Grupowe zakupy usług transportowych – praktyczna redukcja

Embed Size (px)

Text of Grupowe zakupy usług transportowych – praktyczna redukcja

 • 1

  Grupowe zakupy usug transportowych praktyczna redukcja kosztw transportu

 • 2

  Zaprezentowanie rzeczywistych korzyci wynikajcych ze wsppracy firm w grupowej konsolidacji usug transportowych przy wykorzystaniu platformy komunikacyjnej T-Scale weryfikowanej przez firmy zrzeszone w ECR Polska.

  Wyzwania rynku oraz idea projektu

  Rola koordynatora, uytkownika i przewonika

  Proces wymiany informacji na platformie

  Warianty wsppracy, osigane korzyci oraz podzia oszczdnoci

  Potencja wsppracy grupy firm

  Podsumowanie

  Cel oraz agenda

  Cel

  Agenda

 • 3

  Wyzwania rynku

  kryzys spowodowa konieczno nawizywania wsppracy firm

  w organizacji procesw transportowych oraz poszukiwania nowych modeli

  tej wsppracy

  utrzymanie wysokiej jakoci serwisu, elastycznoci wobec Klienta przy

  jednoczesnym zapewnieniu efektywnoci kosztowej

  nawizanie staej wsppracy z grup maych i rednich przewonikw

  insourcing usug transportowych

  walka z nieoptymalnym wykorzystaniem zasobw (pojazdy: puste

  przebiegi, niski wskanik wykorzystania powierzchni pojazdu, ludzie)

  poszukiwanie rozwizania umoliwiajcego osignicie efektu skali,

  analogicznie jak w przypadku grupowych zakupw

 • 4

  Stworzenie kompleksowego rozwizania wspierajcego konsolidacj procesw transportowych grupy niezalenych przedsibiorstw.

  Celem wsppracy jest optymalizacja kosztw transportu wynikajca z osignitego efektu skali przy zrwnowaonym wykorzystaniu zasobw grupy.

  Korzyci ze wsppracy jest take ograniczenie kosztw firm zwizanych z organizacj transportu poprzez przeniesienie wybranych odpowiedzialnoci na koordynatora transportu.

  Idea projektu

 • 5

  Integralnym elementem rozwizania jest rozwizanie T-Scale umoliwiajce wymian informacji w czasie rzeczywistym pomidzy podmiotami zaangaowanymi w realizacj przewozw (uytkownik transportu, dostawca usug transportowych, koordynator).

  Wsppraca niezalenych firm to take sposb na zwikszenie dostpnoci powierzchni adunkowej.

  Kolejna zaleta to redukcja natenia ruchu, czyli zmniejszenie negatywnego wpywu transportu drogowego na rodowisko.

  Idea projektu

 • 6

  w odrnieniu od istniejcych gied transportowych daje moliwo koordynacji i konsolidacji zlece, a tym samym optymalizacji kosztw transportu wynikajcych z osignitego efektu skali. to take zaufanie i bezpieczestwo wynikajce ze wsppracy w zamknitej grupie przedsibiorstw oraz monitorowaniu wsppracy przez niezaleny podmiot.

  Komunikacja

 • 7

  Role na platformie

 • 8

  W odrnieniu od klasycznej spedycji usuga koordynacji nie jest nastawiona na wypracowanie zysku koordynatora. Celem dziaalnoci koordynatora jest wypracowanie oszczdnoci zwizanych z realizacj procesw transportowych. Uzyskane oszczdnoci s dzielone pomidzy uytkownikw transportu, przewonikw oraz koordynatora.

  Rola koordynatora transportu

  Analiza i konsolidacja zlece. Wstpne planowanie i konsolidacja adunkw. Uzyskanie akceptacji uytkownikw. Przyjcie do realizacji. Koordynacja procesu realizacji zlece. Rozliczanie zlece. Generowanie raportw. Wsppraca z koordynatorem technicznym celem zapewnienia bezpieczestwa oraz stabilnoci systemu.

  Zadania

 • 9

  Wdroenie i koordynacja techniczna

  ILiM - moliwy zakres usug

  (dostawca produktu, serwis techniczny)

  Koordynacja merytoryczna i techniczna Stworzenie serwera platformy Konfiguracja baz danych Szkolenie uytkownikw 1 dzie Utrzymanie serwera w ILiM oraz zapewnienie bezpieczestwa danych Help Desk dla uytkownikw Audyt efektywnoci rozwizania oraz ocena korzyci - raz na kwarta ocena

  pracy koordynatora transportu i przygotowanie raportu dla uytkownikw. Koordynator merytoryczny reprezentuje interesy wszystkich uytkownikw i pilnuje bezstronnoci dziaa.

  Usugi dodatkowe

  Przypisanie lokalizacji do rejonw Szkolenia Nadzr merytoryczny (zwizany take ze standardami komunikacji) Opracowanie automatycznych interfejsw wymiany danych Doradztwo w zakresie optymalizacji procesw

  Rola koordynatora technicznego

 • 10

  Wdroenie i koordynacja techniczna

  ILiM - moliwy zakres usug

  (dostawca produktu, serwis techniczny)

  Podstawowe warunki wiadczenia usug serwisowych

  Dostpno do platformy 24h / 7 dni w tygodniu Gotowo pracownikw ILiM: 7.00 18.00 od poniedziaku do pitku* Czas reakcji na bdy krytyczne** 1h, zwyke 4 h Czas naprawy bdw krytyczne** 4h, zwyke 8 h Help Desk dla uytkownikw

  Rola koordynatora technicznego

  * gotowo po godzinie 18.00 oraz w sobot i niedziel moliwa za dodatkow opat

  ** okrelenie funkcjonalnoci krytycznych w umowie wiadczenia usug serwisowych

 • 11

  1. Wprowadzenie zapyta przewozowych

  2. Wstpne planowanie

  3. Kontakt z przewonikami

  4. Przyjcie i realizacja zlecenia

  6. Rozliczenie zlece z uytkownikami transportu

  5. Rozliczenie zlece z przewonikami

  Przepyw informacji

  Dziaania operacyjne

 • 12

  Generowanie

  zlece

  skonsolidowanych

  Weryfikacja

  warunkw

  zlece

  Realizacja

  transportu,

  rozliczenia

  Wprowadzanie

  zapyta

  Przepyw informacji

 • 13

  Lokalizacja zaadunku/rozadunku

  Data i godz zaadunku/rozadunku

  Informacje dodatkowe: Czas zaadunku/rozadunku Grupowanie (T/N) Dugo trasy (km) Info o zwrocie opakowa (T/N) Zwrot potwierdzonych dokumentw(T/N) Informacje o tym kto opaca fracht

  PRZESYKA:

  Zakres wymienianych informacji

  Zapytanie przewozowe

  kiedy, skd, dokd

  co

 • 14

  Warianty wsppracy

  Wariant 1. Eliminacja pustych powrotw.

  Wariant 2. Konsolidacja adunkw na wsplnych trasach.

  Wariant 3. Kombinacja W1 + W2

 • 15

  Warianty wsppracy

  Nadawca 1

  Odbiorca 1 Nadawca 2

  Odbiorca 2

  25 palet 0 palet

  Dwa

  pojazdy

  Wysokie

  koszty

  transportu

  0 palet 30 palet

  Wariant 1. Eliminacja pustych powrotw

  Sytuacja obecna

 • 16

  Warianty wsppracy

  Nisza stawka wycznie

  za km adowne

  efektywne wykorzystanie

  przestrzeni adunkowej

  Wariant 1. Eliminacja pustych powrotw

  Sytuacja docelowa

 • 17

  Warianty wsppracy

  Nadawca 1

  Odbiorca

  Nadawca 2 Nadawca 3

  10 palet codziennie

  lub

  30 palet co 3 dni

  Dostawa

  codziennie

  Dostawa co

  3 dni

  Nadawca

  SKUTKI (kosztowe)

  Wysokie

  koszty

  transportu

  Niskie

  koszty

  transportu

  Niski stopie

  wykorzystania

  powierzchni

  adunkowej

  Wysoki stopie

  wykorzystania

  powierzchni

  adunkowej

  10 palet codziennie

  lub

  30 palet co 3 dni

  10 palet codziennie

  lub

  30 palet co 3 dni

  Dostawa co 3 dni jest korzystna kosztowo, ale nie

  zapewni odpowiedniego poziomu obsugi klienta klient

  wymaga czstszych dostaw!

  Wariant 2. Konsolidacja adunkw na wsplnych trasach

  Sytuacja obecna

 • 18

  Warianty wsppracy

  Efekt: zmniejszenie kosztw transportu

  poprzez zwikszenie poziomu wykorzystania

  powierzchni adunkowej przy zachowaniu

  wymaganej czstotliwoci dostaw!

  Wariant 2. Konsolidacja adunkw na wsplnych trasach

  Sytuacja docelowa

 • 19

  Podzia oszczdnoci

  Wariant 1. Eliminacja pustych przebiegw przykad

  Patno tylko w jedn stron + dodatkowe oszczdnoci

  Firma X Firma Y SUMA

  KROK 1 koszty transportu przed poczeniem 1 005 z 1 212 z 2 217 z

  KROK 2 czne koszty transportu po poczeniu 2 069 z

  KROK 3 rnica kosztw 148 z 6,7%

  KROK 4 wolumen zlecenia 23 pj 24 pj 47 pj

  KROK 5 udzia % w skonsolidowanym adunku 48,9% 51,1% 100,0%

  KROK 6 podzia oszczdnoci 72,5 z 75,7 z 148,2 z

  KROK 7 koszt transportu dla kadej z firm 932,7 z 1 136,5 z

  7,2% 6,2%

 • 20

  Podzia oszczdnoci

  Wariant 2. Konsolidacja adunkw na wsplnych trasach - przykad

  Firma X Firma Y SUMA

  KROK 1 koszty transportu przed poczeniem 407 z 502 z 909 z

  KROK 2 czne koszty transportu po poczeniu 695 z

  KROK 3 rnica kosztw 214 z 23,5%

  KROK 4 wolumen zlecenia 10 pj 9 pj 19 pj

  KROK 5 udzia % w skonsolidowanym adunku 52,6% 47,4% 100,0%

  KROK 6 podzia oszczdnoci 112,6 z 101,4 z 214,0 z

  KROK 7 koszt transportu dla kadej z firm 294,4 z 400,6 z

  27,7% 20,2%

 • 21

  Efekty wsppracy

 • 22

  CASE STUDY

  Wybrane dwa przedsibiorstwa: czonkowie ECR Polska

  Analiza danych: Analiza dostaw realizowanych w okresie rocznym, oszacowanie

  kosztw dostaw realizowanych niezalenie przez kade z przedsibiorstw, wskazanie

  wsplnych lokalizacji klientw

  Symulacja: poczenie dostaw realizowanych w poszczeglnych dniach

  do wsplnych lokalizacji, zachowanie warunkw dostaw

  Przedsibiorstwo 1 Przedsibiorstwo 2

  czny wolumen dostaw w pj 71 000 10 900

  Ilo dostaw w badanym okresie 25 800 12 600

  rednia wielko dostaw dziennych w pj 240 40

  Warianty wsppracy

  Wariant 2

 • 23

  Poczenie wolumenw dostaw realizowanych przez tylko dwie firmy

  w dokadnie w tych samych dniach, do dokadnie tych samych lokalizacji

  umoliwio osignicie oszczdnoci kosztowych na poziomie ok. 18%

  ponoszo