Dzieje życia

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Wyjątkowa, opowieść o życiu Teresy Martin znanej jako św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Dzieje życia opierają się wyłącznie na autentycznych dokumentach i przedstawiają Teresę taką, jaka była w rzeczywistości. Poznajemy jej życie rodzinne, pobyt w Karmelu, historię jej choroby i śmierci. Autor z ogromną pasją bada życie normandzkiej karmelitanki, która wbrew wszelkim przeszkodom, z zuchwałą odwagą ośmieliła się uwierzyć w miłosierną Miłość Ojca, "w tę najbardziej podstawową rzeczywistość Ewangelii", jak mówił w Lisieux Jan Paweł II. Książka została wzbogacona zdjęciami św. Teresy, jej bliskich oraz miejsc z nią związanych takich jak: Lisieux, Alencon i Buissonnets.

Text of Dzieje życia

 • 7

  PRZEDMOWA

  Ta niewielka ksieczka, ktra ukazaa si w 1982 roku, miaa siedem wyda francuskich oraz zostaa prze-tumaczona na dwadziecia innych jzykw.

  W 1997 roku stulecie wejcia do ycia (L 244) siostry Teresy byo uroczycie obchodzone i wtedy to miao miejsce nadzwyczajne wydarzenie: papie Jan Pa-we II ogosi j Doktorem Kocioa.

  Okazao si wic konieczne (nie ruszajc tekstu), by ponownie wydoby na wiato dzienne te stronice, w-czajc w nie to niezwykle wane ogoszenie dla ycia Kocioa. W rzeczywistoci, gigantyczny bieg modej karmelitanki trwa dalej. Ona yczya sobie: gosi Ewan-geli w piciu czciach wiata i a po najdalsze wy-spy (B, 3r).

  W cigu niespena stu lat Teresa staa si znana na caym wiecie. Od 1994 roku ten program realizuje nieco inaczej: na wyczn prob Konferencji Episkopatw jej relikwie przemierzaj wiat. Po Francji, Belgii, Luk-semburgu, Niemczech, Woszech, Szwajcarii, Austrii, So-wenii przysza kolej na Brazyli, Holandi, Rosj (a po Syberi), Kazachstan, Argentyn, Stany Zjednoczone, Fi-lipiny, Tajwan, Hongkong (Chiny), ponownie Wochy, a nastpnie Meksyk, Irlandi, Kanad, Australi, Polinezj Francusk, Liban, (Wyspy) Runion, Mauritius, Seszele, Szkocj, Hiszpani, Afryk Lista wci si wydua, a pewnego dnia niewtpliwie obejmie wszystkie pi konty-

 • 8

  nentw i wpisze si w dzieje chrzecijastwa jako misja ewangelizacyjna jedyna w swoim rodzaju.

  Dzieje tego ycia wci przekraczay wszelkie przewi-dywania. Skadajc za to Bogu dziki, bdmy otwarci na niespodzianki, ktre s tajemnic Ducha witego.

  Guy Gaucher Biskup pomocniczy

  [diecezji] Bayeux i Lisieux

  Przekad J.E. Bielecki OCD

  Mao jest w tej ksice zda, ktre nie opierayby si na dokumentach. Jednake liczne przypisy w tekcie prze-szkadzayby czytelnikowi. Wszystkie odsyacze do bez-porednich wypowiedzi Teresy oraz skrty tytuw dzie, z ktrych korzystano, zamieszczone s na kocu ksiki. Wszystko, co pisze lub mwi Teresa Martin, wyrnione jest kursyw (sowa podkrelone przez ni podane s zwyk czcionk).

  By lepiej orientowa si w nazwiskach osb z otocze-nia Teresy Martin, mona skorzysta z krtkiej genealogii jej rodziny.

 • 9

  PROLOG

  Mog si karmi jedynie prawd.

  Nie znasz mnie takiej, jak naprawd jestem pisaa na kilka miesicy przed mierci siostra Teresa od Dzie-citka Jezus do seminarzysty Bellirea, swego duchowego brata. Ten przyjacielski wyrzut jest z pewnoci rwnie uzasadniony w przypadku wielu nam wspczesnych. Piel-grzymom, turystom z Lisieux czy jedynie czytelnikom Dziejw duszy wydaje si, e znaj Ma wit: jest taka prosta! Prostota podtrzymujca dwuznaczno.

  W swych Rkopisach autobiograficznych (pierwotnie stanowicych cz Dziejw duszy), w dwch maych ze-szytach szkolnych dajcych w sumie 120 kartek, siostra Teresa nie opowiadaa o swoim yciu. Przeoonej, matce Agnieszce od Jezusa (swej siostrze Paulinie), jasno okre-lia swj plan: Polecia mi pisa swobodnie to, co mi si na myl nasunie; co napisz, nie bdzie cile mwic moim yciorysem; bd to moje myli o askach, ktrych dobry Bg raczy mi udzieli.

  Zeszyty te, napisane przez posuszestwo, zawieraj wic liczne luki. Teresa mwi na przykad, e znacznie skrcia histori swego ycia zakonnego. Piszc o okresie nowicjatu, zauwaa: Wszystko to, o czym wanie napisa-am w kilku sowach, wymagaoby wielu stron szczegw, lecz strony te nigdy nie bd czytane na ziemi. Nam jednak przedstawia si to nieco inaczej. Moda karmelitanka nie

 • 10

  moga wwczas przypuci, e niektre z tych szczeg-w zostan pewnego dnia opublikowane w jej Listach czy w materiaach z obydwu Procesw kanonizacyjnych. Po-dobnie jak nie moga przypuci ona, yjca w ukryciu i pragnca pozosta nieznan e pewnego dnia, dziki fotografiom zrobionym za klauzur przez jej siostr Celi-n, miliony osb zobacz jej odsonit twarz.

  Oprcz dwch zeszytw, Teresa Martin pozostawia listy, poezje, scenki grane na rekreacjach, modlitwy, prze-rne notatki. Wszystkie te teksty ubogacaj i dopeniaj dzieje jej duszy. Ukazuje si w nich ona w sposb rwnie peny, jak w swych wspomnieniach.

  Napisanie dzi waciwej historii jej ycia wymaga najpierw umieszczenia wszystkich tych autentycznych tekstw w porzdku chronologicznym, objanienia jednych przez drugie i porwnania ich z licznymi wiadectwami jej wspczesnych: korespondencj, ostatnimi rozmowa-mi, osobistymi zapiskami, zeznaniami z procesw, nie pomijajc ani archiww Karmelu, ani wspczesnych1.

  Trzeba byo co najmniej 85 lat, by wszystkie pisma

  Teresy zostay opublikowane. Ta ogromna praca roz-poczta zostaa w 1956 r. przez o. Franciszka od Najw. Maryi Panny, karmelit. Autentyczne zeszyty Rkopi-sw autobiograficznych powielone zostay wydane jako faksymile. Listy, Poezje, Ostatnie rozmowy2 i materiay z obydwu Procesw publikowane byy od 1971 r.

  Ta masa dokumentw wymagaa wic nowej i krt-kiej biografii przeznaczonej do uytku szerokiej publicz-noci, ktra nie zna jeszcze Teresy Martin takiej, jak bya naprawd. Niewielu witych byo za ycia rwnie 1 Centrum Dokumentacji Terezjaskiej zostao dla badaczy otwarte

  w Lisieux w 1978 r. 2 Edition du Centenaire, Cerf-DDB.

 • 11

  nierozumianych, jak ona. Po mierci bya czasami rozu-miana jeszcze mniej, padajc ofiar nadmiaru sentymental-nej pobonoci znieksztacajcej jej obraz, oraz [specyfiki] jzyka [francuskiego] z koca XIX wieku, pozostajcego pod wpywem religijnoci epoki. Przeszkoda do przezwy-cienia.

  Przedstawione tu Dzieje ycia opieraj si wycznie i bardzo dokadnie na autentycznych dokumentach. Nic tutaj nie jest zbeletryzowane. Te strony chc by jedynie wierne Teresie, ktra mwia, umierajc: Lubi jedynie prostot, wstrtne mi jest to, co si jej sprzeciwia.

  Bya przeciwna yciorysom witych pisanych w jej czasach: Nie powinno si mwi rzeczy nieprawdopodob-nych czy tego, czego si nie wie. Musz widzie ich praw-dziwe ycie, nie ycie wymylone.

  Pozwlmy wic mwi Teresie. Mamy nadziej, e czytelnik, korzystajc z tej pozba-

  wionej ozdb historii, dotrze do prawdy owej tajemniczej dziewczyny, zmarej na grulic w wieku 24 lat.

  30 wrzenia 1897 r. nikt nie mia nic szczeglnego do powiedzenia o tej karmelitance tak podobnej do innych, yjcej w ukryciu w jednym z nieznanych prowincjo-nalnych klasztorw. A ju w 1899 r. jej ciotka Gurin mwia swym siostrzenicom, siostrom zmarej, e jej ro-dzina z powodu Teresy zmuszona bdzie chyba opuci Lisieux. ycie stawao si nie do wytrzymania! Nie majc dostpu do sistr Martin, chronionych przez klasztorne kraty, tumy chciay zobaczy si i rozmawia z pastwem Gurin. Trzeba byo pilnowa grobu maej siostry Tere-sy: pielgrzymi przybywajcy z Francji i z innych krajw wyrywali kwiaty, zabierali ziemi z cmentarza, czynic ze wszystkiego relikwie Od 1898 r. Dzieje duszy wstrzs-

 • 12

  ny milionami mczyzn i kobiet wszystkich jzykw, ras, ludw i narodw3.

  Dlaczego? Dlaczego w tak krtkim czasie ycie tak proste, tak ukryte rozptao huragan chway (Pius XI) nad rodzin Martin o tak pospolitym nazwisku, nad maym spokojnym miasteczkiem departamentu Calvados?

  Kto mdry, niech to zachowa,

  niech rozwaa dziea aski Pana. (Psalm 107)

  3 Zrozumie si to troch, czytajc kilka wiadectw wybranych spord

  tysicy (zob. s. 275282).

 • 299

  SPIS TRECI

  PRZEDMOWA ................................................................. 7

  PROLOG ......................................................................... 9

  CZ PIERWSZA ALENON (18731877)

  Najmodsza (2 stycznia 1873) ...............................13 Ludwik Martin ..........................................................14 Zelia Gurin ..............................................................16 Rodzina Martin w Alenon .......................................19 U mamki w Semall

  (marzec 1873 2 kwietnia 1874).........................21 Powrt na ulic Saint-Blaise .....................................23 Moje szczliwe usposobienie...............................23 Bardzo wraliwa ....................................................26 Nie byam wcale dziewczynk bez wad ................27 Sprawia przyjemno Jezusowi ...........................28 Choroba pani Martin .................................................31 Pielgrzymka do Lourdes (1723 czerwca 1877).......33 mier matki (28 sierpnia 1877) ...............................35 Wielki wyjazd (15 listopada 1877) ...........................36

  CZ DRUGA W BUISSONNETS (18771888)

  ROZDZIA I: Przed rozpoczciem szkoy (16 listopada 1877 3 padziernika 1881) ......... 39

  Droga do Raju ...........................................................39 Lisieux w 1877..........................................................40 Nowe ycie................................................................41

 • 300

  Od pitego do smego roku ycia .............................42 Komunia Celiny (13 maja 1880)...............................46 Widzenie prorocze .................................................47

  ROZDZIA II: W szkole u benedyktynek (3 padziernika 1881 marzec 1886) ................. 48

  Utrata drugiej matki (15 padziernika 1882) ............51 Cierpienia w rozmwnicy .........................................53 Niepokojce objawy..................................................54 Ta przedziwna choroba

  (25 marca 13 maja 1883) ..................................55 W ranku ycia mojego, Ty mi umiech daa

  (13 maja 1883) .....................................................57 Dwie troski duszy ..................................................59 Pierwsze wejcie w wiat: Alenon

  (20 sierpnia 3 wrzenia 1883) ...........................60 Pierwszy pocaunek Jezusa dla mojej duszy

  (8 maja 1884) .......................................................62 Drugie odwiedziny Jezusa: Wniebowstpienie

  (22 maja 1884) ..