gal-valea- ?· Web viewgal-valea-trotusului.ro

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA VALEA TROTUSULUI BACAU

com. Cașin, sat Cașin, nr. 14, zona Andreșești, jud. Bacău

tel./ fax: 0334/ 428 334

e-mail: galvaleatrotusuluibacau@yahoo.ro

www.gal-valea-trotusului.ro

GHIDUL SOLICITANTULUI

MASURA - M7 / 6B – „ INVESTIȚII locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente”

Versiunea 03

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014-2020 GAL VALEA TROTUȘULUI BACĂU

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020

Program finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ

Europa investește în zonele rurale

GHIDUL SOLICITANTULUI

MASURA - M7 / 6B – „ INVESTIȚII locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente”

Versiunea 03

Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potenţialilor beneficiari ai Asociatiei GAL Valea Trotusului Bacau şi constituie un suport informativ complex pentru întocmirea proiectului conform cerinţelor specifice ale PNDR 2014-2020.

Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea și depunerea proiectului de investiţii, precum și modalitatea de selecţie, aprobare şi derulare a proiectului dumneavoastră. De asemenea, conţine lista indicativă a tipurilor de investiţii pentru care se acordă fonduri nerambursabile, documentele, avizele şi acordurile pe care trebuie să le prezentaţi, modelul Cererii de Finanţare, ale Contractului de Finanţare, precum și alte informaţii utile realizării proiectului şi completării corecte a documentelor.

Ghidul Solicitantului, precum şi documentele anexate pot suferi rectificări din cauza modificărilor legislative naţionale şi europene sau procedurale – varianta actualizată este publicată pe pagina de internet www.gal-valea-trotusului.ro

Cuprins CAPITOLUL 1. 5 DEFINIȚII SI ABREVIERI 5 1.1 Definitii: 5 1.2 Abrevieri: 7 CAPITOLUL 2. 9 PREVEDERI GENERALE 9 2.1 Contribuția la domeniile de intervenție, obiectivele generale si specifice ale măsurii 9 2.2 Contribuția publică totală a măsurii 10 2.3 Tipul spijinului se realizează prin: 10 2.4 Sume aplicabile și rata sprijinului: 10 2.5 Legislatia naționala si europeană: 11 2.6 Aria de aplicabilitate a măsurii 7 „ INVESTIȚII locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente”. 12 CAPITOLUL 3. 13 DEPUNEREA PROIECTELOR Error! Bookmark not defined. CAPITOLUL 4. 14 CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI 14 CAPITOLUL 5. 15 CONDIȚII MINIME OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI 15 CAPITOLUL 6 22 CHELTUIELILE ELIGIBILE ȘI NEELIGIBILE 22 6.1 Cheltuielile eligibile: 23 6.2 Cheltuieli neeligibile: 25 CAPITOLUL 7 SELECȚIA PROIECTELOR 26 CAPITOTUL 8 28 VALOAREA SRIJINULUI NERAMBURSABIL 28 CAPITOLUL 9 29 COMPLETAREA, DEPUNEREA SI VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE LA GAL 29 9.1 Completarea Cererii de Finanţare: 29 9.2 Depunerea dosarului Cererii de Finanţare: 30 9.3 Verificarea dosarului cererii de finanțare 31 9.3.1 Verificarea existenței documentelor depuse la Cererea de Finanțare: 31 9.3.2 Verificarea condițiilor de eligibilitate ale solicitantului: Error! Bookmark not defined. 9.3.3 Verificarea criteriilor de eligibilitate ale proiectului: Error! Bookmark not defined. CAPITOLUL 10 38 CONTRACTAREA FONDURILOR 38 CAPITOLUL 11 42 AVANSURILE 42 CAPITOLUL 12 43 ACHIZIȚIILE 43 CAPITOLULL 13 45 TERMENELE LIMITĂ ȘI CONDIȚIILE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PLATĂ A AVANSULUI ȘI A CELOR AFERENTE TRANȘELOR DE PLATA 45 CAPITOLUL 14 47 MONITORIZAREA PROIECTULUI 47

LISTA FORMULARELOR DISPONIBILE PE SITE‐UL GAL VALEA TROTUSULUI

Anexa 1. Cererea de Finanțare..................................................... www.gal-valea-trotusului.ro

Anexa 2 Studiul de Fezabilitate.................................................... www.gal-valea-trotusului.ro

Anexa 3 Memoriu justificativ........................................................www.gal-valea-trotusului.ro

Anexa 4 Rezultate finale recensamant populație 2011 Tabelul_nr.3...................... www.gal-valea-trotusului.ro

Anexa 5 Model Hotârăre consiliu local privind implementare proiect.................... www.gal-valea-trotusului.ro

Anexa 6 Fișa de evaluare generală E 1 2 M 7.................................................. www.gal-valea-trotusului.ro

Anexa 7 Model declaratie GAL................................................................................. www.gal-valea-trotusului.ro

Anexa 8 Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal...........www.gal-valea-trotusului.ro

Anexa 9 Declarația pe propria răspundere a solicitantului privind asigurarea sustenabilității investiției prin operaționalizarea infrastructurii (pentru proiectele de infrastructură socială)

__________________________________________________________________________

CAPITOLUL 1. DEFINIȚII SI ABREVIERI 1.1 Definitii:

Accesibilitate rutiera (drum): investiții în utilaje specifice – Buldoexcavator, Autogreder, investiții în podețe.

Beneficiar – persoană juridică / ONG care a realizat un proiect de investiţii şi care a încheiat un contract de finanţare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR;

Cerere de Finanţare – solicitarea completată electronic pe care potenţialul beneficiar o înaintează pentru aprobarea contractului de finanţare a proiectului de investiţii în vederea obţinerii finanţării nerambursabile;

Cofinanţare publică – fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investiţie prin FEADR. Aceasta este asigurată prin contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României;

Derulare proiect - totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea contractului/deciziei de finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului.

Dosarul cererii de finanţare – cererea de finanţare împreună cu documentele anexate.

Drum modernizat - Drumul care are partea carosabilă acoperită cu una din următoarele categorii de îmbrăcăminţi: beton-ciment, asfaltice de tip greu şi mijlociu;

Eligibilitate – îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor minime de către un solicitant aşa cum sunt precizate în Ghidul Solicitantului, Cererea de Finanţare şi Contractul de finanţare pentru FEADR;

Evaluare – acţiune procedurală prin care documentaţia ce însoţeşte cererea de finanţare este analizată pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi pentru selectarea proiectului în vederea contractării;

Fişa sub-măsurii – document ce descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele, aria de aplicare şi acţiunile prevăzute, tipurile de investiţie, categoriile de beneficiari eligibili şi tipul sprijinului;

Fonduri nerambursabile – fonduri acordate unei persoane juridice în baza unor criterii de eligibilitate pentru realizarea unei investiţii încadrate în aria de finanţare a sub-măsurii şi care nu trebuie returnate – singurele excepţii sunt nerespectarea condiţiilor contractuale şi nerealizarea investiţiei conform proiectului aprobat de AFIR;

Implementare proiect – totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea contractului/deciziei de finanțare până la data depunerii ultimei tranșe de plată;

Modernizare – cuprinde lucrările de construcții-montaj şi instalaţii privind reabilitarea infrastructurii şi/sau consolidarea construcţiilor, reutilarea/dotarea, extinderea (dacă este cazul) aparţinând tipurilor de investiţii derulate prin măsură, care se realizează pe amplasamentele existente, fără modificarea destinaţiei / funcţionalităţii iniţiale.

Modernizare drum – reprezintă amenajarea complexă a unui drum existent, prin sistematizarea elementelor geometrice şi aplicarea unei îmbrăcăminţi moderne în cadrul unui sistem rutier dimensionat conform reglementărilor tehnice în vigoare.

Măsura - defineşte aria de finanţare prin care se poate realiza cofinanţarea proiectelor (reprezintă o sumă de activităţi cofinanţate prin fonduri nerambursabile);

Politica Agricolă Comună (PAC) – set de reguli și mecanisme care reglementează producerea, procesarea şi comercializarea produselor agricole în Uniunea Europeană şi care acordă o atenţie crescândă dezvoltării rurale. Are la bază preţuri comune și organizări comune de piaţă;

Proiect generator de venit - orice operațiune care implică o investiție într-o infrastructură a cărei utilizare este supusă unor redevențe suportate direct de utilizatori sau orice operațiune care implică vânzarea sau închirierea unui teren sau a unui imobil sau orice altă furnizare de servicii contra unei plăți.

Reprezentantul legal – persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relatia contractuală cu AFIR, conform legislatiei în vigoare.

Solicitant – persoană juridică / ONG, potenţial beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEADR;

Valoare eligibilă a proiectului – suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrări care se încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul manual și care pot fi decontate prin FEADR; procentul de confinanţare publică și privată se calculează prin raportare la valoarea eligibilă a proiectului;

Valoarea neeligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri,