Inspectierapport BSO Bekkers 2015

Embed Size (px)

Text of Inspectierapport BSO Bekkers 2015

 • Inspectierapport BSO Mgr. Bekkers (BSO) Volendammerweg 160 1024 JR Amsterdam

  Registratienummer: 145230491

  Toezichthouder: GGD AmsterdamIn opdracht van: Gemeente AmsterdamDatum inspectie: 15-10-2015Type onderzoek: Jaarlijks onderzoekStatus: definitiefDatum vaststellen inspectierapport: 11-11-2015

  BSO Mgr. Bekkers - Jaarlijks onderzoek 15-10-2015 1/13

 • Inhoudsopgave

  Het onderzoek

  Observaties en bevindingen

  Pedagogisch klimaat

  Personeel en groepen

  Veiligheid en gezondheid

  Accommodatie en inrichting

  Ouderrecht

  Inspectie-items

  Gegevens voorziening

  Gegevens toezicht

  BSO Mgr. Bekkers - Jaarlijks onderzoek 15-10-2015 2/13

 • Het onderzoek

  OnderzoeksopzetOp donderdag 15 oktober 2015 is op grond van artikel 1.62, tweede lid van de Wet kinderopvang enkwaliteitseisen peuterspeelzalen een onaangekondigd jaarlijks onderzoek uitgevoerd bij BSO Mgr. Bekkers.

  De locatie is in exploitatie vanaf 17 augustus 2015. Er is een volledig onderzoek uitgevoerd op alle domeinenomdat voor deze locatie nog geen risicoprofiel is opgesteld. Het onderzoek omhelst een observatie van depedagogische praktijk, gesprekken met de leidinggevende en de beroepskracht en een beoordeling van enkeledocumenten.

  BeschouwingDe locatie - BSO Mgr. Bekkers BSO Mgr. Bekkers is een nieuwe buitenschoolse opvang van Combiwel, gevestigd in de basisschool Mgr. Bekkers.De bso is in exploitatie sinds de start van het schooljaar 2015-2016. De buitenschoolse opvang zal in eersteinstantie op alle schooldagen geopend zijn van 14.15 tot 15.45 uur met uitzondering van de woensdagmiddag.Tijdens de schoolvakanties is deze buitenschoolse opvang gesloten.

  De buitenschoolse opvang maakt gebruik van drie naast elkaar gelegen ruimtes. De ouderkamer is de ruimte waarvolgens het pedagogisch beleidsplan de kinderen verwelkomd worden en een (lichte) maaltijd nuttigen. Vervolgenskunnen de kinderen ook spelen in de ruimte van de voorschool van Combiwel en in een ruim speellokaal van debasisschool. In de praktijk verblijven de kinderen in de regel in de ruimte van de voorschool.

  Op deze buitenschoolse opvang is n vaste beroepskracht werkzaam. De beroepskrachten van de voorschool inhetzelfde gebouw zijn tot 17.00 uur aanwezig als achterwacht. De leidinggevende van de buitenschoolse opvangis tevens de leidinggevende van de voorschool Mgr. Bekkers.

  De organisatie - Combiwel BSO Mgr. Bekkers is een locatie van Combiwel. Combiwel is een grote welzijnsorganisatie met onder anderepeuterspeelzalen, activiteitencentra, centra voor opvoedingsondersteuning, tiener- en jongerencentra en huizenvan de buurt in Amsterdam. De dagelijkse leiding is in handen van de leidinggevenden die meerdere locaties onderhun hoede hebben. Daarnaast zijn er ondersteunende stafafdelingen. Er is een externe vertrouwenspersoonaangesteld bij Combiwel en er is een klachtencordinator bij Combiwel. Deze klachtencordinator is tevens debeleidsmedewerker van de organisatie.

  Advies aan college van B&WEr zijn geen overtredingen geconstateerd. De toezichthouder adviseert om dit rapport ter kennisname inontvangst te nemen.

  BSO Mgr. Bekkers - Jaarlijks onderzoek 15-10-2015 3/13

 • Observaties en bevindingen

  Pedagogisch klimaat

  Pedagogisch beleidsplanHet pedagogisch werkplan voor buitenschoolse opvang Mgr. Bekkers voldoet aan alle eisen die in de Wetkinderopvang gesteld zijn.

  Het pedagogisch werkplan is opgesteld voorafgaand aan de opening van deze buitenschoolse-opvanglocatie. Ditbetekent dat het plan nog niet is opgesteld in samenspraak met de pedagogisch medewerkers en eenoudercommissie. De leidinggevende verklaart dat gedurende dit schooljaar het beleidsplan verder zal wordengeconcretiseerd en aangepast zal worden op basis van advies en opgedane ervaringen.

  In het werkplan staan de volgende onderwerpen in duidelijke en observeerbare termen beschreven: de wijzewaarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd; de mogelijkheden voor kinderen om tot deontwikkeling van hun persoonlijke en sociale competenties te komen en de wijze waarop de overdracht vannormen en waarden aan kinderen plaatsvindt. De vier pedagogische doelen zijn afzonderlijk benoemd in hetpedagogisch werkplan en worden vervolgens ook nog uitgewerkt in de beschrijving van de vestiging, in debeschrijving van de geboden verzorging, de beschrijving van het activiteitenaanbod, de werkwijze van debuitenschoolse opvang, het wennen op de groep en de beschrijving van de sfeer op de groep.

  In het werkplan staat in duidelijke en observeerbare termen beschreven, de werkwijze, de maximale omvang ende leeftijdsopbouw van de buitenschoolse-opvanggroep en bij welke (spel)activiteiten kinderen de groep verlaten.

  In het pedagogisch beleidsplan staat beschreven dat er tijdens de huidige opstartperiode gewerkt wordt met npedagogisch medewerker op de BSO. Te allen tijde is er echter nog een medewerker van de Bredeschool Mgr.Bekkers aanwezig (de leerkrachten en de beroepskrachten van de voorschool). Deze beroepskrachten en demedewerkers van de basisschool zijn de achterwacht voor de buitenschoolse opvang. In het pedagogisch beleid isin duidelijke en observeerbare termen beschreven hoe beroepskrachten bij hun werkzaamheden wordenondersteund door andere volwassenen.

  Pedagogische praktijkDe beroepskracht is bekend met het pedagogisch werkplan en geeft hier uitvoering aan. Op de locatie wordtemotionele veiligheid geboden aan de kinderen, wordt de ontwikkeling van de persoonlijke en socialecompetenties van de kinderen gestimuleerd en vindt er overdracht plaats van normen en waarden. Dit blijkt uit devolgende observatie.

  Op de dag van het inspectiebezoek worden er twee kinderen opgevangen op de BSO. Een derde kind gaat naschooltijd gelijk naar een naschoolse activiteit in de school en zal na afloop van deze activiteit aansluiten bij deoverige twee kinderen op de BSO.

  De kinderen gaan na de schooldag buiten spelen. Dit is afwijkend van het pedagogisch werkplan waarin staat datna de schooltijd de kinderen eerst wat gaan drinken en eten. Er is voor deze afwijkende volgorde gekozen omdatde kinderen na een dag school behoefte hebben aan buiten spelen en niet willen zitten om te eten. De kinderenspelen ongeveer een half uur buiten, er wordt gevoetbald en met een bal worden er kastanjes uit de grotekastanjeboom geschoten. Er heerst een gezellige sfeer en de beroepskracht stelt zich op als speelmaatje van dekinderen en speelt met hen mee. Dat neemt niet weg dat ze ook de begeleider is voor de kinderen. Wanneer ereen klein conflict dreigt tussen de twee kinderen, luistert de beroepskracht naar beide, geeft op een heldere,nuchtere wijze de grenzen aan en zorgt ervoor dat het spel voortgezet wordt. Hieruit blijkt dat de beroepskrachtaandacht heeft voor de sociale ontwikkeling van de kinderen.

  Na het buiten spelen gaan de kinderen binnen aan tafel. Er worden crackers gegeten en er wordt limonadegedronken. Er heerst een gezellige en huiselijke sfeer en er worden gesprekjes gevoerd. De kinderen voelen zichduidelijk op hun gemak. Er worden grapjes gemaakt en een kind vertelt over het nieuwe huis waar zij gaat wonenwaardoor zij moet verhuizen en de bso gaat verlaten. Zij vertelt dat ze dit echt jammer vindt. De beroepskrachtgeeft haar een knuffel, beaamt dat dit zeker jammer is, maar benadrukt vooral dat het vast ook heel leuk is. Deberoepskracht erkent de emoties van de kinderen, benoemt deze en handelt hierop adequaat en positief. Dit iseen voorbeeld van het bieden van emotionele veiligheid aan kinderen.

  Gebruikte bronnen:- Pedagogisch werkplan BSO Mgr. Bekkers (versie juni 2015) - Website: www.combiwelvoorkinderen.nl (bezocht op 20 oktober 2015) - Gesprek met de leidinggevende en de beroepskracht - Observaties en inspectiebezoek

  BSO Mgr. Bekkers - Jaarlijks onderzoek 15-10-2015 4/13

 • Personeel en groepen

  Verklaring omtrent het gedragDe vaste beroepskracht en de leidinggevende die werkzaam is bij BSO Mgr. Bekkers beschikken over een geldigeverklaring omtrent het gedrag die voor aanvang van de werkzaamheden is overgelegd en op dat moment nietouder is dan twee maanden.

  Passende beroepskwalificatieDe vaste beroepskracht die werkzaam zijn bij deze buitenschoolse opvang beschikt over een passendeberoepskwalificatie op HBO-niveau zoals in de cao Kinderopvang is opgenomen.

  Opvang in groepenDe buitenschoolse opvang Mgr. Bekkers heeft n basisgroep. Deze basisgroep kan uit maximaal twintig kinderenin de leeftijd van vier tot twaalf jaar bestaan. In de praktijk zijn er echter maximaal drie kinderen per daggeplaatst.

  De buitenschoolse opvang is geopend op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag van 14.15 tot 15.45uur. De BSO is gesloten tijdens de schoolvakanties. De openingstijden kunnen op termijn worden aangepast indienblijkt dat hier voldoende behoefte aan is bij de ouders.

  Beroepskracht-kind-ratioOp de dag van het inspectiebezoek worden er voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen datwordt opgevangen. Er worden namelijk in de groep twee (en volgens planning drie kinderen) opgevangen doorn beroepskracht.

  Op basis van een steekproef uit de presentielijsten van september en oktober 2015 en de bijbehorendewerkroosters van het personeel constateert de toezichthouder dat er ook in deze periode voldoendeberoepskrachten zijn ingezet voor het aantal op te vangen kinderen.

  Er is n vaste beroepskracht op de BSO. De achterwacht wordt gevormd door de beroepskrachten vanvoorschool Mgr. Bekkers en het overige onderwijzend personeel van de basisschool. De beroepskracht van deBSO is nooit alleen aanwezig in de school omdat er altijd beroepskrachten van de voorschool aanwezig zijntijdens de openstellingsuren van de BSO.

  Gebruik van de voorgeschreven voertaalGedu