Dsb 20140910

 • View
  219

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTOS SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

  W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  S T E E N B E R G S EMIDWEEKEDITIE10 SEPTEMBER 2014WEEK 37

  U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

  O P L A G E : 10 . 0 0 0T O TA L E O P L A G E Z E E L A N D

  E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

  THUIS IN DE REGIO

  Volg ons via twitter: @SteenbergseBode

  STEENBERGEN Burgemeester Vos heeft besloten om het pand aan de Zon-nenkreekseweg 2A in Steenbergen te sluiten nadat hier een hennepkwekerij is aangetroffen. In het betreffende pand zijn maandag zon 650 hennepplanten aange-troffen. Daarnaast werden er enkele kilos gedroogde henneptoppen gevonden en andere materialen die bedoeld zijn voor het kweken van drugs. Nadat het pand is geruimd heeft Vos besloten om het pand voor een duur van zes maanden te sluiten. De hoeveelheid drugs die zijn aangetrof-fen hebben de openbare orde aangetast dat we hebben besloten het pand voor een half jaar te sluiten, aldus de gemeente.

  Vos sluit pand naVondst kwekerij

  DE A4 RUN IS EENUNIEKE WEDSTRIJD

  OP UNIEK PARCOURS

  JAARMARKT BIEDT WEER VOOR ELK

  WAT WILS

  ACTIEWEKEN TER PROMOTIE

  OPENBAAR VERVOER

  STEENBERGEN - De Steenbergse jaarmarkt zorgde zoals gewoonlijk weer voor veel gezelligheid. Onder het motto markt en meer was er dit jaar van alles te zien en te beleven. Lees verderop in deze Bode het complete verslag van de Steenberge jaarmarkt van 2014.

  FOTO ELNA HELLEMONS

  DOOR MERIJN SITSEN

  Wethouder Cor Zijlmans is verheugd dat de A4 eindelijk open gaat. Het is vooral goed voor de ontlasting van de overige wegen in de winterperiode, benadrukt hij. Wethouder Linssen van de gemeente Bergen op Zoom is ook blij dat de weg in november klaar is. Hij noemt het open-gaan van de verbinding een goede zaak. In de media wordt gezegd dat de weg eer-der open is maar ik ben het hier helemaal niet mee eens. Hij is wel eerder open dan eerdere berichten aangaven maar nog steeds behoorlijk te laat, aldus Linssen.

  VertragingRijkswaterstaat gaf eerder te kennen dat

  zon 550 zienswijzen aan de grondslag lagen van de forse vertraging van de ople-vering van de snelweg. Daarnaast gaven ze aan dat de lange procedure bij de Raad van State ook veel tijd heeft gevergd. Dit had tot het gevolg dat het uitkopen van gronden nog niet mogelijk was.

  KostenHet was eerst de bedoeling dat er al in 2013 autos zouden rijden over de nieuwe snelweg, de A4. Daarvoor heeft Rijks-waterstaat van de gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen een bijdrage gevraagd om de weg op tijd open te krijgen. Omdat Rijkswaterstaat in 2012 aankondigde dat het project behoorlijk wat vertraging zou oplopen ontstond er

  een geschil tussen de gemeente Bergen op Zoom en Rijkswaterstaat. Dit geschil is volgens Ton Linssen nog steeds niet opge-lost. De betaling van de drie miljoen euro was onder de voorwaarde dat er in 2013 autos over de snelweg zouden rijden. Nu dit niet geval is, willen we ook niet beta-len, zegt hij.In Steenbergen ligt het volgens Zijlmans iets anders.De gemeente heeft volgens hem niet zelf de betaling gedaan en kan zodoende dus ook geen beroep aantekenen tegen de be-taling. We gaan kijken wat de kosten zijn die we hebben gemaakt omdat de weg later opengaat. Die gaan we verhalen op Rijkswaterstaat, aldus de Steenbergse wethouder.

  A4 in november openDe snelweg is niet eerder open maar minder laat

  STEENBERGEN Vanaf 24 november kan er verkeer rijden over de nieuwe A4 tussen Dinteloord en Bergen op Zoom. Rijkswaterstaat meld dat door de milde winter en de extra inspanningen van Combinatie A4 en Rijkswa-terstaat de weg eerder dan gepland kan worden opengesteld voor het verkeer. Tot 24 november moeten er nog enkele werkzaamheden worden uitgevoerd zoals het aanleggen van de ZOAB laag, de belijning en de verdere bekleding van de weg met hectometerpaaltjes, verkeersborden en verlichting.

  Op zondag 14 september van 11:00 tot 17:00 uur staan er meer dan zeventig kramen met verschillende koopwaren, zijn er standwerkers en oude ambachten te bewonderen, is er live muziek op de terrassen en lopen er diverse orkesten op het parcours rond. Op deze zondag is er halverwege het parcours een optreden van Kruslaans koor Gossi Nokki en zijn er diverse kinderattracties zoals een bun-gyjump.

  KindermarktOok dit jaar vindt de kindervrijmarkt in de Graaf Engelbrechtstraat plaats. Hier kan de Kruislandse jeugd gratis hun spulletjes

  aan de man brengen. Het gereedschaps- en ambachtenmu-seum de Holle Roffel is geopend met di-verse tentoonstellingen en aanverwante zaken. Buiten op het museumplein staan diverse kraampjes met allerlei snuiste-rijen met als thema op reis. Tijdens de jaarmarkt zijn ook diverse winkels ge-opend die Kruisland rijk is en zullen en-kele verenigingen zich presenteren.

  EntertainmentHet entertainment start al op zaterdag-avond 13 september met live op het po-dium: Jaman en Rinus Ponsen. Daarnaast is er muziek van Calypso Drive in Show

  met DJ Melvin en Hans van Aalst. De pre-sentatie van de avond is in handen van Denans en start om 20:00 uur en duurt tot 02:00 uur. Vanaf 16 jaar is iedereen welkom en de toegang is zeven euro in de voorverkoop aan de bar van de hore-cagelegenheid aan de Markt en tien euro aan de deur.Zondags vindt traditiegetrouw op het gro-te terras op de Markt een optreden plaats van de live band Duo Eigenwijs. Calypso Drive in Show staat weer in het voor- en naprogramma.Rond 22:00 uur wordt de jaarmarkt 2014 afgesloten. Meer informatie en kraam-huur via www.ansjaevents.nl

  Jaarmarkt Kruisland leeftVan al les te doen t i jdens de Kruislandse Jaarmarkt

  KRUISLAND - Ook dit jaar pakt Stichting Jaarmarkt Kruisland samen met diverse andere middenstanders, ver-enigingen en stichtingen uit met een gezellige jaarmarkt in het centrum van het West Brabantse dorpje Kruis-land.

  Meer dan een half miljoen Bodes Elke week!

  STEENBERGEN Rob Bogers is offi cieel aangesteld als gemeentesecretaris. Bo-gers naam deze functie al tijdelijk op zich toen eerder afscheid werd genomen van Ans Leloux. Per 1 september is Leloux of-fi cieel geen gemeentesecretaris meer. De ontslagen secretaris verdwijnt niet geheel van de radar van de gemeente want ze blijft vooralsnog wel als ambtenaar al-gemene dienst werkzaam. Ze zal echter niet meer rondlopen op het stadhuis. Bur-gemeester Vos gaf in zijn rapport over de bestuurscrisis aan dat er voor de gemeen-tesecretaris geen plaats meer was. Bogers was voor zijn aanstelling werkzaam als hoofd ondersteuning.

  Bogers offi cielGemeentesecretaris

  STEENBERGEN Het personeel van zwembad De Meermin uit Steenbergen krijgt een cadeautje van de gemeente omdat het bad eerste is geworden bij de verkiezing zwembad van het jaar. De wet-houder geeft aan dat de gemeente dit heu-gelijke moment niet ongemerkt voorbij wil laten gaan. Wat het personeel precies kan verwachten is nog niet helemaal duidelijk. We willen toch een blijk van waardering geven aan de mensen die het elke dag moeten doen, aldus de wethouder. Hij vindt het een positief signaal vanuit de be-volking dat zowel De Meermijn als Aqua-dintel goed scoorden bij de provinciale en landelijke verkiezing.

  Personeel Meerminkrijgt een cadeautje

  STEENBERGEN Op 19 september zal er een kick off plaatsvinden van het project de West-Brabantse Waterlinie. In het kader van het investeringsprogramma Landschappen van allure hebben de ge-meenten Steenbergen (penvoerder) en Bergen op Zoom een subsidie gekregen om cultuurhistorisch erfgoed uit verschillende tijdperken te herstellen, toegankelijke re-creatieve waterpoorten te realiseren en fi ets- en wandelpaden aan te leggen om het gebied toegankelijk en beleefbaar te maken. Tijdens de kick-off zal er bekend worden gemaakt wat er allemaal gaat ge-beuren met het gebied tussen Bergen op Zoom en Steenbergen.

  Kick-off BrabantseWaterlinie

  STEENBERGEN De verwachting is dat VV Steenberg medio september gebruik kan maken van het kunstgras. Op dit mo-ment ligt hier volgens wethouder Cor Zijlmans nog de grootste zandbak van de regio maar over een paar weken moet het veld klaar zijn voor de competitie-wedstrijden. Hij noemt de vorderingen die plaatsvinden op het veld voortreffelijk en hij bedankt alle betrokkenen dat ze zo snel actie hebben ondernomen. Het besluit om kunstgras aan te leggen kwam er vrij laat doorheen. Ondanks de beperkte tijd is het dankzij de uitmuntende inzet van alle be-trokkenen toch gelukt, aldus wethouder Cor Zijlmans.

  Kunstgras half september klaar

  STEENBERGEN De gemeente is op zoek naar een exploitant voor gemeenschaps-huis Het Cromwiel. Op dit moment is deze nog in handen van de gemeente maar die willen dit graag uit handen geven. Er is een inloopmiddag geweest waar belang-stellenden meer informatie konden inwin-nen over de precieze inhoud van de werk-zaamheden. Inmiddels kunnen partijen die interesse hebben in de exploitatie van het gemeenschapshuis zich melden bij de ge-meente. Zodra de inschrijving is gesloten zal er gekeken worden naar de aanvragen en zal er uiteindelijk besloten worden met welke partij er een overeenkomst voor meerdere jaren getekend wordt.

  Gemeente zoektexploitant Cromwiel

  STEENBERGEN Op dinsdag 16 septem-ber zal in t Cromwiel een mantelzorgcaf worden gehouden. Hier kunnen mantelzor-gers uit de gemeente informatie inwinnen over relevante onderwerpen en elkaar ont-moeten. Daarnaast kunnen er ook vragen worden gesteld aan de cordinator Steun-punt Mantelzorg Steenbergen. Er zal uitleg worden gegeven over de zaken die vanuit de landelijke AWBZ worden uitgevoerd en welke gevolgen dit meebreng