Guide Lithuanian

Embed Size (px)

Text of Guide Lithuanian

Optical Character Recognition Program

ABBYY FineReaderVersion 10 Vartotojo vadovas

2009 ABBYY. Visos teiss saugomos.

ABBYY FineReader 10 Vartotojo vadovas

io dokumento informacij galima keisti be iankstinio perspjimo, u j ABBYY neprisiima jokios atsakomybs. iame dokumente aprayta programin ranga pateikiama su licencijos sutartimi. i programin rang galima naudoti arba kopijuoti tik grietai pagal sutarties slygas. Jei kitaip nenurodyta licencijos arba informacijos neatskleidimo sutartyje, u kitok programins rangos naudojim atsakoma pagal Rusijos Federacijos Programins rangos ir duomen bazi teisins apsaugos statym ir kitus tarptautinius programins rangos kopijavim bet kokias laikmenas reglamentuojanius statymus. Be ABBYY ratiko leidimo jokios io dokumento dalies negalima i naujo perdaryti arba treiajai aliai perduoti jokia forma arba priemonmis, pvz.: elektroninmis ar kitomis, jokiais tikslais. ABBYY, 2009. Visos teiss saugomos. ABBYY, ABBYY logotipas, ABBYY FineReader ir ADRT yra paprastieji arba registruotieji ABBYY Software Ltd. preki enklai. Adobe Systems Incorporated ir jos licencijatai, 19842008. Visos teiss saugomos. Adobe PDF Library licencija sigyta i Adobe Systems Incorporated. Adobe, Acrobat, Adobe logotipas, Acrobat logotipas, Adobe PDF logotipas ir Adobe PDF Library yra paprastieji arba JAV ir (arba) kitose alyse registruoti Adobe Systems Incorporated preki enklai. LizardTech, Inc., 19962007. Visos teiss saugomos. DjVu saugomas JAV Patento Nr. 6.058.214. Usienio patentai laukia registracijos. riftai Newton, Pragmatica, Courier: ParaType Inc., 2001. riftas OCR-v-GOST: ParaType Inc., 2003. Microsoft Corporation, 2007. Visos teiss saugomos. Microsoft, Outlook, Excel, PowerPoint, Visio, Windows Vista, Windows yra paprastieji arba JAV ir (arba) kitose alyse registruoti Microsoft Corporation preki enklai. Unicode Inc., 19912008. Visos teiss saugomos. OpenOffice.org priklauso Sun Microsystems, Inc.. JasPer licencijos versija: 2.0: Michael David Adams, 2001-2006 Image Power Inc., 19992000 Brit Kolumbijos universitetas, 19992000 Visi kiti preki enklai yra kit atitinkam savinink nuosavyb.

2

ABBYY FineReader 10 Vartotojo vadovas

TurinysABBYY FineReader pristatymas.................................................................................................. 4Kas yra ABBYY FineReader? ................................................................................................................................4 K naujo silo ABBYY FineReader?......................................................................................................................4

ABBYY FineReader 10 ssaja ...................................................................................................... 6Pagrindinis langas ...................................................................................................................................................6 ranki juostos .........................................................................................................................................................7 ABBYY FineReader darbo vietos tinkinimas .........................................................................................................8 Parinki dialogo langas .........................................................................................................................................8

Darbas su ABBYY FineReader................................................................................................... 10ABBYY FineReader spariosios uduotys............................................................................................................10 ABBYY FineReader ingsnis po ingsnio ............................................................................................................13 ABBYY FineReader dokumentas .........................................................................................................................16 Tam tikr popierinio dokumento savybi vertinimas...........................................................................................18 Vaizd gavimo patarimai ......................................................................................................................................20 OCR kokybs gerinimo patarimai .........................................................................................................................27 Atpainto teksto tikrinimas ir redagavimas ...........................................................................................................32 Darbas su sudtingo rato kalbomis ......................................................................................................................36 Rekomenduojami riftai ........................................................................................................................................36 Rezultat raymas ................................................................................................................................................38

Papildomos funkcijos ................................................................................................................... 47Darbas su kitomis programomis............................................................................................................................47 Srities ruoini naudojimas ...................................................................................................................................47 Atpainimas su mokymu .......................................................................................................................................48 Naudotojo kalbos ir kalb grups..........................................................................................................................50 Grupinis darbas LAN tinkle ..................................................................................................................................51 ABBYY FineReader automatizuot uduoi valdymas ......................................................................................52 ABBYY Hot Folder ..............................................................................................................................................55

Priedas........................................................................................................................................... 60odynlis...............................................................................................................................................................60 Derantys vaizdo formatai ......................................................................................................................................62 Derantys raymo formatai ....................................................................................................................................64 Kalbos ir j riftai..................................................................................................................................................64 prastiniai posakiai ................................................................................................................................................66 Spariosios nuorodos.............................................................................................................................................67 ABBYY FineReader inyno naudojimas..............................................................................................................71

Kaip sigyti ABBYY produkt?.................................................................................................. 74Apie ABBYY ........................................................................................................................................................74 ABBYY biur ir technins pagalbos tarnyb kontaktai ........................................................................................75

ABBYY FineReader aktyvinimas ir registravimas................................................................... 76ABBYY FineReader aktyvinimas .........................................................................................................................76 ABBYY FineReader registravimas .......................................................................................................................76 Privatumo taisykls ...............................................................................................................................................77

Technin pagalba ......................................................................................................................... 78

3

ABBYY FineReader 10 Vartotojo vadovas

ABBYY FineReader pristatymasiame skyriuje pateikiama programos ABBYY FineReader ir jos funkcij apvalga. Skyriaus turinys: Kas yra ABBYY FineReader? K naujo silo ABBYY FineReader?

Kas yra ABBYY FineReader?ABBYY FineReader tai optinio simboli atpainimo (OCR) sistema. Ji yra naudojama konvertuoti nuskaitytus dokumentus, PDF dokumentus ir vaizd failus (skaitant skaitmenines nuotraukas) redaguojamus formatus. ABBYY FineReader pranaumai Spartus ir tikslus atpainimas ABBYY FineReader naudojama OCR sistema leidia naudotojams spariai ir tiksliai atpainti bei ilaikyti bet kokio dokumento formavim (skaitant tekst foniniuose paveikslliuose, spalvot tekst spalvotame fone, apie vaizd apsukt tekst ir pan.). Dl ABBYY adaptyviosios dokument atpainimo technologijos (ADRT) ABBYY FineReader gali analizuoti ir apdoroti vis dokument, o ne atskirai po puslap. Toks poiris leidia ilaikyti pradinio dokumento struktr, skaitant formavim, nuorodas, el. pato adresus, antrates ir porates, vaizd ir lenteli uraus, puslapi numerius bei puslapi inaas. ABBYY FineReader gali atpainti dokumentus, paraytus