Student má možnost si podle svých zájmů a zdravotního stavu vybrat z uvedených aktivit: vodní sporty a zábavné formy plavání, kondiční plavání, volejbal, florbal, minitenis a tenis, badminton, powerjóga, kondiční posilování, kondiční cvičení s balančními pomůckami, moderní pohybové formy zaměřené na kardiotrénink, všeobecná sportovní průprava - netradiční atletika, indoor cycling, zdravotní tělesná výchova, sebeobrana, netradiční sportovní hry (vždy dle aktuální nabídky). Struktura výuky:

1. Úvodní hodina, seznámení s pravidly bezpečnosti, základní informace k obsahu.2.-13. Cvičební jednotky.14. Zápočet, příp. plnění specifických požadavků jednotlivých výběrů.

Studijní literatura a studijní pomůcky

Doporučená literatura:BAJZÍKOVÁ, J., 2014. Balanční pomůcky nejen ke zlepšení stability, ale i kondice. Liberec: TU v Liberci. ISBN 978-80-7494-111-5.ČAPLOVÁ, P., 2014. Využití tanců v tělesné výchově vysokoškolských studentů. Liberec: TU v Liberci. ISBN 978-80-7494-1265-2.ČECHOVSKÁ, I., MILER, T., 2009. Plavání. 2. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-2154-5.JEŘÁBEK, P., 2014. Netradiční atletika ve všeobecné kondiční přípravě. Liberec: TU v Liberci. ISBN 978-80-7494-112-2.DYGRÍN, J., 2014. Minitenis ve výuce vysokoškoláků. Liberec: TU v Liberci. ISBN 978-80-7494-116-0.KOLOUCH, V., BOHÁČKOVÁ, L., 1994. Cvičení ve fitcentrech - posilování (část A a B). Olomouc: UP. ISBN 80-7067-369-9.KRIŠTOFIČ, J., 2007. Kondiční trénink. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-2197-2.RJABCOVÁ, H., SKRUŽNÝ, Z., 2014. Rekreační pohybové a sportovní hry. Liberec: TU v Liberci. ISBN 978-80-7494-121-4.SKRUŽNÝ, Z., 2005. Florbal. Praha: Grada. ISBN 80-247-0383-1.SLAŽANSKÝ, T., 2014. Sebeobrana ve výuce na vysoké škole. Liberec: TU v Liberci. ISBN 978-80-7494-123-8.STOPANI, J., a kol., 2016. Velká kniha posilování. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-5643-1.TLAPÁK, P., 2014. Tvarování těla pro muže a ženy. 10.vyd.Praha: ARSCI. ISBN 978-80-742-0038-0.

126

Page 127: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

Informace ke kombinované nebo distanční forměRozsah konzultací (soustředění) 6 hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícímPoměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 20 % výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory.

Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

127

Page 128: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

B-III – Charakteristika studijního předmětuNázev studijního předmětu Základy rétorikyTyp předmětu Povinně volitelný doporučený ročník / semestr Z, L

Rozsah studijního předmětu 0p + 28c hod. 28 kreditů 2Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Ne

Způsob ověření studijních výsledků

Zápočet Forma výuky Cvičení

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Účast na cvičeních, ústní zkouška.

Garant předmětu MgA. Nikola Šedinová Slabáková, Ph.D.Zapojení garanta do výuky předmětu

Cvičící

VyučujícíCvičení: MgA. Nikola Šedinová Slabáková, Ph.D.

Stručná anotace předmětuCvičení: Verbální projev učitele, jakožto vzoru. Komunikace verbální, nonverbální, pedagogická a vývoj s ohledem na funkci hlasu, řeč, jazyk a slovní zásobu. Dechová, mluvní a artikulační cvičení, cvičení na rozvoj vyjadřování a rozšiřování slovní zásoby. Vady a poruchy řeči a hlasu, jejich náprava.

1. Teorie a dějiny rétoriky.2. Spisovná výslovnost a zvukový projev.3. Technika mluveného slova.4. Přednes textu. Výrazová složka hlasového projevu.5. Neverbální komunikace a její prvky.6. Umělecká literatura.7. Úvod do teorie verše.8. Cíle a cílové skupiny řečnických vystoupení.9. Vztahová komunikace.10. Řečová výchova ve vyučování.11. Komunikace s dítětem ve výuce.12. Prevence poruch komunikace u dětí.13. Struktura přednášky, veřejného vystoupení.14. Nácvik individuálního projevu.

Studijní literatura a studijní pomůckyPovinná literatura:VRCHOTOVÁ PÁTOVÁ, J., 1983. O kultuře mluveného projevu. Praha: Svoboda.LUKAVSKÝ, R., 2000. Kultura mluveného projevu. Praha: AMU. ISBN 80-85883-61-9.Doporučená literatura:PŘEUČIL, J., 2007. Kouzlo rétoriky. Praha: Alpress. ISBN 978-80-7362-381-4.HÁJKOVÁ, E., 2012. Rétorika pro pedagogy. Praha: GRADA. EAN 24776101, 24776118.

Informace ke kombinované nebo distanční forměRozsah konzultací (soustředění) 8 hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícímPoměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 30 % výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory.Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

128

Page 129: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

C-I – Personální zabezpečení - seznam vyučujícíchVysoká škola Technická univerzita v LiberciSoučást vysoké školy Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickáNázev studijního programu: Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání

A) Oborová částAntoš Radim, Mgr.Čaplová Petra, Mgr. Ph.D.Dygrín Jiří, PaedDr.Charousek Jan, Mgr.Jeřábek Petr, Mgr. Ph.D.Kuprová Klára, PhDr. Ph.D.Slažanský Tibor, PhDr. Bc. Ph.D.Suchomel Aleš, doc. PaedDr. Ph.D.Šeflová Iva, PhDr. Ph.D.Šifta Petr, PhDr. Ph.D.Vrchovecká Pavlína, PhDr. Ph.D.

B) Společná částBerki Jan, Mgr. Ph.D.Břečková-Chalupová Eva, Mgr. Ph.D.Čeřovská Martina, Mgr.Drábková Jindra, Ing. Ph.D.Dymokurský Oto, Mgr.Fárková Eva, Mgr.Franková Jana, PhDr. Ph.D.Grzinčič Dagmar, Mgr.Harazinová Radka, PhDr. Ph.D.Hubertová Lucie, Mgr. Ph.D.Janosik-Bielski Marek, Mgr.Jedlička Richard, Doc. PhDr. PhD.Jeřábek Petr, Mgr. Ph.D.Josífková Jitka, PhDr. Ph.D.Jursová Jitka, PaedDr. Ph.D.Kasper Tomáš, Doc. PhDr. Ph.D.Kasperová Dana, doc. PhDr. Ph.D.Kiryková Simona, PhDr. Ph.D.Konfršt Jan, Mgr.Lábus Václav, Mgr. Ph.D.Mizerová Nikola, Mgr. Ph.D.Muffett Christopher, M.A.Murgaš František, RNDr. Ph.D.Nišponská Magda, PhDr. Ph.D.Novotová Jitka, PhDr. Ph.D.Picek Jan, prof. RNDr. CSc.Picková Helena, Mgr.Podzimek Michal, PaedDr. ICLic. Ph.D. Th.D.Portmann Kateřina, Mgr. Ph.D.Rozkovcová Andrea, Mgr. Ph.D.Slánská Dana, Mgr.Sulovská Jarmila, Mgr.Šedinová-Slabáková Nikola, MgA. Ph.D.Šedlbauer Josef, Prof. Ing. Ph.D.Urbánek Petr, Doc. Dr. PaedDr.

129

Page 130: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

130

Page 131: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

Přílohy C-I:

A) Personální zabezpečení - oborová část studia

131

Page 132: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

C-I – Personální zabezpečeníVysoká škola Technická univerzita v LiberciSoučást vysoké školy Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickáNázev studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzděláváníJméno a příjmení Radim Antoš Tituly Mgr.Rok narození 1963 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do

kdy0621

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program

pp. rozsah 40 do kdy

0621

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu Rozsah

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programuPsychologie pohybových aktivit – garant, cvičící Sportovní lezení – garant, cvičící

Údaje o vzdělání na VŠ 1988: Mgr., Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 5.–12. ročník: aprobace tělesná výchova a zeměpis,Karlova Univerzita, Fakulta tělesné výchovy a sportu

Údaje o odborném působení od absolvování VŠOd 2016: Technická univerzita v Liberci, Fakulta zdravotnických studií, odborný asistentOd 1992: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, odborný asistent1989–1992: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, KTV, odborný asistent

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních pracíObhájené bakalářská práce: 42Obhájené diplomová práce 13Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatníObor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům ANTOŠ, R., 2014. Metodika běžeckého a sjezdového lyžování pro vysokoškolské studenty: inovace výuky tělesné výchovy a sportu na fakultách TUL v rámci konceptu aktivního životního stylu. Liberec: TUL.ISBN 978-80-7494-113-9. 100 %.

DYGRÍN, J., et al., 2016. Sjezdové a běžecké lyžování. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-319-5. 20 %.

ANTOŠ, R., 2017. Psychologické a pedagogické aspekty sportovního lezení mládeže [přednáška pro trenéry licence B]. Praha: Český horolezecký svaz.

ANTOŠ, R. Metodika výuky lezení začátečníků [přednáška pro trenéry licence C]. Praha: Český horolezecký svaz. 30. 11. 2017 a 2. 2. 2018.

Další činnosti: Český horolezecký svaz: Lektor školení trenérů licence B a C v rámci projektu Podpora mládežnických lezeckých

klubů ve dnech1.–4. 6. 2017, 30. 11.–3. 12. 2017, 1.–4. 2. 2018. Předseda lezeckého oddílu Komorní výtah při Českém horolezeckém svazu.Působení v zahraničí

Podpis datum

132

Page 133: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

C-I – Personální zabezpečeníVysoká škola Technická univerzita v LiberciSoučást vysoké školy Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickáNázev studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzděláváníJméno a příjmení Petra Čaplová Tituly Mgr. Ph.D.Rok narození 1986 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do

kdy0620

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program

pp. rozsah 40 do kdy

0620

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programuHistorie tělesné kultury – garant, přednášející, cvičící Gymnastika I – cvičícíJóga – garant, cvičícíTance – garant, cvičící

Údaje o vzdělání na VŠ 2012: Ph.D., FTVŠ UK Bratislava, Sportovní edukologie2009: Mgr., FTVŠ UK Bratislava, Tělesná výchova a sport - učitelství TV a trenérství tance

Údaje o odborném působení od absolvování VŠOd 2013: FP TUL, Katedra tělesné výchovy, odborná asistentka2012 – 2013: FTVŠ UK Bratislava, Katedra gymnastiky, odborná asistentka

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních pracíObhájené bakalářské práce: 14Obhájené diplomové práce: 6

Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikacíWOS Scopus ostatní

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 5

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům ČAPLOVÁ, P., 2014. Využití tanců v tělesné výchově vysokoškolských studentů. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita. ISBN 978-80-7494-125-2. 100 %.MAČURA, P. et al., 2014. English for Slovak sports experts. 2. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu v spolupráci s vysokoškolskými pracoviskami. ISBN 978-80-223-3710-6. 5 %.MAČURA, P. et al. 2013. List of sport terms. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu. ISBN 978-80-223-3710-6. 5 %.STREŠKOVÁ, E. OLEJ, P., ČAPLOVÁ, P. 2013. Gymnastika zdravo a emotívne. 1.vyd. Bratislava: X-print. ISBN 978-80-970490-3-4. 10 %.

Působení v zahraničí

Podpis datum

133

Page 134: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

C-I – Personální zabezpečeníVysoká škola Technická univerzita v LiberciSoučást vysoké školy Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickáNázev studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání

Jméno a příjmení Jiří Dygrín Tituly PaedDr.

Rok narození 1955 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 26 do kdy

0619

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. Program

pp. rozsah 26 do kdy

0619

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu Rozsah

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programuGymnastika 2 – cvičícíGymnastika 3 - cvičící

Údaje o vzdělání na VŠ 1980: PaedDr., FTVS UK, Učitelství pro střední školy, obory tělesná výchova a branná výchova

Údaje o odborném působení od absolvování VŠOd 1981: VŠST v Liberci, katedra tělesné výchovy, odb. asistentOd 1990: FP TUL, katedra tělesné výchovy, asistent

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních pracíObhájené bakalářské práce: 15Obhájené diplomové práce: 19

Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikacíWOS Scopus ostatní

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům DYGRÍN, J. aj., 2016. Sjezdové a běžecké lyžování. 1. vyd. Technická univerzita v Liberci, 180 s. ISBN 978-80-7494-319-5. 20 %.

Působení v zahraničí

Podpis datum

134

Page 135: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

C-I – Personální zabezpečeníVysoká škola Technická univerzita v LiberciSoučást vysoké školy Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickáNázev studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzděláváníJméno a příjmení Jan Charousek Tituly Mgr.Rok narození 1986 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do

kdy0619

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. Program

pp. rozsah 40 do kdy

0619

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programuSportovní a pohybové hry 1 – garant, cvičícíSportovní a pohybové hry 2 – garant, cvičícíSportovní a pohybové hry 3 – garant, cvičícíSportovní a pohybové hry 4 – garant, cvičícíKurz bruslení – garant, hlavní vyučujícíTuristika a sporty v přírodě – garant, hlavní vyučujícíMultimédia ve sportu – garant, cvičícíÚdaje o vzdělání na VŠ 2012: FTVS UK Praha – doktorské studium kinantropologie2011:TU Liberec, učitelství pro 2. stupeň základní školy obor tělesná výchova a informatika, Mgr.

Údaje o odborném působení od absolvování VŠOd 2011: FP TUL, katedra tělesné výchovy, odborný asistent

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních pracíObhájené bakalářské práce: 19Obhájené diplomové práce: 2

Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikacíWOS Scopus ostatní

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 4 5 8

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům BALÁŠ, Jiří, Michaela PANÁČKOVÁ, Soňa JANDOVÁ, et al. The effect of climbing ability and slope inclination on vertical foot loading using a novel force sensor instrumentation system. Journal of human kinetics. 2014, 44(1), 75-81. 20 %.JANDOVÁ, Soňa a Jan CHAROUSEK. Laterality of lower limbs during V2 Alternate in Nordic combined athletes. Human movement. 2013, 14(3), 217-220. 50 %.CHAROUSEK, Jan, Soňa JANDOVÁ, Iva ŠEFLOVÁ, Petr SÁDEK, Pavel ŠLECHTA a Matěj CHLÁDEK. Analýza rozložení tlaku na podložku u lyžařů běžců. Česká kinantropologie/Czech kinanthropology/. 2015, 19(1), 61-69. 50 %.JANDOVÁ, Soňa, Jan CHAROUSEK a Petr LUKEŠ. Projev laterality dolních končetin při oboustranném bruslení jednodobém u elitní skupiny sdruženářů. Česká kinantropologie/Czech kinanthropology/. 2013, 17(2), 47-53. 80 %.

Plán:Videoučebnice signalizací rozhodčích ve volejbale

135

Page 136: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

Videoučebnice signalizací rozhodčích ve florbale Videoučebnice signalizací rozhodčích v basketbalu Videoučebnice signalizací rozhodčích ve fotbale Videoučebnice základů plážového volejbalu Sborník příprav pro výuku sportovních her Multimediální učebnice běhu na lyžích Působení v zahraničíÚčas na 6th International Congress on Science and Skiing – poster prezentace – Laterality of Lower Limbs in cross country skiing and on rollerskisPodpis datum

136

Page 137: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

C-I – Personální zabezpečeníVysoká škola Technická univerzita v LiberciSoučást vysoké školy Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickáNázev studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzděláváníJméno a příjmení Petr Jeřábek Tituly Mgr. Ph.D.Rok narození 1966 typ vztahu k VŠ PP rozsah 40 do

kdy0622

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. Program

PP rozsah 40 do kdy

0622

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programuAtletika 1 – garant, cvičícíAtletika 2 – garant, cvičícíKondiční programy – garant, cvičícíDidaktika tělesné výchovy 1 – garant, přednášející, cvičícíTeorie a didaktika sportovního tréninku – garant, přednášející, cvičící

Údaje o vzdělání na VŠ 2011: Ph.D., UMB Banská Bystrica, Športová edukológia1989: Mgr., FTVS UK Praha, Učitelství TV + biologie

Údaje o odborném působení od absolvování VŠOd 2002: FP TUL, katedra tělesné výchovy, odborný asistentOd 1999: ČAS, trenér sportovního centra mládeže libereckého kraje1999 – 2001: Sportovní gymnázium Jablonec nad Nisou, trenér1990 -1997: ZŠ Dobiášova Liberec, učitel na ZŠ

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních pracíObhájené bakalářské práce: 25Obhájené diplomové práce: 27

Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikacíWOS Scopus ostatní

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 54

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům JEŘÁBEK, P., 2018. Stručná didaktika školní atletiky. Liberec: TU v Liberci. 100 %.JEŘÁBEK, P., 2014. Netradiční atletika ve všeobecné kondiční přípravě. 2014. Liberec: TU v Liberci. ISBN 978-80-7494-112-2. 100 %.JEŘÁBEK, P., 2010. Vícebojařský trénink jako základ výkonnosti vybraného atleta v běhu na 400 mpřekážek. In Vindušková, J. (Ed.). Atletika 2010 : vědecká konference, Praha, 26. 11. 2010. Praha: Karlova Univerzita. 100 %.JEŘÁBEK, P., 2010. Využití nového metodického postupu ve výuce atletiky v rámci TV na II. stupni ZŠ. In Kam směřuje současný pedagogický výzkum: vědecká konference, Liberec, 8.9.2010. Liberec: Technická Univerzita. 100 %.JEŘÁBEK, P., VRCHOVECKÁ P., 2009. Gymnastická cvičení v systému atletické přípravy mládeže atletického klubu AC Slovanu Liberec. In Pupiš, M. (Ed.). Atletika 2009: vědecká konference, Banská Bystrica, 20.11.2009. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela.JEŘÁBEK, P., MALÁN, M., 2009. Využití atletických cvičení v přípravném období volejbalového družstva žen VK TU Liberec. In Pupiš, M. (Ed.). Atletika 2009: vědecká konference, Banská Bystrica, 20. 11. 2009. Banská Bystrica:

137

Page 138: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

Univerzita Mateja Bela.JEŘÁBEK, P., 2008. Atletická příprava - děti a dorost. 1.vyd. Praha: Grada, 192s. ISBN 978-80-247-0797-6.JEŔÁBEK, P., 2007. Využití kinematické analýzy v hodnocení techniky skoku o tyči. In Michálek, J. (Ed.). Atletika 2007: vědecká konference, Brno, 23.-24.11.2007. Brno : Masarykova univerzita, s.50-57. ISBN 978-80-210-4451-7.JEŘÁBEK, P., 2007. Atletika na základních školách po zavedení školních vzdělávacích programů. In Michálek, J. (Ed.). Atletika 2007: vědecká konference, Brno, 23.-24. 11. 2007. Brno: Masarykova univerzita, s. 58-66. ISBN 978-80-210-4451-7.JEŔÁBEK, P., 2006. Běžecká průprava. Atletika, roč. 58, č. 2, s. 24.JEŔÁBEK, P., 2006. Systém sportovní přípravy mládeže. Atletika, 2006, roč. 58, č. 10, s. 24-25.Působení v zahraničí

Podpis datum

138

Page 139: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

C-I – Personální zabezpečeníVysoká škola Technická univerzita v LiberciSoučást vysoké školy Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickáNázev studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzděláváníJméno a příjmení Klára Kuprová roz. Pochobradská Tituly PhDr. Ph.D.Rok narození 1981 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do

kdy0622

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program

pp. rozsah 40 do kdy

0622

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programuPlavání 1 - garant, cvičící Plavání 2 – garant, cvičícíKurz zimních sportů 1 – garant, hlavní vyučujícíKurz zimních sportů 2 – garant, hlavní vyučujícíÚdaje o vzdělání na VŠ 2015: Ph.D., FTVS UK, Kinantropologie2017: PhDr., FTVS UK obor tělesná výchova a sport2003: Mgr., FTVS UK, Tělesná výchova a sport, obor tělesná výchova a sportÚdaje o odborném působení od absolvování VŠOd 2008: FP TUL, katedra tělesné výchovy, odborná asistentka2007-2009: SŠ hotelová Hergesell, Liberec, středoškolská učitelka2004-2007: SŠ managementu a služeb, Praha, středoškolská učitelka2002-2004: ZŠ Nad Přehradou, Praha, učitelka

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních pracíObhájené bakalářské práce: 44Obhájené diplomové práce: 2

Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikacíWOS Scopus ostatní

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 4

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům ŠLECHTA, P. a KUPROVÁ, K., 2017. Nordic walking. 1. vyd. Liberec: TU. 46 s. ISBN 978-80-7497-347-8. 50 %.KUPROVÁ, K., 2015. Sekulární trendy tělesné zdatnosti u dětí školního věku z  libereckého regionu. Disertační práce. Praha: UK. 130 s. 100 %.KUPROVÁ, K., 2014. Inovace výuky tělesné výchovy a sportu na fakultách TUL v rámci konceptu aktivního životního stylu. Pohyb v zimním prostředí – skitouring, sněžnice. 1. vyd. Liberec: TU. 102 s. ISBN 978-80-7494-120-7. 100 %.POCHOBRADSKÁ, K. a SUCHOMEL, A., 2011.Secular trends in physical development and motor performance of preschool children (Theorerical background). ACC Journal, roč. 17, č. 2, s 174-178. ISSN 1803-9782. 80 %.KUPR, J. a POCHOBRADSKÁ, K., 2011.Intersexual differences in the levels of physical fitness and physical aktivity in children from the liberec region. ACC Journal, roč. 17, č. 2, s. 135-141. ISSN 1803-9782. 20 %.Působení v zahraničíUniverzita v Ljubjani, Slovinsko, 14 dní - 2013.

Podpis Podpis pouze u pracovníků bez prac.-právního vztahu, (= bez pracovní smlouvy, DPP i DPČ)

datumUvést jen s podpisem

139

Page 140: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

C-I – Personální zabezpečeníVysoká škola Technická univerzita v LiberciSoučást vysoké školy Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickáNázev studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzděláváníJméno a příjmení Tibor Slažanský Tituly PhDr. Bc. Ph.D.Rok narození 1963 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do

kdy0619

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. Program

pp. rozsah 40 do kdy

0619

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programuZáklady biomechaniky- garant, přednášející, cvičícíPrávní aspekty školní tělesné výchovy- garant, přednášející, cvičícíSebeobrana - garant, cvičícíKurs cykloturistiky - garant, hlavní vyučující

Údaje o vzdělání na VŠ 2007: Ph.D., PF UK, Pedagogika2014: PhDr., FTVS UK, Filosofie2002: Bc., PF UK, Školský management1986: Mgr., FTVS UK, Vojenská tělovýchova

Údaje o odborném působení od absolvování VŠOd 2007: FP TUL, katedra tělesné výchovy, odborný asistent2003–2007: FP, TUL, katedra pedagogiky a psychologie, odborný asistent1997–2010: SŠ právní a VOŠ právní, s. r .o. v Liberci, zástupce ředitele pro teoretické vyučování1992–1997: SŠ právní a VOŠ právní, s. r .o. v Liberci, učitel SŠ a VOŠ1986–1992: Armáda ČR, samostatný odborný tělovýchovný pracovníkZkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních pracíObhájené bakalářské práce: 24Obhájené diplomové práce: 1Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatníObor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 1

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům SLAŽANSKÝ, T., 2014. Sebeobrana ve výuce na vysoké škole: inovace výuky tělesné výchovy a sportu na fakultách TUL v rámci konceptu aktivního životního stylu. 1. vyd. Liberec: TUL. 98 s. ISBN 978-80-7494-123-8. 100 %.SLAŽANSKÝ, T., 2016. Výuka sebeobrany na technické univerzitě v Liberci. Cíle, obsah, metody, hodnocení. In JANKOVSKÝ, P., MACKOVÁ, K. Sebaobrana a jej súčasné uplatňovanie v praxi: 1. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou poriadanej Katedrou telesnej výchovy a športu Akadémie Policajného zboru v Bratislave dňa 24. 5. 2016 : Zborník príspevkov. 1. vyd. Bratislava: Akadémia PZ, 196 s. ISBN 978-80-8054-702-8. 100 %.SLAŽANSKÝ, T., 2018. Biomechanika v tělesné výchově a sportu. Atletika I. [online]. 1. vyd. Liberec: TUL. 76 s. [vid. xx. yy. 2018].ISBN xxx. Dostupné z: https://publi.cz/eknihy/?book=xyz. 100 %.SLAŽANSKÝ, T., 2018. Biomechanika v tělesné výchově a sportu. Atletika II. [online]. 1. vyd. Liberec: TUL. xy s. [vid. xx. yy. 2018].ISBN xxx. Dostupné z: https://publi.cz/eknihy/?book=xyz. 100 %.Působení v zahraničí

Podpis datum

140

Page 141: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

C-I – Personální zabezpečeníVysoká škola Technická univerzita v LiberciSoučást vysoké školy Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickáNázev studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzděláváníJméno a příjmení Aleš Suchomel Tituly doc. PaedDr. Ph.D.Rok narození 1966 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do

kdy0631

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program

pp. rozsah 40 do kdy

0631

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programuZáklady kinantropologie - garant, přednášející Antropomotorika - garant, přednášející, cvičícíMetodologie výzkumu - garant, přednášející, cvičícíRaketové sporty - garant, cvičícíÚdaje o vzdělání na VŠ 2001: Ph.D., FTVS UK v Praze, Kinantropologie1989: PaedDr., PF Hradec Králové, Učitelství všeob. vzděl. předmětů pro 5.–12. roč., tělesná výchova - biologieÚdaje o odborném působení od absolvování VŠOd 2010: Akreditační komise MŠVVŠ Slovenské republiky pro oblast Vědy o sportu, člen stálé pracovní skupinyOd 2010: FP TUL, garance NMgr. studijního oboru Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠOd 2009: FTVS UK, FSpS MU a FTK UPOL, člen habilitačních komisí a komisí k doktorským zkouškámOd 2008: člen redakční rady časopisů Česká kinantropologie a Acta GymnicaOd 2008: FP TUL, člen vědecké radyOd 2008: FHV UMB Banská Bystrica, FSpS MU a FTVS UK v Praze, školitel doktorského studia (3 absolventi)Od 2007: FP TUL, garance Bc. studijního oboru Tělesná výchova se zaměřením na vzděláváníOd 2007: FP TUL, katedra tělesné výchovy, docent, od 2015 vedoucí katedryOd 2004: člen výkonného výboru České kinantropologické společnosti (2004–2008 vědecký sekretář)2014–2016: Úřad vlády ČR, RVVI, místopředseda panelu OVHP 03 SHVc – Společenské vědy1990–2007: FP TUL (VŠST), katedra tělesné výchovy, odborný asistent1989: ZŠ Komenského Ústí nad Orlicí, učitel tělesné výchovy a přírodopisuZkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních pracíObhájené bakalářské práce: 36Obhájené diplomové práce: 54Obhájené disertační práce: 3Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikacíKinantroplogie 2007 UK v Praze, FTVS WOS Scopus ostatníObor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 6 11 226

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům RUBÍN, L., SUCHOMEL, A. et al., 2017. Self-assessment of physical fitness in adolescents. Journal of Human Sport

and Exercise, vol. 12, no. 1, pp. 219-235. 30 %. IF2017 = 0,54.SUCHOMEL, A., RUBÍN, L., 2017. Úroveň tělesné zdatnosti u dětí z libereckého regionu v mezinárodním kontextu.

Studia Kinanthropologica, vol. XVIII, no. 1, pp. 41–53. 60 %.PELCLOVÁ, J., FRÖMEL, K., ŘEPKA, E., SUCHOMEL, A. et al., 2016. Is Pedometer-Determined Physical

Activity Decreasing in Czech Adults? Findings from 2008 to 2013.  International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 13, no. 10, http://doi.org/10.3390/ijerph13101040. 10 %. IF2016 = 2,101.

DYGRÍN, J., SUCHOMEL, A. aj. 2016. Sjezdové a běžecké lyžování. 1. vyd. Liberec: TU, 180 s. ISBN 80-7372-018-3. 30 %.

DYGRÍN, J., ČUŘÍKOVÁ, L., SUCHOMEL, A. aj. 2005. Lyžování. 1. vyd. Liberec: TU, 2005. 103 s. ISBN 80-7372-018-3. 25 %.

PELCLOVÁ, J., FRÖMEL, K., ŘEPKA, E., BLÁHA, L., SUCHOMEL, A. et al., 2016. Is pedometer-determined day-of-the-week variability of step counts related to age and BMI in Czech men and women aged 50 to 70 years? Acta Gymnica, vol. 46, no. 1, pp. 21-29. 10 %. IF2016 = 0,21.

RUBÍN, L., SUCHOMEL, A., KUPR, J., 2014. Aktuální možnosti hodnocení tělesné zdatnosti u jedinců školního

141

Page 142: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

věku, Česká kinantropologie, vol. 18, no. 1, pp. 11–22. 35 %.RUBÍN, L., SUCHOMEL, A., 2013. Test batteries assessing physical fitness in school-aged children in the Czech

Republic: A brief review.Scientific Review of Physical Culture, 2013, vol. 3, no. 4, pp. 96–102. 50 %.MITÁŠ, J. SUCHOMEL, A. et al., 2013. Self-reported physical activity in perceived neighborhood in Czech adults –

national study. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Gymnica, vol. 43, no. 2, pp. 23–30. 15 %.SUCHOMEL, A., 2011. A Comparison of Aerobic Capacity and Exercise Intensity in Selected Racket Sports.

Medicine and Science in Sports and Exercise, vol. 43, Suppl., p. 657. 100 %. IF2011 = 3,707.SUCHOMEL, A., 2010. A comparison of exercise intensity on different player levels in table tennis. International

Journal of Table Tennis Sciences, no. 6, pp. 79-82. 100 %. SUCHOMEL, A., 2010. Aerobic capacity and exercise intensity on different player levels in tennis. Sport Science

Review, vol. XIX, no. 1-2, pp. 21-30. 100 %. KUPR, J., RJABCOVÁ, H., SUCHOMEL, A., 2010. Metodika her méně rozšířených ve školní tělesné výchově. 1.

vyd. Liberec: TU. 93 s. ISBN 978-80-7372-621-8. 30 %.SUCHOMEL, A., 2006. Tělesně nezdatné děti školního věku (motorické hodnocení, hlavní činitelé výskytu, kondiční

programy). 1. vyd. Liberec: TU. 352 s. ISBN 80-7232-140-6. 100 %.Působení v zahraničíCooper Institute a Texas University, Dallas, USA, říjen/listopad 2003 (1 měsíc)Cooper Institute, Dallas, USA, říjen/listopad 2005 (1 měsíc)FHV UMB, Banská Bystrica, 2006–2011 (celkem 2 měsíce)Podpis datum

142

Page 143: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

C-I – Personální zabezpečeníVysoká škola Technická univerzita v LiberciSoučást vysoké školy Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickáNázev studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzděláváníJméno a příjmení Iva Šeflová Tituly PhDr. Ph.D.Rok narození 1976 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do

kdy0623

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. Program

pp. rozsah 40 do kdy

0623

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah- - -- - -Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programuFyziologie tělesných cvičení – garant, přednášející, cvičícíAtletika 1 – cvičícíAtletika 2 - cvičícíPsychomotorika – garant, cvičící

Údaje o vzdělání na VŠ 2005: Ph.D., FTVS UK, Kinantropologie2006: PhDr., FTVS UK1999: Mgr., FTVS UK, Učitelství pro střední školy, obor tělesná výchova a matematikaÚdaje o odborném působení od absolvování VŠOd 2012: FP TUL, KTV, odborný asistent2001-2013: FTVS UK, Laboratoř sportovní motoriky, vědecký pracovník2001–2012: Rakouská škola v Praze o.p.s., středoškolský učitel, ředitel české sekce

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních pracíObhájené bakalářské práce: 8Obhájené diplomové práce: 7

Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací- - - WOS Scopus ostatníObor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 3 20- - -Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům ŠEFLOVÁ, I., JANDOVÁ, S., MRÁZKOVÁ, K., HŮLA, L., HONCŮ, J. a K. KLEČKOVÁ. 2017. The Diagnostics

Possibilities od Anaerobic Power and Capacity by Using the Pedar Systém. ACC JOURNAL, vol. XXIII, no.1, pp. 7-13, ISSN 1803-9782. 80 %.

ŠEFLOVÁ, I., ĎOUBALOVÁ, E., KALFIŘT, L. a R. POLNICKÝ. 2017. Psychomotorická diagnostika u dětí školního věku. In PUPIŠ, Martin – PUPIŠOVÁ, Zuzana (eds.), Kondičný tréning v roku 2017. Část Športový trénink a diagnostika. Banská Bystrica: Slovenská asociácia kondičních trénerov, Univerzita Mateje Bela, pp. 196-201. ISBN 978-80-8141-165-6. 80 %.

ŠEFLOVÁ, I. 2014. Inovace výuky tělesné výchovy a sportu na fakultách TUL v rámci konceptu aktivního životního stylu - Pohyb a zdraví. Liberec: Technická univerzita. ISBN 978-80-7494-122-1. 100 %.

ŠEFLOVÁ, I., JANDOVÁ, S. aK. MRÁZKOVÁ. 2016. The Influence of Changes of Body Composition Parameters in the Recovery Period.ACC JOURNAL,vol. XXII, no.1. pp. 25-35, ISSN 1803-9782. 80 %.

ŠEFLOVÁ, I., JANDOVÁ, S., KOSOVÁ, E., HANUŠOVÁ, B. a MRÁZKOVÁ, K., 2015. Změny parametrů tělesného složení po akutním zatížení.Studia Sportiva. vol. 9, no. 1, s. 32-37. ISSN 1802-7679. 80 %.Působení v zahraničí2000–2001: Universität Konstanz, Německo, 1 rok2005: Universität Innsbruck, Rakousko, 2 měsíce2006: Universität Paderborn, Fakultät für Naturwissenschaften, Department Sport und Gesundheit, 1 měsícPodpis datum

143

Page 144: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

C-I – Personální zabezpečeníVysoká škola Technická univerzita v LiberciSoučást vysoké školy Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickáNázev studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzděláváníJméno a příjmení Petr Šifta Tituly PhDr. Ph.D.

Rok narození 1976 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy

0621

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program

pp. rozsah 40 do kdy

0621

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsahFakulta tělesné výchovy a sportu UK v Praze - odborný asistent pp. 4

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programuAnatomie 1 - garant, přednášející, cvičící Anatomie 2 - garant, přednášející, cvičící Obecná kineziologie - garant, přednášející, cvičící

Údaje o vzdělání na VŠ 2002: Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova v Praze, obor fyzioterapie - Mgr.2005: Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova v Praze, obor biomechanika - PhDr., Ph.D.Údaje o odborném působení od absolvování VŠOd 2017: odborný asistent na katedře zdravotní TV a tělovýchovného lékařství, FTVS, Univerzita Karlova v PrazeOd 2014: soukromá ordinace - léčba bolestí pohybového aparátuOd 2014: vedoucí Centra sportovní medicíny při Technické univerzitě v LiberciOd 2008: externí spolupráce se Strojní fakultou, Technická univerzita v Liberci – dohoda o pracovní činnostiOd 2007: odborný asistent na katedře tělesné výchovy, FP, Technická univerzita v LiberciOd 2005: externí spolupracovník měsíčníku Bazén a Sauna2005-2017: odborný asistent na katedře anatomie a biomechaniky, FTVS, Univerzita Karlova v Praze2004-2014: vedoucí fyzioterapeut v Nemocnici Jablonec nad Nisou na oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny2007-2008: odborný asistent Ústavu zdravotnických studií, Technická univerzita v Liberci2003-2005: odborný asistent na katedře anatomie a biomechaniky, FTVS, Univerzita Karlova v Praze2003-2004: externí spolupráce s cyklistickým silničním týmem APO – HERVIS SPORT, Rakousko2002-2004: City Med, s.r.o. – soukromé lékařské a rehabilitační centrum, fyzioterapeut2002-2003: externí fyzioterapeut pro MTB BIKING TEAM Česká Spořitelna

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních pracíObhájené bakalářské práce: 6Obhájené diplomové práce: 18Obhájené rigorózní práce: 0Obhájené disertační práce: 0Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatníObor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům ŠIFTA, P., 2009. Anatomie - Modelové otázky z anatomie. Liberec: TU Liberec. ISBN: 978-80-7372-511-2. 100 %.ŠIFTA, P., 2018. Obecná kineziologie. Liberec: TU Liberec (v tisku). 100 %.Recenzent pro časopis Journal of Sport Rehabilitation - IF 0,86Působení v zahraničí

Podpis datum

144

Page 145: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

C-I – Personální zabezpečeníVysoká škola Technická univerzita v LiberciSoučást vysoké školy Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickáNázev studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzděláváníJméno a příjmení Pavlína Vrchovecká Tituly PhDr. Ph.D.Rok narození 1967 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do

kdy0622

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program

pp. rozsah 40 do kdy

0622

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. Vztahu rozsah

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programuGymnastika 1- garant, cvičícíGymnastika 2- garant, cvičícíGymnastika 3- garant, cvičícíFyziologie člověka –garant, přednášející, cvičícíÚdaje o vzdělání na VŠ 2013: Ph.D., FTVŠ UK, Bratislava, Športová edukologia2014: PhDr., FTVS UK, Praha1991: Mgr., FTVS UK, Praha, učitelství TV-Bi, specializace – sportovní gymnastikaÚdaje o odborném působení od absolvování VŠOd 2003: FP TUL, katedra tělesné výchovy, odborný asistent1991-2003: GFXŠ Liberec, středoškolský učitel

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních pracíObhájené bakalářské práce: 18Obhájené diplomové práce: 19

Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikacíWOS Scopus ostatní

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 3

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům VRCHOVECKÁ, P., BARTOŠOVÁ, L., 2012. Monitoring of the Dependence of Muscle Strength Level on the Execution of Gymnastic Exercise Form in School Physical Education. In ACC Journa, 2012, roč. XVII, č. 2, s. 220-227. ISBN 978-80-247-1369-4. 70 %.VRCHOVECKÁ, P., BITTNER, V., STREŠKOVÁ, E., 2012.Application of Program for Development of Strength Abilities within School Physical Education. ACTA FACULTATIS EDUCATIONIS PHYSICAE UNIVERSITATIS COMENIANAE, PUBLICATIO LII/II. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. p. 37- 48. ISBN 978-80-223-3229-0. 70 %.VRCHOVECKÁ, P., BITTNER, V., STREŠKOVÁ, E., 2013. Impact of Strength Workout Program on Gymnastic Skills Adoption Level. České Budějovice: Studia Kinanthropologica. Vol. 14. No 1. p. 29 - 37. ISSN 1213-2101. 70 %.VRCHOVECKÁ, P., ŠKEŘÍKOVÁ, V., 2014. Kondiční výuka s netradičním gymnastickým náčiním a nářadím. 1. vyd. TU v Liberci, 96 s. ISBN 978-80-7494-119-1. 70 %.VRCHOVECKÁ, P., 2016. Gymstick. Pohyb je život. Metodická příloha 74, vol. 20., no 2. ISSN 1212-0669. 100 %.VRCHOVECKÁ, P., 2018. Fyziologie člověka. Studijní podpora - výběr z přednášek. Příprava pro tisk.

Působení v zahraničí

Podpis datum

145

Page 146: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

Přílohy C-I:

B) Personální zabezpečení - společná část studia

146

Page 147: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

C-I – Personální zabezpečeníVysoká škola Technická univerzita v LiberciSoučást vysoké školy Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickáNázev studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzděláváníJméno a příjmení Jan Berki Tituly Mgr. Ph.D.Rok narození 1981 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do

kdy1220

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program

pp. rozsah 40 do kdy

1220

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah----- ----- -----Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programuZpracování elektronických dokumentů – cvičícíÚdaje o vzdělání na VŠ 2016: Ph.D.,PdF JU, Informační a komunikační technologie ve vzdělávání2006: Mgr., FP TUL, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ, obory informatika a matematika Údaje o odborném působení od absolvování VŠOd 2005: FP TUL, odborný asistent2006–2008: Gymnázium a SOŠPg, Liberec, Jeronýmova; středoškolský učitelZkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních pracíObhájené bakalářské práce: 9Obhájené diplomové práce: 8Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací----- ----- ----- WOS Scopus ostatníObor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 2----- ----- -----Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům BERKI, J., 2016. Projektované, realizované a dosažené ICT kurikulum na základních školách. Disertační práce. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta. 100 %.BERKI, J., 2014. Co jsou to ty e-technologie ve výuce. In: BERKI, J. (ed.). Jak podpořit výuku e-technologiemi. Liberec: Technická univerzita v Liberci. s. 5–27. ISBN 978-80-7494-134-4. 100 %.BERKI, J., 2013. Study programs of training teachers of informatics in the Czech republic. In: Journal of Technology and Information Education [online]. 1/2013, Volume 5, Issue 1. s. 75–80. Dostupné z http://www.jtie.upol.cz/13_1.htm. ISSN 1803-6805. 100 %. RIV/46747885:24510/13:#0000945

Od 2017: člen řešitelského týmu projektu Podpora rozvoje informatického myšlení (v rámci OP VVV)Od 2016: člen programového výboru konference DIDINFOOd 2010: člen ICT panelu Národního ústavu pro vzdělávání (dříve VÚP) – příprava revizí informatického kurikula

Působení v zahraničí-----

Podpis datum

147

Page 148: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

C-I – Personální zabezpečeníVysoká škola Technická univerzita v LiberciSoučást vysoké školy Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickáNázev studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzděláváníJméno a příjmení Eva Břečková-Chalupová Tituly Mgr. Ph.D.Rok narození 1974 typ vztahu k VŠ DPP rozsah 7 do kdyTyp vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program DPP rozsah 7 do kdy

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsahČZU, Praha pp. 40Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programuPsychologie vývojová – přednášející, vedení seminářůÚdaje o vzdělání na VŠ 2012: Ph.D., Pedf UK Praha, pedagogická psychologieÚdaje o odborném působení od absolvování VŠOd 2017: ČZU Praha, odborná asistentka Od 2016: ZŠ sv. Augustina, Praha, školní psycholog, jpp.Od 2014: FP TUL, odborná asistentka s vědeckou hodností, jpp.2002-2017: PPP pro Prahu 10, psycholog, jpp.2001-2005: UIV, speciální pedagog, jpp.Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních pracíPočet vedených obhájených bakalářských prací: 3Počet vedených obhájených diplomových prací: 0Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatníObor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 15

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům JÍLKOVÁ, J., JIRSÁKOVÁ, J., CHALUPOVÁ, E., 2016. Kariérové poradenství ve Francii – inspirace pro Českou republiku. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 6, č. 3, s. 172-177. ISSN 1804-526X. 33 %.CHALUPOVÁ, E., 2013. Kariérové poradenství ve školství. In: VALENTOVÁ, L., a kol. Školní poradenství I. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, s. 83-103. ISBN 978-80-7290-710-6. 100 %.CHALUPOVÁ, E., 2009. Diagnostika specifických poruch učení u vysokoškoláků. In Vysokoškolské studium bez bariér. Liberec: Technická univerzita, s. 75-78. ISBN 978-80-7372-465-8. 100 %.CHALUPOVÁ, E., 2009. Diagnostika specifických poruch učení u adolescentů a dospělých osob. In: Prameny psychológie v európskom priestore. Bratislava: Stimul, s. 229-233. ISBN: 978-80-89236-74-9. 100 %.CIMLEROVÁ, P., POKORNÁ, D., CHALUPOVÁ, E., a kol., 2007. Diagnostika specifických poruch učení u adolescentů a dospělých osob. Praha: IPPP ČR. ISBN 978-80-86856-41-4. 33 %.POKORNÁ, D., CIMLEROVÁ, P., CHALUPOVÁ, E., RYNEŠOVÁ, R., 2006. Diagnostika specifických poruch učení u středoškoláků – zkouška Tiché čtení. In: KUCHARSKÁ, A., CHALUPOVÁ, E., eds. Specifické poruchy učení a chování. Praha: IPPP ČR, s. 80-82. ISBN: 80-86856-13-5. 25 %.Působení v zahraničíUniversité Paris 8 – Francie – 2001

Podpis datum

148

Page 149: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

C-I – Personální zabezpečeníVysoká škola Technická univerzita v LiberciSoučást vysoké školy Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickáNázev studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzděláváníJméno a příjmení Martina Čeřovská Tituly Mgr.Rok narození 1983 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do

kdy0623

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program

pp. rozsah 40 do kdy

0623

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programuNěmecký jazyk 1 – cvičícíNěmecký jazyk 2 – cvičící

Údaje o vzdělání na VŠ 2007: Mgr., FP TUL, učitelství německého a českého jazyka pro 2. stupeň základní školyzahájení studia v doktorském studijním programu specializace v pedagogice, obor didaktika cizího jazyka, 2013, MUNIÚdaje o odborném působení od absolvování VŠod 2007: FP TUL, odborný asistent 2006–2007: Institut für kulturelle Infrastruktur Sachsen, praktikantZkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních pracíObhájené bakalářské práce: 5Obhájené diplomové práce: 1 Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatníObor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům ČEŘOVSKÁ, M., 2014. Digitální předmět/obor - německý jazyk. In: BERKI, Jan (ed.). Jak podpořit výuku e-technologiemi. Liberec: Technická univerzita, s. 94-108. ISBN 978-80-7494-134-4. 100 %.ČEŘOVSKÁ, M., 2014. Osvojování němčiny jako L3 v kontextu mnohojazyčnosti. In: JANÍKOVÁ, Věra, PÍŠOVÁ, Michaela, HANUŠOVÁ, Světlana (ed.). Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům III. Brno: Masarykova univerzita, s. 125-141. ISBN 978-80-210-7568-9. 100 %.ČEŘOVSKÁ, M., 2015. Zur Rolle der Aussprache im Fremdsprachenunterricht: Ein historischer Überblick von der Grammatik-Überestzungsmethode bis heute. In: JANÍKOVÁ, Věra, ANDRÁŠOVÁ, Hana (ed.). Deutsch ohne Grenzen. Didaktik Deutsch als Fremdsprache. Brno: Masarykova univerzita, s. 88-107. ISBN 978-80-263-0943-7. 100 %.ČEŘOVSKÁ, M., 2015. Vliv českého a anglického jazyka na výslovnost němčiny jako druhého cizího jazyka: výsledky pilotáže. In: JANÍKOVÁ, Věra, PÍŠOVÁ, Michaela, HANUŠOVÁ, Světlana (ed.). Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům IV. Brno: Masarykova univerzita, s. 11-34. ISBN 978-80-210-8120-8. 100 %.ČEŘOVSKÁ, M., 2017. Výslovnost němčiny jako druhého cizího jazyka u žáků základních škol – metodologie a první výsledky. In: JANÍKOVÁ, Věra, HANUŠOVÁ, Světlana (ed.). Lingvisticky orientovaný výzkum v didaktice cizích jazyků. Brno: Masarykova univerzita, s. 11-36. ISBN: 978-80-210-8868-9. 100 %.Působení v zahraničíInstitut für kulturelle Infrastruktur Sachsen, SRN, praktikant, 2006–2007

Podpis datum

149

Page 150: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

C-I – Personální zabezpečeníVysoká škola Technická univerzita v LiberciSoučást vysoké školy Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickáNázev studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzděláváníJméno a příjmení Jindra Drábková Tituly Ing. PhD.Rok narození 1965 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do

kdy1221

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program

pp. rozsah 40 do kdy

1221

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu

Zpracování elektronických dokumentů - garant, cvičící

Údaje o vzdělání na VŠ 2006: Ph.D., Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií TUL, obor Technická kybernetika1990: vysvědčení o pedagogické způsobilosti, učitelství odborných předmětů pro střední školy, Výzkumný ústav inženýrského studia, ČVUT Praha1988: Ing., Fakulta elektrotechnická ČVUT Praha, obor Technická kybernetika

Údaje o odborném působení od absolvování VŠOd 2010: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, odborná asistentka s vědeckou hodností2001–2010: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií, odborná asistentka, od 2006 s vědeckou hodností1989–2001: Gymnázium a Sportovní gymnázium, Jablonec nad Nisou, učitelka informatiky a výpočetní techniky1988–1989: Gymnázium Budějovická, Praha, učitelka informatiky a výpočetní techniky

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních pracíObhájené bakalářské práce: 5Obhájené diplomové práce: 4

Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací----- ----- ----- WOS Scopus ostatníObor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 3 3----- ----- -----

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům DRÁBKOVÁ, J., 2016.Možné přístupy k výuce dětských programovacích jazyků. In: DidactIG, sborník příspěvků. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-189-4. 100 %.DRÁBKOVÁ, J., EŠNER, V., 2014. Innovation of subject concerning ICT at TUL. In: Proceedings of the 8th IMSCI 2014. Orlando: International Institute of Informatics and Systemics, s. 122–125. ISBN 978-1-941763-06-3. 50 %.DRÁBKOVÁ, J., 2014.Zpracování elektronických dokumentů. Liberec: Technická univerzita v Liberci.ISBN 978-90-7494-143-6. 100 %.PLÍVA, Z., DRÁBKOVÁ, J., KOPRNICKÝ, J., PETRŽÍLKA, L., 2014. Metodika zpracování bakalářských a diplomových prací. 2. upravené vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-049-1. 35 %.

Od 2017: člen řešitelského týmu projektu Podpora rozvoje informatického myšlení (v rámci OP VVV)Od 2018: člen řešitelského týmu projektu Podpora rozvoje digitální gramotnosti (v rámci OP VVV)Působení v zahraničí

Podpis datum

150

Page 151: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

C-I – Personální zabezpečeníVysoká škola Technická univerzita v LiberciSoučást vysoké školy Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickáNázev studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzděláváníJméno a příjmení Oto Dymokurský Tituly Mgr.Rok narození 1981 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy 0619Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp. rozsah 40 do kdy 0619

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programuPsychologie vývojová – vedení seminářůSociální psychologie a psychologie osobnosti – vedení seminářůÚdaje o vzdělání na VŠ 2008: Mgr., MU FSS, Brno, PsychologieÚdaje o odborném působení od absolvování VŠOd 2010: FP TUL, katedra pedagogiky a psychologie, odborný asistent2006-2010: PPP Boskovice, psycholog a metodik prevence Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních pracíPočet vedených obhájených bakalářských prací: 20Počet vedených obhájených diplomových prací: 16Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatníObor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům DYMOKURSKÝ, O., 2014. Školní metodik prevence na základní škole. In: KASPER, T., DYMOKURSKÝ, O., eds. Koncepce vzdělávání v současné kurikulární diskusi. Brno: Česká pedagogická společnost, s. 175-187. ISBN 978-80-905245-1-4. 100 %.DYMOKURSKÝ, O., 2012. Alternativy v českém školství pohledem účastníků kurzů zaměřených na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni základní školy. In: KASPER, T., ed. Reformní a alternativní aspekty vzdělávání – historické kontexty a současné příklady:sborník příspěvků v rámci projektu Moderní učitel. Liberec: Technická univerzita v Liberci, s. 130-139. ISBN 978-80-7372-834-2. 100 %.DYMOKURSKÝ, O., 2011. Reflexe současného stavu didaktiky elementárního čtení a psaní v české pedagogické diskusi. In: KASPER, T., ed. Aktuální koncepty a možnosti dalšího vzdělávání učitelů – interdisciplinární přístupy. Liberec: Technická univerzita v Liberci, s. 93-102. ISBN 978-80-7372-734-5. 100 %.další tvůrčí činnost:Sebezkušenostní dlouhodobý výcvik pro vedení problémových třídních kolektivů I. a II. (2010-2015)CAS 2 – zaškolení v užívání diagnostického nástroje (3/2018)Diagnostika míry školní připravenosti. Užívání MaTeRS – mapujícího testu školní připravenosti (12/2017)ACFS – zaškolení v užívání diagnostického nástroje (9/2016)Kurz seznamující s užíváním testu SON-R 2,5-7 (3/2008)Diagnostika inteligencie detí a dospievajúcich štandarizovanými testami (9/2007)Dětská tvořivost, její zjišťování a rozvíjení (12/2006)Konceptuální učení – příprava dětí se SVP na vstup do školy (8/2016)Jak pracovat s tématy migrace a identity (6/2016)Signály SPU na počátku školní docházky (5/2013)Metody vyučování čtení (1/2011)absolvované další vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování:Prevence v resortech jako součást jedné skládačky (9/2017)Prakticky a spolu III. (konference primární prevence) (3/2017)Vzdělávání v primární prevenci o krok dál (9/2012)Hry jako účinná prevence závislostních poruch u dětí a dospívajících (3/2008)Působení v zahraničí

151

Page 152: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

Podpis datum

C-I – Personální zabezpečeníVysoká škola Technická univerzita v LiberciSoučást vysoké školy Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickáNázev studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzděláváníJméno a příjmení Eva Fárková Tituly Mgr.Rok narození 1972 typ vztahu k VŠ DPP rozsah 4 do kdyTyp vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program DPP rozsah 4 do kdy

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programuSeminář osobnostního rozvoje – garant, cvičícíÚdaje o vzdělání na VŠ 2001: Mgr., FF UK Praha, PedagogikaÚdaje o odborném působení od absolvování VŠOd 2018: FP TUL, odborný asistent, jpp.Od 2017: Psychoterapeutické sanatorium Ondřejov Praha, arteterapeutka2017: Psychosomatická klinika Praha 6, arteterapeutka, jpp.2015-2017: Mateřské centrum Lewandulka, arteterapeutka arealizátorka výtvarných aktivit 2016-2017: Waldorfskámateřská škola Lesmír Liberec, lektorka, jpp.2016: Společnost Dolmen Liberec, arteterapeutka2014-2015: Psychoterapeutické centrum Lávka Praha, arteterapeutka 2004-2006: VŠ J.A.Komenského, výuka arteterapie, jpp.2001-2002: Soukromá veřejnoprávní akademie Trivis, vyučující psychologie, pedagogiky a společenských věd, jpp.2001-2004: Střední odborná škola sociální v Praze Bohnicích, vyučující speciální pedagogiky, jpp.2001-2006: Speciálně pedagogické centrum při Jedličkově ústavu v Praze, arteterapeutkaZkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních pracíPočet vedených obhájených bakalářských prací: 0Počet vedených obhájených diplomových prací: 0Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatníObor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům Vedení arteterapeutických seminářů (Psychoterapeutické sanatorium Ondřejov Praha, Psychosomatická klinika Praha 6, Mateřské centrum Lewandulka, Spolešnost Dolmen Liberec, Psychoterapeutické centrum Lávka Praha).Působení v zahraničíKomunitní centrum L'Arche-Quimper – Francie – 1997 – 2 měsíce

Podpis datum

152

Page 153: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

C-I – Personální zabezpečeníVysoká škola Technická univerzita v LiberciSoučást vysoké školy Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickáNázev studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzděláváníJméno a příjmení Jana Franková Tituly PhDr. Ph.D.Rok narození 1969 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy 0619Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program

pp. rozsah 40 do kdy 0619

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programuDidaktika obecná 1 – vedení seminářůPedagogické praktikum – cvičícíAsistenční praxe - cvičícíÚdaje o vzdělání na VŠ 2011: Ph.D., PedF UK Praha, PedagogikaÚdaje o odborném působení od absolvování VŠOd 2011: FP TUL, katedra pedagogiky a psychologie, odborný asistent s vědeckou hodností Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních pracíPočet vedených obhájených bakalářských prací: 8Počet vedených obhájených diplomových prací: 19Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatníObor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 11

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům články v časopisech:WERNEROVÁ, J., 2013. Hodnocení profesní přípravy studenty učitelství a jejich postoje k profesi. E-pedagogium, roč. 2013, č. 3, s. 24-37. ISSN 1213-7758. 100 %.WERNEROVÁ, J., 2010. Jak nahlížejí studenti učitelství na pedagogickou praxi na základních školách? Moderní WERNEROVÁ, J., 2009. Obtížnost profesních činností učitele z pohledu studentů učitelství, učitelů a oborových didaktiků. Pedagogická orientace, roč. 19, č. 3, s. 102-115. ISSN 1211-4669. 100 %.

příspěvky ve sbornících:WERNEROVÁ, J., 2014. Kurikulární reforma pohledem učitelů 1. stupně ZŠ. In KASPER, T., DYMOKURSKÝ, O., eds., Reforma vzdělávání v současné kurikulární diskusi. Brno: Česká pedagogická společnost, s. 215-222. ISBN 978-80-905245-1-4. 100 %.WERNEROVÁ, J., 2011. Motivy studentů k volbě studia učitelství. In BENDL, S., ZVÍROTSKÝ, M., eds., Místo vzdělávání v současné společnosti: paradigmata – ideje – realizace:sborník z 18. výroční konference České pedagogické společnosti konané ve dnech 16.-17. února 2011 v Praze. Brno: Tribun EU. ISBN 978-80-263-0046-5.WERNEROVÁ, J., 2011. Subjektivní obtížnost profesních činností studenta učitelství. In JANÍK, T. KNECHT, P., ŠEBESTOVÁ, S., eds., Smíšený design v pedagogickém výzkumu: sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Brno Masarykova univerzita, s. 143-148. 100 %.URBÁNEK, P., VOTOČKOVÁ, M., WERNEROVÁ, J., 2011. K metodologii zjišťování podmínek práce učitele. In JANÍK, T., KNECHT, P., ŠEBESTOVÁ, S., eds., Smíšený design v pedagogickém výzkumu: sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Brno Masarykova univerzita, s. 405-409. 30 %.WERNEROVÁ, J., 2010. Působení studentů učitelství na průběžné praxi z pohledu fakultních učitelů. In Vivat academia, vivant professores…:sborník příspěvků katedry pedagogiky a psychologie u příležitosti životního jubilea doc. PhDr. Václava Zemana, CSc. Liberec: Technická univerzita v Liberci, s. 81-89. ISBN 978-80-7372-576-1. 100 %.WERNEROVÁ, J., 2008. Realizace kurikulární reformy na 1. stupni základní školy pohledem studentů učitelství primárního vzdělávání. In NOVOTOVÁ, J., ed., Škola v dialogu kultury, pedagogiky a společnosti. Liberec: Technická univerzita v Liberci, s. 135-143. ISBN 978-80-7372-414-6. 100 %.příspěvky v zahraničních sbornících:WERNEROVÁ, J., 2013. Postoje studentů v oblasti identifikace k učitelské profesi. In KRAJČOVÁ. N., ŠUŤÁKOVÁ, V., eds., Učiteĺ na ceste k profesionalite:recenzovaný zborník vedeckých prác. Prešov: Prešovská univerzita, s. 85-92. ISBN 978- 80-555-0984-6. 100 %.

153

Page 154: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

WERNEROVÁ, J., 2008. Vnímání stupně odpovědnosti za žákovu školní úspěšnost studenty učitelství sekundárního vzdělávání. In KASÁČOVÁ, L., BENCOVÁ, K., eds., Klíma školy 21. storočia: zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Béla, s. 191-194. ISBN 978-80-8083-586-6. 100 %.Působení v zahraničí

Podpis datum

154

Page 155: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

C-I – Personální zabezpečeníVysoká škola Technická univerzita v LiberciSoučást vysoké školy Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickáNázev studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzděláváníJméno a příjmení Dagmar Grzinčič Tituly Mgr.Rok narození 1976 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 20 do

kdy0620

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program

pp. rozsah 20 do kdy

0620

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programuAnglický jazyk 1 – garant, cvičícíAnglický jazyk 2 – garant, cvičícíForms and Methods of Communication – garant, cvičící

Údaje o vzdělání na VŠ 2000: Mgr., UJEP Ústí nad Labem, anglický jazyk a literatura

Údaje o odborném působení od absolvování VŠOd 2016: FP TUL, lektor anglického jazyka 2001-2005: Gymnázium dr. Randy, Jablonec nad Nisou, učitel anglického jazyka 1999-2018: lektor v českých firmách a mezinárodních koncernech, lektor a překladatel

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací

Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikacíWOS Scopus ostatní

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 5 15 52

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům

Autor projektu jazykově vybavený učitel, Gymnázium dr. Randy 2005 – 2013 (celoživotní vzdělávaní ped. Pracovníků.)Autor projektu Multijazykové vzdělávaní – gymnázium Kremnica, Slovensko 2009-10.

Působení v zahraničí1997-1998 Case Western Reserve University, USA

Podpis datum

155

Page 156: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

C-I – Personální zabezpečeníVysoká škola Technická univerzita v LiberciSoučást vysoké školy Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickáNázev studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzděláváníJméno a příjmení Radka Harazinová Tituly PhDr. Ph.D.Rok narození 1976 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy 0621Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp. rozsah 40 do kdy 0621

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programuDějiny výchovy, vzdělávání a školství – vedení seminářůObecná pedagogika – vedení seminářů

Údaje o vzdělání na VŠ 2007: Ph.D., PedF UK Praha, Pedagogika

Údaje o odborném působení od absolvování VŠOd 2007: FP TUL, katedra pedagogiky a psychologie, odborná asistentka s vědeckou hodností

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních pracíPočet vedených obhájených bakalářských prací: 6Počet vedených obhájených diplomových prací: 10

Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikacíWOS Scopus ostatní

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům další činnost: mentor v ESF projektu „Podpora pregramotnosti v předškolním vzdělávání“ – 2017 - dosudspolupracovník oborových didaktiků v ESF projektu „Učitelem moderně“ – 2017 – dosud

Působení v zahraničíRoehampton Institute London – Velká Británie – 9/2000-2/2001

Podpis datum

156

Page 157: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

C-I – Personální zabezpečeníVysoká škola Technická univerzita v LiberciSoučást vysoké školy Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickáNázev studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzděláváníJméno a příjmení Lucie Hubertová Tituly Mgr. Ph.D.Rok narození 1972 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 32 do kdy 0622Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp. rozsah 32 do kdy 0622

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programuSociální psychologie a psychologie osobnosti – vedení seminářůÚdaje o vzdělání na VŠ 2017: Ph.D., FSS MU Brno, Psychologie vývojová Údaje o odborném působení od absolvování VŠOd 2017: FP TUL, katedra pedagogiky a psychologie, odborná asistentka s vědeckou hodností2014-2017: FP TUL, katedra pedagogiky a psychologie, odborná asistentka Od 2016: ZŠ Davle, školní psycholog, jpp.2009-2016: VOŠ JABOK, výuka psychologie, jpp.2009-2016: ETF UK Praha, odborný asistent, jpp.2009-2014: ZŠ Sázavská Praha 2, školní psycholog, jpp.2008-2009: PPP Prahazápad, psycholog2007-2008: Azylový dům Přemysla Pitra pro děti-Dům tří přání, psycholog a sociální pracovník 2005-2006: Společnost pro ranou péči, vedoucí Střediska rané péče PrahaZkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních pracíPočet vedených obhájených bakalářských prací: 5Počet vedených obhájených diplomových prací: 4Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatníObor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům HUBERTOVÁ, L., 2016. Jak uvažují nad svoji identitou mladé Vietnamky 1. a 2. generace žijící v ČR? E-psychologie, roč. 10, č. 2. s. 1-17. ISSN 1802-8853. 100 %.HUBERTOVÁ, L., 2014. Je na základní škole potřeba sociální pracovník? Listy sociální práce, roč. 2, č. 2, s. 6-7. ISSN 2336-2332. 100 %.HUBERTOVÁ, L., VORLOVÁ, M., 2014. Sociální pracovník na základní škole? Příspěvek z pohledu školního psychologa. In TRUHLÁŘOVÁ, Z., LEVICKÁ, K., eds.,Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, s. 171-175. ISBN 978-80-7435-359-8. 50 %.HUBERTOVÁ, L., 2014. Školní psycholog: Jaký význam má pro školu? Kazuistiky z praxe. Psychologie pro praxi, roč. 49, č. 1-2, s. 123-129. ISSN 1803-8670. 100 %.HUBERTOVÁ, L., 2014. Vliv sociálního a kulturního kontextu na formování identity u dospívajících imigrantů vietnamského původu v Severní Americe. E-psychologie, roč. 8, č. 1, s. 13-23. ISSN 1802-8853. 100 %.HUBERTOVÁ, L., 2012. Formování identity u adolescentů se zaměřením na adolescenty vietnamského původu žijící v ČR. In: MERTIN, V., KREJČOVÁ, L., eds. Škola jako místo setkávání…: sborník příspěvků z konference konané 30. března 2012. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 1-17. ISBN 978-80-7308-412-7. 100 %.

další činnost:odborný pracovník v ESF projektu „Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ“ (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000663)– 2017-2019tvůrce kurzů modulu Sociální práce s dětmi a rodinami – Práce se vztahy v dětské skupině a Psychosociální aspekty integrace dětí cizinců v rámci ESF projektu „Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ JABOK“ (CZ.2.17/3.1.00036073) – 7/2013-1/2015autor a realizátor komplexního projektu primární prevence pro 1. stupeň na ZŠ Sázavská, Praha „Bezpečná třída“ (0235/PK/2013 Prevence kriminality, MŠMT) – 1/2013-12/2013autor a realizátor projektu pro žáky ze třetích zemí na ZŠ Sázavská, Praha „Adaptace a akulturace dětí cizinců na ZŠ

157

Page 158: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

Sázavská“(20489-28/2010-27, MŠMT) – 9/2010-12/2010hlavní organizace a vedení odborného diskuzního setkání školních psychologů „Čím přispíváme škole a co potřebujeme pro profesní rozvoj?“ (Vyšší odborná škola JABOK, Praha, Rada pro rozvoj sociální práce RAROSP) – 2013organizace a vedení odborného diskuzního setkání „Spolupráce učitelů, výchovných pracovníků ZŠ a sociálních pracovníků OSPOD-možnosti a rizika, zkušenosti z praxe“ (Vyšší odborná škola JABOK, Rada pro rozvoj sociální práce RAROSP) – 2012

absolvované kurzy a semináře:Systemická psychoterapie – pětiletý výcvik akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví – 2005-2009Dynamic Systems Modeling (Saskia Kunnen, University of Groningen) – FSS MU – 2013Masterclass in NarrativeInquiry Methods (prof. David Hill) – FSS MU – 2012Kurz pro školní psychology a psychology PPP – Institut pedagogického a psychologického poradenství – 2008Působení v zahraničíKansas State University, College of Education, Department of Special Education, Counseling and Student Affairs – USA – vedoucí stáže prof. Kenneth Hughey – 9/2014, 11/2016

Podpis datum

158

Page 159: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

C-I – Personální zabezpečeníVysoká škola Technická univerzita v LiberciSoučást vysoké školy Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickáNázev studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání Jméno a příjmení Marek Janosik-Bielski Tituly Mgr.

Rok narození 1979 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy

0827

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program

pp. rozsah 40 do kdy

0827

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programuČeština pro praxi–vedení seminářů

Údaje o vzdělání na VŠ 2017: interní doktorand na ÚČJTK FF UK (projekt: Tomáš ze Štítného a jeho práce s jazykem: příspěvek k debatě o charakteru a specifikách štítenského jazyka, vedoucí práce: doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D., konzultant: Pavlína Rychterová, Ph.D.)2006:Mgr., FF UK, CJL

Údaje o odborném působení od absolvování VŠOd 2009: TU Liberec, odborný asistentOd 2017: účastník projektu „Česko-saská literární krajina. Interaktivní mapa s širokými možnostmi využití (LIS)“, č. proj. 100281889, doba řešení: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019, řešitel: Technische Universität Dresden, ved. proj.: Prof. Dr. Dr. h.c. Walter Schmitz2010–2013: člen týmu vyčleněného pro grant udělený Ministerstvem kultury ČR grantový projekt programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), Informační technologie ve službách jazykového kulturního bohatství (IT JAKUB), anotace, reg. číslo: DF12P01OVV028, řešitel-koordinátor: Ing. Martin Klíma2007–2013: ÚJČ AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka, odborný pracovník2007–2009: FF UK v Praze, externí pracovník2008–2009: KTF UK v Praze, externí pracovník

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních pracíObhájené bakalářské práce: 9 Obhájené diplomové práce: 2Obhájené disertační práce: 0Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatníObor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 9 18 221

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům

JANOSIK-BIELSKI, M., 2014. Transkripce staročeských textů. Varia. XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5.–7. december 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV. ČERNÁ, A. M. a kol., 2013.Výbor ze starší české literatury, druhé, doplněné vydání. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR. 8 %.

JANOSIK-BIELSKI, M., SVOBODOVÁ, A., VOLEKOVÁ, K., (eds.)., 2014. Sbírka kázání založených na legendách. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR. 80 %.

JANOSIK-BIELSKI, M. a kol. (eds.), 2014. Výbor ze staročeské prózy[audiokniha ve formátu MP3, OGG, WAV].

159

Page 160: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

Čte Marek Janosik-Bielski, Blanka Hejtmánková a Jindřich Kout. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka [cit. 8. 4. 2018]. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/audio/audiokniha/default.aspx?id=Vybor_ze_staroceske_prozy/MP3. (podíl: produkce, koordinace, příprava a namluvení doprovodných textů).

Působení v zahraničí

Podpis datum

160

Page 161: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

C-I – Personální zabezpečeníVysoká škola Technická univerzita v LiberciSoučást vysoké školy Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickáNázev studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzděláváníJméno a příjmení Richard Jedlička Tituly doc. PhDr. Ph.D.Rok narození 1954 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 28 do kdy 0621Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp. rozsah 28 do kdy 0621

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programuPsychologie obecná – garant, přednášejícíPsychologie vývojová – garant, přednášející, vedení seminářů

Údaje o vzdělání na VŠ 2002: Ph.D., FF UK Praha, PedagogikaÚdaje o odborném působení od absolvování VŠOd 2007: FP TUL, katedra pedagogiky a psychologie, docent 2008-2016: MUP, docent pedagogické psychologie 2004-2008: MŠMT, samostatný odborný pracovník 2002-2008: 1. LF UK Ústav teorie a praxe ošetřovatelství, externí vyučující 2001-2004: UIV, výzkumný pracovník 1995-2005: 3 LF UK Praha, katedra lékařské etiky a ošetřovatelství, externí vyučující1995-2004: FF UK Praha, katedra pedagogiky, externí vyučující 1993-2000: Školský úřad Praha 1, ředitel 1991-1993: Zdravotní zařízení Praha 13, psychoterapeut

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních pracíPočet vedených obhájených bakalářských prací: 8Počet vedených obhájených diplomových prací: 0Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikacípedagogická psychologie 2005 UK PdF, Praha WOS Scopus ostatníObor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 76

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům JEDLIČKA, R., KOŤA, J., SLAVÍK, J., 2018. Pedagogická psychologie pro učitele: psychologie ve výchově a vzdělávání. Praha: Grada. V tisku. 50 %.JEDLIČKA, R., 2017.Psychický vývoj dítěte a výchova: jak porozumět socializačním obtížím. Praha: Grada. ISBN 978-80-271-0096-5. 100 %.JEDLIČKA, R., 2016. Československá pedagogická psychologie ve službách socialistické pedagogiky. Historia scholastica, roč. 2, č. 2, s. 42-56. ISSN 1804-4913. 100 %.JEDLIČKA, R., a kol., 2015. Poruchy socializace u dětí a dospívajících: prevence životních selhání a krizová intervence. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-5447-5. 25 %.JEDLIČKA, R., 2014. Sto let vývoje českých učebnic pedagogické psychologie a kontexty jejich zrodu – obraz proměn v pojetí oboru. Pedagogika, roč. 64, č. 1, s. 5-33. ISSN 3330-3815. 100 %.JEDLIČKA, R., 2014. Podněty hlubinné psychologie pro rozvoj teorie výchovy výchovnou, převýchovnou a preventivní práci. In: JEDLIČKA, R., ed. Teorie výchovy – tradice, současnost, perspektivy. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-2412-9. 100 %.JEDLIČKA, R., 2012. Proměny a perspektivy pedagogicko-psychologické přípravy učitelů. In: KOHNOVÁ, J., ed. Profesní rozvoj učitelů a cíle školního vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, s. 91-98. ISBN 978-80-7290-625-3. 100 %.JEDLIČKA, R., 2012. Možnosti a úskalí při uplatňování poznatků z psychoanalýzy a psychoterapie v teorii výchovy a výchovné praxi. Pedagogika, roč. 62, č. 4, s. 370-386. ISSN 3330-3815. 100 %.JEDLIČKA, R., 2011. Výchovné problémy se žáky z pohledu hlubinné psychologie. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-788-6. 100 %

161

Page 162: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

JEDLIČKA, R., 2011. Pedagogická diagnostika, preventivně výchovná činnost a poskytování poradenských služeb ve škole. In: VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H., eds. Pedagogika pro učitele. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, s. 363-428. ISBN 978-80-247-3357-9. 100 %.JEDLIČKA, R., 2010. Aktuální úloha středisek výchovné péče při prevenci sociálně patologických jevů a poskytování poradenských služeb. Speciální pedagogika, roč. 20, č. 1, s. 32-50. ISSN 1211-2720. 100 %.JEDLIČKA, R., 2009. Podmínky vzniku a rozvoje školských zařízení zaměřených na soustavnou preventivně výchovnou činnost. Speciální pedagogika, roč. 19, č. 1, s. 1-16. ISSN 1211-2720. 100 %.JEDLIČKA, R., a kol., 2004. Děti a mládež v obtížných životních situacích: Nové pohledy na problematiku životních krizí, deviací a úlohu pomáhajících profesí. Praha: Themis. ISBN 80-7312-038-0. 30%.

výzkumné aktivity:Grantový projekt MSM 0021620862 Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2014.

legislativní aktivity:JEDLIČKA, R., a kol., 2007. Předkládací zpráva a Návrh Metodického pokynu upřesňujícího podmínky činnosti středisek výchovné péče č. j.: 14 744/2007-24. Věstník MŠMT ČR, roč. 63, č. 9, s. 4-19.JEDLIČKA, R., KUSÝ, M., SLAVÍKOVÁ I., a kol., 2006. Důvodová zpráva a Návrh vyhlášky o postupu při zjišťování psychické způsobilosti pedagogických pracovníků školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školských zařízení pro preventivně výchovnou péči a o podrobnostech o školení osob žádajících o akreditaci k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost (vyhláška o psychické způsobilosti pedagogických pracovníků). Sbírka zákonů, roč. 2006, částka 25. JEDLIČKA, R., KUSÝ, M., PILAŘ, J., a kol., 2005. Důvodová zpráva a Návrh vyhlášky č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče. Sbírka zákonů, roč. 2005, částka 161.Působení v zahraničí

Podpis datum

162

Page 163: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

163

C-I – Personální zabezpečeníVysoká škola Technická univerzita v LiberciSoučást vysoké školy Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickáNázev studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzděláváníJméno a příjmení Petr Jeřábek Tituly Mgr. Ph.D. Rok narození 1966 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do

kdy0622

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program

pp. rozsah 40 do kdy

0622

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programuSportovní a pohybové aktivity 1 - garant, cvičící Sportovní a pohybové aktivity 2 - garant, cvičící

Údaje o vzdělání na VŠ 2011: Ph.D., doktorský studijní program Športová edukológia, UMB Banská Bystrica1989: Mgr., magisterský studijní program, Učitelství TV a biologie, FTVS UK Praha

Údaje o odborném působení od absolvování VŠOd 2002: FP TUL, katedra tělesné výchovy, odborný asistentOd 1999: ČAS, trenér sportovního centra mládeže1999-2001: Sportovní gymnázium Jablonec, trenér1990-1997: ZŠ Dobiášova Liberec, učitel na ZŠ

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních pracíObhájené bakalářské práce: 25Obhájené diplomové práce: 27

Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikacíWOS Scopus ostatní

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 54

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům

JEŘÁBEK, P., 2014. Netradiční atletika ve všeobecné kondiční přípravě. Liberec: TU v Liberci. ISBN 978-80-7494-112-2. 100 %.

Působení v zahraničí

Podpis datum

Page 164: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

C-I – Personální zabezpečeníVysoká škola Technická univerzita v LiberciSoučást vysoké školy Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickáNázev studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzděláváníJméno a příjmení Jitka Josífková Tituly PhDr. Ph.D.Rok narození 1962 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy 0621Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp. rozsah 40 do kdy 0621

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programuPsychologie obecná – vedení seminářůPsychologie vývojová – vedení seminářůSociální psychologie a psychologie osobnosti - vedení seminářůÚdaje o vzdělání na VŠ 2016: Ph.D., FF UP Olomouc, pedagogická psychologie Údaje o odborném působení od absolvování VŠOd 2016: FP TUL, katedra pedagogiky a psychologie, odborná asistentka s vědeckou hodností 1994-2016: FP TUL, odborná asistentka 1986-1994: Školský úřad Praha (Střední pedagogická škola Praha a Střední odborné učiliště společného stravování, Ondříčkova), středoškolská učitelka Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních pracíPočet vedených obhájených bakalářských prací: 44Počet vedených obhájených diplomových prací: 63Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatníObor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům JOSÍFKOVÁ, J., 2011. Žák z úhlu pohledu poradenského psychologa a učitele. In Kam směřuje současný pedagogický výzkum:?: Sborník příspěvků XVIII. celostátní konference ČAPV, 7.-9. září 2010 [CD]. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7372-722-2. 100 %.JOSÍFKOVÁ., J., 2010. Škola z pohledu romského rodiče. In Sborník příspěvků: Vzdělávání menšin a multikulturní výchova v evropském kontextu: sborník příspěvků: 2. mezinárodní konference, 19.-20. listopad 2009 . Liberec: Liberecké romské sdružení, s. 105-109. 166 s. ISBN 978-80-903953-4-3. 100 %.JOSÍFKOVÁ, J., 2009. Romské dítě a psychologické vyšetření - pokus o zobecnění problematiky. In Sborník příspěvků – Multikulturalita a menšiny v evropském kontextu: 1. mezinárodní konference, 27.-28. listopad 2008, Liberec . Liberec: Liberecké romské sdružení, s. 87-92. 314 s. ISBN 978-80-903953-3-6. 100 %.JOSÍFKOVÁ., J., 2000. Aktivní sociální učení a některé možnosti jeho využití ve výchově. In: JURÁKOVÁ, M., ed., Primární protidrogová prevence: sborník pro metodiky primární prevence škol a školských zařízení . Liberec: Technická univerzita, Pedagogická fakulta, s. 97-113. ISBN 80-7083-455-2. 100 %.JOSÍFKOVÁ., J., 2000. Možnosti sociálně psychologického výcviku v primární prevenci. In: JURÁKOVÁ, M., ed., Primární protidrogová prevence: sborník pro metodiky primární prevence škol a školských zařízení . Liberec: Technická univerzita, Pedagogická fakulta, s. 21-27. ISBN 80-7083-455-2. 100 %.

další činnost:odborná praxe psycholožky ve Speciálně pedagogickém centru v Jablonci nad Nisou – 1996-2014přednášky pro asistenty pedagoga ve Speciálně pedagogickém centru v Jablonci nad Nisou v rámci poradenských dnůrecenzování projektu MŠMT Centra podpory inkluzivního vzdělávání s názvem Rozvoj spolupráce s mateřskými školami při aplikaci včasné péče (http://www.cpiv.cz/metodika-a-vyzkum.html ) účast na projektu prevence protidrogové výchovy MŠMT v rámci zaškolování učitelů do Minimálního preventivního programu pořádaného Pedagogickou fakultou Technické univerzity v Liberci – 2000-2002Působení v zahraničí

Podpis datum

164

Page 165: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

C-I – Personální zabezpečeníVysoká škola Technická univerzita v LiberciSoučást vysoké školy Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickáNázev studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzděláváníJméno a příjmení Jitka Jursová Tituly PaedDr. Ph.D.Rok narození 1963 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy 0622Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp. rozsah 40 do kdy 0622

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programuDidaktika obecná 1 – vedení seminářů Úvod do pedagogické praxe – vedení seminářů Vybrané praktické problémy výchovy ve školní praxi – vedení seminářůÚdaje o vzdělání na VŠ 2009: Ph.D., PedF UK Praha, Pedagogika Údaje o odborném působení od absolvování VŠOd 2009: FP TUL, katedra pedagogiky a psychologie, odborná asistentka s vědeckou hodností2000-2009: FP TUL, katedra pedagogiky a psychologie, odborná asistentka 1988-1997: ZŠ Hejnice, učitelka 1985-1988: ZŠ Hrádek nad Nisou, učitelkaZkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních pracíPočet vedených obhájených bakalářských prací: 34Počet vedených obhájených diplomových prací: 32Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatníObor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům JURSOVÁ, J., PICKOVÁ, H., URBÁNEK, P., 2016. Realita učitelských praxí v posledním desetiletí: posuny, stagnace, regres? ŠVEC, V., LOJDOVÁ, K., PRAVDOVÁ, B., eds., Učitelské praxe – současné poznatky a perspektivy. Brno: Masarykova univerzita, s. 8-16. ISBN 978-80-210-8274-8. 33 %.JURSOVÁ, J., 2015. Internet – a new environment for life and education (?). Slavonic Pedagogical Studies Journal – The Scientific Educational Journal, vol. 4, no. 2, pp. 259-271. ISSN 1339-8660. 100 %.JURSOVÁ, J., 2012. Čtenářská gramotnost v realitě současné české školy. In: KASPER, T., ed. Reformní a alternativní aspekty vzdělávání – historické kontexty a současné příklady: sborník příspěvků v rámci projektu Moderní učitel. Liberec: Technická univerzita v Liberci, s. 69-81. ISBN 978-80-7372-834-2. 100 %.JURSOVÁ, J., 2012. Informälni uceni v prostredi internetu. Zeszyty wydziału humanistycznego: Konteksty społeczno-kulturowe edukacji w wymiarze lokalnym i panadlokalnym. Jelenia Góra: Karkonoska panstwowa szkola wyzsza w Jeleniej Górze, s. 205-218. ISSN 2082-5862. 100 %.JURSOVÁ, J., 2011. Kyberprostor – prostředí pro výchovu? In: BENDL, S., ZVÍROTSKÝ, M., eds., Místo vzdělávání v současné společnosti: paradigmata - ideje - realizace: sborník z 18. výroční konference České pedagogické společnosti konané ve dnech 16.-17. února 2011 v Praze. Brno: Tribun EU. ISBN 978-80-263-0046-5. 100 %.JURSOVÁ, J., 2011. Tradiční a moderní zdroje informací v životě školáka. Duha, roč. 25, č. 2. ISSN 1804-4255. 100 %.JURSOVÁ, J., 2011. Studie o pedagogických praxích na vybraných učitelských fakultách v ČR. Technická univerzita v Liberci – Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. In: BENDL, S., a kol., Klinická škola: místo pro výzkum a praktickou přípravu budoucích učitelů. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, s. 226-246. ISBN 978-80-7290-517-1. 5 %.JURSOVÁ, J., 2010. Internet – prostor pro život a výchovu mladé generace. ACC Journal 2010, roč. 56, č. B, s. 83-92. ISSN 1803-9782. 100 %.Působení v zahraničí

Podpis datum

165

Page 166: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

C-I – Personální zabezpečeníVysoká škola Technická univerzita v LiberciSoučást vysoké školy Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickáNázev studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzděláváníJméno a příjmení Tomáš Kasper Tituly doc. PhDr. Ph.D.Rok narození 1974 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy 0626Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp. rozsah 40 do kdy 0626

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsahFF UK Praha jpp. 8Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programuDějiny výchovy, vzdělávání a školství – garant, přednášející, vedení seminářů Obecná pedagogika – garant, přednášejícíÚdaje o vzdělání na VŠ 2005: Ph.D., FF UK Praha, Pedagogika Údaje o odborném působení od absolvování VŠOd 2009: FP TUL, katedra pedagogiky a psychologie, docent2006-2009: FP TUL, katedra pedagogiky a psychologie, odborný asistent s vědeckou hodností2006-2018: SP Vychovatelství, SO Pedagogika volného času, bakalářský studijní obor, FP TUL 2015-2018: SP Vychovatelství, SO Vychovatelství, navazující magisterský studijní obor, FP TUL

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních pracíPočet vedených obhájených bakalářských prací: 23Počet vedených obhájených diplomových prací: 18Počet vedených obhájených disertačních prací: 2Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikacípedagogika 2009 UK PdF, Praha WOS Scopus ostatníObor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 4 1 30

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům členství: člen hodnotící komise Národního akreditačního úřadučlen vědecké rady Fakulty filozofické Univerzity Pardubicečlen oborové rady pedagogika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Prazeškolitel na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomoucičlen vědecké rady Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenskéhovypracovávání hodnotících stanovisek pro AK ČRčlen redakční rady časopisů Pedagogika a Historia scholasticačlen Německé společnosti pro výchovu a vzděláváníalumni členství v Německé akademické výměnné službě (DAAD) a švýcarské Scholarships for foreign scholars and artists (ESKAS )

monografie:KASPER, T., KASPEROVÁ, D., 2016. Německé mládežnické hnutí a spolky mládeže v ČSR v  letech 1918-1933. Praha: Academia. ISBN 978-80-200-2624-8.70 %.KASPER, T., 2008. Německé venkovské výchovné ústavy: analýza reformně pedagogického konceptu a příklad Svobodné školní obce v Litoměřicích v meziválečné ČSR. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-7290-351-1. 100 %.KASPER, T., 2007.Výchova či politika?: úskalí německého reformně pedagogického hnutí v Československu v letech 1918-1933. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-1410-6. 100 %.

články zahraniční (impact a scopus):KASPER, T., KASPEROVÁ, D., 2018. The Baťa Company in Zlín – a Shoe Company or a School Company? History of Education, vol. 47, no. 3., p. 321-348. ISSN 0046-760X. 50 %.KASPEROVÁ, D., KASPER, T., 2017. Exactness and Czech Pedagogy at the Break of the 19th and 20th Century.

166

Page 167: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

History of Education and Children’s Literature, vol. 12, no. 2, p. 343-358. ISSN 1971-1093. 50 %.KASPER, T., 2015. German youth in Czechoslovakia and the “struggle“ for a “new person and a new society“. History of Education and Children's Literature, vol. 10, no. 2, p. 9-22. ISSN 1971-1093. 100 %.KASPER, T., KASPEROVÁ, D., 2015. National, state and civic education in the Czech Lands of Austro-Hungarian Empire in Czechoslovakia after 1918. History of Education and Children's Literature, vol. 10, no. 1, p. 251-278. ISSN 1971-1093. 50 %.KASPER, T., KASPEROVÁ, D., 2013. Die berufliche und nationale Emanzipation der tschechischen Lehrerschaft im letzten Drittel des 19. Jhrs. Motive, Ziele, Erfahrungen Reflexionen. History of Education and Childrenś Literature, vol. 8, no. 1, p. 181-198. ISSN 1971-1093. 50 %.

další publikační výstupy k vyučovaným předmětům:KASPER, T., 2015. Profesionalizace učitelského vzdělávání v českých zemích v pozdním osvícenství. In: KASPER, T., PÁNKOVÁ, M., a kol., Učitel ve střední a jihovýchodní Evropě: profesionalizace učitelského vzdělávání: historické a systematické aspekty. Praha: Academia, s. 76-85. ISBN 978-80-200-2473-2. 100 %.KASPER, T., PÁNKOVÁ, M., 2015. Počátky učitelského vzdělávání v evropském kontextu. In: KASPER, T., PÁNKOVÁ, M., a kol., Učitel ve střední a jihovýchodní Evropě: profesionalizace učitelského vzdělávání: historické a systematické aspekty. Praha: Academia, s. 9-17. ISBN 978-80-200-2473-2. 50 %.KASPER, T., 2015. Výchova a vzdělávání v baťovském Zlíně v kontextu meziválečné české pedagogické teorie. In: PÁNKOVÁ, M., KASPEROVÁ, D., KASPER, T., a kol., Meziválečná školská reforma v Československu. Praha: Academia, s. 41-61. ISBN 978-80-200-2496-1. 100 %.KASPER, T., 2012. Alternativní a reformní pedagogika – historické exkurzy a aktuální kontexty. In: KASPER, T., ed., Reformní a alternativní aspekty vzdělávání - historické kontexty a současné příklady . Liberec: Technická univerzita v Liberci, s. 9-17. ISBN 978-80-7372-834-2. 100 %.KASPER, T., 2011. Vzdělávání učitelů v kontextu hlavních mezníků evropské vzdělávací politiky. In: KASPER, T., ed., Aktuální koncepty a možnosti dalšího vzdělávání učitelů – interdisciplinární přístupy . Liberec: Technická univerzita v Liberci, s. 9-19. ISBN 978-80-7372-734-5. 100 %.KASPER, T., KASPEROVÁ, D., 2008.Dějiny pedagogiky. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-2429-4. 50 %.

kapitoly v monografiích:KASPER, T., 2016. Die deutsche Jugendbewegung in der Tschechoslowakei 1918-1933. In BRENNER, C., BRAUN, K., KASPER, T., Hg., Jugend in der Tschechoslowakei. Konzepte und Lebenswelten (1918-1989). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, S. 25-59. ISBN 978-3-525-37311-8.100 %.KASPER, T., 2015. Lebenserneuerung - Karl Metzners Erziehungsprogramm für den Deutschböhmischen Wandervogel und die Freie Schulgemeinde Leitmeritz. In CONZE, E., RAPPE-WEBER, S., Hg., Ludwigstein: Annäherungen an die Geschichte der Burg. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, S. 337-360. ISBN 978-3-8470-0470-7.100 %.KASPEROVÁ, D., KASPER, T., PÁNKOVÁ, M., 2015. Meziválečná školská „příhodovská“ reforma – roviny zkoumání a metodologická východiska In PÁNKOVÁ, M., KASPEROVÁ, D., KASPER, T., a kol., Meziválečná školská reforma v Československu. Praha: Academia, s. 7-25. ISBN 978-80-200-2496-1.50 %.KASPER, T., 2014, Teorie výchovy české meziválečné pedagogické diskusi. In: JEDLIČKA, R., ed. Teorie výchovy – tradice, současnost, perspektivy. Praha: Karolinum, s. 35-48. ISBN 978-80-246-2412-9.100 %.

další:KASPER, T., 2017.Geschichte der Pädagogik im Curriculum der Lehrerausbildung für Grund- und Bürgerschulen (tschechisch-deutscher Vergleich: 1918–1939) – eine wissenschaftliche Disziplin im Dienste des Volkes, des Fortschrittes und der Sozialreform). Pedagogika, roč. 67, č. 4, s. 412-430. ISSN 0031-3815. 100 %.KASPER, T., 2017. Die Reform der Mittelschule in der Ersten Tschechoslowakei – soziale oder pädagogische Frage? Bildung und Erziehung, Vol. 70, No. 2, S. 183-196. ISSN 0006-2456. 100 %.KASPER, T., 2014. Vymezení obecné pedagogiky v české meziválečné pedagogické diskusi v ČSR. E-Pedagogium, roč. 13, č. 3, s. 43-52. ISSN 1213-7758.100 %.KASPER, T., 2013. Deutsche reformpädagogische Vereine in der Tschechoslowakei 1918 bis 1933 als ein Beispiel der pädagogischen Vernetzung. In: GRUNDER, H. U., HOFFMANN-OCON, A., METZ, P. Netzwerke in bildungshistorischer Perspektive. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, S. 197-202. ISBN 978-3-7815-1902-2.100 %.KASPER, T., 2012. Pedagogické myšlení moderny. In: KUDLÁČOVÁ, B., RAJSKÝ, A., eds. Európske pedagogické myslenie od antiky po modernu. Trnava: Typi Universitatis Trnaviensis a Veda, s. 45-55. ISBN 978-80-8082-336-8.100 %.KASPER, T., KASPEROVÁ, D., 2012. Lehrerbildung in der Tschechischen Republik – historische und aktuelle Aspekte. In Skiera, Ehrenhard, Nemeth, Andras. Lehrerbildung in Europa. Geschichte, Struktur und Reform. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, s. 219-238. 50 %.KASPER, T., 2012. Teorie výchovy a její postavení v Pedagogickém semináři FF UK v Praze v meziválečném období. Pedagogika, 2012, roč. 62, č. 4, s. 387-395. ISSN 0031-3815.100 %.

167

Page 168: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

Působení v zahraničídlouhodobé pobyty:Ruhr-Universität Bochum – Německo – 2005-2006 – člen mezinárodního kolegia Ost-West Kolleg po dobu tří měsíců, Universität Bochum Stiftung Mercator, Volkswagen Stiftung, řešené téma: Migrationen – Menschen und Ideen unterwegs im Europa der ModerneHerder-Institut Marburg – Německo – 2005 – tříměsíční vědecký pobytUniversität Zürich, Philosophische Fakultät, Pädagogisches Institut – Švýcarsko – 2004-2005 – vědecké působení v rámci vládního stipendia ESKASRuprecht-Karls-Universität Heidelberg, Erziehungswissenschaftliches Seminar – Německo – 2003-2004 – vědecký pobyt v rámci postgraduálního stipendia DAAD

výuka po dobu celého semestru na zahraniční univerzitě:Phillips-Universität Marburg, Fakultät für Gesellschaftswissenschaften und Philosophie, Institut für Europäische Ethnologie/Kulturwissenschaft – Německo – 2006 – koncepce, vedení a výuka předmětu k problematice česko-německých vztahů v oblasti vědy a školstvíHochschule Zittau/Görlitz – Německo – 2007 – koncepce, vedení a výuka předmětu dějin německého školství a výchovy v meziválečném Československu

krátkodobé pobyty na zahraničních univerzitách – ERASMUS pobyt a vyžádaný příjezd na přednášku:Universität Hamburg – Německo – 2017Trnavská univerzita v Trnave – Slovensko – 2016, 2017Univerza v Mariboru – Slovinsko – 2014, 2015Universität Potsdam – Německo – 2015Università degli Studi di Milano – Itálie – 2014Phillips-Universität Marburg – Německo – 2006, 2009, 2010, 2011

Podpis datum

168

Page 169: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

C-I – Personální zabezpečeníVysoká škola Technická univerzita v LiberciSoučást vysoké školy Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickáNázev studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzděláváníJméno a příjmení Dana Kasperová Tituly PhDr. Ph.D.Rok narození 1974 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy 0623Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp. rozsah 40 do kdy 0623

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programuDějiny výchovy, vzdělávání a školství – přednášející, vedení seminářůÚdaje o vzdělání na VŠ 2005: FF UK Praha, PedagogikaÚdaje o odborném působení od absolvování VŠOd 2005: FP TUL, katedra pedagogiky a psychologie, odborný asistent s vědeckou hodnostíZkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních pracíPočet vedených obhájených bakalářských prací: 8Počet vedených obhájených diplomových prací: 9Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatníObor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 5 1 34

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům monografie:KASPEROVÁ, D., 2018. Československá obec učitelská – v kontextu reformy učitelského vzdělávání (ŠVSP) a reformy školy. Praha: Academia. V tisku. 100 %.KASPER, T., KASPEROVÁ, D., 2016. Německé mládežnické hnutí a spolky mládeže v ČSR v  letech 1918-1933. Praha: Academia. ISBN 978-80-200-2624-8. 30 %.KASPEROVÁ, D., 2014. Erziehung und Bildung der jüdischen Kinder im Protektorat und im Ghetto Theresienstadt. Bad Heilbrunn: Verlag Klinghardt. ISBN 978-3-7815-1955-8. 100 %.KASPEROVÁ, D., 2014. Výchova průmyslového člověka a firma Baťa v meziválečném Zlíně. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-176-4. 100 %.KASPEROVÁ, D., 2010.Výchova a vzdělávání židovských dětí v protektorátu a v ghettu Terezín. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. ISBN 978-80-7308-327-4. 100 %.

články zahraniční (impact a scopus):KASPER, T., KASPEROVÁ, D., 2018. The Baťa Company in Zlín – a Shoe Company or a School Company? History of Education, vol. 47, no. 3., p. 321-348. ISSN 0046-760X. 50 %.KASPEROVÁ, D., KASPER, T., 2017. Exactness and Czech Pedagogy at the Break of the 19th and 20th Century. History of Education and Children’s Literature, vol. 12, no. 2, p. 343-358. ISSN 1971-1093. 50 %.KASPER, T., KASPEROVÁ, D., 2015. National, state and civic education in the Czech Lands of Austro-Hungarian Empire in Czechoslovakia after 1918. History of Education and Children's Literature, vol. 10, no. 1, p. 251-278. ISSN 1971-1093. 50 %.KASPEROVÁ, D., 2014. Problems and the course of education in Terezín Ghetto. History of Education and Childrens Literature, no. 1, p. 667-692. ISSN 1971-1093. 100 %.KASPER, T., KASPEROVÁ, D., 2013. Die berufliche und nationale Emanzipation der tschechischen Lehrerschaft im letzten Drittel des 19. Jhrs. Motive, Ziele, Erfahrungen Reflexionen. History of Education and Childrenś Literature, No. 1, J. 8, S. 181-198. ISSN 1971-1093. 50 %.

další publikační výstupy k vyučovaným předmětům:KASPEROVÁ, D., 2015. Metoda – obsah vzdělávání učitelů elementárních škol a nástroj školské osvícenské reformy In KASPER, T., PÁNKOVÁ, M., a kol., Učitel ve střední a jihovýchodní Evropě: profesionalizace učitelského vzdělávání: historické a systematické aspekty. Praha: Academia, s. 86-100. ISBN 978-80-200-2473-2. 100 %.KASPEROVÁ, D., 2015. Škola činná a společenská – rekonstrukce vnitřního života pokusné měšťanské školy ve Zlíně. In PÁNKOVÁ, M., KASPEROVÁ, D., KASPER, T., a kol., Meziválečná školská reforma v Československu. Praha:

169

Page 170: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

Academia, s. 180-204. ISBN 978-80-200-2496-1. 100 %.KASPEROVÁ, D., KASPER, T., PÁNKOVÁ, M., 2015. Meziválečná školská „příhodovská“ reforma – roviny zkoumání a metodologická východiska In PÁNKOVÁ, M., KASPEROVÁ, D., KASPER, T., a kol., Meziválečná školská reforma v Československu. Praha: Academia, s. 7-25. ISBN 978-80-200-2496-1. 33 %.KASPER, T., KASPEROVÁ, D., 2014. Emocionální a sociální rozvoj osobnosti žáka v kontextu procesu reflexivity. In Reforma vzdělávání v současné kurikulární diskusi. Brno: Česká pedagogická společnost, s. 135-143. ISBN 978-80-905245-1-4. 50 %.KASPEROVÁ, D., 2012. Otevřenost a uzavřenost reformně pedagogického hnutí. In: KASPER, T., ed. Reformní a alternativní aspekty vzdělávání – historické kontexty a současné příklady: sborník příspěvků v rámci projektu Moderní učitel. Liberec: Technická univerzita v Liberci, s. 18-27. ISBN 978-80-7372-834-2. 100 %.KASPEROVÁ, D., 2011. Koncepce M. Montessori - teorie a praxe v dalším vzdělávání učitelů. KASPER, T., ed., Aktuální koncepty a možnosti dalšího vzdělávání učitelů – interdisciplinární přístupy. Liberec: Technická univerzita v Liberci, s. 50-59. ISBN 978-80-7372-734-5. 100 %.KASPER, T., KASPEROVÁ, D., 2008. Dějiny pedagogiky. Praha: Grada. ISBN 80-7372-143-0. 50 %.

kapitoly v monografiích:KASPEROVÁ, D., 2016. Die „neue Schule“ und der neue Mensch“. Zlín als Laboratorium der Erziehungs- und Schulreform in der Ersten Tschechoslowakischen Republik. In BRENNER, C., BRAUN, K., KASPER, T., Hg., Jugend in der Tschechoslowakei. Konzepte und Lebenswelten (1918-1989). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, S. 181-207. ISBN 978-3-525-37311-8. 100 %.KASPEROVÁ, D., 2016. „Und wir streben höher“. Die Bemühungen der tschechischen und deutschen Lehrerschaft um die Hochschulbildung in der Zwischenkriegszeit in der Tschechoslowakei. In HOFFMANN-OCON, A., HORLACHER, R., Hg., Pädagogik und pädagogisches Wissen – Pedagogy and Educational Knowledge. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt, S. 171-190. ISBN 978-3-7815-2126-1. 100 %.

další:KASPEROVÁ, D., 2015. Historicko-pedagogický výzkum na stránkách časopisu Pedagogika v letech 1989−2014. Pedagogika, roč. 65, č. 4, s. 349-371. ISSN 0031-3815. 100 %.KASPEROVÁ, D., 2015. Child, Pupil, School and the Reform of Society – a Few Notes Regarding the Czechoslovakian Inter-War Pedagogical Reform Debatte. Pedagogika, roč. 65, č. 5, s. 487-501. ISSN 0031-3815. 100 %.KASPEROVÁ, D., 2014. Otázka proměnlivosti výchovných cílů v podobě mládežnického spolku Blau-Weiss. E-Pedagogium, roč. 13, č. 3, s. 53-62. ISSN 1213-7758. 100 %.KASPEROVÁ, D.,2013. Reflections on the focus of education in the Theresienstadt ghetto based on reports by Theresienstadt's educators. Studia paedagogica, vol. 18, no. 4, pp. 37-56. ISSN 1803-7437. 100 %.KASPEROVÁ, D., 2013. Die Lebensgeschichte von Petr Ginz und die Theresienstädter Erziehung im Spiegel der Zeitschrift „Vedem“. Retrospektiven in Sachen Bildung, No. 82, S. 1-18. ISSN 1019-2379. 100 %.KASPER, T., KASPEROVÁ, D., 2012. České učitelstvo na cestě k reformě školy. E-Pedagogium, roč. XI, č. 3, s. 22-34. ISSN 1213-7758. 50 %.KASPER, T., KASPEROVÁ, D., 2012. Lehrerbildung in der Tschechischen Republik – historische und aktuelle Aspekte. In Skiera, Ehrenhard, Nemeth, Andras. Lehrerbildung in Europa. Geschichte, Struktur und Reform. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, S. 219-238. 50 %.Působení v zahraničíDlouhodobé pobyty:Universität Augsburg – Německo – 9/2017 – 11/2017 - Deutscher akademischer Austauschdienst (DAAD) pobyt pro vědce a vysokoškolské pedagogy v rámci programu Research Stays for University Academics and Scientists 2017Ruhr-Universität Bochum – Německo – 2017 – členka mezinárodního kolegia Ost-West Kolleg po dobu 3 měsíců, Universität Bochum Stiftung Mercator, Volkswagen Stiftung, řešené téma Migrationen. Menschen und Ideen unterwegs im Europa der Moderne.

Výuka po dobu celého semestru na zahraniční univerzitě:Phillips-Universität Marburg, Fakultät für, Gesellschaftswissenschaften und Philosophie, Institut für Europäische Ethnologie/Kulturwissenschaft – Německo – 2015-2016 – koncepce, vedení a výuka předmětu Alltag im Ghetto Theresienstadt v zimním semestruHochschule Zittau/Görlitz – Německo –2014/2015 – koncepce, vedení a výuka předmětu Erziehung und Ausbildung im Ghetto Theresienstadt v letním semestru

Krátkodobé pobyty na zahraničních univerzitách – ERASMUS pobyt a vyžádaný příjezd na přednášku:Trnavská univerzita v Trnave – Slovensko – 2016Univerzita Komenského v Bratislave – Slovensko – 2015Universität Potsdam – Německo – 2014

170

Page 171: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

Università degli Studi di Milano – Itálie – 2014Univerza v Mariboru – Slovinsko – 2014Universität Klagenfurt – Německo – 2013Philipps-Universität Marburg – Německo – 2012

Zahraniční pobyty v základním studiu:Humboldt Universität Berlin – Německo – 2007/08Universität Zürich – Švýcarsko – 2007

Soukromé badatelské pobyty v doktorském studiu:Universität Zürich – Švýcarsko – 2004-2006Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg – Německo – 2003-2004

Podpis datum

171

Page 172: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

C-I – Personální zabezpečeníVysoká škola Technická univerzita v LiberciSoučást vysoké školy Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickáNázev studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzděláváníJméno a příjmení Simona Kiryková Tituly PhDr. Ph.D.Rok narození 1971 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy 0622Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp. rozsah 40 do kdy 0622

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programuPsychologie vývojová – vedení seminářůÚvod do pedagogické praxe – vedení seminářůVybrané praktické problémy výchovy ve školní praxi – vedení seminářůÚdaje o vzdělání na VŠ 2004: Ph.D., FF UK Praha, Pedagogika 2000: Konservatorium Wien Privatuniversität, absolutorium hra na cembalo Údaje o odborném působení od absolvování VŠOd 2007: ZUŠ Liberec, učitelka hry na klavír a cembalo Od 2004: FP TUL, katedra pedagogiky a psychologie, odborná asistentka s vědeckou hodností 1998-2004: FP TUL, katedra pedagogiky a psychologie, odborná asistentka 1997-1998: Sociálně právní akademie a vyšší odborná škola v Liberci, učitelka psychologie 1996-1997: Střední rodinná škola v Liberci, učitelka psychologie Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních pracíPočet vedených obhájených bakalářských prací: 26Počet vedených obhájených diplomových prací: 14Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatníObor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům KIRYKOVÁ, S., 2011. Multikulturní výchova jako součást profesní přípravy českých učitelů a učitelek. In: KASPER, T., ed. Aktuální koncepty a možnosti dalšího vzdělávání učitelů – interdisciplinární přístupy. Liberec: Technická univerzita v Liberci, s. 20-32. ISBN 978-80-7372-734-5. 100 %.KIRYKOVÁ, S., 2010. Potřebnost multikulturního vzdělávání z pohledu českých učitelů. In: Sborník příspěvků: Vzdělávání menšin a multikulturní výchova v evropském kontextu. Liberec: Liberecké romské sdružení, s. 63-66. ISBN 978-80-903953-4-3.KIRYKOVÁ, S., 2004. České menšinové školství ve Vídni – tradice a současnost (1868-2004). In: Mezinárodní konference Všeobecné vzdělávání pro všechny. Praha: Pedagogické muzeum J. A. Komenského, s. 187-198. ISBN 80-901461-7-1.KIRYKOVÁ, S., 1999. Interkulturní výchova v zemích integrující se Evropy. In: Vědecká pojednání IV-2. Liberec: Technická univerzita v Liberci, s. 71-76. ISBN 80-7083-354-8.

další tvůrčí činnost:vedení klíčových aktivit v ESF projektu „Učitelem moderně a odborně“koordinování didaktického modulu v ESF projektu „Podpora pregramotností v předškolním věku“tvorba a realizace kurzů DVPP pro učitele mateřských škol v rámci ESF projektu „Vzdělávejme společně děti předškolního věku“tvorba a realizace akreditovaných kurzů DVPP pro učitele mateřských škol v rámci ESF projektu „Živá škola – škola životem pro život“tvorba a realizace akreditovaných kurzů DVPP pro učitele základních a středních škol v rámci ESF projektu „Moderní učitel – pedagogické kurzy pro učitele základních a středních škol Libereckého kraje“mezinárodní kooperace, tvorba a realizace vzdělávacích programů podporovaných EU (Sokrates) v letech 1998-2005Působení v zahraničíUniverzita Komenského v Bratislave – Slovensko – 2010 – přednášky v rámci mobility ErasmusUniversity of Joensuu – Finsko – 2003 – vedení a realizace třítýdenního intenzivního programu Harmony (Erasmus)

172

Page 173: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

Technische Universitaet Dresden – Německo – 2001-2003 – účast a výuka v třítýdenním intenzivním programu BRIDGES (Erasmus)EHSAL Brusel – Belgie – 2004 – účast a výuka v třítýdenním intenzivním programu (rasmus)Bilingvní obecná a sekundární škola „Školského spolku Komenský ve Vídni“ – Rakousko – 2001 -2003 – katalogizace archivního materiálu

Podpis datum

173

Page 174: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

C-I – Personální zabezpečeníVysoká škola Technická univerzita v LiberciSoučást vysoké školy Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickáNázev studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzděláváníJméno a příjmení Jan Konfršt Tituly Mgr.

Rok narození 1988 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 10 do kdy

0618

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program

pp. rozsah 10 do kdy

0618

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programuAnglický jazyk 1 - cvičící Anglický jazyk 2 - cvičící

Údaje o vzdělání na VŠ 2015: Mgr., Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1, Učitelství pro střední školy, obory Angličtina a Informatika

Údaje o odborném působení od absolvování VŠOd 2015: FP TUL, odborný asistentOd 2013: ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, učitel

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací

Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikacíWOS Scopus ostatní

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům

Působení v zahraničí

Podpis datum

174

Page 175: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

C-I – Personální zabezpečeníVysoká škola Technická univerzita v LiberciSoučást vysoké školy Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickáNázev studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzděláváníJméno a příjmení Václav Lábus Tituly Mgr. Ph.D.Rok narození 1978 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do

kdy1223

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program

pp. rozsah 40 do kdy

1223

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programuČeština pro praxi – garant, vedení seminářů

Údaje o vzdělání na VŠ 2012: Ph.D., FF UK, filologie – český jazyk2002: Mgr., FP TUL, učitelství pro 2. stupeň ZŠ, český jazyk – anglický jazyk

Údaje o odborném působení od absolvování VŠOd 2003: FP TUL, odborný asistent s vědeckou hodností 2003–2004: SPŠS Liberec, učitel anglického jazykaZkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních pracíObhájené bakalářské práce: 26Obhájené diplomové práce: 3

Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikacíWOS Scopus ostatní

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 3 1

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům PACOVSKÁ, J., LÁBUS, V., ŠKODOVÁ, S., 2017. Co lze „vyčíst z ruky“ aneb somatické frazémy v proměnách času. Časopis: Bohemistyka, roč. XVII, č. 2, s. 103–114. ISSN 1642-9893. 33 %.ŠKODOVÁ, S., PACOVSKÁ, J., LÁBUS, V., 2017. Reflexe proměn užívání češtiny na základě korpusu zpravodajského vysílání Českého rozhlasu v letech 1969–2005. Nová Čeština doma a ve světě, č. 1, s. 62–73. ISSN 1805-367X. 33 %.LÁBUS, V., 2016. Archiv Českého rozhlasu a jeho využití pro onomastiku. Acta onomastica, roč. LVI, s. 140–146. ISSN 1211-4413. ISBN 978-80-86496-96-2. 100 %.LÁBUS, V., 2015. Vlastní jména v mluvnici. In: ULIČNÝ, O. et al. Preliminária k moderní mluvnici češtiny. Olomouc: UPOL, s. 72–86. ISBN 978-80-244-4667-7. 100 %.LÁBUS, V., 2014. Poznámky k tzv. mikrostrukturním vztahům v onymii. In: MINÁŘOVÁ, D., J. SOCHOROVÁ a E. ZÍTKOVÁ, eds. Teoretické a komunikační aspekty proprií. Brno: Masarykova univerzita, s. 47–52. ISBN 978-80-210-6631-1. 100 %.LÁBUS, V. K variantnosti vlastních jmen. In: Studie k Moderní mluvnici češtiny. 4, Dynamika českého lexika a lexikologie. Olomouc: UPOL, 2013, s. 153–164. 100 %.KUCHAŘOVÁ, M., ŠKODOVÁ, S., ŠEPS, L., LÁBUS, V.,NOUZA, J., BOHÁČ, M., 2013. On the Quantitive and Qualitative Speech Changes of the Czech Radio Broadcasts News within Years 1969–2005. In:HABERNAL, I. a V. MATOUŠEK, eds. Text, Speech, and Dialogue. 16th International Conference, TSD 2013, Pilsen, Czech Republic, September 1–5, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 8082. Berlin–Heidelberg: Springer-Verlag, 2013, s. 360–368. 16 %.LÁBUS, V., 2012.Atyp v cihle aneb O jednom progresivním způsobu neologizace.Naše řeč, roč. 95, s. 187–197. ISSN 0027-8203. 100 %.Působení v zahraničí

Podpis datum

175

Page 176: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

C-I – Personální zabezpečeníVysoká škola Technická univerzita v LiberciSoučást vysoké školy Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickáNázev studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzděláváníJméno a příjmení Nikola Mizerová Tituly Mgr. Ph.D.Rok narození 1977 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do

kdy0623

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program

pp. rozsah 40 do kdy

0623

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah-

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programuNěmecký jazyk 1 – garant, cvičícíNěmecký jazyk 2 – garant, cvičící

Údaje o vzdělání na VŠ 2007: Ph.D., FF UPOL, německá filologie, německá literatura 2002: Mgr., FF UPOL, německá filologie

Údaje o odborném působení od absolvování VŠod 2006: FP TUL, odborný asistent2004-2006: FF UPOL, interní doktorand

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních pracíObhájené bakalářské práce: 3Obhájené diplomové práce: 3Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatníObor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti 2

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům MIZEROVÁ, N., 2014. Die Groteske in der deutschen Literatur aus den Böhmischen Ländern. Wuppertal: Arco. ISBN 978-3-938375-51-8. 100 %. MIZEROVÁ, N., 2018. Žánr grotesky v německy a česky psané literatuře. In: Šámal, Petr et al. Literární kronika první republiky. Praha: AV ČR a Památník národního písemnictví. 5 %. (kapitola byla přijata a prošla redakční úpravou, kniha v přípravě) http://ucl.cas.cz/cs/component/content/article/244-uncategorised/2521-spolecne-stoleti).MIZEROVÁ, N., 2016. Der Verlust der Dialogizität als translatologisches Problem. In: KRÄTZSCHMAR, Wilfried, NOVOTNÝ, Pavel (ed.). Poesie in Bewegung. Dresden: Thelem, s. 97-109. ISBN 978-3-945363-32-4. 8 %.MIZEROVÁ, N., 2015. Eine Marginalie: Comic-Adaptionen von literarischen Texten am Beispiel von David Z. Mairowitz und Nicolas Mahler. In: Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache, no. 1, s. 36-45. ISSN 1803-4411. 15 %.MIZEROVÁ, N., 2016 (překlad): BALL, Hugo. Útěk z doby. Praha: RUBATO. ISBN: 978-80-87705-50-6. 100 %.Působení v zahraničí

Podpis datum

176

Page 177: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

C-I – Personální zabezpečeníVysoká škola Technická univerzita v LiberciSoučást vysoké školy Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickáNázev studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzděláváníJméno a příjmení Christopher Muffett Tituly M.A.

Rok narození 1961 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy

0622

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program

pp. rozsah 40 do kdy

0622

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programuAnglický jazyk 1 - cvičící Anglický jazyk 2 - cvičící

Údaje o vzdělání na VŠ 1986: Postgraduate Certificate of Education, University of Wales,Aberystwyth , Teaching English as a foreign language1982: Master of Arts <M.A>: The University of Edinburgh, Edinburgh, English literature and languageÚdaje o odborném působení od absolvování VŠOd 2015: Technical university of Liberec, Czech Republic, assistant professor

2005, 2004 and 2003: International University of Japan, Japan, Niigata, assistant professor

1998 to 2008: Skola Glowna Handlowa, Poland, Warsaw, assistant professor

1998 to 2008: Polonia university, Czestochowa, assistant professor

1992 to 1993: Fulbright exchange teacher, USA, Milwaukee, Wisconsin, teacher

1990 to 1996: Clovenstone Primary school, Scorland, Edinburgh, teacher

1986 to 1990: St Philips Cof E primary school, England, Bradford. Teacher

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních pracíObhájené bakalářské práce: Obhájené diplomové práce: 1

Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikacíWOS Scopus ostatní

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům Korektura odborných textů:

DOLEŽAL, I., HES, L., KAUSIK, B., 2018.A non-destructive single plate method for measurementof thermal resistance of polymer sheets and fabrics. Liberec: TUL.

KARÁSKOVÁ, N., S. 2017. An Overview of Problematic Features of English Phonology for Czech Learners of English. Liberec: TUL.

PETROVIČ, F., MURGAŠ, F., RYBANSKÝ, L., 2017. Long-term development of life satisfaction: no correlation with the development of economic variables. Does the Easterlin’s paradox apply, or is there an explanation incultural geography? Liberec: TUL.

MALÁ, M., 2017. What is Not in Grammar Books. Liberec: TUL.

ŠIMŮNKOVÁ, R., 2017. English present participles and gerunds functioning as adverbials and their translations into Czech.Liberec: TUL.

177

Page 178: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

Umělecká činnost v anglickém jazyce:

2017: ENGLISH CHRISTMAS CONCERT. Komorní sbor FP TUL, studenti TUL, příprava, režie, realizace. Kostel Sv. Antonína Velikého, Liberec.

2018: DARK TIMES IN BEAUTIFUL PLACES. Komorní sbor FP TUL, studenti TUL, příprava, režie, realizace. Síň Petra Ebena, Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové

2018: DARK TIMES IN BEAUTIFUL PLACES. Komorní sbor FP TUL, studenti TUL, příprava, režie, realizace. Aula Rectora, KPSW, University og Jelenia Góra

2018: DARK TIMES IN BEAUTIFUL PLACES. Komorní sbor FP TUL, studenti TUL, příprava, režie, realizace. Auditorium, Waterfront Building, University of Suffolk

Působení v zahraničí

Podpis datum

178

Page 179: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

C-I – Personální zabezpečeníVysoká škola Technická univerzita v LiberciSoučást vysoké školy Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickáNázev studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání Jméno a příjmení František Murgaš Tituly RNDr. Ph.D.

Rok narození 1954 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy

0619

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program

pp. rozsah 40 do kdy

0619

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programuKvalita života - garant, přednášející, cvičící

Údaje o vzdělání na VŠ 2009: Ph.D.,Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Geografie1980: RNDr., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Geografie1978: Mgr., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Geografie

Údaje o odborném působení od absolvování VŠOd 2012: FP TUL, Katedra geografie, odborný asistent 2007- 2009: Pedagogická fakulta KU, Ružomberok, Katedra geografie, odborný asistent

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních pracíObhájené bakalářské práce: 11Obhájené diplomové práce: 7Obhájené disertační práce: -

Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikacíWOS Scopus ostatní

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 11 8 75

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům MURGAŠ, F., 2016. Základy humánní geografie 2. Ekonomická geografie. Liberec: Technická univerzita v Liberci. CD-ROM. ISBN 978-80-7494-285-3.MURGAŠ, F., KLOBUČNÍK, M., 2016. Municipalities and Regions as Good Places to Live: Index of Quality of Life in the Czech Republic. Applied Research in Quality of Life, 11(2), pp. 553-570. ISSN 1871-2584.MURGAŠ F., KLOBUČNÍK, M., 2016. Does the quality of a place affect well-being? Ekológia, 35(3), pp. 224-239. ISSN 1335-342X. MURGAŠ, F., KLOBUČNÍK, M. 2016. Community Well-Being or Quality of Place? A Few Notes and Their Application in Czech Republic. In: Kraeger, P., Cloutier, S. & Talmage, C. (ed.) New Dimensions in Community Well-Being, pp. 29-60. ISBN 978-3-319-55407-5. Cham: Springer. MURGAŠ, F., 2016. Geographical conceptualization of quality of life. Ekológia, 35(4), pp. 309-319. ISSN 1335-342X.Působení v zahraničíUniverzita Komenského v Bratislavě, Slovensko, 2013, 1 měsíc.

Podpis datum

179

Page 180: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

C-I – Personální zabezpečeníVysoká škola Technická univerzita v LiberciSoučást vysoké školy Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickáNázev studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzděláváníJméno a příjmení Magda Nišponská Tituly PhDr. Ph.D.Rok narození 1973 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy 0622Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp. rozsah 40 do kdy 0622

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programuPsychologie obecná – přednášející, vedení seminářůSociální psychologie a psychologie osobnosti – garant, přednášejícíÚdaje o vzdělání na VŠ 2007: Ph.D., SAV Ústav experimentálnej psychológie Bratislava, Obecná psychologie Údaje o odborném působení od absolvování VŠOd 2007: FP TUL, katedra pedagogiky a psychologie, odborná asistentka s vědeckou hodností 2005-2007: katedra pedagogiky a psychologie, odborná asistentka Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních pracíPočet vedených obhájených bakalářských prací: 19Počet vedených obhájených diplomových prací: 34Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatníObor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům NIŠPONSKÁ, M., ROUTKOVÁ, B., 2018. Využití tvořivé narativity učitelem pro podporu osobnostního růstu žáků 1. stupně. In: DŽUKA, J., ed., Kvalita života v kontexte chudoby. Prešov: Psychologický ústav Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. V tisku. 70 %.NIŠPONSKÁ, M., 2017. K významu sdílení osobní minulosti pro narativní identitu.Historia scholastica, roč. 3, č. 2, s. 79-94. ISSN 2336-680X. 100 %.NOVOTOVÁ, J., NIŠPONSKÁ, M., 2017. Sebehodnocení a hodnocení profesních kompetencí studentů učitelství na souvislých pedagogických praxích. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 7, č. 1, s. 54-73. ISSN 1804-526X. 50 %.ROZKOVCOVÁ, A., NIŠPONSKÁ, M., 2015. Covey´s Professional Habits in Czech Elementary and Lower-secondary Novice Teachers. E-pedagogium, no. 4, p. 33-45. ISSN 1213-7758. 50 %.ZÁVORA, J., NIŠPONSKÁ, M., 2008. Principy fenomenologické reflexe výtvarného projevu jedince se systemickým přesahem. In: Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií. Bratislava: Stimul, s. 153-158. ISBN 978-80-89-236-29-9.50 %.NIŠPONSKÁ, M., URBÁNEK, P., 2007. Analýza klimatu učitelských sborů ZŠ: kvalitativní sonda. In: JANDOVÁ, R., ed. Svět výchovy a vzdělávání v reflexi pedagogického výzkumu: recenzovaný sborník. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, s. 101-108. ISBN 978-80-7394-061-4. 50 %.NIŠPONSKÁ, M., ZÁVORA, J., 2007. Fenomenologická reflexe výtvarného projevu jedince se systemickým přesahem. Referenční příspěvek z přednášky na 1. mezinárodním workshopu na téma “Intuitivní výtvarná tvorba” v Benešově nad Ploučnicí, pořádaného ZŠ v Benšově nad Ploučnicí a KVU PF UJEP v Ústí nad Labem. Dostupné z: http://www.zsbnpl.cz/web/doc/Fenomenologická reflexe výtvarného projevu.doc . 50 %.NIŠPONSKÁ, M., 2007. K fenomenologii osobního růstu, In: KIRCHNER, J., LOUKA, O., eds. Prožitek – zážitek – zkušenost: sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 21.-23.4.2006 v Ostrově [CD]. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně a Asociace psychologů sportu České republiky. ISBN 978-80-7044-849-6. 100 %.NIŠPONSKÁ, M., 2007. Vnutorný priestor jako domov uprostřed premenlivého sveta. In: HELLER, D., MERTIN, V., SOBOTKOVÁ, I., eds. Psychologické dny 2006: prožívání sebe a měnícího se světa: sborník z konference 24. Psychologické dny7.-9. září 2006, Olomouc [CD]. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, katedra psychologie ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností. ISBN 978-80-7308-185-0. 100 %.

mezinárodní projekt:ELLIOT, K., LINHARDT, M., NIŠPONSKÁ, M. – Mezinárodní projekt společné online výuky ve spolupráci s katedrou psychologie a duševního zdraví, University of Augusta, Maine, USA. Společný předmět “Personal Growth”. Výuka probíhá v

180

Page 181: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

reálném čase online, prostřednictvím nových informačních a mediálních technologií (konferenční skype, hangouts). Studenti ze dvou států absolvují společný předmět a spolupracují na zadaných úkolech. V letním semestru akademického roku 2017/2018 pobyt prof. Kennetha Elliotta na TUL v trvání 2 měsíců v rámci Erasmu, realizován projekt společné výuky.Působení v zahraničí

Podpis datum

181

Page 182: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

C-I – Personální zabezpečeníVysoká škola Technická univerzita v LiberciSoučást vysoké školy Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickáNázev studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzděláváníJméno a příjmení Jitka Novotová Tituly PhDr. Ph.D.Rok narození 1963 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy 0622Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp. rozsah 40 do kdy 0622Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programuObecná pedagogika – přednášející, vedení seminářůÚvod do pedagogické praxe – vedení seminářůVybrané praktické problémy výchovy ve školní praxi – vedení seminářůÚdaje o vzdělání na VŠ 2002: Ph.D., PedF UK Praha, Pedagogika Údaje o odborném působení od absolvování VŠOd 2002: FP TUL, katedra pedagogiky a psychologie, odborná asistentka s vědeckou hodností 2011-2012: NIDV, lektorka vzdělávání dospělých1989-2002: FP TUL, katedra pedagogiky a psychologie1987-1988: PF UJEP Ústí nad Labem, odborná asistentka Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních pracíPočet vedených obhájených bakalářských prací: 11Počet vedených obhájených diplomových prací: 24Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatníObor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům NOVOTOVÁ, J., NIŠPONSKÁ, M., 2017. Sebehodnocení a hodnocení profesních kompetencí studentů učitelství na souvislých pedagogických praxích. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 7, č. 1, s. 54-73. ISSN 1804-526X. 50 %.NOVOTOVÁ, J., HAVRANCOVÁ, K., MÜLLEROVÁ, B., 2015. Výzkum profesních kompetencí studentů učitelství v závěru jejich studia. In ŠAFRÁNKOVÁ, D., PODROUŽEK, L., SLOWIK, J., eds., Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogického výzkumu: sborník z XXIII. konference ČAPV konané ve dnech 16. -18. září 2015 v Plzni [CD - ROM]. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. ISBN 978-80-261-0551-0. 50 %.NOVOTOVÁ, J., 2014. Vliv nových technologií na vzdělávání a možnosti jejich zavádění ve výuce. In: BERKI, J., ed., Jak podpořit výuku e-technologiemi. Liberec: Technická univerzita v Liberci, s. 28-33. ISBN 978-80-7494-134-4. 100 %.NOVOTOVÁ, J., 2008. Výzkum kompetencí učitelů na 2. stupni základní školy. In: NOVOTOVÁ, J., ed. Škola v dialogu kultury, pedagogiky a společnosti. Liberec: Technická univerzita v Liberci, s. 186-206. ISBN 978-80-7372-414-6. 100 %.NOVOTOVÁ, J., 2008. Výzkum učitelských kompetencí. In: SVATOŠ, T., DOLEŽALOVÁ, J., eds. Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy: sborník sdělení 16. konference ČAPV: Pedagogická fakulta UHK 2.-4. září 2008. Hradec Králové: Gaudeamus, s. 268-282. ISBN 978-80-7041-287-9. 100 %.NOVOTOVÁ, J., 2008. Kompetence učitelů v primární škole. In: FRANIOK, P., KNOTOVÁ, D., eds. Učitel a žák v současné škole: sborník z 15. Konference České pedagogické společnosti. Brno: Masarykova univerzita, s. 263-271. ISBN 978-80-210-4752-5. 100 %.

Působení v zahraničí

Podpis datum

182

Page 183: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

C-I – Personální zabezpečeníVysoká škola Technická univerzita v LiberciSoučást vysoké školy Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickáNázev studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzděláváníJméno a příjmení Jan Picek Tituly prof. RNDr. CSc.

Rok narození 1965 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy

1231

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program

pp. rozsah 40 do kdy

1231

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programuBakalářská práce 1 - garant Bakalářská práce 2 - garant Údaje o vzdělání na VŠ 1997: CSc., MFF UK, Pravděpodobnost a matematická statistika1989: RNDr., MFF UK, Pravděpodobnost a matematická statistika

Údaje o odborném působení od absolvování VŠOd 2012: FP TUL, katedra aplikované matematiky, profesorOd 2011: FP TUL, garance NMgr. a doktorského studijního programu Aplikovaná matematika2001–2012: FP TUL, katedra aplikované matematiky, docent1992–2001: FP TUL, katedra matematiky, odborný asistent 1989–1992: ČSÚ Jablonec nad Nisou, analytikZkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních pracíObhájené bakalářské práce: 5Obhájené diplomové práce: 3Obhájené disertační práce: 2Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikacíAplikovaná matematika 2001 OU Ostrava WOS Scopus ostatníObor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 206 226 Nesl.Aplikovaná matematika 2012 OU OstravaPřehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům LSTIBUREK, M., BITTNER, V., HODGE, G. R., PICEK, J., MACKAY, T. F., 2018. Estimating Realized Heritability in Panmictic Populations. Genetic, 208(1), s. 89-95, ISSN 0016-6731. 25 %.ŠIMKOVÁ, T., PICEK, J., 2017. A Comparison of L-, LQ-, TL-moment and Maximum Likelihood High Quantile Estimates of the GPD and GEV Distribution. Communications in Statistics - Simulation and Computation,46(8), s. 5991-6010. ISSN 0361-0918. 40 %.JUREČKOVÁ, J., KOUL, H., NAVRÁTIL, R., PICEK, J., 2016. Behavior of R-Estimators under Measurement Errors. Bernoulli,22(2), s. 1093-1112. ISSN 1350-7265. 25 %.JUREČKOVÁ, J., PICEK, J., 2014.Averaged Regression Quantiles. In: Contemporary Developments in Statistical Theory. Heidelberg: Springer-Verlag, s. 203-216. ISBN 978-3-319-02651-0. 50 %.JUREČKOVÁ, J., SEN, P. K., PICEK, J., 2013.Methodological Tools in Robust and Nonparametric Statistics. Boca Raton: CRC Press. ISBN 978-1-4398-4068-9. 33 %.

University of Lisbon, Portugalsko, říjen 2002 – únor 2003University of Neuchâtel, Švýcarsko, únor 1999Université libre de Bruxelles, Belgie, červen – červenec 1997Podpis datum

183

Page 184: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

C-I – Personální zabezpečeníVysoká škola Technická univerzita v LiberciSoučást vysoké školy Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickáNázev studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzděláváníJméno a příjmení Helena Picková Tituly Mgr.Rok narození 1969 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy 0620Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp. rozsah 40 do kdy 0620

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programuAsistenční praxe – garant, cvičícíPedagogické praktikum – garant, cvičícíÚvod do pedagogické praxe – garant, vedení seminářů Vybrané praktické problémy výchovy ve školní praxi – garant, vedení seminářůÚdaje o vzdělání na VŠ 1992: Mgr., UJEP PdF, Ústí nad Labem, Učitelství pro 1. stupeň ZŠOd 2013: doktorské studium, PedF UK Praha, Pedagogika Údaje o odborném působení od absolvování VŠOd 2013: FP TUL, katedra pedagogiky a psychologie, odborná asistentka 1992-2013: ZKŠ a ZŠ Na Šumavě, Jablonec nad Nisou, učitelkaZkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních pracíPočet vedených obhájených bakalářských prací: 9Počet vedených obhájených diplomových prací: 2Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatníObor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům PICKOVÁ, H., 2017. Proč moje děti nechodí do mateřské školy. Přístup rodičů, jejichž rozhodování neomezuje socioekonomické znevýhodnění. Orbis Scholae, roč. 11, č. 1, s. 51-69. ISSN 1802-4637. 100 %.PICKOVÁ, H., 2017. Jaké děti nechodí do mateřské školy? ACC Journal, roč. 23, č. 3, s. 79-88. ISSN 1803-9782. 100 %.JURSOVÁ, J., PICKOVÁ, H., URBÁNEK, P., 2016.Realita učitelských praxí v posledním desetiletí: posuny, stagnace, regres? ŠVEC, V., LOJDOVÁ, K., PRAVDOVÁ, B., eds., Učitelské praxe – současné poznatky a perspektivy. Brno: Masarykova univerzita, s. 8-16. ISBN 978-80-210-8274-8. 33 %.PICKOVÁ, H., 2014. Volba základní školy. In: OPÁLKOVÁ, M., HOMOKY, V., NEŠNĚROVÁ, P., eds., Metodologické přístupy v pedagogických a psychologických výzkumech edukace: recenzovaný sborník z X. ročníku doktorské konference konané dne 19. května 2014 v Praze. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-7290-822-6. 100 %.PICKOVÁ, H., PICEK, J., 2014. Partial correlation based on L-comoments.In: International Conference Compstat – Book of Abstracts. Geneve: s.n., p. 22. 50 %.Působení v zahraničí

Podpis datum

184

Page 185: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

C-I – Personální zabezpečeníVysoká škola Technická univerzita v LiberciSoučást vysoké školy Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickáNázev studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzděláváníJméno a příjmení Michal Podzimek Tituly PaedDr. ICLic. Th.D. Ph.D.Rok narození 1970 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy 0620Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp. rozsah 40 do kdy 0620Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac.

vztahurozsah

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programuFilosofie a etika – garant, přednášejícíÚdaje o vzdělání na VŠ 2014: Ph.D., PF KU Ružomberok, SK, oborová didaktika2012: PaedDr., PF KU Ružomberok, SK, pedagogické vědy2000: Th.D., KUL Lublin, PL, kanonické právo 1999: ICLic., KUL Lublin, PL, kanonické právo1997: Mgr., KTF UK, katolická teologieÚdaje o odborném působení od absolvování VŠOd 2005: FP TUL, odborný asistent2012–2016: FP TUL, proděkan pro studium2014–2016: FP TUL, vedoucí Katedry sociálních studií a speciální pedagogiky1997–1999: Biskupské gymnázium Varnsdorf, středoškolský učitel - výuka předmětu Základy společenských věd1996–1997: Základní škola Antonína Bratršovského, Jablonec nad Nisou, - učitel na ZŠ - výuka předmětu EtikaZkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních pracíObhájené bakalářské práce: 30Obhájené diplomové práce: 15Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatníObor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 5 10 30

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům PODZIMEK, M., 2018.Holistický přístup skrze theonomii; In.:Psychosom: psychosomatická medicína1/2018 s. 42-53 [online]. Liberec: Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci. ISSN 1214-6102. 100 %.PODZIMEK, M., 2016. The crisis of Effectiveness of Education in postmodern age. In. 3rd International Multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts – SGEM 2016, Education and Educational Research, Sofia, Bulgaria, s. 1069-1074, ISBN 987-619-7105-72-8, ISSN 2367-5659. 100 %.PODZIMEK, M., 2015. Smysl tázání: filosofický rámec otázky ve věku subhumanismu. In. PODZIMEK, M. a kol., Tázání ve výchově a sociálních vědách. Liberec: TUL, s. 30-40, ISBN 978-80-7494-260-0. 10 %.PODZIMEK, M., 2015. Spiritualita v době sekularizace. Liberec: TU v Liberci. 168 s. ISBN  978-80-7494-240-2. 100 %.PODZIMEK, M., 2014. Výchova, spiritualita a duchovní krize západní civilizace. In: JEDLIČKA, R. a kol. Teorie výchovy – tradice, současnost, perspektivy. Praha: Karolinum, s. 85–107. ISBN: 978-80-246-2412-9. 5 %.Působení v zahraničíStudijní a výzkumné pobyty1992 (srpen–říjen): Studio di Facolta di Diritto Canonico, Pontificia Universita Gregoriana, Roma, ITALIA

Podpis datum

185

Page 186: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

C-I – Personální zabezpečeníVysoká škola Technická univerzita v LiberciSoučást vysoké školy Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickáNázev studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzděláváníJméno a příjmení Kateřina Portmann Tituly Mgr. Ph.D.Rok narození 1976 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do

kdy2022

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program

pp. rozsah 40 do kdy

2022

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu Rozsah

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programuReflexe dějin v současnosti – garant, přednášející

Údaje o vzdělání na VŠ 2006: Ph.D., UHK, FF – Historický ústav 2002: Mgr., UJEP Ústí nad Labem, katedra historie: Učitelství dějepisu pro střední školy 2000: Bc., UJEP Ústí nad Labem, katedra historie: Kulturně historická regionalistka

Údaje o odborném působení od absolvování VŠOd r. 2003: odborná asistentka (od r. 2006 s vědeckou hodností) na katedře historie FP TUL

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních pracíObhájené bakalářské práce: 28Obhájené diplomové práce: 23

Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikacíWOS Scopus ostatní

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 38

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům Publikační činnost:PORTMANN, K., 2017. Liberec po druhé světové válce. Únor 1948 a padesátá léta 20. století. Od Charty 77 k „sametové revoluci“. Od nesvobody ke svobodě. „Sametová revoluce“ v Liberci, in: MELANOVÁ, Miloslava et al.: Liberec, Praha, Lidové noviny, s. 326–358, 409–429, ISBN 978-80-7422-484-3. 100 %.

Další profesní činnost:Od 2018, odborný spolupracovník projektu GAČR „Nejisté mandáty. Volby a jejich legitimizace v českých zemích a Československu 1848–1939“ (GA ČR, č. 16-11252S).Spoluřešitelka grantového projektu MŠMT zřízeného pro veřejné vysoké školy k připomínce významných státních výročí v roce 2018: „Kulatá výročí československých dějin“.SGS (2017–2018): „Místa paměti“ – po stopách bývalých libereckých spoluobčanů.SGS (2012–2013): Aktivity tajných služeb na československo-rakouských hranicích v letech 1945–1989“.2013–2014 – spoluřešitelka projektu Žité dějiny (pamětnická setkání v Liberci) (Vzdělávací nadace Jana Husa, program Cursus Innovati, http://khi.fp.tul.cz/cs/veda-avyzkum/studentske-projekty/zite-dejiny [29. 3. 2018]).2011–2013, spoluřešitelka projektu „Die Rolle der tschechoslowakischen Geheimdienste in Österreich 1945–1989“ (Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgen – Forschung).Působení v zahraničíStudijní stáž na UNI Klagenfurt (LS 2002).Výuka na UNI Klagenfurt v rámci programu Erasmu (1 měsíc, ZS 2002/3, 1 měsíc LS 2003/2004).Výzkumný pobyt – stipendium Rakouské národní knihovny: Vídeň (DÖW – listopad 2005, DÖW – říjen, listopad 2008).Výzkumný pobyt na Heinrich Heine Universität Düsseldorf (DAAD, leden–únor 2006).

186

Page 187: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

Výzkumný pobyt – v rámci SGS TU v Liberci 2011: Vídeň, Štýrský Hradec (Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgen – Forschung, Österreichische Nationalbibliothek, LS 2010/11, ZS 2010/2011 – krátkodobé pobyty, celkem 2 měsíce).Habilitační stipendium Aktion (Rakousko): Vídeň, Štýrský Hradec (ZS 2014).Podpis datum

187

Page 188: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

C-I – Personální zabezpečeníVysoká škola Technická univerzita v LiberciSoučást vysoké školy Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickáNázev studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzděláváníJméno a příjmení Andrea Rozkovcová Tituly Mgr. Ph.D.Rok narození 1975 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy 0622Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp. rozsah 40 do kdy 0622Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programuDějiny výchovy, vzdělávání a školství – vedení seminářůObecná pedagogika – vedení seminářůÚvod do pedagogické praxe – vedení seminářůVybrané praktické problémy výchovy ve školní praxi – vedení seminářůÚdaje o vzdělání na VŠ 2006: Ph.D., FF UK Praha, PedagogikaÚdaje o odborném působení od absolvování VŠOd 2006: FP TUL, katedra pedagogiky a psychologie, odborná asistentka s vědeckou hodností 2004-2012: Active Languages jazyková škola, učitelka anglického jazyka, metodička pro jazykové vzdělávání dospělých, supervizorka kvality výuky

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních pracíPočet vedených obhájených bakalářských prací: 17Počet vedených obhájených diplomových prací: 6

Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikacíWOS Scopus ostatní

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům URBÁNEK, P., ROZKOVCOVÁ, A., PICEK, J., JURSOVÁ, J., NOVOTOVÁ, J., PICKOVÁ, H., 2017. Učitelský sbor ZŠ: Profesní potenciál ve specifické organizaci. In: GREGAR, A., HORÁK, M., eds., Sborník příspěvků z 16. ročníku mezinárodní konference Psychologie práce a organizace konané ve dnech 24. – 25. května 2017 ve Zlíně. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, s. 577-585. ISBN 978-80-7454-714-0. 15 %.URBÁNEK, P., PICEK, J, JURSOVÁ, J., NOVOTOVÁ, J., PICKOVÁ, H., ROZKOVCOVÁ, A., 2017. Výzkum učitelských sborů ZŠ: potenciál výběrových šetření, problematika výběru a vstupu do terénu. In: ŽLÁBKOVÁ, I., NOHAVOVÁ, A., NAJMONOVÁ, M., KUČERA, D., eds., Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu: sborník z XXIV. konference České asociace pedagogického výzkumu konané ve dnech 15.-16. září 2016 v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. 15 %.ROZKOVCOVÁ, A., URBÁNEK, P., 2017. Fluktuace učitelů: Vybrané zahraniční teorie a výzkumné přístupy. Studia paedagogica, roč. 22, č. 3, s. 25-40. ISSN 1803-7437. 70 %.ROZKOVCOVÁ, A., NIŠPONSKÁ, M., 2015. Covey´s Professional Habits in Czech Elementary and Lower-secondary Novice Teachers. E-pedagogium, no. 4, p. 33-45. ISSN 1213-7758. 50 %.ROZKOVCOVÁ, A., 2014. Psychohygiena učitele jako zástupce pomáhající profese založená na bázi sebeřízení a prevenci vzniku distresu. In: DYMOKURSKÝ, O., KASPER, T., eds., Vybrané praktické aspekty kurikulární reformy v českém vzdělávání. Brno: Česká pedagogická společnost, s. 49-60. ISBN 978-80-905245-2-1. 100 %.ROZKOVCOVÁ, A., 2014. Pojem výchova v pedagogice a andragogice. E-pedagogium, č. 3, s. 92-103. ISSN 1213-7758. 100 %.

Působení v zahraničí

Podpis datum

188

Page 189: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

C-I – Personální zabezpečeníVysoká škola Technická univerzita v LiberciSoučást vysoké školy Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickáNázev studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání Jméno a příjmení Dana Slánská Tituly Ing. Ph.D.Rok narození 1955 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do

kdy0618

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program

pp. rozsah 40 do kdy

0618

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programuZpracování elektronických dokumentů - cvičící

Údaje o vzdělání na VŠ 1982: Ing., Vysoká škola strojní a textilní v Liberci, obor Automatizované systémy řízení2015: Ph.D., FP ZČU, studijní program: Specializace v pedagogice

Údaje o odborném působení od absolvování VŠOd 2006: FP TUL, odborná asistentka 2004 – 2005: koordinátor ICT1995 – 2005: středoškolská učitelka1982 – 1994: programátor analytik

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních pracíObhájené bakalářské práce: 2

Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikacíWOS Scopus ostatní

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 2

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům SLÁNSKÁ, D., 2013. Možnosti kolaborativní výuky počítačové grafiky. In: TRAJTEL, L. Didinfo. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných ved, s. 211-217. ISBN 978-80-557-0527-9. 100 %.SLÁNSKÁ, D., 2014. Vyprávění příběhů a inovativní výukové aktivity. In: LOVÁSZOVÁ, G. Didinfo. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných ved, s. 149-156. ISBN 978-80-557-0698-6. 100 %.SLÁNSKÁ, D., 2014. Podněty pro tvořivou práci studentů v předmětu bitmapová počítačová grafika In:VANČÁT, J. Motivace k tvořivosti na pedagogické fakultě: přístupy k tvořivosti v učitelském povolání. Editor Jiří Bezděk, Jarmila Honzíková. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, s. 245-255. ISBN 9788026104285. 100 %.SLÁNSKÁ, D., 2015. Nové pohledy na výuku počítačové grafiky a multimédií. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Disertační práce. Fakulta pedagogická ZČU. Vedoucí práce Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc. 100 %.PEŠAT, P., LANGER, J., LOPÚCHOVÁ, J., SLÁNSKÁ, D., 2016. Digitální dovednosti studentů speciální pedagogiky. In: TRAJTEĽ, Ľ., ed. DIDINFO 2016, Sborník 22. ročníka národnej konferencie s medzinárodnou účasťou. 30. marec 2016, Banská Bystrica. Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, s. 77–83. ISBN 978-80-557-1082-2. 20 %.PEŠAT, P., LOPÚCHOVÁ, J., LANGER, J., SLÁNSKÁ, D., 2016. E-Skills of Prospective Teachers. In: KOOLS, Q. et all, eds. Educating the Best Teachers: a Challenge for Teacher Education. Proceedings of the 41st Annual ATEE Conference, Eindhoven, the Netherlands. Brussels: ATEE, pp. 98–105. ISBN 9789082506525. 20 %.Působení v zahraničí

Podpis datum

189

Page 190: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

C-I – Personální zabezpečeníVysoká škola Technická univerzita v LiberciSoučást vysoké školy Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickáNázev studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání Jméno a příjmení Jarmila Sulovská Tituly Mgr.

Rok narození 1952 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy

0827

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program

pp. rozsah 40 do kdy

0827

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programuČeština pro praxi – vedení seminářů

Údaje o vzdělání na VŠ 1994: Mgr., PdF UP, učitelství ČJ- FJ

Údaje o odborném působení od absolvování VŠOd 1995: FP TUL, odborná asistentka 1977-1995: ZŠ ul. 5. května, učitelka ČJ, FJ, OV 1976: ZŠ Višňová, učitelka na NŠ1974-1976: ZŠ Bohuňovice, učitelka ČJ a HV

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních pracíObhájené bakalářské práce: 5Obhájené diplomové práce: 23

Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikacíWOS Scopus ostatní

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 9 18 221

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům SULOVSKÁ, J., 2016. Dítě a válka v memoárech. In ČEŇKOVÁ, Jana (ed.)Válečné dětství a mládí (1939-1945) v  literatuře. Praha: Karolinum, s.172-181. ISBN 978-80-246-3413-5. 100 %.SULOVSKÁ, J., 2015. Metodické komentáře k LV pro 9. ročník. In ALTMANOVÁ, Jitka (ed.) Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání. Praha: NÚV, s. 161-195. ISBN 978-80-7481-145-6. 100 %.SULOVSKÁ, J., 2014. Děti a mládež sobě. In Současnost literatury pro děti a mládež. Liberec: nakl. Bor, s. 135-146. ISBN 978-80-87607-39-8. 100 %.SULOVSKÁ, J., 2014. Vybrané kapitoly z didaktiky českého jazyka a literatury. In Jak podpořit výuku e-technologiemi. Liberec: TUL, s. 119-145. ISBN 978-80-7494-134-4. 100 %.SULOVSKÁ, J., 2013. Nonsens a experimentální poezie v hodinách literární výchovy. In Jazyk-literatura-komunikace. Olomouc: PdF UP, č. 1– 2013. Nestránkováno. ISSN 1805-689X. 100 %.SULOVSKÁ, J., 2013. Podpora čtenářské gramotnosti pomocí ilustrace k textu. In Současnost literatury pro děti a mládež. Liberec: TUL, s. 125–134. ISBN 978-80-97607-12-1. 100 %.SULOVSKÁ, J., 2011. Využití reklamy v hodinách českého jazyka a komunikační výchovy. In Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. 255-259. ISBN 978-80-7409-050-9. 100 %.Působení v zahraničíDidaktická stáž na Univerzitě Bordeaux (Francie) – 1 měsíc, 2005

Podpis datum

190

Page 191: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

C-I – Personální zabezpečeníVysoká škola Technická univerzita v LiberciSoučást vysoké školy Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickáNázev studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzděláváníJméno a příjmení Nikola Šedinová Slabáková Tituly MgA. Ph.D.Rok narození 1979 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 20 do

kdy0619

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program

pp. rozsah 20 do kdy

0619

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programuZáklady rétoriky - garant, cvičící

Údaje o vzdělání na VŠ 2012: Ph.D., PdF UPOL, Hudební teorie a pedagogika 2005: MgA., HAMU, Zpěv

Údaje o odborném působení od absolvování VŠOd 2017: FP TUL, katedra primárního vzdělávání, členka katedryOd 2008: Akademické gymnázium Praha, středoškolský učitel2016-2017: Základní škola Křenovice, učitel2007–2010: Gymnázium Educanet, středoškolský učitel2006-2008: Církevní základní škola Don Bosco Praha, učitel2005-2006: Národní divadlo Brno, sólistka opery2004-2005: Základní škola Červený vrch Praha, učitel2002-2003: Slezské divadlo Opava, sólistka opery2000: Moravské divadlo Olomouc, sólistka opery

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací

Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikacíWOS Scopus ostatní

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům SLABÁKOVÁ, N., 2011. Operní pěvkyně Naděžda Kniplová odmítla cenu Thálie. Britské listy. [online]. [cit. 2011-01-28]. Dostupný z WWW: <http://blisty.cz/art/56930.html>. ISSN 1213-1792. 100 %.SLABÁKOVÁ, N., 2011. Margarita Lilova: Můj život s operou (1). Opera PLUS. [online]. [cit. 2011-09-07]. Dostupný z WWW: <http://operaplus.cz/margarita-lilova-muj-zivot-s-operou-1/>. ISSN 1805-0433. 100 %.SLABÁKOVÁ, N., 2011. Margarita Lilova: Můj život s operou (2). Opera PLUS. [online]. [cit. 2011-09-08]. Dostupný z WWW: <http://operaplus.cz/margarita-lilova-muj-zivot-s-operou-2/>. ISSN 1805-0433. 100 %.SLABAKOVA, N., 2012. Margarita Lilova: Voce Verdiana kann nicht jeder sein! Der neue Merker. [online]. [cit. 2012-02-16]. Dostupný z WWW: <http://www.der-neue-merker.eu/margarita-lilowa-voce-verdiana-kann-nicht-jeder-sein>. 100 %.SLABÁKOVÁ, N., 2015. Triumf jinakosti v Drážďanech. Harmonie. [online]. [2015-06-22]. Dostupný z WWW: < http://www.casopisharmonie.cz/svet-opery/triumf-jinakosti-v-drazdanech.html>. 100 %.

191

Page 192: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

Umělecká činnost:SLABÁKOVÁ, N., 2013. Písňový recitál. Piran, Slovinsko. Recenze koncertu v novinovém článku: Mužič, J., 2013. Nemec, ki soustvarja Pairan. Solni Cvet, L´ Fioreto. Piran.SLABÁKOVÁ, N., 2013. Staatsoper Wien, Rakousko, předzpívání s Plácidem Domingem.SLABÁKOVÁ, N., 2016. Koncert Staroměstká radnice Praha, sólistka.SLABÁKOVÁ, N., 2017. Koncert KPV TUL Liberec, interpret.

Působení v zahraničí1999-2003 Universität für Musik und darstellende Kunst Graz, Rakousko

Podpis datum

192

Page 193: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

C-I – Personální zabezpečeníVysoká škola Technická univerzita v LiberciSoučást vysoké školy Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickáNázev studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzděláváníJméno a příjmení Josef Šedlbauer Tituly prof. Ing. Ph.D.Rok narození 1969 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 do kdy 0620Typ vztahu na součásti VŠ uskutečňující studijní program pp rozsah 40 do kdy 0620Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ Typ prac. vztahu rozsahUJEP – Fakulta životního prostředí pp 8Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programuGlobální problémy – garant, přednášející

Údaje o vzdělání na VŠ 1987-1992: VŠCHT Praha, Fyzikální chemie, Ing.1992-1995: VŠCHT Praha, PGS, Fyzikální chemie, Ph.D.

Údaje o odborném působení od absolvování VŠOd 2007: FŽP UJEP (částečný úvazek)Od 1997: FP TUL, odborný asistent, od 2002 docent., od 2010 profesor1996- 1997: University of Delaware, postdoctoral fellowshipZkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních pracíObhájené bakalářské práce: 6Obhájené diplomové práce: 13Obhájené disertační práce: 3

Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikacíFyzikální chemie 2002 Univerzita Pardubice WO

SScopus

ostatní

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 398 423Fyzikální chemie 2010 VUT BrnoPřehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z  praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům h-index: 14

ŠEDLBAUER, J., WOOD, R. H., 2004. Thermodynamic Properties of Dilute NaCl(aq) Solutions near the Critical Point of Water. J. Phys. Chem. B, 108, 11838-11849. 80 %.MAJER, V., ŠEDLBAUER, J., WOOD, R. H., 2004. Calculation of Standard Thermodynamic Properties of Aqueous Systems at Elevated Temperatures and Pressures. In PALMER, D. (ed.). Steam, Water and Hydrothermal Solutions: The Physical Chemistry of Aqueous Systems at Elevated Temperatures and Pressures,Elsevier, p. 99-147. 40 %.ŠEDLBAUER, J., JAKUBŮ, P., 2008.Application of group contribution approach to polar and polyfunctional aqueous solutes, Industrial&Engineering Chem. Res., 47, 5048-5062. 90 %.JANOŠ, P., HŮLA, V., BRADNOVÁ, P., PILAŘOVÁ, V., ŠEDLBAUER, J., 2009. Reduction and immobilization of hexavalent chromium with coal- and humate-based sorbents, Chemosphere, 75, s. 732-738. 10 %.TREVANI, L., EHLEROVÁ, J., ŠEDLBAUER, J., TREMAINE, P. R., 2010. Complexation in theCu(II)–LiCl–H2O systém at temperatures to 423 K by UV-Visible spectroscopy, Int. J. Hydrogen Energy, 35, 4893-4900. 30 %.POURTIER, E., BALLERAT-BUSSEROLLES, K., MAJER, V., ŠEDLBAUER, J., 2013. Standard molar volumes and heat capacities of aqueous solutions of sodium trifluoromethanesulfonate at temperatures up to 573 K and pressures to 28 MPa, J. Chem. Thermodyn., 57, 416-429. 25 %.JANOŠ, P., AGAPOVOVÁ, E., FIKAROVÁ, J., ŠEDLBAUER, J., JANOŠ, P., 2016. Biosorption of sulfonic azodyes on spruce wood shavings: kinetics and sorption mechanisms, Env. Eng. Man. J., 15, 2671-2680. 10 %.Působení v zahraničí1992 – Imperial College, London, UK (2 měsíce, stáž)1996 -1997 - University of Delaware, USA (1 rok, postdoc). Dále 1997-1999, 2003 (2 měsíce/ rok)1998 - 2006 – Universite Blaise Pascal, Francie (každoročně 1-2 měsíce)2009 - University of Guelph, Kanada (1 měsíc)

193

Page 194: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

Podpis datum

C-I – Personální zabezpečeníVysoká škola Technická univerzita v LiberciSoučást vysoké školy Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickáNázev studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzděláváníJméno a příjmení Petr Urbánek Tituly doc. PaedDr. Dr.Rok narození 1956 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy 0622Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp. rozsah 40 do kdy 0622

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsahJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta jpp. 8Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programuDidaktika obecná 1 – garant, přednášejícíÚdaje o vzdělání na VŠ 1987: PaedDr., rigorózní řízení UHK PdF Hradec Králové, Didaktika učitelství 1997: Dr, PedF UK Praha, Pedagogika Údaje o odborném působení od absolvování VŠOd 2006: FP TUL, katedra pedagogiky a psychologie, docent1997-2006: FP TUL, katedra pedagogiky a psychologie, odborný asistent s vědeckou hodností VŠST / TUL FP 1992-1997: FP TUL, katedra pedagogiky a psychologie, odborný asistent1980-1992: Úřady školské správy, učitel ZŠ, zástupce ředitele ZŠ –

2009-2018: SP Specializace v pedagogice, SO Učitelství odborných předmětů, bakalářský studijní obor FP TUL 2014-2018: SP Specializace v pedagogice, SO Učitelství pro mateřské školy, bakalářský studijní obor FP TUL Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních pracíPočet vedených obhájených bakalářských prací: 24Počet vedených obhájených diplomových prací: 44Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikacípedagogika 2006 UP PdF, Olomouc WOS Scopus ostatníObor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 4 92

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům URBÁNEK, P., PICEK, J, JURSOVÁ, J., NOVOTOVÁ, J., PICKOVÁ, H., ROZKOVCOVÁ, A., 2017. Výzkum učitelských sborů ZŠ: potenciál výběrových šetření, problematika výběru a vstupu do terénu. In: ŽLÁBKOVÁ, I., NOHAVOVÁ, A., NAJMONOVÁ, M., KUČERA, D., eds., Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu: sborník z XXIV. konference České asociace pedagogického výzkumu konané ve dnech 15.-16. září 2016 v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. 25 %.URBÁNEK, P., ROZKOVCOVÁ, A., PICEK, J, JURSOVÁ, J., NOVOTOVÁ, J., PICKOVÁ, H., 2017. Učitelský sbor ZŠ: Profesní potenciál ve specifické organizaci. In: GREGAR, A., HORÁK, M., eds., Sborník příspěvků z 16. ročníku mezinárodní konference Psychologie práce a organizace konané ve dnech 24. – 25. května 2017 ve Zlíně. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, s. 577-585. ISBN 978-80-7454-714-0. 25 %.ROZKOVCOVÁ, A., URBÁNEK, P., 2017. Fluktuace učitelů: Vybrané zahraniční teorie a výzkumné přístupy. Studia paedagogica, roč. 22, č. 3, s. 25-40. ISSN 1803-7437. 30 %.URBÁNEK, P., 2016. Akademický či kompetenční koncept vzdělávání učitelů. Nutná bipolarita? In STROUHAL, M., ed., Učit se být učitelem. K vybraným problémům učitelského vzdělávání. Praha: Karolinum, s. 44-69. ISBN 978-80-246-3465-4. 100 %.DVOŘÁK, D., STARÝ, K., URBÁNEK, P., 2015. Škola v globální době: proměny pěti českých základních škol. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-2977-3. 30 %.DVOŘÁK, D., STARÝ, K., URBÁNEK, P., 2015. Malá škola po pěti letech: proměny školy v době reformy. Pedagogická orientace, roč. 25, č. 1, s. 9-31. ISSN 1211-4669. 30 %.URBÁNEK, P., 2015. Učitel a jeho současná profesní dilemata. In ŠAFRÁNKOVÁ, D., PODROUŽEK, L., SLOWIK, J., eds., Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogického výzkumu: sborník z XXIII. konference ČAPV konané ve dnech 16. -18. září 2015 v Plzni [CD - ROM]. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, s. 204-211. ISBN 978-80-261-0551-0. 100 %.DVOŘÁK, D., STARÝ, K., URBÁNEK, P., 2014. High autonomy and low accountability: Case study of five Czech

194

Page 195: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

schools.Pedagogická orientace, roč. 24, č. 6, s. 919-940. ISSN 1211-4669. 30 %.

CHVÁL, M., URBÁNEK, P., 2014. Klima učitelského sboru: úprava dotazníku OCDQ-RS pro podmínky českých škol. Pedagogická orientace, roč. 24, č. 5, s. 778-803. ISSN 1211-4669. 50 %.URBÁNEK, P., DVOŘÁK, D., STARÝ, K., 2014. Dynamika sociálního klimatu učitelských sborů v době reformy. Orbis scholae, roč. 8, č. 1, s. 65-78. ISSN 1802-4637. 40 %.URBÁNEK, P., 2013. Vzdělávání v České republice (po Česku): riziko deprofesionalizace. In FERENCOVÁ, J., IŠTVÁN, I., eds. Križovatky na cestách k učiteľstvu. Prešov: FHPV PU a Škola plus, s. 41-49. ISBN 978-80-555-0985-3.URBÁNEK, P., CHVÁL, M., 2012. Klima učitelského sboru: Dotazník pro učitele [online]. Praha: Národní ústav pro vzdělávání. ISBN 978-80-87652-24-4. 100 %.Působení v zahraničíPädagogische Akademie des Bundes, Wien – Rakousko – 1997, 1998

Podpis datum

195

Page 196: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

C-II – Související tvůrčí, resp. vědecká a umělecká činnostPřehled řešených grantů a projektů u akademicky zaměřeného bakalářského studijního programu a u magisterského a doktorského studijního programu Řešitel/spoluřešitel Názvy grantů a projektů získaných pro vědeckou, výzkumnou,

uměleckou a další tvůrčí činnost v příslušné oblasti vzděláváníZdroj Období

doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.

Inovace výuky tělesné výchovy a sportu na fakultách TUL v rámci konceptu aktivního životního stylu. Číslo projektu: CZ.107/2.2.00/28.0319

ESF OP VK

2012-2015

PhDr. Petra Čaplová, Ph.D. - spoluřešitelka

„Identifying best practice across physical education teacher education programmes: A European perspective (PETEU)“, číslo projektu: 2015-1-TR01-KA203-021768.

Projekt Erasmus+

2015–2018

PhDr. Jaroslav Kupr, Ph.D.

Netradiční hry a rozvoj aerobní zdatnosti ve školní tělesné výchově, číslo projektu: 21216

SGS TUL

2017

doc. PaedDr. Dr. Petr Urbánek

Stabilita a proměny učitelských sborů základních škol GAČR 1.1.2016-31.12.2018

PhDr. Dana Kasperová, Ph.D.

Analýza pedagogického meziválečného konceptu školské reformy ve Zlíně v kontextu vzorového průmyslového města

GAČR 1.1.2016-31.12.2018

doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D.

Výchovné programy a koncepce v německých pedagogických organizacích v meziválečném Československu.

GAČR 1.1.2013-31.12.2015

doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., doc. PaedDr. Dr. Petr Urbánek

Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664

OP VVV

1.1.2017 – 31.12.2019

doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D.

Projekt Učitelem moderně a odborně – podpora učitelského vzdělávání na FP TUL, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006908

OP VVV

1.1.2018-30.6.2020

Mgr. Jana Johnová, Ph.D. Podpora pregramotnosti v předškolním vzdělávání CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000663

OP VVV

1.1.2017 – 31.12.2019

doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D. - spoluřešitel

Edutech: Vzdělávání pro efektivní transfer technologií a znalostí v přírodovědných a technických oborech (CZ.1.07/2.3.00/45.0011) – koordinace klíčové aktivity zaměřené na problematiku badatelsky orientované výuky v rámci neformálního vzdělávání dětí a mládeže

ESF OPVK

2014-2015

doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D.

Živá škola – škola životem pro život (CZ.1.07/1.3.52/01.0002) ESF OPVK

2013-2015

doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D.

Moderní učitel – pedagogické kurzy pro učitele základních a středních škol Libereckého kraje (CZ.1.07/1.3.03/02.0021)

ESF OPVK

2009-2012

Odborné aktivity vztahující se k tvůrčí, resp. vědecké a umělecké činnosti vysoké školy, která souvisí se studijním programemOdborné aktivity v oblasti tělesné výchovy, sportu a pohybové rekreace:

Jedná se o odborné aktivity akademických pracovníků z Katedry tělesné výchovy FP TUL k problematice pohybových a sportovních aktivit dětí předškolního a školního věku v rámci zdravého způsobu života a aktivního prožívání volného času.

Vybraná publikační činnost:BAJZÍKOVÁ, J. Balanční pomůcky nejen ke zlepšení stability, ale i kondice. Liberec: Technická univerzita, 2014, 118 s. ISBN 978-80-7494-111-5.ČUŘÍKOVÁ, L. Vodní sporty a zábavné formy plavání. Liberec: Technická univerzita, 2014. 74 s. ISBN 978-80-7494-114-6.DYGRÍN, J., SUCHOMEL, A. aj. Sjezdové a běžecké lyžování. Liberec: Technická univerzita, 2016. 180 s. ISBN 80-7372-018-3. JEŘÁBEK, P. Netradiční atletika ve všeobecné kondiční průpravě. Liberec: Technická univerzita, 2014. 82 s. ISBN 978-80-7494-112-2.KUPR, J. Netradiční hry.: Technická univerzita, 2014. 68 s. ISBN 978-80-7494-124-5.KUPR, J., RJABCOVÁ, H., SUCHOMEL, A. Metodika her méně rozšířených ve školní tělesné výchově. Liberec: Technická univerzita, 2010. ISBN 978-80-7372-621-8.MACHEK, T., KUPR, J. Nízké lanové překážky – multimediální příručka. Liberec: Technická univerzita, 2015. ISBN 978-80-7494-262-4.RJABCOVÁ, H., SKRUŽNÝ, Z. Rekreační pohybové a sportovní hry. Liberec: Technická univerzita, 2014. 110 s. ISBN

196

Page 197: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

978-80-7494-121-4.SÁDEK, P., KUPR, J. Netradiční hry pro volný čas. Liberec: Technická univerzita, 2015. ISBN 978-80-7494-254-9.ŠEFLOVÁ, I. Pohyb a zdraví. Liberec: Technická univerzita, 2014. 62 s. ISBN 978-80-7494-122-1.VRCHOVECKÁ, P., ŠKEŘÍKOVÁ, V. Kondiční výuka s netradičním gymnastickým náčiním a nářadím. Liberec: Technická univerzita, 2014. 96 s. ISBN 978-80-7494-119-1.

Odborné aktivity v oblasti pedagogiky a psychologie jsou rozvíjeny v oblastech:a) problematika profese pedagogického pracovníka. Jedná se o vědeckou grantovou činnost (GAČR, interní

grantová činnost FP TUL), publikační činnost: Stabilita a proměny učitelských sborů základních škol (GAČR, GAČR č. 16-10057S , 2016-18), řešitel doc. PaedDr. Dr. Petr Urbánek.

Vybraná publikační činnost:URBÁNEK, P. Akademický či kompetenční model vzdělávání učitelů. Nutná bipolarita? In STROUHAL, M. (ed.) Učit se být učitelem. Praha: Karolinum, 2016, s. 44-69.ROZKOVCOVÁ, A.; URBÁNEK, P. Fluktuace učitelů: Teacher fluctuation : vybrané zahraniční teorie a výzkumné přístupy: selected foreign theories and research approaches. Studia paedagogica, 2017, roč. 22, č. 3, s. 25-40. ISSN 1803-7437.NOVOTOVÁ, J.; NIŠPONSKÁ, M. Sebehodnocení a hodnocení profesních kompetencí studentů učitelství na souvislých pedagogických praxích: Self-assessment and assessment of professional competencies of trainee teachers during the block teaching practice. Lifelong learning = Celoživotní vzdělávání, 2017, roč. 7, č. 1, s. 54-73. ISSN 1804-526X.

b) pedagogicko-psychologická a sociálně psychologická problematika procesů socializace, výchovy a otázka prevence sociálně patologických či nežádoucích jevů (tvůrčí činnost a publikační činnost doc. Jedličky, dr. Nišponské)

Vybraná publikační činnost:JEDLIČKA, R. ed. Teorie výchovy - tradice, současnost, perspektivy. Praha: Karolinum (nakladatelství), 2014. JEDLIČKA, R. Psychický vývoj dítěte a výchova: Jak porozumět socializačním obtížím. Praha: Grada, 2017.JEDLIČKA, R. a kol. Poruchy socializace u dětí a dospívajících: prevence životních selhání a krizová intervence . Praha: Grada, 2015.JEDLIČKA, R. Výchovné problémy s žáky z pohledu hlubinné psychologie. Praha: Portál, 2011.NIŠPONSKÁ, M. K významu sdílení osobní minulosti pro narativní identitu. Historia scholastica, 2017, roč. 3, č. 2, s. 79-94. ISSN 2336-680X.

c) širší společenské, kulturní a historické souvislosti pedagogických jevů (problematika struktury, cílů a prostředků mládežnických organizací). Jedná se o vědeckou grantovou činnost (GAČR, interní grantová činnost FP TUL), publikační a pravidelnou mezinárodní konferenční činnost, o dlouhodobou spolupráci s mezinárodními pracovišti a o systematickou spolupráci ve vědecké a tvůrčí činnosti s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J.A.Komenského v Praze (pořádání mezinárodních konferencí, vydávání mezinárodního odborného časopisu Historia scholastica, vydávání společných publikací, společná výstavní činnost):

Vědecké a mezinárodní granty:Analýza pedagogického meziválečného konceptu školské reformy ve Zlíně v kontextu vzorového průmyslového města (GAČR č. 16-13933S, 2016-2018), řešitel PhDr. Dana Kasperová, Ph.D.; Výchovné programy a koncepce v německých pedagogických organizacích v meziválečném Československu. (GAČR č. 13-8825S, 2013-2016), řešitel doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D.; Program na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání, podprogram na podporu zlepšování podmínek pro působení významných zahraničních akademických pracovníků na vysoké škole - přednášková činnost v ZS 2011/12 se zahraničními odborníky: prof. Dr. Ehrenhard Skiera – Univerzita Flensburg a Dr. Ester Berner – Univerzita Curych (2011-2012, MŠMT); Grantový úkol č. 411 20 26 Česko-německého fondu budoucnosti a Ministerstva zahraničí ČR a Rakouské kulturní fórum - Výchovné a vyučovací koncepce ve střední Evropě v letech 1868-1939 - Diskurzivně-analytická diskuse (Česko-německý fond budoucnosti a MZV, 2011)

Vybraná konferenční činnost:1. (říjen 2016): Humanita jako základní hodnota výchovy a vzdělávání: od Komenského nápravy věcí lidských k pedagogům, vychovatelům – humanistům v dramatických událostech 20. století (prof. Dr. Ehrenhard Skiera Univerzita Flensburg, Prof. Dr. Frank Tosch Univerzita Postupim, doc. Dr. Růžena Váňová FF UK Praha, dr. Dana Kasperová, FP TUL, pamětníci přeživší holocaust a komunistické perzekuce)2. (červen 2015): Výchova a vzdělávání v poutech totalitárního myšlení a systémů (Dr. T. Morant z univerzity v Münsteru, prof. Dr. E. Skiera z univerzity ve Flensburgu, prof. Dr. E. Protner z univerzity v Mariboru, prof. Dr. A. Neméth z univerzity v Budapešti, prof. Dr. E. Matthes z univerzity v Augsburgu, prof. Dr. A. Hofmann-Ocon z univerzity v Curychu, doc. Dr. B. Kudláčová z univerzity v Trnavě).

197

Page 198: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

3. (květen 2014): Výchova, vzdělávání a pedagogický pragmatismus: obecně pedagogická a historická analýza pedagogického pragmatismu a příklad zlínského pokusného a Baťova školství (prof. Dr. E. Skiera z univerzity ve Flensburgu, prof. Dr. E. Berner z univerzity v Postupimi, Dr. M. Krankus z univerzity v Bratislavě, prof. Dr. M. Potočárová z univerzity v Bratislavě, Dr. J. Štulrajterová z univerzity v Bratislavě, doc. Dr. B. Kudláčová z univerzity v Trnavě, doc. Dr. E. Lukáč z univerzity v Prešově).4. (říjen 2013): Aspekty profesionalizace učitelského vzdělávání ve střední a jihovýchodní Evropě: historické a systematické otázky (prof. Dr. Wolfgang Brezinka z univerzity v Kostnici, prof. Dr. J. Oelkers z univerzity v Curychu, prof. Dr. S. Polenghi z univerzity v Miláně, prof. Dr. J. Hopfner z univerzity v Grazu, prof. Dr. G. Grimm z univerzity v Klagenfurtu, prof. Dr. A. Németh z univerzity v Budapešti, prof. Dr. E. Skiera z univerzity ve Flensburgu, prof. Dr. E. Berner z univerzity v Postupimi, prof. Dr. K. Braun z univerzity v Marburgu, prof. Dr. R. Coriand z univerzity v Duisburg-Essenu, prof. Dr. E. Protner z univerzity v Mariboru, doc. Dr. B. Kudláčová z univerzity v Trnavě, prof. Dr. V. Zorič z univerzity v Černé Hoře, prof. Dr. S. Miovska-Spaseva z univerzity v Skopje, prof. Dr. A. Sima z univerzity v Kluži, prof. Dr. A. Chavdarova z univerzity v Sofii, prof. Dr. S. Šušnjara z univerzity v Sarajevu).5. (září 2011): Výchovné a vyučovací koncepce ve střední Evropě v letech 1868-1939: diskurzivně-analytická diskuse (prof. Dr. A. Németh z univerzity v Budapešti, doc. Dr. E. Lukáč z univerzity v Prešově, prof. Dr. S. Walasek, Dr. M. Piwowarczyk, prof. Dr. G. Grimm z univerzity v Klagenfurtu, Dr. J. Pircher).6. (červen 2008): Německé a české reformně pedagogické vzdělávací a výchovné koncepty: analýza, komparace (prof. Dr. E. Skiera z univerzity ve Flensburgu, prof. Dr. J. Oelkers z univerzity v Curychu, prof. Dr. A. Pehnke, prof. Dr. D. Waterkamp).7. (únor 2006): Češi a Němci: sousedé ve společném státě (prof. Dr. H. Lemberg, prof. Dr. K. Braun z univerzity v Marburgu, prof. Dr. S. Höhne, Dr. J. Osterloh, Dr. T. Weger).Katedra pedagogiky a psychologie byla hlavním spolupořadatelem významného mezinárodního kongresu pořádaného společně s univerzitou v Mnichově a institutem Collegium Carolinum Mnichov. Jednalo se o výroční konferenci zaměřenou na problematiku mládeže ve 20. století, která se konala 7. – 10. 11. 2013 v  Bad Wiessee u Mnichova. Příspěvek přednesl prof. Dr. Jürgen Reulecke (univerzita v Siegenu, ředitel Archivu mládežnického hnutí a mládežnických organizací Burg Ludwigstein) a dalších 17 přednášejících z evropských univerzit.Vybraná přednášková činnost a mezinárodní spolupráce:Katedra pedagogiky a psychologie klade velký důraz na mezinárodní otevřenost a spolupráci, o čemž svědčí aktivní přednášky jejích členů na evropských univerzitách, ale také krátkodobé mimořádné profesury na katedře pedagogiky a psychologie (2017 – krátkodobý přednáškový pobyt prof. Dr. Simonetta Polenghi, Katolická univerzita v Miláně, 2011 – jednoměsíční pobyt prof. Dr. E. Skiery z univerzity ve Flensburgu; 2011 – jednoměsíční pobyt prof. Dr. E. Berner z univerzity v Curychu; 2013 – pobyt prof. Dr. G. Grimma z univerzity v Klagenfurtu; 2013 – pobyt prof. Dr. E. Berner z univerzity v Postupimi; 2013 – pobyt prof. Dr. M. Potočárové z univerzity v Bratislavě; 2013 – pobyt prof. Dr. Simonetty Polenghi z univerzity v Miláně; 2013 – pobyt doc. PhDr. Blanky Kudláčové, Ph.D. z univerzity v Trnavě; 2014 – hostující pobyt prof. Dr. Dariusze Stepkowskeho z univerzity ve Varšavě). Hostující profesoři přednášejí k celé šíři obecné pedagogiky, školní pedagogiky a dějin výchovy.Katedra pedagogiky a psychologie byla hlavním spolupořadatelem významného mezinárodního kongresu pořádaného Vybraná publikační činnost (mezinárodní časopisy s  impact faktorem, SCOPUS, monografie ve vědeckém nakladatelství – zahraniční a domácí):KASPEROVÁ, D. Erziehung und Bildung der jüdischen Kinder im Protektorat und im Ghetto Theresienstadt. Bad Heilbrunn: Verlag Klinkhardt, 2014. KASPEROVÁ, D. Československá obec učitelská – v kontextu reformy učitelského vzdělávání (ŠVSP) a reformy školy. Praha: Academia, 2018, v tisku. KASPER, T.; KASPEROVÁ, D.; PÁNKOVÁ, M. „Národní“ školství za první československé republiky. Praha: Academia, 2018, v tisku. BRENNER, Ch.; BRAUN, K.; KASPER, T. (eds.) Jugend in der Tschechoslowakei. Konzepte und Lebenswelten 1918-1989. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2015.KASPER, T.; KASPEROVÁ, D.; PÁNKOVÁ, M. (eds.). Meziválečná školská reforma v Československu. Praha: Academia, 2015,KASPER, T., PÁNKOVÁ, M. (eds.). Učitel ve střední a jihovýchodní Evropě – Profesionalizace učitelského vzdělávání ve střední a jihovýchodní Evropě: historické a systematické aspekty. Praha: Academia, 2015.KASPEROVÁ, D. Výchova průmyslového člověka a firma Baťa v meziválečném Zlíně. Liberec: TUL, 2014. ISBN 978-80-7494-176-4.KASPER, T.; KASPEROVÁ, D. Dějiny pedagogiky. Praha: Grada, 2008.KASPER, T.; KASPEROVÁ, D. The Baťa Company in Zlín – a Shoe Company or a School Company? History of Education, 2018, v tisku. ISSN print 0046-760X, online ISSN 1464-5130.KASPER, T.; KASPEROVÁ, D. Exactness and Czech Pedagogy at the Break of the 19th and 20th Century. History of Education and Childrens Literature, 2017, roč. 12, č. 2, s. 343-358. ISSN 1971-1093.KASPER, T. German youth in Czechoslovakia and the “struggle“ for a “new person and a new society.“ History of Education and Childrens Literature, 2015, roč. 10, č. 2, s. 9-22. ISSN 1971-1093.

198

Page 199: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

KASPEROVÁ, Dana, KASPER, Tomáš. National, state and civic education in the Czech Lands of Austro-Hungarian Empire in Czechoslovakia after 1918. History of Education and Children’s Literature, 2015, roč. 10, č. 2, s. 251-278. ISSN 1971-1093. KASPEROVÁ, Dana. Problems and the course of education in Terezín Ghetto. History of Education and Children‘s Literature, 2014, roč. 9, č. 1, s. 667-692. ISSN 1971-1093.KASPEROVÁ, Dana, KASPER, Tomáš. Die berufliche und nationale Emanzipation der tschechischen Lehrerschaft im letzten Drittel des 19. Jhrs. Motive, Ziele, Erfahrungen und Reflexionen. History of Education and Children‘s Literature, 2013, roč. 8, č. 1, s. 181-198. ISSN 1971-1093.

d) oblast inkluzivní pedagogiky: Jedná se o tvůrčí a publikační činnost k problematice inkluzivní pedagogiky a roli asistenta pedagoga v procesu výchovy a vzdělávání dr. Palounkové, dr. Joklíkové:

PALOUNKOVÁ, Z., JOKLÍKOVÁ, H., a kol. Asistent pedagoga v inkluzivním vzdělávání. Liberec: TUL, 2017. PALOUNKOVÁ, Zuzana. Motorické schopnosti dětí předškolního věku. Speciální pedagogika: časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky, 2011, roč. 21, č. 1, s. 17-32. ISSN 1211-2720.PALOUNKOVÁ, Zuzana. Dyspraxie, aneb, Vývojová porucha koordinace. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014. 

199

Page 200: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

C-III – Informační zabezpečení studijního programuNázev a stručný popis studijního informačního systému Technická univerzita v Liberci (TUL) používá pro administraci studijní agendy informační systém STAG. Systém slouží, v souladu s platnou legislativou, pro evidenci zájemců o studium, přijímací řízení, veškeré výukové aktivity včetně hodnocení studia, stipendia až po závěrečné kvalifikační práce a státní závěrečné zkoušky. IS/STAG umožňuje evidovat studenty prezenční i kombinované formy studia, studenty celoživotního vzdělávání i účastníky univerzity třetího věku. Celý systém je provozován na celouniverzitní úrovni, je zajištěno zálohování a bezpečnostní zajištění jak systému, tak jednotlivých dat. Systém vznikl a je vyvíjen Centrem informatizace a výpočetní techniky - Střediskem informačních systémů na Západočeské univerzitě v Plzni. Systém užívá několik desítek veřejných i soukromých škol v České republice.Přístup ke studijní literatuřeZákladním zdrojem informačního zabezpečení je Univerzitní knihovna TUL (viz https://knihovna.tul.cz). Knihovna zpřístupňuje odborné informace studentům a akademickým pracovníkům prostřednictvím knižního fondu, učebních textů, tuzemských a zahraničních odborných časopisů, databází, e-knih, závěrečných prací a e-learningu. Knihovna disponuje 322 studijními místy a 58 počítači. Otevírací doba je v souhrnu 52,5 h týdně. Knihovní služby jsou poskytovány v budově H a současně na pobočce v areálu univerzitního kampusu v budově E2. V roce 2017 vynaložila univerzitní knihovna na nákup knih a databází celkem 7,7 mil. Kč. Průběžně pokračuje digitalizace knihovního fondu.Souhrnné informace k univerzitní knihovně na základě výroční zprávy (viz https://knihovna.tul.cz/o-knihovne/zakladni-dokumenty/vyrocni-zpravy):Celkový počet svazků: 227 986Roční přírůstek titulů: 3 290Počet odebíraných titulů časopisů celkem: 240Počet odebíraných zahraničních titulů časopisů: 117Počet odebíraných českých titulů časopisů: 123Jsou součástí fondů kompaktní disky? AnoJsou součástí fondů videokazety? AnoOtevírací doba knihovny/studovny v týdnu: 8:00–18:30Provozuje knihovna počítačové informační služby? AnoZajišťuje knihovna rešerše z databází? AnoJe zapojena na CESNET/INTERNET? Ano Počet stanic na CESNETu/INTERNEu: 60Jiná databázová centra/sítě? AnoPro podporu výuky na TUL je vytvořen Elearningový portál TUL (viz https://elearning.tul.cz/), ve kterém studenti mohou získat další podklady pro studium, jednotlivé prezentace, návody, pomocné formuláře apod. Na fakultní úrovni je studentům k dispozici portál Elektronická podpora studia na FP TUL (viz https://elearning.fp.tul.cz).Přehled zpřístupněných databázíUniverzitní knihovna Technické univerzity v Liberci umožňuje přístup do následujících vědeckých a odborných databází (viz https://knihovna.tul.cz/fondy/databaze#datab%C3%A1ze): ACM Digital Library, ČSN Online, EBSCO Host, IEEE Xplore Digital Library, IOPscience, Journal Citation Reports, Language & Literature – JSTOR, ProQuest, SAGE Journals, ScienceDirect, Scopus, SpringerLink, Taylor & Francis Online, Taylor & Francis ebooks, Web of Science, Wiley Online Library.Název a stručný popis používaného antiplagiátorského systémuTUL používá pro odhalování plagiátů mezi závěrečnými pracemi antiplagiátorský systém Theses.cz, který je součástí IS/STAG. Systém Theses,cz se začal na TUL závazně využívat pro všechny kvalifikační práce od února 2017 (na FP TUL byl využíván již od roku 2012). Systém je vyvíjen a provozován Masarykovou univerzitou, slouží vysokým školám a univerzitám jako národní registr závěrečných prací a jako úložiště prací pro vyhledávání plagiátů.Kontrola jednotlivých prací je vázána na vložení práce do IS/STAG (odevzdání kvalifikační práce). Následně je práce automaticky zkontrolována a výsledky jsou zpřístupněny příslušným pověřeným pracovníkům dané fakulty a výsledek kontroly musí být komentován vedoucím práce v příslušném posudku.

200

Page 201: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

C-IV – Materiální zabezpečení studijního programuMísto uskutečňování studijního programu

Liberec, adresa centrálního kampusu: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1

Kapacita výukových místností pro teoretickou výukuTechnická univerzita v Liberci (TUL) disponuje podle pasportizace následující kapacitou výukových místností: počet výukových místností: 182; plocha výukových místností: 12 128 m2, počet míst ve výukových místnostech: 7398. Výukové prostory jsou vybaveny technikou požadované úrovně (tabule, promítací plátna, audiovizuální technika, připojení počítačové techniky na internet). Přidělování učeben pro výuku se realizuje podle požadavků vyučujícího na vybavení a velikost v rámci přípravy univerzitních rozvrhových akcí. Úplný přehled jednotlivých dostupných výukových prostor je k dispozici na stránkách IS/STAG (viz https://stag.tul.cz). Výuka FP TUL je zajišťována ve výukových prostorách celouniverzitního nebo fakultního charakteru. Pro výuku studijních předmětů oboru tělesná výchova jsou využívány sportoviště a odborné učebny TUL s výjimkou výuky plavání (Bazén Liberec, viz http://bazen-info.cz) a výuky atletiky v zimních měsících (Atletická hala Jablonec nad Nisou, viz http://www.sportjablonec.cz/sportoviste/atleticka-hala/).Ve vlastnictví TUL jsou následující v rámci studijního programu využívané sportoviště a odborné učebny:Z toho kapacita v prostorách v nájmu

- Doba platnosti nájmu -

Kapacita a popis odborné učebnyTělocvična T1 (kapacita 20 míst)Sportovní hala využívána k výuce gymnastiky, basketbalu, volejbalu a badmintonu. Hala se sportovní dřevěnou podlahou na pružném roštu. Osvětlení dle příslušné normy ČSN (rovnoměrné prosvětlení celého sportovního prostoru), ozvučení (plošné ozvučení, mikrofon). Vyznačená hřiště: basketbal 1x, volejbal 2x (centrální kurt 1x), badminton 4x. Hala vybavena elektricky sklopnou basketbalovou konstrukcí, světelný ukazatel na basketbal, nářadí a náčiní pro výuku gymnastiky v plném rozsahu.Z toho kapacita v prostorách v nájmu

- Doba platnosti nájmu -

Kapacita a popis odborné učebnyTělocvična T2 (kapacita 70 míst)Sportovní hala využívána k výuce florbalu, futsalu, volejbalu, netradičních her a sportovního lezení. Hala s umělým povrchem Lobadur. Osvětlení dle příslušné normy ČSN (rovnoměrné prosvětlení celého sportovního prostoru), ozvučení (plošné ozvučení, mikrofon). Vyznačená hřiště: florbal 1x, futsal 1x, volejbal 3x (centrální kurt 1x). K oddělení jednotlivých polí hrací plochy slouží 3 dělící opony elektromechanicky ovládané. Hala vybavena: umělou lezeckou stěnou na pevné konstrukci, univerzálním světelným ukazatelem, florbalovými mantinely, brankami na florbal a futsal.Z toho kapacita v prostorách v nájmu

- Doba platnosti nájmu -

Kapacita a popis odborné učebnyPosilovna T3 (kapacita 25 míst)Prostory posilovny rozděleny na aerobní a silovou zónu. Vybavení posilovny: sada jednoruček 2,5–50 kg, posilovací stroje, posilovací lavice, běžecké pásy, veslovací a lyžařské trenažéry, rotopedy, ergometry, cyklotrenažéry, eliptické trenažéry, steppery. Z toho kapacita v prostorách v nájmu

- Doba platnosti nájmu -

Kapacita a popis odborné učebnySpinningový sál T4 (kapacita 20 míst)Cvičební sál slouží k výuce spinningu a TRX. Osvětlení dle příslušné normy ČSN (rovnoměrné prosvětlení celého sportovního prostoru), ozvučení (náhlavní mikrofon). Sál se závěsnou konstrukcí na TRX (na 12 pásů), spinningová kola 20 ks.Z toho kapacita v prostorách v nájmu

- Doba platnosti nájmu -

Kapacita a popis odborné učebnyHerna stolního tenisu T5 (kapacita 15 míst)Herna s umělým povrchem, osvětlení. Vybavení: stůl na stolní tenis 4 ks, trenažér na stolní tenis.

Z toho kapacita v prostorách v nájmu

- Doba platnosti nájmu -

Kapacita a popis odborné učebnyZrcadlový sál T6 (kapacita 25 míst)Sál slouží k výuce moderních pohybových forem, jógy, balančních cvičení, zdravotní tělesné výchovy, aerobiku,

201

Page 202: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

bosu apod. Sál s umělým povrchem GREBOGYMFIT, zrcadlová stěna – na protější stěně připevněny ribstole (12 ks). Ozvučení moderní reprosoustavou s mixážním pultem, náhlavní mikrofon. Vybavení: bosu 25 ks, gymbaly 25 ks, stepy 25 ks, různé balanční pomůcky.Z toho kapacita v prostorách v nájmu

- Doba platnosti nájmu -

Kapacita a popis odborné učebnySál T7 (kapacita 20 míst)Sál slouží zejména k výuce jumpingu a sebeobrany. Sál s umělým povrchem GREBOGYMFIT a zrcadlovou stěnou. Ozvučení moderní reprosoustavou s mixážním pultem, náhlavní mikrofon. Vybavení: trampolínky na jumping 15 ks, tatami na sebeobranu.Z toho kapacita v prostorách v nájmu

- Doba platnosti nájmu -

Kapacita a popis odborné učebnyFotbalové hřiště (kapacita 25 míst)Fotbalové hřiště s umělým trávníkem 4. generace (rozměry 98 x 56 m), osvětlení dle normy ČSN, certifikace ČMFS. Na hřišti probíhá výuka fotbalu, softbalu a frisbee. Vybavení: stálé fotbalové branky o rozměrech 7,32 x 2,44 m, přenosné branky 5 x 2 m (2 páry) a 3 x 2 m (3 páry).Z toho kapacita v prostorách v nájmu

- Doba platnosti nájmu -

Kapacita a popis odborné učebnyMultifunkční nafukovací hala (kapacita 20 míst)Nafukovací hala se třemi tenisovými kurty (rozměry 55 x 36 m). Umělý povrch, plášť z  tepelné 3-vrstvé izolace, vysoká světlopropustnost s ochranou proti UV záření. Vybavení: 3 tenisová hřiště (3 volejbalová hřiště), 6 přenosných sítí na minitenis, tenisový trenažér.Z toho kapacita v prostorách v nájmu

- Doba platnosti nájmu -

Kapacita a popis odborné učebnyVideoučebna VU (kapacita 24 míst)Učebna vybavena moderní audiovizuální technikou požadované úrovně: připojení počítačové techniky na internet, tabule s laserovým ukazovátkem, vizualizér, dataprojektor. Z toho kapacita v prostorách v nájmu

- Doba platnosti nájmu -

Kapacita a popis odborné učebnyUčebna US1 (kapacita 50 míst)Učebna vybavena moderní audiovizuální technikou požadované úrovně: připojení počítačové techniky na internet, promítací plátno, zpětný projektor, dataprojektor. Mezi vybavení patří i anatomické modely, modely lidské kostry, modely orgánů, anatomické pomůcky. Učebna slouží především k výuce anatomie, fyziologie, fyziologie zátěžových cvičení a traumatologie.Z toho kapacita v prostorách v nájmu

- Doba platnosti nájmu -

Kapacita a popis odborné učebnyUčebna US2 (kapacita 25 míst)Učebna vybavena moderní audiovizuální technikou požadované úrovně: připojení počítačové techniky na internet, promítací plátno, dataprojektor. Vybavení: dynamometrická deska Kistler (zaznamenává a snímá nárazy a tlaky na desku), podoskop (slouží pro přímé pozorování a vyhodnocení zatížení chodidla), stacionární chodník (slouží k vyšetření chůze). Učebna využívána k výuce a zároveň měření při zpracování závěrečných bakalářských a diplomových prací.Z toho kapacita v prostorách v nájmu

- Doba platnosti nájmu -

Kapacita a popis odborné učebnyLaboratoř sportovní motoriky LSM (kapacita 20 míst)Laboratoř sportovní motoriky slouží v rámci Centra sportovní medicíny jako pedagogické pracoviště pro podporu výuky všech biomedicínsky orientovaných předmětů – obecné fyziologie, fyziologie tělesné zátěže, biomedicínských aspektů tělesné výchovy, výživy člověka, kineziologie, antropologie a příbuzných předmětů. Je vybavena dvanáctisvodovým elektrokardiografem pro měření klidového i zátěžového EKG. Dále disponuje zařízením pro komplexní spiroergometrii na bicyklovém nebo běhacím ergometru. Analyzátor výdechových plynů lze využít pro laboratorní i terénní měření v běžných i extrémních podmínkách. Zátěžové ergometry umožňují testování jak při práci anaerobního, tak i aerobního charakteru. Pro měření tělesného složení lze využít kalipery a přístroj BIA 2000 pro bioimpedanční analýzu.

202

Page 203: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

V oblasti rehabilitace disponuje laboratoř přístrojovým vybavením fyzikální terapie jako laseroterapie, magnetoterapie, elektroterapie. V oblasti biomechaniky a kineziologie je pracoviště vybaveno pro biomechanický rozbor pomocí 3D kinematické analýzy, odrazovou deskou Kistler k měření inverzní dynamiky, podoskopem a pro měření sil působících na podložku systémem Emed s tlakovými měřícími vložkami Pedar.Laboratoř je využívána studenty při řešení jejich projektů a závěrečných prací. Z toho kapacita v prostorách v nájmu

- Doba platnosti nájmu -

Kapacita a popis odborné učebnySauna TV SAU (kapacita 20 míst)Prostory odpočívárny sauny slouží mimo provozní dobu k výuce sportovních masáží. Vybavení: 4 masérské stoly.Z toho kapacita v prostorách v nájmu

- Doba platnosti nájmu -

Kapacita a popis odborné učebnyM-KSM přednáškový sál (kapacita 120 míst)Sál vybavený moderní audiovizuální technikou požadované úrovně: připojení počítačové techniky na internet, promítací plátno, zpětný projektor, dataprojektor. Z toho kapacita v prostorách v nájmu

- Doba platnosti nájmu -

Vyjádření orgánu hygienické služby ze dneNerelevantní.Opatření a podmínky k zajištění rovného přístupuTUL zajišťuje rovný přístup ke vzdělání pro všechny studenty, kteří mají zájem a schopnosti studovat. TUL podporuje uchazeče a studenty se specifickými potřebami, a to dle směrnice rektora č. 1/2015 O podpoře uchazečů a studentů se specifickými potřebami na TUL (viz http://www.tul.cz/document/2750). Studenti mají možnost přiznání sociálního stipendia, které se přiznává studentům s nárokem na přídavek na dítě podle sdělení příslušného úřadu. Studenti TUL mají také možnost získat zvláštní sociální stipendium, které je stanoveno ve Stipendijním řádu TUL (viz http://www.tul.cz/document/4693). Současně mají studenti TUL možnost přiznání ubytovacího stipendia, které se také řídí Stipendijním řádem TUL.Služby pro studenty se specifickými potřebami zajišťuje celouniverzitní pracoviště Akademická poradna a centrum podpory TUL (viz http://apc.tul.cz). Pracoviště poskytuje studentům TUL a uchazečům o studium: studijní poradenství; psychologické poradenství; poradenství pro uchazeče a studenty se specifickými potřebami; sociální poradenství; profesní a kariérové poradenství; duchovní poradenství. FP TUL má bezbariérový přístup do všech hlavních výukových budov. Ostatní prostory univerzity jsou rovněž bezbariérové, včetně přístupu do Univerzitní knihovny TUL, menzy, kavárny, podzemních garáží s možnou rezervací pro osoby se zdravotním postižením apod. Studenti FP TUL mají možnost využívat pro svoje děti Univerzitní mateřskou školku ŠkaTULka (viz http://www.msskatulka.cz).

203

Page 204: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

D-I – Záměr rozvoje a další údaje ke studijnímu programuZáměr rozvoje studijního programu a jeho odůvodněníStudijní program Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání navazuje na téměř 30letou tradici učitelského vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci. Katedra tělesné výchovy, garantující pracoviště předkládaného studijního programu, byla na VŠST v Liberci založena již v roce 1953 a po roce 1990 se stala jednou ze zakládajících kateder Fakulty pedagogické VŠST v Liberci (později Technické univerzity v Liberci). Od roku 1990 katedra zajišťovala Mgr. studijní program Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ. V souvislosti s přechodem na strukturované studijní programy byly v průběhu roku 2006 akreditovány nově koncipované studijní programy, a to tříletý bakalářský studijní program Tělesná výchova a sport, studijní obor Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a navazující dvouletý magisterský studijní program Učitelství pro ZŠ, studijní obor Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ. Právě z prvně jmenovaného vychází předkládaný studijní program Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (studijní program pro sdružené studium se studijními plány maior a minor). Při jeho přípravě katedra zohlednila více než 10leté zkušenosti s  realizací strukturované formy studijní přípravy učitelů tělesné výchovy. Bakalářský studijní program Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání se chápe především jako předstupeň k navazujícímu magisterskému studiu učitelství. Cílem programu je tedy vytvořit kvalitní oborové kompetence absolventů tohoto studia, které jim umožní bezproblémový vstup do příslušného NMgr. studijního programu.Počet přijímaných uchazečů ke studiu ve studijním programuPředpokládaný počet uchazečů zapsaných do studijního programu v akademickém roce: 70.

Počet přijatých a zapsaných studentů v Bc. studiu oboru tělesná výchova v posledních 5 letech:

2013 2014 2015 2016 2017 Celkem Přijatí/zapsaní Zapsaní/přijatíPřijatí 119 99 115 87 82 502 1,35 74,3 %Zapsaní 84 82 87 61 59 373

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů na trhu prácePo absolvování Bc. studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání se primárně předpokládá pokračování v NMgr. učitelském studiu na FP TUL či na jiné vysoké škole v ČR. Úspěšným Bc. studiem absolvent získá potřebné kompetence, které mu umožňují podle § 20 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů, pracovat jako asistent pedagoga. Dále může absolvent působit v centrech volného času, v domovech mládeže, ve družinách a v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností. Absolvent se může uplatnit také v soukromé vzdělávací sféře, je schopen zaujímat pozice v rámci soukromého sektoru zaměřeného na vzdělávání, další vzdělávání a pedagogickou práci v rámci volného času. Oborové znalosti umožňují absolventovi výkon povolání příslušného zaměření ve státní správě s požadovaným stupněm Bc. vzdělání.

204

Page 205: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

Příloha E: Sebehodnotící zpráva pro akreditaci studijního programu

Název studijního programu: Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání

Typ studijního programu: bakalářský

Profil studijního programu: akademicky zaměřený

Forma studia: prezenční a kombinovaná

Standardní doba studia: 3 roky

Typ žádosti o akreditaci: udělení akreditace

I. Instituce

1.0

Zpráva o vnitřním hodnocení a poslední dodatek k této zprávě již byly posouzeny a od posledního posouzení obecných požadavků pro akreditace neuplynulo více než 12 měsíců. Činností vysoké školy ve vztahu k části standardů pro akreditaci studijního programu podle § 78a odst. 2 písm. b) body 2 a 3 zákona o vysokých školách a funkčností systému zajišťování kvality a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností se tak hodnoticí komise v souladu s čl. 33 Statutu NAÚ nebude zabývat.Není relevantní, zpráva o vnitřním hodnocení Technické univerzity v Liberci (dále jen „TUL“) nebyla posouzena.

Působnost orgánů vysoké školy

1.1

Vysoká škola má vymezen orgán vysoké školy, který plní působnost statutárního orgánu, a jsou vymezeny další orgány, jejich působnost, pravomoc a odpovědnost.Působnost statutárního orgánu plní rektor TUL. Orgány TUL včetně jejich působnosti, pravomoci a odpovědnosti jsou vymezeny ve Statutu TUL následovně: a) Samosprávné akademické orgány: akademický senát, rektor, vědecká rada, rada pro vnitřní hodnocení; b) Další orgány: správní rada, kvestor; c) Disciplinární komise zřizované TUL a fakultami (viz http://www.tul.cz/ document/4963).

1.2

Vysoká škola má vymezeny působnosti, pravomoci a odpovědnosti orgánů jejích součástí k činnostem a jednáním, která se týkají tvorby a uskutečňování studijních programů a které tvoří funkční celek.Orgány Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL (dále jen „FP TUL“) včetně jejich působnosti, pravomoci a odpovědnosti jsou vymezeny ve Statutu FP TUL následujícím způsobem: a) Samosprávné akademické orgány: akademický senát fakulty, děkan, vědecká rada fakulty a disciplinární komise fakulty; b) Další orgán fakulty: tajemník (viz https://www.fp.tul.cz/fakulta/zakladni-informace/dokumenty/vnitrni-predpisy).

Vnitřní systém zajišťování kvality

Vymezení pravomoci a odpovědnost za kvalitu

1.3

Na všech úrovních řízení vysoké školy jsou vymezeny pravomoci a odpovědnost za kvalitu vzdělávací činnosti, tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností tak, aby tvořily funkční celek.Pravidla systému zajišťování kvality a vnitřního hodnocení vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na TUL jsou vymezeny vnitřním předpisem Pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality TUL (viz http://www.tul.cz/document/5538). Předpis vymezuje předpoklady, pravomoci a odpovědnosti za kvalitu vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na TUL v následujících částech: kvalita činností TUL; základní principy zajišťování a vnitřního hodnocení kvality; soubor podkladů pro vnitřní hodnocení kvality; základní předpoklady systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality; vnitřní hodnocení kvality činností TUL; zpráva o vnitřním hodnocení kvality součásti TUL; zpráva o vnitřním hodnocení kvality TUL; činnost orgánů, fakult, ústavů a dalších součástí TUL.Další dokumenty TUL vymezující pravomoci a odpovědnosti za kvalitu vzdělávací činnosti, tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností tak, aby tvořily funkční celek:Statut TUL (viz http://www.tul.cz/document/4963);Organizační schéma TUL (viz http://www.tul.cz/document/4665);Studijní a zkušební řád TUL (viz http://www.tul.cz/document/4278);Statut Rady pro vnitřní hodnocení TUL (viz http://www.tul.cz/document/4966);Řád pro akreditaci studijních programů TUL (viz http://www.tul.cz/document/4965); Metodika sebehodnocení fakult a ústavů TUL (dokument připravovaný v rámci projektu OP VVV).Na FP TUL jsou pravomoci a odpovědnosti za kvalitu vzdělávací a tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností vymezeny ve Statutu FP TUL (viz https://www.fp.tul.cz/fakulta/zakladni-informace/dokumenty/vnitrni-predpisy).

205

Page 206: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

Procesy vzniku a úprav studijních programů

1.4

Vnitřním předpisem vysoké školy jsou podrobněji vymezeny procesy vzniku, schvalování a změn návrhů studijních programů před jejich předložením k akreditaci Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství.TUL má procesy vzniku, schvalování a změn návrhů studijních programů před jejich předložením k akreditaci Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství (NAÚ) vymezeny zejména ve vnitřním předpisu Řád pro akreditaci studijních programů TUL (viz http://www.tul.cz/document/4965). Předpis vymezuje: pozice garanta studijního programu a garanta studijního předmětu; rozsah pravomocí a odpovědností rektora a děkana; proces přípravy a podání akreditační žádosti; postup při rozšíření a prodloužení akreditací; zánik akreditace studijního programu. Dalším předpisem souvisejícím s akreditacemi studijních programů na fakultách TUL je Statut Rady pro vnitřní hodnocení TUL (viz http://www.tul.cz/document/4966).

Principy a systém uznávání zahraničního vzdělávání pro přijetí ke studiu

1.5

Pokud vysoká škola hodlá posuzovat splnění podmínek pro přijetí ke studiu ve studijním programu s použitím ustanovení § 48 odst. 4 písm. d) nebo § 48 odst. 5 písm. c) zákona o vysokých školách, jsou vytvořena pravidla, stanoveny principy a popsán proces posuzování splnění podmínky předchozího vzdělání.TUL neaplikuje uznávání zahraničního vzdělávání pro přijetí ke studiu s použitím ustanovení § 48 odst. 4 písm. d) nebo § 48 odst. 5 písm. c) zákona o vysokých školách. TUL uznává vysokoškolské vzdělání získané na zahraniční vysoké škole v obsahově obdobných studijních programech, které uskutečňuje, na základě písemné žádosti absolventa zahraniční vysoké školy. Další informace včetně dokumentu Obecné informace o postupu při uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace a formuláře Žádost o uznání zahraničního vzdělání jsou k dispozici na http://www.tul.cz/uchazeci-o-studium/uznavani-zahranicniho-vs-vzdelani#file_5103.

Vedení kvalifikačních a rigorózních prací

1.6

Vysoká škola má přijata dostatečně účinná opatření zajišťující úroveň kvality kvalifikačních prací a systematicky dbá na kvalitu obhájených kvalifikačních prací a obhájených rigorózních prací. V rámci svých pravidel stanoví požadavky na způsob vedení těchto prací a kvalifikační požadavky na osoby, které vedou kvalifikační práce nebo rigorózní práce, a stanoví nejvyšší počet kvalifikačních prací nebo rigorózních prací, které může vést jedna osoba.TUL má přijata účinná opatření zajišťující úroveň kvality kvalifikačních prací a systematicky dbá na kvalitu obhájených kvalifikačních prací. V rámci vnitřních předpisů TUL jsou stanoveny požadavky na způsob vedení kvalifikačních prací. Opatření jsou stanovena zejména v předpisech: Studijní a zkušební řád TUL (viz http://www.tul.cz/document/4983) a Směrnice rektora č. 2/2014 Zveřejňování bakalářských, diplomových, disertačních a rigorózních prací a jejich základní jednotná úprava (viz http://www.ft.tul.cz/document/325). Kvalifikační práce zadávané a obhajované studenty TUL jsou evidovány v informačním systému STAG. Student využívá systém k vyhotovení zadání, vytvoření titulních stran a k vložení úplného textu práce. Od roku 2017 je na TUL zavedena povinná kontrola kvalifikačních prací antiplagiátorským systémem Theses.cz. Obhájené kvalifikační práce studentů TUL jsou dostupné v souladu s platnou legislativou prostřednictvím Univerzitní knihovny TUL (viz https://knihovna.tul.cz).Na FP TUL jsou pokyny a požadavky na způsob vedení kvalifikačních prací uvedeny v samostatné webové sekci Pokyny pro zpracování bakalářské a diplomové práce (viz https://www.fp.tul.cz/student/studium-na-fp/zaverecne-prace/pokyny). Pro typografickou úpravu prací a pro používání citačního aparátu platí závazná pravidla stanovená pro jednotlivé katedry FP TUL, kde je práce obhajována. Pravidla jsou přehledně uvedena v elektronickém Moodle kurzu Průvodce studenta FP tvorbou závěrečné práce. Pro studenty FP TUL jsou k dispozici dokumenty Pokyny pro zpracování BP na FP TUL a Pokyny pro zpracování DP na FP TUL s uvedením povinných částí kvalifikačních prací (viz https://www.fp.tul.cz/student/studium-na-fp/zaverecne-prace/pokyny-pro-zpracovani-bp). Posudky vedoucích a oponentů prací se jednotně vypracovávají do předem definovaných formulářů. Nejvyšší počet kvalifikačních prací vedených jedním akademickým pracovníkem s plným úvazkem je Opatřením děkana FP TUL č. 1/2018 stanoven na 10 prací. Současně jsou v dokumentu uvedeny kvalifikační požadavky na vedení závěrečných prací na FP TUL. Vedoucími diplomových prací mohou být odborní asistenti s vědeckou hodností, docenti nebo profesoři, vedoucími bakalářských prací mohou být i odborní asistenti bez vědecké hodnosti. Externisté mohou vést kvalifikační práce na FP TUL ve zdůvodněných případech se souhlasem děkana. Toto se týká zejména bakalářských prací v profesně zaměřených studijních programech (viz https://www.fp.tul.cz/fakulta/zakladni-informace/dokumenty/opatreni-dekana).Na základě doporučení komise pro státní závěrečné zkoušky mohou být vynikající kvalifikační práce oceněny Cenou rektora TUL, Cenou děkana FP TUL nebo Cenou hejtmana Libereckého kraje.

Procesy zpětné vazby při hodnocení kvality 1.7 Zajištění a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností se opírá o procesy zpětné vazby, zejména

ankety a kvantitativní a kvalitativní průzkumy, přičemž do těchto procesů jsou v reprezentativní míře zapojeni akademičtí pracovníci, studenti, věcně příslušné profesní komory, oborová sdružení nebo organizace zaměstnavatelů nebo další odborníci z praxe, s přihlédnutím k typům a případným profilům studijních programů.K zajištění a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností je na TUL zřízena Rada pro vnitřní hodnocení TUL se zaměřením činnosti stanoveném ve statutu rady (viz http://www.tul.cz/document/4966). Na FP TUL jsou do procesu získávání zpětné vazby zapojeni všichni relevantní aktéři – akademičtí pracovníci,

206

Page 207: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

odborná akademická veřejnost, experti z praxe a studenti. Studenti fakulty hodnotí po každém semestru kvalitu výuky prostřednictvím modulu Studentské hodnocení kvality v informačním systému studijní agendy IS/STAG (viz https://stag.tul.cz/portal/studium/kvalita-vyuky). Akademičtí pracovníci jsou s výsledky hodnocení seznámeni a mají možnost se k hodnocení vyjádřit. Výsledky jsou pravidelně projednávány na úrovni AS TUL, AS FP TUL i v kolegiu děkana FP TUL. Hodnocení výuky probíhá také na úrovni garantů jednotlivých studijních programů fakulty. Další formou zpětné vazby jsou Výroční zprávy o činnosti FP TUL, které jsou v souladu se zákonem o vysokých školách projednávány Vědeckou radou FP TUL a schvalovány Akademickým senátem FP TUL (viz https://www.fp.tul.cz/27-fakulta/dokumenty). Osobnosti z akademické obce, odborné akademické veřejnosti a odborníci z praxe jsou do procesu hodnocení zapojeni zejména prostřednictvím členství ve vědecké radě, kde se vyjadřují k předloženým akreditačním spisům, výročním zprávám o činnosti fakulty, strategickému záměru rozvoje fakulty i k plánům jejich realizace.

Sledování úspěšnosti uchazečů o studium, studentů a uplatnitelnosti absolventů

1.8

Vysoká škola má v oblasti vzdělávací a tvůrčí činnosti nastaveny ukazatele, jejichž prostřednictvím sleduje míru úspěšnosti v přijímacím řízení, studijní neúspěšnost ve studijním programu, míru řádného ukončení studia studijního programu a uplatnitelnost absolventů.Na TUL je míra úspěšnosti v přijímacím řízení, studijní neúspěšnosti ve studijním programu a míra řádného ukončení studia studijního programu sledována a vyhodnocována pomocí analytických nástrojů informačního systému IS/STAG (viz https://stag.tul.cz/portal/). Výsledky jsou sumarizovány ve Výročních zprávách o činnosti FP TUL (viz https://www.fp.tul.cz/27-fakulta/dokumenty). Na základě posouzení výsledků z IS/STAG, příp. dalších podnětů např. od studentů jsou prováděna opatření ke zkvalitnění výuky a celkového prostředí na fakultě.Uplatnitelnost absolventů na trhu práce je sledována ve statistikách nezaměstnanosti absolventů vysokých škol Ministerstva práce a sociálních věcí. Kontakt s absolventy je zajišťován modulem Absolvent v IS/STAG, další zkvalitnění práce s absolventy je řešeno v rámci projektu OP VVV.

Vzdělávací a tvůrčí činnost

Mezinárodní rozměr a aplikace soudobého stavu poznání

1.9

Vzdělávací a tvůrčí činnosti vysoké školy vycházejí ze soudobých poznatků v širším kontextu a mají mezinárodní charakter s přihlédnutím k typu a případnému profilu studijních programů, zejména: jsou uskutečňovány zahraniční mobility studentů a akademických pracovníků a jsou nabízeny studijní předměty vyučované v cizích jazycích nebo studijní programy uskutečňované v cizích jazycích. Vzdělávací a tvůrčí činnosti FP TUL vycházejí ze soudobých poznatků v širším kontextu. Obsahy studijních předmětů jednotlivých studijních programů jsou průběžně inovovány v souladu s novým vědeckým poznáním v příslušném oboru. Studentům a akademickým pracovníkům jsou nabízeny studijní i pracovní mobility v rámci programu Erasmus+ a CEEPUS, které jsou zaměřeny na spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě. Mimoevropské, krátkodobé či specifické mobility jsou podporovány Fondem mobilit TUL, který je určen pro zaměstnance a studenty magisterského či doktorského studia. Fondem je podporována především účast na zahraničních konferencích, specializovaných zahraničních workshopech či krátkodobé výzkumné a studijní stáže v zahraničních institucích. Poradenství v záležitostech mobility je zajištěno fakultním koordinátorem a zahraničním oddělením univerzity. V roce 2017 bylo v rámci mezinárodní spolupráce FP TUL vysláno 28 akademických pracovníků a přijato 15 akademických pracovníků. V rámci studentských mobilit FP TUL bylo vysláno 40 studentů a přijato 46 studentů. Současně jsou nabízeny studijní předměty vyučované v cizích jazycích pro studenty přijíždějící na FP TUL v rámci programu Erasmus+. Podrobný popis mezinárodních aktivit je uveden v každoročních Výročních zprávách o činnosti TUL (viz http://www.tul.cz/uredni-deska/uredni-deska-tul/vyrocni-zpravy) a Výročních zprávách o činnosti FP TUL (viz https://www.fp.tul.cz/27-fakulta/dokumenty).

Spolupráce s praxí při uskutečňování studijních programů 1.10 Vysoká škola rozvíjí spolupráci s praxí s přihlédnutím k typům a případným profilům studijních programů. Jde zejména o

praktickou výuku, zadávání bakalářských, diplomových nebo disertačních prací (dále jen „kvalifikační práce“), zadávání rigorózních prací, přiznávání stipendií a zapojování odborníků z praxe do vzdělávacího procesu.Spolupráce s praxí na vzdělávacím procesu a zapojování odborníků z praxe probíhá především na základě povinných praxí studentů učitelských oborů ve fakultních a spolupracujících školách a studentů neučitelských oborů v relevantních organizacích (např. archívy) a organizovaných exkurzí studentů v rámci výuky do odpovídajících organizací podle oborů studia.Fakulta především úzce spolupracuje s fakultními školami, kromě vlastních praxí, na této bázi: - podporuje pedagogický, odborný a vědecký růst učitelů spolupracující fakultní školy organizováním pracovních

setkání, výměny zkušeností, seminářů, přednášek a jiných akcí pro učitele,- poskytuje fakultní škole poradenskou a výukovou činnost v oblastech, které fakultní škola považuje za

prospěšné pro svou práci, a zprostředkuje učitelům fakultní školy služby střediska vědeckých informací (univerzitní knihovna apod.),

207

Page 208: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

- podporuje spolupráci didaktiků praxe s učiteli fakultní školy ve smyslu vzájemné výměny zkušeností, kontroly a hodnocení studentů, poradenské činnosti pro vedení studentů na praxi,

- umožňuje v rámci možností svým posluchačům mimoškolní aktivity (vedení zájmových kroužků, pedagogický dozor na školách v přírodě, asistentské praxe aj.) a tuto jejich činnost zahrnuje do hodnocení praxe studentů.

Spolupráce s praxí při tvorbě studijních programů

1.11

Vysoká škola komunikuje s profesními komorami, oborovými sdruženími, organizacemi zaměstnavatelů nebo dalšími odborníky z praxe a zjišťuje jejich očekávání a požadavky na absolventy studijních programů.Fakulta, resp. její akademičtí pracovníci, jsou zapojeni do různých mezinárodních i národních asociací. Aktuální přehled je každoročně uveden ve Výročních zprávách o činnosti FP TUL (viz http://www.tul.cz/uredni-deska/uredni-deska-tul/vyrocni-zpravy).Fakulta komunikuje pravidelně především s mateřskými, základními a středními školami v regionu:- koná pravidelná jednání s řediteli fakultních a spolupracujících škol, při kterých se v roce 2017 probíraly náměty

ředitelů k možnosti inovace praxí a větší míra participace škol na vedení praxí,- organizuje pravidelné společné workshopy a semináře fakultních a cvičných učitelů, kde dochází k pravidelné

reflexi uskutečněných praxí,- zapojuje fakultní školy do projektů OP VVV, což vede k úpravě studijních plánů především v oblasti

reflektovaných praxí.

Podpůrné zdroje a administrativa

Informační systém

1.12

Vysoká škola má vybudován funkční informační systém a komunikační prostředky, které zajišťují přístup k  přesným a srozumitelným informacím o studijních programech, pravidlech studia a požadavcích spojených se studiem, k informačním a poradenským službám souvisejícím se studiem a s možností uplatnění absolventů studijních programů v praxi.TUL používá pro administraci studijní agendy vysoké školy informační systém IS/STAG, který umožňuje evidovat a kontrolovat studijní výsledky. Studenti si mohou editovat průběh studia včetně plnění studijních povinnosti. Zároveň systém umožňuje vyučujícím i administrativě elektronickou komunikaci se studenty a uchazeči (viz https://stag.tul.cz/portal/). Současně má TUL zavedený knihovnický informační systém a nabídku dalších služeb Univerzitní knihovny TUL (viz https://knihovna.tul.cz). Akademická poradna a centrum podpory TUL poskytuje studentům univerzity rozsáhlou nabídku služeb: studijní poradenství, psychologické poradenství, poradenství pro uchazeče a studenty se specifickými potřebami, sociální poradenství, profesní a kariérové poradenství a duchovní poradenství (viz apc.tul.cz).FP TUL má v samostatné sekci webových stránek zveřejněny informace o studijních programech, pravidlech studia, harmonogramu výuky a dalších požadavcích spojených se studiem (viz https://www.fp.tul.cz/student/ studium-na-fp). FP TUL nabízí absolventům studijních programů aktuální možnost uplatnění v praxi na webových stránkách v sekci Nabídka zaměstnání nebo brigády (viz https://www.fp.tul.cz/aktuality/prace-brigady).

Knihovny a elektronické zdroje 1.13 Služby knihoven a elektronické zdroje pro výuku jsou s přihlédnutím k typu a případnému profilu studijního programu

dostatečné a dostupné studentům a akademickým pracovníkům.Všechny posluchárny, laboratoře a pracovny pedagogů TUL jsou vybaveny přípojkami univerzitní počítačové sítě LIANE s přístupovou rychlostí 1 Gb/s a s přímým přístupem na Internet (viz http://liane.tul.cz/cz/), centrálně je řešena elektronická pošta, či přístup k vybraným produktům na podporu výuky (Matlab TAH, Microsoft Select, G-suite, antivirus atd.). TUL je připojena prostřednictvím akademické sítě CESNET s přístupovou rychlostí 3 x 10 Gb/s. Počítačovou sítí stejných parametrů jsou pokryty i veškeré ubytovací kapacity TUL, včetně bezdrátové sítě Wi-Fi napojené na autentizační systém Eduroam. Studenti FP TUL mají okamžikem zápisu do studijního programu vlastní adresu pro elektronickou poštu a poštovní schránku s úložným obsahem 500 MB. Přístup do sítě mohou studenti realizovat prostřednictvím vlastního počítače nebo univerzitních počítačových učeben. Univerzitní knihovna TUL (viz https://knihovna.tul.cz) zpřístupňuje odborné informace studentům a akademickým pracovníkům prostřednictvím knižního fondu, učebních textů, tuzemských a zahraničních odborných časopisů, databází, e-knih, závěrečných prací a e-learningu. Knihovna disponuje 322 studijními místy a 58 počítači. Otevírací doba je v souhrnu 52,5 h týdně. Knihovní služby jsou poskytovány v budově H a současně na pobočce v areálu univerzitního kampusu v budově E2. Dokument Strategický plán rozvoje TUL do roku 2020 s výhledem do roku 2030 (viz http://www.tul.cz/document/2424) předpokládá rekonstrukci objektu E2 na novou centrální univerzitní knihovnu. Tím se knihovna stane součástí univerzitního kampusu a lze očekávat zvýšený zájem studentů i zaměstnanců TUL o využití knihovních služeb. Souhrnné informace k Univerzitní knihovně TUL na základě výroční zprávy (viz https://knihovna.tul.cz/o-knihovne/zakladni-dokumenty/vyrocni-zpravy):Celkový počet svazků: 227 986Roční přírůstek titulů: 3 290

208

Page 209: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

Počet odebíraných titulů časopisů celkem: 240Počet odebíraných zahraničních titulů časopisů: 117Počet odebíraných českých titulů časopisů: 123Jsou součástí fondů kompaktní disky? AnoJsou součástí fondů videokazety? AnoOtevírací doba knihovny/studovny v týdnu: 8:00–18:30Provozuje knihovna počítačové informační služby? AnoZajišťuje knihovna rešerše z databází? AnoJe zapojena na CESNET/INTERNET? Ano Počet stanic na CESNETu/INTERNEu: 60Jiná databázová centra/sítě? AnoKnihovna poskytuje přístup do vybraných databázi: ACM digital library. ČSN Online, EBSCO, IEEE Xplore digital library, Journal citation reports (Thomson Reuters), JSTOR, ProQuest. Sage journals, ScienceDirect, Scopus, SpringerLink, Taylor & Francis, Web of science, Wiley online library (viz http://knihovna-opac.tul.cz/authorities/595664#!?pageNumber=2). V roce 2017 vynaložila Univerzitní knihovna TUL na nákup knih a databází celkem 7,7 mil. Kč. Průběžně pokračuje digitalizace knihovního fondu. V současné době je TUL zapojena do přípravy projektu Czech ELIB pro přístup do významných databází (ScienceDirect, Scopus, Springer, Wiley, ProQuest, WOS, IEEE aj.).Pro podporu výuky na TUL je vytvořen Elearningový portál TUL (viz https://elearning.tul.cz/), ve kterém studenti mohou získat další podklady pro studium, jednotlivé prezentace, návody, pomocné formuláře apod. Na fakultní úrovni je studentům k dispozici portál Elektronická podpora studia na FP TUL (viz https://elearning.fp.tul.cz).Od prosince 2014 je studentům TUL k dispozici také studentský klub včetně počítačů a dalšího vybavení.

Studium studentů se specifickými potřebami

1.14

Vysoká škola zajišťuje dostupné služby, stipendia a další podpůrná opatření pro vyrovnání příležitostí studovat na vysoké škole pro studenty se specifickými potřebami. Vysoká škola v oblasti vyrovnávání podmínek studia studentů se specifickými potřebami vychází z obecně závazných právních předpisů, dále zajišťuje poučený a lidskou důstojnost respektující přístup všech svých zaměstnanců ke studentům a uchazečům se specifickými potřebami a zajišťuje, aby poskytované služby a úpravy realizované s cílem dosáhnout přístupnosti akademického života pro studenty se specifickými potřebami nevedly ke snižování studijních nároků.TUL podporuje uchazeče a studenty se specifickými potřebami, a to dle směrnice rektora č. 1/2015 O podpoře uchazečů a studentů se specifickými potřebami na TUL (viz http://www.tul.cz/document/2750). Studenti mají možnost přiznání sociálního stipendia, které se přiznává studentům s nárokem na přídavek na dítě podle sdělení příslušného úřadu. Studenti TUL mají také možnost získat zvláštní sociální stipendium, které je stanoveno ve Stipendijním řádu TUL (viz http://www.tul.cz/document/4693). Současně mají studenti TUL možnost přiznání ubytovacího stipendia, které se také řídí Stipendijním řádem TUL.Služby pro studenty se specifickými potřebami zajišťuje celouniverzitní pracoviště Akademická poradna a centrum podpory TUL (viz http://apc.tul.cz). Pracoviště poskytuje studentům TUL a uchazečům o studium: studijní poradenství; psychologické poradenství; poradenství pro uchazeče a studenty se specifickými potřebami; sociální poradenství; profesní a kariérové poradenství; duchovní poradenství. Poradenství pro uchazeče a studenty se specifickými potřeba zahrnuje: speciálně pedagogickou diagnostiku a poradenství; zpracování a doporučení k žádostem o přijetí ke studiu, ev. k formě examinace; sestavení, návrh, metodiku a realizaci individuálních vzdělávacích strategií; podporu opatření a služeb ke kompenzaci překážek souvisejících s postižením studenta; informace o speciálních stipendiích pro studenty se specifickými potřebami; kontakty na sociální služby; zprostředkování návazných služeb pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami; komplexní sociální poradenství pro osoby zdravotně postižené; spolupráci s nadacemi.FP TUL má bezbariérový přístup do všech hlavních výukových budov. Ostatní prostory univerzity jsou rovněž bezbariérové, včetně přístupu do Univerzitní knihovny TUL, menzy, kavárny, podzemních garáží s možnou rezervací pro osoby se zdravotním postižením atd. Studenti FP TUL mají možnost využívat pro svoje děti Univerzitní mateřskou školku ŠkaTULka (viz http://www.msskatulka.cz).

Opatření proti neetickému jednání a k ochraně duševního vlastnictví 1.15 Vysoká škola přijala dostatečně účinná opatření: k ochraně duševního vlastnictví a proti úmyslnému jednání proti dobrým

mravům při studiu zejména proti plagiátorství a podvodům při studiu.TUL má vytvořenou vnitřní normu, která stanovuje práva a povinnosti zaměstnanců souvisejících se vznikem, označením, uplatněním, ochranou a komercionalizací výsledků výzkumu, vývoje a inovací a autorských děl na TUL, konkrétně směrnici rektora č. 2/2015 O ochraně duševního vlastnictví na TUL a o komercializaci výsledků vědy a výzkumu (viz http://www.tul.cz/document/5200). Jako opatření proti úmyslnému jednání proti dobrým mravům má TUL zpracovaný Etický kodex pro zaměstnance a studenty TUL (viz http://www.tul.cz/document/5757). Neetické chování studentů dále upravuje vnitřní předpis Disciplinární řád pro studenty TUL (viz http://www.tul.cz/document/4167) a na fakultní úrovni předpis Disciplinární řád FP TUL (viz

209

Page 210: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

https://www.fp.tul.cz/images/fakulta/vnitrni_predpisy/disciplinarni_rad.pdf). Ve vztahu k závěrečným pracím je student na příslušných metodologických studijních předmětech seznámen s právy a povinnostmi při ochraně duševního vlastnictví a poučen o právu autorském, zejména o § 60 – školní dílo, zákon č. 121/2000 Sb. V roce 2016 byla na FP TUL zavedena opatřením děkana č. 2/2016 (viz https://www.fp.tul.cz/fakulta/zakladni-informace/dokumenty/opatreni-dekana) povinná kontrola závěrečných prací proti plagiátorství, ke které je používán systém Theses.cz, přičemž systém byl již na fakultě využíván a testován od roku 2012. V roce 2017 se k systému kontroly připojila celá TUL. V případech závěrečných prací, kdy byla vyhodnocena vysoká shoda, rozhoduje s definitivní platností zkušební komise.V posledních pěti letech došlo k třem případům obvinění z plagiátorství závěrečné práce. V jednom případě se student nedostavil ke státní závěrečné práci a bylo mu posléze ukončeno studium. Ve dvou zbývajících případech student neobhájil závěrečnou práci a musel ji zcela přepracovat. Byl dán zároveň podnět disciplinární komisi z neetického jednání. Komise podezření potvrdila a navrhla podmíněné vyloučení ze studia, tento návrh posléze akceptoval děkan.

II. Studijní program

Soulad studijního programu s posláním vysoké školy a mezinárodní rozměr stud. programu

Soulad studijního programu s posláním a strategickými dokumenty vysoké školy

2.1

Studijní program je z hlediska typu, formy a případného profilu v souladu s posláním a strategickým záměrem vysoké školy a ostatními strategickými dokumenty vysoké školy.Hodnocený studijní program je z hlediska typu, formy a profilu absolventa v souladu s posláním TUL a se strategickým záměrem vyjádřeným v dokumentu Strategický plán rozvoje TUL do roku 2020 s výhledem do roku 2030 (viz http://www.tul.cz/document/2424). Předkládaný návrh studijního programu navazuje na dlouhodobou výzkumnou a tvůrčí činnost akademických pracovníků FP TUL a na fakultní úrovni je v souladu s dokumentem Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti FP TUL na období 2016-2020 (viz https://www.fp.tul.cz/fakulta/zakladni-informace/dokumenty/ dlouhodoby-zamer).

Souvislost s tvůrčí činností vysoké školy

2.2a

U studijního programu vysoká škola prokazuje souvislost a propojení s tvůrčí činností vysoké školy.Tvůrčí činnost je na FP TUL systematicky a dlouhodobě rozvíjena. Zapojení akademických pracovníků je zřejmé z centrální evidence projektů (viz https://www.rvvi.cz/cep), evidence projektů řešených na TUL (viz http://www.tul.cz/projekty), z Výročních zpráv o činnosti TUL (viz http://www.tul.cz/uredni-deska/uredni-deska-tul/vyrocni-zpravy) a z Výročních zpráv o činnosti FP TUL (viz https://www.fp.tul.cz/27-fakulta/dokumenty).

Mezinárodní rozměr studijního programu

2.3

Vysokou školou je zohledněn mezinárodní rozměr studijního programu, s přihlédnutím k typu a případnému profilu studijního programu.TUL má zavedený kreditní systém ECTS (European Credit Transfer System) na Bc. a Mgr. stupni studia. Systém ECTS je považován za nástroj zajišťující transparentnost a mezinárodní porovnatelnost studijních programů. Každému absolventovi TUL je vydáván dodatek k diplomu v česko-anglické verzi tzv. Diploma Supplement, který usnadňuje uznávání kvalifikací, mezinárodní mobilitu a zvyšuje transparentnost dosažených kvalifikací v rámci Evropské unie. FP TUL věnuje internacionalizaci dlouhodobě značnou pozornost. Fakulta má uzavřeny bilaterální dohody o spolupráci při výměně studentů s řadou vysokých škol s podobným odborným zaměřením. Jejich seznam je průběžně aktualizován a je součástí Výročních zpráv o činnosti FP TUL (viz https://www.fp.tul.cz/27-fakulta/dokumenty). Informace důležité pro vzájemnou výměnu studentů a akademických pracovníků v rámci programu Erasmus+ jsou uvedeny v samostatném modulu fakultních webových stránek (viz http://erasmus.fp.tul.cz). Kancelář k programu Erasmus+ je součástí Zahraničního oddělení TUL (viz http://www.tul.cz/studenti/erasmus-pro-studenty/erasmus). Pro přijíždějící studenty je určena podpora Zahraničního oddělení TUL (viz http://www.tul.cz/verejnost-a-media/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-spoluprace-tul). Konkrétní počty studentů a akademických pracovníků účastnících se mezinárodních výměn jsou každoročně uvedeny ve Výročních zprávách o činnosti FP TUL (viz https://www.fp.tul.cz/27-fakulta/dokumenty). FP TUL plánuje nadále zkvalitňovat a rozšiřovat mezinárodní rozměr studia vzhledem k charakteru oblastí vzdělávání a k typu a profilu akreditovaných studijních programů.

Profil absolventa a obsah studia

Soulad získaných odborných znalostí, dovedností a způsobilostí s typem a profilem studijního programu

210

Page 211: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

2.4

Odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti, které si absolventi studijního programu osvojují, jsou v souladu s daným typem a případným profilem studijního programu.Studijní programy realizované FP TUL jsou v souladu s daným typem a profilem studijního programu. Profil absolventa vychází z dosavadní zkušenosti s výukou v daném studijním programu, reflektuje aktuální trendy rozvoje poznání v daném zaměření a strategii fakulty pro následující období. Odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti, které si absolventi hodnoceného studijního programu osvojí, jsou v souladu s daným typem studijního programu a jsou uvedeny v žádosti o akreditaci v příloze B-I – Charakteristika studijního programu.

Jazykové kompetence

2.5

Studijní program je koncipován tak, aby student v průběhu studia při plnění studijních povinností prokázal schopnost používat získané odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti alespoň v jednom cizím jazyce.Na FP TUL jsou standardní součástí Bc. studijních programů dva semestry výuky cizího jazyka zakončené zápočty a zkouškou. Studenti si povinně volí z nabídky 2 cizích jazyků: anglický jazyk nebo německý jazyk. Student musí prokázat znalost cizího jazyka a schopnost jeho odborného použití jak ve zmíněných předmětech, tak při práci se zahraniční literaturou a příslušnými databázemi v rámci studia odborných předmětů a při zpracování kvalifikační práce. U některých studijních předmětů je zařazena cizojazyčná povinná či doporučená literatura. V dosavadních NMgr. studijních programech FP TUL byla obsažena dvousemestrální výuka druhého cizího jazyka. Bohužel se tato koncepce zcela neosvědčila, protože řada studentů i po absolvování neprokazovala dostatečné znalosti pro odborné použití příslušného cizího jazyka. Ve zvýšené míře se to týkalo zejména studentů kombinované formy studia. V nově navrhovaných NMgr. studijních programech FP TUL mění koncepci: student si prohloubí znalosti cizího jazyka zvoleného v Bc. studijním programu prostřednictvím odborného předmětu vyučovaného v tomto cizím jazyce.

Pravidla a podmínky utváření studijních plánů

2.6a

Vysoká škola má nastavena funkční pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů, včetně vymezení případné praktické výuky realizované případně i u jiné fyzické nebo právnické osoby a délky této praktické výuky, přičemž studijní plán je sestaven tak, aby umožňoval studentům zejména získání teoretických znalostí potřebných pro výkon povolání včetně uplatnění v tvůrčí činnosti a dále osvojení nezbytných praktických dovedností.TUL má nastavena pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů ve vnitřním předpisu Řád pro akreditaci studijních programů TUL (viz http://www.tul.cz/document/4965) a ve vnitřní normě Pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality TUL (viz http://www.tul.cz/document/5538).Předkládaný návrh je svým profilem akademicky zaměřený studijní program. Z tohoto důvodu je studijní plán sestaven tak, aby umožňoval studentům získání zejména teoretických znalostí potřebných pro výkon dané profese včetně jejich uplatnění v tvůrčí činnosti. K tomu jsou určeny zejména základní teoretické předměty profilujícího základu a předměty profilujícího základu, které jsou označeny zkratkami ZT a PZ v příloze B-IIa. Pro získání praktických dovedností potřebných pro výkon povolání jsou pak určeny další studijní předměty, zejména povinně-volitelné a volitelné.

Vymezení uplatnění absolventů

2.7

Studijní program má vymezeno rámcové uplatnění absolventů studijního programu a typické pracovní pozice, které může absolvent zastávat.Hodnocený studijní program má vymezené uplatnění absolventa v souladu s rámcovým profilem absolventa dle nařízení vlády č. 275/2016 Sb. Spis žádosti o akreditaci vymezuje rámcové uplatnění absolventa studijního programu v příloze B-I žádosti o akreditace, v částech: Cíle studia ve studijním programu a Profil absolventa studijního programu. Typické pracovní pozice, které může absolvent vykonávat, jsou uvedeny v akreditační žádosti v příloze D-I, část Předpokládaná uplatnitelnost absolventů na trhu práce. FP TUL se snaží pravidelně zjišťovat uplatnění svých absolventů na trhu práce.

Standardní doba studia

2.8

Standardní doba studia odpovídá průměrné studijní zátěži, obsahu a cílům studia a profilu absolventa studijního programu.Standardní doba studia Bc. programu je 3 roky. Tato doba byla určena na základě cílů studia, profilu absolventa a charakteru studijní zátěže při plnění povinných a povinně volitelných předmětů. Studijní zátěž je současně promítnuta do kreditů za jednotlivé předměty a odpovídá požadavkům dle kreditního systému ECTS.

Soulad obsahu studia s cíli studia a profilem absolventa

2.9b

Obsah studia odpovídá cílům studia, umožňuje dosažení stanoveného profilu absolventa a vychází z aplikace soudobých poznatků a metod tvůrčí činnosti v dané oblasti vzdělávání. Přitom součástí obsahu studia jsou základní teoretické disciplíny.Cíle a obsah studia vychází z aplikace soudobých poznatků a umožňují po absolvování celého studia dosáhnout stanoveného profilu a uplatnění absolventa. Základní teoretické znalosti jsou dány povinnými předměty, především předměty profilujícího základu. Povinně volitelné předměty umožňují přizpůsobit studium preferencím studenta, stále však v souladu s profilem absolventa. Cíl studia a profil absolventa jsou popsány v příloze B-I akreditační žádosti.

211

Page 212: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

Struktura a rozsah studijních předmětů

2.12

Studijní program má nastavenu a zdůvodněnu strukturu studijních předmětů, jejich rozsah a charakteristiku.Charakteristiky studijních předmětů jsou popsány v části B-III akreditační žádosti. Studijní předměty jsou obecně rozděleny na povinné předměty, povinně volitelné a volitelné. Předepsané počty kreditů v rámci jednotlivých druhů předmětů zohledňují význam pro stanovený profil absolventa. Počty kreditů pro jednotlivé předměty odráží jejich studijní náročnost.

Soulad obsahu studijních předmětů, státních zkoušek a kvalifikačních prací s výsledky učení a profilem absolventa

2.14

Obsah vyučovaných studijních předmětů, metody výuky, zajištění praktické výuky, způsob hodnocení, obsah státních zkoušek, témata a zaměření kvalifikačních prací jsou v souladu s plánovanými výsledky učení a profilem absolventa v daném studijním programu a vytvářejí logický celek.Obsah vyučovaných studijních předmětů, metody výuky, způsob hodnocení, provedení státní zkoušky a témata kvalifikačních prací jsou koncipovány jako logický celek v souladu s plánovanými výsledky učení a požadovaným profilem absolventa. Výukové metody vychází z dlouhodobých zkušeností s výukou příslušných předmětů, přičemž jsou využívány všechny dostupné metody výuky, od přednáškové činnosti, přes praktická cvičení až po elektronické výukové opory.

Vzdělávací a tvůrčí činnost ve studijním programu

Metody výuky a hodnocení výsledků studia

3.1

Při uskutečňování studijního programu se využívají moderní výukové metody odpovídající výsledkům učení studijního programu a přístupy podporující aktivní roli studentů v procesu výuky.Metody a formy výuky odpovídají charakteru studijních předmětů, výstupům z učení a současnému stavu poznání. V závislosti na vyučovaném předmětu se využívají adekvátní výukové metody, jako jsou např. metody slovní, metody názorně-demonstrační, metody praktické a metody interaktivní. Studenti FP TUL jsou akademickými pracovníky aktivně zapojováni do výuky zejména v příslušných seminářích a ve cvičeních. Fakulta si dlouhodobě klade za cíl vytvořit co možná nejmodernější zázemí pro realizaci uskutečňovaných studijních programů a dosavadní výukové vybavení průběžně inovuje zejména s využitím odpovídajících grantů a projektů.

3.2

Poměr přímé výuky a samostudia odpovídá studijnímu programu, formě studia, případnému profilu studijního programu a metodám výuky.Poměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního programu, příslušné formě studia, akademicky zaměřenému profilu studijního programu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje kontaktní přímá výuka přibližně 20–30 % prezenční formy studia, v nekontaktní části studia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) nebo elektronické studijní opory.

3.3

Skladba studijní literatury a skladba studijních opor, které jsou uvedeny v požadavcích studijních předmětů profilujícího základu, odráží aktuální stav poznání. Studentům je zajištěna jejich dostupnost.Skladba studijní literatury a studijních opor, které jsou uvedeny v požadavcích všech studijních předmětů, reflektují aktuální stav poznání v příslušných vědních oborech (viz sylaby předmětů na https://stag.tul.cz/portal/). Studenti mají k dispozici celou škálu studijních opor od tradiční tištěné literatury v Univerzitní knihovně TUL (viz https://knihovna.tul.cz), přes elearningové kurzy univerzitního portálu (viz https://elearning.tul.cz/) až po studijní opory na fakultním portálu Elektronická podpora studia na FP TUL (viz https://elearning.fp.tul.cz). FP TUL průběžně pořizuje aktuální studijní literaturu v závislosti na požadavcích vědních oborů realizovaných na fakultě. Pro stávající předměty jsou používány a kontinuálně vytvářeny studijní opory k dalšímu zlepšení podmínek pro studium na FP TUL.

3.4

Vysoká škola má zveřejněna kritéria, která odpovídají cílům studia a umožňují objektivní hodnocení a podle kterých jsou studenti hodnoceni.Hodnocení výsledků studia, které odpovídá cílům studia a umožňuje objektivní hodnocení studentů, vychází z vnitřního předpisu Studijní a zkušební řád TUL (viz http://www.tul.cz/document/4983). Před každým semestrem jsou příslušnými garanty studijních předmětů aktualizovány požadavky na studenta a hodnotící metody, které jsou zveřejněny v informačním systému IS/STAG (viz https://stag.tul.cz/portal).

Tvůrčí činnost vztahující se ke studijnímu programu3.5 ba

Vysoká škola uskutečňuje vědeckou nebo uměleckou činnost, která odpovídá oblasti nebo oblastem vzdělávání, v rámci které nebo v rámci kterých má být bakalářský studijní program uskutečňována, a hodnotí její výstupy s ohledem na profil studijního programu.FP TUL systematicky uskutečňuje a dlouhodobě rozvíjí vědeckou činnost odpovídající oblasti vzdělávání a profilu příslušného studijního programu, přičemž pravidelně provádí její hodnocení (viz Výroční zprávy o činnosti FP TUL na https://www.fp.tul.cz/fakulta/zakladni-informace/dokumenty/vyrocni-zpravy). Studenti FP TUL mají možnost se aktivně zapojit do řešení vědecko-výzkumných projektů realizovaných na fakultě např. v rámci SVUČ (viz https://www.fp.tul.cz/student/svuc) nebo SGS (viz https://www.fp.tul.cz/zamestnanec/ vedecko-vyzkumna-cinnost/studentska-grantova-soutez). Podrobnější informace jsou uvedeny v akreditační

212

Page 213: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

žádosti v Příloze C-II s názvem Související tvůrčí, resp. vědecká a umělecká činnost.

3.6

Vysoká škola uskutečňuje vědeckou nebo uměleckou činnost s mezinárodním rozměrem, která odpovídá oblasti nebo oblastem vzdělávání a která odpovídá typu studijního programu, a hodnotí její výstupy s ohledem na profil studijního programu. FP TUL uskutečňuje vědeckou činnost s mezinárodním rozměrem, která odpovídá profilu a oblasti vzdělávání příslušného studijního programu, přičemž pravidelně provádí hodnocení jejích výstupů. Podrobný popis mezinárodních aktivit je uveden v každoročních Výročních zprávách o činnosti FP TUL (viz https://www.fp. tul.cz/fakulta/zakladni-informace/dokumenty/vyrocni-zpravy).

Finanční, materiální a další zabezpečení studijního programu

Finanční zabezpečení studijního programu

4.1

Vysoká škola má zhodnoceny předpokládané finanční náklady na uskutečňování studijního programu, zejména náklady na přístrojové vybavení a jeho provoz, náklady na materiální a technické vybavení a jeho modernizaci, osobní náklady, náklady dalšího vzdělávání akademických pracovníků a výdaje na inovace, a má zajištěny odpovídající zdroje na pokrytí těchto nákladů.FP TUL průběžně sleduje předpokládané finanční prostředky k zajištění výuky a hodnotí náklady spojené s uskutečňováním studijního programu, zejména náklady na materiální a technické vybavení a na osobní náklady. Výuka je financována z příspěvku státu na vzdělávací činnost a z tohoto pohledu má fakulta zajištěny odpovídající zdroje na pokrytí příslušných nákladů i se střednědobým výhledem na vývoj financí. Výroční zprávy o hospodaření FP za předchozí roky jsou k dispozici na https://www.fp.tul.cz/27-fakulta/dokumenty.

Materiální a technické zabezpečení studijního programu

4.2

Vysoká škola má zajištěnu infrastrukturu pro výuku ve studijním programu, zejména odpovídající materiální a  technické zabezpečení, dostatečné a provozuschopné výukové a studijní prostory, vybavení učeben a laboratoří pomůckami a laboratorním a výukovým zařízením, které odpovídá danému typu studijního programu a v případě bakalářského nebo magisterského studijního programu i profilu studijního programu, a počtu studentů.FP TUL disponuje potřebnou infrastrukturou pro zajištění výuky v předkládaném návrhu akreditace studijního programu. Do infrastruktury je zahrnuto odpovídající materiální a technické zabezpečení, dostatečné a provozuschopné výukové a studijní prostory, vybavení učeben a laboratoří pomůckami a výukovým zařízením. Celkově vybavení odpovídá danému typu studijního programu a předpokládanému počtu studentů. Přehled veškerých dostupných místností pro zajištění výuky TUL je dostupný v systému IS/STAG (viz https://stag.tul.cz/portal) a ve Výročních zprávách FP TUL (viz https://www.fp.tul.cz/27-fakulta/dokumenty). Výuková infrastruktura je průběžně inovována jak z provozních prostředků, tak z různých rozvojových projektů či výzkumných grantů.

Odborná literatura a elektronické databáze odpovídající studijnímu programu

4.3

Studenti mají dostatečný přístup k odborné literatuře a dalším informačním zdrojům odpovídajícím danému typu studijního programu a v případě bakalářského nebo magisterského studijního programu i profilu studijního programu.TUL zajišťuje studentům všech studijních programů dostatečný přístup k potřebné odborné literatuře a k dalším informačním zdrojům odpovídajícím danému typu studijního programu i profilu jeho absolventa. Jednotlivé zdroje jsou popsány jednak v části C-III akreditačního spisu a v této zprávě v komentáři ke standardu 1.13.

Garant studijního programu

Pravomoci a odpovědnost garanta

5.1

Vysoká škola má v dostatečné míře vymezeny pravomoci a odpovědnost garanta studijního programu tak, aby byla zajištěna kvalita studijního programu.Pozice garanta studijního programu je vymezena v Nařízení vlády č. 274/2016 Sb. o standardech pro akreditace ve vysokém školství. Na úrovni TUL jsou pravomoci a odpovědnost garanta studijního programu k zajištění kvality studijního programu, vymezeny ve vnitřním předpisu Řád pro akreditaci studijních programů TUL (viz http://www.tul.cz/document/4965).

Zhodnocení osoby garanta z hlediska naplnění standardů

5.2ba

Garantem je akademický pracovník, který byl jmenován profesorem nebo jmenován docentem anebo má vědeckou hodnost „kandidáta věd“ (ve zkratce „CSc.“) nebo vzdělání získané absolvováním doktorského studijního programu. Garant má odbornou kvalifikaci vztahující se k danému bakalářskému studijnímu programu nebo studijnímu programu blízkého nebo příbuzného obsahového zaměření a v posledních pěti letech vykonával vědeckou nebo uměleckou činnost, jež odpovídá oblasti nebo oblastem vzdělávání, v rámci které nebo v rámci kterých má být studijní program uskutečňován.Garant studijního programu doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D. je akademický pracovník, který byl jmenován docentem v oboru Kinantropologie na FTVS UK v Praze. V posledních pěti letech vykonával vědeckou činnost, jež odpovídá oblasti vzdělávání, v rámci které má být studijní program uskutečňován (viz příloha C-I).

5.3 Garant je akademickým pracovníkem příslušné vysoké školy, který působí na vysoké škole jako akademický pracovník na základě pracovního nebo služebního poměru nebo poměrů s celkovou týdenní pracovní dobou odpovídající stanovené týdenní

213

Page 214: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

pracovní době podle § 79 zákoníku práce. V případě, že jde o studijní program uskutečňovaný na součásti vysoké školy, platí též, že garant studijního programu působí na této součásti jako akademický pracovník na základě pracovního nebo služebního poměru podle věty první s týdenní pracovní dobou odpovídající alespoň polovině stanovené týdenní pracovní doby podle § 79 zákoníku práce. Případné další pracovní nebo služební poměry garanta studijního programu, na základě kterých působí jako akademický pracovník na téže nebo jiných vysokých školách nebo na zahraniční vysoké škole nebo tuzemské právnické osobě podle § 93a zákona o vysokých školách, nezakládají povinnost výkonu práce nebo přítomnosti na pracovišti v celkovém rozsahu přesahujícím polovinu stanovené týdenní pracovní doby podle § 79 zákoníku práce.Garant studijního programu doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D. působí na FP TUL jako akademický pracovník na základě pracovního poměru s týdenní pracovní dobou 40 hodin týdně. Garant nemá další pracovní poměry na jiných vysokých školách.

5.4

Garant studijního programu splňuje podmínky týkající se maximálního počtu garantovaných studijních programů.Garant studijního programu doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D. splňuje podmínky Nařízení vlády č. 274/2016 Sb. o standardech pro akreditace ve vysokém školství týkající se maximálního počtu garantovaných studijních programů, protože na FP TUL garantuje pouze tento Bc. studijní program.

Personální zabezpečení studijního programu

Zhodnocení celkového personálního zabezpečení studijního programu z hlediska naplnění standardů

6.1

Personálního zabezpečení studijního programu splňuje požadavky standardů pro akreditaci daného typu studijního programu, týkající se pracovní doby akademických pracovníků na dané vysoké škole a ostatních vysokých školách.Personální zabezpečení výuky jednotlivých studijních předmětů splňuje požadavky standardů pro akreditaci bakalářského typu studijního programu (viz listy v příloze C-I). Garanti studijních předmětů splňují požadavky týkající se pracovní doby na TUL, popř. ostatních vysokých školách. Pokud jsou v listech C-I uvedeny kratší platnosti pracovních smluv na TUL než je standardní doba Bc. studia, tak je to dáno zavedeným způsobem opakovaného prodlužování pracovních smluv na dobu určitou na TUL. Vedení FP TUL a příslušných pracovišť zajistí, že výuka studijních předmětů bude garantována v potřebné kvalitě po celou dobu trvání akreditace a pracovní smlouvy budou prodlužovány v souladu s příslušnými vnitřními předpisy (viz prohlášení děkana v příloze C-I).

6.2

Počet akademických pracovníků zabezpečujících studijní program, o jehož akreditaci je žádáno, odpovídá typu studijního programu, oblasti nebo oblastem vzdělávání, v rámci které nebo v rámci kterých má být studijní program uskutečňován, formě studia, metodám výuky, předpokládanému počtu studentů a případnému profilu studijního programu. Žádá-li vysoká škola o rozšíření nebo prodloužení platnosti akreditace studijního programu, je počet akademických pracovníků zabezpečujících studijní program dále přiměřený i skutečnému počtu studentů. Vysoká škola má vypracovánu účinnou strategii personálního rozvoje akademických pracovníků a existují motivační nástroje k tomuto rozvoji. Počet akademických pracovníků zabezpečujících hodnocený studijní program odpovídá jeho typu a profilu, oblasti vzdělávání, formě studia, metodám výuky a zejména předpokládanému počtu studentů. TUL má stanovenou strategii personálního rozvoje akademických pracovníků a existují motivační nástroje k tomuto rozvoji. Podmínka udržitelnosti a rozvoje pracovišť, vědních oborů a příslušné výuky je založena na kvalifikačním růstu akademických pracovníků. Předpoklady a podmínky pro kariérní růst akademických pracovníků jsou součástí příslušných předpisů na různých kvalifikačních úrovních: státní doktorská zkouška, habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem. Na TUL s tím souvisí následující vnitřní předpisy: Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků a dalších zaměstnanců TUL (viz http://www.tul.cz/document/4282);Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem TUL (viz http://www.tul.cz/document/4964);Pracovní řád TUL (zveřejněno na Intranetu TUL - http://www.tul.cz/document/1449);Vnitřní mzdový předpis TUL (zveřejněno na Intranetu TUL - http://www.tul.cz/document/5726).Aktuální počty pracovníků fakulty jsou pravidelně uváděny ve Výročních zprávách o činnosti FP (viz https://www.fp.tul.cz/27-fakulta/dokumenty). Oborovou část studijního programu zajišťuje 12 kmenových zaměstnanců Katedry tělesné výchovy FP TUL (viz seznam vyučujících v příloze C-I).

Personální zabezpečení předmětů profilujícího základu

6.4

Základní teoretické studijní předměty profilujícího základu studijního programu mají garanty, kteří se významně podílejí na jejich výuce, například vedením přednášek. Studijní program je dostatečně personálně zabezpečen i z hlediska doby platnosti jeho akreditace a perspektivy jeho rozvoje, a to zejména se zřetelem na délku týdenní pracovní doby garantů základních teoretických studijních předmětů profilujícího základu studijního programu a na dobu, na kterou je pracovní poměr těchto zaměstnanců k dané vysoké škole sjednán nebo na kterou je jeho sjednání zajištěno.Základní teoretické studijní předměty profilujícího základu jsou zajišťovány garanty, kteří se podílejí na přednáškách vždy alespoň v rozsahu 50 %. Garanti jsou také aktivně zapojeni v rámci individuálních konzultací se studenty a jsou členy zkušebních komisí v rámci SZZ. Všechny předměty studijního programu jsou dostatečně personálně zabezpečeny z hlediska perspektivy dalšího rozvoje i se zřetelem na délku týdenní pracovní doby akademických pracovníků. Pro dobu trvání pracovní smlouvy platí konstatování uvedená v bodě 6.1.

214

Page 215: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

Kvalifikace odborníků z praxe zapojených do výuky ve studijním programu

6.5

Nejde-li o studijní program v oblasti umění, mají vyučující zajišťující jeho uskutečňování vysokoškolské vzdělání získané absolvováním alespoň magisterského studijního programu nebo jeho ekvivalent získaný na zahraniční vysoké škole.Vyučující zajišťující uskutečňování studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání mají vysokoškolské vzdělání získané absolvováním alespoň magisterského studijního programu.

6.6U odborníků z praxe je prokázáno odpovídající působení v oboru za posledních 5 let.Ve studijním programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání nejsou významně zapojeni odborníci z praxe.

Zhodnocení celkového personálního zabezpečení studijního programu z hlediska naplnění standardů

6.8a

Studijní program je zabezpečen akademickými pracovníky, popřípadě i dalšími odborníky s příslušnou kvalifikací pro zajištění jednotlivých studijních předmětů. Celková struktura akademických pracovníků zabezpečujících studijní program odpovídá z hlediska kvalifikace, věku, délky týdenní pracovní doby a zkušeností s působením v zahraničí nebo v praxi struktuře studijního plánu, cílům a případnému profilu studijního programu, přičemž akademičtí pracovníci vykonávají tvůrčí činnost, jež odpovídá tomuto nebo příbuznému studijnímu programu.Struktura akademických pracovníků zabezpečujících studijní program odpovídá z hlediska kvalifikace, věku a délky týdenní pracovní doby cílům a profilu studijního programu. Na TUL je zvyklostí uzavírat u akademických pracovníků smlouvy na dobu určitou, a to i opakovaně. Děkan FP TUL garantuje, že personální zabezpečení uvedené v akreditačním spisu je stabilní a po dobu platnosti akreditace nedojde k jeho zhoršení, tedy pracovní poměry budou prodlouženy nebo budou přijati pracovníci s vyšší kvalifikací.

Personální zabezpečení předmětů profilujícího základu

6.9b

Základní teoretické studijní předměty profilujícího základu jsou garantovány akademickými pracovníky jmenovanými profesorem nebo docentem anebo akademickými pracovníky s vědeckou hodností. Přitom studijní předměty profilujícího základu studijních programů z oblasti umění mohou být též garantovány akademickými pracovníky s odpovídající uměleckou erudicí. Garanti těchto studijních předmětů se podílejí na jejich výuce.Základní teoretické studijní předměty profilujícího základu jsou garantovány akademickými pracovníky s vědeckou hodností a docenty (viz Příloha B-IIa – Studijní plány a návrh témat prací; Příloha C-I – Personální zabezpečení). Garanti profilujících studijních předmětů se významně podílejí na jejich výuce, ve většině případů zajišťují kompletní výuku daného předmětu. FP TUL si je vědoma potřeby kvalitního personálního zabezpečení studijních předmětů a dlouhodobě usiluje o zlepšení stávajícího stavu.

Specifické požadavky na zajištění studijního programu

Uskutečňování studijního programu v kombinované a distanční formě studia

7.1

Vysoká škola prokáže, že navrhovaný způsob uskutečňování studijního programu v distanční a kombinované formě studia je funkční.Hodnocený studijní program je rovněž uskutečňován v kombinované formě studia. FP TUL má s touto formou studia dlouholeté zkušenosti. Studium v kombinované formě se člení na 2 části: kontaktní část (přednášky, semináře, cvičení) a nekontaktní část (samostudium podporované konzultacemi a elektronickými oporami). Kontaktní část studia je pro každý studijní předmět zajišťována prostřednictvím přímé výuky s podílem přibližně 20–30 % hodinové dotace prezenční formy studia. Výjimkou jsou povinné tělovýchovné kurzy z oborové části studia, které probíhají vzhledem ke své problematické nahraditelnosti samostudiem pro studenty kombinované formy ve stejném rozsahu jako pro studenty prezenční formy. Výuka v kombinované formě je v oborové části studia zajištěna stejnými vyučujícími jako prezenční forma studia.

7.2 Bakalářské a magisterské studijní programy v kombinované formě studia jsou navrženy tak, aby obsahovaly alespoň 80 hodin přímé výuky za semestr, s výjimkou posledního semestru studia, věnovaného především zpracování kvalifikační práce.Přehled počtu hodin přímé výuky v jednotlivých semestrech kombinované formy Bc. studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (studijní plán maior):1. semestr: 74 hodin2. semestr: 98 hodin3. semestr: 100 hodin (povinné předměty) + 8 hodin (povinně volitelné předměty)4. semestr: 46 hodin (povinné předměty) + 12 hodin (povinně volitelné předměty)5. semestr: 40 hodin (povinné předměty) + 22 hodin (povinně volitelné předměty)6. semestr: 42 hodin (povinné předměty) + 12 hodin (povinně volitelné předměty)Vzhledem k tomu, že jde o sdružené studium zahrnující 2 obory ve stejném rozsahu 69 kreditů, tak uvedené počty hodin přímé výuky ve studijním plánu maior reprezentují předměty v celkovém rozsahu 111 kreditů. To představuje přibližně 62 % ze standardního počtu 180 kreditů Bc. studia dle systému ECTS. Na FP TUL jsou vnitřními doporučeními stanoveny minimální počty hodin přímé výuky pro studijní předměty podle počtu přidělených kreditů (s výjimkou praxí a kurzů): 2kreditové předměty - minimálně 6 hodin, 3kreditové předměty - minimálně 8 hodin, 4kreditové předměty - minimálně 11 hodin atd. Stanovené minimální počty hodin přímé výuky vychází ze standardního počtu 30 kreditů za semestr dle systému ECTS a požadavku 80 hodin přímé

215

Page 216: ½ádost... · Web viewPáteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK). Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad

výuky v kombinované formě za semestr (1 kredit by měl odpovídat minimálně 2,66 hodinám přímé výuky). V tomto kontextu by měl každý semestr kombinované formy studia podle studijního plánu maior obsahovat alespoň 50 hodin přímé výuky (62,5 % z požadovaného počtu 80 hodin). Z výše uvedených počtů hodin v jednotlivých semestrech vyplývá, že tento požadavek je splněn ve všech semestrech kombinované formy Bc. studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání.

7.3

Studijní předměty uskutečňované v kombinované či distanční formě studia jsou zajištěny studijními oporami. Pro každý takový studijní předmět jsou specifikovány studijní opory, výuka s využitím výpočetní techniky a internetu, způsob kontaktu s vyučujícím, včetně systému konzultací a zajištění možnosti komunikace mezi studenty navzájem.Studijní předměty uskutečňované v kombinované formě studia jsou zajištěny e-learningovými studijními oporami. Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým studijním předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/ index.php?categoryid=178) pro každý studijní program jeden kurz, v jehož rámci jsou umístěny odkazy na elektronické opory k jednotlivým studijním předmětům.V nekontaktní části studia lze využít individuální osobní i elektronické konzultace s akademickými pracovníky (e-mail, Skype apod.).

216