Fourth Grading UBD

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/31/2019 Fourth Grading UBD

  1/18

  ARALING PANLIPUNAN II

  Pamantayan para sa Ikalawang Taon: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga pangunahing kaisipan at mganapapanahaong isyusa pag-aaral ng lipunan at kultura ng mga bansang Asyano gamit ang mga kasanayan at pagapapahalagatungo sa pagakakaroon ng kamuwangang pangkultura (cultural literacy), pagkakaunawaan, pag-aasahan at pagkakaisa ng mgamamamayan sa rehiyong Asya.

  Ikaapat na Markahan Paksa: Pamahalaan, Kultura atLipunang Asyano

  Bilang Araw/Sesyon: 7 araw

  Stage 1: Results/Outcomes

  Standards Essential

  Content Performance Understanding Question

  Naipapakita ng mga mag-aaral ang kanilang kaalamanna ang mga Asyano ay

  nagtatag ng kani-kanilangpamahalaan na nakabatay sakanilang pinaniniwalaang

  ideolohiya.

  Ang mga mag-aaral aymahusay na makakagawa ngisang balangkas ng

  pamahalaan na nakabatay sakanyang pinaniniwalaangideolohiya.

  1. Ang ideolohiya aytumutukoy sa pananaw ngisang tao, pangkat o bansa na

  ginagamit na gabay sa buhayat batayan sa mgapagpapasyang isasagawa.

  2. Ang pamahalaan ayisang organisasyon na maykapangyarihan na gumawa at

  magpatupad ng batas sa isangnasasakupang teritoryo.

  3. Nang makalaya ang mgabansang Asyano mula sa

  pananakop ng mgakolonyalistang Kanluraninnakapagtatag sila ng ibat-ibang uri ng pamahalaan namay iba-ibang uri ngideolohiya.

  1. Ano at saan ginagamit angideolohiya?

  2. Ano ang pamahalaan?

  3. Ano ang ginawa ng mgabansang Asyano nang

  makalaya sila mula sa mgakolonyalistang Kanluranin?

  http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Organisasyon&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/wiki/Teritoryohttp://tl.wikipedia.org/wiki/Teritoryohttp://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Organisasyon&action=edit&redlink=1
 • 7/31/2019 Fourth Grading UBD

  2/18

  Stage 2: Assessment

  Product/ Performance Tools/Criteria At the level of

  Understanding Performance

  Balangkas ng Pamahalaan Rubrics ng Balangkas ngPamahalaan

  Criteria 5 4 3 2 1

  Kumpleto ang

  mga sangay ngpamahalaan

  Malinaw ang

  ideyang naisiparating

  Nakaugnay sapinaniniwalaangideolohiya

  Malikhain angpagkakagawa

  Naipasa saitinakdang

  panahon

  Panukat:5 Pinakamahusay4 Mahusay

  3 Katamtaman2 Kailangan pang Pagbutihin1 Mahina

  ExplanationNaipapaliwanag atnapahahalagahan ang mgapundasyong ideolohikal na

  nakaapekto sa pamumuhaysa Asya sa kasalukuyangpanahon.

  InterpretationNakabubuo ng sarilingpaliwanag tungkol sa mga

  uri ng pamahalaan na piniling ibang bansang Asyano

  tulad ng Japan, China, atPilipinas.

  PerspectiveNakagagawa ng isang

  pananaw na nagpapakita ngpaninindigan sa pagkakaroonng isang mabutingpamahalaan.

  Application

  Naisasagawa at naisasapusoang mga batas naipinanukala ng pamahalaantulad ng tamang pagtawid salansangan.

  Mahusay na paggawa ngisang balangkas ngpamahalaan na nakabataysa kanyang pinaniniwalaang

  ideolohiya.

 • 7/31/2019 Fourth Grading UBD

  3/18

  Stage 3: Learning Plan

  Instructional Activities Resources or Materials

  1. Paglalahad ng mga watawat ng ilang bansa sa Asya nanakapagtatag ng isang pamahalaan na nakabatay sakomunismo at demokrasya.

  2. Pagpapaliwanag ng ibat-ibang uri ng pamahalaan tulad ngRepublika, Totalitaryanismo, Diktaturya, Teokrasya,

  Parliamentaryo, at Monarkiya.

  3. Pagpapaliwanag na ang balangkas ng pamahalaan ay mayibat-ibang sangay. Kasama na rito ang mga linya ngpagkakabalangkas mula Pangulo/Prime Minister hanggangsa pinakamaliit na yunit pampulitika ng pamahalaan.

  4. Pagpapakita ng balangkas ng pamahalaan ng Pilipinas atJapan.

  5. Nakagagawa ng isang balangkas ng pamahalaan nanakabatay sa kanyang pinaniniwalaang ideolohiya.

  6. Napaghahambing ang katangian ng mabuting pamahalaanat mabuting pamumuno sa isang hindi mabutingpamahalaan at pamumuno.

  7. Nakapagbibigay ng sariling interpretasyon ng pamahalaanpara sa kanila.

  Basic Textbook:Buhay na Asyapp. 143-159

  Materials:Watawat ng China, Pilipinas, Japan, Vietnam

  Balangkas ng pamahalaan ng Pilipinas at Japan

 • 7/31/2019 Fourth Grading UBD

  4/18

  ARALING PANLIPUNAN II

  Pamantayan para sa Ikalawang Taon: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga pangunahing kaisipan at mganapapanahaong isyu sa pag-aaral ng lipunan at kultura ng mga bansang Asyano gamit ang mga kasanayan at pagapapahalagatungo sa pagakakaroon ng kamuwangang pangkultura (cultural literacy), pagkakaunawaan, pag-aasahan at pagkakaisa ng mgamamamayan sa rehiyong Asya.

  Ikaapat na Markahan Paksa: Edukasyon sa Asya Bilang Araw/Sesyon: 7 araw

  Stage 1: Results/Outcomes

  Standards Essential

  Content Performance Understanding Question

  Natataya ng mga mag-aaralang bahaging ginampanan ngedukasyon sa halos lahat ngaspeto ng pamumuhay ng

  mga Asyano.

  Ang mga mag-aaral aymakagagawa ng isangreflective essay paper nakung saan maipapakita nila

  ang kahalagahan ngedukasyon sa nagingpamumuhay ng mga Asyano.

  1. Ang edukasyon ay isangproseso ng pagpapaunlad sasarili tungo sa pagsulong nglipunan.

  2. Malaki ang pagpapahalagang mga Asyano sa edukasyon

  sapagkat ginagamit nila itobilang puhunan sapagpapabuti ng kabuhayan ngmga mamamayan.

  3. Ang edukasyon ay maydalawang anyo, ito ang

  pormal at di-pormal naedukasyon.

  1. Ano ang edukasyon?

  2. Bakit malaki angpagpapahalaga ng mga

  Asyano sa edukasyon?

  3. Anu-ano ang anyo ngedukasyon?

 • 7/31/2019 Fourth Grading UBD

  5/18

  Stage 2: Assessment

  Product/ Performance Tools/Criteria At the level of

  Understanding Performance

  Reflective Essay Paper Rubrics ng Reflective Essay Paper

  Criteria 5 4 3 2 1

  Angkop angmensahe sa

  paksa.

  Malinaw nanaipakita ang

  kahalagahanng edukasyon

  Nakakapukaw

  ng damdamin

  Nakasunod

  sa tamangpamamaraanng paggawang essay

  Naipasa saitinakdangpanahon.

  Panukat:5 Pinakamahusay

  4 Mahusay3 Katamtaman2 Kailangan pang Pagbutihin

  1 Mahina

  ExplanationNaipapaliwanag kung paanonagsimula ang edukasyon saAsya.

  InterpretationNakabubuo ng sariling

  paliwanag tungkol saginampanang bahagi ngedukasyon sa pamumuhay ngmga Asyano sa pamamagitan

  ng paglalahad ng mgapagbabagong naganap sa

  ekonomiya, politika, at sosyalna aspeto ng buhay ng mgaAsyano.

  Perspective

  Nakagagawa ng isangpananaw tungkol sapagtatamo ng tama at maykalidad na edukasyon sa

  bansa.

  ApplicationNakapanghihikayat ng mgakamag-aral na pahalagahanang edukasyon na kanilangtinatamasa.

  Mahusay na paggawa ngisang reflective essay paperna kung saan maipapakitanila ang kahalagahan ng

  edukasyon sa nagingpamumuhay ng mgaAsyano.

 • 7/31/2019 Fourth Grading UBD

  6/18

  Stage 3: Learning Plan

  Instructional Activities Resources or Materials

  1. Paglalahad ng mga larawan na nagpapakita ng pag-unladna naganap sa larangan ng agrikultura, agham, at

  ekonomiya bilang epekto ng pagkakaroon ng edukasyonng isang bansa.

  2. Paghahambing ng sistema ng edukasyon sa mgabansang Asyano tulad ng China, Indonesia, India, SaudiArabia, at Russia.

  3. Pagpapaliwanag na ang paaralan ang instrumento paramaunawaan at mapahalagahan ng mga tao ang angkingkultura ng bansa.

  4.

  Nakapagpapahayag ng ginawang reflective essay papersa harap ng klase na kung saan naipapakita angkahalagahan ng edukasyon sa naging pamumuhay ngmga Asyano.

  5. Napapahalagahan ang edukasyon bilang tulay samaunlad na pamumuhay.

  Basic Textbook:Buhay na Asya

  pp. 161-164

  Materials:

  Litrato ng mga pag-unlad na naganap sa larangan ngagrikultura, agham, ekonomiya.Litrato ng paaralan.

  Reflective essay paper

 • 7/31/2019 Fourth Grading UBD

  7/18

  ARALING PANLIPUNAN II

  Pamantayan para sa Ikalawang Taon: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga pangunahing kaisipan at mganapapanahaong isyusa pag-aaral ng lipunan at kultura ng mga bansang Asyano gamit ang mga kasanayan at pagapapahalagatungo sa pagakakaroon ng kamuwangang pangkultura (cultural literacy), pagkakaunawaan, pag-aasahan at pagkakaisa ng mga

  mamamayan sa rehiyong Asya.

  Stage 1: Results/Outcomes

  Standards Essential

  Content Performance Understanding Question

  Nailalahad ng mga mag-aaralang kalagayang pang-

  ekonomiyang umiiral sa mgabansang Asyano.

  Ang mga mag-aaral aymahusay na nakagagawa ng

  isang konseptong papel nasiyang nakapagbibigay atnakapagbubuod ng mgakalagayang pang-ekonomiyang umiiral sa mgabansang Asyano.

  1. Ang mga sistemang pang-ekonomiya ng mga Asyano ay

  kanilang ibinabatay ayon samga pagbabagong nagaganapsa daigdig at sa kung anonguri ng kapiligiran mayroonsila.

  2. Nakakaapekto angkapaligiran sa sistemangpang-ekonomiya sa mga

  bansang Asyano dahil ito angnagdidikta kung anong uri ng

  sistemang pang-ekonomiyaang siyang iiral sa isangpartikular na bansa.

  1. Saan ibinabatay ng mgaAsyano ang pagbuo ng

  kanilang sistemang pang-ekonomiya?

  2. Paano nakakaapekto angkanilang kapaligiran sakanilang sistemang pang-

  ekonomiya?

  Ikaapat na Markahan Paksa: Ang Pag-unlad ng Ekonomiyasa Asya

  Bilang Araw/Sesyon: 7 araw

 • 7/31/2019 Fourth Grading UBD

  8/18

  Stage 2: Assessment

  Product/ Performance Tools/Criteria At the level of

  Understanding Performance

  Konseptong papel Rubrics sa konseptong papel

  Criteria 5 4 3 2 1

  Angkop ang

  mgaimpormasyon

  Maayos angpagkakabuong mga salita

  Orihinal angideyangginamit.

  Malinis angpagkakagawa.

  Naipasa sa

  itinakdangpanahon.

  Panukat:

  Panukat:

  5 Pinakamahusay4 Mahusay3 Katamtaman2 Kailangan pang Pagbutihin

  1 Mahina

  ExplanationNailalahad ang mga

  sistemang pang-ekonomiyang umiiral sa mgabansang Asyano.

  InterpretationNailalahad ang mga sektorna nakakaapekto sa pagbuong mga sistemang pang-ekonomiya sa Asya.

  Perspective

  Nailalahad ang sarilingpananaw sa angkop nasistemang pang-

  ekonomiyang tugmangumiral sa Pilipinas.

  Application

  Nailalarawan ang mgakagandahang naiambag ngsistemang pang-ekonomiya

  sa pag-unlad ng isangpartikular na bansa sa Asya.

  Mahusay na nakagagawa ngisang konseptong papel na

  siyang nakapagbibigay atnakapagbubuod ng mgakalagayang pang-

  ekonomiyang umiiral sa mgabansang asyano.

 • 7/31/2019 Fourth Grading UBD

  9/18

  Stage 3: Learning Plan

  Instructional Activities Resources or Materials

  1. Pagpapaliwanag ng ibat ibang sistemang pang-ekonomiyang umiiral sa mga bansang Asyano.

  2. Natutukoy ang uri ng kapaligirang mayroon ang bawatbansa sa asya na siyang nakakaapekto sa pagbuog

  sistemang pang-ekonomiya ng mga bansa sa Asya.

  3. Pagpapaliwanag na ang konseptong papel ay isang uring sanaysay na siyang makapaglalahad ng mgasistemang pang-3konomiyang umiiral sa mga bansangasyano at nakapaglalahad ng kanilang sarilingpagkakaunawa sa paksa.

  4.

  Nakapagpapaliwanag ng ginawang konseptong papel nasiyang nakapagbibigay at nakapagbubuod ng mgakalagayang pang-ekonomiyang umiiral sa mga bansangasyano.

  5. Naiisa isa mga magagandang epekto ng sistemangpang-ekonomiya sa pag-unlad ng isang bansa.

  Basic textbook

  Buhay na Asyapp. 183-186

  Materials:

  Mapa ng Asya, mga larawan, mga sampol ng konseptong

  papel.

 • 7/31/2019 Fourth Grading UBD

  10/18

  ARALING PANLIPUNAN II

  Pamantayan para sa Ikalawang Taon: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga pangunahing kaisipan at mga

  napapanahaong isyusa pag-aaral ng lipunan at kultura ng mga bansang Asyano gamit ang mga kasanayan at pagapapahalagatungo sa pagakakaroon ng kamuwangang pangkultura (cultural literacy), pagkakaunawaan, pag-aasahan at pagkakaisa ng mgamamamayan sa rehiyong Asya.

  Stage 1: Results/Outcomes

  Standards Essential

  Content Performance Understanding Question

  Naihahayag ng mga mag-

  aaral ang pang-ekonomiyangkalagayan ng mga bansa saAsya.

  Ang mga mag-aaral ay

  magaling na nakagagawa ngisang research nanagpapakita ng mgakalagayang pang-ekonomiyang mga bansang Asyano.

  1. Ang pagbabago ng panahon

  ay isang mahalagang salik nasiyang bumabago sasistemang pang-ekonomiyang isang bansa sa Asya, kungpaanong ang kapaligiran ay

  unti-unting nagbabahagohabang lumilipas ang panahonay gayon din naman angpagbabago ng sistemang

  pang-ekonomiya ng isangbansa bunga ng mga bagong

  likhang mga teknolohiya nabumabalot na sakasalukuyang panahon.

  1. Paano nababago ng

  panahon ang sistemangpang-ekonomiya ng mgabansa sa Asya?

  Ikaapat na Markahan Paksa: Ang Pagbabagong Ekonomiya

  ng mga Bansa sa AsyaBilang Araw/Sesyon: 7 araw

 • 7/31/2019 Fourth Grading UBD

  11/18

  Stage 2: Assessment

  Product/ Performance Tools/Criteria At the level of

  Understanding Performance

  Research Rubrics ng Research

  Criteria 5 4 3 2 1

  Angkop angmgaimpormasyon

  Maayos angpagkakabuong mga salita

  Orihinal angideyang

  ginamit.

  Malinis angpagkakagawa.

  Naipasa saitinakdangpanahon.

  Panukat:

  5 Pinakamahusay4 Mahusay3 Katamtaman2 Kailangan pang Pagbutihin

  1 Mahina

  Explanation

  Naipaliliwanag ang mgadahilan ng mga pagbabagong mga sistemang pang-

  ekonomiya ng mga bansangAsyano.

  InterpretationNaibibigay ang sarlingpagkakaunawa sa mga salikna nakakaapekto sapagbabagong pang-

  ekonomiya.

  Perspective

  Nakapagbibigay ng ideyakung paano haharapin angmga pagbabagong pang-ekonomiya ng mga bansa sa

  Asya alinsunod sa mgapagbabagong nagaganap sadaigdig.

  EmphatyNakagagawa ng mga gawainna makatutulong upangmaiangat ang sistemangpang-ekonomiya ng bansangkinabibilangan.

  Magaling na nakagagawa ng

  isang research na.nagpapakita ng mgakalagayang pang-ekonomiya

  ng mga bansang Asyano.

 • 7/31/2019 Fourth Grading UBD

  12/18

  Stage 3: Learning Plan

  Instructional Activities Resources or Materials

  1. Pagpapaliwanag ng mga salik na nakakaapekto sapagbabagong pang-ekonomiya ng mga bansang Asyano.

  2. Natutukoy ang mga pagbabagong naganap saekonomiya ng mga bansa sa Asya.

  3. Pagpapaliwanag na ang research ay isang uri ng sulatinkung saan ito ay nakapagbibigay ng malawak naimpormasayon tungkol sa paksang hinahanap nanaayon sa ibat ibang uri ng mga sulating nalimbag.

  4. Nakapaglalahad ng nagawang research na siyangnagpapakita ng mga kalagayang pang-ekonomiya ngmga bansang Asyano

  5. Naiisa isa ang pangunahing epekto ng pagbabagongpang-ekonomiya ng isang bansa sa mga taongnaninirahan dito.

  Basic textbook

  Buhay na Asyapp. 199-202

  Materials:

  Mapa ng Asya, mga larawan, mga sampol ng research, visualaids.

  ARALING PANLIPUNAN II

 • 7/31/2019 Fourth Grading UBD

  13/18

  Pamantayan para sa Ikalawang Taon: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga pangunahing kaisipan at mganapapanahaong isyusa pag-aaral ng lipunan at kultura ng mga bansang Asyano gamit ang mga kasanayan at pagapapahalagatungo sa pagakakaroon ng kamuwangang pangkultura (cultural literacy), pagkakaunawaan, pag-aasahan at pagkakaisa ng mgamamamayan sa rehiyong Asya.

  Stage 1: Results/Outcomes

  Standards Essential

  Content Performance Understanding Question

  Naipapakita ng mga mag-aaral ang mga katangian atkahalagahan ng pamilyang

  Asyano.

  Ang mag-aaral ay mahusay nanakapagsasagawa ng isangmaikling dula na nagpapakita

  ng mga katangian kung paano

  magpahalaga ang pamilyangAsyano.

  1. Ang pamilya angitinuturing napinakamahalagang institusyon

  ng lipunan. Dito hinuhubog

  ang katauhan atpagkakakilanlan ng isang tao.

  2. Ang pamilyang Asyano aymay katangian na tulad ng

  pagiging maasikaso sa bawatmiyembro ng pamilya, inaalamkung ano angpangangailangan ng bawat

  isa, nagbibigay suporta kungano ang gusto ng isang

  miyembro, at iba pa.

  1. Bakit mahalaga angpamilya?

  2. Anu- ano ang mgakatangian ng pamilyangAsyano?

  Ikaapat na Markahan Paksa: Mga Katangian ng PamilyangAsyano

  Bilang Araw/Sesyon: 6 araw

 • 7/31/2019 Fourth Grading UBD

  14/18

  Stage 2: Assessment

  Product/ Performance Tools/Criteria At the level of

  Understanding Performance

  Maikling Dula Rubrics ng Maikling Dula

  Criteria 5 4 3 2 1

  Maayos nanaipakita angbawat

  katangian ngpamilyangAsyano

  Naipakita angtamangekspresiyon

  ng mukha atlakas ng boses

  Akma ang

  kasuotan

  Nakasunod saitinakdanghaba ng orassa

  pagpepresenta

  Tunay angmga

  katangiangipinakita

  Panukat:5 Pinakamahusay4 Mahusay3 Katamtaman2 Kailangan pang Pagbutihin1 Mahina

  Explanation

  Naipapaliwanag ang bawat

  katangian taglay ngpamilyang Asyano.

  InterpretationBigyang-puna ang mgakatangian ng pamilya na

  naging paraan upangyumabong ang kanilangpagkakakilanlan bilang isangpamilyang Asyano.

  PerspectiveBigyang katwiran ang

  mababang pagtingin ngpamilyang Asyano sa mgakababaihan.

  ApplicationMagplano o magtala ng mgagawain na nagpapakita ng

  pangangalaga ng Asyano sakanilang pamilya nanagsusulong sa kapakanan

  ng bawat isa.

  Ang mga mag aaral ay

  mahusay nakapagsasagawa

  ng isang maikling dula nanagpapakita ng mga

  katangian kung paanomagpahalaga ang pamilyangAsyano.

 • 7/31/2019 Fourth Grading UBD

  15/18

  Stage 3: Learning Plan

  Instructional Activities Resources or Materials

  1. Pagpapakita ng mga litrato ng ibat-ibang lahi ngpamilyang Asyano.

  2. Paglalahad ng ibat-ibang katangiang taglay ngpamilyang Asyano.

  3. Pagsusuri ng mga pagkakaiba at pagkakatulad ng mgakatangiang taglay ng bawat pamilya sa Asya.

  4. Pagpapaliwanag kung ano ang kahalagahan ng isangpamilya sa isang lipunan.

  5. Naisasagawa ang maikling dula na nagpapakita ng mgakatangian kung paano magpahalaga ang pamilyang

  Asyano.

  6. Nakapagsusuri ng mga ginawang pagpapahalaga ngbawat pamilyang Asyano tungo sa ikaunlad ng bawatisa.

  Basic textbook

  Buhay na Asya

  pp. 155

  Materials:

  Pictures ng ibat ibang lahi ng pamilyang Asyano

  ARALING PANLIPUNAN II

 • 7/31/2019 Fourth Grading UBD

  16/18

  Pamantayan para sa Ikalawang Taon: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga pangunahing kaisipan at mganapapanahaong isyusa pag-aaral ng lipunan at kultura ng mga bansang Asyano gamit ang mga kasanayan at pagapapahalagatungo sa pagakakaroon ng kamuwangang pangkultura (cultural literacy), pagkakaunawaan, pag-aasahan at pagkakaisa ng mgamamamayan sa rehiyong Asya.

  Stage 1: Results/Outcomes

  Standards Essential

  Content Performance Understanding Question

  Nahihinuha ng mga mag-aaralang mga naging impluwensiyang relihiyong Islam atKristiyanismo sa halos lahat

  ng aspeto ng pamumuhay ng

  mga Asyano.

  Ang mga mag-aaral aymahusay na makabubuo ngisang Chart na nagpapakitang mga naging impluwensiya

  ng relihiyong Islam at

  Kristiyanismo sa pamumuhayng mga Asyano partikular samga pagbabagong naganapsa ekonomiya at politika.

  1. Ang relihiyon angnagsilbing gabay ng mgaAsyano sa pagpapaunlad ngkanilang sarili o pagkatao.

  2. Sa relihiyong Islam angkanilang banal na aklat aytinatawag na Koran, angkanilang sagisag na

  kadalasang makikita sakanilang sambahan ay buwanna korte pabumirang na maybituin sa gitna nito. Ang

  relihiyong Kristiyanismonaman ay Bibliya ang tawag

  sa kanilang banal na aklat atang sagisag nila ay Krus (nakung saan korteng espada nanakabaligtad).

  1. Ano ang papel o bahagi ngrelihiyon sa buhay ng tao?

  2. Ano ang mga simbolo ngrelihiyong Islam? Ano angsimbolo ng relihiyongKristiyanismo?

  Ikaapat na Markahan Paksa: Islam at Kristiyanismo Bilang Araw/Sesyon: 5 araw

 • 7/31/2019 Fourth Grading UBD

  17/18

  Stage 2: Assessment

  Product/ Performance Tools/Criteria At the level of

  Understanding Performance

  Chart Rubrics ng Chart

  Criteria 5 4 3 2 1

  Naipakita angmgaimpluwensiyangdulot ngrelihiyon

  Malikhain ang

  pagkakagawa

  Akma ang mgaimpormasyong

  nailahad sapaksa

  Malinis ang

  pagkakagawa.

  Naipasa saitinakdangpanahon.

  Panukat:

  5 Pinakamahusay4 Mahusay3 Katamtaman

  2 Kailangan pang Pagbutihin1 Mahina

  ExplanationNaipaliliwanag angkasaysayan ng relihiyongIslam at Kristiyanismo.

  InterpretationBigyang puna ang mga

  sinasagawang ritwal atseremonya ng relihiyongIslam at Kristiyanismo.

  Self- KnowledgeNakabubuo ng isang kaisipan

  na nakabatay sa aral atpangaral ng relihiyong Islamat Kristiyanismo.

  PerspectiveNakagagawa ng isangpananaw tungkol sa mgaimpluwensiya ng relihiyon sapang araw-araw na

  pamumuhay ng isang tao.

  Mahusay na paggawa ngisang chart na nagpapakitang mga nagingimpluwensiya ng relihiyong

  Islam at Kristiyanismo sapamumuhay ng mga Asyanopartikular sa mga

  pagbabagong naganap saekonomiya at politika

 • 7/31/2019 Fourth Grading UBD

  18/18

  Stage 3: Learning Plan

  Instructional Activities Resources or Materials

  1. Pagpapakita ng mga simbolo ng reliyihong Islam atKristiyanismo tulad ng buwan na korte pabumirang namay bituin sa gitna para sa Islam at Krus naman para

  sa Kristiyanismo.

  2. Pagtatanong sa bawat estudyante ukol sa kanilangpaniniwala at kaalaman sa kanilang relihiyon.

  3. Paglalahad ng mga pagkakatulad at pagkakaiba ngrelihiyong Islam at Krisyanismo maging ang pinagmulanng dalawang relihiyon.

  4. Naipapaliwanag ang ginawang chart na nagpapakita ngmga naging impluwensiya ng relihiyong Islam atKristiyanismo sa pamumuhay ng mga Asyano partikularsa mga pagbabagong naganap sa ekonomiya at politika.

  5. Nakapagtatalakay ng mga naiambag ng relihiyong Islamat Kristiyanismo sa ating buhay.

  6. Nakapagsusuri ng kahalagahan ng relihiyon sa buhay ngmga Asyano.

  Basic textbook

  Buhay na Asya

  pp. 171-178

  Materials:

  Sample ng chart,Mga halimbawa ng Bibliya at Koran

  Litrato ng mga simbolo ng Islam at Kristiyanismo