Hand Lei Ding ICT School of Arts

Embed Size (px)

Text of Hand Lei Ding ICT School of Arts

ICTindeSchoolofArtseenoverzichtvandedigitalehulpmiddelen binnendeHogeschoolGent

overzichthethogentaccount webmail mijn.hogent.be wireless vpn (virtual privatenetwork) webs bib.hogent.be ica (independentcomputing architecture) hard ensoftware chamilo eportfolio Bijlage:handleidingen20 september 2011 KASK - Koninklijk Conservatorium

hethogent accountElkestudentkrijgtbijzijn/haareersteinschrijvingeen account.DezewordtcentraalbeheerddoordeSector Informatisering&CordinatievandeHogeschool Gent.gebruikersnaam: wachtwoord: 012345ab *********

Tegebruikenvoor:webmail,leerplatformchamilo, ebib,persoonlijkewebruimte,draadloosnetwerk, cursussen,20 september 2011 KASK - Koninklijk Conservatorium

webmailhttps://hermes.hogent.be/

20 september 2011

KASK - Koninklijk Conservatorium

webmailBelangrijkcommunicatiemiddeltussenlectorenen studenten! Aankondigingenviachamilo wordenmeestalextra verstuurdnaarjehogentmailadres. Emailforwarden naareenandermailadres(vb: hotmail,gmail,)isnietmogelijk. Controleerduselkedagjeemail!

20 september 2011

KASK - Koninklijk Conservatorium

mijn.hogent.behttps://mijn.hogent.be/ isdecentrale accountbeheerwebsite voorallestudentenen personeelsledenvandeHogeschoolGent.

20 september 2011

KASK - Koninklijk Conservatorium

mijn.hogent.beFuncties: Wachtwoordwijzigen (enkelpersoneel) Emailalias(enkelstudenten) voornaam.naam.p1245@student.hogent.be Webs alias http://webs.hogent.be/012345ab MACadres registratie(draadloosnetwerk!) HOGENT meter20 september 2011 KASK - Koninklijk Conservatorium

wireless

20 september 2011

KASK - Koninklijk Conservatorium

wirelessdraadloosnetwerkHGSECURE 1. Opzoekenvanhet"MediaAccessControl"adres 2. RegistratievanhetMACadres opmijn.hogent.be 3. Configuratievandedraadlozenetwerkinstellingen +aanloggenophetnetwerkmetdestandaard gebruikersnaamenwachtwoordvanHOGENT

20 september 2011

KASK - Koninklijk Conservatorium

wireless1.Opzoekenvanhet"MediaAccessControl"adreshttp://helpdesk.hogent.be/netwerk/wireless/mac.cfm ofgoogle

20 september 2011

KASK - Koninklijk Conservatorium

wireless2.RegistratievanhetMACadres opmijn.hogent.be

Opgelet: Allelettersdieneninkleinelettersingevoerdte wordenenzonderspaties! 00:0B:25:DE:32:AA20 september 2011

000b25de32aa.KASK - Koninklijk Conservatorium

wireless3.Configuratievandedraadlozenetwerkinstellingen Volgdehandleiding! WindowsXP/Vista (windows7is+/ gelijkaardig) AppleOSX Linux

Jekanookmetanderetoestellenverbondenworden methetdraadlozenetwerk!(vb:smartphone)echter: zondersupport.Meerinfo:hier20 september 2011 KASK - Koninklijk Conservatorium

vpnWatisVPN? Virtual PrivateNetworking geeftdemogelijkheidom vanthuisuit opeenveiligemaniergebruiktemaken vandeHogeschoolNetwerkresourcesmetzijn/haar privateinternetverbinding.

20 september 2011

KASK - Koninklijk Conservatorium

vpnWatkanikermeedoen? Bijnaallehandleidingen vanuitdehelpdeskzijn enkelbereikbaarviaVPN! WEBS(zieverder) EBIB(zieverder)

20 september 2011

KASK - Koninklijk Conservatorium

vpnBenodigdheden? 1. CiscoVPNClientsoftware enProfielbestand(niet voor64bit!) 2. Standaardgebruikersnaamenwachtwoordvan HOGENTominteloggenophetnetwerk

20 september 2011

KASK - Koninklijk Conservatorium

vpnCiscoVPNClientsoftware http://thuisstuderen.hogent.be/

20 september 2011

KASK - Koninklijk Conservatorium

vpnCiscoVPNClientsoftware Voor32bitbesturingssystemenmoetjeeerstde softwareinstalleren,endaarnahetprofielbestand importeren.(ziedehandleiding) Voor64bitbesturingssystemenishetprofielbestand nietnodig,maariseenaangepasteconfiguratie vereist.(ziedezehandleiding)20 september 2011 KASK - Koninklijk Conservatorium

websElkestudentaandehogeschoolheefteenwebruimte terbeschikking.Hieropkanjebestandenplaatsendie anderepersonenkunnendownloaden. Ditiseennetwerkshare dietoegankelijkisonder \\mijndata.hogent.be\student. Indezehandleiding wordtgedetailleerduitgelegdhoe jedezenetwerkshare kaninstellenengebruiken.20 september 2011 KASK - Koninklijk Conservatorium

websWanneerjeeenapplicatiestartvanop bibsource (zie verder),zaljeookmerkendatjedatakanopslaan onderjeeigennetwerkshare (=Home).

20 september 2011

KASK - Koninklijk Conservatorium

bib.hogent.behttp://bib.hogent.be/ Catalogusvandebibliothekenvan HogeschoolGent Andere(digitale)bronnen,meto.m. databankenmetdigitaleartikels(ICAclient is vereist!) Applicatieportaalbibsource (ICAclient is vereist!)20 september 2011 KASK - Koninklijk Conservatorium

bib.hogent.beCatalogusvandebibliothekenvanHogeschoolGent

20 september 2011

KASK - Koninklijk Conservatorium

bib.hogent.beAndere(digitale)bronnen,meto.m. databankenmetdigitaleartikels(ICAclient isvereist+ Firefoxwordtaanbevolen)

20 september 2011

KASK - Koninklijk Conservatorium

bib.hogent.beApplicatieportaalbibsource Nieuwapplicatieportaal Recentesoftware EndNote Office2010,2007,2003 Adobe Acrobat Professional9 +?20 september 2011 KASK - Koninklijk Conservatorium

bib.hogent.beApplicatieportaalbibsource Opgelet:ditisgeen installatievandesoftwareopje systeem.Desoftwaredraaitquasivolledigopde serversvanHOGENT. EnkelmetVPNendeICACLIENT FirefoxofGoogleChrome wordtaanbevolen20 september 2011 KASK - Koninklijk Conservatorium

bib.hogent.beApplicatieportaalbibsource Viabibsource kanjeeveneensdoorklikkennaaro.m. deHOGENTcatalogus,externeinformatiebronnen, iBaMaFlex,

20 september 2011

KASK - Koninklijk Conservatorium

icaclientICA=IndependentComputing Architecture(http://helpdesk.hogent.be/iprestrict/manuals/Installatie_ICA_CLIENT.pdf)

DeICAclient zorgtvoorserverbased computing. Desoftwaredraaitvolledigopeenserver.Erworden enkelmuisbewegingen,toetsenbordaanslagenen schermafbeeldingenuitgewisseldtussendegebruiker endeserver.

20 september 2011

KASK - Koninklijk Conservatorium

icaclientHetisdusnietmeernodigdatdesoftwareopjeeigen PCwordtgenstalleerd! Voordelen:jehebtrechtopapplicatiesdieanders moetenwordenaangekocht. Nadelen:permanentenetwerkverbindingisnodig+ VPNenICAclient moetengoedfunctioneren.

20 september 2011

KASK - Koninklijk Conservatorium

notebookkopen?Voordeligetarievenvia(o.m.)http://www.academicshop.be/

20 september 2011

KASK - Koninklijk Conservatorium

software?Voordeligetarievenviahttp://www.academicdownload.com/

20 september 2011

KASK - Koninklijk Conservatorium

software?GratisstudentenversiesAutodeskvia:http://students.autodesk.com/

20 september 2011

KASK - Koninklijk Conservatorium

software?LokaalD06,2de verdiepvanhetPauligebouw: Office2007 ArcGIS 10&3Danalyst SketchUp Pro8 Adobe DesignStandardCS3:InDesign,PhotoShop,Illustrator,Acrobat AutoCad CIVIL3D

20 september 2011

KASK - Koninklijk Conservatorium

chamilohttps://chamilo.hogent.be

20 september 2011

KASK - Koninklijk Conservatorium

chamilodemo: Cursussen(algemeneenvolgenscurriculum) Documentenbekijken Aankondigingen Blocks Derepository Documentenaanmakenen delen 20 september 2011 KASK - Koninklijk Conservatorium

eportfolioeen(elektronische)verzamelingvanwerkenof verwezenlijkingenvaneenpersoon driejaarlandschaps entuinarchitectuur grotehoeveelheidopdrachten

20 september 2011

KASK - Koninklijk Conservatorium

eportfoliodigitaal evaluatiedocument naslagwerkvanaljeverwezenlijkingentijdensje opleiding sollicitatiedocument(stagetijdensjaar3) kanverderuitgebreidwordenalsjeindepraktijk staat Voorbeeld:postkaartstadswandeling+delenmet lectoren20 september 2011 KASK - Koninklijk Conservatorium

linkshttp://student.hogent.be/.::[WebMail,EmailForward,Emailalias,OutofOffice,...]::. Webmail (raadpleegjouwmailboxanytime,anywhere...) https://mijn.hogent.be/ (Emailforward,alias,OutofOffice,...) .::[AdValvas]::. VerkooplijstLeermaterialen (lijstleermaterialenpermodeltraject) Lessen enexamenroosters (raadpleegdelessen enexamenroostersvande departementenBBME,BMER,BIOT,HABE,SOAG,TECH,INWE) GebruiksregelsvoorhetHnet Richtlijnenstudiegelden .::[Bibliotheek]::. AlgemeneWebsite bibsource (Ebronnen enbibliotheekapplicaties) .::[DigitaalLeren]::. DigitaalLeren (websiteprojectDigitaalLeren) Chamilo .::[Nuttigewebapplicaties]::. bibsource (hetapplicatieportaalvanHogeschoolGent) ProjectThuisstuderen (informaticadienstenvanthuisuitbeschikbaarviaVPN) Zoekemailadres (zoekcordinatenvaneenstudent/personeelslid) PlottenbijOC (voereenplotopdrachtuitviaOC) .::[Handleidingen]::. Handleidingen (raadpleegallebeschikbare'hogent'handleidingen(software, instellingen,...)) .::[AndereHogeschoolGentbronnen]::. Helpdesk (netwerkstatus,virusinfo,diensten,...) DeofficilewebsitevanHogeschoolGent DeofficilewebsitevanAssociatieUniversiteitGent StudentenvoorzieningenHogeschoolGent StudentenraadHogeschoolGent Box (destudentenkrantvanHogeschoolGent) DevacaturebankvanALUMNIHOGESCHOOLGENT

20 september 2011

KASK - Koninklijk Conservatorium

handleidingenOpmerkingvooraf: Dehiernabeschrevendocumentenzijneenmomentopname (september2011)vandehandleidingendiedoordecentrale informaticadienstvanHogeschoolGentwerdenopgesteld.Er wordtaangeradenomsteedsdemeestrecentehandleidingen rechtstreeksonlinetebekijken.Opdezemanierbeschikjeover demeestrecenteinformatie. Devolgendepaginasgevenjeechterweleenkopievande meestrecentehandleidingendiedikwijlszonderVPNniette bekijkenzijn.20 september 2011 KASK - Koninklijk Conservatorium

Page 1 of 1

Hoe kan ik het mac-adres van mijn pc vinden ?Windows 2000/XP Klik op start -> uitvoeren (Run) Tik 'cmd' en klik op OK In het dos-venster tikt u 'ipconfig /all' Nu ziet u een overzicht van alle netwerkkaarten en hun