Click here to load reader

ecoTEC plus, ecoTEC pro - · PDF fileZa korisnika Uputa za uporabu ecoTEC plus, ecoTEC pro VU VUW Plinski zidni radijator s kondenzacijskom tehnikom HR

 • View
  240

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of ecoTEC plus, ecoTEC pro - · PDF fileZa korisnika Uputa za uporabu ecoTEC plus, ecoTEC pro...

 • Za korisnika

  Uputa za uporabu

  ecoTEC plus, ecoTEC pro

  VU

  VUW

  Plinski zidni radijator s kondenzacijskom tehnikom

  HR

 • Uputa za uporabu ecoTEC 0020029113_042

  Karakteristike ureaja

  Vaillant ecoTec-ureaji su kompaktni zidni plinski ureaj za grijanje s kondenzacijskom tehnikom. VUW-ureaji su uz to opremljeni s integriranom pripremom tople vode.

  Preporuljivi pribor

  Vaillant za regulaciju ecoTec-a nudi razliite izvedbe regulatora za prikljuivanje na prikljunu letvicu ili za zaticanje u upravljaku masku.

  auroMATIC 560 auroMATIC 620/2 calorMATIC 230 calorMATIC 240 calorMATIC 240f calorMATIC 330 calorMATIC 340f calorMATIC 392 calorMATIC 430 calorMATIC 630/2 VR 60 Mixing Module VR 61 Mixing Module VR 68 Solar Module VR 80 ureaj za daljinsko upravljanje VR 81 ureaj za daljinsko upravljanje VR 90/2 ureaj za daljinsko upravljanje VRT 30 VRT 40 VRT 50

  Va struni obrtniki pogon e vas savjetovati kod izbora prikladnog regulatora.

  SadrajKarakteristike ureajaPreporuljivi pribor

  Sadraj

  Karakteristike ureaja ...............................................2

  Preporuljivi pribor ....................................................2

  1 Napomene uz dokumentaciju ........................31.1 uvanje dokumentacije ..........................................31.2 Upotrijebljeni simboli .............................................31.3 Valjanost upute ........................................................31.4 CE-oznaka ..................................................................31.5 Tipska ploica ...........................................................3

  2 Sigurnost ..........................................................4

  3 Napomene za rad ............................................63.1 Tvorniko jamstvo ...................................................63.2 Namjenska uporaba ................................................63.3 Zahtjevi za mjesto postavljanja ...........................63.4 Njega ..........................................................................63.5 Recikliranje i zbrinjavanje otpada .......................63.5.1 Ureaj .........................................................................63.5.2 Pakiranje ....................................................................63.6 Savjeti za tednju energije ....................................6

  4 Rukovanje .........................................................84.1 Pregled upravljakih elemenata kod

  ecoTEC plus ..............................................................84.2 Pregled upravljakih elemenata kod

  ecoTEC pro .............................................................. 104.3 Mjere prije putanja u rad .....................................114.3.1 Otvaranje zapornih ureaja ..................................114.3.2 Provjera tlaka u ureaju .......................................124.4 Putanje u rad .........................................................124.5 Priprema tople vode s VUW-ureajima .............134.5.1 Podeavanje temperature tople vode ...............134.5.2 Ukljuivanje i iskljuivanje funkcije

  toplog starta ............................................................134.5.3 Isputanje tople vode ........................................... 144.6 Priprema tople vode s VU-ureajima ............... 144.6.1 Podeavanje temperature tople vode .............. 144.6.2 Iskljuivanje rada spremnika (samo

  VU-ureaji s eksternim spremnikom tople vode) .............................................................. 15

  4.7 Podeavanja za pogon grijanja .......................... 154.7.1 Podeavanje temperature u polaznom vodu

  (bez prikljuenog regulatora) ............................. 154.7.2 Podeavanje temperature polaznog voda

  (kod primjene regulatora) ................................... 164.7.3 Iskljuivanje grijanja (ljetni rad) ........................ 164.7.4 Podeavanje regulatora sobne temperature

  ili regulatora ovisnog o vremenskim uvjetima ................................................................... 16

  4.8 Prikazi stanja ureaja (za radove na odravanju i servisiranju od strane obrtnika) .................................................................. 16

  4.9 Uklanjanje smetnji ..................................................174.9.1 Smetnje uslijed nedostatka vode .......................17

  4.9.2 Smetnje kod postupka paljenja ...........................174.9.3 Smetnje u zrakovodu/dimovodu ........................ 184.9.4 Punjenje ureaja/pogona za grijanje ............... 184.10 Iskljuenje ureaja ................................................ 194.11 Zatita od smrzavanja .......................................... 194.11.1 Funkcija zatite od smrzavanja .......................... 194.11.2 Zatita od smrzavanja pranjenjem ................. 194.12 Odravanje i servisna sluba ............................. 20

 • 3Uputa za uporabu ecoTEC 0020029113_04

  1 Napomene uz dokumentaciju

  Sljedee napomene su vodi kroz cijelu dokumentaciju. Povezano s ovim ovom uputom za uporabu vrijede sljedei dokumenti.Za oteenja koja nastaju nepotivanjem ovih uputa ne preuzimamo nikakvu odgovornost.

  Dokumenti koji takoer vrijede

  Za obrtnika:Uputa za instalaciju i odravanje br. 0020029184 br. 0020029185 br. 0020042465Uputa za montauzrakovoda/dimovoda br. 0020029114 Prema potrebi vrijede i daljnje upute svih upotrijebljenih dijelova pribora i regulatora.

  1.1 uvanje dokumentacijeuvajte ove uputu za uporabu kao i svu pripadajuu dokumentaciju tako da vam prema potrebi stoji na raspolaganju.Kod preseljenja ili prodaje ureaja predajte sve dokumente novom vlasniku.

  1.2 Upotrijebljeni simboliPri uporabi ureaja vodite rauna o sigurnosnim napomenama u ovoj uputi za uporabu!

  d Opasnost!Neposredna tjelesna i ivotna opasnost!e Opasnost!ivotna opasnost od strujnog udara!H Opasnost!Opasnost od opeklina ili opeklina izazvanih

  vrelom parom!

  a Pozor!Mogua opasna situacija za proizvod i okoli!h Napomena!Korisne informacije i napomene. Simbol za odgovarajuu aktivnost

  1.3 Valjanost uputeOva uputa za uporabu vrijedi iskljuivo za ureaja sa sljedeim brojevima artikla:

  0010002746 0010002749 0010004293 0010002747 0010002748 0010004287 0010004284 0010004994 0010004150 0010004151

  Broj artikla Vaeg ureaja pogledajte na tipskoj ploici.

  1.4 CE-oznakaSa CE-oznakom se pismeno potvruje da ovaj ureaj u skladu s oznanom ploicom ispunjava temeljne zahtjeve dotine smjernice.CE-oznakom potvrujemo kao proizvoa ureaja da su ispunjeni sigurnosni zahtjevi prema l. 2, 7. GSGV i da se serijski proizvedeni ureaj poklapa s ispitanim modelom.

  1.5 Tipska ploicaTipska ploica Vaillantovog ecoTEC ureaja u tvornici je postavljena na donjoj strani ureaja.

  Napomene uz dokumentaciju 1

  HR

 • Uputa za uporabu ecoTEC 0020029113_044

  2 Sigurnost

  Ponaanje u sluaju opasnosti

  d Opasnost!Miris plina! Opasnost trovanja i eksplozije uslijed greke!

  1

  Sl. 2.1 Zatvaranje zaporne slavine za plin

  (osim VU 466 i VU 656)

  1

  Sl. 2.2 Zatvaranje zaporne slavine za plin

  (kod VU 466 i VU 656)

  Kod pojave mirisa plina ponaajte se na sljedei nain: Ne palite/gasite svjetla. Ne aktivirajte druge elektrine prekidae. Ne upotrebljavati telefonski aparat u opasnom

  podruju. Ne koristite otvoreni plamen (npr. upalja, igice). Ne puite. Zatvaranje zaporne slavine za plin (1) vidjeti sl. 2.1 i

  sl. 2.2. Otvorite vrata i prozore. Obavijestite sustanare.

  Napustite kuu. Obavijestite plinaru ili va priznati struni obrtniki

  pogon.

  Sigurnosne uputeSvakako obratite pozornost na sljedee sigurnosne upute i propise.

  d Opasnost!Opasnost od eksplozije zapaljivih smjesa plina i zraka!Ne koristite i ne skladitite eksplozivne ili lako zapaljive tvari (npr. benzin, boje itd.) u prostoriji u kojoj je postavljen ureaj.

  Opasnost!Opasnost trovanja i eksplozije uslijed greke!Sigurnosne naprave se ni u kom sluaju ne smiju stavljati izvan pogona, niti pokuavati poduzimati bilo kakve preinake na tim napravama, koje bi mogle utjecati na njihovo pravilno funkcioniranje.

  Stoga ne smijete poduzimati nikakve izmjene:- na ureaju,- u okruju ureaja,- na dovodnim vodovima za plin, dodatni zrak, vodu i

  struju te- na odvodnim vodovima za ispune plinove.

  Zabrana izmjena vrijedi takoer i za graevinske datosti u okolini ureaja, dok god bi isti mogli utjecati na njegovu pogonsku sigurnost.Primjeri za to su: Oblaganje ureaja poput ormara podlijee

  odgovarajuim propisima o izvoenju. O tome pitajte svog obrtnika, ukoliko elite jedno takvo oblaganje.

  Za izmjene na ureaju ili u okolnom polju morate u svakom sluaju pozvati priznati struni obretniki pogon, koji je za te poslove nadlean.

  a Pozor!Opasnost od oteenja uslijed nestrunih izmjena!Ni pod kojim uvjetima ne poduzimajte sami zahvate ili preinake na zidnom plinskom grijalu ili drugim dijelovima pogona.Nikada sami ne pokuavajte obavljati popravke ili radove na odravanju na vaem ureaju.

  2 Sigurnost

 • 5Uputa za uporabu ecoTEC 0020029113_04

  Ne unitavajte i ne uklanjajte nikakve plombe s komponenti. Samo ovlateni obrtnik i tvornika servisna sluba za korisnike su ovlateni mijenjati plombirane komponente.

  d Opasnost!Opasnost od opeklina!Voda koja izlazi na slavini tople vode moe biti vrua.

  a Pozor!Opasnost od oteenja!U okruju ureaja ne upotrebljavajte rasprivae, otapala, sredstva za ienje koja sadre klor, boje, ljepila itd. Ovi materijali mogu pod nepovoljnim okolnostima izazvati koroziju - i u sustavu ispunih plinova.

  Postavljanje i podeavanjeUgradnju ureaja smije obavljati samo priznati struni obrtnik. On takoer preuzima odgovornost za ispravno instaliranje i putanje u rad.Ujedno je mjerodavan za inspekciju/odravanje i putanje u rad samo