60
9. lipnja 2022. 1 IZVOZNI POSTUPAK U EU I UPORABA SIGURNOSNIH DEKLARACIJA U IZVOZU I IZLAZU ROBE IZ EU mr.sc. Bosiljko Zlopaša

EU – carinsko područje

  • Upload
    paiva

  • View
    65

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

IZVOZNI POSTUPAK U EU I UPORABA SIGURNOSNIH DEKLARACIJA U IZVOZU I IZLAZU ROBE IZ EU mr.sc. Bosiljko Zlopaša. EU – carinsko područje. CARINSKI SUSTAV EU. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: EU – carinsko područje

21. travnja 2023. 1

IZVOZNI POSTUPAK U EUI UPORABA SIGURNOSNIH DEKLARACIJA U

IZVOZU I IZLAZU ROBE IZ EU

mr.sc. Bosiljko Zlopaša

Page 2: EU – carinsko područje

21. travnja 2023. 2

EU – carinsko područje

Page 3: EU – carinsko područje

21. travnja 2023. 3

CARINSKI SUSTAV EU

Uredba Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. kojom se donosi Carinski zakonik Zajednice, (OJ, L 302 19/10/1992), sa svim pripadajućim izmjenama i dopunama,

Uredba Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. srpnja 1993. redba Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. srpnja 1993. o o odredbama za provedbu Uredbeodredbama za provedbu Uredbe Vijeća kojom se donosi Vijeća kojom se donosi Carinski zakonik ZajedniceCarinski zakonik Zajednice, (OJ L 253 11/10/1993, (OJ L 253 11/10/1993), sa ), sa svim pripadajućim izmjenama i dopunama,ILI Uredba za svim pripadajućim izmjenama i dopunama,ILI Uredba za provedbu CZZ – UPCZZprovedbu CZZ – UPCZZ

Page 4: EU – carinsko područje

21. travnja 2023. 4

CARINSKI SUSTAV EU

dio carinskog sustava EU čine i nacionalni propisi doneseni temeljem temeljnih carinskih propisa EU i to u RH:

Zakon o provedbi carinskih propisa EU (ZPCPEU) - donesen u Saboru 19.04.13

Pravilnici koji se donose temeljem ZPCPEUNaputci – usmjeravajući akti

Page 5: EU – carinsko područje

CARINSKI STATUS ROBE

Carinski status je određenje robe kao:

robe Zajednice (novije-roba Unije), ili

robe koja nema status robe Zajednice,

21. travnja 2023. 5

Page 6: EU – carinsko područje

21. travnja 2023. 6

IZVOZNI POSTUPAK – OSNOVNI POJMOVI

»Izvozni carinski ured« - carinski ured koji određuju carinska tijela u skladu s carinskim propisima, pri kojem se moraju obaviti formalnosti, uključujući odgovarajuće provjere koje se temelje na analizi rizika, za odobravanje carinski dopuštenog postupanja ili uporabu robe koja napušta carinsko područje Zajednice;

»Izlazni carinski ured« - carinski ured koji određuju carinska tijela u skladu s carinskim propisima, kojem se mora podnijeti roba prije nego napusti carinsko područje Zajednice i pri kojem se obavljaju carinske provjere glede ispunjavanja izvoznih formalnosti i odgovarajuće provjere koje se temelje na analizi rizika

Page 7: EU – carinsko područje

21. travnja 2023. 7

IZVOZNI POSTUPAK

Propisan:

člancima 161. i 162. Carinskog zakonika Zajednice

člancima 216., 592.a – 796.e Uredbe za provedbu Carinskog zakonika

Page 8: EU – carinsko područje

21. travnja 2023. 8

IZVOZNI POSTUPAK

Izvozni postupak omogućuje da roba Zajednice napusti carinsko područje Zajednice.

Prilikom izvoznog postupak:primjenjuju se izvozne formalnosti uključujući

mjere trgovinske politike i,izvozne carine (ako su propisane).

Page 9: EU – carinsko područje

IZVOZNI POSTUPAK

Izuzev robe:stavljene u postupak vanjske proizvodnje ilistavljene u postupak unutarnjeg provoza

(čl.163.CZZ)ne dovodeći u pitanje mogućnost kretanja robe

Zajednice izvan carinskih postupaka praćene ispravama kojima se dokazuje status robe Zajednice (čl.164. CZZ)

sva roba Zajednice namijenjena izvozu stavlja se u postupak izvoza.

21. travnja 2023. 9

Page 10: EU – carinsko područje

IZVOZNI POSTUPAK

Izvoznik – je osoba u čije ime je izvozna carinska deklaracija podnesena i koja je vlasnik robe ili ima slično pravo na raspolaganje robom u trenutku prihvata deklaracije

Ako u skladu s ugovorom na kojem se temelji izvoz, robom raspolaže osoba sa sjedištem ili prebivalištem izvan Zajednice, kao izvoznik se podrazumijeva ugovorna strana sa sjedištem ili prebivalištem u Zajednici

21. travnja 2023. 10

Page 11: EU – carinsko područje

IZVOZNI POSTUPAK

Izvozni postupak (u smislu čl.161.CZZ) se koristi kada se roba Zajednice treba otpremiti do odredišta izvan carinskog područja Zajednice;

Formalnosti u pogledu izvozne deklaracije također se primjenjuju: u slučajevima kada se roba Zajednice koristi na područjima

unutar carinskog područja Zajednice na kojima se primjenjuje Direktiva 2006/112/EZ ili Direktiva 2008/118/EZ i iz tih područja ( bez navođenja sigurnosnih podataka);

kada se roba Zajednice dostavlja, oslobođena od poreza, radi opskrbe zrakoplova i brodova, bez obzira na njihovo odredište ( bez podnošenja sigurnos. podataka)

21. travnja 2023. 11

Page 12: EU – carinsko područje

21. travnja 2023. 12

SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZ ROBE IZ PODRUČJA EU

članci 182.A – 183 CZZ – odredbe vezane za robu koja napušta carinsko područje Zajednice

Članci 592.a-592.g, 842.a-842.f UPCZZ i Aneks 30A UPCZZ

Page 13: EU – carinsko područje

21. travnja 2023. 13

SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZ ROBE IZ PODRUČJA EU

Roba koja napušta carinsko područje Zajednice, osim robe koja se nalazi na prijevoznim sredstvima koji samo prolaze teritorijalnim morem ili zračnim prostorom carinskog područja bez zaustavljanja na tom području, treba biti obuhvaćena bilo carinskom deklaracijom ili, u slučaju da se carinska deklaracija ne zahtjeva, izlaznom skraćenom deklaracijom (ISD).

Page 14: EU – carinsko područje

21. travnja 2023. 14

SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZ ROBE IZ PODRUČJA EU

ZNAČENJA POJMOVA:

SKRAĆENA DEKLARACIJA

IZLAZNA SKRAĆENA DEKLARACIJA (ISD - EXS)

ULAZNA SKRAĆENA DEKLARACIJE (USD - ENS)

Page 15: EU – carinsko područje

21. travnja 2023. 15

SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZ ROBE IZ PODRUČJA EU

Ako je robi koja napušta carinsko područje određeno carinski dopušteno postupanje ili uporaba za koje se zahtijeva carinska deklaracija, ta se carinska deklaracija podnosi izvoznom carinskom uredu prije iznošenja robe iz carinskog područja Zajednice.

Carinska deklaracija sadrži najmanje one podatke koji su potrebni za skraćenu deklaraciju iz cl. 182.d (1).

Znači: Izvozna CARINSKA deklaracija mora sadržavati podatke propisane za carinsku deklaraciju i podatke propisane za skraćenu izlaznu deklaraciju !!!

Page 16: EU – carinsko područje

21. travnja 2023. 16

SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZ ROBE IZ PODRUČJA EU

Ako za robu koja napušta carinsko područje Zajednice nije određeno carinski dopušteno postupanje ili uporaba za koju se zahtijeva podnošenje carinske deklaracije, prije iznošenja robe iz carinskog područja Zajednice izlaznom carinskom uredu se podnosi Izlazna Skraćena Deklaracija (ISD).

Carinska tijela mogu dopustiti da se skraćena deklaracija podnese u drugom carinskom uredu, pod uvjetom da taj carinski ured bez odgode obavijesti ili stavi na raspolaganje elektroničkim putem sve potrebne podatke izlaznom carinskom uredu.

Umjesto skraćene deklaracije, carinska tijela mogu prihvatiti podnošenje obavijesti i pristup podacima iz skraćene deklaracije u računalnom sustavu gospodarskog subjekta.

Page 17: EU – carinsko područje

21. travnja 2023. 17

SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZ ROBE IZ PODRUČJA EU

ISD podnosi se uporabom elektroničke razmjene podataka. Mogu se koristiti komercijalne, lučki i prijevozni podaci, pod uvjetom da sadrže sve potrebne pojedinosti.

ISD podnosi:a) osoba koja iznosi robu ili koja preuzima odgovornost za

prijevoz robe iz carinskog područja Zajednice; ilib) svaka osoba koja nadležnom carinskom tijelu može

podnijeti ili omogućiti podnošenje robe ili;c) zastupnik jedne od osoba navedenih u točkama (a) ili (b).

Podnositelju ISD može se, na njegov zahtjev, dopustiti ispravak jednog ili više podataka u skraćenoj deklaraciji koja je već podnesena.

Page 18: EU – carinsko područje

21. travnja 2023. 18

SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZ ROBE IZ PODRUČJA EU-IZUZECI

Obveze podnošenja ISD izuzeti su:

Slučajevi navedeni u članku 592.a UPCZZ,

Slučajevi kada se roba utovaruje u luci/zr.luci u carin. području EU, radi prijevoza do druge luke/zr. luke u EU, (dokaz - komercijalni, pristanišni ili prijevozni manifest ili popisa robe / paketa).

Kada plovilo/zrakoplov koji prevoze robu trebaju pristati odnosno sletjeti u luci ili zračnoj luci izvan carinskoga područja EU, a ta roba ostaje utovarena na plovilu/zrakoplovu tijekom pristajanja odnosno slijetanja u luci/zr. luci izvan carinskoga područja EU;

Page 19: EU – carinsko područje

21. travnja 2023. 19

SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZ ROBE IZ PODRUČJA EU-IZUZECI

kada u luci ili zračnoj luci roba nije istovarena iz prijevoznoga sredstva koje ju je prevezlo na carinsko područje EU i koje ce je prevesti izvan toga područja,

kada je roba bila utovarena u prethodnoj luci ili zračnoj luci na carinskome području EU i ostaje na prijevoznome sredstvu koje ce je prevesti izvan carinskoga područja EU;

Page 20: EU – carinsko područje

21. travnja 2023. 20

SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZ ROBE IZ PODRUČJA EU-IZUZECI

kada se roba u privrem. smještaju ili u slobodnoj zoni k.t. I pod nadzorom istog carinskog ureda pretovaruje iz prijevoznoga sredstva koje ju je dovelo do toga objekta za privremeni smještaj ili sl. zone na plovilo, zrakoplov ili vagon koji ce je iz toga objekta za privremeni smještaj ili sl.zone prevesti izvan carinskoga područja EU, pod uvjetom da: se pretovar obavlja 14 kalendarskih dana od dana kada je roba

podnesena za privremeni smještaj ili u slobodnu zonu k.t. I; u izvanrednim okolnostima,carinska tijela mogu produljiti ovaj rok kako bi se riješile te okolnosti;

informacije o robi dostupne su carinskim tijelima; i odredište robe i primatelj se prema saznanju prijevoznika ne mijenjaju;

Page 21: EU – carinsko područje

21. travnja 2023. 21

SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZ ROBE IZ PODRUČJA EU-IZUZECI

kada je dokaz da je roba koja ce se izvesti iz car. područja EU već bila pokrivena carinskom deklaracijom te su podaci iz ISD dani na raspolaganje izlaznom carinskom uredu kroz sustav za obradu podataka vlasnika privremenoga smještaja, prijevoznika ili upravitelja luke/zr.luke, ili kroz neki drugi komercijalni sustav za obradu podataka, pod uvjetom da su dobili odobrenje carinskih tijela.

Page 22: EU – carinsko područje

21. travnja 2023. 22

SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZ ROBE IZ PODRUČJA EU-IZUZECI

Izuzeci po čl.592a UPCZZ električna energija i roba koja izlazi cjevovodom; pisma, razglednice, tiskovine, uključujući i one na elektroničkom

mediju; roba koja se kreće u skladu s pravilima Konvencije Svjetske

poštanske unije; roba za koju je car. deklaracija sastavljena nekim drugim aktom

dozvoljena je u skladu s čl. 231., 232. st 2. i 233., s izuzetkom, ako se prevozi na temelju ugovora o prijevozu, predmeta za kućanstvo kako su definirani u čl 2. st 1. točki (d) Uredbe Vijeća (EZ-a) br. 1186/2009, paleta, kontejnera i cestovnih, željezničkih, zračnih i pomorskih prijevoznih sredstava te sredstava za prijevoz unutarnjim plovnim putovima;

Page 23: EU – carinsko područje

21. travnja 2023. 23

SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZ ROBE IZ PODRUČJA EU-IZUZECI

Izuzeci po čl.592a UPCZZ roba koja se nalazi u osobnoj prtljazi putnika; roba za koju je dozvoljena usmena deklaracija u skladu s čl.

226. i 227.te 229.(2), s izuzetkom, ako se prevozi na temelju ugovora o prijevozu, predmeta za kućanstvo kako su definirani u čl 2.(1) (d) Uredbe br. 1186/2009, paleta, kontejnera i cestovnih, željezničkih, zračnih i pomorskih prijevoznih sredstava te sredstava za prijevoz unutarnjim plovnim putovima;

roba obuhvaćenu karnetima ATA i CPD; roba koja se kreće temeljem obrasca 302 (Sjevernoatlantski

ugovor o statusu njihovih snaga iz 1951);

Page 24: EU – carinsko područje

21. travnja 2023. 24

SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZ ROBE IZ PODRUČJA EU-IZUZECI

Izuzeci po čl.592a UPCZZ

roba koja se prevozi na plovilima redovnih brodarskih prijevoznika (RSS), ovjerena u skladu s čl. 313.b i roba na plovilima ili u zrakoplovima koji se kreću između luka ili z/l u EU bez pristajanja u luci/z.l izvan carinskoga područja EU;

oružje i vojna oprema koju iznose oružane snage članica u vojnom prijevozu ili prijevozu izvršenom isključivo radi uporabe vojnih tijela;

Page 25: EU – carinsko područje

21. travnja 2023. 25

SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZ ROBE IZ PODRUČJA EU-IZUZECI

Izuzeci po čl.592a UPCZZ

sljedeća roba iznesena iz carinskoga područje EU izravno na platforme za bušenje ili pridobivanje ili turbine na vjetar kojima upravlja osoba s nastanom na carinskom području EU: (i) roba koja će se koristiti za izgradnju, popravak, održavanje ili

pregradnju tih platformi ili turbina na vjetar; (ii) roba koja će se koristiti za montažu na te platforme ili turbine na

vjetar ili za njihovo opremanje; (iii) druge zalihe koje će se koristiti ili konzumirati na tim platformama ili

turbinama na vjetar;

Page 26: EU – carinsko područje

21. travnja 2023. 26

SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZ ROBE IZ PODRUČJA EU-IZUZECI

Izuzeci po čl.592a UPCZZ

roba u pošiljci čija intrinzična vrijednost nije veća od 22 €; roba koja ima pravo na oslobođenje temeljem Bečke

konvencije o diplomatskim odnosima, Bečke konvencije o konzularnim odnosima ili drugih konzularnih konvencija, ili Njujorške konvencije o posebnim misijama;

roba koja se dostavlja za ugradnju kao dijelovi ili dodaci u plovilima/zrakoplovima, motorna goriva, maziva i plin potrebni za rad tih plovila ili zrakoplova, namirnice i drugi artikli koji će se konzumirati ili prodavati na plovilu ili zrakoplovu;

Page 27: EU – carinsko područje

21. travnja 2023. 27

SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZ ROBE IZ PODRUČJA EU-IZUZECI

Izuzeci po čl.592a UPCZZ

roba namijenjena za teritorije unutar carinskoga područja Zajednice na kojima se ne primjenjuje Direktiva 2006/112/EZ ili Direktiva 2008/118/EZ (tzv. nefiskalna područja) , te roba otpremljena s tih teritorija na neko drugo odredište na carinskome području Zajednice,

roba otpremljena iz carinskoga područja EU u Heligoland, San Marino i Vatikan.

Page 28: EU – carinsko područje

21. travnja 2023. 28

SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZ ROBE IZ PODRUČJA EU -ROKOVI

Kad god je roba obuhvaćena carinskom deklaracijom, ta se carinska deklaracija podnosi nadležnom carinskom uredu do slijedećih rokova:

pomorskI promet: (i) za teret u kontejnerima, za koji se ne primjenjuje točka (iii) ili (iv), najmanje

24 sata prije utovara te robe na plovilo, kojim ce napustiti carinsko područje EU;

(ii) za teret u rasutom stanju/generalni teret, osim u slučajevima u kojima se primjenjuje točka (iii) ili (iv), najmanje četiri sata prije odlaska iz luke na carinskom području EU;

(iii) za kretanje između carinskoga područja EU, s izuzetkom francuskih prekomorskih departmana, Azora, Madeire ili Kanarskih otoka i Grenlanda, Farskih otoka, Ceute, Melile, Norveške, Islanda, luka na Baltičkome moru, Sjevernome moru, Crnome moru, Mediteranu ili svih luka Maroka, najmanje dva sata prije napuštanja luke u carinskom području EU;

(iv) za kretanje, u slučajevima koji nisu obuhvaćeni točkom (iii), između francuskih prekomorskih departmana, Azora, Madeire, Kanarskih otoka i teritorija izvan carinskoga područja EU, gdje je trajanje putovanja manje od 24 sata, najmanje dva sata prije napuštanja luke u carinskome području EU.

Page 29: EU – carinsko područje

21. travnja 2023. 29

SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZVOZ

Kad je roba obuhvaćena carinskom deklaracijom, ta se carinska deklaracija podnosi nadležnom carinskom uredu do slijedećih rokova:(b) u slučaju zračnog prometa, najmanje 30 minuta prije

odlaska iz zračne luke u carinskom području EU;(c) slučaju željezničkog prometa i prometa unutrašnjim

vodenim putovima, najmanje dva sata prije odlaska iz izlaznog carinskog ureda ;

(d) u slučaju cestovnog prometa, najmanje jedan sata prije odlaska iz izlaznog carinskog ureda;

(f) ukoliko se primjenjuje Uredba (EZ) br. 800/1999, prema pravilima te Uredbe.

Kada se carinska deklaracija ne podnosi primjenom tehnike obrade podataka, rokovi utvrđeni u točkama (a) alinejama (iii) i (iv), (b), (c) i (d) stavka 1. su najmanje 4 sata.

Page 30: EU – carinsko područje

21. travnja 2023. 30

CARINSKI NADZOR I SIGURNOSNE MJERE PRI IZVOZU

Svaka izvozna carinska deklaracija kojom se roba otprema u izvoz iz EU mora sadržavati:

podatke propisane za izvoznu carinsku deklaraciju iz Prilog 37 UPCZZ, i

podatke propisane za izlaznu skraćenu deklaraciju (sigurnosne podatke) iz Priloga 30A

mora biti podnesena elektronskim putem (ECS)

mora biti podnesena u rokovima ISD (EXS)

Page 31: EU – carinsko područje

21. travnja 2023. 31

PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA

Za svu robu namijenjenu izvozu podnosi se izvozna carinska deklaracija

Izvozna carinska deklaracija podnosi se u elektroničkom obliku (IE515) putem sustava ECS.

Page 32: EU – carinsko područje

21. travnja 2023. 32

PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA

Izvozna deklaracija se podnosi:carinskom uredu mjesno nadležnom za nadzor područja u

kojem izvoznik ima poslovni nastan (sjedište), ilicarinskom uredu u kojem je roba zapakirana ili utovarena za

izvoz;

Izvozna deklaracija se može podnijeti:svakom carinskom uredu nadležnom za izvozne procedure

(EXP) kada za to postoje opravdani razlozi,svakom carinskom uredu nadležnom za izvozne procedure

(EXP) ako se zbog upravnih razloga čl.165. st.1. ne može primijeniti;

Page 33: EU – carinsko područje

21. travnja 2023. 33

PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA

Carinska deklaracija se podnosi kada je podnesena roba ili je roba na raspolaganju carinskim službenicima

Deklarant podnosi izvoznu deklaraciju u elektronskom obliku (IE 515)

Elektronička deklaracija se podnosi putem ECS sustava

Podnesena deklaracija mora sadržavati sve podatke zahtijevane za izvozni postupak u skladu s Prilogom 37. i Prilogom 30A UPCZZ

Page 34: EU – carinsko područje

21. travnja 2023. 34

PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA

ECS provjerava podatke podnesene deklaracije, ako su podaci deklaracije ispravni sustav automatski dodjeljuje referentni broj deklaraciji (MRN),

dodijeljeni broj odmah dostavlja deklarantu (IE528),

ako dostavljeni podaci nisu ispravni sustav će odbiti dodijeliti referentni broj te će o tome izvijestiti deklaranta (IE516),

Page 35: EU – carinsko područje

21. travnja 2023. 35

PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA

Deklarant može zahtijevati izmjenu podataka u deklaraciji kojoj je već dodijeljen MRN (IE513)

Za prihvaćanje zahtjeva za izmjenom potrebno je poštivati odredbe čl. 65 CZZ (3 uvjeta!!!) Obavijeste deklaranta da namjeravaju pregledati robu,ili Utvrde da su podaci o robi netočni,ili Utvrde da je roba već puštena

Ako je zahtjev valjan i pravovremen promjene u deklaraciji će se evidentirati

Deklarant će o tome biti obaviješten (IE504) Ako zahtjev nije valjan i pravovremen deklarant će o

tome dobiti obavijest (IE505)

Page 36: EU – carinsko područje

21. travnja 2023. 36

PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA

Temeljem podnijete robe i MRN-a za , uvažavajući rezultate analize rizika može se provesti kontrola (isprava i/ili robe)

Obavijest o kontroli robe dostavit će se deklarantu (IE560)

Deklarant će po prijemu poruke ispisati sažetak izvozne deklaracije s MRN-om i podnijeti cariniku radi kontrole

Nakon završene kontrole carinik će, ako ocijeni potrebnim, staviti carinska obilježja i podatke o njima unijeti u sustav

Page 37: EU – carinsko područje

PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA

Nakon kontrole carinik unosi podatke o rezultatima kontrole u sustav: Manje nepravilnosti - carinik može ispraviti podatke uz suglasnost

deklaranta i pustiti pošiljku u izvoz Deklarant se ne slaže s ispravcima deklaracija se stavlja u stanje

mirovanja, unosi se rezultat kontrole (manja neslaganja- MIROVANJE)

Deklarant se mora očitovati o utvrđenim neusklađenostima te ako i dalje postoje manje neusklađenosti, a deklarant se složi, postupak se nastavlja kao u slučaju manje neusklađenosti i pošiljka se pušta u izvoz

Ako neusklađenost i dalje postoji carinik će donijeti odluku o NE puštanju pošiljke u izvoz

21. travnja 2023. 37

Page 38: EU – carinsko područje

PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA

Izvozni carinski ured odobrava puštanje robe u izvoz ispisom i predajom Prateće izvozne isprave (PII) deklarantu

Prateća izvozna isprava odgovara oglednom primjerku i napomenama iz Priloga 45.g UPCZZ.

Kada se izvozna pošiljka sastoji od više od jedne stavke, prateća izvozna isprava se dopunjuje popisom stavaka, koji odgovara oglednom primjerku i napomenama iz Priloga 45.h. Popis je sastavni dio Prateće izvozne isprave.

Ako je odobreno, PII može biti ispisana iz informacijskog sustava deklaranta.

21. travnja 2023. 38

Page 39: EU – carinsko područje

PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA

Pri puštanju pošiljke u izvoz, sustav (izvozni carinski ured) šalje podatke o izvoznom kretanju deklariranom izlaznom carinskom uredu porukom „najava očekivanog izvoza” (IE501)

21. travnja 2023. 39

Page 40: EU – carinsko područje

PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA

Izlazni carinski ured (čl 793) je posljednji carinski ured prije nego što roba napusti carinsko područje Zajednice.

Iznimno od odredaba prvoga podstavka, izlazni carinski ured je jedan od slijedećih:

U slučaju robe koja izlazi cjevovodom i električne energije, carinski ured kojeg je odredila država članica u kojoj izvoznik ima sjedište ili prebivalište;

21. travnja 2023. 40

Page 41: EU – carinsko područje

PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA

Iznimno, izlazni carinski ured je carinski ured nadležan za mjesto na kojem robu na temelju jedinstvenog ugovora o prijevozu (CIM, manifesti,…) za prijevoz robe iz carinskog podrucja EU preuzimaju željeznička društva, poštanska tijela, zrakoplovne tvrtke ili brodarska društva, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

roba napušta carinsko područje Zajednice željeznicom, poštom, zrakom ili morem;

deklarant ili njegov predstavnik zahtijevaju da se formalnosti iz članka 793.a stavka 2. ili članka 796.e stavka 1. obave u tom carinskom uredu.

21. travnja 2023. 41

Page 42: EU – carinsko područje

PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA

kada roba preuzeta na temelju jedinstvenoga ugovora o prijevozu stigne u carinski ured stvarne točke izlaza iz c. područja EU, prijevoznik tom uredu, na zahtjev, daje jedno od sljedećega: (a) referentni broj kretanja izvozne deklaracije, ako postoji; ili (b) primjerak jedinstvenoga ugovora o prijevozu ili izvozne deklaracije

za dotičnu robu; ili (c) jedinstveni referentni broj pošiljke ili referentni broj prijevozne

isprave i broj paketa te identifikacijski broj opreme ako je u kontejneru; ili

(d) informacije o jedinstvenom prijevoznom ugovoru ili o prijevozu robe iz carinskoga područja EU koje se nalaze u sustavu za obradu podataka osobe koja preuzima robu ili drugome sustavu za obradu komercijalnih podataka.

21. travnja 2023. 42

Page 43: EU – carinsko područje

PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA

Podnošenje robe i PII izlaznom uredu

Izlaznom uredu podnosi se roba zajedno s PII

Carinska tijela mogu zahtijevati da im se obavijest o dolasku robe u izlazni carinski ured pošalje elektroničkim putem (IE507). U tom slučaju nije potrebno fizički podnijeti PII carinskim tijelima, već ju zadržava deklarant. Ta obavijest obvezno sadrži MRN izvozne deklaracije.

21. travnja 2023. 43

Page 44: EU – carinsko područje

PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA

U slučaju robe koja se iznosi iz carinskog područja EU ili se šalje izlaznom carinskom uredu u okviru provoznog postupka, otpremni carinski ured završava izvozni postupak .

Ako je koristi Prateća provozna isprava, ona se također potvrđuje riječju "izvoz".

Na primjerku PII upućuje se na Prateću provoznu ispravu i obrnuto.

21. travnja 2023. 44

Page 45: EU – carinsko područje

PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA

Izlazni ured provjerava odgovara li podnesena roba deklariranoj i nadzire fizički izlazak robe iz carinskog područja Zajednice

Provjera se provodi usporedbom podataka iz poruke „najava očekivanog izvoza” koju je izvozni carinski ured poslao deklariranom izlaznom

21. travnja 2023. 45

Page 46: EU – carinsko područje

PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA

Kada se izvozno ocarinjena pošiljka predaje drugoj osobi koja drži robu i gdje se ona utovaruje na drugo prijevozno sredstvo, posjednik mora obavijestiti slijedećeg posjednika robe o jedinstvenom referentnom broju pošiljke ili referentnom broju prijevozne isprave, br. paketa i sl.

O izlasku robe prijevoznik obavještava izlazni carinski ured pružajući informacije o jedinstvenom referentnom broju ili drugim podacima ( informacije trebaju biti sastavni dio manifesta)

21. travnja 2023. 46

Page 47: EU – carinsko područje

PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA

Izlazni carinski ured prosljeđuje poruku „rezultat kontrole na izlazu” (IE518) izvoznom carinskom uredu najkasnije sljedećeg radnog dana koji slijedi nakon dana kada roba napusti carinsko područje Zajednice

U opravdanim slučajevima izlazni carinski ured može tu poruku poslati kasnije

21. travnja 2023. 47

Page 48: EU – carinsko područje

PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA

Ako jedna izvozno ocarinjena pošiljka izlazi iz područja u više dijelova, tj. kada se roba obuhvaćena jednom porukom IE501 izlazi iz carinskog područja EU preko tog izlaznog carinskog ureda u više od jedne pošiljke, izlazni carinski ured:

kontrolira fizički izlaz robe

i šalje poruku "rezultati kontrole na izlazu" tek kada je sva roba napustila carinsko područje EU.

21. travnja 2023. 48

Page 49: EU – carinsko područje

PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA

Ako je roba napustila carinsko područje EU bez izvozne deklaracije, izvoznik tu deklaraciju podnosi naknadno carinskom uredu koji je nadležan prema mjestu u kojem izvoznik ima sjedište ili prebivalište.

Primjenjuje se članak 790.(tj. bilo koji izvozni ured)

Carinski ured će prihvatiti tu deklaraciju pod uvjetom da izvoznik dostavi jedno od slijedećeg: (a) poziv na izlaznu skraćenu deklaraciju; (b) dovoljne dokaze o vrsti i količini robe te okolnostima, u kojima je roba

napustila carinsko područje EU.

Taj ured također daje potvrdu o izlasku iz članka 793.a stavka 2. ili članka 796.e stavka 1., ako deklarant to zatraži.

21. travnja 2023. 49

Page 50: EU – carinsko područje

PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKAPOTRAGA

Ako u roku od 90 dana od puštanja robe NIJE primio poruku „Rezultati kontrole na izlazu“ (IE518) izvozni carinski ured može: od izvoznika ili deklaranta tražiti da dostavi podatke o datumu i

carinskom uredu preko kojeg je roba napustila carinsko područje EU.

Izvoznik ili deklarant može, na vlastitu inicijativu ili nakon zahtjeva izvoznog ureda obavijestiti izvozni carinski ured da je roba napustila carinsko područje EU navodeći: datum i izlazni carinski ured preko kojeg je roba napustila carinsko

područje EU i zahtijevati od izvoznog carinskog ureda da se izvoz ovjeri

u tome slučaju, izvozni carinski ured zahtjeva od izlaznog carinskog ureda poruku „Rezultati kontrole na izlazu“, a potonja odgovara u roku od 10 dana.

21. travnja 2023. 50

Page 51: EU – carinsko područje

PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA

Ako izlazni carinski ured ne potvrdi izlaz robe u roku od 10 dana, izvozni carinski ured obavještava izvoznika ili deklaranta o tome

Nakon toga, izvoznik/deklarant može izvoznom carinskom uredu pružiti dokaze da je roba napustila carinsko podrucje EU.

21. travnja 2023. 51

Page 52: EU – carinsko područje

PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA

Dokaz se može pružiti na jedan od sljedećih načina ili njihovom kombinacijom: primjerkom otpremnice koju je potpisao ili ovjerio primatelj izvan

carinskoga područja EU; dokazom o plaćanju ili fakturom ili otpremnicom koju je uredno

potpisao ili ovjerio gospodarski subjekt koji je iznio robu izvan carinskoga područja EU;

deklaracijom koju je potpisala ili ovjerila tvrtka koja je iznijela robu izvan carinskoga područja EU;

ispravom koju je ovjerilo carinsko tijelo države članice ili zemlje izvan carinskoga područja EU;

evidencije gospodarskih subjekata o robi dostavljenoj na platforme za bušenje nafte i plina te pridobivanje ili na turbine na vjetar.

21. travnja 2023. 52

Page 53: EU – carinsko područje

PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA

Izvozni carinski ured potvrđuje, izvozniku ili deklarantu, izlaz u slijedećim slučajevima:ako je primio poruku „Rezultati kontrole na izlazu“ od

izlaznog carinskog ureda;ako nije, u slučajevima iz čl. 796.da stavka 2., primio

poruku „Rezultati kontrole na izlazu“ od izlaznog carinskog ureda u roku od 10 dana, ali se uvjerio da su dokazi pruženi u skladu s čl. 796.da st. 4. dostatni.

21. travnja 2023. 53

Page 54: EU – carinsko područje

PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA

Ako izvozni c. ured u roku od 150 dana nakon dana puštanja robe za izvoz nije primio poruku „Rezultati kontrole na izlazu“ od izlaznog c. ureda, niti je dobio zadovoljavajuće dokaze (čl.796.(4)) izvozni c. ured to može smatrati podatkom da roba nije napustila carinsko područje EU.

Izvozni car. ured obavještava izvoznika ili deklaranta i deklarirani izlazni car ured o poništenju izvozne deklaracije.

Kada je prihvatio dokaze (isprave) izvozni car. ured obavještava o tome deklarirani izlazni car. ured.

21. travnja 2023. 54

Page 55: EU – carinsko područje

PROVEDBA REZERVNOG IZVOZNOG POSTUPKA

Carinska tijela prihvaćaju izvoznu carinsku deklaraciju u pisanom obliku:

Kada informacijski sustav carinskih tijela NE funkcionira

Kada ne funkcionira elektronička aplikacija osobe koja podnosi izvoznu deklaraciju

21. travnja 2023. 55

Page 56: EU – carinsko područje

PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKAREZERVNI POSTUPAK

Za rezervni postupak koristi se izvozna deklaraciju u pisanom obliku, pod uvjetom da je sastavljena na jedan od slijedećih načina:

uporabom JCD iz Priloga 31. do 34. (obrazac JCD) dopunjenom Sigurnosnom ispravom - iz Priloga 45.i i popisu stavki SI iz Priloga 45.j, ili

uporabom Izvozne sigurnosne JCD iz Priloga 45.k i popisu stavki ISJCD iz Priloga 45.l.

Obrazac mora sadržavati minimalan popis podataka utvrđenih u Prilogu 37. i u Prilogu 30.A za izvozni/izlazni postupak.

21. travnja 2023. 56

Page 57: EU – carinsko područje

REZERVNI POSTUPAK ZA IZLAZNU SKRAĆENU DEKLARACIJU

ISD u pisanom obliku sastavlja se korištenjem Sigurnosne isprave iz Priloga 45.i. i popisom stavki iz Priloga 45.j.

Carinska tijela mogu dopustiti da se Sigurnosna isprava zamijeni ili dopuni komercijalnim ispravama pod uvjetom da isprave podnesene carinskim tijelima sadrže podatke propisane za ISD u Prilogu 30.A.

21. travnja 2023. 57

Page 58: EU – carinsko područje

PROVEDBA REZERVNOG IZVOZNOG POSTUPKA

Carinska tijela međusobnim sporazumom utvrđuju postupak koji treba slijediti u slučaju nedostupnosti informacijskog sustava

Uporaba ISD u pisanom obliku treba biti odobrena od carinskih tijela

21. travnja 2023. 58

Page 59: EU – carinsko područje

POJEDNOSTAVNJENJA IZVOZNOG POSTUPKA

Kućno carinjenje (ovlašteni izvoznik) (ECS)

Pojednostavnjeni izvoz na temelju komercijalnih isprava uz pregled robe na granici (račun + ISD) uz podnošenje dopunske deklaracije

Predmet prethodnog odobrenja

21. travnja 2023. 59

Page 60: EU – carinsko područje

21. travnja 2023. 60

Hvala na pozornosti!!!