of 12 /12
Anunţ de organizare Sesiune de Iidtaţie 29 iulie 2016 În conformitate cu prevederile Regu/amenwlui de organiżare şĺ funcp'onare a Pieţei de Certiflcate Ver% aprobat prin Ordinul ANRE nr, 60/01.04.2015 i a Procedunl pdvind functbnarea si admin&rarea pietei cenb-a/,żate a ccntractelor bilatera/e de certiňcate ve,zi' Aviz ANRE nr 12/06.04.2016, Operatorul Pieţei de Energie Electrică si de Gaze Naturale OPCOM" S,A. organizează în data de 29 iulie 2016, ora 11:44, Ia sediul societăţii din Bd. Hristo- Botev. nr. 16-18, sectorul 3, Bucureşti, sesiunea de Iicitaţie destinată tranzacţionărü ofertei CV_LUCS_996, Participanţii Ia Piaţa de Certificate Verzi care doresc să participe în calitate de cumpărători pot consulta conţinutul ofertei şi condiţiile contractului aferent ofertei propuse de către vânzator, pe pagina web a OPCOM" S.A, (www.opcom,ro), în meniul Tranzacţfl-Rezultate / Piaţa Certificatelor Verzi / Piaţa Contractelor Bilaterale a Cerüficatelor Verzi / Oferte I rezultate. Ofertele de cumpărare pot li transmise Ia Operatorul Pieţei de Energie Electrică i de Gaze Naturale OPCOM" S.A până cel mai târziu în data de 29 iulie 2016, ora 10:44. Data: 22 iulie 2016 opcom operatorul pieţei de energie electrică i de gaze naturale din ROMÂNIA r : înregstrare; AnuL kLuna ziua2Z Operatorui Pleţei de Energie Eiedrid şi de Gaza Naturaie OPCOM S.A. Bd. Hristo Botev 16-18, sector 3, Bucureşti 030236, ROMANIA Tei: +40(21)3071.450; Fax: .40(21)3071400; www.opcom.m Societate pe actiuni Tnreg(strată ia Registrui Comerţuiui cu nr 340/754212000 Cod Unic de inregisti-are: 13278352 Cod IBAN R073 RNCB 0074 0292 17370107 arnuer:5rn f5anh - ĺVictor IONESCU, Director General

f5anh - OPCOM€¦ · L: ZL-fl5 GAZE NMUGAL.E GPGOM» S 5. Nr, Iesire Participant 535 din data 21.07,2016 Nr, Intrare SC Opcom SA din data OFERTà DE VÂNZARE cu pret minim Cãtre,

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of f5anh - OPCOM€¦ · L: ZL-fl5 GAZE NMUGAL.E GPGOM» S 5. Nr, Iesire Participant 535 din data...

Page 1: f5anh - OPCOM€¦ · L: ZL-fl5 GAZE NMUGAL.E GPGOM» S 5. Nr, Iesire Participant 535 din data 21.07,2016 Nr, Intrare SC Opcom SA din data OFERTà DE VÂNZARE cu pret minim Cãtre,

Anunţ de organizare

Sesiune de Iidtaţie

29 iulie 2016

În conformitate cu prevederile Regu/amenwlui de organiżare şĺ funcp'onare a Pieţei de

Certiflcate Ver% aprobat prin Ordinul ANRE nr, 60/01.04.2015 i a “Procedunl pdvind

functbnarea si admin&rarea pietei cenb-a/,żate a ccntractelor bilatera/e de certiňcate

ve,zi' Aviz ANRE nr 12/06.04.2016,

Operatorul Pieţei de Energie Electrică si de Gaze Naturale “OPCOM" S,A. organizează

în data de 29 iulie 2016, ora 11:44, Ia sediul societăţii din Bd. Hristo- Botev. nr. 16-18,

sectorul 3, Bucureşti, sesiunea de Iicitaţie destinată tranzacţionărü ofertei CV_LUCS_996,

Participanţii Ia Piaţa de Certificate Verzi care doresc să participe în calitate de cumpărători

pot consulta conţinutul ofertei şi condiţiile contractului aferent ofertei propuse de către

vânzator, pe pagina web a „OPCOM" S.A, (www.opcom,ro), în meniul Tranzacţfl-Rezultate

/ Piaţa Certificatelor Verzi / Piaţa Contractelor Bilaterale a Cerüficatelor Verzi / Oferte I

rezultate.

Ofertele de cumpărare pot li transmise Ia Operatorul Pieţei de Energie Electrică i de

Gaze Naturale “OPCOM" S.A până cel mai târziu în data de 29 iulie 2016, ora 10:44.

Data:

22 iulie 2016

opcom

operatorulpieţei deenergieelectricăi de gazenaturale

dinROMÂNIA

r : înregstrare;

AnuL

kLuna

ziua2Z

Operatorui Pleţeide Energie Eiedrid şi de

Gaza Naturaie‘OPCOM S.A.

Bd. Hristo Botev 16-18,sector 3, Bucureşti 030236,

ROMANIATei: +40(21)3071.450;Fax: .40(21)3071400;

www.opcom.mSocietate pe actiuni

Tnreg(strată ia RegistruiComerţuiui cu nr340/754212000

Cod Unic de inregisti-are:13278352

Cod IBAN R073 RNCB0074 0292 17370107

arnuer:5rnf5anh

-

ĺVictor IONESCU, Director General

Page 2: f5anh - OPCOM€¦ · L: ZL-fl5 GAZE NMUGAL.E GPGOM» S 5. Nr, Iesire Participant 535 din data 21.07,2016 Nr, Intrare SC Opcom SA din data OFERTà DE VÂNZARE cu pret minim Cãtre,

L: ZL -

fl5 GAZE NMUGAL.E GPGOM» S 5.

Nr, Iesire Participant 535 din data 21.07,2016Nr, Intrare SC Opcom SA din data

OFERTĂ DE VÂNZAREcu pret minim

Către,Operatorul Pieţei de Energie Electrică si Gaze Naturale - OPCOM S.A.Bd. Hristo Botev 16-18, sectorul 3, Bucureşti

S.C Lucas Est SRL, producator de energie eledrica din surse regenerabile de energie, participantIa Piaţa Centralizată a Certificatelor Verzi, cu sediul social in Bucuresti, sector 1, str. Chiscani, nr.25-27, etaj 5, camera 510, inregistrat Ia Registrul Comertului Bucuresti la nr.J40/21060/17.12.2018, Cod Unic de Inregistrare 24882230, atribut flscal RO, reprezentat legalprin administrator Jijun Shi, în conformitate cu prevederile Procedurii PCBCV, solidt înregistrareapentru tranzacţionare pe această piaţă a următoarei oferte de vanzare pentru a fl notificata caoferta lnitiatoare:

Numar de Certiflcate Verzi: 1 000 CVPretul: 132,4045 LEI / CV(cu incadrarea pretului in limitele Iegal stabilite pentru valoarea de tranzactionare a CV)Perioada de valabilitate a Contractului: de Ia data semnarü contractului pana la 31.08.2016

In cazul atribuirii ofertei de vanzare, ne obligam sa incheiem contractul bilateral cu respectareaintocmai a formei si a continutului contractului publicat impreuna cu oferta,

Data Administrator,

21.07.2016 Jijun Shi

Page 3: f5anh - OPCOM€¦ · L: ZL-fl5 GAZE NMUGAL.E GPGOM» S 5. Nr, Iesire Participant 535 din data 21.07,2016 Nr, Intrare SC Opcom SA din data OFERTà DE VÂNZARE cu pret minim Cãtre,

1

Contract de vânzare /cumpǎrare de certificate verzi

Nr. _____ din data _____________

Părţile contractante

Între SC LUCAS EST SRL , producător de energie electricǎ din surse regenerabile de energie, cu

sediul în Bucuresti, sector 1, Str. Chiscani nr. 25-27, etaj 5, camera 510, cod poştal 012241 telefon

0729005868, fax 0213088125, cod fiscal RO 24882230, înscris în registrul comerţului cu nr.

J40/21060/2008, cont de virament nr. RO05BACX0000000302460001 deschis la Unicredit Tiriac

Bank, titular al licenţei ANRE nr 1242 din 22.05.2013, reprezentat legal prin Jijun Shi, având calitatea

de vânzător, pe de o parte,

si

____________________________________, furnizor, cu sediul în ___________________, cod

postal _______, telefon ___________, fax __________, cod fiscal _______________, înscris în

registrul comerţului la nr. __________________, cont IBAN _______________________, deschis la

______________, titular al licenţei ANRE ______________________, , reprezentat prin

__________________ calitatea de cumpărător, pe de altă parte,

s-a încheiat prezentul contract, in conformitate cu rezultatul sesiunii de licitatie organizata pe Piata

Contractelor Bilaterale de Certificate Verzi, codul ……………….

Terminologie

Art. 1 - Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi în anexa 1.

Obiectul contractului

Art. 2 - (1) Vânzarea de către vânzător şi cumpărarea de către cumpărător, în vederea

îndeplinirii cotei anuale legal stabilite de achiziţie de certificate verzi, a numărului de

certificate verzi prevăzut în anexa 2.

(2) Preţul de contract al certificatelor verzi este cel precizat în anexa 3 şi se încadrează în

limitele legal stabilite,

Art. 3 - Contravaloarea certificatelor verzi consumate de cumpărător pentru îndeplinirea cotei

obligatorii legal stabilite se recuperează de către acesta de la consumatorii cărora le furnizează

energie electrică la preţul mediu de achiziţie al acestora.

Condiţiile de desfăşurare a vânzării/cumpărării

Page 4: f5anh - OPCOM€¦ · L: ZL-fl5 GAZE NMUGAL.E GPGOM» S 5. Nr, Iesire Participant 535 din data 21.07,2016 Nr, Intrare SC Opcom SA din data OFERTà DE VÂNZARE cu pret minim Cãtre,

2

Art. 4 - Cumpărătorul achiziţionează de la vânzător, numărul de certificate verzi prevăzute în

anexa 2 la prezentul contract la preţul de contract stabilit în anexa 3.

Art. 5 - Vânzǎtorul poate să-şi îndeplinească obligaţia de a vinde numărul de certificate

verzi contractate prin producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie

şi livrarea acesteia în reţelele electrice astfel încât să asigure emiterea, în contul său,

de către OTS a unui număr de certificate verzi care să acopere cel puţin numărul

contractat;

rt. 6 - În vederea producerii efectelor contractului:

a) fiecare Parte se înregistreazǎ la Operatorul pieţei de certificate verzi ca participant la piaţa

de certificate verzi,

b) Vânzătorul înregistrează contractul încheiat la Operatorul pieţei de certificate verzi.

Facturarea şi condiţiile de plată

Art.7 - Contravaloarea certificatelor verzi ce urmează a fi primită de către vânzǎtor de la

cumpǎrǎtor, conform prezentului contract, se calculează cu următoarea formulă:

pNV kk [lei]

unde:

- Vk este valoarea facturii în luna k;

- Nk este numărul de certificate verzi vândut în luna k;

- p este preţul de contract pentru un certificat verde, determinat conform anexei 3, în

lei/CV.

Art. 8 – In ziua semnarii contractului, Vînzătorul emite către Cumpărător o factură pentru

numărul de certificate verzi care trebuie plătite de Cumpărător, calculată conform prevederilor

art. 7 şi la care anexează lista codurilor certificatelor verzi vândute.

Art . 9 - Cumpărătorul va plăti factura pana pe data de 29 iulie 2016.

Art. 10 - Vanzatorul se obliga ca, in termen de 1 zi calendaristica de la data efectuarii platii

(conform art. 9), sa transmita catre Operatorul pietei de certificate verzi confirmarea privind

stingerea obligatiilor de plata intre Parti corespunzatoare Certificatelor Verzi Valabile

tranzactionate.

Art. 11 - În cazul neachitării la data scadenţei a obligaţiilor de plată prevăzute la art. 9,

cumpărătorul va plăti în afara sumei datorate, o penalitate la această sumă corespunzătoare ca

procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, pentru

fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi după data scadenţei, până în ziua plăţii (exclusiv).

Art. 12 - În cazul în care o sumă facturată de către vânzător este contestată integral sau în parte

de către cumpărător, acesta va înainta o notă explicativă vânzătorului, în termen de maxim 3

zile lucrătoare de la primirea facturii, cuprinzând obiecţiile sale şi va plăti suma rămasă

necontestată până la data scadenţei. Contestaţiile ulterioare termenului menţionat nu se vor lua

Page 5: f5anh - OPCOM€¦ · L: ZL-fl5 GAZE NMUGAL.E GPGOM» S 5. Nr, Iesire Participant 535 din data 21.07,2016 Nr, Intrare SC Opcom SA din data OFERTà DE VÂNZARE cu pret minim Cãtre,

3

în considerare. Vânzătorul se obligă să răspundă contestaţiei în maxim 3 zile lucrătoare de la

primirea acesteia. Pentru sumele contestate, dar stabilite ulterior pe cale amiabilă sau hotărâre

judecătorească a fi datorate de cumpărător, acesta va plăti pe lângă suma datorată, o penalitate

calculată şi care se aplică conform prevederilor art. 11.

Art. 13 - Plata facturii va fi efectuată în lei, conform legislaţiei în vigoare, în contul

vânzătorului. Se consideră drept dată de efectuare a plăţii data la care suma plătită apare în

extrasul de cont al cumpărătorului.

Obligaţii şi garanţii

Art. 14 - (1) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să deţină, pe parcursul derulării contractului,

toate aprobările necesare fiecăreia pentru exercitarea obligaţiilor cuprinse în prezentul

contract, respectând în acelaşi timp toate prevederile legale.

(2) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să asigure accesul, conform legii, în condiţii de

confidenţialitate conform prevederilor art. 18, la toate informaţiile, documentaţiile, datele sau

cunoştinţele necesare pentru buna derulare a prezentului contract.

(3) Daunele dovedite a fi produse uneia dintre Părţi din vina celeilalte Pǎrţi vor fi suportate de partea

vinovatǎ.

Art. 15 - (1) Pǎrţile garanteazǎ una celeilalte cǎ prezentul contract reprezintǎ o obligaţie validǎ, legalǎ,

opozabilǎ în justiţie în termenii acestui contract.

(2) Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, Părţile

răspund conform legii.

(3) Părţile convin ca litigiile ce decurg din interpretarea şi/sau derularea prezentului contract care nu

pot fi soluţionate pe cale amiabilă să fie supuse instanţelor judecătoreşti competente.

(4)Nici una din părţi nu poate cesiona parţial sau în totalitate drepturile şi obligaţiile decurgând din

acest contract fără obţinerea prealabilă a acordului scris al celeilalte părţi.

Modificarea circumstanţelor

Art. 16- În sensul prezentului contract, “modificare de circumstanţe” semnifică modificarea cadrului

legislativ, existenţa unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, existenţa unor condiţii sau

modificări ale statutului parţilor care împiedică îndeplinirea obligaţiilor contractuale, precum şi alte

situaţii prevǎzute în reglementǎrile specifice emise de ANRE.

Durata contractului şi condiţii de desfăşurare a acestuia

Art. 17- Prezentul contract intră în vigoare la data semnarii de catre vanzator si cumparator şi

este valabil pînǎ la data de 31.08.2016.

Page 6: f5anh - OPCOM€¦ · L: ZL-fl5 GAZE NMUGAL.E GPGOM» S 5. Nr, Iesire Participant 535 din data 21.07,2016 Nr, Intrare SC Opcom SA din data OFERTà DE VÂNZARE cu pret minim Cãtre,

4

Confidenţialitatea

Art. 18. - (1) Fiecare Parte se obligă să asigure confidenţialitatea tuturor informaţiilor,

documentaţiilor, datelor sau cunoştinţelor furnizate de către cealaltă parte în baza prezentului

contract şi să nu le dezvăluie unei terţe părţi, în totalitate sau parţial, fără consimţământul scris al

celeilalte părţi contractante.

(2) Fac excepţie de la prevederile alin.(1):

a) informaţiile solicitate de autorităţile competente, în conformitate cu reglementările în

vigoare;

b) informaţiile care au fost făcute publice până la încheierea contractului;

c) informaţiile solicitate de operatorul de transport şi de sistem, în conformitate cu prevederile

cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi;

(3) Prevederile alin. (1) rămân valabile timp de 5 ani după încetarea valabilităţii prezentului contract

Forţa majoră

Art. 19 - (1) Părţile sunt exonerate de orice răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau totală

a obligaţiilor ce decurg din acest contract, dacă aceasta este rezultatul acţiunii forţei majore.

Circumstanţele de forţă majoră sunt cele care pot apărea pe perioada derulării prezentului contract în

urma producerii unor evenimente deosebite (calamităţi naturale, război, embargou şi altele) care nu

au putut fi luate în considerare de părţi la încheierea contractului şi care sunt în mod rezonabil în afara

voinţei şi controlului părţilor.

(2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să notifice acest lucru în scris celeilalte Părţi în termen de

3 zile lucrătoare de la apariţia acesteia, cu confirmarea ulterioara a organelor competente de la locul

producerii evenimentului ce constituie forţă majoră.

(3) Neîndeplinirea obligaţiei de comunicare a forţei majore nu înlătură efectul exonerant de răspundere

al acesteia, dar antrenează obligaţia Părţii care o invocă de a repara pagubele cauzate celeilalte Părţi,

prin faptul necomunicării.

Încetarea contractului

Art. 20 - Prezentul contract încetează să-şi producă efectele în următoarele cazuri:

a) terminarea perioadei de valabilitate stabiltǎ conform prevederilor art. 17;

b) în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea licenţei uneia dintre părţile contractante, părţile

fiind însă ţinute să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale rezultate până în momentul apariţiei

cauzei; partea care se aflǎ în una din aceste situaţii are obligaţia sǎ notifice celeilalte pǎrţi data apariţiei

situaţiei, care va fi consideratǎ data de la care prezentul contract înceteazǎ sǎ-şi producǎ efectele, în

cel mult 3 zile lucrătoare de la apariţia situaţiei;

c) prin Ordin / Decizie ANRE de încetare a aplicării cadrului de reglementare prin care a fost stabilit

prezentul contract.

Dispoziţii finale Art. 21 - Acest contract şi toate obligaţiile Părţilor care rezultă din derularea acestuia, se supune

în totalitate şi sub toate aspectele legislaţiei române în vigoare.

Page 7: f5anh - OPCOM€¦ · L: ZL-fl5 GAZE NMUGAL.E GPGOM» S 5. Nr, Iesire Participant 535 din data 21.07,2016 Nr, Intrare SC Opcom SA din data OFERTà DE VÂNZARE cu pret minim Cãtre,

5

Art. 22 - (1) Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezentul contract.

(2) Dacǎ printr-un act normativ (Lege, Ordonanţǎ a Guvernului, Ordonanţǎ de Urgenta a Guvernului,

Hotǎrâre de Guvern, reglementare ANRE) sunt emise prevederi contrare clauzelor din prezentul

contract, se aplică prevederile din actul normativ de la data intrării în vigoare a acestuia, iar pǎrţile

contractante au obligaţia preluǎrii modificǎrii/completǎrii într-un act adiţional la contract.

Prezentul contract a fost încheiat la data de ____________________ în două(2) exemplare, câte unul

pentru fiecare Parte contractantă

Reprezentantul legal al Vânzǎtorului Reprezentantul legal al Cumpǎrǎtorului

Adminstrator

Jijun Shi

Page 8: f5anh - OPCOM€¦ · L: ZL-fl5 GAZE NMUGAL.E GPGOM» S 5. Nr, Iesire Participant 535 din data 21.07,2016 Nr, Intrare SC Opcom SA din data OFERTà DE VÂNZARE cu pret minim Cãtre,

6

Anexa 1

Terminologie

ANRE Autoritatea Naţionalǎ de Reglementare în Domeniul

Energiei

Certificat Verde (CV) Document care atestă o cantitate de un megawattoră de

energie electrică produs din surse regenerabile de energie

electrică. Certificatul verde se poate tranzacţiona distinct de

cantitatea de energie electrică asociată acestuia, pe o piaţă a

contractelor bilaterale sau pe piaţa centralizată de certificate

verzi;

Certificat verde consumat Certificat verde utilizat de către un furnizor pentru a dovedi

îndeplinirea cotei anuale obligatorii; un certificat verde

consumat nu mai poate fi tranzacţionat pe piaţa de

certificate verzi;

Cod de Identificare pe Piaţa

centralizată de certificate verzi

Cod alfanumeric alocat fiecărui participant la piaţa

centralizată de certificate verzi de către Operatorul Pieţei de

Certificate Verzi

Consumator final Consumator de energie electrică care cumpără energia

electrică pentru a fi utilizată doar în scopuri proprii

Energie electrică produsă din surse

regenerabile de energie

Energia electrică produsă de centrale care utilizează numai

surse regenerabile de energie, precum şi proporţia de

energie electrică produsă din surse regenerabile de energie

în centrale hibride care utilizează şi surse convenţionale de

energie, incluzând energia electrică consumată de sistemele

de stocare a purtătorilor de energie convenţională şi

excluzând energia electrică obţinută din aceste sisteme

Furnizor de energie electrică Persoană juridică, titulară a unei Licenţe de furnizare a

energiei electrice, care asigură alimentarea cu energie

electrică a unuia sau mai multor consumatori, în baza unui

contract de furnizare

Lunǎ contractualǎ O lună calendaristică din cadrul unui an calendaristic

Operator Piaţă de Certificate Verzi Persoană juridică ce asigură tranzacţionarea certificatelor

verzi şi care determină preţurile pe piaţa centralizată a

certificatelor verzi, îndeplinind funcţiile prevăzute de

prezentul Regulament; Operatorul Pieţei de Certificate

Verzi este S.C. OPCOM S.A.

Operator de Transport şi de Sistem Persoană juridică, titulară de licenţă pentru transportul

energiei electrice şi servicii de sistem. Operatorul de

Transport şi de Sistem este CN Transelectrica S.A.

Parte/Pǎrţi [PRODUCĂTOR DE ENERGIE ELECTRICĂ din surse

regenerabile de energie] sau [FURNIZOR de energie

Page 9: f5anh - OPCOM€¦ · L: ZL-fl5 GAZE NMUGAL.E GPGOM» S 5. Nr, Iesire Participant 535 din data 21.07,2016 Nr, Intrare SC Opcom SA din data OFERTà DE VÂNZARE cu pret minim Cãtre,

7

electrică la consumatorii finali] / [FURNIZOR de energie

electrică la consumatorii finali]

Participant la piaţa de certificate verzi Producătorii de E-SRE, furnizorii de energie electrică şi

consumatorii de energie electrică care doresc să cumpere, în

mod voluntar, certificate verzi;

Producător de energie electrică

produsă din surse regenerabile de

energie (E-SRE)

Persoană juridică, titulară a unei Licenţe de producere a

energiei electrice, în centrale care utilizează surse

regenerabile de energie

Piaţă centralizată de certificate verzi Cadrul de desfăşurare a tranzacţiilor cu certificate verzi între

participanţii la piaţă, organizat şi administrat de S.C.

OPCOM S.A., pe baza unor reguli specifice

Piaţă a contractelor bilaterale de

certificate verzi Totalitatea contractelor bilaterale negociate între

producătorii de energie electrică din surse regenerabile şi

furnizorii de energie electrică pentru vânzarea / cumpărarea

de certificate verzi

Registrul certificatelor verzi Registru întocmit şi ţinut la zi de Operatorul Pieţei de

Certificate Verzi în care sunt înregistrate:

1. tranzacţiile încheiate lunar pe piaţa de certificate verzi,

cererile şi ofertele lunare de certificate verzi;

2. lista producătorilor de energie electrică din surse

regenerabile de energie, a furnizorilor de energie electrică,

precum şi a certificatelor verzi deţinute, consummate de

producători, respectriv de furnizorii de energie electrică;

3. alte informaţii necesare în procesul de validare a

ofertelor de certificate verzi

Surse regenerabile de energie (SRE) Surse de energie nefosile, cum sunt: vântul, soarele, apele

geotermale, valurile, mareele, hidroenergia, biomasa, gazul

de fermentare a deşeurilor denumit gazul de depozit, gazul

de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a

apelor uzate şi biogazul;

Zi financiarǎ Orice zi în care banca prin care operează părţile este

deschisă pentru operaţiuni financiare

Zi lucrătoare Zi calendaristică, cu excepţia sâmbetei, duminicii şi a

oricărei zile declarate sărbătoare legală în România

Page 10: f5anh - OPCOM€¦ · L: ZL-fl5 GAZE NMUGAL.E GPGOM» S 5. Nr, Iesire Participant 535 din data 21.07,2016 Nr, Intrare SC Opcom SA din data OFERTà DE VÂNZARE cu pret minim Cãtre,

8

Anexa 2

Număr de certificate verzi total contractate: 1 000

Nr.crt. Luna Număr de certificate verzi

1

Reprezentantul legal al Vanzatorului Reprezentantul legal al Cumpǎrǎtorului

Administrator

Jijun Shi

Page 11: f5anh - OPCOM€¦ · L: ZL-fl5 GAZE NMUGAL.E GPGOM» S 5. Nr, Iesire Participant 535 din data 21.07,2016 Nr, Intrare SC Opcom SA din data OFERTà DE VÂNZARE cu pret minim Cãtre,

9

ANEXA 3

PREŢUL DE CONTRACT

Preţul de Contract este .......... lei /certificatul verde.

Numar de CV

pentru vanzare

Data achiziţiei CV

(LL.ZZ.AA

achiziţiei de pe

piata centralizată

de CV)

Preţul de Contract

(LEI)

Contravaloare CV

pentru vanzare

(LEI) fara TVA

1 2 3 4=1x3

Total:

Reprezentantul legal al Vânzǎtorului Reprezentantul legal al Cumpǎrǎtorului

Administrator

Jijun Shi

Page 12: f5anh - OPCOM€¦ · L: ZL-fl5 GAZE NMUGAL.E GPGOM» S 5. Nr, Iesire Participant 535 din data 21.07,2016 Nr, Intrare SC Opcom SA din data OFERTà DE VÂNZARE cu pret minim Cãtre,

10

Anexa 4

Prevederi specifice privind procedura de derulare a contractului

Persoana de contact din partea Vânzǎtorului:

Adrian Tita – tel. 0729005868, email: [email protected]

Persoana de contact din partea Cumpǎrǎtorului: