Intern styrning och kontroll

 • View
  151

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Intern styrning och kontroll. Kraven i ISK-ramverket Exempel från Arbetsförmedlingen Hur går ni vidare med arbetet på Teknisk-naturvetenskaplig fakultet?. Agneta Carlsson, Controllerenheten 12 maj 2011. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Intern styrning och kontroll

 • Intern styrning och kontrollKraven i ISK-ramverket Exempel frn ArbetsfrmedlingenHur gr ni vidare med arbetet p Teknisk-naturvetenskaplig fakultet?Agneta Carlsson, Controllerenheten 12 maj 2011

 • Definition av intern styrning och kontroll

  Med intern styrning och kontroll avses den process som syftar till att myndigheten med rimlig skerhet fullgr de krav som framgr av 3 myndighetsfrordningen (2007:515). 3 Myndighetens ledning ansvarar infr regeringen fr verksamheten och skall se till att den bedrivs - effektivt och - enligt gllande rtt och de frpliktelser som fljer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, - att den redovisas p ett tillfrlitligt och rttvisande stt samt - att myndigheten hushllar vl med statens medel. Om mnniskor vore nglar skulle inte styrelsen vara ndvndig. Om det vore nglar som styrde mnniskorna skulle varken inre eller yttre kontroll av styrelsen vara ndvndig. James Madison (1751-1836)

 • Styrande dokument Ramverket som reglerar intern styrning och kontroll Myndighetsfrordning (2007:515) 3 Myndighetens ledning ansvarar fr att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gllande rtt ---, redovisas p ett tillfrlitligt och rtt-visande stt samt att hushlla vl med statens medel. 4 Myndighetens ledning skall skerstlla --- en intern kontroll som fungerar p ett betryggande stt.En vl fungerande intern styrning och kontroll r enligt regeringen ndvndig fr att en myndighet ska kunna fullgra sina instruktionsenliga uppgifter och samtidigt uppfylla verksamhetskraven. Frordning om intern styrning och kontroll (2007:603) 2 Med intern styrning och kontroll avses den process som syftar till att myndigheten med rimlig skerhet fullgr de krav som framgr av 3 myndighetsfrord-ningen.Frordning (2000:605) om rsredovisning och budgetunderlag 8 --- Ledningen --- skall i anslutning till underskriften i rsredovisningen lmna en bedmning av huruvida den interna styrningen och kontrollen r betryggande. Internrevisionsfrordning (2006:1228) 3 Internrevisionen ska granska och lmna frslag till frbttringar av myndighetens process fr intern styrning och kontroll. Frordning om intern styrning och kontroll (2007:603) 2 Med intern styrning och kontroll avses den process som syftar till att myndigheten med rimlig skerhet fullgr de krav som framgr av 3 myndighetsfrord-ningen.

 • Styrande dokument Frordning (2007:603) om intern styrning och kontrollDen s k FISK:en kom 1 januari 2008 och innebar att kraven p svensk statsfrvaltning avseende intern styrning och kontroll anpassades till kraven i nringslivet och till flera andra europeiska lnders krav. Genom frordningen strktes regeringens styrning av statliga myndigheter och kraven p myndigheterna att fullgra sitt frvaltningsansvar frtydligades. Vilka krav stlls i frordningen?

 • Frordning om intern styrning och kontroll (2007:603) 2 Med intern styrning och kontroll avses den process som syftar till att myndigheten med rimlig skerhet fullgr de krav som framgr av 3 myndighetsfrordningen (2007:515). Processen fr intern styrning och kontroll Kraven i FISK:en6 DokumentationDen interna styrningen och kontrollen ska utformas s att brister i verksamheten frebyggs, upptcks och korrigeras.

 • 3 FISK om RiskanalysAtt gra en riskanalys r att tnka efter fre fr att kunna gra medvetna val, att bedma konsekvenser fr verksamheten.En riskanalys ger ett underlag fr prioriteringar!Identifiera Var finns riskerna i genomfrandet av uppdraget?Vrdera Vad r viktigast att frbttra? Flj upp Hur fljer vi upp att frbttringstgrd-erna ger nskad effekt?UppdragEn riskanalys skall gras i syfte att identifiera omstndigheter som utgr risk fr att de krav som framgr av 3 myndighetsfrordningen (2007:515) inte fullgrs.Hantera Vilka tgrder behver vidtas?

 • 4 - 6 FISK Kraven i FISK:en4 Kontrolltgrder Med ledning av riskanalysen skall tgrder vidtas som r ndvndiga fr att de krav som framgr av 3 myndighetsfrordningen (2007:515) skall fullgras med rimlig skerhet. Kontrolltgrder ska vidtas fr identifierade risker som inte kan accepteras. tgrderna ska utformas i frhllande till den riskanalys som gjorts och vara inbyggda i svl organisation som rutiner.5 Uppfljning Den interna styrningen och kontrollen skall systematiskt och regelbundet fljas upp och bedmas. Vid bedmningen skall iakttagelser som lmnas vid extern revision och internrevision beaktas. Hur fljs det upp att frbttringstgrderna ger nskad effekt?6 Dokumentation Riskanalysen enligt 3 , kontrolltgrderna enligt 4 samt uppfljningen och bedmningen enligt 5 skall dokumenteras.Vad behver dokumenteras fr att kunna flja processen och fr att stdja frbttringsarbetet? ESV:s freskrift sger att vidtagna eller planerade tgrder, och hur de ska eller har fljts upp och bedmts, ska framg.

 • Kontrollmilj: I en organisation finns svl formella som informella mnster. Det gller att skapa en milj eller kultur dr alla r medvetna om vilka spelregler, attityder och vrderingar som gller m a o organisationens etik och moral. Den sk kontrollmiljn pverkas av hur chefer lever upp till synen p ISK och vilken standard som de stter fr vriga medarbetare. Riskanalys:En hndelse utgr ett hot (en risk) nr den medfr att myndigheten bedriver sin verksamhet p ett sdant stt att man inte fullgr sina uppgifter/nr sina ml med beaktande av verksamhetskraven. Kontrollaktiviteter: Kontrollaktiviteter/-tgrder r de tgrder och rutiner som utarbetas utifrn riskerna fr att upptcka, tgrda och frebygga fel. Kommunikation: Vl fungerande information och kommunikation mellan niverna i organisationen.Uppfljning/Utvrdering: Handlar om chefers ansvar fr att skerstlla att kontrollsystemet utvrderas/ anpassas utifrn frndrade frutsttningar och behov s att det ajourhlls och lever. Mlet fr ISK-processen r att med rimlig skerhet genomfra en verksamhet som uppfyller kraven i MyndF och i FISK. EffektivitetRttsskerhetTillfrlitlig och rttvisande redovisningGRUNDEN!PRIO!AGERA!FRBTTRA!EFFEKT!OrganisationProcesserModell fr struktur och systematik kontrollsystem COSO

 • Kontrollmiljn anger tonen i en organisation och bestr av bde formella och informella mnster som skapas av de som finns och samverkar i organisationen.

  En god kontrollmilj handlar helt enkelt om att skapa en kultur och ett regelverk dr samtliga i organisationen r medvetna om vilka spelregler som gller och att ansvar och befogenheter r klart definierade och kommunicerade.Kontrollmiljn r grunden

 • Vrdegrund fr statligt anstlldaStatstjnstemannen arbetar i medborgarens tjnstStatsfrvaltningen ska bygga p och understdja demokrati, mnskliga rttigheter och rttsskerhet samtidigt som den erbjuder en effektiv verksamhet med ett tydligt medborgarperspektiv. --- Detta stller hga krav p den enskilda statstjnstemannens kompetens svl som p myndighetsledningens arbete med att organisera och utveckla verksamheten. Den gemensamma vrdegrunden fr de statsanstllda, KRUS

 • COSO-modellens koppling till Frordningen om intern styrning och kontrollKontroll-miljKommuni-kation

 • Intern styrning och kontroll vid Ume universitetRiskanalysRiskanalys: Identifiera riskerna och vrdera dessa s att tgrder kan vidtas vid uppkomst. Riskanalysen ska vara en del av planeringsprocessen och uppdateras rligen.

  Fyra olika fokusomrden vilka fljer indelningen i US beslutade VP;UtbildningForskningSamverkan och innovationVerksamhetsstd

 • Riskanalys: Fokusomrde Verksamhetsstd. Risk att Ume universitet inte hushller vl med statens medel

  Vad skulle kunna orsaka att risken uppstr?SKRisk-vrdeStrategiRiskhantering/ Frebyggande tgrderAnsvarigSlutdatumAtt planering och uppfljning krver mycket resurser som skulle kunna anvndas till krnverksamhet236ReduceraPlanerings- och uppfljningsprocessen utvecklas och frenklas. Implementering och fortsatt utveckling av beslutsstdsystem. Planering-senheten rligenProjekt: IT-std fr tjnstgringschema/bemanningsplaner. Personal-enheten2011-12-31 Budgetverktyg i befintligt ekonomisystem utvecklas vidare.Ekonomi-enheten2011-12-31

 • Riskanalys: Fokusomrde Verksamhetsstd. Risk att Ume universitet inte hushller vl med statens medel

  Vad skulle kunna orsaka att risken uppstr?SKRisk-vrdeStrategiRiskhantering/ Frebyggande tgrderAnsvarigSlutdatumAtt myndighetskapitalet minskar under 5 % av omsttningen och anvnds inte till strategiska satsningar326ReduceraEkonomistyrreglerPlanering-senheten Verksamhetsuppdrag: myndighetskapitalet ska vara mellan 5-10 procentFakulteter/USE2011-12-31

 • Sll r den som har som rttesnre att tnka efter fre. Tage Danielsson

  BIKUPAVar bedmer ni att de strsta riskerna finns fr att verksamheten inom Tek Nat-fakultet inte kan bedrivas effektivt och utifrn gllande riktlinjer?

 • Arbetet med intern styrning och kontroll i Arbetsfrmedlingen

 • Organisation

 • 5 Chefers verksamhets- och personalansvar5.1 Verksamhetsansvar (utdrag frn)5.1.1 Leda, styra och flja uppChefen har ansvaret fr att leda, styra och flja upp verksamheten inom sitt ansvarsomrde och inom tilldelad budget. Chefen ansvarar fr att verksamheten bedrivs med god intern styrning och kontroll. Chefen ska ta fram ndvndig arbets- och delegationsordning inom ramen fr sitt omrde. Chefen ska delegera arbetsuppgifter samt rtten att fatta beslut s att verksamheten kan bedrivas effektivt och rttsskert. --- Chefen ska bedriva verksamheten effektivt och i enlighet med gllande frfattningar (grundlag, lag, frordning, freskrift), interna instruktioner och allmnna rd. Chefen ska flja upp, dokumentera och rapportera risker som medfr att verksamheteninte kan bedrivas effektivt,inte kan bedrivas enligt gllande rtt och de frpliktelser som fljer av Sveriges medlemskap i EU,inte kan redovisas p ett tillfrlitli