of 103 /103
Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de satisfacció dels ens locals amb les assistències finalitzades del Catàleg de serveis 2014 INFORME DE L’ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de...

Page 1: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals

Setembre 2015

Dades extretes de les enquestes de satisfacció dels ens locals amb les assistències finalitzades del Catàleg de serveis 2014

INFORME DE L’ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Page 2: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Informe de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat

• L'any 2013 la Diputació de Barcelona va posar en marxa un Projecte de transformació del Catàleg de serveis, un dels seus principals instruments de concertació amb els governs locals de la Província, en una Carta de serveis d'acord amb la norma UNE 93200:2008.

• En el marc del Projecte es va implantar un sistema corporatiu per detectar de forma estable, periòdica i participativa, les expectatives i necessitats dels usuaris del Catàleg de serveis, a través d’una enquesta anual a secretaris municipals i d’enquestes periòdiques als referents tècnics de cada assistència finalitzada del Catàleg de serveis.

• Aquest informe presenta els resultats de la última de les 5 preguntes incorporades a l’enquesta de satisfacció de les assistències finalitzades dels recursos: “Finalment, què creu que es podria millorar del recurs atorgat?”

• Les propostes de millora formulades pels ens locals han estat codificades pel Servei de Planificació i Avaluació en un conjunt de temàtiques, les quals, alhora, es concreten en diversos àmbits (veure glossari). Cada resposta s’ha codificat en, com a molt, dues propostes i per tant el nombre de propostes és superior al d’enquestes.

Presentació

Contingut Tramitació Dotació

econòmica Eines

telemàtiques Personal

TEMÀTICA DE LA PROPOSTA DE MILLORA

Page 3: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Informe de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat

• L’univers de l’enquesta és el nombre d’actuacions realitzades per la Diputació de Barcelona en el marc del Catàleg de serveis 2014. Aquesta dada és difícil de precisar ja que és un valor que pot canviar quan hi ha renúncies i revocacions (que es poden donar en qualsevol moment) o quan la sol·licitud està pendent de valorar. És per això que per calcular el marge d’error s’ha considerat com a univers la darrera dada disponible (31/07/2015) corresponent al total d’actuacions estimades o pendents de valorar, i excloent per tant, les actuacions desestimades, les renúncies i les revocacions.

• L’informe s’estructura en els següents apartats:

Dades sobre enviaments, respostes i marge d’error de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic -GSEIUPA-; Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats -GSHUA-; Gerència de Serveis de Medi Ambient -GSMA-; Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat –GSIViM-; Gerència de Serveis d’Espais Naturals -GSESN-; Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals -OTPMIF-).

Resultats agregats per temàtica

Resultats dels diferents àmbits per a cadascuna de les temàtiques

Literals de les propostes formulades pels ens locals

• El Servei de Planificació i Avaluació es compromet a confeccionar, com a mínim, un cop l’any i prèvia confecció del Catàleg de serveis el present Informe d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals. Aquest informe és complementari, i no substitutiu, de la anàlisi que facin les diferents àrees i gerències de la Diputació de Barcelona. Un cop aprovat el Catàleg, es confeccionarà i difondrà una anàlisi de l’impacte de la participació dels ens locals en la millora de l’assistència i cooperació de la Diputació de Barcelona.

• L’Informe serà accessible a l’apartat web d’Avaluació i Millora

• Si teniu qualsevol dubte o suggeriment podeu contactar amb el Servei de Planificació i Avaluació al correu [email protected].

Page 4: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Informe de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat

GlossariTEMÀTICA ÀMBIT  DEFINICIÓ

Eines           telemàtiques

Accés a la Informació Propostes de millora de l’organització i disposició de la informació per tal de fer‐la més accessible

Funcionalitats tramitació electrònica Propostes de millora de les eines i processos que es realitzen o es podrien realitzar telemàticament

Altres eines telemàtiques Altres propostes de la temàtica que no encaixen en cap dels àmbits anteriors

Dotació  econòmica

Major dotació Propostes d’ampliació de la dotació econòmica del recurs

Gratuïtat Propostes de gratuïtat del recurs

Cofinançament Propostes de reducció del percentatge de cofinançament del recurs

Període pagament Propostes de major rapidesa en el pagament o de canvi del moment de pagament

Altres dotació econòmica Altres propostes de la temàtica que no encaixen en cap dels àmbits anteriors

Tramitació

Sol∙licitud  Propostes de simplificació del procés de sol∙licitud, de modificació dels terminis de sol∙licitud o d’altres aspectes relacionats amb aquest tràmit

Resolució Propostes de major rapidesa de comunicació de la concessió del recurs i de comunicació de les quantitats concedides

Justificació Propostes en relació als documents i terminis de la justificació, a la simplificació d’aquesta i a la seva flexibilitat

Conjunt tràmits Propostes de simplificació del conjunt de tràmits , de reducció dels terminis  i d’agilitat de la tramitació

Calendari Propostes de modificació del calendari dels diferents tràmits per ajustar‐los millor a les necessitats dels ens locals

Termini lliurament Propostes de millora del termini  de lliurament dels informes o estudis

Informació requerida Demandes de simplificació de la informació que es demana als ens locals tant per la sol∙licitud dels recursos com per la seva justificació

Gestió Catàleg Propostes de canvi en la forma com es gestiona el Catàleg de serveis

Signatura  Demandes d’ampliació de les persones que poden signar o de l’exempció de signatura en alguns casos concrets

Altres tramitació Altres propostes de la temàtica que no encaixen en cap dels àmbits anteriors

Page 5: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Informe de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat

TEMÀTICA ÀMBIT  DEFINICIÓ

Contingut

Nou recurs Demandes de nous recursos per incloure al Catàleg

Abast actuació Propostes d’ampliació de la quantitat de material lliurat, d’informes realitzats o de conceptes suvbencionables per a la mateixa actuació o recurs

Característiques execució  Demandes de modificacions concretes en la prestació d’aquell recurs

Diversitat /varietat actuacions Propostes d’ampliació del ventall d’actuacions que inclou aquell recurs

Durada /horari Propostes de modificació dels horaris i/o de la durada de les actuacions del recurs

Qualitat del recurs Propostes de millora de la qualitat del recurs ofertat

Nre. participants Demanda d’eliminació o disminució del requisit d’un mínim de participants per realitzar l’actuació

Adequació definició Propostes de millora en l’ajust de la definició a la realitat de l’assistència que s’ofereix

Participació ens local Demandes de major participació de l’ens local en la prestació del recurs

Lliurables Propostes de millora dels informes que es lliuren o d’inclusió d’informes nous

Difusió recurs Demandes de major difusió del recurs 

Continuïtat Demandes de continuar prestant el recurs al llarg de l’any i cada any

Adaptació a municipis petits Demandes de major adaptació dels recursos als municipis petits

Altres contingut Altres propostes de la temàtica que no encaixen en cap dels àmbits anteriors

Personal 

Contacte tècnic Propostes relacionades amb la comunicació o contacte amb el referent tècnic

Terminis designació Demandes de reducció del temps de designació del tècnic del recurs

Tipus de prestació Propostes de modificació de la forma de prestació del recurs (externalitzada o per part del personal de la Diputació)

Seguiment  Demandes de seguiment posterior a l’entrega de l’informe

Competència professional Demandes de millora de la competència dels professionals que han prestat el recurs

Terminis resposta Demandes de major celeritat en la resposta a les demandes plantejades

Altres personal Altres propostes de la temàtica que no encaixen en cap dels àmbits anteriors

Altres ‐ Altres propostes que no encaixen en cap de les temàtiques anteriors

Tot bé / satisfets  ‐ Expressions d’agraïment i satisfacció amb el recurs rebut

No contesta / Cap ‐ Explicitació que no hi ha cap proposta o no resposta a la pregunta

Page 6: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (ATS)

Page 7: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (ATS)

A data 31/07/2015 s’han enviat 702enquestes de satisfacció de l’Àrea deTerritori i Sostenibilitat per un universtotal de 2.699 assistències del Catàleg deserveis 2014.El 35,6% de les enquestes enviades hanestat respostes pels ens locals (9% deltotal d’assistències).Les Gerències de Serveis d’Equipaments,Infraestructures Urbanes i PatrimoniArquitectònic, d’Habitatge, Urbanisme iActivitats i de Medi Ambient són lesúniques que han enviat enquestes imostren percentatges similars tantd’enviament com de resposta.

Respostes i enviaments

Respostes i enviaments per gerència*Univers i marge d’error 

ATS i gerències

1.99774% 452

17%

2509%702

26%

No enviades Enviades No respostes Respostes

10,5% 8,7% 14,3%

21,1% 26,2% 19,3%

68,4% 65,1% 66,4%

100,0% 100,0% 100,0%

GSEIUPA (103) GSHUA (28) GSMA (119) GSIViM (0) GSESN (0) OTPMIF (0)

Respostes No respostes No enviades

ATS 2.699 6,0%GSEIUPA 981 9,3%GSHUA 321 18,1%GSMA 834 8,5%GSIViM 152 100,0%GSESN 5 100,0%OTPMIF 406 100,0%

*La GSESN té desvinculat l’enviament de l’enquesta transversal pels seus recursos. Envia la seva pròpia enquesta.  

Page 8: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (ATS)

27,7

7,4

4,7

2,3 2,3 2,7

20,7

32,0

Contingut Tramitació Personal Dotacióeconòmica

Einestelemàtiques

Altres Tot bé / Satisfets No contesta / Cap

% de propostes de millora segons temàtica

S’han rebut 256 propostes de millora.Més del 45% d’aquestes són propostes demillora concretes (no corresponents alsàmbits de tot bé ni de cap).Les més nombroses corresponen a latemàtica de contingut del recurs.

Propostes concretes

Page 9: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (ATS)

% de propostes segons temàtica per gerència de serveis

Nre. i % de propostes segons temàtica per gerència de serveis La GSHUA és la gerència que rep méspropostes concretes i la GSMA la quemenys en rep.La GSHUA ha rebut més propostes de lestemàtiques de tramitació i d’einestelemàtiques.La GSMA ha rebut menys propostes de latemàtica de contingut que les altresgerències.

10441%

2911%

12348%

0%0%0% GSEIUPA

GSHUA

GSMA

GSIViM

GSESN

OTPMIF

35,6

2,9 3,81,0

3,8

23,1

29,8

34,5

10,3

6,9

3,4

6,9

3,4

17,2 17,219,5

10,6

4,9 4,12,4 1,6

19,5

37,4

Contingut Tramitació Personal Dotació econòmica Eines telemàtiques Altres Tot bé / Satisfets No contesta / Cap

Page 10: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (ATS)

La major part de propostes de l’ATSprovenen de recursos tècnics.Els recursos materials i tècnics han rebutmés propostes de la temàtica decontingut.Els recursos econòmics reben gairebé enexclusiva les propostes de dotacióeconòmica.

% de propostes segons temàtica per tipologia de recurs

Nre. i % de propostes segons temàtica per tipologia de recurs

156% 40

16%

20178%

E

M

T

6,7 6,7

26,7

6,7

20,0

33,3

30,0

10,0

2,55,0

2,5

17,5

32,5

28,9

7,55,0

1,0 2,0 2,5

21,4

31,8

Contingut Tramitació Personal Dotacióeconòmica

Einestelemàtiques

Altres Tot bé / Satisfets No contesta /Cap

Page 11: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (ATS)

Nre. de propostes segons àmbit per temàtica CONTINGUT

Les característiques d’execució del recursés l’aspecte de les propostes de millorarealitzades en la temàtica del contingutque té un pes major.Aquestes propostes les formulen més perrecursos tècnics o de la GSEiUPA.

Nre. de propostes per gerència Nre. de propostes per tipologia de recurs

31

10

8

5

4

3

2

2

2

1

1

2

Característiques execució

Qualitat del recurs

Nou recurs

Diversitat / varietat actuacions

Abast actuació

Lliurables

Durada / horari

Adaptació a municipis petits

Participació ens local

Adequació definició

Continuïtat

Nre participants

Difusió recurs

Altres contingut

ATS = 71

22

8

5

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

7

1

1

3

3

3

2

1

1

1

1

Característiques execució

Qualitat del recurs

Nou recurs

Diversitat / varietat actuacions

Abast actuació

Lliurables

Durada / horari

Adaptació a municipis petits

Participació ens local

Adequació definició

Continuïtat

Nre participants

Difusió recurs

Altres contingut

GSEIUPA = 37GSHUA = 10GSMA = 24GSIViM = 0GSESN = 0OTPMIF = 0

1

5

1

3

2

1

26

9

8

2

2

3

2

1

2

1

1

1

Característiques execució

Qualitat del recurs

Nou recurs

Diversitat / varietat actuacions

Abast actuació

Lliurables

Durada / horari

Adaptació a municipis petits

Participació ens local

Adequació definició

Continuïtat

Nre participants

Difusió recurs

Altres contingut

E = 1M = 12T = 58

Page 12: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (ATS)

Nre. de propostes segons àmbit per temàtica TRAMITACIÓ

Nre. de propostes per gerència

Nre. de propostes per tipologia de recurs

El termini de lliurament és l’àmbit de lespropostes de millora realitzades en latemàtica de tramitació que té un pesmajor.Aquestes propostes corresponen en majorpart a recursos tècnics o de la GSMA.

10

4

2

2

1

Termini lliurament

Conjunt tràmits

Gestió Catàleg

Sol∙licitud

Resolució

Justificació

Calendari

Informació requerida

Signatura

Altres tramitació

ATS = 19

2

2

8

2

2

2

1

Termini lliurament

Conjunt tràmits

Gestió Catàleg

Sol∙licitud

Resolució

Justificació

Calendari

Informació requerida

Signatura

Altres tramitació

E = 0M = 4T = 15

1

1

1

1

1

1

9

3

1

Termini lliurament

Conjunt tràmits

Gestió Catàleg

Sol∙licitud

Resolució

Justificació

Calendari

Informació requerida

Signatura

Altres tramitació

GSEIUPA = 3

GSHUA = 3

GSMA = 13

GSIViM = 0

GSESN = 0

OTPMIF = 0

Page 13: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (ATS)

Nre. de propostes segons àmbit per temàtica PERSONAL

Nre. de propostes per gerència

Nre. de propostes per tipologia de recurs

El seguiment i el contacte tècnic són elsàmbits més esmentats de les propostesde millora realitzades en la temàtica depersonal.Hi ha massa poques propostes peranalitzar la seva distribució per àmbits.

4

4

2

1

1

Seguiment

Contacte tècnic

Terminis resposta

Tipus de prestació

Competència professional

Terminis designació

Altres personal

ATS = 12

3

1

1

1

3

1

1

1

Seguiment

Contacte tècnic

Terminis resposta

Tipus de prestació

Competència professional

Terminis designació

Altres personal

GSEIUPA = 4GSHUA = 2

GSMA = 6

GSIViM = 0

GSESN = 0

OTPMIF = 0

1 1 2

4

2

1

1

Seguiment

Contacte tècnic

Terminis resposta

Tipus de prestació

Competència professional

Terminis designació

Altres personal

E = 1M = 1T = 10

Page 14: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (ATS)

Nre. de propostes segons àmbit per temàtica DOTACIÓ ECONÒMICA

Nre. de propostes per gerència Nre. de propostes per tipologia de recurs

La major dotació del recurs és l’únic àmbitde les propostes de millora realitzades enla temàtica de dotació econòmicaesmentat.Amb un sol àmbit no és possible analitzarla distribució per àmbits.

6Major dotació

Període pagament

Gratuitat

Cofinançament

Altres dotació econòmica

ATS = 6

1 5Major dotació

Període pagament

Gratuitat

Cofinançament

Altres dotació econòmica

GSEIUPA = 0

GSHUA = 1

GSMA = 5

GSIViM = 0

GSESN = 0

OTPMIF = 0

4 2Major dotació

Període pagament

Gratuitat

Cofinançament

Altres dotació econòmica

E = 4M = 0T = 2

Page 15: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (ATS)

Nre. de propostes segons àmbit per temàtica EINES TELEMÀTIQUES

Nre. de propostes per gerència Nre. de propostes per tipologia de recurs

Hi ha massa poques propostes d’aquestàmbit per analitzar‐ne la distribució.

3

2

1

Accés a la informació

Funcionalitats tramitació electrònica

Altres telemàtiques ATS = 6

1 2

2

1

Accés a la informació

Funcionalitats tramitació electrònica

Altres telemàtiquesGSEIUPA = 1 GSHUA = 2GSMA = 3 GSIViM = 0

GSESN = 0 OTPMIF = 0

1

1

3

1

Accés a la informació

Funcionalitats tramitació electrònica

Altres telemàtiquesE = 0M = 2T = 4

Page 16: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de la Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes 

i Patrimoni Arquitectònic (GSEIUPA)

Page 17: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de la Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic (GSEIUPA)

A data 31/07/2015 s’han enviat 310enquestes de satisfacció de la Gerència deServeis d’Equipaments, InfraestructuresUrbanes i Patrimoni Arquitectònic per ununivers total de 981 assistències.El 33,2% de les enquestes enviades hanestat respostes pels ens (11% del totald’assistències).L’Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Localés la unitat amb el percentatge més alttant de resposta com d’enquestesenviades, a força distància es situa elServei d’Equipaments i Espai Públic. ElServei de Patrimoni Arquitectònic Localno ha enviat cap enquesta.

Respostes i enviaments

Respostes i enviaments per unitat prestadora

Univers i marge d’error GSEIUPA i unitats prestadores

67168%

20721%

10311%

31032%

No enviades Enviades No respostes Respostes

25,8%

2,6%

53,7%

4,3%

20,5%

93,0% 100,0%

OTSIGL (87) SEEP (16) SPAL (0)

Respostes No respostes No enviades

GSEIUPA 981 9,3%OTSIGL 337 9,2%SEEP 604 24,7%SPAL 40 100,0%

Page 18: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de la Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic (GSEIUPA)

% de propostes de millora segons temàtica

S’han rebut 104 propostes de millora.Prop de la meitat d’aquestes sónpropostes de millora concretes (nocorresponents als àmbits de tot bé ni decap).Les més nombroses corresponen a latemàtica de contingut del recurs. No hi hacap proposta de la temàtica de dotacióeconòmica.

Propostes concretes

35,6

3,8 2,91,0

3,8

23,1

29,8

Contingut Personal Tramitació Einestelemàtiques

Dotacióeconòmica

Altres Tot bé / satisfets No contesta / Cap

Page 19: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de la Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic (GSEIUPA)

% de propostes segons temàtica per unitat prestadora

Nre. de propostes segons temàtica per unitat prestadora La majoria de propostes corresponen arecursos de la OTSIGL, aquesta oficina éstambé la que rep més propostesconcretes i de la temàtica de contingut.

8885%

1615% 0%

OTSIGL

SEEP

SPAL

42,0

4,5 2,3 1,1 3,4

23,9 22,7

6,3 6,3

18,8

68,8

Contingut Personal Tramitació Eines telemàtiques Dotació econòmica Altres Tot bé / satisfets No contesta / Cap

Page 20: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de la Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic (GSEIUPA)

La major part de propostes són derecursos tècnics i aquests reben méspropostes concretes.Els recursos tècnics han rebut méspropostes de la temàtica de contingut.Els recursos materials n’han rebut més dela temàtica de tramitació.

% de propostes segons temàtica per tipologia de recurs

Nre. de propostes segons temàtica per tipologia de recurs

0%1111%

9389%

E

M

T

27,3

9,1

27,3

36,436,6

4,32,2 1,1

4,3

22,6

29,0

Contingut Personal Tramitació Einestelemàtiques

Dotacióeconòmica

Altres Tot bé / satisfets No contesta /Cap

Page 21: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de la Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic (GSEIUPA)

Nre. de propostes segons àmbit per temàtica CONTINGUT

Les caracterítiques d’execució és l’àmbitde les propostes de millora realitzades enla temàtica del contingut que té un pesmajor.Les propostes provenen totes de laOTGISL i majoritàriament de recursostècnics.

Nre. de propostes per unitat prestadora Nre. de propostes per tipologia de recurs

22

8

5

1

1

Característiques execució

Qualitat del recurs

Nou recurs

Abast actuació

Diversitat / varietat actuacions

Coordinació

Lliurables

Participació ens local

Durada / horari

Adaptació a municipis petits

Continuïtat

Adequació definició

Difusió recurs

Nre participants

Altres contingut

GSEIUPA = 37

1

1

1

21

7

5

1

Característiques execució

Qualitat del recurs (8)

Nou recurs (5)

Abast actuació (1)

Diversitat / varietat actuacions (1)

Coordinació (0)

Lliurables (0)

Participació ens local (0)

Durada / horari (0)

Adaptació a municipis petits (0)

Continuïtat (0)

Adequació definició (0)

Difusió recurs (0)

Nre participants (0)

Altres contingut (0)

E = 0M = 3T = 34

22

8

5

1

1

Característiques execució

Qualitat del recurs (8)

Nou recurs (5)

Abast actuació (1)

Diversitat / varietat actuacions (1)

Coordinació (0)

Lliurables (0)

Participació ens local (0)

Durada / horari (0)

Adaptació a municipis petits (0)

Continuïtat (0)

Adequació definició (0)

Difusió recurs (0)

Nre participants (0)

Altres contingut (0)

OTSIGL = 37SEEP = 0SPAL = 0

Page 22: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de la Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic (GSEIUPA)

Nre. de propostes segons àmbit per temàtica PERSONAL

Nre. de propostes per unitat prestadora

Nre. de propostes per tipologia de recurs

Tres de les quatre propostes d’aquestatemàtica són de l’àmbit del contactetècnic.Totes les propostes d’aquesta temàticasón de recursos tècnics i de la OTSIGL.

3

1

Contacte tècnic

Seguiment

Tipus de prestació

Competència professional

Terminis resposta

Terminis designació

Altres personal

GSEIUPA = 4

3

1

Contacte tècnic

Seguiment

Tipus de prestació

Competència professional

Terminis resposta

Terminis designació

Altres personal

OTSIGL = 4

SEEP = 0

SPAL = 0

3

1

Contacte tècnic

Seguiment

Tipus de prestació

Competència professional

Terminis resposta

Terminis designació

Altres personal

E = 0

M = 0

T = 4

Page 23: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de la Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic (GSEIUPA)

Nre. de propostes segons àmbit per temàtica TRAMITACIÓ

Nre. de propostes per unitat prestadora

Nre. de propostes per tipologia de recurs

Les tres propostes d’aquesta temàtica sóndels àmbits de gestió del catàleg,sol∙licitud i termini de lliurament.Hi ha massa poques propostes en aquestatemàtica per analitzar la seva distribució.

1

1

1

Gestió Catàleg

Sol∙licitud

Termini lliurament

Conjunt tràmits

Justificació

Resolució

Informació requerida

Calendari

Signatura

Altres tramitació

GSEIUPA = 3

1

1

1

Gestió Catàleg

Sol∙licitud

Termini lliurament

Conjunt tràmits

Justificació

Resolució

Informació requerida

Calendari

Signatura

Altres tramitació

E = 0M = 1T = 2

1

1

1

Gestió Catàleg

Sol∙licitud

Termini lliurament

Conjunt tràmits

Justificació

Resolució

Informació requerida

Calendari

Signatura

Altres tramitació

OTSIGL = 2

SEEP = 1SPAL = 0

Page 24: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de la Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic (GSEIUPA)

Nre. de propostes segons àmbit per temàtica EINES TELEMÀTIQUES

Nre. de propostes per unitat prestadora Nre. de propostes per tipologia de recurs

L’única proposta d’aquesta temàtica és del’àmbit de l’accés a la informació.És una proposta d’un recurs tècnic de laOTSIGL.1Accés a la informació

Funcionalitats tramitació electrònica

Altres telemàtiques GSEIUPA = 1

1Accés a la informació

Funcionalitats tramitació electrònica

Altres telemàtiques

OTSIGL = 1SEEP = 0SPAL = 0

1Accés a la informació

Funcionalitats tramitació electrònica

Altres telemàtiques

E = 0M = 0T = 1

Page 25: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de la Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic (GSEIUPA)

Nre. de propostes segons àmbit per temàtica DOTACIÓ ECONÒMICA

Nre. de propostes per unitat prestadora  Nre. de propostes per tipologia de recurs

No hi ha cap proposta d’aquesta temàtica.

Major dotació

Gratuitat

Cofinançament

Període pagament

Altres dotació econòmica

GSEIUPA = 0

Major dotació

Gratuitat

Cofinançament

Període pagament

Altres dotació econòmica

OTSIGL = 0

SEEP = 0

SPAL = 0

Major dotació

Gratuitat

Cofinançament

Període pagament

Altres dotació econòmica

E = 0M = 0T = 0

Page 26: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals (GSESN)

Page 27: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals (GSESN)

La GSESN té desvinculat l’enviamentautomàtic de l’enquesta corporativa pelseu recurs del Catàleg de serveis 2014.Envia la seva pròpia enquesta.

A data 31/07/2015 consten com afinalitzades 5 assistències del Catàleg deserveis 2014. L’única unitat prestadora derecursos del Catàleg de serveis 2014 de laGSESN és l’Oficina Tècnica de Planificació iAnàlisi Territorial i per tant els resultatsde la gerència equivalen als de l’oficina.

Respostes i enviaments

Respostes i enviaments per unitat prestadora

Univers i marge d’error GSESN

5100%

00%00%

00%

No enviades Enviades No respostes Respostes

GSESN 5 100,0%

Page 28: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals (GSESN)

% de propostes de millora segons temàtica

No s’ha rebut cap proposta.

Propostes concretes

Page 29: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals (GSESN)

No s’ha rebut cap proposta.

% de propostes segons temàtica per tipologia de recurs

Nre. de propostes segons temàtica per tipologia de recurs

Page 30: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals (GSESN)

Nre. de propostes segons àmbit per temàtica CONTINGUT

No s’ha rebut cap proposta.

Nre. de propostes per unitat prestadora Nre. de propostes per tipologia de recurs

Page 31: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals (GSESN)

Nre. de propostes segons àmbit per temàtica TRAMITACIÓ

Nre. de propostes per unitat prestadora

Nre. de propostes per tipologia de recurs

No s’ha rebut cap proposta.

Page 32: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals (GSESN)

Nre. de propostes segons àmbit per temàtica EINES TELEMÀTIQUES

Nre. de propostes per unitat prestadora Nre. de propostes per tipologia de recurs

No s’ha rebut cap proposta.

Page 33: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals (GSESN)

Nre. de propostes segons àmbit per temàtica PERSONAL

Nre. de propostes per unitat prestadora

Nre. de propostes per tipologia de recurs

No s’ha rebut cap proposta.

Page 34: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals (GSESN)

Nre. de propostes segons àmbit per temàtica DOTACIÓ ECONÒMICA

Nre. de propostes per unitat prestadora  Nre. de propostes per tipologia de recurs

No s’ha rebut cap proposta.

Page 35: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 

(GSHUA)

Page 36: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats (GSHUA)

A data 31/07/2015 s’han enviat 112enquestes de satisfacció de la Gerència deServeis d’Habitatge, Urbanisme iActivitats per un univers total de 321assistències del Catàleg de serveis 2014.Una quarta part de les enquestesenviades han estat respostes pels enslocals (9% del total d’assistències).L’Oficina d’Habitatge és la unitatprestadora amb el percentatge més alttant de resposta com d’enquestesenviades, a força distància es situal’Oficina d’Activitats. El Serveid’Urbanisme no ha enviat cap enquesta.

Respostes i enviaments

Respostes i enviaments per unitat prestadora

Univers i marge d’error GSHUA i unitats prestadores

20965%

8426%

289%

11235%

No enviades Enviades No respostes Respostes

GSHUA 321 18,1%OA 116 36,8%OH 134 20,1%SU 71 100,0%

6,0%15,7%

19,0%

46,3%

75,0%

38,1%

100,0%

OA (7) OH (21) SU (0)

Respostes No respostes No enviades

Page 37: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats (GSHUA)

34,5

10,3

6,9 6,9

3,4 3,4

17,2 17,2

Contingut Tramitació Einestelemàtiques

Personal Dotacióeconòmica

Altres Tot bé / satisfets No contesta / Cap

% de propostes de millora segons temàtica

S’han rebut 29 propostes de millora. Propde dues terceres parts d’aquestes sónpropostes de millora concretes (nocorresponents als àmbits de tot bé ni decap).Les més nombroses corresponen a latemàtica de contingut del recurs.

Propostes concretes

Page 38: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats (GSHUA)

% de propostes segons temàtica per unitat prestadora

Nre. de propostes segons temàtica per unitat prestadora La major part de propostes corresponen arecursos de la OH, aquesta oficina éstambé la que rep més propostesconcretes.Totes les propostes concretes de la OAsón de la temàtica de contingut.8

28%

2172%

0%

OA

OH

SU

50,0

12,5

37,5

28,6

14,39,5 9,5

4,8 4,8

19,0

9,5

Contingut Tramitació Eines telemàtiques Personal Dotació econòmica Altres Tot bé / satisfets No contesta / Cap

Page 39: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats (GSHUA)

Totes les propostes rebudes fins almoment són de recursos tècnics.

% de propostes segons temàtica per tipologia de recurs

Nre. de propostes segons temàtica per tipologia de recurs

0%0%

29100%

E

M

T

34,5

10,36,9 6,9

3,4 3,4

17,2 17,2

Contingut Tramitació Einestelemàtiques

Personal Dotacióeconòmica

Altres Tot bé / satisfets No contesta /Cap

Page 40: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats (GSHUA)

Nre. de propostes segons àmbit per temàtica CONTINGUT

Nou recurs i caracterítiques d’execuciósón els àmbits de les propostes de millorarealitzades en la temàtica del contingutque tenen un pes major.No hi ha diferències en la distribuciód’aquests àmbits per unitat prestadora.

Nre. de propostes per unitat prestadora Nre. de propostes per tipologia de recurs

2

2

1

1

1

1

1

1

Nou recurs

Característiques execució

Qualitat del recurs

Participació ens local

Adaptació a municipis petits

Diversitat / varietat actuacions

Continuïtat

Abast actuació

Coordinació

Lliurables

Durada / horari

Adequació definició

Difusió recurs

Nre participants

Altres contingut

GSHUA = 10

2

2

1

1

1

1

1

1

Nou recurs

Característiques execució

Qualitat del recurs

Participació ens local

Adaptació a municipis petits

Diversitat / varietat actuacions

Continuïtat

Abast actuació

Coordinació

Lliurables

Durada / horari

Adequació definició

Difusió recurs

Nre participants

Altres contingut

E = 0M = 0T = 10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Nou recurs

Característiques execució

Qualitat del recurs

Participació ens local

Adaptació a municipis petits

Diversitat / varietat actuacions

Continuïtat

Abast actuació

Coordinació

Lliurables

Durada / horari

Adequació definició

Difusió recurs

Nre participants

Altres contingut

OA = 4OH = 6SU = 0

Page 41: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats (GSHUA)

Nre. de propostes segons àmbit per temàtica TRAMITACIÓ

Nre. de propostes per unitat prestadora

Nre. de propostes per tipologia de recurs

Les tres propostes d’aquesta temàtica sóndels àmbits de conjunt de tràmits, gestiódel catàleg i resolució.Les tres propostes són de recursos de laOH.

1

1

1

Conjunt tràmits

Gestió Catàleg

Resolució

Sol∙licitud

Justificació

Informació requerida

Calendari

Termini lliurament

Signatura

Altres tramitació

GSHUA = 31

1

1

Conjunt tràmits

Gestió Catàleg

Resolució

Sol∙licitud

Justificació

Informació requerida

Calendari

Termini lliurament

Signatura

Altres tramitació

OA = 0

OH = 3

SU = 0

1

1

1

Conjunt tràmits

Gestió Catàleg

Resolució

Sol∙licitud

Justificació

Informació requerida

Calendari

Termini lliurament

Signatura

Altres tramitació

E = 0

M = 0

T = 3

Page 42: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats (GSHUA)

Nre. de propostes segons àmbit per temàtica EINES TELEMÀTIQUES

Nre. de propostes per unitat prestadora Nre. de propostes per tipologia de recurs

Les dues propostes d’aquesta temàticasón de l’àmbit d’accés a la informació.Les dues propostes d’aquesta temàticasón de recursos de la OH.2Accés a la informació

Funcionalitats tramitació electrònica

Altres telemàtiques GSHUA = 2

2Accés a la informació

Funcionalitats tramitació electrònica

Altres telemàtiques OA = 0 OH = 2 SU = 0

2Accés a la informació

Funcionalitats tramitació electrònica

Altres telemàtiques

E = 0

M = 0

T = 2

Page 43: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats (GSHUA)

Nre. de propostes segons àmbit per temàtica PERSONAL

Nre. de propostes per unitat prestadora

Nre. de propostes per tipologia de recurs

Les dues propostes d’aquesta temàticasón dels àmbits de seguiment i terminisde resposta.Les dues propostes d’aquesta temàticasón de recursos de la OH.

1

1

Seguiment

Terminis resposta

Tipus de prestació

Competència professional

Contacte tècnic

Terminis designació

Altres personal

GSHUA = 2

1

1

Seguiment

Terminis resposta

Tipus de prestació

Competència professional

Contacte tècnic

Terminis designació

Altres personal

OA = 0

OH = 2

SU = 0

1

1

Seguiment

Terminis resposta

Tipus de prestació

Competència professional

Contacte tècnic

Terminis designació

Altres personal

E = 0

M = 0

T = 2

Page 44: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats (GSHUA)

Nre. de propostes segons àmbit per temàtica DOTACIÓ ECONÒMICA

Nre. de propostes per unitat prestadora  Nre. de propostes per tipologia de recurs

L’única proposta d’aquesta temàtica és del’àmbit de major dotació.Aquesta proposta és d’un recurs de la OH.

1Major dotació

Gratuitat

Cofinançament

Període pagament

Altres dotació econòmica

GSHUA = 1

1Major dotació

Gratuitat

Cofinançament

Període pagament

Altres dotació econòmica

OA = 0

OH = 1

SU = 0

1Major dotació

Gratuitat

Cofinançament

Període pagament

Altres dotació econòmica

E = 0

M = 0

T = 1

Page 45: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 

(GSIViM)

Page 46: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat (GSIViM)

A data 31/07/2015 no s’ha enviat capenquesta de satisfacció de la Gerència deServeis d’Infraestructures Viàries iMobilitat per un univers total de 152assistències del Catàleg de serveis 2014.

Respostes i enviaments

Respostes i enviaments per unitat prestadora

Univers i marge d’error GSIViM i unitats prestadores

100,0% 100,0% 100,0%

GSIViM (0) OTMSVL (0) OTPAI (0)

Respostes No respostes No enviades

152100%

00%00%

00%

No enviades Enviades No respostes Respostes

GSIViM 152 100,0%GSIViM 9 100,0%OTMSVL 61 100,0%OTPAI 82 100,0%

Page 47: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat (GSIViM)

% de propostes de millora segons temàtica

No s’ha rebut cap proposta.

Propostes concretes

Page 48: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat (GSIViM)

% de propostes segons temàtica per unitat prestadora

Nre. de propostes segons temàtica per unitat prestadora No s’ha rebut cap proposta.

Page 49: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat (GSIViM)

No s’ha rebut cap proposta.

% de propostes segons temàtica per tipologia de recurs

Nre. de propostes segons temàtica per tipologia de recurs

Page 50: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat (GSIViM)

Nre. de propostes segons àmbit per temàtica CONTINGUT

No s’ha rebut cap proposta.

Nre. de propostes per unitat prestadora Nre. de propostes per tipologia de recurs

Page 51: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat (GSIViM)

Nre. de propostes segons àmbit per temàtica TRAMITACIÓ

Nre. de propostes per unitat prestadora

Nre. de propostes per tipologia de recurs

No s’ha rebut cap proposta.

Page 52: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat (GSIViM)

Nre. de propostes segons àmbit per temàtica EINES TELEMÀTIQUES

Nre. de propostes per unitat prestadora Nre. de propostes per tipologia de recurs

No s’ha rebut cap proposta.

Page 53: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat (GSIViM)

Nre. de propostes segons àmbit per temàtica PERSONAL

Nre. de propostes per unitat prestadora

Nre. de propostes per tipologia de recurs

No s’ha rebut cap proposta.

Page 54: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat (GSIViM)

Nre. de propostes segons àmbit per temàtica DOTACIÓ ECONÒMICA

Nre. de propostes per unitat prestadora  Nre. de propostes per tipologia de recurs

No s’ha rebut cap proposta.

Page 55: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de la Gerència de Serveis de Medi Ambient (GSMA)

Page 56: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de la Gerència de Serveis de Medi Ambient (GSMA)

A data 31/07/2015 s’han enviat 280enquestes de satisfacció de la Gerència deServeis de Medi Ambient per un universtotal de 834 assistències del Catàleg deserveis 2014.El 42,5% de les enquestes enviades hanestat respostes pels ens (14% del totald’assistències).L’Oficina Tècnica d’Avaluació i GestióAmbiental és la unitat amb el percentatgemés alt tant de resposta com d’enquestesenviades, a certa distància es situal’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic iSostenibilitat i a molta distància l’OficinaTècnica d’Educació i Promoció Ambiental.

Respostes i enviaments

Respostes i enviaments per unitat prestadora

Univers i marge d’error GSMA i unitats prestadores

55467% 161

19%

11914%280

33%

No enviades Enviades No respostes Respostes

28,4%11,4%

0,6%

30,0%

21,0%

0,6%

41,6%

67,7%

98,9%

OTAGA (73) OTCCS (45) OTEPA (1)

Respostes No respostes No enviades

GSMA 834 8,5%OTAGA 257 9,9%OTCCS 396 14,1%OTEPA 181 100,0%

Page 57: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de la Gerència de Serveis de Medi Ambient (GSMA)

19,5

10,6

4,9 4,12,4 1,6

19,5

37,4

Contingut Tramitació Personal Dotacióeconòmica

Einestelemàtiques

Altres Tot bé / satisfets No contesta / Cap

% de propostes de millora segons temàtica

S’han rebut 123 propostes de millora.Una mica més del 40% d’aquestes sónpropostes de millora concretes (nocorresponents als àmbits de tot bé ni decap).Les més nombroses corresponen a latemàtica de contingut del recurs.

Propostes concretes

Page 58: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de la Gerència de Serveis de Medi Ambient (GSMA)

% de propostes segons temàtica per unitat prestadora

Nre. de propostes segons temàtica per unitat prestadora La majoria de propostes corresponen arecursos de la OTAGA i la OTCCS.La distribució de temàtiques entreaquestes oficines és força similar. LaOTEPA només ha rebut dues propostes iper tant no es pot analitzar la distribucióde les seves propostes per temàtica.

7460%

4738%

22%

OTAGA

OTCCS

OTEPA

17,613,5

5,41,4

21,6

40,5

21,3

6,42,1

10,6

4,3 4,3

17,0

34,0

50,0 50,0

Contingut Tramitació Personal Dotació econòmica Eines telemàtiques Altres Tot bé / satisfets No contesta / Cap

Page 59: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de la Gerència de Serveis de Medi Ambient (GSMA)

La major part de propostes són derecursos tècnics i materials.Els recursos materials són els que hanrebut més propostes concretes i de latempatica de contingut.Els econòmics han rebut gairebé neexclusiva les propostes de la temàtica dedotació econòmica.

% de propostes segons temàtica per tipologia de recurs

Nre. de propostes segons temàtica per tipologia de recurs

1512%

2924%

7964%

E

M

T

6,7 6,7

26,7

6,7

20,0

33,331,0

10,3

3,46,9

3,4

13,8

31,0

17,7

12,7

5,11,3 1,3

21,5

40,5

Contingut Tramitació Personal Dotacióeconòmica

Einestelemàtiques

Altres Tot bé / satisfets No contesta /Cap

Page 60: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de la Gerència de Serveis de Medi Ambient (GSMA)

Nre. de propostes segons àmbit per temàtica CONTINGUT

Les caracterítiques d’execució és l’àmbitde les propostes de millora realitzades enla temàtica del contingut que té un pesmajor.Les propostes provenen tant de recursosmaterials com tècnics i de la OTAGA i laOTCCS.

Nre. de propostes per unitat prestadora Nre. de propostes per tipologia de recurs

7

3

3

3

2

1

1

1

1

1

1

Característiques execució

Diversitat / varietat actuacions

Lliurables

Abast actuació

Durada / horari

Nou recurs

Qualitat del recurs

Participació ens local

Adaptació a municipis petits

Adequació definició

Coordinació

Continuïtat

Difusió recurs

Nre participants

Altres contingut

GSMA = 24

1

4

3

1

1

3

3

2

2

1

1

1

1

Característiques execució

Diversitat / varietat actuacions

Lliurables

Abast actuació

Durada / horari

Nou recurs

Qualitat del recurs

Participació ens local

Adaptació a municipis petits

Adequació definició

Coordinació

Continuïtat

Difusió recurs

Nre participants

Altres contingut

E = 1M = 9T = 14

2

3

2

2

1

1

1

1

5

3

1

1

1

Característiques execució

Diversitat / varietat actuacions

Lliurables

Abast actuació

Durada / horari

Nou recurs

Qualitat del recurs

Participació ens local

Adaptació a municipis petits

Adequació definició

Coordinació

Continuïtat

Difusió recurs

Nre participants

Altres contingut

OTAGA = 13OTCCS = 10OTEPA = 1

Page 61: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de la Gerència de Serveis de Medi Ambient (GSMA)

Nre. de propostes segons àmbit per temàtica TRAMITACIÓ

Nre. de propostes per unitat prestadora

Nre. de propostes per tipologia de recurs

El termini de lliurament és l’àmbit de lespropostes de millora realitzades en latemàtica de tramitació que té un pesmajor.Les propostes provenen majoritàriamentde recursos tècnics o de la OTAGA.

9

3

1

Termini lliurament

Conjunt tràmits

Sol∙licitud

Gestió Catàleg

Resolució

Justificació

Informació requerida

Calendari

Signatura

Altres tramitació

GSMA = 13

1

2

8

1

1

Termini lliurament

Conjunt tràmits

Sol∙licitud

Gestió Catàleg

Resolució

Justificació

Informació requerida

Calendari

Signatura

Altres tramitació

E = 0

M = 3

T = 10

8

1

1

1

2

Termini lliurament

Conjunt tràmits

Sol∙licitud

Gestió Catàleg

Resolució

Justificació

Informació requerida

Calendari

Signatura

Altres tramitació

OTAGA = 10

OTCCS = 3

OTEPA = 0

Page 62: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de la Gerència de Serveis de Medi Ambient (GSMA)

Nre. de propostes segons àmbit per temàtica PERSONAL

Nre. de propostes per unitat prestadora

Nre. de propostes per tipologia de recurs

El seguiment és l’àmbit de les propostesde millora realitzades en la temàtica depersonal que té un pes major.Les propostes d’aquest àmbit vénen detots els tipus de recurs i de totes lesoficines.

3

1

1

1

Seguiment

Terminis resposta

Tipus de prestació

Contacte tècnic

Competència professional

Terminis designació

Altres personal

GSMA = 6

1 1 1

1

1

1

Seguiment

Terminis resposta

Tipus de prestació

Contacte tècnic

Competència professional

Terminis designació

Altres personal

E = 1M = 1T = 4

1

1

1

1

1 1Seguiment

Terminis resposta

Tipus de prestació

Contacte tècnic

Competència professional

Terminis designació

Altres personal

OTAGA = 4

OTCCS = 1

OTEPA = 1

Page 63: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de la Gerència de Serveis de Medi Ambient (GSMA)

Nre. de propostes segons àmbit per temàtica DOTACIÓ ECONÒMICA

Nre. de propostes per unitat prestadora  Nre. de propostes per tipologia de recurs

Totes les propostes de la temàtica dedotació econòmica són de l’àmbit demajor dotació.Totes aquestes propostes són de recursosde la OTCCS i majoritàriament són derecursos econòmics.

5Major dotació

Gratuitat

Cofinançament

Període pagament

Altres dotació econòmica

GSMA = 5

5Major dotació

Gratuitat

Cofinançament

Període pagament

Altres dotació econòmica

OTAGA = 0

OTCCS = 5

OTEPA = 0

4 1Major dotació

Gratuitat

Cofinançament

Període pagament

Altres dotació econòmica

E = 4M = 0T = 1

Page 64: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de la Gerència de Serveis de Medi Ambient (GSMA)

Nre. de propostes segons àmbit per temàtica EINES TELEMÀTIQUES

Nre. de propostes per unitat prestadora Nre. de propostes per tipologia de recurs

Dues de les tres propostes d’aquestatemàtica són de l’àmbit de lesfuncionalitats de la tramitació electrònica.Hi ha massa poques propostes peranalitzar‐ne la distribució.

2

1

Funcionalitats tramitació electrònica

Accés a la informació

Altres telemàtiques GSMA = 3

1 1

1

Funcionalitats tramitació electrònica

Accés a la informació

Altres telemàtiques

OTAGA = 1

OTCCS = 2

OTEPA = 0

1

1

1Funcionalitats tramitació electrònica

Accés a la informació

Altres telemàtiquesE = 0M = 2T = 1

Page 65: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 

(OTPMIF)

Page 66: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals (OTPMIF)

A data 31/07/2015 no s’ha enviat capenquesta de satisfacció de l’OficinaTècnica Municipal de Prevenció d’IncendisForestals per un univers total de 406assistències del Catàleg de serveis 2014.L’única unitat prestadora de recursos delCatàleg de serveis 2014 és la pròpiaOTPMIF.

Respostes i enviaments

Respostes i enviaments per unitat prestadora

Univers i marge d’error OTPMIF

406100%

00%00%

00%

No enviades Enviades No respostes Respostes

OTPMIF 406 100,0%

Page 67: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals (OTPMIF)

% de propostes de millora segons temàtica

No s’ha rebut cap proposta.

Propostes concretes

Page 68: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals (OTPMIF)

No s’ha rebut cap proposta.

% de propostes segons temàtica per tipologia de recurs

Nre. de propostes segons temàtica per tipologia de recurs

Page 69: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals (OTPMIF)

Nre. de propostes segons àmbit per temàtica CONTINGUT

No s’ha rebut cap proposta.

Nre. de propostes per unitat prestadora Nre. de propostes per tipologia de recurs

Page 70: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals (OTPMIF)

Nre. de propostes segons àmbit per temàtica TRAMITACIÓ

Nre. de propostes per unitat prestadora

Nre. de propostes per tipologia de recurs

No s’ha rebut cap proposta.

Page 71: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals (OTPMIF)

Nre. de propostes segons àmbit per temàtica EINES TELEMÀTIQUES

Nre. de propostes per unitat prestadora Nre. de propostes per tipologia de recurs

No s’ha rebut cap proposta.

Page 72: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals (OTPMIF)

Nre. de propostes segons àmbit per temàtica PERSONAL

Nre. de propostes per unitat prestadora

Nre. de propostes per tipologia de recurs

No s’ha rebut cap proposta.

Page 73: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Resultats de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals (OTPMIF)

Nre. de propostes segons àmbit per temàtica DOTACIÓ ECONÒMICA

Nre. de propostes per unitat prestadora  Nre. de propostes per tipologia de recurs

No s’ha rebut cap proposta.

Page 74: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Literals de les propostes de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (ATS)

Page 75: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Literals de les propostes de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (ATS)

Literals de les propostes de millora de la temàtica d’EINES TELEMÀTIQUES segons àmbitAccés a la informació

• INFORMACIÓ MES DETALLADA.• Major difusió de tots els recursos de la diputació.• Segmentació més clarificadora del catàleg. Possibilitat d'ordenar el recurs atenent a diversos criteris / filtres (en gestor / tipus de recurs ‐econòmic / personal... / termini de 

sol∙licitud / paraula clau ...).

Page 76: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Literals de les propostes de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (ATS)

Funcionalitats tramitació electrònica• La notificació de l'atorgament del recurs hauria de rebre's de forma electrònica.• Que les dades generales de les fitxes ja estigui introduïdes un cop entres amb els password, i no cada recurs haver d'omplir‐ho.

Page 77: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Literals de les propostes de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (ATS)

Altres eines telemàtiques• Que s'obrin fòrums a la Xarxa per compartir dades i informacions sobre l'ús d'aquest recurs.  Que s'obri un espai virtual perquè els usuaris que utilitzen aquests aparells per fer una 

auditoria energètica puguin gestionar de forma més eficient les dades que aporten els aparells.

Page 78: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Literals de les propostes de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (ATS)

Literals de les propostes de millora de la temàtica de DOTACIÓ ECONÒMICA segons àmbitMajor dotació

• Ampliar la dotació pressupostaria pels aspectes socials: "Fons per garantir el lloguer just de les Borses de lloguer social“.• Estem satisfets amb el recurs ofertat. Com sempre, ens agradaria comptar amb més recursos econòmics per una funció tan important com és la implantació de mesures de gestió 

sostenible, però l'atenció, el procés i la gestió ha estat perfecte.• Increment de la dotació del recurs.• La dotació pressupostària.• Major quantia.• Una major assistència tècnica, la possibilitat d'optar a una major dotació econòmica i la tramitació.

Page 79: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Literals de les propostes de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (ATS)

Literals de les propostes de millora de la temàtica de TRAMITACIÓ segons àmbitSol∙licitud

• El seguiment de l'estat en què es troba la sol∙licitud. Després, quan la documentació relacionada amb la sol∙licitud s'envia a l'ajuntament, de vegades no arriba directament al departament interessat o que va fer la sol∙licitud.

• Els terminis de resposta des la sol∙licitud per part de l'Ajuntament fins a l'efectiva realització del servei.

Page 80: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Literals de les propostes de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (ATS)

Resolució• La resposta a la concessió o no del recurs sol∙licitat, d'una forma mes àgil

Page 81: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Literals de les propostes de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (ATS)

Conjunt de tràmits• Bon dia  crec que es podria millorar el temps de tramitació del recurs. Gràcies.• En alguns projectes concrets, simplificar el tipus de despeses més concretes que s'accepten.• L'agilitat en el tràmit.• Tot el procés administratiu.

Page 82: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Literals de les propostes de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (ATS)

Termini de lliurament• Caldria més agilitat en el servei  Un cop fet l'estudi, han passat alguns mesos fins que l'informe no ha estat lliurat.• Disminuir el temps des de que es fa la petició fins que s'entrega l'informe.• EL PERÍODE D'ENTREGA DE L'AVALUACIÓ.• El termini entre la formulació de la petició i la recepció de l'informe.• En aquest cas concret no s'han complert els terminis pactats per a l'entrega del document, que s'han demorat més d'un any respecte les previsions d'entrega que ens havien 

assenyalat. La cartografia entregada té mancances que creiem necessàries que es corregeixin per a que puguem utilitzar‐la per a la finalitat que es va sol∙licitar, la redacció del POUM. Seria convenient que abans d'iniciar les feines la Diputació entrés en contacte amb l'Ajuntament per delimitar aquells elements que es consideren imprescindibles de cartografiar i evitar correccions posteriors que poden afectar el pressupost de l'encàrrec. El tècnic de la Diputació que ens ha fet l'entrega del document ens ha donat un bon suport, llàstima que ha estat al final del procés. Esperem poder corregir les mancances detectades en l'entrega del treball.

• La rapidesa en obtenir el document final lliurat. Es triga molt temps des de que es fa el informe fins que nosaltres el rebem.• L'únic comentari és referent a la temporalitat del recurs, atès que s'havia demanat anteriorment i ha trigat força temps.• Només una vegada la recepció de l'informe ha trigat una mica respecte el dia de que s'han fet les mesures dels nivells de soroll. Però en general el servei el valorem molt 

positivament.

Page 83: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Literals de les propostes de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (ATS)

Gestió Catàleg• Estaria bé que existis una comunicación única en lloc de rebre la mateixa comunicació de diversos departaments.• Una millora possible seria ampliar l'oferta de serveis del Catàleg

Page 84: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Literals de les propostes de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (ATS)

Literals de les propostes de millora de la temàtica de CONTINGUT segons àmbitNou recurs

• Algun curs més de formació.• Fer cursos de formació per treure‐li més suc al programa sitmun.• FER MES CURSOS DE FORMACIO.• Oferir més ajuts econòmics per l'impuls dels serveis d'habitatge, més tallers amb experts en la matèria i un major suport jurídic.• Potser amb un connexió amb línia del registre per a possibles consultes o correccions en el seguiment durant el primer any de la utilització del programa de gestió.• Que primer ens formin, ja que no he rebut cap mena de formació i no li he pogut treure tot el rendiment possible.• Si no has fet servir mai el programa costa començar, però quan t'hi pots dedicar ja veus que si segueixen el temari és més fàcil del que semblava. Se que fer el curs presencial és 

més complicat però es la manera que t'hi puguis dedicar i si ho has de fer compaginant la feina, sempre surten entrebancs. • Un cop obtingut l'anàlisi d'aigua, crec que l'ajuntament hauria de tenir la possibilitat de demanar un segon ajut per tal que es fes un nou estudi, en aquest cas de possibles millores 

al municipi, per tal de donar resposta a l'anàlisi. És adir, si ha sortit negatiu la anàlisis d'aigua,  un nou estudi donaria vies de solució als problemes mediambientals detectats. Això implicaria estudi de possibles fonts de contaminació,  per detectar a partir d'on és la font de contaminació i donar possibles solucions al municipi.  Així l'anàlisi no quedaria guardat a un calaix, i hi hauria un ordre a seguir en cas d'informes desfavorables, acomboiats i assessorats per al DIBA, assegurant que una cosa tant important com l'aigua de reg dels cultius, o que baixi per rieres, sigui òptima pel seu ús, i cada dia estigui en millor qualitat ambiental. Estarem encantats si ens doneu l'oportunitat de ser assessorats en un segon pas, per continuar amb la resolució del problema de contaminació de l'aigua.

Page 85: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Literals de les propostes de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (ATS)

Abast actuació• Ampliació de l'àmbit cartografiat.• La possibilitat de facilitar més analítiques per poder fer un seguiment de més punts o fonts del municipi.• Més quantitat d'aparells.• Poder realitzar analítica de l'aigua del riu ripoll en un parell o tres de punts al llarg del municipi.

Page 86: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Literals de les propostes de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (ATS)

Característiques execució• Aprofitem aquest apartat per aclarir que el servei de gestió de la informació geogràfica local que ens dona la DIBA resulta FONAMENTAL per a nosaltres, atès que malgrat no 

utilitzem directament el SITMUN, la cartografia 1:1000 de la zona urbana que se'ns facilita periòdicament en funció del darrer vol efectuat resulta del tot imprescindible pel desenvolupament del nostre SIG municipal. La única millora que proposaríem, en conseqüència és disminuir, en la mesura del possible l'elaboració d'aquesta cartografia 1:1000. LES RESPOSTES DE L'ENQUESTA FAN REFERÈNCIA, PER TANT, SOLS AL RELACIONAT AMB AQUESTA CARTOGRAFIA, NO A TOT EL SERVEI.

• Caldria donar més autonomia a l'ens a l'hora d'afegir continguts.• Com a material està molt bé però com a punt a millorar, als edificis municipals ens trobem que no es poden instal∙lar als quadres generals en molts d'ells per excedir dels rangs de 

potències en que aquests equips treballen.• Com a usuari del servei des de els serveis tècnics municipals, es una eina molt útil per fer consultes. Però no es tant pràctica si el que es vol es afegir informació "local", milloraria si 

els usuaris avançats poguéssim afegir capes de treball amb informació treballada localment i sense la necessitat de passar tots els filtres del servei (ja se que podria ser caòtic i que el que estic demanant es un GIS local).

• Comprovació topogràfica sobre el terreny.• Crec que l'interessant és que es pugui entrar el màxim d'informació que a l'Ajuntament interessi. En el tema de la capa de cadastre seria interessant que els usuaris que poguessin 

entrar amb permisos per veure els propietaris poguessin fer‐ho directament des d'aquesta eina sense necessitat de tornar a sortir.• Descàrrega dades obertes / solapament cartografia amb ortofoto (georeferenciació diferent) i possibilitat d'impressió de la visualització.• En els municipis petits, que no tenim tècnics, hi hauria d'haver la possibilitat de redacció i homologació dels plans en una sola petició, sense necessitat de primer haver de sol∙licitar 

la redacció del pla i, una vegada entregat, haver de sol∙licitar el recurs d'homologació.• És possible que les diferents capes puguin disposar de diferents graus de transparència, unes respecte les altres, a fi de poder tenir simultàniament més visibilitat? Ens sembla una 

eina molt necessària i amb grans possibilitats d'ampliació i connexió de tota la informació.• Fer la sessió més pràctica, tenint el programa descarregat a cada ordinador i poder treballar amb les dades fent exercicis pràctics.• Fer pedagogia entre els polítics de la bondat del recurs, i per tant que s'impliquessin en el seu desplegament a totes les àrees de l'ajuntament.• Impressió  de mapes.• Incloure el cadastre.• Incorporació d'eines per geoposicionar una base de dades tipus libreoffice.• La possibilitat d'exportar a nivell intern la informació de capes en diferents formats (shp, excel, etc)• La possibilitat que es puguin consultar els serveis existents (aigua, gas, electricitat, telecomunicacions)• la rapidesa de resposta a l'hora de regenerar pantalles i el sistema d'impressió és massa rígid. S'hauria de poder descarregar amb més formats i tenir la possibilitat d'encaratular‐

lo personalitzat.• La sessió de formació més pràctica o simplement donar el manual/informació en paper , sense sessió presencial (no calia)• l'Ajuntament fa servir recursos propis de gestió.• Mes formació al personal dels ajuntaments.• Més formació presencial del personal dels Ajuntaments per tal de conèixer les aplicacions i possibilitats del Servei.• Per als Ajuntaments es fa complexa la recollida i el transport de les mostres al laboratori, és sol∙licitaria més assistència tècnica.• Poder disposar de la informació de llicències d'obres.• Possibilitat que els tècnics amb accés d'edició puguin carregar cartografia pròpia de l'Ajuntament, sempre amb un protocol de seguretat i qualitat de la informació. Algunes 

vegades ha estat una aplicació lenta en la visualització d'una extensió gran de territori. En algun cas també s'ha penjat en mig d'un procés d'edició. Tenir accés a aplicatiu mòbil per tablet o smartphone amb opcions de configuració per part de l'usuari.

Page 87: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Literals de les propostes de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (ATS)

14

• Potser caldria complementar aquesta formació en Sitmun incloent més pràctiques de les aplicacions del manteniment del carrer i equipaments o ampliar a un altre nivell superior l'aprenentatge d'aquestes, sense deixar passar gaires dies per no perdre la pràctica del que hem estudiat i practicat.

• Potser millorar les prestacions tècniques de la bicicleta.• Que poguessin facilitar i recollir el material al mateix municipi, en el cas de l'anàlisi d'aigua e fonts naturals.• simplificació de l'aplicació.• Un suport jurídic més en els diferents aspectes relacionats amb l'habitatge en relació a les consultes dels ciutadans, especialment en relació a les hipoteques. • Una major assistència tècnica, la possibilitat d'optar a una major dotació econòmica i la tramitació.• Utilitzem molt les imatges del Google Earth i l'Street View, potser es podria sincronitzar d'alguna manera amb el Sitmun.

Page 88: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Literals de les propostes de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (ATS)

Diversitat / varietat actuacions• Incorporació d'altres eines i aplicacions.• La bicicleta es estupenda però limitada a un poble tant rural com el nostre i no la podem fer servir a una part molt gran del municipi per l'estat dels camins. S'agrairia molt que la 

bicicleta fos més de muntanya.• Més diversitat de recursos en habitatge i que puguin repercutir més directament en el ciutadà.• Possibilitat d'escollir algun altre model de bici.• SOM UN MUNICIPI, AMB MOLT CAMINS RURAL, COM A MILLORA AFEGIRIA QUE ES POGUÉS ESTRIAR ENTRE BICICLETA URBANA COM LA QUE TENIM , I QUE FUNCIONA MOLT BÉ 

PELS CARRERS ASFALTATS O  BICI  ESTIGUESSIN PENSADES PER  CAMINS DE SORRA ,  AMB RODES MÉS GRANS.

Page 89: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Literals de les propostes de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (ATS)

Durada / horari• Es podria millorar el temps de presentació de resultats, tot i que entenem que el laboratori hi té molt a veure.• Seria molt interessant que es fessin dues mesures a l'any per tenir millor comprensió de les dades. També seria molt bo afegir indicadors biològics a l'anàlisi d'aigues tenint en 

compte que eren rieres.

Page 90: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Literals de les propostes de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (ATS)

Qualitat del recurs• A vegades l'accés a l'aplicatiu és lent.• Crec que hauria d'anar lligat el cens d'activitats amb l'aplicatiu GIA, ja que, com és el nostre cas, no tenim cens informatitzat i és difícil anar introduint cada activitat al GIA.• El treball de mesurament sembla correcte des d'un punt de vista estrictament de verificació de compliment de la normativa, però no dona explicació ni fa cap esment als problemes 

que es van detectar i que van motivar aquest estudi.• En aquest cas concret no s'han complert els terminis pactats per a l'entrega del document, que s'han demorat més d'un any respecte les previsions d'entrega que ens havien 

assenyalat. La cartografia entregada té mancances que creiem necessàries que es corregeixin per a que puguem utilitzar‐la per a la finalitat que es va sol∙licitar, la redacció del POUM. Seria convenient que abans d'iniciar les feines la Diputació entrés en contacte amb l'Ajuntament per delimitar aquells elements que es consideren imprescindibles de cartografiar i evitar correccions posteriors que poden afectar el pressupost de l'encàrrec. El tècnic de la Diputació que ens ha fet l'entrega del document ens ha donat un bon suport, llàstima que ha estat al final del procés. Esperem poder corregir les mancances detectades en l'entrega del treball.

• En la guia de carrers, generació de plànol carrerer de tot el municipi, és necessari poder elegir el nombre de nuclis i escala gràfica de sortida dels fulls del carrerer. És a dir, que l'eina de impressió del carrerer sigui més flexible i adaptable. Moltes gràcies per la vostra feina!

• És un recurs correcte, encara que a vegades en perdem per la quantitat informació que conté.• Jo trobo que és lent de carregar. I, personalment, opto per millorar però fent les coses fàcils. Més comunicació amb els usos que fan els ajuntaments amb la cartografia. En el meu 

cas, per exemple, i ja ho he dit anteriorment, no m'aporta res positiu tenir un ample ventall de capes de línies. També us vaig comunicar, que nosaltres fem petites obres, per tant, hi ha colors que estan reservats (només els uso) per aquests tipus de plànols (vermell, per exemple). El que no sé si amb la cartografia que vosaltres editeu hi treballa l'ICC,o bé és al revés. Una cosa que m'he adonat amb el temps que porto aquí, és que de vol a vol, no canvia pas tot el poble, hi ha canvis puntuals, molts dels quals són petites obres que portem nosaltres, i que jo ja m'encarrego d'actualitzar, i pendent d'enviar‐vos...pot ser si que estaria bé fer una mica de seguiment directe sobre això, millorant la vostra feina i la nostra alhora. En pcpi res mes Gràcies"

• Possiblement el temps de actualització dels plànols, tot i què són de molt bona qualitat.• Respecte als límits del terme municipal, caldria actualitzar‐los. Gracies!• S'haurien de poder veure els canvis i les modificacions fetes al moment. No saber si el que s'edita està bé fins que la Diputació ho publica li resta efectivitat. L'eina de dibuixar 

vèrtexs i punts tampoc és massa efectiva. Si la via és una mica llarga, de vegades es penja.   

Page 91: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Literals de les propostes de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (ATS)

Adequació definició• Concretament, i només parlant d'aquest recurs concret, és molt semblant a d'altres estudis realitzats i en alguns casos no els contradiu però si que hi ha varietat en igualtat 

d'accions.

Page 92: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Literals de les propostes de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (ATS)

Participació ens local• Consensuar amb el tècnics municipals l'empresa i/o el personal contractar.• Estaria bé que, abans de publicar el catàleg amb l'oferta de serveis, s'hagués fet una altra enquesta o consulta prèvia als ens locals on puguem exposar quines són les nostres 

necessitats o mancances, per intentar encaixar millor la vostra oferta de serveis amb les nostres necessitats reals.

Page 93: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Literals de les propostes de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (ATS)

Lliurables• Considerem oportú que els treballs fossin lliurats en suport digital.• Els resultats podrien anar acompanyats d'algun informe explicatiu.• Una explicació dels resultats de l'anàlisi per mitjà d'una entrevista amb el responsable de l'Ajuntament.

Page 94: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Literals de les propostes de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (ATS)

Continuïtat• Actualment el grau de satisfacció del recurs ofert és força alt, encara que sempre tot és millorable, nosaltres no considerem res a millorar. Mantenir aquest suport a les oficines és 

una eina important per nosaltres.

Page 95: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Literals de les propostes de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (ATS)

Adaptació a municipis petits• En els municipis petits, que no tenim tècnics, hi hauria d'haver la possibilitat de redacció i homologació dels plans en una sola petició, sense necessitat de primer haver de sol∙licitar 

la redacció del pla i, una vegada entregat, haver de sol∙licitar el recurs d'homologació.• sOM UN MUNICIPI, AMB MOLT CAMINS RURAL, COM A MILLORA AFEGIRIA QUE ES POGUÉS ESTRIAR ENTRE BICICLETA URBANA COM LA QUE TENIM , I QUE FUNCIONA MOLT BÉ 

PELS CARRERS ASFALTATS O  BICI  ESTIGUESSIN PENSADES PER  CAMINS DE SORRA ,  AMB RODES MÉS GRANS ,

Page 96: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Literals de les propostes de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (ATS)

Altres contingut• El monitoratge, i que es demani la valoració en un temps mes breu.• Una gestió mes personalitzada en el moment de presentació d'ajuts.

Page 97: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Literals de les propostes de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (ATS)

Literals de les propostes de millora de la temàtica de PERSONAL segons àmbitContacte tècnic

• Cada municipi requereix unes necessitats diferents, pel què, potser en el nostre cas hi ha recursos que no es necessiten, per tant, es podrien estalviar. Per una altra banda, en el nostre cas, hem requerit d'una visita del personal que ha elaborat la cartografia per explicar‐nos el funcionament i alguns recursos informàtic, crec que això ja hauria de ser per defecte.

• En ocasions, és una mica complicat posar‐se en contacte amb el personal tècnic de l'àrea.• Millor comunicació responsable programació anàlisis aigües DIBA ‐ responsable analítiques Departament de salut.• Que la Diputació pugui assignar un únic tècnic "de capçalera" per a l'Ajuntament, amb funcions d'interlocució, gestió, referència. 

Page 98: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Literals de les propostes de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (ATS)

Tipus de prestació• Consensuar amb el tècnics municipals l'empresa i/o el personal contractar.

Page 99: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Literals de les propostes de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (ATS)

Seguiment• El monitoratge, i que es demani la valoració en un temps mes breu.• Una possible millora seria un suport en la interpretació dels resultats obtinguts.• Únicament, i no sé si és possible, el seguiment d'aplicació de les pautes indicades al treball lliurat com a Ajuntament, per tal de millorar el servei al ciutadà, al marge de les 

persones que hagin d'aplicar‐les o decidir sobre la seva implantació, per tal de poder fer un seguiment de que sigui l'usuari final el que rep un nou servei o una millora en el servei que necessita.

• Va haver‐hi uns dies que no es van obtenir dades per error de les màquines, potser fer un control per saber si hi ha alguna incidència. Però estem molt satisfets del funcionament de la Diputació de Barcelona, teniu la capacitat de posar‐vos des d'un punt de vista municipal. Gràcies per fer‐nos la feina fàcil.

Page 100: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Literals de les propostes de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (ATS)

Terminis de resposta• Agilitat de resposta als temes plantejats.• Minimitzar el temps de resposta a les demandes.

Page 101: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Literals de les propostes de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (ATS)

Altres personal• L'assistència telefònica.

Page 102: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de

Literals de les propostes de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (ATS)

Literals de les propostes de millora de la temàtica ALTRES segons àmbitAltres

• Aquest any no s'ha demanat cap recurs i esperem poder aprofitar‐ne algun al 2015.• Aquest qüestionari s'hauria d'enviar quan es va fer l'acció o poc després per tal de poder fer una valoració més acurada.• Bon dia La valoració de les dues preguntes referent al personal de la Diputació no les podem respondre per no haver realitzat atenció personalitzada. Hem posat 6 per està 

considerades necessàries.  • Es tracta d'un recurs econòmic• L'Ajuntament en cap moment ha sol∙licitat el recurs ""Gestió de la informació geogràfica local"" (antic SITMUN) del catàleg; si, però, que està adherit a aquesta xarxa. 

L'actualització de les dades, l'any 2014, es va portar a terme per dues treballadores de l'ajuntament, l'arquitecta i una administrativa. La valoració que en fan és que els tràmits són bastant feixucs i llargs.

• L'Estudi del Parc encara no ha estat lliurat a l'Ajuntament.• Una mica liat tot plegat, entre l'INE i Padró i si un estava d'alta l'altra no, un carrer que pensaves que no estava d'alta i ho estava, però en resum, ja està tot bé i acabat, s'hi s'havia 

de fer ja està. Moltes gràcies

Page 103: Informes d’anàlisi de les propostes de millora …...Informes d’anàlisi de les propostes de millora formulades pels ens locals Setembre 2015 Dades extretes de les enquestes de