Jaarverslag HPRN 2014

 • View
  219

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Jaarverslag HPRN 2014

Transcript

 • Kwaliteitsjaarverslag

  2014

  Zeeuws Hand & Pols Centrum

  Hand & Pols Centrum Dordrecht

  Hand & Pols Centrum Gouda

  Hand & Pols Centrum Den Haag

  HA

  ND

  EN P

  OLS

  REV

  ALID

  ATIE N

  EDER

  LAN

  D

 • Hand & Pols Revalidatie Nederland (HPRN)

  De hand- en polscentra van Hand en Pols

  Revalidatie Nederland zijn erkende centra voor

  hand en polsrevalidatie waar geen operaties

  worden uitgevoerd maar waar de nabehande ling

  in een revalidatiesetting plaatsvindt. Revalidatie-

  artsen, plastisch chirurgen, reumatologen,

  psycho logen en fysio- en ergotherapeuten

  gespecialiseerd in hand- en polsrevalidatie zetten

  zich, vanuit hun expertise en passie, volledig in

  voor de revalidatie van patinten met hand- en

  polsaandoeningen en werken nauw samen met

  traumachirurgen, orthopeden en bedrijfsartsen.

  Zeeuws Hand & Pols Centrumwww.zhpc.nl

  Hand & Pols Centrum Dordrechtwww.hpc-d.nl

  Hand & Pols Centrum Goudawww.hpc-g.nl

  Hand & Pols Centrum Den Haagwww.hpc-dh.nl

  Hand en Pols Revalidatie Nederland www.hprn.info

 • 1 VOORWOORD 5

  2 ONZE MISSIE, AMBITIE EN UITGANGSPUNTEN 6

  3 ORGANISATIE 83.1 juridische structuur 8

  3.2 organisatiestructuur 8

  3.3 overleg en besluitvorming 10

  4 HPRN HAND & POLSCENTRA 12 4.1 zorgaanbod 12 4.2 patintenpopulatie 14

  4.3 HPRN centra 18

  5 KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM 24 5.1 certificering 24 5.2 patintenzorg 25

  5.3 procesprestaties 26

  5.4 verantwoordelijkheden en inzet 26

  5.5 systematische evaluatie 27

  6 INNOVATIE 28

  7 EVALUATIE KWALITEITSBELEID 2014 30 7.1 algemeen 30 7.2 kwaliteitsmanagement 31

  7.3 ICT 32

  7.4 medisch beleid 32

  7.5 bereikbaarheid 34

  7.6 hygine en veiligheid 34

  7.7 administratie 36

  7.8 patinten 36

  7.9 medewerkers 41

  7.10 wetenschappelijk onderzoek 44

  7.11 samenwerking 47

  8 KWALITEITSDOELSTELLINGEN 2015 en verder 52

  INTERVIEWS

  StefanieJanseoverkwaliteitenrichtlijnontwikkeling 11

  DianaHansenovergroeienontwikkeling 43

  AafkeGoosoverhaaronderzoeknaardebehandeling

  van CMC I artrose 51

  3

  INH

  OU

  DSO

  PG

  AV

  E

 • 1 V

  OO

  RW

  OO

  RD

 • K W A L I T E I T S J A A R V E R S L A G 2 0 1 4 : H A N D E N P O L S R E V A L I D A T I E N E D E R L A N D

  In dit kwaliteitsjaarverslag blikken we onder meer terug op 2014. Ook dit

  jaar hebben we met zijn allen hard gewerkt hebben aan de verdere professio-

  nalisering van onze organisatie en bedrijfsvoering.

  Al onze vestigingen vertrekken vanuit dezelfde missie, visie en uitgangspunten

  als het Zeeuws Hand & Pols Centrum; het eerste multidisciplinaire revalidatie-

  centrum in Nederland dat als zelfstandig behandelcentrum is opgezet en zich

  concentreert op patinten met hand- en polsproblemen.

  We zijn trots dat we een netwerk hebben opgebouwd van hand- en polscentra

  waarvoor de beste specialisten en therapeuten in de hand- en pols revalidatie in

  Nederland werkzaam (willen) zijn.

  Per 1 juni 2015 vallen de navolgende centra onder de vlag van HPRN:

  Zeeuws Hand & Pols Centrum (Goes)

  HPC Dordrecht

  HPC Gouda

  HPC Den Haag

  Met genoegen biedt de directie het jaarverslag over 2014 aan, waarin wij u

  informeren over onze doelstellingen, ontwikkelingen, resultaten en een vooruit-

  blik geven op 2015.

  DirectieHPRN:

  Dhr. T. Schreuders

  algemeen directeur

  Dhr. H.P. van Not

  medisch directeur

  5

 • Visie De hand- en polscentra die bij Hand en Pols Revalidatie Nederland zijn aan-

  gesloten, zijn erkend als Instelling voor Medisch-Specialistische Zorg. Zij concen-

  treren zich specifiek op patinten met hand- en polsproblemen van complexe

  aard. Door de kennis over hand- en polsproblematiek te concentreren en de

  aanpak multidisciplinair in te richten kan op hoog kwalitatief niveau diagnostiek

  en behandeling plaatsvinden in een

  patintvriendelijke omgeving.

  Missie

  Hand en Pols Revalidatie Nederland

  legt de focus van de zorg volledig

  op de patint met hand- en polsproblematiek. Dankzij de kleinschaligheid van

  de organisatie en de focus op het specifieke expertisegebied zorgen wij ervoor

  dat de patint zo snel en zo goed mogelijk geholpen wordt. Revalidatieartsen,

  plastisch chirurgen, reumatologen, psychologen en fysio- en ergotherapeuten

  ge specialiseerd in hand- en polsrevalidatie zetten zich, vanuit hun expertise

  en passie, volledig in voor de revalidatie van patinten met hand- en polsaan-

  doeningen en werken nauw samen met traumachirurgen, orthopeden en

  bedrijfs artsen.

  AmbitieHand en Pols Revalidatie Nederland is een netwerk gericht op samenwerking

  en kennisdeling. Het is de ambitie van onze centra om kennis te delen en

  ge zamenlijk data te verzamelen door nauwe samenwerking binnen ons netwerk

  van multidisciplinaire hand- en polsrevalidatiecentra.

  Dankzij de nauwe samenwerking tussen onze centra groeien onze mogelijk-

  heden om ons continu te verbeteren door het delen van kennis en het bench-

  marken van de resultaten van onze centra.

  We willen de kleinschaligheid en de uitgangspunten die ten grondslag liggen

  aan ons businessmodel behouden. We streven naar landelijke samenwerking met

  algemene revalidatiecentra.

  UitgangspuntenFocus op de patint

  Kleinschaligheid

  Delen van kennis

  Continue verbeteren

  Wij willen voor onze stakeholders, waaronder patinten, medewerkers en zorg-

  verzekeraars, een aantrekkelijke partner zijn. Dit willen wij mogelijk maken door

  onze unieke propositie, ons meerjarenperspectief en onze uitstekende prestaties

  die we, via ons meetsysteem

  APTA, steeds beter inzichtelijk

  kunnen maken.

  2 O

  NZE

  MIS

  SIE,

  AM

  BIT

  IE E

  N U

  ITG

  AN

  GSP

  UN

  TEN

  Wij zijn gespecialiseerde behan-

  del- en kenniscentra voor hand- en

  polsrevalidatie met de focus op

  kwaliteit en innovatie.

 • K W A L I T E I T S J A A R V E R S L A G 2 0 1 4 : H A N D E N P O L S R E V A L I D A T I E N E D E R L A N D

  7

  Hand & Pols Revalidatie Nederland (HPRN)

  SamenwerkingbinnenHPRNmaaktdatdebijditnetwerkaangesloten

  centra zich sterk maken voor bewaking en borging van kwaliteit.

  Samenwerking biedt belangrijke voordelen:

  Uitwisselenvaninformatieoverkwaliteit

  Hetdelenvankennis

  Scholingenentrainingenincompanyorganiseren

  Specialisatiebinnendehand-enpolskliniekenwaardooreronderlinge

  verwijsrelaties ontstaan

  Verbeteringendoorvoerenopbasisvandataverzameling

  (meten is weten)

  Hetdoenvanwetenschappelijkonderzoekenpublicaties

  Samenwerkenmetdeindustrie

 • 3.1 Hand & Pols Revalidatie Nederland

  3 O

  RG

  AN

  ISA

  TIE

  3.2 Organisatiestructuur

  Aansturingenverantwoordelijkheidin2014

  Verantwoordelijkheden:

  Bestuur

  Het bestuur is verantwoordelijk voor het financieel gezond houden van de

  organisatie en de besluitvorming op grote lijnen.

  Managementteam

  Ton Schreuders is vanuit de directie eindverantwoordelijke voor het kwaliteits-

  managementsysteem van HPRN. Het managementteam op locatie bestaat uit de

  directie en de voor de vestiging verantwoordelijk manager/cordinator.

  Kwaliteitsfunctionaris

  De kwaliteitsfunctionaris op de vestiging ondersteunt het managementteam

  op het gebied van kwaliteitszorg, waarbij gebruik wordt gemaakt van de inzet en

  expertise van Care Associates Nederland.

  Aansturing patintenzorg

  De vestigingsmanager stuurt op locatie de handtherapeuten aan alsmede het

  secretariaat.

  Hand en Pols Revalidatie NederlandOnder de besloten vennootschap Hand en Pols Revalidatie Nederland vallen

  diverse hand- en polscentra die elk vanuit een verschillende locatie actief zijn.

  Hand en Pols Revalidatie Nederland voldoet aan de eisen opgenomen in de

  Zorgbrede Governance Code, een samenbundeling van moderne, algemene en

  breed gedragen opvattingen in de zorg over goed bestuur, toezicht en verant-

  woording.

 • K W A L I T E I T S J A A R V E R S L A G 2 0 1 4 : H A N D E N P O L S R E V A L I D A T I E N E D E R L A N D

  Medische verantwoordelijkheid

  De specialisten zijn medisch eindverantwoordelijk voor de geleverde zorg. Het

  team van specialisten en therapeuten zijn operationeel verantwoordelijk voor de

  zorgverlening aan patinten. Elke medewerker is verantwoordelijk voor het nale-

  ven van het kwaliteitsbeleid, de protocollen en richtlijnen die zijn opgesteld.

  Aanpassingen2015Een aantal handtherapeuten van HPRN gaan in 2015 van start met de opleiding

  tot Physician Assistant. Na afronding zullen zij als Physician Assistant (PA) worden

  ingezet op de verschillende vestigingen

  bestuur

  directie

  kwaliteitsfunctionaris

  manager

  secretarieel/baliemedewerkster

  plastisch chirurg

  revalidatiearts

  reumatoloog

  psycholoog

  traumachirurg

  orthopeed

  bedrijfsarts

  neuroloog

  handtherapeut/fysiotherapeut

  handtherapeut/ergotherapeut

  externe samenwerking patintenzorg

  9

  organogram HPRN

 • 3.3 Overlegvor