of 94 /94
Základná škola s materskou školou Centrum I 32 Centrum I 32, Dubnica nad Váhom P L Á N P R Á C E

I - EduPage · Web viewZákladná škola je plnoorganizovaná. Počet žiakov v posledných rokoch mierne klesá. Pohybuje sa v rozpätí 620 až 650. Škola stále patrí k najväčším

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of I - EduPage · Web viewZákladná škola je plnoorganizovaná. Počet žiakov v posledných rokoch...

I

Základná škola s materskou školou Centrum I 32

Centrum I 32, Dubnica nad Váhom

P L Á N

P R Á C E

Školský rok 2016/2017

1. ANALÝZA PLNENIA CIEĽOV A ÚLOH ZA PREDCHÁDZAJÚCI ŠKOLSKÝ ROK

· je podrobne rozpracovaná v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za uplynulý školský rok

· sú v nej uvedené pozitíva i negatíva v činnosti školy

2. KONCEPČNÝ ZÁMER ROZVOJA ŠKOLY

V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve podľa § 5 ods. 7 písmeno h) je koncepcia rozvoja školy rozpracovaná na nasledujúce dvojročné obdobie.

2.1. Charakteristika a tradície školy

2.1.1. Základné údaje o škole/školskom zariadení

Zriaďovateľ:Mesto Dubnica nad Váhom

Identifikačné číslo:35678127

Súčasti subjektu:základná škola

školská jedáleň

školský klub detí

Sídlo:Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom

materská škola – elokované pracovisko

výdajná školská jedáleň

Sídlo:Centrum I 31, 018 41 Dubnica nad Váhom

Forma hospodárenia:rozpočtová organizácia mesta s právnou subjektivitou

2.1.2. Charakteristika školy

Základná škola je plnoorganizovaná. Počet žiakov v posledných rokoch mierne klesá. Pohybuje sa v rozpätí 620 až 650. Škola stále patrí k najväčším v regióne. Výučba na 1. aj 2. stupni prebieha väčšinou v troch paralelných triedach. Výnimkou je druhý a tretí ročník, kde v tomto školskom roku otvárame štyri triedy a v siedmom ročníku sú dve paralelné triedy. Mimo vyučovania môžu žiaci 1. stupňa využívať školský klub detí. Škola má päť pavilónov. Výučba prebieha v kmeňových učebniach a odborných učebniach chémie, fyziky, prírodovedných predmetov, etickej a náboženskej výchovy, informatiky a cudzích jazykov. Ku skvalitneniu výchovno-vyučovacieho procesu prispieva multimediálna učebňa, knižnica a cvičná kuchynka. Fyzickú zdatnosť žiakov rozvíjame vo veľkej a gymnastickej telocvični, v posilňovni a v stolnotenisovej miestnosti. Letná trieda, rozsiahly športový areál vrátane nového workautového ihriska slúži počas priaznivých poveternostných podmienok žiakom základnej aj materskej školy.

2.1.3. Materiálno-technické vybavenie školy

Materiálno-technické vybavenie školy je veľmi dobré aj vďaka kompletnej rekonštrukcii školy (projekt zriaďovateľa). Pedagógom aj ostatným zamestnancom školy je k dispozícii dostatočný počet kancelárskej a audiovizuálnej techniky. Škola disponuje dvadsiatimi ôsmimi interaktívnymi tabuľami, dataprojektormi, notebookmi a klavírom. Vybavenie kabinetov je postačujúce, postupne sa modernizuje aj vďaka finančným prostriedkom získaných z fondov EÚ. Pri obnove učebných pomôcok je nápomocné aj združenie rodičov školy. V spolupráci s nimi sa nám podarilo vybudovať v areáli školy letnú triedu, ktorú môžu vyučujúci využívať v prípade priaznivého počasia na vyučovanie. V popoludňajších hodinách ju využívajú najmä deti v ŠKD.

Hlavnou charakteristikou pedagogického zboru je pedagogická spôsobilosť a vysoká odborná kvalifikovanosť. Usilujeme sa o čo najpestrejšiu skladbu zboru s dôrazom na ich profesijný rast. V škole okrem pedagógov pracujú vychovávatelia školského klubu detí a asistent učiteľa. Žiaci aj rodičia môžu využiť služby školského špeciálneho pedagóga, sociálneho pedagóga a výchovnej poradkyne. V škole pôsobia koordinátori protidrogovej prevencie, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, environmentálnej výchovy.

Väčšina žiakov, ktorí navštevujú školu, pochádza z blízkeho sídliska. Máme však aj žiakov dochádzajúcich zo vzdialenejších častí mesta a niekoľko mimo dubnických žiakov. Ponúkame im okrem základného vzdelávania založeného na porozumení široké spektrum krúžkov vedených lektormi z radov kmeňových pedagógov a externistov.

Rodičia sú pravidelne informovaní o výchovno-vyučovacích výsledkoch a aktivitách školy na triednych schôdzkach a individuálnych konzultáciách, ako aj prostredníctvom internetových stránok školy.

Škola sa úspešne zapája do projektov financovaných z fondov EÚ.

Žiaci našej školy dosahujú veľmi dobré výsledky najmä v športových súťažiach, úspešní sú aj vo vedomostných súťažiach a olympiádach.

2.2. Koncepčný zámer rozvoja školy – vytýčenie strategických cieľov

2.2.1. Strategické ciele školy zamerané na výchovno-vzdelávaciu oblasť

2.2.1.1. Zvýšiť mieru aktívneho učenia sa žiakov oproti súčasnému stavu

· pokračovať vo vzdelávaní pedagogických zamestnancov „Aktívne učenie sa žiakov“

· vytvoriť databázu najpoužívanejších inovatívnych metód aktívneho učenia sa

· podporovať problémovo orientované vyučovanie

2.2.1.2. Znižovať percento neprospievajúcich žiakov

· včas monitorovať žiakov s problémami učenia

· neodkladne riešiť vzniknutý problém zhoršeného prospechu, prípadne nedostatočného prospechu žiakov (spolupráca triedny učiteľ - školský špeciálny pedagóg - sociálny pedagóg - rodič)

· dodržiavať pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov

· dodržiavať základné princípy a metódy výchovno-vzdelávacieho procesu, rešpektovať psychologické zákonitosti učenia

2.2.1.3. Znižovať percento výchovných opatrení

· pravidelne spolupracovať s CPPPaP

· mesačne sledovať a hlásiť počet neospravedlnených hodín sociálnemu pedagógovi

· intenzívnejšie využívať triednické hodiny na riešenie výchovných problémov

· vypracovať vnútorné pravidlá triedy v spolupráci so žiakmi

· pôsobiť na rodičov žiakov prostredníctvom Rady rodičov školy, triednych aktívov, aby kontrolovali a obmedzovali svoje deti pri sledovaní web stránok, televíznych programov a aj takým spôsobom ich chránili pred škodlivými vplyvmi

· organizovať spoločné stretnutia žiakov a ich rodičov

· využívať vo väčšej miere sebahodnotenie žiakov

· zintenzívniť komunikáciu triedny učiteľ – rodič, triedny učiteľ – školský špeciálny pedagóg, triedny učiteľ – sociálny pedagóg

2.2.1.4. V testovaní vedomostí žiakov deviateho ročníka Testovanie-9 zvýšiť percento úspešnosti z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry nad celoslovenský priemer

· ponúknuť najmä prospechovo slabším žiakom doučovanie

· pravidelne informovať rodičov o účasti žiakov na doučovaní

· v prípade neprítomnosti vyučujúceho matematiky a slovenského jazyka zabezpečiť (ak je to možné) jeho kvalifikované zastupovanie

· deliť jednu vyučovaciu hodinu matematiky a slovenského jazyka a literatúry v týždni v triedach 9. ročníka

· precvičovať učivo na testoch podobného typu ako sa používajú na testovaní

· zvýšiť kontrolnú činnosť výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov deviateho ročníka

2.2.1.5. Skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu

· posilniť vyučovanie cudzích jazykov ako i rozvoj komunikačných kompetencií

· učiť žiakov také vedomosti a zručnosti, ktoré budú uplatniteľné v praktickom živote (minimalizovať encyklopedické memorovanie poznatkov)

· zavádzať do vyučovania efektívne metódy vyučovania, ako skupinové, projektové a integrované vyučovanie, ktorými vedieme žiakov k tímovej práci, k vzájomnej pomoci, spolupatričnosti a vzájomnému rešpektu

· rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov vo všetkých vyučovacích predmetoch a s tým súvisiacej čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov

· zavádzať a rozvíjať celoživotné pravidlá a zručnosti

· viesť žiakov k využívaniu komunikačných a informačných technológií

· viesť žiakov ku zdravému životnému štýlu, podporovať športové aktivity

· viesť žiakov k dodržiavaniu školského poriadku a k dodržiavaniu zásad slušného správania

· podporovať žiakov s rôznym druhom nadania (vyhľadávanie talentov, starostlivosť o nadaných žiakov)

· integrovať žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do bežných tried (individuálne vzdelávacie plány žiakov s poruchami učenia, so zdravotným znevýhodnením)

· vytvárať podmienky pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

· prispôsobiť ponuku voliteľných predmetov, nepovinných predmetov, záujmových krúžkov záujmu žiakov

· vytvárať podmienky pre kultúru školy (klíma, atmosféra triedy a školy, medziľudské vzťahy, správanie, estetika školského prostredia)

· realizovať vlastné projekty školy

· posilňovať občiansky princíp

· dodržiavať zásady hodnotenia a klasifikácie

· poskytnúť priestor na sebahodnotenie žiakov

· upevňovať a rozvíjať regionálne ľudové tradície vo výchovno-vzdelávacom procese, v záujmovej činnosti

· systematicky hodnotiť a kontrolovať úroveň výchovno-vzdelávacích výsledkov školy

· udržať kvalitný pedagogický zbor a aprobovanosť

· podporovať kontinuálne vzdelávanie pedagogických aj odborných zamestnancov školy

· postupne vybavovať bežné triedy a kabinety počítačovou technikou

· modernizovať technické vybavenie školy

· vytvárať podmienky pre bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov a zamestnancov

· získavať finančné zdroje: vypracovávanie projektov, spolupráca so sponzormi

· podporovať spoluúčasť rodičov a žiakov na riadení školy, spoluprácu so žiackym parlamentom

· udržať otvorené partnerstvo s rodičmi – spolupráca s rodičovskou radou, radou školy

· zvýšiť informovanosť rodičov i verejnosti o činnosti školy

· podporovať aktivity s inými školami doma i v zahraničí

· spolupracovať so špeciálnymi výchovnými zariadeniami, so zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie

· spolupracovať so spoločenskými organizáciami v meste

· pokračovať v budovaní pozitívneho imidžu školy

2.2.2. Strategické ciele zamerané na oblasť personálnu

· zabezpečiť 100 % kvalifikovanosť učiteľov

2.2.3. Strategické ciele školy zamerané na oblasť ekonomicko-materiálnu

· postupne vybaviť ďalšie učebne interaktívnymi tabuľami a modernými učebnými pomôckami

2.2.4. SWOT analýza školy

2.2.4.1. Silné stránky školy

· dobré výchovno-vyučovacie výsledky žiakov

· vytvorenie nového predmetu – environmentálna výchova v rámci školského vzdelávacieho programu

· pomerne stabilný a omladený kolektív pedagogických zamestnancov

· školský špeciálny pedagóg

· sociálny pedagóg

· asistent učiteľa

· koordinátori environmentálnej výchovy

· koordinátor prevencie

· koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu

· vysoká odbornosť vyučovania

· výchova v duchu humanizmu a demokracie

· využívanie moderných netradičných foriem vyučovania

· dobré vzťahy medzi zamestnancami školy a žiakmi

· žiacky parlament

· široká ponuka krúžkovej činnosti

· vybavenie školy IKT

· spolupráca s družobnou školou z Otrokovíc

· úspešnosť projektov a získavanie finančných prostriedkov z fondov EÚ

· úspešná prezentácia školy na verejnosti a v médiách

· vysoká kultúra školy

· neustále aktualizovaná webová stránka školy

· využívanie eduPage programu (elektronické vedenie pedagogickej dokumentácie, zastupovania chýbajúcich a dochádzky žiakov i zamestnancov)

· internetová žiacka knižka

· výborné výsledky žiakov v olympiádach, vedomostných a športových súťažiach

· škola s najvyšším počtom žiakov v regióne

· výučba cudzích jazykov od 1. ročníka

· výučba vo výberových triedach s prírodovedným zameraním

· ponuka pestrej a zdravej stravy v školskej jedálni

· využívanie akcií ponúkaných ŠKD pre žiakov po vyučovaní

2.2.4.2. Slabé stránky školy

· zvyšujúci sa počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

2.2.5. Priority školy v školskom roku 2016/2017

· rozvíjať informatickú gramotnosť PZ zameranú najmä na využívanie interaktívnych tabúľ, tabletov a počítačov v edukačnom procese

· posilňovať oblasti vzdelávania informačno-komunikačných technológií, prírodovedných predmetov a cudzích jazykov

· v závislosti od finančných prostriedkov skvalitňovať materiálno-technické vybavenie školy

· rozvíjať komunikačné kompetencie a čitateľskú gramotnosť žiakov

· využívať komplexné aktivizujúce vyučovacie metódy

· prejsť od tradičného encyklopedicko-memorovacieho spôsobu výchovy a vzdelávania k tvorivo-humánnym metódam práce

· motivovať učiteľov k ďalšiemu vzdelávaniu v rámci kariérového rastu

· podporovať programy zamerané na prevenciu sociálno-patologických javov

· skvalitňovať celkové zázemie pre činnosť záujmových útvarov (odborné vedenie, materiálno-technické vybavenie, netradičné formy práce)

· skvalitňovať proces dobudovania siete IKT (modernizácia IKT, implementácia do výchovno-vzdelávacieho procesu, rozšírenie spolupráce s partnerskými školami – projekty)

· vytvoriť predpoklady pre informatizáciu a internetizáciu školskej knižnice, podporovať zvyšovanie čitateľskej gramotnosti žiakov

· propagovať a prezentovať výsledky činnosti a úspechy školy (www stránka školy, mesta, rozhlas, televízia, publikačná činnosť a pod.)

2.2.6. Hlavné úlohy školy na školský rok 2016/2017

Plán hlavných úloh vychádza z hlavných úloh stanovených v Pedagogicko-organizačných pokynoch MŠ SR, zo všeobecne záväzných právnych noriem platných pre školstvo a zo správy školy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za uplynulý školský rok.

2.2.6.1. Výchovno-vzdelávacie aktivity

· sledovať oficiálne stránky MŠVVaŠ SR a všetkých inštitúcií, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní

T: priebežne

Z: všetci pedagogickí zamestnanci

· preštudovať POP MŠVVaŠ SR

T: do 13. septembra 2016

Z: všetci pedagogickí zamestnanci

· sledovať aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní, vzdelávacích programoch, pedagogických dokumentoch a aktualizovaných dokumentoch na www.statpedu.sk, www.siov.sk, www.vudap.sk a ďalších organizácií

T: úloha stála

Z: všetci PZ a OZ

· venovať pozornosť dôslednému vypracovaniu učebných osnov v rozsahu ustanovenom vzdelávacím štandardom štátneho vzdelávacieho programu a školským vzdelávacím programom

T: do 5. septembra 2016

Z: všetci PZ

· dôsledne oboznámiť žiakov a ich rodičov so školským poriadkom (používanie mobilných telefónov)

T: do 14. októbra 2016

Z: triedni učitelia

· zvyšovať kvalitu a efektívnosť vyučovania v predmetoch matematika a slovenský jazyk a literatúra v 9. ročníku s cieľom úspešne zvládnuť Testovanie 9-2017

T: priebežne

Z: PK M a SJL

· zvýšenú pozornosť venovať najmä čítaniu s porozumením a jazykovej zložke v predmete SJL s cieľom zvýšiť úspešnosť žiakov v celoslovenskom testovaní a dosiahnuť lepšie výsledky ako je celoslovenský priemer

T: úloha stála

Z: PK SJL

· v záujme zvýšenia záujmu žiakov o technické študijné odbory na stredných školách klásť väčší dôraz na vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov

T: úloha stála

Z: MZ a PK M a prírodovedných predmetov

· realizovať cvičné Testovanie – Komparo 9/2016

T: november 2016

Z: ZRŠ II

· zrealizovať celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka pod názvom Testovanie 9-2017

T: 5. apríl 2017

Z: RŠ, ZRŠ II

· zrealizovať celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka pod názvom Testovanie 5-2016

T: 23. november 2016

Z: RŠ, ZRŠ II

· zrealizovať zápis žiakov do 1. ročníka, zistiť počty žiakov prihlásených na povinne voliteľný predmet náboženská výchova alebo etická výchova pre nasledujúci školský rok

T: apríl 2017

Z: ZRŠ I, školský špeciálny pedagóg

· využívať netradičné formy vyučovania vo všetkých vyučovacích predmetoch

T: úloha stála

Z: všetci pedagogickí zamestnanci

· systematicky budovať školskú knižnicu, aby sa stala odborným, študijným, informačným, internetovým a čitateľským centrom pre žiakov a všetkých zamestnancov školy; využívať knižnično-informačné služby a podujatia verejných knižníc, realizovať výchovno-vzdelávacie a mimoškolské aktivity v školskej aj verejnej knižnici, implementovať aktivity vedúce k zvýšeniu záujmu o čítanie do tematických výchovno-vzdelávacích plánov všetkých vyučovacích predmetov; na 1. stupni posilňovať predovšetkým čitateľskú gramotnosť; na 2. stupni vytvárať podmienky na osvojenie si metód individuálneho štúdia a využívania rôznych zdrojov informácií v príprave na vyučovanie

T: priebežne

Z: všetci, Mgr. Mária Gulová

· s cieľom zvyšovať úroveň vyučovania slovenského jazyka venovať zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením, klásť dôraz na vlastnú tvorbu, rozvíjanie jazykového prejavu, schopnosti argumentovať a prácu s informáciami

T: priebežne

Z: MZ, PK SJL

· prierezovo využívať možnosti na rozvoj čítania s porozumením vo všetkých vyučovacích predmetoch

T: priebežne

Z: všetci pedagogickí zamestnanci

· formovať kladný vzťah žiakov ku knihe a literatúre; organizovať súťaže v čitateľských zručnostiach a popoludňajšie čitateľské aktivity v školskom klube detí

T: priebežne

Z: MZ, PK SJL, vedúca ŠKD

· v rámci Roka čitateľskej gramotnosti (školský rok 2016/2017) intenzívne rozvíjať čitateľskú gramotnosť vo všetkých vzdelávacích oblastiach; vypracovať plán aktivít na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti a začleniť ho do ŠkVP; dbať o zvyšovanie jazykovej kultúry žiakov na všetkých vyučovacích hodinách

T: úloha stála

Z: všetci pedagogickí zamestnanci

· podporovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti rozvíjania čitateľskej gramotnosti žiakov; Zoznam poskytovateľov akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania pre oblasť čitateľskej gramotnosti je zverejnený na www.minedu.sk/akreditácie-v-rezorte-skolstva/;

Využívať možnosť vzdelávania celého pedagogického zboru z ponuky vzdelávacích aktivít Metodicko-pedagogického centra v oblasti cieleného rozvíjania čitateľskej gramotnosti, resp. vzdelávania pre riadiacich zamestnancov škôl s obsahovým zameraním na tvorbu vlastnej stratégie rozvoja čitateľskej gramotnosti

T: úloha stála

Z: riaditeľ školy

· oboznámiť sa so zborníkom príspevkov „Vedenie školy ako koordinátor rozvoja čitateľskej gramotnosti“ (vydalo MPC v roku 2015), ktorý obsahuje 16 podrobne spracovaných príspevkov. Zborník je dostupný na webovom sídle MPC www.mpc-edu.sk/aktuality/zbornik-prispevkov-z-medzinarodnej-odborno-didaktickej-konferencie

T: október 2016

Z: všetci pedagogickí zamestnanci

· podporovať voľnočasové aktivity žiakov zamerané na jazykovú kultúru (literárne a recitačné súťaže, školský časopis)

T: úloha stála

Z: ŠKD, MZ, PK SJL

· na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti využívať uvoľnené úlohy PISA a metodické príručky na www.statpedu.sk a rozličné informácie a materiály na podporu zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania zverejnené na webovom sídle Metodického centra Slovenskej pedagogickej knižnice www.spgk.sk

T: úloha stála

Z: všetci pedagogickí zamestnanci

· naďalej zvyšovať jazykové schopnosti žiakov – posilnenie vyučovacích hodín cudzích jazykov, vyučovanie cudzích jazykov od 1. ročníka

T: úloha stála

Z: RŠ, MZ, PK CJ

· organizovať školské kolá olympiády v cudzom jazyku

T: úloha stála

Z: RŠ, MZ, PK CJ

· na hodinách cudzieho jazyka používať Európske jazykové portfólio ako nástroj sebahodnotenia a podpory učenia sa jazykov (informácie na: http://elp.ecml.at/.)

T: úloha stála

Z: MZ, PK CJ

· pri vyučovaní cudzieho jazyka používať moderné učebnice a k nim doplnkové výukové prostriedky, zvýšenú pozornosť venovať inovatívnym metódam a formám výučby s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka

T: úloha stála

Z: MZ, PK CJ

· pri príležitosti Európskeho dňa jazykov a aj počas celého školského roka organizovať podujatia a aktivity pre žiakov s cieľom rozvíjať jazykovú zdatnosť a záujem o vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov a poznávania reálií a kultúrnej rozmanitosti Európy

T: úloha stála

Z: PK CJ

· sledovať informácie zverejnené na webovom sídle Európskeho centra pre moderné jazyky v meste Graz v Rakúsku www.ecml.at

T: priebežne

Z: MZ, PK CJ

· sledovať informácie na webovom sídle ŠPÚ, kde sú zverejňované odborné články a publikácie

T: úloha stála

Z: PK CJ

· zistiť záujem žiakov o vyučovanie povinne voliteľného predmetu náboženská výchova alebo etická výchova na nasledujúci školský rok na základe písomného oznámenia zákonného zástupcu žiaka do 15 rokov veku a nahlásiť počty žiakov v jednotlivých ročníkoch zriaďovateľovi školy

T: do 15. júna 2017

Z: ZRŠ I, ZRŠ II

· zapojiť sa predovšetkým do súťaží, ktorých vyhlasovateľom je MŠVVaŠ SR:

· zoznam športových súťaží je zverejnený na www.minedu.sk v menu Šport – Šport a zdravie a na www.skolskysport.sk v časti Aktuality, prihlasovanie prebieha prostredníctvom www.skolskysport.sk, kde sú zverejnené aj platné pravidlá a propozície v menu danej súťaže

· zoznam predmetových olympiád a postupových súťaží zabezpečovaných IUVENTOU je zverejnený na www.olympiady.sk

· zoznam súťaží zabezpečovaných Štátnym inštitútom odborného vzdelávania je zverejnený na www.siov.sk

· zoznam súťaží zabezpečovaných ŠPÚ je zverejnený na www.statpedu.sk

· prehľad celoštátnych kôl je zverejnený na www.minedu.sk v časti Regionálne školstvo – Súťaže detí a žiakov

T: úloha stála

Z: všetci PZ

· vytipovať talentovaných žiakov a venovať im zvýšenú pozornosť v príprave na reprezentáciu školy

T: úloha stála

Z: vedúci PK a MZ

· vytvárať podmienky pre mimoškolskú činnosť, finančne motivovať pedagógov k zodpovednej práci v záujmových útvaroch

T: priebežne

Z: RŠ

· vytvárať pre žiakov priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód s využitím informačných, komunikačných a digitálnych technológií a venovať primeranú pozornosť rozvíjaniu kompetencií žiakov v tejto oblasti

T: úloha stála

Z: RŠ, všetci PZ a OZ

· využívať ako doplnok ku klasickým výučbovým metódam digitálny vzdelávací obsah schválený Štátnym pedagogickým ústavom

T: úloha stála

Z: všetci PZ a OZ

· zapájať sa do súťaží a aktivít, ktoré podporujú IKT

T: úloha stála

Z: vyučujúci IKT

· zvýšenú pozornosť venovať ochrane žiakov pri používaní internetu a aktívne vzdelávať žiakov v oblasti správania sa v internetovom (kybernetickom) priestore; využívať webové sídla s informáciami k bezpečnému používaniu internetu www.stopline.sk, www.pomoc.sk, www.zodpovedne.sk

T: úloha stála

Z: všetci, koordinátor prevencie,

PK M-F, vyučujúci informatiky

· využívať portál www.slovakiana.sk, na ktorom sa nachádza digitálna knižnica, archív s literárnymi dielami a listinami, digitálna galéria či virtuálne výstavy

T: úloha stála

Z: všetci PZ

· preškoliť žiakov o nutnosti dodržiavania dentálnej hygieny dentálnymi hygieničkami

T: september – október

Z: koordinátor VMR

· v súlade s cieľmi a princípmi Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012-2016

· uplatňovať globálne súvislosti a globálnu dimenziu v obsahu vzdelávania ŠkVP

· rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť žiakov s dôrazom na uvedomenie si globálnej previazanosti udalostí, vývoja i problémov na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni

· zvyšovať povedomie žiakov o globálnych témach, rozvíjať ich kritické uvedomovanie si sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesov vo svete

· využiť informácie, podporné materiály a inšpiráciu pri začleňovaní globálneho vzdelávania do obsahu rôznych vyučovacích predmetov zverejnených na www.globalnevzdelavanie.sk

· využiť „Odporúčania, inšpirácie pre školy k uplatňovaniu globálnej dimenzie vo vyučovaní – aby žiaci vedeli a chceli byť aktívni pri vytváraní spravodlivejšieho sveta“ zverejnené na www.statpedu.sk – v časti Publikačná činnosť a časopis/Metodiky

T: úloha stála

Z: všetci pedagogickí a odborní

zamestnanci

· rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti žiakov zameranú najmä na vedenie žiakov k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia

T: úloha stála

Z: koordinátori ENV

· vytvárať primerané podmienky pre prácu koordinátorov environmentálnej výchovy, ktorých hlavnou úlohou je koordinovať environmentálnu výchovu v škole

T: úloha stála

Z: vedenie školy

· spolupracovať s environmentálnymi centrami a strediskami, aj s neziskovými organizáciami pôsobiacimi v tejto oblasti na podporu skvalitnenia environmentálnej výchovy a vytvárania vhodných podmienok k zdravému spôsobu života v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju

T: úloha stála

Z: koordinátori ENV

· motivovať a získavať žiakov pre ich aktívnu účasť na podujatiach environmentálneho charakteru mimo vyučovacích hodín; podporovať zapájanie žiakov do dobrovoľníckych aktivít, spolupracovať v oblasti organizovania dobrovoľníctva na škole s dobrovoľníckymi centrami a dobrovoľníckymi organizáciami v lokalite školy

T: úloha stála

Z: koordinátori ENV

· zapojiť sa do projektu Detský čin roka, realizovaného pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, orientovaného na formovanie humánneho správania sa žiakov k svojim rovesníkom, starším ľuďom, prírode a poskytovanie nezištnej pomoci www.detskycin.sk

T: podľa propozícií

Z: PK SJL, koordinátori ENV

· podporovať aktivity organizované koordinátorom prevencie, koordinátormi environmentálnej výchovy a koordinátorom výchovy k manželstvu a rodičovstvu

T: úloha stála

Z: RŠ

· podporovať všetky preventívne aktivity prebiehajúce počas školského roka

T: úloha stála

Z: vedenie školy

· vytvárať primerané podmienky pre prácu koordinátora prevencie, ktorého úlohou je v spolupráci s vedením školy navrhovať a koordinovať preventívne opatrenia školy s cieľom zvýšenia bezpečnosti školy

T: úloha stála

Z: vedenie školy

· v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa

· v pedagogickom procese veku primeranou formou oboznamovať žiakov s ich právami a povinnosťami v zmysle tohto dokumentu s využívaním aktivizujúcich metód

· veku primeraným spôsobom informovať žiakov o zmysle a príslušných ustanoveniach Opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa o účasti detí v ozbrojených konfliktoch, Opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii, Opčného protokolu o procedúre oznámení

T: úloha stála

Z: sociálny pedagóg, všetci PZ

· v súlade s Koncepciou boja proti extrémizmu na roky 2015 – 2019 využívať metodický list s odporúčaniami a metodickými ukážkami zameranými na multidisciplinárny prístup v procese identifikovania znakov radikalizácie mládeže na www.statpedu.sk

T: úloha stála

Z: sociálny pedagóg, všetci PZ

· využívať informácie v texte „Metodická pomoc k téme osobnostný a sociálny rozvoj žiakov, vyučovaniu psychologických tém v škole a rozvíjaniu emocionálnej inteligencie“, ktorý obsahuje inšpirácie a zdroje k rozvíjaniu emocionálnej inteligencie žiakov

T: úloha stála

Z: všetci PZ a OZ

· monitorovať správanie žiakov a ich zmeny; v prípadoch podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu alebo podozrenia, že by mohli byť vystavení ohrozeniu života, zdravia alebo neľudskému a zlému zaobchádzaniu zabezpečiť ich ochranu a bezodkladne riešiť vzniknutý problém v súčinnosti s vedením školy a zákonnými zástupcami žiaka

T: úloha stála

Z: sociálny pedagóg, všetci PZ

· prijímať opatrenia na zlepšenie pravidelnej dochádzky do školy a na obmedzenie počtu tých, ktorí povinnú školskú dochádzku neukončia

T: úloha stála

Z: sociálny pedagóg, triedni učitelia

· v prípadoch podozrenia z ohrozovania mravného vývinu žiakov bezodkladne riešiť vzniknutý problém s CPPPaP, podľa potreby aj s príslušným pediatrom, sociálnym kurátorom alebo policajtom

T: úloha stála

Z: RŠ, sociálny pedagóg

· v zmysle úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality pre rezort školstva realizovať projekty a aktivity prevencie a eliminácie rizikového správania, delikvencie a kriminality, záškoláctva, šikanovania, bezpečného používania internetu, ako aj na podporu právneho vedomia žiakov www.bezpre.sk

T: úloha stála

Z: koordinátor prevencie

· využívať účinné nástroje na predchádzanie, resp. riešenie prvých príznakov záškoláctva, problémového alebo agresívneho správania, šikanovania, fyzického alebo psychického týrania, delikvencie, užívania návykových látok, sexuálneho zneužívania, prejavov extrémizmu a pod.

T: úloha stála

Z: všetci

· zabezpečiť veku primeraným spôsobom dostatočnú informovanosť o riziku, že sa dieťa môže stať obeťou sexuálneho zneužívania, vykorisťovania a detskej pornografie; vo výchovno-vzdelávacom procese klásť dôraz na znižovanie tohto rizika, s osobitným zameraním na riziko vyplývajúce z využívania internetu a sociálnych sietí

T: úloha stála

Z: koordinátor prevencie, PZ

· oboznámiť sa a dodržiavať Metodické usmernenie k prevencii a riešeniu šikanovania v škole a v školských zariadeniach

T: september 2016

Z: koordinátor prevencie, RŠ

· v rámci uskutočňovania protidrogových preventívnych aktivít a projektov:

· realizovať len odborne garantované a vopred preverené ponuky preventívnych programov s cieľom predísť nežiaducemu vplyvu reprezentantov zhubných kultov, siekt či extrémistických organizácií na žiakov; prevenciu drogových závislostí a prevenciu delikvencie a kriminality realizovať ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu pod gesciou regionálneho CPPPaP

· zvýšenú pozornosť venovať prevencii užívania legálnych drog u žiakov (tabak, alkohol)

· organizovať aktivity v súvislosti so Svetovým dňom nefajčenia – 31. máj

· využívať metodické publikácie „Všetci to robia!“ a „K prevencii v škole“ zamerané na prevenciu tabakizmu a užívania alkoholu www.statpedu.sk

· organizovať aktivity v súvislosti s Európskym týždňom boja proti drogám

· priebežne informovať rodičov žiakov školy o preventívnych aktivitách školy a možnostiach odbornej pomoci

T: úloha stála

Z: koordinátor prevencie, všetci

· zamerať sa na prevenciu rizikového správania sa v období dospievania v súlade s Národným programom prevencie HIV/AIDS a zapojiť sa do kampane Červené stužky www.cervenestuzky.sk

T: úloha stála

Z: koordinátor prevencie

· v súlade s úlohami Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2015 – 2018 realizovať besedy s vyškolenými odbornými zamestnancami CPPPaP na tému riziká práce v zahraničí a prevencia pred neľudským zaobchádzaním, obchodovaním s ľuďmi a otrockou prácou;

využiť informácie na www.obchodsludmi.sk, www.bezpre.sk, www.minv.sk, www.statpedu.sk

Z.: úloha stála

Z: koordinátor prevencie

· v súlade s Európskym politickým rámcom Zdravie 2020, Akčným plánom prevencie obezity na roky 2015 – 2025 a Koncepciou práce so športovo talentovanou mládežou na roky 2015 – 2020 venovať pozornosť výchove k zdraviu; realizovať aktivity a programy na podporu prevencie obezity, telesného a duševného zdravia – spolupracovať s Ligou za duševné zdravie a Ligou proti rakovine; aktívne zapájať žiakov do aktivít a programov, ktoré podporujú výchovu ku zdraviu a zdravý životný štýl; využiť informácie, metodiky a príklady dobrej praxe na www.bezpre.sk

T: úloha stála

Z: koordinátor VMR, všetci PZ a OZ

· zvýšiť zapojenie žiakov do pohybových aktivít, podporovať činnosť športových krúžkov a pohybové aktivity v prírode, sprístupniť ihriská a telocvične na športovú činnosť po vyučovaní a cez víkendy

T: úloha stála

Z: RŠ, vyučujúci TV, vedúca ŠKD,

koordinátor prevencie

· venovať zvýšenú pozornosť prevencii užívania alkoholu a tabaku; pravidelne informovať žiakov o škodlivých a vedľajších účinkoch dopingových látok

T: úloha stála

Z: koordinátor prevencie, PZ a OZ

· organizovať tematické týždne pri príležitosti Svetového dňa výživy, Svetového dňa zdravia a Svetového dňa mlieka

T: podľa aktuálnosti témy

Z: koordinátor prevencie, ŠKD

· využívať v rámci prevencie nežiaduceho správania sa žiakov metodické publikácie ŠPÚ „Všetci to robia!“ a „K prevencii v škole“ zamerané na prevenciu užívania psychotropných látok a podporu osobných a sociálnych kompetencií žiakov a dokument „Východiská k tvorbe stratégie školy v prevencii rizikového správania detí a žiakov“ na www.statpedu.sk – časť Metodiky

T: úloha stála

Z: koordinátor prevencie, RŠ

· vytvoriť bezpečné prostredie na školskom ihrisku v súčinnosti aj s mestskou políciou

T: úloha stála

Z: RŠ, vyučujúci TchV, TV

· implementovať do vzdelávania vo finančnej oblasti aktualizovaný Národný štandard finančnej gramotnosti, ktorý vydalo MŠVVaŠ SR a je zverejnený na www.minedu.sk, www.siov.sk a www.statpedu.sk; zvýšený dôraz klásť na čiastkové kompetencie, ktoré sa týkajú boja proti korupcii a ochrany spotrebiteľa

T: úloha stála

Z: všetci PZ

· realizovať aktivity na podporu a zvýšenie finančnej gramotnosti; informácie na www.fininfo.sk a www.viacakopeniaze.sk

T: úloha stála

Z: všetci PZ

· rozvíjať správne hodnoty a návyky v oblasti finančnej gramotnosti žiakov na prvom stupni realizáciou programu JA A PENIAZE – www.jaslovensko.sk/jaapeniaze

T: úloha stála

Z: ZRŠ I

· využívať na 1. stupni vypracovanú Metodickú príručku Finančná gramotnosť 1, dostupnú na

www.statpedu.sk/sites/default/files/documenty/vzdelavacie-aktivity/financna_ gramotnost_1.pdf

T: úloha stála

Z: ZRŠ I a PZ 1. stupňa

· na podporu výučby finančnej gramotnosti využívať centrálny informačný portál MŠVVaŠ SR, kde sú sústredené všetky dôležité dokumenty, pomocné materiály a odkazy www.iedu.sk/vseobecne_informacie/financna_gramotnost/Stranky/default.aspx

T: úloha stála

Z: všetci PZ

· oboznámiť sa s DODATKOM č. 1, ktorý schválilo MŠVVaŠ SR dňa 16. decembra 2015 a ktorým sa mení „Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do ŠkVP základných a stredných škôl“

T: úloha stála

Z: všetci PZ

· podporovať možnosť vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti rozvoja finančnej gramotnosti

T: úloha stála

Z: RŠ

· dopĺňať v závislosti od finančných prostriedkov učebné materiály, pomôcky a metodické materiály stimulujúce rozvoj finančnej gramotnosti

T: úloha stála

Z: RŠ

· do tematických výchovno-vzdelávacích plánov pre jednotlivé predmety zapracovať úlohy súvisiace s multikultúrnou výchovou, výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rodovej rovnosti, predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu v oblasti problematiky migrácie

T: do 5. septembra 2016

Z: všetci PZ

· v zmysle medzinárodných dohovorov v oblasti ľudských práv:

· usmerňovať výchovu k ľudským právam v triede a škole tak, aby sa stala integrálnou súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti

· zapájať žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním besied, súťaží, stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných predstavení s tematikou ľudských práv

· vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie (prostredníctvom chápajúceho a kritického spôsobu štúdia jednotlivých kultúr napomôcť žiakom porozumieť iným kultúram)

· podporovať účasť učiteľov na kontinuálnom vzdelávaní na získanie multietnických a multikultúrnych kompetencií učiteľov

T: úloha stála

Z: RŠ, všetci PZ a OZ

· využívať pri výchove a vzdelávaní manuál k tolerancii a ľudským právam KOMPAS a KOMPASÍK; viac informácií na www.iuventa.sk

T: úloha stála

Z: všetci PZ a OZ

· oboznámiť sa s „Analýzou súčasného stavu výchovy a vzdelávania k ľudským právam v regionálnom školstve“ zverejnenou na webovom sídle MŠVVaŠ SR

T: september 2016

Z: všetci PZ a OZ

· v súvislosti s predsedníctvom Slovenska v Rade Európskej únie posilniť vo vyučovaní všetkých predmetov témy zamerané na rozvoj európskeho povedomia a občianstva

T: úloha stála

Z: všetci PZ

· v súvislosti s dodržiavaním bezpečnostných pravidiel pri práci s chemickými faktormi preštudovať metodický materiál „Bezpečnosť pri práci s chemickými faktormi na základných a stredných školách“ (www.siov.sk)

T: september 2016

Z: vedúci PK P-CH

· dôslednejšie vykonávať dozory počas prestávok  najmä v priestoroch, kde je najväčší predpoklad vzniku školského úrazu za účelom zníženia rastu školskej úrazovosti

T. úloha stála

Z: všetci

· oboznámiť sa s vnútornou Smernicou školy o postupe pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí

T: september 2016

Z: RŠ

· zapojiť sa do súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany

T: podľa propozícií súťaže

Z: Mgr. Strapková

· zvýšenú pozornosť venovať žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia v záujme zlepšenia ich dochádzky a školskej úspešnosti

T: úloha stála

Z: sociálny pedagóg, všetci PZ

· zvýšenú pozornosť venovať žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, spolupracovať s CPPPaP

T: priebežne

Z: školský špeciálny pedagóg

· pri hodnotení a klasifikácii žiaka so zdravotným znevýhodnením dodržiavať ustanovenie § 55 ods. 4 zákona číslo 245/2008 Z. z. a zásady podľa prílohy č. 2 Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy a vychádzať z odporúčaní príslušného poradenského zariadenia pre konkrétneho žiaka a príslušného vzdelávacieho programu pre žiaka so zdravotným znevýhodnením

T: úloha stála

Z: školský špeciálny pedagóg,

všetci PZ a OZ

· pri vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením umožniť používanie kompenzačných a iných pomôcok vo vyučovacom procese (napr. notebook, tablet, kalkulačku, tabuľky, názorný materiál a iné), podľa odporúčania špeciálneho pedagóga, ktorý má žiaka vo svojej odbornej starostlivosti

T: úloha stála

Z: školský špeciálny pedagóg,

všetci PZ

· pri vzdelávaní žiakov s poruchami správania dodržiavať postupy podľa Metodicko-informatívneho materiálu „Žiak s poruchami správania v základnej a strednej škole, ktorý schválilo MŠVVaŠ SR dňa 10. apríla 2013 pod č. 2013-3982/16490:4-914 s účinnosťou od 1. septembra 2013

T: úloha stála

Z: všetci PZ a OZ

· realizovať konzultačno-poradenské služby pre rodičov žiakov zamerané na zlepšenie ich štýlu výchovy a starostlivosti o žiakov s vývinovými poruchami, s poruchami aktivity a pozornosti a vývinovými poruchami učenia a zabezpečovať kvalitnú kooperáciu školy a rodiny

T: priebežne

Z: školský špeciálny pedagóg

· pri zostavovaní povinnej dokumentácie žiaka so ŠVVP najmä pri vypracovaní individuálneho vzdelávacieho programu vždy spolupracovať s poradenským zariadením, ktoré ho má v starostlivosti; dôsledne dodržiavať pokyny a odporúčania príslušného poradenského zariadenia a zohľadňovať potreby žiaka vo výchovno-vzdelávacom procese

T: úloha stála

Z: školský špeciálny pedagóg,

všetci PZ

· priebežne hodnotiť sociálnu atmosféru v triedach a vytvárať podmienky pre tvorivú atmosféru, ktorá podporuje pocit bezpečia a motivuje k učeniu

T: priebežne

Z: triedni učitelia

· využívať výchovné koncerty pre školy odporučené akreditačnou komisiou

T: úloha stála

Z: PK VV – HV

· vytvoriť výchovnej poradkyni dostatočný priestor na vykonávanie svojej činnosti, zvýšiť informovanosť žiakov a rodičov o jej kompetenciách

T: úloha stála

Z: RŠ, triedni učitelia

· v oblasti profesijnej orientácie poskytovať požadované informácie Školskému výpočtovému stredisku

T: podľa harmonogramu

Z: výchovný poradca

· podporovať zvyšovanie profesijných kompetencií výchovnej poradkyne

T: úloha stála

Z: RŠ

· k profesionálnej orientácii žiakov využívať informácie zverejnené na www.profsme.sk v rámci výstupov národného projektu „Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“

T: úloha stála

Z: výchovný poradca

· využívať vo svojej práci elektronickú pomôcku KomposyT dostupnú na www.komposyt.sk – zdroje informácií, poradenské hry

T: úloha stála

Z: výchovný poradca

· podporovať kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov

T: v závislosti od požiadaviek a potreby školy

Z: RŠ

· podporovať a rozvíjať medzinárodnú spoluprácu škôl a žiakov

T: úloha stála

Z: RŠ

· výchovný proces v ŠKD realizovať tak, aby to nebolo len miesto, kde žiaci čakajú na svojich rodičov

T: úloha stála

Z: vedúca ŠKD

· umožniť deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia pravidelne navštevovať školský klub detí s cieľom podporovať ich adaptáciu na školu a rozvíjať cieľavedomú a systematickú prípravu na vyučovanie

T: úloha stála

Z: vedúca ŠKD

· výsledky a aktivity školy prezentovať v médiách

T: úloha stála

Z: RŠ, predseda propagačnej komisie

· realizovať školské programy podpory zdravia, zdravého životného štýlu a výchovy ku zdraviu aj s využitím metodík na www.bezpre.sk

T: úloha stála

Z: všetci PZ a OZ, vedúca ŠJ

· rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť žiakov s dôrazom na zdravú výživu a prevenciu zdravia, zdravé potraviny, potravinovú bezpečnosť a zvýšiť povedomie v oblasti označovania potravín

T: úloha stála

Z: všetci PZ a OZ, vedúca ŠJ

· pri príležitosti Svetového dňa výživy (16.10.), Svetového dňa zdravia (7.4.) a Svetového dňa mlieka (17.5.) vyhlásiť tematické týždne zamerané na podporu zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov a zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny

T: október 2016, apríl a máj 2017

Z: vedúca ŠJ, vedúca ŠKD

· zabezpečiť výrobu a výdaj jedál v zariadení školského stravovania podľa: Materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie 2011, vydaných MŠVVaŠ v roku 2011 a Materiálno-spotrebných noriem pre diétny stravovací systém, vydaných MŠ SR v roku 2009

T: úloha stála

Z: vedúca ŠJ

· zabezpečovať propagáciu zdravej výživy žiakom a ich rodičom; využiť rodičovské združenia, tlač, ...

T: úloha stála

Z: vedúca ŠJ

· vychovávať žiakov ku spoločenskému správaniu, zásadám zdravej výživy, hygiene a kultúrnemu stolovaniu a odstraňovať negatívne stravovacie návyky

T: úloha stála

Z: PK TchV, triedni učitelia

zamestnanci ŠJ

1.

2.

2.1.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.6.1.

2.2.6.2. Materiálno-technické zabezpečenie školy

· dopĺňať a inovovať učebné pomôcky podľa potrieb a požiadaviek učiteľov

T: priebežne

Z: RŠ

· pravidelne vykonávať všetky potrebné revízie

T: podľa potreby

Z: RŠ

· modernizovať budovu školy a školské priestory

T: podľa finančných prostriedkov

Z: RŠ

· zamerať sa hlavne na úpravu vonkajšieho areálu školy

T: priebežne

Z: RŠ

3. ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2016/2017

3.1. Vyučovanie

Školský rok sa začína 1. septembra 2016. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2016 (pondelok).

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2017 (piatok). Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční najskôr 23. januára 2017.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2017 (streda) a končí sa 30. júna 2017 (piatok).

Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční najskôr 21. júna 2017.

3.2. Prázdniny

a) Jesenné prázdniny sa začínajú 28. októbra 2016 (piatok) a končia 31. októbra 2016. Vyučovanie sa začína 2. novembra 2016 (streda).

b) Vianočné prázdniny sa začínajú 23. decembra 2016 (piatok) a končia 5. januára 2017. Vyučovanie sa začína 9. januára 2017 (pondelok).

c) Polročné prázdniny sú 3. februára 2017 (piatok). Vyučovanie sa začína 6. februára 2017 (pondelok).

d) Jarné prázdniny sa začínajú 27. februára 2017 a končia 3. marca 2017. Vyučovanie začína 6. marca 2016 (pondelok).

e) Veľkonočné prázdniny sa začínajú 13. apríla 2017 (streda) a končia 18. apríla 2017. Vyučovanie začína 19. apríla 2017 (streda).

f) Letné prázdniny sa začínajú 3. júla 2017 a končia 31. augusta 2017. Začiatok vyučovania je 4. septembra 2017 (pondelok).

3.3. Testovanie vedomostnej úrovne žiakov základných škôl

3.3.1. Testovanie žiakov 5. ročníka

Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl Testovanie 5-2016 sa uskutoční 23. novembra 2016 z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika. Cieľom testovania je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku vzdelávacieho stupňa ISCED 2.

Informácie o Testovaní 5-2016 sú zverejnené na www.nucem.sk.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.3.1.

3.3.2. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2017 sa uskutoční 5. apríla 2017 (streda) z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Náhradný termín testovania sa uskutoční 20. apríla 2017 (štvrtok).

Na vybraných základných školách bude v období február 2017 a máj 2017 prebiehať pilotné overovanie testovacích nástrojov pre Testovanie 9.

Informácie o Testovaní 9-2017 sú zverejnené na www.nucem.sk.

3.4. Zvonenie a prestávky

1. hodina07,50 - 08,35

prestávka malá 10 min

2. hodina08,45 - 09,30

prestávka veľká15 min

3. hodina09,45 - 10,30

prestávka malá10 min

4. hodina10,40 - 11,25

prestávka veľká15 min

5. hodina11,40 - 12,25

prestávka malá 5 min

6. hodina12,30 - 13,15

prestávka malá5 min

7. hodina13,20 - 14,05

3.5. Varianty vyučovania

I.A, I.B, I.Cvyučovanie podľa Školského vzdelávacieho programu

II.A, II.B, II.C, II.D vyučovanie podľa Školského vzdelávacieho programu

III.A, III.B, III.C, III.Dvyučovanie podľa Školského vzdelávacieho programu

IV.A, IV.B, IV.Cvyučovanie podľa Školského vzdelávacieho programu

V.A, V.B, V.Cvyučovanie podľa Školského vzdelávacieho programu

VI.A, VI.B, VI.Cvyučovanie podľa Školského vzdelávacieho programu

VII.A, VII.Bvyučovanie podľa Školského vzdelávacieho programu

VIII.A, VIII.B, VIII.Cvyučovanie podľa Školského vzdelávacieho programu

IX.A, IX.B, IX.Cvyučovanie podľa Školského vzdelávacieho programu

3.6. Výlety a exkurzie

Termíny organizovania výletov:

· od 2. mája do 31. mája 2017

· od 20. júna do 29. júna 2017

· výnimku majú žiaci 9. ročníka (potrebná je konzultácia s vyučujúcimi tak, aby nedošlo ku kolízii záujmov tried a školy)

Termíny organizovania exkurzií:

· hlavné termíny sú september, október 2016 a apríl, máj 2017

· plán exkurzií je uvedený v prílohe

3.7. Účelové cvičenia a didaktické hry

· sa budú organizovať v závislosti od počasia

· 1. – 4. ročník: september – október 2016

· 5. – 9. ročník: september – október 2016, máj – jún 2017

3.8. Klasifikácia výchovných predmetov

1. aj 2. stupeň:

· neklasifikuje sa náboženská a etická výchova

4. ŠTRUKTÚRA A PERSONÁLNE OBSADENIE ŠKOLY

4.1. Vedenie školy

riaditeľ školy (štatutárny zástupca)RNDr. Jana Vargová

zástupca RŠ pre I. stupeň Mgr. Elena Capáková

zástupca RŠ pre II. stupeň (zástupca štatutárneho orgánu)Mgr. Anton Paulen

vedúca školského klubu detíIveta Lomnická

vedúca školskej jedálneĽubomíra Furičková

4.2. Grémium riaditeľa školy

· okrem vedenia školy tvoria:

predseda Rady školyMgr. Pavol Vronka

predseda ZO OZ Mgr. Martina Švajdová

výchovný poradcaMgr. Lenka Krótka

školský špeciálny pedagógMgr. Adriana Melicherová

sociálny pedagógPaedDr. Alena Kubicová

4.3. Pedagogickí, odborní a prevádzkoví zamestnanci školy

4.3.1. Pedagogickí zamestnanci – 1. stupeň:

I.AMgr. Anna Hrubová

I.BMgr. Daniela Galková

I.CMgr. Jiřina Straková

II.AMgr. Eva Bačová

II.BMgr. Dagmar Malenčíková

II.CMgr. Viera Kmecová

II.DMgr. Lucia Duhárová

III.AMgr. Jitka Hrablayová

III.BMgr. Mária Slezáková

III.CMgr. Blanka Jandušíková

III.DMgr. Veronika Samašová

IV.AMgr. Martina Švajdová

IV.BMgr. Zuzana Kalusová

IV.CMgr. Mária Gulová

4.3.2. Pedagogickí zamestnanci – 2. stupeň:

V.AMgr. Lena Ondrejičková

V.BMgr. Alena Bošanská

V.CMgr. Helena Palmová

VI.ARNDr. Mária Gajdošová

VI.BMgr. Pavol Vronka

VI.CMgr. Ivana Huličiarová

VII.AMgr. Jana Galková

VII.BMgr. Zlatica Johnová

VIII.AIng. Sylvia Margorínová

VIII.BMgr. Zuzana Bačová

VIII.CMgr. Magdaléna Reháková

IX.A Mgr. Anna Hanusová

IX.BMgr. Janka Strapková

IX.CMgr. Helena Kusalová

4.3.3. Ostatní pedagogickí zamestnanci 2. stupeň

Mgr. Lenka Krótka – výchovný poradca

Mgr. Naďa Bulková

Mgr. Pavol Matúš

Mgr. Emília Richtárechová

Mgr. Zuzana Šatková

Mgr. Ján Varga

4.3.4. Pedagogickí zamestnanci v ŠKD

1. oddelenieJiřina Dudeková

2. oddelenieIveta Lomnická

3. oddelenieDaniela Gregoričková

4. oddelenieZuzana Karšayová

5. oddelenieMgr. Renáta Gajdošová

6. oddelenieBc. Renáta Vitovská

7. oddelenie Jana Prokopová

Odborní zamestnanci

Mgr. Adriana Melicherová – školský špeciálny pedagóg

PaedDr. Alena Kubicová – sociálny pedagóg

4.3.5. Prevádzkoví zamestnanci

ekonómkaZuzana Prekopová

účtovníčkaRenáta Pagáčová

sekretárkaDagmar Ilončiaková

školníčkaJana Vranková

údržbárRudolf Kašša

zamestnanci školskej jedálneĽubomíra Furičková – vedúca ŠJ

Jana Švelková – administratívna pracovníčka

Daniela Dolinská – hlavná kuchárka

Judita GregorováViera Srncová

Simona TomíkováZuzana Kolmanová

Daniela Batisová Elena Červeňanová

Viera Dubovcová Jana Kurucová

upratovačkyIveta Urbánková Daniela Ňaňáková

Emília Kaščáková Oľga Pončíková

Ľudmila Matušková Eva Pavlovičová

Mária Rezáková

4.4. Metodické združenia

MZ 1. ročníkMgr. Anna Hrubová

MZ 2. ročníkMgr. Dagmar Malenčíková

MZ 3. ročníkMgr. Jitka Hrablayová

MZ 4. ročníkMgr. Martina Švajdová

MZ triednych učiteľov 1. stupňaMgr. Eva Bačová

Predmetové komisie

PK matematiky a fyzikyMgr. Janka Strapková

PK slovenského jazyka a literatúryMgr. Zlatica Johnová

PK anglického jazykaMgr. Alena Bošanská

PK nemeckého jazykaMgr. Emília Richtárechová

PK dejepisu a geografieRNDr. Mária Gajdošová

PK chémie a biológie Mgr. Anna Hanusová

PK občianskej, etickej a náboženskej výchovyMgr. Lena Ondrejičková

PK technickej výchovyMgr. Pavol Vronka

PK výtvarnej a hudobnej výchovyMgr. Helena Kusalová

PK telesnej výchovyMgr. Naďa Bulková

PK triednych učiteľov 2. stupňaMgr. Jana Galková

4.5. Odborné učebne

OU fyziky – pavilón A – 2. poschodieMgr. Jana Galková

OU prírodovedných predmetov – pavilón A – 2. poschodieMgr. Lenka Krótka

OU chémie – pavilón A – 3. poschodieMgr. Anna Hanusová

Multimediálna učebňa – pavilón A – 3. poschodieMgr. Lena Ondrejičková

Školská knižnica – pavilón F – prízemieMgr. Mária Gulová

OU tenkí klienti – pavilón F – 2. poschodieMgr. Pavol Matúš

OU PC – pavilón F – 1. poschodieMgr. Pavol Matúš

OU cudzích jazykov – pavilón F – 3. poschodie Mgr. Emília Richtárechová

OU tenkí klienti – pavilón E – 1. poschodieMgr. Anna Hrubová

OU etickej a náboženskej výchovy – pavilón E – 2. posch. Mgr. Blanka Jandušíková

OU cudzích jazykov – pavilón E – 3. poschodieMgr. Jiřina Straková

Učebňa informatickej výchovy – pavilón E – 2. posch.Mgr. Zuzana Kalusová

Učebňa informatickej výchovy – pavilón E – 3. posch.Mgr. Anna Hrubová

OU technickej výchovyMgr. Pavol Vronka

Školská kuchynkaJana Prokopová

Jazykové laboratórium – pavilón CMgr. Alena Bošanská

Výchovné poradenstvoMgr. Lenka Krótka

4.6. Správcovstvo kabinetov

MatematikaMgr. Janka Strapková

Slovenský jazyk Mgr. Zlatica Johnová

Cudzie jazykyMgr. Alena Bošanská

FyzikaMgr. Jana Galková

DejepisMgr. Ivana Huličiarová

GeografiaRNDr. Mária Gajdošová

BiológiaMgr. Lenka Krótka

ChémiaMgr. Anna Hanusová

Hudobná výchovaMgr. Magdaléna Štefčíková

Telesná výchova 2. stupeňMgr. Zuzana Bačová

Výtvarná výchovaMgr. Helena Kusalová

Občianska výchova PaedDr. Alena Kubicová

Pestovateľské práce, sklad náradiaMgr. Renáta Prchlíková

Informatika 2. stupeňMgr. Lena Ondrejičková

Sklad nábytkuJana Vranková

Didaktická technikaMgr. Ján Varga

Kabinet 1. - 4. ročníkaMgr. Zuzana Kalusová

Telesná výchova 1. stupeňMgr. Eva Bačová

Dopravná a environmentálna výchovaMgr. Martina Švajdová

Informatika 1. stupeňMgr. Hrubová Anna

4.7. Ďalšie funkcie

Žiacka knižnicaMgr. Mária Gulová

Učiteľská knižnicaMgr. Jiřina Straková

Sklad učebníc 1. stupňaMgr. Martina Švajdová

Sklad učebníc 2. stupňaMgr. Jana Galková

Bezpečnostný technikMgr. Pavol Vronka

Zapisovateľ porádMgr. Janka Strapková

KronikárMgr. Blanka Jandušíková

Poistenie žiakov – straty Mgr. Viera Kmecová

Poistenie žiakov - úrazovéMgr. Pavol Vronka

Časopisy 1. stupeňMgr. Jiřina Straková

Rozhlasové okienkoMgr. Ivana Huličiarová

Zborovňa 1. stupňaMgr. Zuzana Kalusová

Zborovňa 2. stupňaMgr. Renáta Prchlíková

Zástupca učiteľov v Rade rodičovMgr. Anton Paulen

Ochrana osobných údajovIng. Sylvia Margorínová

Agenda žiakov plniacich PŠD mimo územia SRMgr. Capáková Šlosiarová

WebmasterMgr. Anna Hrubová

Administrátor aSc AgendyMgr. Lenka Krótka

Administrátor Školského identifikačného systémuMgr. Lena Ondrejičková

Zber papieraMgr. Gulová Mária

Zber tetrapakovJana Prokopová

4.8. Koordinátori

Koordinátor krúžkovej činnostiMgr. Naďa Bulková

Koordinátor environmentálnej výchovyRNDr. Mária Gajdošová

Mgr. Martina Švajdová

Koordinátor prevencie PaedDr. Alena Kubicová

Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvuMgr. Helena Palmová

4.9. Krúžková činnosť

Krúžková činnosť utvára podmienky na hravú, záujmovú, oddychovú činnosť žiakov. Pomáha pri príprave na vyučovanie, podieľa sa na rozvíjaní nadania, špecifických schopností a tvorivosti žiakov.

Zoznam krúžkov a ich vedúcich je v evidencii u Mgr. Nadi Bulkovej.

Krúžky sa vyučujú v popoludňajších hodinách v čase od 14.00 hodiny.

4.10. Starostlivosť o interiér a exteriér školy

Predmetová komisia VVMgr. Zlatica Johnová

Mgr. Helena Kusalová

Mgr. Blanka Jandušíková

Predmetová komisia TchVMgr. Pavol Vronka

Mgr. Ján Varga

Predmetová komisia TVMgr. Naďa Bulková

4.11. Zodpovednosť za organizovanie súťaží

1. stupeň:

Šaliansky MaťkoMgr. Jitka Hrablayová

Rozprávkové vretienkoMgr. Jitka Hrablayová

Hviezdoslavov KubínMgr. Jitka Hrablayová

Slávik SlovenskaMgr. Zuzana Kalusová

Matematická olympiádaMgr. Viera Kmecová

PytagoriádaMgr. Viera Kmecová

Výtvarné súťažeMgr. Blanka Jandušíková

Ekologické súťažeMgr. Martina Švajdová

Európa v škole - literárna časťMgr. Dagmar Malenčíková

Európa v škole - výtvarná časťMgr. Blanka Jandušíková

Športové súťažeMgr. Lucia Duhárová

Zdravotná prípravaMgr. Blanka Jandušíková

2. stupeň:

Olympiáda v nemeckom jazykuMgr. Emília Richtárechová

Olympiáda v anglickom jazykuMgr. Alena Bošanská

Hviezdoslavov KubínMgr. Emília Richtárechová

Šaliansky MaťkoMgr. Emília Richtárechová

Geografická olympiádaRNDr. Mária Gajdošová

Matematická olympiádaPK matematiky

PytagoriádaPK matematiky

Matematický klokanMgr. Janka Strapková

Fyzikálna olympiádaPK Fyziky

Chemická olympiádaPK chémie

Biologická olympiádaMgr. Lenka Krótka

Európa v školeMgr. Ivana Huličiarová

Mgr. Zlatica Johnová

Slávik SlovenskaMgr. Magdaléna Reháková

Žiacky spevácky zborMgr. Magdaléna Reháková

Športové súťažePK – TV

Biblická olympiádaMgr. Magdaléna Reháková

Výtvarné súťažePK – VV

Technická olympiádaMgr. Pavol Vronka

4.12. Poradné komisie riaditeľa školy

Integračná komisiaMgr. Adriána MelicherováMgr. Anton Paulen

Mgr. Lenka Krótka

Škodová komisiapredseda:Mgr. Elena Capáková Šlosiarová

členovia:Mgr. Zuzana Kalusová

Zuzana Prekopová

Centrálna inventarizačná komisia (zabezpečuje priebeh a koordináciu inventarizácie)

predseda:Mgr. Pavol Vronka

členovia:Zuzana Prekopová

Dagmar Ilončiaková

Mgr. Anton Paulen

Marta Petrovičová

Čiastková inventarizačná komisia (vykoná fyzickú inventarizáciu)

predseda:Mgr. Pavol Vronka

členovia: individuálne podľa zodpovednosti za

miestnosti a majetok školy

správcovia kabinetov

vedúca školskej jedálne

školníčka

Vyraďovacia a likvidačná komisiapredseda:Mgr. Anton Paulen

členovia:Bohumil Madaj

Dagmar Ilončiaková

Stravovacia komisiapredseda:Mgr. Elena Capáková Šlosiarová

členovia:Marta Petrovičová

Ľubomíra Furičková

Iveta Lomnická

Helena Porubanová

Daniela Dolinská

Martina Švajdová

Komisia pre verejné obstarávaniepredseda:RNDr. Jana Vargová

člen:Zuzana Prekopová

člen:Mgr. Anton Paulen

Propagačná komisiapredseda:Mgr. Adriana Melicherová

členovia:Mgr. Zuzana Kalusová

Mgr. Zlatica Johnová

Mgr. Lena Ondrejičková

4.13. Organizácia školy v prírode, lyžiarskeho a plaveckého výcviku

a) Škola v prírode

Termín: 26. – 30. 9. 2016

Miesto: Tatry

Spôsob dopravy: vlak

Zodpovedná: Mgr. Kalusová Zuzana

b) Plavecký výcvik pre žiakov 3. ročníka

Termín: podľa aktuálnej ponuky

Miesto: Nová Dubnica

Spôsob dopravy: autobus

Zodpovední: Mgr. Hrablayová, Mgr. Slezáková, Mgr. Jandušíková, Mgr. Samašová

c) Lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. a 8. ročníka

Termín: január – marec 2017

Miesto: Jasenská dolina

Spôsob dopravy: autobus

Zodpovedná: Mgr. Zuzana Bačová

5. VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKOV

· dávame do pozornosti POP MŠVVaŠ SR body 5 (Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov) a 6 (Celoživotné vzdelávanie)

5.1. Vzdelávanie zamestnancov v školskom roku 2016/2017

PhDr. Alena Kubicová–DTI Dubnica nad Váhom,

učiteľstvo ekonomických predmetov

6. PRÍLOHY

6.1. Harmonogram pedagogických rád a porád

August

· Pedagogická rada: 23. 08. 2016

· návrh Plánu práce na školský rok 2016/2017

· POP MŠVVaŠ SR

· organizačné pokyny k začiatku školského roka

· pracovný poriadok

· komisionálne skúšky

· informácie o vypĺňaní pedagogickej dokumentácie

September

· Pedagogická porada: 12. 9. 2016

· Plán práce na školský rok 2016/2017

· Pracovný poriadok, Kolektívna zmluva, interné smernice školy

· bezpečnostné opatrenia pri organizovaní školských akcií, informovaný súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu

· príprava plenárneho a triedneho rodičovského združenia

· príprava krúžkovej činnosti

· spôsob hodnotenia vyučovacích predmetov

· prerokovanie a schválenie ŠkVP

· preškolenie zamestnancov v oblasti BOZP, PO

Október

· Pedagogická porada: 12. 10. 2016

· správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2015/2016

· plenárne a triedne rodičovské združenie

· organizačné pokyny k organizovaniu výletov a exkurzií

November

· Pedagogická rada: 21. 11. 2016

· hodnotenie a klasifikácia žiakov za 1. štvrťrok

· inventarizácia majetku školy

· konzultačný deň – 7. 11. 2016 (pondelok)

December

· Pedagogická porada: 9. 12. 2016 (piatok)

· práca s talentovanými žiakmi

· príprava rodičovskej zábavy

Január

· Pedagogická rada: 23. 1. 2017

· hodnotenie a klasifikácia žiakov za 1. polrok

· vyhodnotenie plnenia Plánu práce za 1. polrok

· konzultačný deň 16. 1. 2017

Február

· Pedagogická porada: 6. 2. 2017

· plnenie tematických výchovno-vzdelávacích plánov za 1. polrok

Marec

· Pedagogická porada: 17. 3. 2017 (piatok)

· Deň učiteľov – slávnostná porada

· Triedne ZRŠ – 13. 3. 2017

Apríl

· Pedagogická rada: 17. 4. 2016

· hodnotenie a klasifikácia žiakov za 3. štvrťrok

· kontrola plnenia úloh v oblasti prípravy a priebehu súťaží a olympiád

Máj

· Pedagogická porada: 15. 5. 2016

· vyhodnotenie zápisu žiakov do 1. ročníka ZŠ

· hlavné úlohy v oblasti výchovno-vyučovacej a materiálno-technickej na nasledujúce obdobie

· príprava MDD a ocenenia najlepších žiakov školy

· predbežné rozmiestnenie vychádzajúcich žiakov do SŠ

Jún

· Pedagogická rada: 22. 6. 2017

· hodnotenie a klasifikácia žiakov za 2. polrok

· vyhodnotenie činnosti PK, MZ, ŠKD, VP, ŠP, koordinátorov

· konzultačný deň – 5. 6. 2017

Júl

· Pedagogická porada: 3. 7. 2017

· čerpanie RD, NV

· hlavné úlohy na zabezpečenie prevádzky školy počas prázdnin

Prevádzkové a gremiálne porady

Prevádzkové porady s nepedagogickými pracovníkmi budú najmenej 1x za štvrťrok. Gremiálne a operatívne porady vedenia školy budú zvolávané podľa potreby.

6.2. Plán práce výchovného poradcu

Náplňou práce výchovného poradcu v školskom roku 2016/2017 je:

· oboznámiť žiakov a spolupracovníkov s výchovným poradenstvom, dôraz klásť na informačné vstupy do tried

· robiť prieskumy, dotazníky v triedach, vyhodnotiť zistené údaje

· vytvoriť a priebežne aktualizovať informačnú nástenku a informácie na internetovskej stránke školy

· v rámci informačno-pedagogickej činnosti odovzdávať poznatky zo školení, seminárov a kurzov vedeniu školy a spolupracovníkom

· informovať vychádzajúcich žiakov o štúdiu na stredných školách, podávať aktuálne informácie o zvolených študijných a učebných odboroch prostredníctvom programu ProfOrient

· vypisovať prihlášky na stredné školy, v prípade neprijatia žiaka na strednú školu pomôcť žiakovi pri výbere strednej školy v 2. kole prijímacích skúšok

· koordinovať výchovný proces školy, spolupracovať so školským špeciálnym pedagógom, so sociálnym pedagógom, s CPPPaP, s ÚPSVaR a inými subjektmi a inštitúciami, sprostredkovávať servisné služby škole: pedagogické, psychologické, informačné, profesijno-orientačné, sociálno-právne, sociologické a iné

· poskytovať konzultačnú činnosť pre pedagogických pracovníkov, žiakov, ich zákonných zástupcov a ostatnú verejnosť s cieľom napomáhať žiakovi pri riešení osobného, osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu a orientácie

· viesť dokumentáciu, viesť denník výchovného poradcu, robiť si priebežné záznamy o hromadných aktivitách, prehľady o individuálnom, skupinovom a hromadnom poradenstve v spolupráci s triednymi učiteľmi

· zúčastňovať sa na seminároch a kurzoch

Mesačný plán práce

September

· vytvorenie plánu práce

· vytvorenie prehľadnej evidencie žiakov, ktorí ukončia školskú dochádzku v školskom roku 2016/2017

· aktualizácia databázy žiakov ZŠ

· informačné vstupy do tried ročníkov 5. a 9. – predstavenie sa, informácia o činnosti VP na škole, konzultačné hodiny VP

· vytvorenie informačnej nástenky

· v rámci programu ProfOrient – doplnenie databázy žiakov, prechod na nový školský rok

· harmonogram a postup pri rozmiestňovaní na SŠ – úvodné informácie pre končiacich žiakov

Október

· individuálne konzultácie so žiakmi

· poradenstvo pri voľbe povolania, individuálne pohovory so žiakmi a rodičmi

· informácia pre žiakov na triednických hodinách o možnostiach štúdia na SŠ

· vytvorenie letáku pre rodičov o harmonograme prijímacích skúšok v školskom roku 2016/2017, vstup na triedne rodičovské schôdzky v 9. ročníku, informácia rodičov o stredných školách

· účasť na „Dňoch otvorených dverí“ jednotlivých SŠ

· zber informácií – 1. záujem o SŠ (program ProfOrient)

· zber podkladov k TESTOVANIU 5-2016

November

· individuálne konzultácie so žiakmi

· doručiť export z ProfOrientu do ŠVS Liptovský Mikuláš

· informácia pre žiakov o výsledkoch z ProfOrientu

· účasť na burze SŠ v Trenčíne - výstavisko

· účasť na „Dňoch otvorených dverí“ jednotlivých SŠ

· analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov za 3. štvrťrok 2016/2017

· 23. november 2016 Testovanie 5-2016

· zber podkladov k TESTOVANIU 9-2017

December

· individuálne konzultácie so žiakmi

· účasť na „Dňoch otvorených dverí“ jednotlivých SŠ

· informácia pre žiakov o výsledkoch z ProfOrientu

Január

· individuálne konzultácie so žiakmi

· účasť na „Dňoch otvorených dverí“ jednotlivých SŠ

· evidencia žiakov, ktorí majú záujem študovať na SŠ – talentové odbory

· informácia pre žiakov o výsledkoch z ProfOrientu

· analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok 2016/2017

Február

· individuálne konzultácie so žiakmi

· doplnenie polročných známok export do databázy ProfOrientu

· zverejnenie kritérií prijatia na SŠ s talentovými skúškami

· vypisovanie prihlášok na odbory SŠ, ktoré si vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu

· podanie prihlášok na odbory SŠ, ktoré si vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu

· účasť na „Dňoch otvorených dverí“ jednotlivých SŠ

· informácia pre žiakov o výsledkoch z ProfOrientu

Marec

· individuálne konzultácie so žiakmi

· zverejnenie kritérií na netalentové odbory SŠ

· informácia pre žiakov o výsledkoch z ProfOrientu

· zistenie konečného záujmu o štúdium na SŠ

· vypisovanie prihlášok na SŠ

Apríl

· individuálne konzultácie so žiakmi

· 05. 04. 2016 Testovanie 9-2017

· zaslanie prihlášok na SŠ, OGY

· analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov za 3. štvrťrok 2016/2017

· 20. 04. 2017 náhradné Testovanie 9-2017

Máj

· individuálne konzultácie so žiakmi

· informácia pre žiakov o prijímacích skúškach – 1. kolo

· evidencia prijatých a neprijatých žiakov na SŠ

· vydanie zápisných lístkov žiakom

· riešenie odvolaní neprijatých žiakov

Jún

· evidencia neprijatých žiakov v 1. kole prijímacích skúšok

· sledovanie voľných miest na SŠ, OGY

· vydanie prihlášok na 2. kolo prijímacích skúšok

· riešenie odvolaní neprijatých žiakov

· konečná štatistika o výsledkoch rozmiestnenia vychádzajúcich žiakov na SŠ, OGY

· vypracovanie Záverečnej hodnotiacej správy o činnosti výchovného poradcu

6.3. Plán práce školského špeciálneho pedagóga

Evidencia žiakov so ŠVVP

· archivovať dokumentáciu začlenených žiakov, ktorí ukončili povinnú školskú dochádzku, vytvoriť zoznamy a zaradiť žiakov so ŠVVP do evidencie integrovaných, začlenených žiakov – aktualizácia

T: september 2016

· informovať pedagogických zamestnancov školy o individuálnom prístupe k začleneným žiakom

T: september 2016

Špeciálno-pedagogická činnosť

· vypracovať IVVP novým začleneným žiakom, pripomenúť dodržiavanie § 55 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov o dodržiavaní individuálneho prístupu, dodržiavanie Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy (2011-3121/12824), príloha č. 2 zásady hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením a začleneného žiaka v základnej škole a Metodicko-informatívneho materiálu: Žiak s poruchami správania v základnej a strednej škole z 10. apríla 2013 pod č. 2013-3982/16490:4914 s účinnosťou od 1. septembra 2013.

T: september 2016

· pomáhať pedagógom pri vytváraní špecifických modifikovaných plánov na jednotlivé predmety pre začlenených žiakov

T: október 2016

úprava priebežne

· reedukačné, stimulačné cvičenia pre žiakov so ŠVVP podľa rozvrhu školského špeciálneho pedagóga a rozvrhu žiakov

T: priebežne

· pomáhať riešiť edukačné problémy žiakov s poruchami správania a učenia

T: priebežne

· vypracovať stimulačný program pre deti s oneskorenou alebo odloženou povinnou školskou dochádzkou v MŠ v spolupráci s učiteľkami materskej školy

T: október 2016

· uplatniť stimulačný program pre oneskorený vývin reči v materskej škole podľa Dr. Kopasovej

T: priebežne

· pripraviť zápis do 1. ročníka v spolupráci so ZRŠ pre 1. stupeň a vyučujúcimi 1. stupňa

T: apríl 2017

· v prípravných triedach MŠ uskutočniť testy školskej zrelosti a prednášku rodičom k nástupu detí do prvého ročníka, podnecovať deti k správnej grafomotorike a sluchovej analýze

T: marec 2017

· usmerňovať žiakov pri vedení školského parlamentu a príprave mimoškolských aktivít

T: priebežne

· koordinovať aktivity vzájomného prelínania medzipredmetových vzťahov výchovy k manželstvu a rodičovstvu

T: priebežne

· v rámci krúžku s názvom „Poznaj sám seba“ motivovať a stimulovať žiakov so ŠVVP k senzorickým zručnostiam a zdravému sebavnímaniu

T: priebežne

· zúčastňovať sa školení, prednášok Asociácie špeciálnych pedagógov a MPC

T: priebežne

· spolupracovať s CPPPaP v Dubnici nad Váhom a ŠPP v Novej Dubnici, logopedickou ambulanciou, sociálnym pedagógom, výchovným poradcom, pedagógmi, asistentom učiteľa, rodičmi,...

T: priebežne

· vypracovať hodnotiacu správu za príslušný školský rok

T: jún 2017

6.4. Plán práce sociálneho pedagóga

Sociálna činnosť a sociálne poradenstvo

· vedenie dokumentácie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

· vedenie dokumentácie žiakov na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (dotácia na stravovanie v školskej jedálni)

· podpora výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (dotácia na školské pomôcky, objednávanie školských pomôcok)

· dokumentácia rodinného prostredia

· konzultácie pre rodičov a pohovory s rodičmi žiakov so SZP

· konzultácie pre žiakov a pohovory so žiakmi so SZP

· pomoc pri riešení problémových situácií rodinného prostredia, odporúčanie na iné odborné inštitúcie, pomoc pri vypisovaní tlačív, žiadostí a inej dokumentácie (súd, ÚPSVaR, ...)

· riešenie a diagnostikovanie delikventného správania, šikany, priestupkovej a trestnej činnosti, drogovej a inej závislosti

· vedenie a evidencia žiakov, ktorí zanedbávajú školskú dochádzku (vymeškané neospravedlnené hodiny, hlásenia pre sociálny úrad a odbor školstva)

· vybavovanie a vyhodnocovanie korešpondencie, dokumentácie (hodnotenia žiakov) pre súd, sociálnu kuratelu, policajné oddelenie, ...

· spolupráca s výchovno-vzdelávacími, odbornými inštitúciami (MsP, CPPPaP, školský úrad pri MsÚ, ÚPSVaR)

· spolupráca s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy

· účasť na odborných školeniach a seminároch

· príprava a organizačné zabezpečenie projektu zameraného na pomoc deťom v hmotnej núdzi, vianočné prekvapenie pre deti a ich rodičov, dobrovoľná zbierka pomoci školy, mesta, občanov, sponzorov (september – december 2016)

Preventívna činnosť

· prednáškové a voľnočasové aktivity, besedy

· preventívne projekty a ich realizácia (Vieme, že..., Správaj sa normálne..., program rozvoja osobnosti žiaka v protidrogovej prevencii, ...), spolupráca s CPPPaP, MsP, ústavom verejného zdravotníctva

· účasť na odborných školeniach a seminároch

6.5. Plán práce koordinátora prevencie

Prevencia drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov je súčasťou školského systému účinných preventívnych aktivít zameraných na ochranu detí v zmysle dodržiavania medzinárodných dohovorov, najmä Deklarácie práv dieťaťa a Dohovoru o právach dieťaťa. Činnosť koordinátora prevencie bude vychádzať z nasledujúcich programov:

· Národná protidrogová stratégia (2013-2020) – súčasť školských preventívnych programov, spolupráca s MsP, akcie zamerané na vyhľadávanie drog, prednášková činnosť, dotazníková a prieskumná činnosť

· Národný program duševného zdravia – aktivity zamerané na prevenciu civilizačných chorôb, podporu duševného a telesného zdravia: Svetový deň duševného zdravia, Týždeň boja proti stresu, Svetový deň nefajčenia, prevencia obezity, Európsky týždeň boja proti drogám, Svetový deň prevencie HIV/AIDS, kampaň „Červené stužky“ – rizikové správanie v období dospievania

· Stratégia prevencie kriminality (2015 – 2018) – projekty a aktivity prevencie a eliminácie rizikového správania, delikvencie, kriminality, záškoláctva, šikanovania, bezpečné používanie internetu, nástrahy internetu

· Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi (2015-2018) – prednášková forma, DVD, spolupráca s OZ Dotyk, ktoré sa zaoberá touto problematikou, domáce násilie, týrané a zneužívané dieťa, obchodovanie s ľuďmi, otrocká práca, ...

· Realizácia preventívnych školských programov „Emka to vie ...“, „Správaj sa normálne...“ – (CPPPaP, MsP, koordinátor prevencie)

· Dotazníková, prednášková činnosť podľa potreby

Koordinátor prevencie

· plní funkciu prevencie všetkých sociálno-patologických javov (delikvencia, šikanovanie, kriminalita, násilie, požívanie omamných látok....)

· navrhuje a koordinuje preventívne opatrenia školy

· realizuje preventívny program školy

· spolupracuje s centrami výchovnej a psychologickej prevencie, CPPPaP, odbornými zariadeniami z rezortu zdravotníctva a sociálnych vecí, políciou...

· spolupracuje aj s mimovládnymi organizáciami

· venuje osobitnú pozornosť žiakom z prostredia ohrozeného sociálnou patológiou

· informuje žiakov, rodičov o preventívnych aktivitách školy a o činnosti preventívnych poradenských zariadení

· permanentne sa vzdeláva a zdokonaľuje svoju odbornosť a spôsobilosť koordinovať a plniť úlohy primárnej prevencie na škole (školenia a výcviky organizované psychologickou poradňou, Metodickými centrami...

Časový harmonogram práce

September

· informácie o preventívnych aktivitách a stratégiách v oblasti prevencie

· zapojenie školy do celoslovenskej kampane „Červené stužky“ (1. september 2016 – 1. december 2016)

· dohoda o spolupráci s CPPPaP, MsP, ÚPSVaR, ÚVZ

· projekt „Správaj sa normálne“ – prednáška MsP – 5. ročník

· účasť na školení koordinátorov v CPPPaP

· duševné zdravie („Nezábudka“)

· spolupráca s ostatnými koordinátormi, učiteľmi etickej výchovy, občianskej výchovy a triednymi učiteľmi

Október

· kampaň „Červené stužky“

· prednášková činnosť MsP – 5. ročník

· preventívny program „Emka to vie ...“, 4. ročník

· Svetový deň výživy 16. 10. – zdravá životospráva, životný štýl

· prevencia šikanovania a dobré kolektívne vzťahy, 8. ročník, CPPPaP

· Týždeň boja proti stresu

· Zdravá výživa a pohyb sa rovná boju proti obezite, prednášková aktivita, ústav verejného zdravotníctva, vyučujúci občianskej, etickej a telesnej výchovy, biológie

November

· kampaň Červené stužky pokračuje, výtvarná činnosť

· prednáškové aktivity, 5. ročník, MsP

· preventívne programy „Emka to vie ...“, , „Vieme že ...“

· Týždeň boja proti drogám (16. – 20. november), protidrogová olympiáda – 21. november, dotazníkový výskum a vyhodnotenie (Prevencia AIDS a látkové drogy)

· Svetový deň prevencie týraných a zneužívaných detí – 19. 11. 2016, spolupráca s OZ Dotyk, ktoré sa zaoberá danou problematikou

· prevencia HIV/AIDS

December

Svetový deň boja proti AIDS (1. 12. 2016)

Mikulášska pošta – 6. 12. 2016

Deň ľudských práv (10. 12. 2016) – dotazník „Aké mám práva“, problematike sa venovať aj na hodinách občianskej a etickej výchovy

prednáška MsP, trestná zodpovednosť, 9.ročník

prednášková aktivita, 5. ročník, MsP

prevencia obchodovania s ľuďmi, prednášková forma, brožúra, premietanie DVD, spolupráca s OZ Dotyk, 9. ročník

Január

· prednáška s MsP

· preventívne školské programy

· prevencia obchodovania s ľuďmi, 8. ročník

· dotazník „vzťahy v rodine“, vyhodnotenie

· účasť na školení koordinátorov v CPPPaP

· vyhľadávanie drog v školskom prostredí, pracovníci polície a ich psovodi

Február

· valentínska pošta

· karneval spojený s diskotékou

· prednáškové aktivity

· preventívne školské programy

· dotazník k ľudským právam (8. ročník)

Marec

· Deň narcisov – kampaň Liga proti rakovine (finančná zbierka na škole, vyzbieraný finančný príspevok bude zaslaný na účet Ligy proti rakovine, solidarita žiakov a pedagógov)

· Blší trh

· prednáškové aktivity

· preventívne školské programy

Apríl

· Deň Zeme – environmentálne aktivity pre žiakov

· prednášková aktivita s lekárom (dospievanie), prevencia HIV/AIDS

· preventívne školské programy

· dotazníková forma, kyberšikana, vyhodnotenie

· prednáška s pracovníkom MsP

· účasť na školení koordinátorov v CPPPaP

Máj

· Svetový deň boja proti tabaku (preventívne aktivity, výtvarné práce, dotazník, prednáška)

· Zdravotný ústav (videoprojekcia, aktivity a merania so smokerlyzérom), prevencia a škodlivosť fajčenia

· preventívne školské programy

Jún

· Svetový deň boja proti drogám (preventívne aktivity)

· vyhľadávanie drog v školskom prostredí za pomoci psovodov

· preventívne školské programy, ukončenie

· účasť na školení koordinátorov v CPPPaP

· Medzinárodný deň detí (aktivity a súťaže na školskom dvore)

· vyhodnotenie činnosti

6.6. Plán práce koordinátorov environmentálnej výchovy

6.6.1. Časový harmonogram pre 1. stupeň

Žiaci prvého stupňa budú pokračovať v zbere použitého oleja, bateriek, papiera, tetrapakov. Podľa ponuky sa žiaci jednotlivých tried budú zúčastňovať prednášok zameraných na environmentálnu výchovu v spolupráci s CVČ a SEV-DUB.

Ekokrúžok – ekologický krúžok pre žiakov prvého stupňa.

Učitelia si môžu vybrať z nasledujúcich aktivít:

September

· príprava plánu environmentálnych aktivít, oboznámenie žiakov so zberovými aktivitami – papier, baterky, ekopaky a triedením odpadu na škole

· 22. 9. Svetový deň bez áut – príprava propagačných materiálov

· prihlásenie školy a ekokrúžku do programu „Strom života“

· projekt „Lesnícky náučný chodník v areáli školy“ – oboznámenie sa s projektom, vymyslenie názvu

· zapojiť sa do zberu papiera, zároveň sa oboznámiť s dôležitosťou triedenia odpadov

Október

· 4. 10. – Svetový deň ochrany zvierat – projektová činnosť žiakov, relácia do rozhlasového okienka s danou tematikou, zbierka vecí pre vybraný útulok, pozorovanie živočíchov v areáli školy v rámci projektu „Lesnícky náučný chodník“

· aktualizácia násteniek s environmentálnou tematikou

November

· oboznámiť sa s pravidlami ochrany proti chrípke, kontrola hygienických opatrení, propagácia ochrany

· Ochra