of 212/212
223

Historični seminar 6 - ZRC SAZUhs.zrc-sazu.si/Portals/0/sp/HS_6_W.pdf · o splošno uveljavljenem mnenju o porokah v srednjem veku. Skozi članek predstavi cerkvene in laične poglede

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Historični seminar 6 - ZRC SAZUhs.zrc-sazu.si/Portals/0/sp/HS_6_W.pdf · o splošno uveljavljenem...

 • 223

 • Historični seminar 6

  Uredili Katarina Keber in Katarina Šter

  Ljubljana 2008

 • HISTORIČNISEMINAR6 Uredniški odbor KatarinaKeber,KatarinaŠter,MojcaŽagarKarer

  Znanstvena monografija je recenzirana.

  Uredili Katarina Keber in Katarina Šter Jezikovni pregled MojcaŽagarKarerinHelenaDobrovoljc Oblikovanje MilojkaŽalikHuzjan Prelom Brane Vidmar

  Založnik ZaložbaZRC,ZRCSAZU Zanj Oto Luthar Glavni urednik VojislavLikar

  Načindostopa(URL):http://hs.zrc-sazu.si/eknjiga/ISBNtiskaneizdaje:978-961-254-059-3

  CIP-KataložnizapisopublikacijiNarodnainuniverzitetnaknjižnica,Ljubljana

  930.85(082)930.1(082)

  HISTORIČNIseminar6[Elektronskivir]/urediliKatarinaKeberinKatarinaŠter.-Ljubljana:ZaložbaZRC,ZRCSAZU,2008

  ISBN978-961-254-060-91.Keber,Katarina237890816

  ©2008,ZaložbaZRC,ZRCSAZU

  Vsepravicepridržane.Nobendelteizdajenesmebitireproduciran,shranjenaliprepisanvkaterikolioblikioz.nakaterikolinačin,bodisielektronsko,mehansko,sfotokopiranjem,snemanjemalikakodrugače,brezpredhodnegapisnegadovoljenjalastnikovavtorskihpravic(copyrighta).

 • Kazalo

  Uvodnik............................................................................................... 5Editorial.............................................................................................. 7MojcaKovačič: Veronika Deseniška – nesrečne ljubezni in prepovedane poroke v srednjem veku.................................... 9NevaMakuc:Dante Alighieri in slovensko ozemlje......................... 41GordanRavančić:Direktni učinci Crne smrti u Dubrovniku 1348. godine ............................................................................. 57BorisGolec:Nova spoznanja o življenju in pozabljenem potomstvu Janeza Vajkarda Valvasorja................................... 77PavlinaBobič:»Bog na naši strani:« Anglikanska cerkev in prva svetovna vojna.............................................................119BojanGodeša: Dileme glede državnopravnega položaja Slovenije med drugo svetovno vojno ..................................... 139HrvojePetrić:Što je povijest okoliša?............................................ 157AnnamariaLesigangBruckmüller:Še nekaj o Gladičevem galiciniju ............................................................ 177PrueChamberlayne:Comparing cases and policy relevance: squeezing the juice from biographical methods..................... 199

 • 5

  Uvodnik

  PesemRubénaDaríaznaslovomUsodnost,kiizpostavljatemelj-na eksistencialna vprašanja in paradokse človekovega bivanja,meddrugimubeseditudigrozone vedeti, kam gremo, in ne, od kod priha-jamo. Tosovelikavprašanjaeksistence,avendarsečlovekotemspra-šujetudivpovsemvsakdanjihtrenutkihinsituacijahsvojegaživljenjaindela.Odkod?Inkam?

  Dabivedeli,kamgremo,moramovedeti,odkodprihajamo.Smerprehojenepotilahkomotrimozglediščasedanjegatrenutka;letakolahkonadaljujemoistopotalizavijemodrugam.Karjezanami,jenašsmerokazzanaprej.TudiHistorični seminar takossvojimipredavanjikotpublikacijamizrazličnihzornihkotovosvetljuježariščnetočke,odkoderprihajamo–dabilahkozaslutilismer,vkaterosepodaja-mo.Tematike,kinaprvipogledznašimčasominprostorommordanimajodostiskupnega,sovtejlučišekakoaktualne.Pomagajonamrazumetivzvode,pokaterihdeluje–tudinaša–zgodovina,pokate-rihseobnašanašadružba…Kopotegnemovzporednice,nasčakajoosupljivepodobnosti.

  Historični seminarjeaktualentudidrugače.Ninamenjensamoozkiminzaprtimskupinamznanstvenikov,temvečtudiširšipubliki.Opozarja, da znanstvena raziskovanja humanistike in družboslovjanisosamasebinamen,temvečvednoiščejopotdoljudi.VtanamenHistorični seminarpovezujemedsebojdomačeintujeznanstvenikerazličnihstrokinusmeritev,vjavnemkresanjumnenjpaseizkrista-lizirajonjihovenajboljšeidejeinmisli.Velikotehbostenašlivpriču-jočiknjigi.

  Historični seminar postajasspletnoobjavopublikacijšeboljdo-stopenvsem,kibodovnjemiskaliodgovorenavprašanje:Ali je mo-goče slutiti, kam gremo, tudi iz tega, od koder smo prišli?AlilahkonajdemovzporednicemedukrepidružbesrednjeveškegaDubrovnika,kijeutrpelepidemijokuge,innašodružbo?Včemsmodedičisre-dnjeveškegapojmovanjaljubezniinporoke?Kakojebil(injenaneknačinševedno)sslovenskimprostorompovezanustvarjalecBožanske

 • komedije,pesnikDanteAlighieri?Inkakšnopotomstvo(panesamoduhovno)jezapustilnašpolihistorJanezVajkardValvasor,kijesprav»dantejevsko«enciklopedičnoširinovSlavi vojvodine Kranjskeopi-salkranjskisvetsvojegačasa?Nekateraspoznanjatehprispevkovnasbodomordanadvsepresenetila…Zanimivepasotudidrugepoveza-veinpodobnosti,čepravnanjenaletimonapovsemrazličnihkrajih,kakorbomolahkobralivprispevkuoGladičevempolitičnoobarva-nemgaliciniju.Ševednoodmevnizgodovini20.stoletjainvelikimavojnamavnjemsevsakposvojeposvečatadvaprispevka.PrvigovorioAnglikanskicerkvivprvisvetovnivojni teronjenemodnosudovojnegadogajanja,drugiparazkrivapresenetljivepodobnostiinraz-likemedpolitičnimiprogramirevolucionarneinprotirevolucionarnestrujenaslovenskihtlehvčasu2.svetovnevojne.Obtakšnihpogledihnazgodovinoseoglašajotudidrugiglasovi:ekozgodovina,kijepred-stavljenavenemodprispevkov,poskušanadogajanjevpreteklostiinnjegovevplivenasedanjostprikazatišezdrugihzornihkotov.Anesamozgodovinadružbe innarave–zaposameznika jenavseza-dnjenajpomembnejšapravnjegovalastna,osebnazgodovina,skate-roseukvarjabiografskametoda,predstavljenanakoncupublikacijeHistorični seminar.

  ČejeHistorični seminar uspelpokazativsajnekajtočk,odko-dersmoprišli,innjihovosmerdosedanjostitermordatudinaprej,jedosegelsvojnamen.

  * * *Publikacija Historični seminar 6 vsebuje za objavo v mono-

  grafiji predelane, razširjene in z znanstvenim aparatom dopolnjeneznanstvenerazprave,kisobilevprvotnioblikinajprejpredstavljenevokviruvabljenihpredavanjHistoričnegaseminarjaZRCSAZUvletih2006in2007.

  Urednici

 • 7

  RubénDarío’spoemFatality,whichhighlightsthebasicexisten-tialquestionsandparadoxesofhumanexistence,alsoarticulatestheterror of not knowing where we are going, or whence we came.Thesearegreatexistentialquestionswhichcouldalsobeputforwardinanymomentordailysituation.Wherefrom?Andwhereto?

  Inordertoknowwherewearegoing,wemustknowwherewearecomingfrom.Wecanobserve thedirectionof the troddenpathfromtheviewpointofthepresentmoment;onlyinthiswaywecancontinuealongthesamepathorturnelsewhere.Whatweleavebehindshowsuswhichdirectionweshouldcontinuein.Throughitslecturesandpublications,andfromvariousviewpoints,theHistoricalSeminar(Historičniseminar)seriesalsoelucidatesthefocalpointsofwherewecomefrom–inordertoperceivethedirectionwearegoingin.Inthissense,themesthatatfirstmaynotseemtohavemuchincommonwiththepresenttimeandspacearemorethantopical.Theyhelpusunder-standtheleversinfluencing(our)historyandoursociety’sbehavior.Whenparallelsaredrawn,astoundingsimilaritiesarerevealed.

  Theseries’publication,Historični seminar,isalsotopicalinoth-erways.Itisdedicatednotmerelytonarrowgroupsofscholars,buttothewiderpublicaswell.Itdrawsattentiontothefactthatscholarlyresearch in thehumanitiesandsocialsciencesdoesnotexist for itsownsake,butthatitalwaystriestofinditswaytothepublic.Tothisend, Historični seminar brings together scholars fromSloveniaandabroadfromvariousdisciplinesanddirections,whosebestideasandthoughtsarecrystallizedinthepublicexchangeofopinions.Manyofthesecanbefoundinthisvolume.

  Initsonlineversion,Historični seminar has also become more availabletothoseseekinganswerstothefollowing:Is it also possible to perceive where we are going by knowing where we came from? Canparallelsbedrawnbetweenthemeasurestakenbythemedievalsoci-etyofDubrovnik,whichsufferedfromtheplague,andoursociety?Whatmakesustheheirsofthemedievalnotionofloveandmarriage?

  Editorial

 • 8

  Howwas(andinsomewaystillis)theauthoroftheDivine Comedy, thepoetDanteAlighieri,connectedwithSlovenia?Whatkindoflega-cy(andnotonlyspiritual)wasbequeathedbytheSlovenianpolymathJanezVajkardValvasor,whoappliedaDanteanencyclopedicbreadthin his Glory of the Duchy of CarniolatodescribetheCarniolanworldofhistime?Certainfindingsofthesearticlesmaygenuinelysurpriseus.Inaddition,otherconnectionsandsimilaritiesarealsointeresting,althoughtheyarefoundintotallydifferentplaces,aswecanreadinthearticleonGladič’spoliticallymarkedgallicinium.Twoarticles,eachinitsownway,focusonthestillreverberatinghistoryofthe20thcen-turyandthetwoworldwars.ThefirstdiscussestheAnglicanChurchduringWorldWarIanditsattitudetowardswartimeevents,andthesecond reveals surprising similarities and differences between thepoliticalprogramsof revolutionaryandcounterrevolutionarymove-ments inSlovenia duringWorldWar II. In addition to these viewsonhistory,other titles alsoappear: environmentalhistory,which isaddressedinoneofthearticles,seekstopresentpasteventsandtheirinfluence on the present from additional viewpoints.However, notonlythehistoryofsocietyandnature,butone’sownorpersonalhis-toryiswhatismostimportanttoanindividual;thisisdealtwithbythebiographicalmethodpresentedattheendofthispublication.

  If Historični seminar hassucceededindemonstratingatleastafewpointsaboutwherewecame,andtheirdirectionleadinguptothepresent,ithasattaineditsgoal.

  * * *The present volume of Historični seminar contains scholarly

  texts based on contributions presented originally within the seriesof invited lectures, organized by Scientific ResearchCentre of theSlovenianAcademyofSciencesandArtsintheyears2006and2007.

  The editors

 • 9

  IzvlečekAvtoricanaprimeruVeronikeDeseniškeinFriderikaII.Celjskegagovoriosplošnouveljavljenemmnenjuoporokahvsrednjemveku.Skozičlanekpredstavicerkveneinlaičnepogledenaporokoterzakone,kisourejaliporokoinzakonskozvezo.

  ključne besedeVeronikaDeseniška, Friderik II.Celjski, celjski grofje, poroke, srednjivek

  AbstrActTheauthordealtwithcommonprevailingopinionaboutmarriagesintheMiddleAges.Themainsubjectofthearticleareforbbidenandfromtheparents’ssideforbiddenmarriages.TheproblemismoreexactlyexplainedontheexampleofVeronikaofDesinicandFriderikII.ofCilli.

  key WordsVeronika of Desinic, Friderik II. of Cilli, Counts of Cilli, marriages,MiddleAges

  ZnamenitiaforizemBella gerant alii! Tu, felix Austria, nube, | nam quae Mars aliis, dat tibi regna Venus!,1 ki ga sicer pripisujejomadžarskemukraljuMatijiKorvinu (1440–1490),2 nas opozarja, dasobiletakovojnekotporokevsrednjemvekupredvsemstvardiplo-macije.ČepravsetamiselnanašanapametneinpremišljeneporokeHabsburžanov,negredomnevati,da jebilo takosamomedavstrij-skimplemstvom.Pravilnaizbiraporočnegapartnerjaali,boljereče-no,ženejebilaizjemnopomembnatudimedplemstvom,kiježiveloindelovalonaslovenskihtleh.Ženskajebilanamrečtista,kijepritej

  * Dr.MojcaKovačič,zgodovinarka,UlicaPohorskegabataljona19,3214Zreče [email protected] Vojskujejo naj se drugi! Ti, srečna Avstrija, se poročaj, | kajti kraljestva, ki jih dru-

  gim daje Mars, dobiš ti od Venere!;navedenopo:Pohl,Habsburžani,str.100.2 Freed,Noble Bondsmen,str.181.

  Veronika Deseniška – nesrečne ljubezni in prepovedane poroke

  v srednjem vekuMojcA kovAčIč*

 • 10

  zadeviodigrala»glavnovlogo«,sajsoštevilnerodbineravnoznjiho-vopomočjotkalepolitičnevezi.Intotakosporokamilastnihhčerakottudisprimožitvijopomembneplemkinjenasvojdvor.Porokazdedinjojenedvomnopomenilapovečanjedružinskegaozemlja,karjeimelozaposledicotudivečjogospodarskoinpolitičnomoč.

  Kotjerazvidnoiznaslova,bomvprispevkugovorilaoVeronikiDeseniški.Vendarbom, šepreden sepodamvozadjenjeneusode,nekajbesednamenilatakratnemu,splošnouveljavljenemumnenjuoporokah.Najprejsebomoseznaniliscerkvenimiinlaičnimipogledinaporoko,natopasibomonatančnejepogledališezakone,kisoure-jaliporokoinzakonskozvezo.

  Cerkveni pogledi na poroko

  Devištvovzgodnjemkrščanstvusicernibiloobvezno,ampakjebilopriporočljivoinjepredstavljalokrščanskinačinživljenja.Glede deviških nimam Gospodovega naročila, dajem pa nasvet, ker sem prejel milost od Gospoda, da sem vreden zaupanja. Mislim, da je to dobro zaradi sedanje stiske – da je namreč dobro, če človek živi tako.3 Poroko je sv. Pavel sicer dovolil, a je bila bolj popustitevmesenimužitkom.Če pa se ne morejo obvladati, naj se poročijo, ker je boljše skleniti zakon kakor plameneti.4Vsekakorpasejebiloboljeporočiti,kot živeti v prešuštvuoziromana kak drugačen pohoten način.Za človeka je dobro, da se ženske ne dotika. Ker pa obstaja nevarnost nečistovanja, naj ima vsak svojo ženo in vsaka naj ima svojega moža.5 Pravtakoargument,daježenskamoškemupotrebnasamokotpomočprirazmnoževanju,vprvihletihkrščanstvanistalvospredju.In spet, poročiti se samo zaradi ustvarjanja potomstva, da naše ime ne bo izginilo in da bomo imeli nekoga, ki bo skrbel za nas na stara leta oziroma da bo nekdo prevzel naše premoženje, je višek neumnosti.6 Celosamomorsejimjezdelboljšiodporoke.TakojeJuvenalzapi-sal:Nedvomno moraš biti duševno moten. Postumus, ali se nameravaš poročiti? Povej mi, kakšna besnost, katera kača te je napeljala v to norost? Kako moraš biti v njeni oblasti, ko pa so vrvi tako poceni in tako številne, ko so okna tako na široko odprta in povsem dovolj

  3 Sv.Pavel,1Kor7,25–26,Sveto pismo,str.1711.4 Sv.Pavel,1Kor7,9,Sveto pismo,str.1711.5 Sv.Pavel,1Kor7,1–2,Sveto pismo,str.1711.6 Sv.Hieronim,AgainstJovinian,18:Then again, to marry for the sake of having

  children, so that our name may not perish, or that we may have support in old age and leave our property without dispute, is the height of stupidity […].Prevedenoinnavedenopo:Woman Defamed and Woman Defended,str.72.

  Mojca Kovačič

 • 11

  visoka, da skočiš z njih, ko je Emilijanov most praktično na tvojem dvorišču?7Cerkveniočetjeso togosledili temnačelominsomladedeviceinvdovenavsomočodvračaliodporoke.Vskloputegapasosevedabranilitudicelibatmoških,sajstaponjihovemmnenjudru-žinainženamoškegaleoviraliprinjegovipotikdosežkuduhovnegainduševnegavrhunca.Sv.Hieronim(ok.342–420)jemenil,dasejevsakpametenmoškiizogibalporoki,sajsenimogelzbratipripisa-njuknjiginobenemšeskrbetizaženo.Ženesoponjegovemmnenjuzahtevalevsemogočeugodnosti,dragocene obleke, zlato, dragulje, drage predmete, služkinje, vse mogoče pohištvo in pozlačene kočije.8 Hrepenelesoponeprestanipozornostiinvsakamoževaodločitevjihjeužalila.Nemogočejebilozagotovitinjihovozvestobo,sajsolepeženskeprivabljalecelkup ljubimcev,medtemkoso jihgrdenepre-stanoiskale.Poročitisejebilotudiizjemnotvegano,sajmoškinikolini vedel, kakšno ženobodobil.Vsekupljene živali so bile namrečnajprej preizkušene in nato kupljene: žena pa je edina stvar, ki se je prej ne pokaže, saj obstaja velik strah, da ne bo ugajala.9 Moškim, ki sosiželelinekoga,dabiskrbelzanjemedboleznijo,jesvetoval,najsinamestoženerajepriskrbijoslužabnikaaliprijatelja.Pametenmoškivmislihtakoalitakonibilnikolisam.Gledeotrokjimjepisecpoložilnasrce,danebodoprinesliničdrugegakotgolorazočaranje.10

  Cerkevsejesčasomazačelavseboljzavedatislabostičlovekove-gamesenegapoželenjainjeporokov8.stoletjuspremenilavzakra-ment.Takosobilizdajodnosimedmoškiminženskoznotrajzakona(vprimerjavizvsemidrugimiodnosizunajtegaokvira)povzdignje-niodgrehaksvetosti.Gledenato,dajezakonpostalzakrament,jeCerkevpostopomaoblikovalatudiprimerneporočnenorme,zakoneinobičaje.Nekjeod11.stoletjanaprejsosevsavprašanja,kisosedotikalaporočnihzadev,obravnavalanacerkvenihsodiščih.Klerikiso izoblikovalipozitivnoteorijooporoki,katereedininamenjebil

  7 Juvenal,SatireVI,Samomorprotiporoki:28–32:Surely you used to be sane. Postu-mus, are you taking a wife? Tell me what Fury, what snakes, have driven you on to this madness? Can you be under her thumb, while ropes are so cheap and so many. When there are windows wide open and high enough to jump down from. While the Aemilian bridge is practically in your back yard?Prevedenoinnavedenopo:Woman Defamed and Woman Defended,str.25in26.

  8 Sv. Hieronim, Against Jovinian, 12: […] costly dresses, gold jewels, expensive items, maidservants, all kinds of furniture, litters and gilded coaches […].Prevede-noinnavedenopo:Woman Defamed and Woman Defended,str.70.

  9 Sv.Hieronim,AgainstJovinian,13:[…]are first tried and then bought: a wife is the only thing that is not shown before she is married, for fear she may not give satisfac-tion.Prevedenoinnavedenopo:Woman Defamed and Woman Defended,str.71.

  10 Woman Defamed and Woman Defended,str.11.

  Veronika Deseniška – nesrečne ljubezni in prepovedane poroke …

 • 12

  rojevanjeotrok.VvelikooporosojimbilištevilniodlomkiizNovezaveze,kisojihzačelinavajativtanamen.11

  Zakonskazvezajekljubtemuševednopomeniladrugorazredninačinživljenja,apomnenjuteologovsejebiloletakomogočeizo-gnitigrešnimdejanjem.Devištvoinaskezastašenaprejpredstavljalanajvišjikrščanskiideal.12

  Ustvarjenjepotomstvainpartnerstvamedmožeminženojepo-stalatakoedinapozitivnanalogazakonskegaživljenja.Atovarištvomedzakoncemasosi teologipredstavljali tako,dajemožgospodarsvoježene.Zatekalisosekbesedamsv.Pavla:Žene naj bodo podre-jene svojim možem kakor Gospodu, mož je namreč glava ženi, kakor je Kristus glava Cerkvi: on, odrešenik telesa. In kakor je Cerkev po-drejena Kristusu, tako naj bodo v vsem žene možem. Možje, ljubite svoje žene, kakor je Kristus vzljubil Cerkev […]13Kotvidimo,sotukajpotegnilivzporednicemedodnosommožainženetermedodnosomKristusainCerkve.Topajepomenilo,dasoimelizakonskozvezozanerazdružljivo,kotjebilatistamedKristusominnjegovimiovčica-mi.

  Obstajali so tudi takšni pisci, ki so si ljubezen in partnerstvopredstavljalimalodrugače.Tako jenaprimerPeterLombardv12.stoletjurazlagal,zakajjebilaženskaustvarjenaizAdamovegarebrainneizkateregadrugegadelanjegovegatelesa.Čebiženskanastalaiznjegoveglave,bitopomenilo,damulahkovlada.ČebinastalaizAdamovenoge,bitopomenilo,damumoraslužiti.Dejstvo,daninitimoževagospodaricanitinjegovasužnja,silahkorazlagamostem,dajenastalaizAdamovegarebra.Zatojijemoralmožpustitiprostorobsebiinjemoralimetisvojoženozaenakovrednopartnerico.Odnos

  11 Shahar,The Fourth Estate,str.65in66.12 TakostanaprimercesarHenrikII.innjegovaženaKunigundapredstavljalaidealenzakonskiincesarskipar,sajstaostalabrezotrok.KmalupoHenrikovismrti(um.1024) socesarja sprejeliv liturgijo innjegov lik je zaživelvveliko legendah.Vospredjesopostavljalipravdejstvo,dajeostalbrezotrok,karsorazlagalikotjuna-škokrepost.NjegovaženaKunigunda(um.1033)jebilapomembnavladarica,kijeleta1017ustanovilasamostanKaufungen,vkateregajepomoževismrtivstopilatudisama.Dejstvo,danirodilanobenegaotroka,jebilovzrokzanastanekvelikolegend,kigovorijooJožefovemzakonuHenrikainKunigunde,obožjisodbi,kisejijemoralapodvreči.DabiKunigundadokazalasvojonedolžnost,jenamrečmora-laitičezžarečelemeže.Stem,dajepritemostalanepoškodovana,jedokazala,dajenedolžna.Preizkušnjazlemežissvojimsporočilomozvestobi,kreposti,dvomu,obrekovanjuinnasiljujepospeševalaKunigundinočeščenje.Kunigundajebilaka-noniziranaleta1200.Cerkevjetorejzelopovzdigovalanjunzakon,kardokazuje,dajebiloostatibrezotrok,kadarjebilavzdržnostprostovoljnainobojestranska,velikideal.Zakoncastaserajeodločila,dabostaživelasamozaBoga.Till,Hema Krška,str.26in27.

  13 Sv.Pavel,Ef5,22–25,Sveto pismo,str.1748.

  Mojca Kovačič

 • 13

  medzakoncemajemoraltemeljitinaljubezni.PodobnegamnenjajebiltudiHumbertdeRomans,kiješelšedlje,sajjetrdil,daježenamoževatovarišicainpomočnica,karsevidiiztega,dajebilaustvar-jenaiznjegovegarebra,intovsamemRajuinneizprstikakorAdam.CeloTomažAkvinskijeopisalzakonskozvezokotunijodvehsrc,kisenemoretarazdvojiti.Ponjegovemmnenjujebilazvezamedmožeminženonajvečjeprijateljstvo.Ingledenato,daprijateljstvonemorepreživetibrezdoločenestopnjeenakovrednosti,jetrdil,damorabitizakonmonogamen,kajtiznanojebilo,dasoženskevmnogomoštvunavadnosužnje.PodvplivomAristotelajezagovarjalporokokotne-kajpovsemnaravnega.14Anegledena to jebilaženskavnjegovihočehševednolesredstvo,spomočjokateregajemoškiprišeldootro-ka.Žensko je bilo potrebno ustvariti povsem zaradi razlogov, ki jih navaja Sveto pismo, in sicer kot pomoč možu; vendar ne kot pomoč pri katerem koli delu, kot so nekateri trdili, zakaj kadar gre za nava-dno delo, običajno moškemu pomaga neki drug moški in ne ženska; temveč zgolj kot pomoč pri razmnoževanju.15

  Vendarnihče izmedpiscevnizagovarjal stališča,da jebilna-menspolnihodnosovvzakonskizveziužitekindajeimelaljubezenmedmožeminženo,okaterisopisali,karkoliopravitisspolnostjo.GlobokgnusCerkvedospolnostijepoudarilžeOdonizClunyjaziz-javo,dajeCerkevvidelavspolnostienegaizmednačinov,skaterimsijehudičskušalzagotovitiprevladonadčloveštvom.16Spolnostjebilotrebarazumetikotnujozaspočetjeotrokinšezdalečnekotpredaja-njespolnimužitkom,katerihsejebilotrebabatiinsejimizogibati.JohnBromyard,angleškidominikanec,jeporokooznačilkotdosmr-tno brzdanje strasti,kijebiloobčasnoprekinjenozresnimiposkusizanositve.17Tograjanjespolnihodnosovzaradiužitkovjebiloskladnotakozmišljenjem,dajebilavzdržnostžesamaposebivelikavredno-ta,kot tudiskrščanskimodporomdospolnemoralesočasne laičnedružbe.18Gledenatosocerkvenipisci,žeodAvguštinanaprej,spolnosloodmerjalikotstrupvlekarnah,kijebilvzelomajhnihodmerkihlahkocelozdravilen.19Sv.Avguštin(354–430),kijeimelizrednomo-

  14 Shahar,The Fourth Estate,str.67in68.15 TomažAkvinski,SummaTheologica13, vprašanje92, člen1: It was absolutely

  necessary to make woman, for the reason Scripture mentions, as a help for man; not indeed to help him in any other work, as some have maintained, because where most work is concerned man can get help more conveniently from another man than from a woman; but to help him in the work of procreation.Prevedenoinnavedenopo:A History of WomenII,str.284

  16 Duby,Medieval Marriage,str.16.17 Brundage, Law, Sex, and Christian Society,str.503.18 Shahar,The Fourth Estate,str.68.19 Kozinc,Ženskeizvatikanskezakladnice,str.84.

  Veronika Deseniška – nesrečne ljubezni in prepovedane poroke …

 • 14

  čanvplivnasrednjeveškekrščanske filozofe, jezagovarjal stališče,daspolniodnosi,kinisovodilikzanositvioziromasenisoizvajalis tem namenom, niso bili nič drugega kot pohota, ki je izvirala izizvirnegagreha.Kottakipasobilikristjanomprepovedani.Gratian,ki ježivelnekjev12.stoletju, jezapisal,da lahkocelomoža,ki jeprevečzagretljubimecsvoježene,označimozaprešuštnika.Tolmačnjegovegapisanja,Huguccio,paješelšedlje,sajjebilponjegovemmnenjuvsakužitekmedspolnimiodnosi,čepravnamenjenrazmno-ževanju,greh.20

  Vluči tegamišljenjaso teologi inkanonikizavračali tudivsa-kršnouporabokontracepcijemedspolnimiodnosiznotrajzakonskezveze,vsakršennačinspolnihodnosov,kinebipovzročilzanositveinenakotudivsakršennenaravenspolniodnos.Nedvomnojevsre-dnjemvekuženskaveljalazatisto,kijehrepenelapospolnihnasla-dah.Kajtiženska,večnazapeljivkasvetnikovinasketov,nimoškegazavajalavskušnjavolestem,damujehotelavladatiingavodilakpolomu,temvečgajeizkoriščalatudivtemsmislu,dajezadovoljilasvojespolneželje.

  Kaj so o poroki menili laiki?

  Tudiizlaičneliteraturejerazvidno,dajezakonskazvezazaseda-laizjemnopomembnoinosrednjovlogovposameznikovemživljenjuin družbi.Vendar so lemaloštevilna dela opisovala poroko kot virsrečeinjopovezovalazljubeznijo.Zeloredkesonamrečtistezgodbe,kiimajosrečenkonecinkjerstamožinženaživelasrečnodokoncasvojihdni.Prejnasprotno.

  Zagotovosobilizakonskipari,kotstabilaChristinedePizaninnjenmož,boljredki.Tako je bilo tudi v tvojem zakonu, saj ti je mož v celoti ustrezal, da boljšega ne bi mogla zahtevati; nihče se, po tvojem mnenju, ne bi mogel z njim kosati v dobroti, milini, zvestobi in nežni ljubezni.21Izopisovnjunegaodnosalahkorazberemo,dajetazvezatemeljilananaklonjenosti,pozornosti inmedsebojnemspoštovanju.VnekemodlomkunasjeChristinedePizanseznanilazmoževone-žnostjo,kijijojeizkazalnanjunoporočnonoč,kojebilastarašelepetnajst let,medtemko jebil onpri svojih štiriindvajsetih žemladmož.Natonočsejišenihotelpribližati,sajjehotel,dasejenanje-govonavzočnostsprvaprivadila.Šelečeznekajdnijojehrepenečepoljubilinjiobljubil,dagajeBogustvarilsamozato,dajedoberdo

  20 Shahar,The Fourth Estate,str.69.21 Pizan,Knjiga o mestu dam,str.158.

  Mojca Kovačič

 • 15

  nje. Skozi leta njunega zakona sta se ljubezen in naklonjenostmednjimastopnjevaladotestopnje,kostaželelapostatienoinsibitibliže,kotstasibratinsestra,insicertakovdobremkotslabem.VeniizmedsvojihbaladnamChristinedePizanznovaopišeljubezeninzvestobosvojegamoža.Nikolijinilagal.Vednojojevvsempodpiral,panajjezabavalaprijatelja,pela,plesalaalisesmejala.22

  Velikopogostejepasolaikipodobnokotklerikioporokipisalinegativno,pričemerjebilaglavnatarčasevedaženska.Temusenegrečuditi,sajjenanjihovopisanjenajvečkratvplivalapravcerkvenaliteratura.Nekatereodidej,kotjebilanaprimertista,dajezafilozofabolje,čeostanesamski,soseneprestanorazvijalemedsrednjeveški-miavtorji.PomnenjuGiovannijaBoccaccia je tudiDantejevaženamotilafilozofovorazmišljanje.Petrarkapajevpismu,kigajenapisalvtolažbosvojemuprijatelju,kijeravnokarizgubilženo,naštevalvsenadloge,kisospremljalezakonskozvezoinkaterihsejezdajkončnorešil.23TudiGeoffreyChaucerjevsvojemdeluThe Wife of Bath, ki sicerpoveličujeporoko,povzelštevilnecerkveneteze,kotsotisteoizvrstnivrlinidevištva,vzdržnostiinglavnemnamenuvsakegazako-na–rojevanjuotrok.24

  PrimerAbelarda(1079–1142)inHeloize(1101–1164)seoddrugihrazlikujepotem,davnjunihpismihnimogočezasleditiponiževanjažensk,pačepravjepolnonegativnihpogledovnaporoko.

  Karnekajpesmi25indrugihzgodbjeopisovalotegobe,kijihjezakonskistanpovzročilmoškemu.Zelorazširjenesobilezgodbe(t.i.fabliaux)shumorističnovsebino,katerimjebillahko,nepanujno,dodanšemoralninauk.Pogostosojihvsvojepridigevključevalitudipridigarji.26 Tukaj ni šlo več za odvračanje ljudi od poroke, temvečbolj zaorisovanjenegativne slikezakonskezveze,kar jevnajvečjimeripomeniloprikazovanjenegativnepodobeženske.Vnjihjebilaženskazvijačnostsamaposebiumevna,zakonskoživljenjepavelikomučenjezamoškega.Vsak, ki se torej želi žrtvovati na oltarju poro-ke, bo moral veliko prenesti. Neštetokrat, podnevi in ponoči, bo trpel

  22 Shahar,The Fourth Estate,str.73.23 Shahar,The Fourth Estate,str.73.24 Glej:GeoffreyChaucer,The Wife of Bath,po:Woman Defamed and Woman Defen-

  ded,str.198–222.25 EnatakihjetudipesemAgainstmarrying(Deconiugenonducenda),napisanamedletoma1222in1250,kijemoralabitiprecejrazširjena,sajsejeohranilavpetinpet-desetihrokopisih.Glej:Woman Defamed and Woman Defended,str.125–129.

  26 Odlomkinekaterihodnjih(Thebookofwilesofwomen–Ellibrodelosenganoselosasayamientosdelasmugeres–izleta1253;GautierleLeu,Thewidow–Laveuve–iz13.stoletja;JacquesdeVitry,Pridiga66,v:Sermonsforall–Sermonesvulgares–nekjemed1170in1240)soobjavljeniv:Woman Defamed and Woman Defended,str.130–147.

  Veronika Deseniška – nesrečne ljubezni in prepovedane poroke …

 • 16

  brez odmora in bo neusmiljeno mučen. Zares verjamem, da je ta muka veliko hujša od pekla, z vsemi verigami, ognjem in orožjem.27 Moški se jeujelvpast,sajjemoralskrbetizaotrokeingospodinjstvo,čepravje bilo to samo žensko opravilo.Na splošno rečeno, je bila ženskavlogavvsakemzakonunamenjenaletemu,dajeizskupnegaživljenjanaredilapravipekel.28 Ti si zlobna vlačuga in prav nič ti ne zaupam. Zli duhovi so me prisilili k poroki. Ah! Ko bi vsaj verjel Teofratu, saj se potem ne bi nikoli poročil. On pravi in svoje trditve ponovno potrdi v knjigi Aureolus (ki bi bila zelo primerna kot učbenik v šoli), da se noben pameten moški ne poroči, pa naj bo žena lepa ali grda, bogata ali revna, saj je zakonsko življenje zelo neprijetno, polno trpljenja in problemov, prepirov in pretepov, ki so seveda posledica ponosa be-daste ženske.29

  Vtehsatirahjebilaporočenaženskanavadnoprikazanakotgo-spodovalna,namenomaneposlušnasvojemumožu,prepirljiva,uka-zovalna,zainteresiranazadrugemoške,raztresena,ljubosumna,lena,zanemarljivadosvojegadomainpopustljivadoslužabnikov,kisoza-radinjepostalinemarni.Ženska ura me resnično spravlja ob živce, saj se njen prepirljivi hrup ne ustavi niti za trenutek. Jezik prepirljive žene se nikoli ne naveliča vmešavati v pogovore. Preglasi celo cerkve-ne zvonove. Godrnjava ženska se sploh ne obremenjuje, ali so njene besede pametne ali neumne, samo da se njen glas sliši.30Pripisovalisojitudilahkomiselnost,muhavost,sleparstvoinhinavščino.Znalajezaigratinedolžnožrtev,dajeodsvojegamožalahkodobila,karjehotela.Kakorkoliže,vednojebilazmagovalkainvednojeonavlekla

  27 Jehan leFèvre,TheLamentationsofMatheolus,TheDominatingClock: […]So anyone who wishes to immolate himself on the altar of marriage will have a lot to put up with. Fifteen times, both day and night, he will suffer without respite and he will be sorely tormented. Indeed, I believe that this fortune is worse than the torments of hell, with its chains, fire, and iron.Prevedenoinnavedenopo:Woman Defamed and Woman Defended,str.178.

  28 Shahar,The Fourth Estate,str.77.29 Jean deMeun, Le roman de la rose, The JealousHusband: […]You are wicked

  harlot, and I can have no confidence in you. The devils made me marry. Ah! If I had believed Theophrastus, I would never have married a wife. He considers no man wise who takes a wife in marriage, whether she is beautiful or ugly, poor or rich, for he says, and affirms it as true in his noble book, Aureolus (a good one to study in school), that married life is very disagreeable, full of toil and trouble, of quarrels anf fights that result from the pride of foolish women.Prevedenoinnavedenopo:Woman Defamed and Woman Defended,str.150.

  30 JehanleFèvre,TheLamentationsofMatheolus,TheDominatingClock:This fe-male clock is really driving me mad, for her quarrelsome din doesn’t stop for a moment. The tongue of a quarrelsome wife never tires of chiming in. She even dro-wns out the sound of the church bell. A nagging wife couldn’t care less whether her words are wise or foolish, provided that the sound of her own voice can be heard.Prevedenoinnavedenopo:Woman Defamed and Woman Defended,str.178.

  Mojca Kovačič

 • 17

  svojegamožazanos.Odčasadočasapasejevtehzgodbahpojavilakakšnažena,kijesčasomalesprejelamoževoavtoriteto.31

  Spolnostisolaikivprimerjaviscerkvenoliteraturopripisovalidokajpomembnofunkcijoinjopredstavljalikotvirzabave.In povej mi tudi, s kakšnim namenom so bili ustvarjeni spolni organi, se je spraševalGeoffreyChaucer.Seveda zaradi naravnih potreb, a prav tako tudi za užitek pri razmnoževanju. Zakaj pa bi v knjigah pisalo, da morajo moški opraviti dolžnosti, ki jih imajo do svojih žena? In s čim drugim bi lahko te dolžnosti opravili, če ne s svojim majhnim instrumentom?32Pravtakonimogočevposvetniliteraturinajtinobe-neganamigaotem,dabibiledininamenspolnegaodnosazanositev.Tukajse jevelikopogostejegovoriloospolnemnagonuinspolnemužitku,kisogapriznavalitakomoškimkotženskam.33

  Zakoni, ki so urejali poroko in zakonsko zvezo

  Kljubdejstvu,dajevmiselnostisrednjeveškegačlovekazakon-skazvezaveljalazamanjvrednokotkakadrugazvezaznotrajdru-žine, ne gre dvomiti, da je bila izredno pomembnapri oblikovanjudružinskihodnosov.Zakonskiparjebiltemeljinzačetekdružineinrodu.34

  Pomembnosttezvezenamdokazujejotudizelonatančnoizdela-nizakoni,nakaterihjetemeljilainstitucijaporoke.Vsrednjemvekujeporočnavprašanjavnajvečjimeriurejalokanonskopravo,medtemkosobilipremoženjskiodnosimedmožeminženourejeninapod-lagipogodbe(pactum conjugale),kista jomedsebojpodpisalidveplemiškidružini.Napodlagitepogodbejeenadružinaoddala,drugapaprejelanekožensko.Poročnapogodbajebilabistvenegapomena

  31 Shahar,The Fourth Estate,str.77.32 GeoffreyChaucer,The Canterbury Tales,ThewifeofBath’sPrologue:And tell me

  also, what was the intention / In creating organs of generations […]That’s to say, for necessary function / As much as for enjoyment in procreation […] Why else is it set down in books, that men / Are bound to pay their wives what’s due to them? / And with whatever else would he make payment / If he didn’t use his little instrument? Prevedenoinnavedenopo:Woman Defamed and Woman Defended,str.202.

  33 Shahar,The Fourth Estate,str.78.34 Srednjeveškopravojerazlikovalomedrodbino,kijepredstavljalaskupnostosebvrodu,inmeddružino,kijebilaskupnosttistihoseb,kisoživelivskupnemgospo-dinjstvu.Rodbinavširšemsmislusobilivsisorodniki,negledenato,alisoživeliingospodariliskupajaline.Rodbinovožjemsmislupasotvorililetistisorodni-ki,kisoživeliingospodariliskupaj.Družinososestavljaličlanirodbinevožjemsmisluindrugeosebe,kinisobilisorodniki,temvečsobilivključenikotdelovnasila.Takosobilidružinskičlanitudihlapciindekle.Vilfan,Pravna zgodovina,str.248–250.

  Veronika Deseniška – nesrečne ljubezni in prepovedane poroke …

 • 18

  zaprihodnostobehdružin.Gledena to,da jebilaodločitevprevečpomembna,dabijosklenilaprihodnjamožinženasama,sozanjona-vadnoposkrbelitisti,kisobilizadružinotudiodgovorni.35Tovlogojenajvečkratprevzeločealiskrbnikženinaoziromaneveste.

  Cerkevježezgodajzačelarazličneposkuse,dabigledezakonskezvezeuveljavilanekateratemeljnanačelacerkvenedoktrine,vendarjeresničnoživljenjepovsodpoEvropišedolgoubiralosvojapota.36

  AvendarlejeCerkevprebivalstvu,kijeprejrazmišljaloindelalopovsemdrugače,postopoma leuspelavsiliti svojpoglednaporokokotzakramentinmonogamno,nerazdružljivozvezo.Torejod13.sto-letjanaprej(1215–4.lateranskikoncil)lahkonedvomnogovorimoopovsodsprejetemkrščanskemmodeluporoke.37

  Prioblikovanju tegamodelasocerkvenizakonodajalciprevze-litudinekatereelementerimskegaprava,medkaterimijebilnajpo-membnejši consensus (medsebojnaprivolitevprihodnjihzakoncev),38 kijebilnujnopotrebenzasklenitevzakona.Pravilo,dasejezakonskazvezasklenilasprivolitvijo,sejeizoblikovalokonec12.stoletjapodmočnim vplivom Petra Lombarda. Po germanskem pravu jemoralvporokoprivoliti skrbnikdekleta.To jebil lahkooče,brat ali kakdrugmoškisorodnik,odvisnopodčigavimvarstvomježenskažive-la.Cerkvenadoktrinapajeizoblikovalanačelo,kjerjeveljalasamoprivolitevprihodnjihzakoncevinnedogovormeddvemadružinama.Potemjebilaporokaveljavnatudi,česejezgodilaprotivoljistaršev,čepravjebilonjihovostrinjanjessklenitvijozakonskezvezepriporo-čljivo.Družinasejelahkošekakotrudila,dabiločilamladipar,kisejeporočilbreznjihovevednosti.Pocerkvenempravuporokenamrečni bilo večmogoče razveljaviti.Cerkev je torej izoblikovalamodelporoke,kijeomogočalposameznikom,dasodelovaliprotizahtevaminželjamsvojedružineoziromafevdalnegagospoda.39Tudiizrazma-trimonium contrahere (skleniti zakon), ki ga navajajo srednjeveškistatuti, namkažena to,da jebilaporokapriznanakot sporazumnidogovormedmožem in ženo, pri čemer je imel duhovnik le vlogo

  35 Duby,Medieval Marriage,str.3.36 Oporočnihobičajihvzgodnjemsrednjemvekugl.:Vilfan,Zakonskazveza;Vil-fan,Obnekaterihstarihženitnihobičajih;Vilfan,Zgodovinska pravotvornost,str.389–449.

  37 A History of WomenII,str.272.38 Prihodnjazakoncaoziromanjunistaršisosicermoraliprivolitivporoko,ataspo-razummeddvemadružinamajebilvrimskempravuzeloneformalen.Bistvenjebilnamenporočitise,sajjebilozakonskoživljenjevelikoboljmoralnokotpakon-kubinat. Poroka je predstavljala le določenodružbeno formalnost, ki je ločevalazakonskistanoddrugihodnosov.Brooke,The Medieval Idea of Marriage,str.39in40.

  39 Shahar,The Fourth Estate,str.82in83.

  Mojca Kovačič

 • 19

  priče.40 Formalno gledano je bila sklenitev poroke povsem v rokahmladegapara.Vendarjepovsemdrugovprašanje,alijetopomenilo,dasolahkomladiljudjeodzdajnaprejsamiodločaliosvojihpriho-dnjihpartnerjih,dasobilamladoletnadekletazdajvključenaalicelosamostojnavtežkemprocesuiskanjaprimernegamožainsoodločala,alisebodosplohporočila,inalijetakonsenzpomenil,dasobileženespoštovanekot enakopravnepartnerice svojihmožvvsehzadevah.Zgotovostjolahkorečem,dane,sajsejeteorijapovsemrazlikovalaodprakse.Načelokonsenza je takopovsejverjetnostiostalo samov besedah, ki sta jih ženin in nevesta izmenjala pred duhovnikom,dejanskopajeodločitevosklepanjuzakonskezvezeostalašenaprejpredvsemvrokahstaršev.41

  Kleriki sovborbi proti poganskimobičajemzačeli uvajati kr-ščanskiobredporoke.Zahtevaliso,dasezakonisklepajojavnoinvprisotnostiduhovnika,sčimersohotelipreprečitit.i.skrivneporoke.Le-tesožezelodolgopredstavljalevelikproblem.Vdrugipolovici12.stoletjasojimzačelivseglasnejenasprotovatiiniskatirešitev.Gledetegajezačelduhovnikzdajjavnooznanjevatinačrtovanoporoko,intodovoljčasavnaprej,dajelahkovsakdo,kijetejporokinasproto-val,svojevzrokepravočasnotudinavedel.Oklicisopostaliobvezniskanonomštevilka51Lateranskegakoncila.Branjeoklicevinjavnicerkveniobredstabilapogojzapravoindovoljenoporoko.Vsedrugezveze,kisobilesklenjenenadrugnačin,sobiletajne,nedovoljeneinnepriznane.Celotenobredporoke jepotekal ponatančnihpravilih.Potemkostaobedružiniuredilifinančnavprašanja,jesledilazaroka.Tajepomenilaobljuboporočitise(per verba de futuro–Vzel te bom za ženo),kistajoprihodnjazakoncaponavadiizreklapredpričami.Nato je sledilo branje oklicevv župni cerkvi.Čenihče ni vzdignilglasuprotiporoki,staženininnevestaformalnosklenilazakon,takodastapredcerkvenimivrati(coram facie ecclesie)obaprivolilavsku-pnoživljenje(per verba de presenti–Vzamem te za ženo).Tojebiltrenutek,ko stadrugdrugemupodelilazakrament.Ceremonija,prikateristabilisevedaprisotnipriči,jevključevalatudiobdaritevneve-ste(doto),njenopredajoodočetakmožu,natančnodoločenebesedeinizmenjavoprstanov.Šelenatostazakoncavstopilavcerkev,kjerjesledilaporočnamaša.42

  TakšnapolitikaCerkvejepovzročilasakralizacijoporoke.Kon-cili so določili še natančnejša pravila zakonskega življenja in takoje bila prokreacija razglašena za glavno nalogo zakona. Ločitev je

  40 JanekovićRömer,Rod i grad,str.60.41 A History of WomenII,str.273;Vilfan,Pravna zgodovina,str.254.42 Sheehan,Marriage, Family, and Law,str.45–48.

  Veronika Deseniška – nesrečne ljubezni in prepovedane poroke …

 • 20

  bila prepovedana, razen v primerih, če je to dovolilo cerkveno so-dišče (prešuštvo, impotenca, neplodnost, težka bolezen ali zločin).Kanonskopravojedopuščalotudit.i.ločitevodmizeinpostelje.Vtemprimerumožuinženinibilotrebaživetiskupaj,anjunzakonnibilrazveljavljen.Pravtakojebilprepovedantudikonkubinat.Načelomonogamijejebilozelostrogo.Do13.stoletja,kojeTomažAkvinskizapisal,dajeponovnaporokavdovcaoziromavdovedovoljenaindajipripadanaslovzakramenta, jebila taponovnaporoka ravno takobigamija,kotčejeimelnekdodveženi.Dotakratsejebiloprepove-danoporočiticelossorodnikomumrlegazakonca(naprimerzbratompokojnegamoža).Enakopajeveljalotudizavseduhovnesorodnike(krstneindrugebotre).AkljubdoločbiTomažaAkvinskegaCerkevtudipoznejenibilapretiranonavdušenanadsklenitvijodrugega,šeposebejpane tretjegaali četrtegazakona.Lateranskikoncil je leta1215omilil tudiovirosorodstvazasklenitevzakona,saj je taovirazelovplivalanaživljenjelaičnegaprebivalstva.Najprejjetaprepovedveljaladosedmegakolena,odkoncilapadočetrtega.43

  Cerkvenizakonvmnogočemniustrezallaičnidružbi,nesamozaradisvojestrogosti,temvečtudizaradipovsemrazličnihciljevinrazumevanj.Zalaičnoprebivalstvosoimeledružinskeinrodbinskevezipredvsemgospodarskiinpolitičninamen.Zatosoimelizakonindružinozaizključnoposvetnostvarinsoseupiralikanonskimnor-mam,kisoogrožalenjihovdružbenired.Takojebilonaprimerska-kanječezplotmedlaikidovoljeno,doklernibilavpletenadediščina.Pridedovanju jebilonamrečzelopomembno,da je ženaprejela leenoseme,sevedamoževo,sajbivsaknezakonskiotroklahkonekočzahtevalsvojodediščino.Tojepatudiedenizmedvzrokov,zakajjebilo ženino prešuštvo večji zločin odmoževega. Prav ničmoralnonespornoseposvetnim ljudemnizdeloponovnoporočanjevdov invdovcev,kakornezavrnitevžene.Šeposebejjetoveljalovprimeru,kojedružinaostalabrezmoškegadediča.Ponjihovemprepričanjujebilapovsempretirana tudicerkvenaprepovedporokemedsorodni-ki. Sklenitev zakonske zvezemed daljnimi sorodniki se je namrečvelikokratizkazalakotidealnarešitevpriponovnemzdruženjuraz-kropljeneposesti.Sevedaporokaznotrajnajožjegakrogasorodnikovniprišlavpoštev,asorodstvenevezi,kisobilezunajtretjegakolena,nisovečpredstavljaleovire.44

  Potemnipopolnomaniččudno,dasoseševednoohranilet.i.

  43 JanekovićRömer,Rod i grad,str.55–60;Ennen,Frauen im Mittelalter,str.97in98;Shahar,TheHistoryofWomen,str.12in13;Shahar,The Fourth Estate,str.81in82;Uitz,Die Frau in der Mittelalterlichen Stadt,str.106; A History of Private Life, str.124–136.

  44 Duby,Medieval Marriage,str.7in8.

  Mojca Kovačič

 • 21

  tajne(necerkvene)poroke,kisosesklepalebrezprisotnostiduhovni-kovinpovsejverjetnostitudibrezprivolitvestaršev.Tudivohranitvitajnihporoksekažepočasnouveljavljanjecerkvenedoktrine.ŠezelodolgososenamrečmedljudstvompojavljalitakšninačinisklepanjaporokinčepravjihjeCerkevzačelapreganjatikotgreh,jimnimoglaodrečiveljavnosti.Šelevprvipolovici17.stoletjajenedvomnoobve-ljalasplošnaobveznostcerkvenihinneveljavnostdrugihzakonov.45

  Kljubvelikemunasprotjumed laičnim in cerkvenimpojmova-njemporoke46sosevvsakdanjemživljenjunašlekompromisnereši-tve.Cerkevjevvelikimeriublažilasvojaprvotnastališča(odstopiliso od načela svobodnega sporazumamed prihodnjima zakoncema,zanemarilienakostvsehdružbenihslojevvtemvprašanju,vposame-znihprimerihsodovolililočitev).Laikipasopočasizačelisprejematiobredcerkveneporokeinpravilazakonskegaživljenja.Dosplošnegasprejetjakanonskegaporočnegapravajepretekloševelikostoletij,sajjebil edinstveniobreduveden šelepoTridentinskemkoncilu1563.leta.47

  Usodni poroki v rodbini Celjanov

  Kotžerečeno,jebilaporokabrezdovoljenjastarševpokanon-skempravupovsemlegitimnainveljavna.Od12.stoletjanaprejsoseteologizavzemali,dastarševski»da«oziroma»ne«nibilvečključ-negapomenazasklenitevzakonskezveze.Kdorsejetajnoporočil,jesicerresgrešil,ascerkvenegastališčatoniimelonobenegavplivanaveljavnostnjegoveporoke.Cerkevsejezavzemalalezato,dasejezgodilapredduhovnikominnamestu,kijebilozaporokoprimerno.Torej,čese jezgodilana takšennačin, jebilapocerkvenempravupovsemlegitimna,stempasevedatudinerazrešljiva.Akljubtemujeizlistininstatutarnegapravarazvidno,dasejeposvetnaoblasttemuupirala,sajsobileodstarševnedovoljeneporokestrogoprepovedane.Spravnegastališčasobiletajneporokezelokompliciranazadeva,sajsossaboprineslemnogakočljivavprašanja.S temvzvezi je trebaomeniti problem legitimnosti otrok,ki so se rodili iz takšne zveze,vprašanjededovanjainkajpadatudinepomirljivedružinskeprepire.Takososeposvetnioblastnikinavsepretegetrudili,dabisprepoved-

  45 Vilfan, Pravna zgodovina,str.252in253.46 Tezo,dastaobstajalakardvamodelaporoke,cerkveniinposvetni,jevsvojiknjigirazvilDuby,Medieval Marriage.

  47 JanekovićRömer,Rod i grad,str.60.

  Veronika Deseniška – nesrečne ljubezni in prepovedane poroke …

 • 22

  miinraznoraznimiukrepipreprečilite,takozelopogoste,tajneinodstarševnedovoljeneporoke.

  OgrskikraljKoloman jih jepred sodiščemobravnavalkotvsedrugeprepovedanespolnezdružitve.SiciljskikraljRogerII.ježen-skaminotrokomiztajnihporokodvzelvsezakonskepravice,kastilj-skikraljAlfonzModripajeleta1260prepovedalskrivneporokeinzanjihdoločildenarnointelesnokazen.48

  Protinjimsosepravtakoborilanašasrednjeveškamesta.Gledenato,dasobilesrednjeveškeporokepredvsempolitične

  narave,jepovsemrazumljivo,dasostaršihoteliimetipopolnnadzornadizbirootrokovegaporočnegapartnerja.Velikokrat jebilausodacelotne plemiške rodbine odvisna od ene same poroke.A po drugistranijeravnozaradiprisilnihporokprihajalodotega,dastasedvazaljubljencaporočilanasameminbrezvednostisvojihstaršev,karpasejenavadnokončalozeložalostno.Srednjivekjenabitsštevilnimiromantičnimizgodbami,odkaterihsoenebolj,drugepaspetmanjresnične.BrezdvomavsakdoodnaspoznanesrečnousodoRomeainJulijealiTristanainIzolde.Papustimoobstranivprašanje,alisote osebe v preteklosti tudi dejansko živele. Že samo zapis njihovihživljenj jenekevrstedokaz,da so sev srednjemvekupravgotovovsakodnevnosrečavalispodobnimiprimeri.

  NanašemozemljuješeposebejznaninodmevenprimerVeronikeDeseniškeinFriderikaII.Celjskega.Njunazgodbajenavdihnilašte-vilnedomačeintujepisce,49kipasivinterpretacijinjuneusodeniso

  48 Schäfer,Agnes Bernauer,str.118.49 PravvčasuVeronikineinFriderikoveljubezenskedramesoumrlitrijesinoviHer-mana II. in s tem se je začel propad celjskedinastije. In ravno zato jeVeronikapostalavslovstvunekakmitološkiključzazgodovinskiprelomvnašihdeželah.Sodi namreč med najpomembnejše zgodovinske motive v slovenski literaturi.Obravnavalisoga:MatijaSchneider,Ulrich Graf Zellsky.Ena igrav trehaktah,1817;JosipinaTurnograjska,Nedolžnost in sila,1851(objavonjenegarokopisaglejv:MiraDelavec,Nedolžnost in sila: življenje in delo Josipine Urbančič-Turnograj-ske (1833–1854),Kranj:Gorenjski glas, 2004); Jože Iskrač,Veronika Deseniška.EpičnapesemvXVspevih,Celovec,1863;JovanAntonTurkuš,Veronika Dese-niška.Žaloigravpetihdejanjih,1867;JosipJurčič,Veronika Deseniška.Tragedijavpetihdejanjih:igrasel.1422do1424,1880;AntonFuntek,ViktorParma,Urh, grof celjski: teharski plemiči.Operavtrehdejanjih,1895;MaricaGregorič-Stepan-čič,Veronika Deseniška,1909/1910;DraganŠanda,Grofov Celjskih Pentalogija, 1934;OtonŽupančič,Veronika Deseniška,1924;AntonNovačan,Herman Celjski.Dramavpetihdejanjih,1928;RajkoVrečar,Ulrik, grof celjski in Teharjani,ok.1930;BratkoKreft,Celjski grofje,1932;DaniloŠvara,Veronika Deseniška.Libre-to,1943;FrančekRudolf,Celjski grof na žrebcu.Dramavtrehdejanjih,1968;isti,Veronika.Veseloigraspetjeminuničevanjemčustev,1974;SandiSitar,Z Desenic Veronika z Desenic,1974;MatjažKmecl, Friderik z Veroniko ali danes grof Celjski in nikdar več. Igra, v:Merjenje dalje in nebeških strani, 2005, str. 263–288.PriHrvatih:DragotinRakovac,Veronika od Desenic ili Lepota u Medvedgradu,1831;

  Mojca Kovačič

 • 23

  bilivednoenakihmisli.Tosezdinekakoopravičljivo,sajtudipisnivirioCeljskihporočajozelorazlično.50Vprimerjavispesnikiinpisa-teljisoleredkizgodovinarjinašlisvojnavdihvVeronikiDeseniški,51 karpajepovsejverjetnostiposledicatega,dajevireotejženskizelotežkonajti.

  OFriderikuinElizabeti

  Veronika Deseniška je v zgodovino Celjskih stopila na začet-kuleta1425,stemkojepostaladrugaženaFriderikaII.Celjskega.Friderik se je na željo svojega očeta sprva (leta 1405)52 poročil zElizabeto,shčerjoŠtefanaFrankopanskegainKatarineCarrarske,kimu je zadoto53 prineslapolovicootokaKrka,mestaTrsat,Bakar z

  DragojkaJarnević,Veronika Desinićeva.Tragedija,pred1851;FranjoŽigrović-Pre-točki,Veronika Desiniška.Drama,1879;JosipEugenTomić,Veronika Desinićka.Tragedija, 1914.PriNemcih: JohannRittervonKalchberg,Die Grafen von Cilli [FriedrichGrafvonCilli].Tragedija,1791;RudolfGustavPuff,Gräfin Veronika.Novela,1837–1839;FranzKronespodpsevdonimomFrank,Veronika von Tesche-nitz und das Grafenhaus der Cillier.Novela,1863; in JeanLitahovsky,Veronika von Teschnitz.Tragedija,1867;AnaWambrechtsamer,Heut’ Grafen von Cilly und nimmermehr. Roman, 1933 (slovenski prevod:NikoKuret,Danes grofje Celjski in nikdar več,1940).PriČehih:FrantíšekKaňka(poR.Puffu),Veronika z Dese-nic.Pripoved,1838inpriItalijanih:GiuseppeVassilich,Elisabetta de’ Frangipani, contessa di Veglia e Modrussa.Roman,1905.Povzetopo:Grafenauer,VeronikaDeseniška,str.413.

  50 OvirihindosedanjihraziskavahoCeljskihgrofihglej:Mlinar,Podoba Celjskih grofov,str.13–23;Štih,Celjskigrofje,str.11–19.

  51 OdslovenskihzgodovinarjevjetrebaomenitiBogaGrafenauerja,kijezaSloven-ski biografski leksikonnapisalgeslooVeronikiDeseniški(Grafenauer,VeronikaDeseniška),inMetodaDolenca,kisejelotilraziskaveokazenskemprocesuprotiVeronikiDeseniški(Dolenc,Kazenska pravda).StotemosejeukvarjaltudiŠtih,Celjskigrofje,vprašanjenjihovedeželnoknežjeoblasti.OživljenjuVeronikeinFri-derikajepisalšeRoth,Die»Hexe«Veronika.

  52 Grafenauer,VeronikaDeseniška, str. 412. Po drugih podatkih sodeč, jemogočetudi,dastaseporočilažeprej(1388,kojebilasklenjenaporočnapogodba).Klaić,Zadnji knezi Celjski,str.42:[…]da je knez Friderik takoj po Štefanovi smrti (1390), ko se je pričel boj za Elizabetino dediščino, kot njen bodoči soprog ali morda že kot njen soprog[…].Glejše:Enciklopedija SlovenijeIII,str.155:Grof Friderik II. Celjski je bil od 1388 poročen z Elizabeto […].

  53 Poročnapogodbajebilasklenjenaželeta1388.Elizabetinoče,knezŠtefanModru-škiinKrški,ternjegovažena,groficaKatarina,stadoločilasvoji dragi hčerki kne-ginji Elizabetidotovznesku20.000goldinarjevvzlatu.Gledenato,danistaimelatolikogotovine,staFriderikuzastavilaKrk,Bakar,BribirinTrsat.Določilastašenekaj pogojev, listino pa dala pečatiti svojemu svaku in ujcu, štajerskemu grofuOtonuStubenberškemu.Glej:Otorepec,Centralnakartoteka,1388,september30.Izkazaloseje,dajeŠtefanšepravočasnozagotovilsvojihčeridediščino,sajježedveletizatemumrl.TojeizkoristilnjegovmlajšibratIvan,kijenastopilprotivdoviKatariniinnjenihčeriElizabetiterjimaodvzelModruš.KnezIvanjeimelnamreč

  Veronika Deseniška – nesrečne ljubezni in prepovedane poroke …

 • 24

  okolico(stemtudidostopdomorja)inBribirvVinodolu,pripadalpajijetudiSteničnjakvSlavoniji.54Žeenoletopoporokisejimajerodilsin,UlrikII.,zadnjimoškipredstavniksvojegarodu.

  Friderikasrednjeveškikronisti(mednjimiprednjačiEnejSilvijPiccolomini,kižetakoalitakooCeljskihgrofihneznapovedatiničlepega),razenCeljskekronike(oz.Kronike grofov Celjskih)seveda,opisujejovzelonegativniluči.Piccolominipravi,dajebilpozuna-njemvidezusicerrespodobensvojemuočetuHermanu,anjegovna-činvladanjanikakornibilprimerljivzočetovim.Ponjegovempisanjusodeč, je bil Friderik surov, neznosen, željan krvi, brezsrčen, vdan poželenju, nasprotnik klera, sovražnik božjega čaščenja in sosedov, popolnoma nič ljubezniv, požrešen in naklonjen nasladnosti.Živelnajbi zelo razuzdano življenje,med drugimnaj bi si celo s silo jemalžene,sestreinhčeresvojihpodložnikov.55

  Na drugi strani pa je Elizabeta v Piccolominijevih očeh sijalapovsemdrugače.Bilajeplemenitekrviinizjemnopoštenaženska.56 GledenakronistovosovražnonastrojenostdoCeljskihgrofovnitak-šnapodobaničpresenetljiva.

  vsopravicooporekatibratoviodredbiizleta1388,kerjebilasestavljenabreznje-govevednosti inprivolitve.KatarinainElizabetastasemoralizadovoljitis tem,karjimajepustilIvan.Novidogovorsesicerniohranil,vendarnamjeznano,dajebilokneginjipriznanih:20.000zlatihforintovdote,zakaterejeimelapravicodopolovicegraduSenjainnjegovihprihodkov;šedodatnih9.000forintov,karjebilozavarovanozgradovomaSlunjem inDrežnikom, innazadnje še10.000 forintov,zakaterejekraljSigismundzaložilnjejinnjenemusoprogugradSteničnjak.VtehpogajanjihjeuspelaKatarinaprisilitiknezaIvana,dajeElizabetipriznaltudidotovvišini32.000florenov,namestokaterihjeknezprepustilsvojinečakinjipolovicootokaKrka,gradoveTrsat,BakarinBribirvVinodolu,karjeimeldozdajvsvojihrokahnjenočeŠtefan.DogovorsknezomIvanomjedalaKatarinapotrditinajprejSigismundu,natopašenekaterimIvanovimsorodnikom.PotemjeskupajshčerkozapustilaHrvaškoinodšlanajverjetnejenajprejvOrtenburg,poznejepavMehovo(naKranjskem),kigajekupilaodHermanaII.MedprebivanjemnaKranjskemsejeElizabetazeloverjetnoporočilasFriderikomCeljskim.Povzetopo:Klaić,Zadnji knezi Celjski,str.40in41.

  54 Klaić,Zadnji knezi Celjski,str.27.55 Piccolomini, Historia Australis,str213insl.Navedenoinprevedenopo:Mlinar,

  Podoba Celjskih grofov, str. 219 in220.Comes senior, Fredericus nomine, Her-manno genitori corporis proceritate maiestateque pene par, sed animi moderatione plane dispar, durus atque intractabilis, sanguinis avidus, crudelitati et avaritiae deditus, hostis cleri, divini cultus inimicus, subditis gravior, vicinis odiosior, nulli amabilis, gulae indulgens, libidini indulgentior […] , in subditos quam turpiter de-bacchatus sit, istis uxores, illis filias, sorores aliis eripuit, nusquam virgo servari potuit, neque quas rapuit, in palatio more principum tenuit, sed corruptas indotatas restituit.

  56 Picclomini, Historia Australis,str.215insl.GlejMlinar,Podoba Celjskih grofov, str.220:Hic cum filiam Nicolai comitis Croatiae non minus probitate quam sangui-ne generosam duxisset uxorem […].

  Mojca Kovačič

 • 25

  Otem,alijebilzakonFriderikainElizabetenazačetkusrečen,in o njuni medsebojni naklonjenosti nimamo nobenih informacij.Vemole to,dastazadnjihosemletnajverjetneježivela ločeno.57 Ni panemogoče,dasplohnistaživelaskupaj.Dobronamjeznanodej-stvo,dajeFriderikskupajzočetomspremljalkraljaSigismundananjegovihpotovanjihpoEvropi.Takogaspomladileta1415srečamoscesarjemvKonstanci.TakratjeFriderikpridobilsvojegacesarskegasorodnika za neki precej nepoštenposel. Friderik inSigismund stanamrečElizabeti s prevaroodvzelaSteničnjak.Zelomogoče je, daElizabetao temnipopolnomaničvedela,saj je takratžeživelaprimateri inpovsem,karjeznanega,nivečoziromasplohniživelazmožem.MogočepajebilapravtanečednapotezaFriderikaCeljskegaglavnivzrok,dastasezakoncapopolnomarazšla.58

  A njuna zgodba s tem še ni končana. Leta 1422 je namrečElizabetavKrapiniumrlavzelosumljivihokoliščinah.Ponekaterihvirihsodeč,najbibilaceloumorjena.Zanjenumorpanajbibilod-govorenkarnjensoprog,torejFriderikII.Celjski.Čeprav so se starši obeh zakoncev zelo trudili, da bi ju po nekaj letih razdvojenega življe-nja ponovno spravili skupaj, je Friderik prvo noč, ko se je vrnil k svoji ženi to, kar je bilo pripravljeno za spravo in mir, spremenil v uboj.59 TatragedijajenajprejnačelaplodnosodelovanjemedHermanomII.innjegovimsinom,žečeznekajletpagajespremenilacelovodkritosovraštvo.OtemdogodkuinoFriderikoviabsolutnikrivdinamgovo-ritapredvsemEberhardWindeckevsvojihDenkwürdigkeiten60inpa

  57 Grafenauer,VeronikaDeseniška,str.412.Vsrednjemvekuločenoživljenjedvehzakoncevpovsejverjetnostinibiloneobičajno.Splohčeimamopredočmišedej-stvo,dajebilavelikavečinaporokževnaprejdogovorjenainsklenjenasamozaradipolitičnihvzrokov.Nakoncu12.invzačetku13.stoletjasobilaločenagospodinj-stvažekarustaljenanavada.Parjetakoživelvelikoboljindividualnoživljenjeinmožnosti za različne intrige ambicioznejših članov teh dveh gospodinjstev so seizjemnopovečale.Glej:Labarge,A Small Sound,str.47.Videlismo,dastapovsejverjetnostiživelaločenoživljenjetudizadnjigoriškigrofLeonhardinnjegovaženaPaolaGonzaga.

  58 Klaić,Zadnji knezi Celjski,str.41–47.59 Piccolomini,Historia Australis,str.215insl.Prevedenoinnavedenopo:Mlinar,

  Podoba Celjskih grofov, str. 220:At cum parentes utriusque magno labore, post aliquot annos divisos coniuges in matrimonium reduxissent, prima nocte qua Fri-dericus ad uxorem rediit, quod parabatur ad pacem, vertit in necem.

  60 Windeckes Denkwürdigkeiten,str.191.Navedenopo:Mlinar,Podoba Celjskih gro-fov,str.212:[…]in deselben zit kam geritten grof Friderich von Cilie der Römischen konigin brüder des alten grofen Herman sun von Cilie gen Ofen; den zeich man offenbarlich, er hette sin wip gedöttet, die was ein grefin zu Zenge, als das ouch lutmert wart […].

  Veronika Deseniška – nesrečne ljubezni in prepovedane poroke …

 • 26

  žeomenjeniPiccolominivdelihHistoria Australis61 in De Europa.62 Windeckejecelotnozadevoopisalzelodramatično,sajnasseznanicelozzadnjimibesedami,kinajbijihspregovorilaElizabetaCeljska.Tikpredensejeodpravilaspat,najbinamrečsvojimspremljevalcemrekla:Dragi gospodje in prijatelji, kaj mi pomaga ta poravnava? Vem, da me boste jutri našli mrtvo ob mojem soprogu.Onipanajbijiod-govorili:Nič ne skrbite, ste zdravi in popolnoma pri močeh. Še dolgo boste (če bo bog tako želel) živeli v ljubezni.Akljubtemusojopokronistovempripovedovanjuzjutrajnašlimrtvo.FriderikCeljskinajbidvornimslužabnicamobtemsamoironičnodejal:Le pojdite k svoji gospe in poglejte, kako ji gre.63PisanjeWindeckejainPiccolominijaje brez vsakršnega dvoma prevzel tudi Franjo Baš, ki pravi, da jeFriderika zaradi pomanjkanja vsake pomembnejše javne dejavnosti in zaradi epikurejskega osebnega izživljanja njegova doba širše spo-znala šele po umoru Elizabete, ker je bilo to dejansko prvo in edino samoniklo politično delo v njegovem dolgem življenju.64 Podobno jerazmišljaltudiFranzKrones,kipravi,daseFriderikvnobenempri-merunimogel otresti sumaumora svoje žene.65Nadrugi strani pajepisecCeljskekronikeprisvojempripovedovanjuboljprevideningovorileosmrtiinnetudioumoru.Vendarjekljubtemupripomnil,da se je po deželi javno govorilo, da jo je zavoljo ljubke gospodične, imenovane Veronika, ki bi jo bil rad vzel za ženo, ponoči zabodel in umoril, ko sta skupaj ležala.66NaCeljskokronikososeočitnoopiralitudislovenskizgodovinarji,sajsoprivprašanjuElizabetinegaumoravsinakazalimožnost,dajojeubilFriderik,aobtempoudarili,dao

  61 Piccolomini,Historia Australis,str.1–474.Navajamodlomkepo:Mlinar,Podoba Celjskih grofov.

  62 Piccolomini,opera quae extant omnia,str.387–471.Navedenopo:Mlinar,Podoba Celjskih grofov, str.236: […] legitimam coniugem ex comitibus Croaciae natam, sua manu intermisset,[…].

  63 Windeckes Denkwürdigkeiten,str.191.Prevedenoinnavedenopo:Mlinar,Podoba Celjskih grofov,str.212in213:[…]das doch die grefin von Zengen nit gern det und sprach: »lieben herrn und freunde, was sol dise fruntschafft? ich weiβ wol, das man mich morgen bi minem herrn dot vindet?« do sprochent die andern herrn: »nit also; ir sint gesünet und gütlich geracht; ir sollent (ob got wil) lang mit libe leben«. also lieβ es die güt grefin sin und ging mit ireme herrn slofen: des morgens was die edlen grefin dot. do sprach grof Fridrich von Cilie zü sinen jungfrouwen: »gont zü uwer frouwen und sehent, wie es ir gangen«. da die jungfrouwen zu ir in die kammer ko-men, do was die frouwn dot […].Glejtudi:Gruden,Zgodovina slovenskega naroda, str.261.

  64 Baš,Celjskigrofi,str.18.65 Krones,GrafHermannII.,str.126.66 Kronika grofov Celjskih,str.18in19.Taslovenskiprevodjenadoločenihmestihprecejslab,zatojetrebabesediloprimerjatizizvirnikom.Zaizvirnikglej:Krones,Die Cillier Chronik.ZaknjigoKlaić,Zadnji knezi CeljskijeprevodpopravilBožoOtorepec.Gledenatosetukajvelikokratobračamotudinanjegovepopravke.

  Mojca Kovačič

 • 27

  temnizanesljivihpodatkov.67LehrvaškazgodovinarkaNadaKlaićje nedvomnomenila, da Friderik ni imel popolnoma nič opraviti zženinimumorom.68

  Pomnenju kronistaWindeckeja se je Friderik julija 1424mu-dil v Budimpešti pri sestri Barbari, kjer ga je Ivan Frankopanski(Elizabetinnečak)poklicalnadvoboj,češdajevposteljiumorilsvojoženo,vendarpamunimogelničesardokazati.Sigismundjedvobojprepovedalinobaposlalknepristranskemusodniku,danskemukraljuErikuVIII.,ki se je ravno takratnahajalvBudimpešti.TaobtožbaFriderikaočitnoniprizadela,asumovgakljubtemunioprala.69 Ne gledenato,alijeFriderikCeljskisvojoženodejanskoubiloziromajojemordadalubiti,dejstva,dasejevdrugipolovicileta1424poročilzVeronikoDeseniško,nemoremozanikati.Protitemupričaedino-lepisanjePiccolominija,ki jeodkritodvomil,dastabila»nesrečnazaljubljenca«v resnici tudiporočena, saj je imelVeronikosamozaenoizmedgrofovihkonkubin,kinajbibilavtogrešnodejanjeceloprisiljena.70Celotnatakratnapopulacijajebilaprepričana,dastabilatadvadogodkamedsebojpovezana,sajnajbiFrideriksvojoženoubilravnozaradislepeljubeznidoVeronike.71

  67 Glejnaprimer:Gruden,Zgodovina slovenskega naroda,str.260in261;Kos,Zgo-dovina Slovencev,str.311;ESII,str.14;Grafenauer,VeronikaDeseniška,str.412.

  68 Klaić,Zadnji knezi Celjski,str.55.69 Windeckes Denkwürdigkeiten,str.191.Navedenopo:Mlinar,Podoba Celjskih gro-

  fov,str.212in213:[…]do kam noch ime der jung grof Hans von Zenge ouch gon ofen, der was der selben frouwen swestersone; und der sprach dem selben Friderich zü kempfen zü, wenn er in wisen wolt, daz er ime sin mumen in sinem bette gedötet hette …das das wor were, das wolt er in wisen, wie ein erber grof einen bettmorder mit der hant wisen solte, wiewol er im nit gut genüg were. Der und ander rede lu-tentent vil zü Ofen in der konigin stuben in der vesten; do sant die koniginne zu dem konige von Dennemarg: und die zwene konig noment es zü in und understundent es zu richten […].Glejtudi:Klaić,Zadnji knezi Celjski,str.56inGrafenauer,VeronikaDeseniška,str.412.

  70 Piccolomini,Historia Australis,str215insl.Navedenopo:Mlinar,Podoba Celjskih grofov,str.220:[…]Efferatus enim et amoribus novae concubinae devinctus,[…] Concubina, quae sexus fragilitate ac fortasse coacta peccaverat[…].

  71 Glej:Windeckes Denkwürdigkeiten, str.191.Navedenopo:Mlinar,Podoba Celj-skih grofov,str.212:[…]wie das grof Friderich von Cilie mit sinem wibe zu zorn gewesen were wol acht jor lang, und das hette gemacht ein slofwib, das der sel-be Friderich hette noch hut dis tages[…];Piccolomini,opera quae extant omnia.Navedenopo:Mlinar,Podoba Celjskih grofov,str.236:[…]In eo praefuit aetate nostra Fridericus comes, cui cum esset in libidinem pronissimus et olim Veronicae concubinae incensus amore, legitimam coniugem ex comitibus Croacie natam, sua manu intermisset[…].ČeupoštevamošepodatekizCeljskekronike,dasoseokrogširilegovoriceoFriderikovemsodelovanjupriženinemumoru,zakarnajbibilakrivagrofova ljubezendoVeronike, potemvidimo,da so takratni ljudjepovsejverjetnostirestrdnoverjelivkrutiumor,kigajezagrešilFriderikCeljski.

  Veronika Deseniška – nesrečne ljubezni in prepovedane poroke …

 • 28

  Poroka z Veroniko Deseniško

  Odkod jeVeronika izvirala inkdaj jebila rojena, izvirovžalnemoremozagotovougotoviti, a zeloverjetno je,da je sodilamedplemstvo.Kronista Piccolomini inWindecke nam jo predstavita lekot concubinamoziromaslofwib,onjenemrodupasonjuneustnicepopolnomazapečatene.MaloboljzgovorenjepisecCeljskekronike,kipravi,dajebilaVeronikaplemenita in lepa gospodična, po rodu iz Desinića.Friderikusicerpo plemstvu ni bila enaka, ker je bila samo iz skromnega viteškega rodu.72DesinićnajbibilavasinsedežžupnijejužnoodVelikegaTaboravhrvaškemZagorju, zakarpagovori lepodobnostimenainkrajavbližiniFriderikovihposestev.73TudisamFriderikjeVeronikooznačilkotvisokoplemenito.Insicertakrat,kojeleta1425preksvojegaodposlancapoprosilbeneškegadoža,najmuzagotoviazil,čebiganapadelmadžarskikraljSigismund,kijemendazeloogorčen,kersejeFriderikporočilzmladohčerkonekegaveli-kegamadžarskegabarona.74Onjenemplemiškemizvorugovoritudidejstvo,dajebilapokopanavjurkloštrskikartuziji,kjerjevtamkaj-šnjemnekrologijuoznačenakotVeronika comitissa.75FranzOttoRothodpiramožnost,dajebilaVeronikaspletičnaElizabeteFrankopanske.Njegovanamigovanja,dajetrebanjendompovsejverjetnostiiskatina enemod kvarnerskih otokov, pa izhajajo le iz njegovih popoto-vanjposevernemdeluPagainmajhnihribiškihvasicahnaUgljanuterDugemotokuvbližiniZadra.Tukajjenamrečnaletelnaštevilnevisokorasleženske,kiso imelesvetlopolt, svetle lase inmodreočiter so bile zelo nežne konstrukcije. Spomnile so ga na fascinantneVeronikineopise,kinam jihv svojihbesedilihponujajo srednjeve-ški in tudi kasnejši kronisti.Na podlagi tega je sklepal, da obstaja

  72 Kronika grofov Celjskih,str.19(popravljeniprevodiz:Klaić,Zadnji knezi Celjski, op.269,str.56).Glejše:Krones,Die Cillier Chronik,str.78:Als dernach drey jahr vergangen waren, nahm der ehegenandte graff Friedreich ein ander gemahl, die edl Veronica, die ein hübsch jungfraw was und des geschlecht eine von Dessnitz was, wiewohl sy ihm nicht eben gleich was an dem adel, denn sy was geschlechter rittermessiger leut.

  73 Grafenauer,VeronikaDeseniška,str.412.74 Cusin,Documenti, št. 17, str. 33 in34: […]Cum magnificus dominus Federicus

  comes Cilie miserit ad presentiam nostri dominii unum ambassiatorem suum cum literis credentialibus, et exponi fecerit, quod accepit in uxorem, de curia Regis hungarie quandam iuvenem filiam cuiusdam magni baroni hungarie, de qua re dic-tus Rex hungarie videtur esse valde idignatus, et intendit habere dictam iuvenem, et dubitat dictus comes Federicus quod dictus dominus Rex non mittat gentes suas contra eum […].Glej tudi: Štih,Celjski grofje, vprašanje njihove deželnoknežjeoblasti,op.12,str.228.

  75 Štih,Celjskigrofje,vprašanjenjihovedeželnoknežjeoblasti,op.12,str.228.

  Mojca Kovačič

 • 29

  možnost,dajeVeronikaizhajalaizenegaodtehotokov.76 Menim, da sklepov,oblikovanihsamona takšnihpredpostavkah,negre jematiprevečresno.

  Kakorkoliže,Friderik inVeronikastasevsekakorporočila,abrez dovoljenja Friderikovega očeta, Hermana II. Celjskega. To jenedvomno povzročilo spremenjen in skrhan odnos med očetom insinom.PovsemsestrinjamstrditvijoNadeKlaić,dajebilanedovolje-naporokatista,kijerazjezilamogočnegaceljskegagrofainpahnilaFriderikavječo.Nikakorpatonibilopovezanozdomnevnimumo-romElizabeteCeljske.77OtempričatudiCeljskakronika,kipravi,dazato, ker jo je vzel brez privoljenja svojega očeta Hermana in proti nasvetom svojega svaka kralja Sigismunda, ga je ravnokar omenjeni kralj Sigismund povabil, naj pride na Ogrsko. In ko je prišel k njemu, ga je kralj Sigismund ujel in ga izročil njegovemu očetu Hermanu v ječo. Ta ga je dal ukleniti v železne vezi, odpeljati domov z vozom, okovati v stolpu na Ojstrici in dobro zastražiti.78 Zakonska zvezaFriderikainVeronikejebilapocerkvenempravupovsemlegitimnainveljavna,sajjeCerkevdopuščalatakoodstarševnedovoljenepo-rokekakor tudiporokemedrazličnimipripadnikidružbenihslojev.Vendarpajesrednjeveškadružba,kijebilastanovskoizjemnorazslo-jena,zelotežkosprejelatakšnomožnostsklepanjaporok.Ingledenato,sinovaporokatudivHermanovihočehniveljalazasprejemljivo.ZaCeljske,kisosedejanskožedesetletjasorodstvenopovezovalizevropskimidinastijami,jebilaporokazdekletom,kijebilonižjegaroduinleplemkinja,zanajstarejšegasina,kijebilpredvidenzano-silcarodbinskepolitike,lahkosamozločin,sajsoseCeljskivendar-lesmeliporočatileskneginjamiinkraljičnami.Vendarpaporokamvisokegaplemičaznizkoplemkinjonisonasprotovali leposameznivisokiplemiči invladarjimogočnihdinastij.Takšna zakonska zve-zajenamreč–tudipoŠvabskemzrcalu(Schwabenspiegel)sodeč–veljalazanepravizakon.Mogočeravnozaradi tega tudiEnejSilvijPiccolomini(onjebilnamrečpravtakoplemiškekrvi)nipriznaval

  76 Roth,Die»Hexe«Veronika,str.58:Dann freilich wird man Veronika irgendwo auf einer der Inseln des Kvarner/Quarnero beheimatet vermuten müssen […]? Glej tudi str.58,op.4.

  77 Klaić,Zadnji knezi Celjski,str.54–63.78 Kronika grofov Celjskih,str.19.Navedenjenekolikopopravljenprevodiz:Klaić,

  Zadnji knezi Celjski,op.269,str.56in57.Glejtudi:Krones,Die Cillier Chronik, str. 78 in 79:Und darumb, das er sy ahn willen seines vatters graff Hermanns, auch ahn rath könig Sigismund seines schwagers genommen hett, do fodert ihn der ehegenandte könig Sigismundt gegen Ungern zu kommen. Und do er zu ihm kam, do fingk ihn könig Sigismundt und andwortet ihn deinem vatter graff Hermann in gefengknus. Der schickt ihn in eyssnen bandten in einen wagen heim und legt ihn gen Osterwitz in den thurn verschmidt und wohl bewart.

  Veronika Deseniška – nesrečne ljubezni in prepovedane poroke …

 • 30

  zakonskezvezemedFriderikominVeronikoinjeimelnesrečnodeklelezagrofovopriležnico.79Pravtakoostajaodprtovprašanje,alisejenjunaporokazgodilapredpričami,duhovnikominpredcerkvenimivrati.Česeni,potemjespetrazumljivo,zakajPiccolomininiprizna-valtakšneporoke.

  Akljubtemusobileporokemedplemičeminministerialkopre-cejpogoste.Sicerresnetakokotporokemedplemkinjonavisokempoložajuinministerialom,pavendarsojihvsrednjemvekupozna-li.80Trebajeopozoritivsajnaenprimer,kizelospominjanazgodboFriderikaII.inVeronikeDeseniške.GrenamrečzaAgnesBernauer,kijeimela–podobnokotVeronika–velikodmevvliteraturiinpesni-tvah.81Njenazgodbajemoralabitizasodobnikešeboljprovokativna,sajjebilanadružbenilestvicišenižjeodštajerskelepotice.Bilajenamreč izjemno lepa hči augsburškega padarja.82 Poklic padarja pajevsrednjemvekuveljalzanepoštenposel.VočehtakratnihljudijebilaAgneszaradisvojegaizvorapotembližeprostitutkikotpasamodružbenonižje rangiranisoprogibavarskegavojvode inprestolona-slednikaAlbrehtaIII.AlbrehtIII.,kijebiledinisinvojvodeErnstaBavarskega,sejeleta1432naskrivajporočilzomenjenoAgnes(ob-staja tudimožnost, da sta le živela skupaj) in z njo živel na graduVohburg.Vsazadevajeprišlanadan,kogajenjegovoče,kijeimelzasvojegasinasevedadrugačnenačrte,želelporočitishčerkovojvodeErichaBraunschweiga.MedAlbrehtovoodsotnostjosonaukazraz-jarjenegaočeta,kisenikakornimogelsprijaznitissinovozakonskozvezo,leta1435ubogoAgnesujeli,obsodiličarovništvainutopilipriStraubingunaDonavi.83

  79 Dolenc,Kazenska pravda,str.15.80 Freed,Noble Bondsmen,str.99in100.81 Dopsch,DieGrafenvonCilli,str.9.82 Pritemješeposebejzanimivoto,datudinjo,podobnokotVeronikoDeseniško,opisujejokotizjemnolepožensko,nežnepostaveinsprekrasnimisvetlimilasmi.Vseskupajješeboljzanimivozato,kersotuditrubadurjiidealnoženskoopisovalikotdolgolasosvetlolaskobelepolti,vitko,elegantno,finoinlepihmanir.Črnolaskapajebilanadrugistranisimbolgreha,nezvestobeinhudobije.Tosobilerojenemorilke,lažnivkealičarovnice(Kos,Vitezinugrabljenka,str.535in536).Potembimordalahkosklepali,dasotakratnipisci(velikonaključjebibilo,dastabiliobedekletiresničnotakšnegavidezainsipritemšepodobni)videlivobehnesrečnicahpozitivnooseboinsosepostavilinanjenostran,stempaobsodilidejanjamogoč-negaHermanaII.CeljskegaoziromabavarskegavojvodeErnsta.Innisopravničverjeli,dastabiliresčarovnici.

  83 Glej:Roth,Die»Hexe«Veronika,str.62in63.NekajinformacijoAgnesBernauersenajdetudiv:Pirchegger,DieuntersteirischeAgnesBernauer.SpodnještajerskaAgnesBernauerjevPircheggerjevprispevkuVeronikaDeseniška,zatojevnjemmogočenajtivečpodatkovoVeronikiinnetolikooAgnes.VečoAgnesinnjenemčasuglej:Schäfer,Agnes Bernauer.

  Mojca Kovačič

 • 31

  Predvsemjetrebaopozoriti,dastaseHermanCeljski inErnstBavarskinedvomnopoznala,ševeč,bilastavsorodu,sajsejevendarHerman III.Celjski leta 1424 v drugo poročil s hčerko bavarskegavojvodeErnsta,Beatrikso.

  HermanII.jeimelzasvojegaprvorojenegasinanajbrždrugačneporočnenačrte.AFriderikmujihjessvojosamovoljnoporokopov-semprekrižal.Zagotovosejemoralzavedati,kakobesenbonjegovoče,kobo izvedelzaporoko, inkakšneposledice lahkosledijo,sajje leta1425zaprosilBenetkezazatočišče,češdaogrskikraljgrozinjegovemuinženinemuživljenju.Beneškisenatjeonjegoviprošnjirazpravljal25.junija1424,amuniustregel.84SigismundjezatemdalnesrečnegaceljskegagrofaprijetiingaposlalHermanuII.,kijesinanajprejzaprlvstolpnaOjstrici.

  Veronikinasmrt

  VendarHermanII.niimeltežavlesFriderikom.Največjonevar-nostjestariCeljskigrofpravgotovovidelvnjegovi»nezakonitiženi«,VeronikiDeseniški.Onajebilatista,skaterojebilotrebaobračunatiinjo,česeleda,zavsevečnečaseodstranitiizsinovegaživljenja.Ko so s tem oropali plemenito Veroniko njenega gospoda in moža ter vseh gradov in gospostev, ni imela nikjer kraja, kjer bi se mogla skriti pred jezo svojega tasta in bila na varnem. Svoje bivališče si je poiskala skupaj z nekaterimi svojimi gospodičnami in hišnami v gozdovih ter se je tam skrivala in trpela veliko pomanjkanje, gorje in skrb.85 Za kratek časjemladaVeronikauspelaubežatiHermanovijeziinsejezateklakFriderikuIX.Ptujskemu,kijojeskrivalvVurberkupriPtuju.86ŽekmalupasojoceljskizasledovalciodkriliinprepeljalivCelje.TamjeHermanII.sklicalsodišče,predkaterimjeVeronikoobtožil,da je s čarovnijami premotila njegovega sina Friderika, da se je poročil z njo. Tudi njega da je zalezovala s strupom in še na druge načine in mu stregla po življenju.87Zateobtožbenajbijosodiščeobsodilonasmrt.

  Zastrupljenjevsrednjemvekusicerniveljalozakaznivodeja-njezoperosebo,temvečsogaimelizanekakšnosplošnonevarnode-

  84 Cusin,Documenti,št.17,str.33in34.85 Kronika grofov Celjskih,str.19.86 Grafenauer,VeronikaDeseniška,str.413.87 Kronika grofov Celjskih, str. 20.Glej še:Krones,Die Cillier Chronik, str. 79 in80: sy het mit zauberlisten seinen sohn graff Friederich überkommen, das er sy gemachelt und genomen hatt. Sy het auch ihm selbst mit gifft und in ander weis nachgestellet und auff sein leben gangen.

  Veronika Deseniška – nesrečne ljubezni in prepovedane poroke …

 • 32

  janjekotvrstočarovništvaaličarovniškegapoznavanjanaravnih innadnaravnihsil.Medtemkobizantinskopravošenipoznalosmrtinagrmadi,sajječarovništvokaznovalozmečem,paDušanovzakonikčarodejažekaznujezognjem.PravtakojetudiŠvabskozrcalokri-stjane,kisosepečalisčarovnijamializzastrupljevanjem,kaznovalossežigomnagrmadi.88Čepravsobilivsrednjemvekuprocesizoperčarovnice še precej redki, saj se je obsežen lov na čarovnice začelšelenekjev16.in17.stoletju,89sosrednjeveškiljudjetrdnoverjeli,dastačarovništvoinčarovnijamogočainsobiliznjimapravzagotovoseznanjeni.

  Nedvomnolahkorečemo,dasobilitakratniprebivalciresničnoprepričani,dajepripravarazličnihljubezenskihnapojevmogoča.90 O temnampričajotudištevilnisrednjeveškistatuti,izkaterihjerazvi-dno,dasoseoblastinavsomočborileprotipripravljavcemtehzvar-kov.

  Posvetni zakoni so skušali preprečiti predvsem uporabo ško-dljivegačarovništva.PodCerkvinimvplivompajesčasomapostalaprepovedanavsakršnacoprnija,sajsovnjejvidelioblikopoganstva,podobnokotjebiločaščenjedrevesinsvetihstudencev.Cerkevvča-rovništvunividelaničdrugegakakoroblikomalikovanja, saj se jetakočarovništvokakor tudimalikovanjezatekalokhudiču.Zato jebilo treba tako čarovništvokotvsedruge sledi poganstvapopolno-maizkoreniniti.AkljubtemujebilaCerkevvprimerjavisposvetni-mizakonodajamiprikaznovanjučarovnicinčarovnikovvelikoboljpopustljivainblaga.Mogočejehotelatakouveljavitisvojomočnadvernikiinpritemnihotelaizvajatiprevelikegapritiska.Lahkopa,daje prevzelamnenje nekaterih cerkvenih očetov, ki čarovništva nisojemaliprevečresno.91

  VrnimosekusodiVeronikeDeseniške.Nasojenjujijepomagalbesednikoziromapomočnikpripravdiinsodiščejojeoprostiloob-tožbe.HermanII.sestemsevedanizadovoljilinjenesrečnomladen-kozaprlnagradOjstricaterjoukazalubiti.Tamstajodvanjegova

  88 Schwabenspiegel,2.del,182.poglavje,str.36:Belich cristen mensch vngelaubig ist oder miz zaubrei vmb gat oder mit uergift oder mit gocz leichnam icht anders wirbet dan man ze recht sol vnd des uberweist werdent die sol man alle auf hurden prennen.Glejše:Dolenc,Kazenska pravda,str.15in16.

  89 Glej:Tratnik-VolaskoinKošir,Čarovnice.90 Zljubezenskiminapojisenilepovzročilooziromadajaloljubezni,temvečsejojetudivsililo.Najpogostejšesestavinetehnapitkovsobilerazličnerastline(luštrek,mandragona,štiriperesnadetelja,trobelika,baldrijan,bršljan,cipresainlovor)aliposamezni deli živali (kri,meh, netopirjevo srce, zajčji organi,mačje srce in šeposebejžabe,žabjioziromakrastačinikraki,mravlje…).Schäfer,Agnes Bernauer, str.214in215.

  91 Shahar,The Fourth Estate,str.268in269.

  Mojca Kovačič

 • 33

  vitezapoznejetudiutopila.92PokopanajebilavBraslovčah.Friderik,kijenekjeokolileta1426prišelizzapora,93jedalsvojo»ljubljeno«prekopativJurklošter,kjer so17.oktobravsako letoobhajalinjenoobletnicosmrti.VnjenspominjeobdariltudikartuzijovBistri.94

  Alisovsrednjemvekupoznaliljubezen?

  V kolikšni meri je mogoče govoriti o pravi ljubezni medFriderikomII.CeljskiminVeronikoDeseniško?Menim,dagreprinjunizgodbiza resničnozagledanost inzaljubljenost.Nevidimna-mrečrazloga,zakajbiseFriderikdrugačeporočilznižjoplemkinjo,sajmutazakonskazvezanikakornimoglapomagatipridoseganjukakršnihkolipolitičnihciljevoziromamunidoprineslapomembnej-šihposesti.Kotsmovideli,sejemoralpolegtegazelodobrozaveda-titudiposledic,kisosledilenjegovemu»nepremišljenemu«dejanju.NekaterivtejzgodbinisovideliničdrugegakotsamošeenouspešnopolitičnospletkarjenjeCeljskihgrofovinogrskegakraljaSigismunda.VeronikaDeseniška naj bi bila namreč ključna oseba pri navezavistikovmedSigismundominBenetkami,skaterimijebilsprtogrskikralj.StemvzvezinajbibilaFriderikovaprošnjazaazilvzamenozagradoveinposestinačrtovanažedalečvnaprej,Veronikapasamooseba,kisojoCeljskiinSigismundprisvojihspletkahnesramnoiz-koristili.95Vendarnevem,zakajbipotemHermanCeljskisvojegasinadržalvzaporušekakoletopoVeronikinismrti,čeneravnozato,kerje družinske posesti še vedno nameraval predati enemu odmlajšihsinov.Ausodasejespetpoigralaznjim.Potemkostamuumrlaobamlajšasinova, jesprevidel,damunepreostaneničdrugega,kotda

  92 Kronika grofov Celjskihporoča,dastajoutopilavčebru,str.20:[…]Nato so jo spet odpeljali na Ojstrico, kjer so jo hoteli umoriti z lakoto in žejo. Ker se pa to ni posrečilo, je poslal grof Herman tja dva viteza, ki sta jo dala pod Ojstrico utopiti v čebru.(Krones,Die Cillier Chronik,str.80:Darnach wardt sy wieder gen Osterwi-tz gefuhrt, daselbst man sy aber mit hunger und durst wolt getodt haben: do das aber nicht mocht geseyn, do schickt er zwen ritter hin, die sy undter Osterwitz in einer pottigen liessen trencken.)EnejSilvijPiccolominipapravi,dasojoutopilivtekočivodi:[…]concubinam vero pater Hermannus (ut est potentum iustitia) in profluentem demersisset[…].Piccolomini,opera quae extant omnia,str.411.Nave-denopo:Mlinar,Podoba Celjskih grofov,str,236.

  93 HermanII.gajeimelzaprtegatakodolgo,doklerstaživelanjegovamlajšasinovaHermanIII.inLudvik.Kopastatadvaumrla,jeHermanmoralosvoboditiFrideri-kaizjetništvažepreprostozato,kerniimelkomuprepustitiposestiCeljskih.Glej:Klaić,Zadnji knezi Celjski,str.58.

  94 Grafenauer,VeronikaDeseniška,str.413.95 Roth,Die»Hexe«Veronika,str.58in62.Glejtudistr.62,op.7.OtemjepisaltudiPirchegger,DieuntersteirischeAgnesBernauer,str.187–194.

  Veronika Deseniška – nesrečne ljubezni in prepovedane poroke …

 • 34

  izpustiFriderikainmuzaupaupravljanjedružinskegapremoženja.Čebidržalateorija,dajebilaVeronikavvseskupajprisiljena,kottrditudiPiccolomini(ac fortasse coacta peccaverat),invcelotnizadeviizigrana,biočesvojegasinanajverjetnejeizpustilžeprejoziromagamogočesplohnebizaprl.

  Vendar,gledena to,dav srednjemvekuvečinaporočenihpa-rovnipoznalaljubeznikottakšne,sajsobiliskorajvsizakonidobropremišljeniinsklenjeniizpolitičnihrazlogov,zakoncapastasemedsebojkomajpoznala,sosizelotežkopredstavljali,kakšnomočnoču-stvoljubezensplohje.Zatososejimzdelatakšnanepremišljenade-janjazelonenavadnainnemogočaterjihnisoznalipripisatidrugemukakorčarovnicam incoprnicam.Dokler jebilanekavišja sila (npr.ljubezenskinapoj)krivazapogubnadejanja,jebilovsevnajlepšemredu.Ljubezenskinapoji sobili nekevrste alibiji za strast.96 Odnos medzakoncemajevvečiniprimerovtemeljilnazavestiopripadnosti,medsebojninaklonjenosti inspoštovanju.Čustvasobilaobzačetkuskupnegaživljenjapopolnomapostranskegapomena.Ljubezenseve-daniiznajdbapoznejšihstoletij,sajstabililjubezeninsrečatudisre-dnjeveškemučlovekuideal,atojebilastvar,kisejenavadnorazvilašelevzakonu–česeje–obprilagajanjuzakoncevnaskupnoživlje-nje.V večini primerov pa so bili uporabni nadomestki za ljubezen»nežnost«,»skrb«in»poštenost«vsmislulojalnosti.97Cerkevježeodsamegazačetkapredpisovalakrščanskocaritas,sajsejemožmoralobnašatikotpravigospodarnadsvojodružino,predvsempanadpo-drejenimiviteziinslužabniki.98

  Vidimo torej, da so ljudje v srednjem veku prav tako poznaliljubezeninzaljubljenost.Iskalisorazličnenačine,kakobipretentalistaršeoziromaoblasti,dabisezizbranoosebolahkozakonitoporo-čiliterznjotudiživeli.Največkratpasejeromancakončalatragično,šeposebej,česejemoški,naprimervisokplemič,zaljubilinsiizbralizvoljenkonižjegastanu,čepravplemkinjo,sajjeimelvodjaplemiškerodbinepredočmisamokoristi,kimujihdoločenaporokalahkopri-nese.Večinaprebivalcevverjetnoravnozaradidogovorjenihporokintakratneganačinaživljenjanipoznalaljubezniinsejimjezdelazelonenavadna innevsakdanja tersosi joznali razlagatikotvplivnekenadnaravnesile.

  96 Večotemglej:Rougemont,Ljubezen in zahod,str.42–45.97 Žvanut,Od viteza do gospoda,str.130in131.98 Kos,Vitezinugrabljenka,str.532.

  Mojca Kovačič

 • 35

  Viri

  Cusin,Fabio:DocumentiperlastoriadelConfineOrientaled’ItalianeisecoliXIVeXV.Archeografo Triestino,XXI,SerieIII,1936.

  Krones,Franz:Die Freien von Saneck und ihre Chronik als Grafen von Cilli. I: Die Freien von Saneck und der erste Graf von Cilli. II: Die Cillier Chronik.Graz,1883.

  Kronika grofov Celjskih (prev. Ludovik Modest Golia). Maribor:Obzorja,1972.

  Aeneae Sylvii Piccolominei Senensis, sive Pii Papae II. Historia Australis.AnalectamonumentarumomnisaeviVindobonensia[…]AdamiFrancisciKollariiII.Vindobonae1762.(Piccolomini,Historia Australis.)

  Aeneae Sylvii Piccolominei Senensis, […] opera quae extant omnia […]: nunc demum post corruptissimas editiones summa diligen-tia castigata […]: his quoque accessit gnomologia ex omnibus Sylvii operibus collecta, & Index rerum […]. UnveränderterNachdruck.Frankfurta.M.:Minerva,1967.(Piccolomini,opera quae extant omnia.)

  Otorepec, Božo, Centralna kartoteka srednjeveških listin. Zgodo-vinskiinštitutMilkaKosaZRCSAZU(1140–1500).

  Pizan,Christinede:Knjiga o mestu dam.Ljubljana:Delta,1999.Schwabenspiegel,KurzformII(Hrsg.KarlAugustEckhardt),Hahn-

  sche Buchhandlung, Hannover 1960. Monumenta Germaniae Historica,Fontesiurisgermaniciantiqui,Novaseries,IV.zve-zek.

  Sveto Pismo Stare in Nove zaveze.Ljubljana:SvetopisemskadružbaSlovenije,1997.

  Windeckes Denkwürdigkeiten zur Geschichte des Zeitalters Kaiser Sigismunds(Hrsg.WilhelmAltmann).Berlin,1893.

  Woman Defamed and Woman Defended. An Anthology of Medieval Texts (ed.AlcuinBlamires,Karen Pratt inC.W.Marx).NewYorkinOxford:OxfordUniversityPress,1992.

  Literatura

  Baš,Franjo:Celjskigrofiinnjihovadoba.Celjski zbornik,1951.Brundage, JamesA.:Law, Sex, and Christian Society in Medieval

  Europe.Chicago inLondon:TheUniversityofChicagoPress,1987.

  Brooke,ChristopherN.L.:The Medieval Idea of Marriage.Oxford:OxfordUniversityPress,1989.

  Veronika Deseniška – nesrečne ljubezni in prepovedane poroke …

 • 36

  Dolenc,Metod:Kazenska pravda zoper Veroniko Deseniško. Ljub-ljana:ZaložbarektorataUniverze,1930.

  Dopsch, Heinz: Die Grafen von Cilli – Ein Forschungsproblem?Südostdeutsches Archiv,17./18.zvezek.München,1974/1975,str.9–49.

  Duby,Georges:Medieval Marriage. Two Models from Twelth-Century France. Baltimore in London: The Johns Hopkins UniversityPress,1978.

  Enciklopedija Slovenije (ES), 1.–16. zvezek. Ljubljana: Mladinskaknjiga,1987–2002.

  Ennen, Edith:Frauen im Mittealter.München: C.H. BeckVerlag,1985.

  Freed, John B.: Noble Bondsmen. Ministerial Marriages in the Archdiocese of Salzburg, 1100–1343.IthacainLondon:CornellUniversityPress,1995.

  Grafenauer,Bogo:VeronikaDeseniška.Slovenski biografski leksikon, 4.knjiga(Taborska–Žvanut).Ljubljana,1980–1991,str.412.

  Gruden,Josip:Zgodovina slovenskega naroda.Celovec:Družbasv.Mohorja,1910.

  A History of Private Life. Revelations of the Medieval World (ed.Georges Duby). Cambridge, Massachusetts, London: TheBelknapPressofHarvardUniversityPress,1988.

  A History of Women. Silences of the Middle Ages (ed. ChristianeKlapisch-Zuber). Cambridge, Massachusetts, London: TheBelknapPressofHarvardUniversityPress,1992.

  JanekovićRömer,Zdenka:Rod i grad. Dubrovačka obitelj od XIII do XV stoljeća.Dubrovnik:Hrvatskaakademijaznanostiiumjetno-sti,1994.

  Klaić,Nada:Zadnji knezi Celjski v deželah sv. krone,Celjskizbornik(posebnaizdaja).Celje1982.

  Kos, Dušan: Vitez in ugrabljenka: nasilnik in njegova žrtev?Acta Histriae (Prispevki z mednarodne znanstvene konference:Govoricanasilja,Koper,11.–13.oktober2001),10,2002, št.2,Koper2002,str.517–548.

  Kos,Milko:Zgodovina Slovencev od naselitve do petnajstega stole-tja.Ljubljana:Slovenskamatica,1955.

  Kozinc,Nina:Ženskeizvatikanskezakladnice.Delta, Revija za žen-ske študije in feministično teorijo,letn.3,št.1–2,1997.Ljubljana:Društvozakulturološkeštudije,1997,str.75–91.

  Krones, Franz: Graf Hermann II. von Cilli. Eine geschichtli-ce Lebensskizze. Mitteilungen des historischen Vereins für Steiermark,21,1879,str.106–136.

  Mojca Kovačič

 • 37

  Labarge,MargaretWade:A Small Sound of the Trumpet: Women in Medieval Life.Boston:BeaconPress,1986.

  Mlinar,Janez:Podoba Celjskih grofov v narativnih virih.Ljubljana:Znanstvena zbirka Oddelka za zgodovino Filozofske fakulteteUniverzevLjubljani,2005.

  Pirchegger,Hans:DieuntersteirischeAgnesBernauer.Ausgewählte Aussätze. Zum 75. Geburtstage Hans Pircheggers (hrsg. vomHistorischenVereinfürSteiermark).Graz,1950,str.187–194.

  Pohl,Walter:Habsburžani. Zgodovina evropske rodbine.Ljubljana:Mladinskaknjiga,1994.

  Roth,FranzOtto:Die»Hexe«Veronika.Liebeszauber,Adelspolitikund»Renaissance«–Menschenimsteirischenfrühen15.Jahr-hundert.Mitteilungen des Steiermärkischen Landesarchivs,37,1987,str.57–69.

  Rougemont, Denis de: Ljubezen in zahod. Ljubljana: Založba /*cf(Rdečazbirka),1999.

  Schäfer, Werner: Agnes Bernauer und ihre Zeit. München: Droe-merscheVerlagsanstaltTh.KnaurNachf.,1987.

  Shahar, Shulamith:The Fourth Estate. A History of women in the Middle Ages.LondonandNewYork:Methuen,1983.

  Shahar,Shulamith:TheHistoryofWomenintheLaterMiddleAges–AGeneralView and Problems ofResearch.Frau und spät-mittelalterlicher Alltag, Internationaler Kongress Krems an der Donau 2. bis 5. oktober 1984,VeröffentlichungendesInstitutsfürmittelalterlicheRealienkundeÖsterreichs,Nr. 9.Wien:VerlagderÖsterreichischenAkademie derWissenschaften, 1986, str.9–18.

  Sheehan, Michael M.: Marriage, Family, and Law in Medieval Europe: Collected Studies (ed. James F. Farge). Toronto andBuffalo:UniversityofTorontoPress,1997,str.38–86.

  Štih,Peter:Celjskigrofje– ševedno raziskovalniproblem?Celjski grofje, stara tema – nova spoznanja,Zbornikmednarodnegasim-pozija,Celje,27.–29.maj1998(ur.RolandaFugger-Germadnik).Celje:PokrajinskimuzejCelje,1999,str.11–19.

  Štih, Peter: Celjski grofje, vprašanje njihove deželnoknežje oblastiin dežele Celjske.Grafenauerjev zbornik (ur. Vincenc Rajšp).Ljubljana:ZRCSAZU,1996,str.227–256.

  Till,Jože:Hema Krška. Njen svet in njeni sledovi.Celovec:Mohorjevadružba,2005.

  Tratnik-Volasko, Marjeta in Košir, Matevž: Čarovnice. Predstave, procesi, pregoni v evropskih in slovenskih deželah. Ljubljana:Znanstvenoinpublicističnosredišče,1995.

  Veronika Deseniška – nesrečne ljubezni in prepovedane poroke …

 • 38

  Uitz,Erika:Die Frau in der mittelalterlichen Stadt.Leipzig:EditionLeipzig,1988.

  Vilfan,Sergij:Pravna zgodovina Slovencev.Ljubljana:Slovenskama-tica,1996.

  Vilfan,Sergij:Obnekaterihstarihženitnihobičajihobsoškihinbe-neškihSlovencev.Slovenski etnograf,letnikVI–VII,1953–1954.Ljubljana: Etnografski muzej v Ljubljani, DZS, 1954, str.157–195.

  Vilfan, Sergij:Zakonska zveza pri Slovencih v zgodnjem srednjemveku. Zbornik znanstvenih razprav, XL. letnik, Ob 60-letnicifakultete (1920–1980).Ljubljana:UniverzaEdvardaKardeljavLjubljani,PravnaFakulteta,1980,str.1–27.

  Vilfan, Sergij: Zgodovinska pravotvornost in Slovenci. Ljubljana:Cankarjevazaložba,1996.

  Žvanut,Maja:Od viteza do gospoda.Ljubljana:Znanstveni inštitutFilozofskefakultete,1994.

  VeronikaofDesinic–unfortunateloveandforbiddenmarriagesintheMiddleAges

  Summary

  In theMiddle Ages, marriages were founded on well-definedlaws,whichwereregulatedbycanonlawsincethebeginningofthe13thcentury.Sincethe4thLateranCouncil(1215),marriagewascon-sidered a sacrament, and formally, only amutual consent betweenthe bridegroom and the bridewas enough to conclude amarriage.Nevertheless,futurespousesdidnothaveasayintheirchoiceofpart-ner.Itistruethattheexpressionmatrimonium contrahere,stipulatedincitystatutes,indicatesthatmarriagewasacknowledgedasamu-tualconsentbetweenthehusbandandthewife,withapriestmerelyplayingtheroleofawitness.Butinalllikelihood,theconsensuswaslimitedtowordsthebridegroomandthebrideexchangedinfrontofthepriest, for thedecisiononmarriagechoice still remained in thehandsofparentsorguardians.Mutualconsent,whichwas,accordingtocanonlaw,sufficienttoconcludeamarriageaswellaspre-arrangedmarriages,resultedinsecretmarriagesormarriagesforbiddenbypar-ents.Itwasthestatutorylawthatfoughtthesemarriages,butitwasnoblemenwho feared themmost, because secretmarriagesof theirsonsanddaughterscouldthwarttheirmasterplans.Oneofthebest-knownexamplesofforbiddenmarriageiswithoutdoubtthemarriage

  Mojca Kovačič

 • 39

  betweenFriedrichII,CountofCilli,andVeronikaofDesinic,whichendedwithVeronika’sdeath(murder?).

  Veronika Deseniška – nesrečne ljubezni in prepovedane poroke …

 • 41

  IzvlečekČlanekobravnavanekatereelemente,kipovezujejoitalijanskegapesn