Građanski odgoj i obrazovanje

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

1. SV odgoj za ljudska prava i demokratsko graanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvoenje sustava upravljanja kvalitetom u odgojno obrazovni rad uenikih domova Provedba Graanskog odgoja i obrazovanja u 2014./15. kolskoj godini Nevenka Lonari Jelai via savjetnica za nacionalne programe Agencija za odgoj i obrazovanje 2. SV odgoj za ljudska prava i demokratsko graanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvoenje sustava upravljanja kvalitetom u odgojno obrazovni rad uenikih domova Status graanskog odgoja i obrazovanja u hrvatskom odgojno-obrazovnom sustavu i strune pripreme za redovno uvoenje Prvi Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava izraen je, objavljen i upuen svim kolama u Republici Hrvatskoj 1999. godine. Vlada Republike Hrvatske u svojoj odluci od 14. listopada 1999. godine obvezala je Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta na njegovo provoenje (Klasa: 004-01/99-01/05, urbroj: 5030108-99-18), on se provodio na dobrovoljnoj osnovi. Na temelju navedene odluke Vlade i Nacionalnog programa, Graanski odgoj i obrazovanje postupno se uvodio u odgojno- obrazovni sustav, to je razvidno iz sljedeih dokumenata: 3. SV odgoj za ljudska prava i demokratsko graanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvoenje sustava upravljanja kvalitetom u odgojno obrazovni rad uenikih domova U Nastavnom planu i programu za osnovnu kolu iz 2006. na str. 24., navodi se da Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava: obvezuje sve nastavnike, da se moe provoditi: kroz sve predmete koji sadre programske teme koje su bliske temama ljudskih prava, kao izborni predmet, kroz izvannastavne aktivnosti u vidu projekata, kroz izvankolske aktivnosti te sustavno kroz cjelokupni kolski plan i program. 4. SV odgoj za ljudska prava i demokratsko graanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvoenje sustava upravljanja kvalitetom u odgojno obrazovni rad uenikih domova Formulacija moe se provoditi znaila je da se i ne mora provoditi; da provedba nije na obveznoj ve na dobrovoljnoj osnovi. U Nacionalnom okvirnom kurikulumu za predkolski odgoj i obrazovanje te ope obvezno i srednjokolsko obrazovanje (NOK) iz 2010. godine nastavlja se s ukljuivanjem graanskog odgoja i obrazovanja kao kljune kompetencije za cjeloivotno uenje, posebne meupredmetne teme u O i S (str. 23), fakultativnog predmeta u O te obveznog predmeta u srednjoj koli (str. 152). 5. SV odgoj za ljudska prava i demokratsko graanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvoenje sustava upravljanja kvalitetom u odgojno obrazovni rad uenikih domova Uvoenje Graanskog odgoja i obrazovanja u osnovne i srednje kole vezano je i za provoenje mjera: Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije (NN br. 124/2014) 2.4. Izraditi i uvesti nacionalne kurikulume h) uvoenje Graanskog odgoja i obrazovanja u odgojno- obrazovne institucije kako bi se svim uenicima osigurao razvoj graanske kompetencije. 6. SV odgoj za ljudska prava i demokratsko graanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvoenje sustava upravljanja kvalitetom u odgojno obrazovni rad uenikih domova Tijekom proteklih 15 godina razvijeni su brojni primjeri dobre prakse koji su, izmeu ostalog, omoguili razvoj Programa graanskog odgoja i obrazovanja. Razvijeni su nastavni materijali Organiziraju se kolske, upanijske i dravne smotre iz ovog podruja. Razvijene su brojne metode interaktivnog uenja i pouavanja: 7. SV odgoj za ljudska prava i demokratsko graanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvoenje sustava upravljanja kvalitetom u odgojno obrazovni rad uenikih domova Metoda raznih oblika grupnog rada Metoda suradnikog uenja Metoda radionikog uenja 8. SV odgoj za ljudska prava i demokratsko graanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvoenje sustava upravljanja kvalitetom u odgojno obrazovni rad uenikih domova Metoda projektnog rjeavanja problema i poduzetnosti u drutvenom, prirodoslovnom i tehnikom podruju u suradnji s roditeljima, graanima,strunjacima i predstavnicima lokalnih vlasti, razvojnim centrima gospodarskih tvrtki i znanstvenim istraivakim centrima 9. SV odgoj za ljudska prava i demokratsko graanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvoenje sustava upravljanja kvalitetom u odgojno obrazovni rad uenikih domova Metoda simuliranih suenja u suradnji s pravosudnim sustavom radi boljeg razumijevanja naela pravne drave i uinka istih na ivote graana kao i boljeg razumijevanja sustava zatite ljudskih prava u Republici Hrvatskoj 10. SV odgoj za ljudska prava i demokratsko graanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvoenje sustava upravljanja kvalitetom u odgojno obrazovni rad uenikih domova Metoda volonterskog rada, u suradnji s predstavnicima civilnog sektora (volonterski centri, Crveni kri, CARITAS) 11. SV odgoj za ljudska prava i demokratsko graanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvoenje sustava upravljanja kvalitetom u odgojno obrazovni rad uenikih domova Metoda mirotvornog rada -osposobljavanje uitelja miritelja i uenika miritelja medijacija Tijekom proteklog desetljea velik broj uitelja/nastavnika osposobljen je za medijaciju. Oni u kolama osnivaju klubove uenika medijatora ili jednostavno koriste komunikacijske vjetine u radu s uenicima Metoda radionice budunosti uenici stjeu iskustvo aktivnog i kreativnog uenja, stjeu iskustvo osobnog otkrivanja budunosti Metode prikladne za uenje i pouavanje Graanskog odgoja i obrazovanja detaljno su opisane i objavljene u web izdanju na stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje. www.azoo.hr 12. SV odgoj za ljudska prava i demokratsko graanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvoenje sustava upravljanja kvalitetom u odgojno obrazovni rad uenikih domova Tijekom 2010. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i porta zapoelo je s izradom kurikuluma graanskog odgoja i obrazovanja kako bi se: omoguio sustavni odgoj i obrazovanje svih uenika u ovome podruju; osiguralo svim uenicima pravo i mogunost da budu opremljeni neophodnim ivotnim kompetencijama u svim podrujima drutvenog ivota i ravnopravni s drugim uenicima europskih zemalja s kojima e trebati suraivati i natjecati se na zajednikom europskom tritu. 13. SV odgoj za ljudska prava i demokratsko graanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvoenje sustava upravljanja kvalitetom u odgojno obrazovni rad uenikih domova Uz struni tim u izradi Kurikuluma Graanskog odgoja i obrazovanja sudjelovalo je preko 1100 odgojno-obrazovnih radnika osnovnih i srednjih kola koji su se odazvali pozivu Agencije za odgoj i obrazovanje na strune skupove na kojima se profilirao kurikulum pod utjecajem primjera dobre prakse. 14. SV odgoj za ljudska prava i demokratsko graanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvoenje sustava upravljanja kvalitetom u odgojno obrazovni rad uenikih domova Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta donijelo je 2012. godine Odluku o eksperimentalnoj provedbi i praenju provedbe Kurikuluma graanskog odgoja i obrazovanja u dvanaest osnovnih i srednjih kola u 2012./2013. i 2013./2014. kolskoj godini; Nakon eksperimentalne provedbe Kurikuluma GOO-a u 12 osnovni i srednjih kola, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta imenovalo je (30. prosinca 2013.) struno povjerenstvo za pripremu provedbe Graanskog odgoja i obrazovanja u kolskoj godini 2014/2015. 15. SV odgoj za ljudska prava i demokratsko graanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvoenje sustava upravljanja kvalitetom u odgojno obrazovni rad uenikih domova 1. Graanski odgoj i obrazovanje uvodi se od kolske godine 2014./2015. obvezno meupredmetno u sve razrede osnovne i srednje kole. 2. Graanski odgoj i obrazovanje uvodi se kao poseban obvezan predmet u 8. razred osnovne kole te u 1. i 2. razred srednje kole, kolske godine 2015./2016., odnosno kad se stvore sve pravne i kurikularne pretpostavke 3. Graanski odgoj i obrazovanje dalje e se eksperimentalno provoditi u zainteresiranim kolama kao izborni predmet i srednjim kolama kao fakultativni predmet. Uslijedila je javna rasprava nakon koje je Povjerenstvo za pripremu uvoenja Graanskog odgoja i obrazovanja donijelo 27. lipnja 2014. sljedee zakljuke: 16. SV odgoj za ljudska prava i demokratsko graanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvoenje sustava upravljanja kvalitetom u odgojno obrazovni rad uenikih domova U javnoj raspravi pristiglo je 90-tak primjedbi. Primjedbe su razmotrene i obraene te su jo jednom izvrene manje dorade u Programu. Odluka o Programu i sam Program meupredmetnih i interdisciplinarnih Sadraja Graanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje kole objavljena je U Narodnim novinama br. 104 od 28. kolovoza 2014. Program je dostupan na mrenim stranicama Agencije i Ministarstva: www.mzos.hr , www.azoo.hr Pripremu programa za obvezno meupredmetno provoenje u osnovnim i srednjim kolama Odradili su savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje. Dokument je jo jednom stavljen na javnu raspravu u razdoblju od 18. srpnja do 19. kolovoza 2014. 17. SV odgoj za ljudska prava i demokratsko graanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvoenje sustava upravljanja kvalitetom u odgojno obrazovni rad uenikih domova Preporuke za uvoenje Programa meupredmetnih i interdisciplinarnih sadraja Graanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje kole u kolskoj godini 2014./2015. 1. Svi odgojno-obrazovni radnici u koli trebaju se upoznati s Programom meupredmetnih i interdisciplinarnih sadraja Graanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje kole, koji je dostupan na mrenoj stranici Agencije za odgoj i obrazovanje www.azoo.hr dostupno na poveznici: http://www.azoo.hr/images/strucni2014/Graanski_odgoj-program- 18. SV odgoj za ljudska prava i demokratsko graanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvoenje sustava upravljanja kvalitetom u odgojno obra