Heembouw jaarverslag 2014

  • View
    144

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

1. Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financile verslaglegging vooruit 2014 Blik N 2. vooruit 2014 Blik Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financile verslaglegging 3. Inhoud Over dit verslag 3 Jaarverslag 2014 Heembouw Holding 4 Klantbeleving 8 Lean Bouwen 10 Bedrijfsruimten: En partij verantwoordelijk voor alle bouwaspecten 12 Kengetallen 23 Personalia Bestuur van de Organisatie 24 Personalia Raad van Commissarissen 25 Bericht Raad van Commissarissen 27 Kantoren: Revitaliseren in plaats van extra pand aan leegstand toe te voegen 28 Menselijk kapitaal 36 Opleidingen, HR strategie Het Nieuwe Werken 38 Menselijk kapitaal 40 Personeelsbezetting en verloop, leerlingen en stagiaires Jubilea, pensioen Verzuim en ongevallen Werving & selectie Wonen: De woonconsument bepaalt 44 Duurzaam bouwen en milieu 54 Energiepositieve woningbouw 56 Online marketing 58 Maatschappij 60 NPS 62 Verslag Gezamenlijke OndernemingsRaad 2014 64 Jaarrekening 2014 67 Overige gegevens 89 Controleverklaring 91 GRI G3 index toepassingsniveau C 92 4. Blik Vooruit Maatschappelijke en financile verslaglegging 2014 Het thema van dit gentegreerde financieel en maatschappelijk jaarverslag is Blik Vooruit, want we zijn positief over onze eigen ontwikkeling en de ontwikkeling die de markt doormaakt. We kijken met vertrouwen naar de toekomst en richten de blik vol overtuiging vooruit. In de 75 jaar van het bestaan van Heembouw is het altijd onze drijfveer geweest om onszelf continue te blijven ontwikkelen en verbeteren. Zodat we de wensen van onze klanten optimaal kunnen blijven invullen. Ook in de lastige jaren van de recente crisis is de focus op de klant steeds centraal blijven staan in onze bedrijfsvoering. Hierbij gaat het erom onze klanten meer dan tevreden te stellen en ze te verrassen. Met de NPS (net promoter score) meten we of en in hoeverre we daarin slagen. We zijn trots op onze NPS van +30. De reacties van onze klanten geven ons waardevolle informatie en motiveren ons extra om ons verder te verbeteren. Resultaat van deze klantfocus is een financieel gezonde organisatie, met een sterk klantgericht team, waarin volop wordt gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe tools en mogelijkheden ten behoeve van onze klantgroepen. We zijn een organisatie met een krachtige bedrijfscultuur, waarin we samenwerken aan ons gezamenlijke doel: Het creren van plekken waar mensen willen zijn. Namens de Holdingdirectie Heembouw, Peter Lammertink 3Gentegreerd maatschappelijk en financieel jaarverslag Heembouw 2014 5. Jaarverslag 2014 Heembouw Holding Blik vooruit, is het motto van dit financieel en maatschappelijk jaarverslag over 2014. Vanuit de overtuiging dat stilstand achteruitgang betekent, hebben wij ook in de afgelopen jaren van crisis nadrukkelijk oog gehad voor de ontwikkelingen om ons heen en dit vertaald naar onze toekomstvisie. We zijn verder gegaan met de ontwikkeling van onze organisatie en de verdere vormgeving van onze nieuwe organisatiestructuur. Hoewel het herstel van de markt zeker nog niet booming te noemen is, kunnen wij met overtuiging zeggen, dat we op koers liggen en we verwachten de positieve lijn door te kunnen zetten. We zijn trots dat onze organisatie in 2014 in staat is geweest om, ondanks de moeilijke omstandigheden in de markt, een positief resultaat te behalen. We zijn positief over de ontwikkeling die onze orderportefeuille laat zien. De marges zijn verbeterd en ook de vooruitzichten zijn beter. We richten met vertrouwen de blik vooruit, zoals we dat in ons 75-jarig bestaan altijd hebben gedaan. Heembouw in 2014 Met een lichte stijging in de totale bouwproductie van 1% waren de marktomstandigheden ook afgelopen jaar nog lastig [EIB, januari 2015]. We merken weliswaar dat de markt zich enigszins herstelt, maar de prijzen stonden en staan nog steeds onder druk. Hoewel de economie al geruime tijd in zwaar weer verkeert, zijn wij desondanks in staat geweest ons omzetniveau, ook in een dalende markt, op een onverminderd hoog niveau te houden van 106 miljoen (2013: 107 miljoen). Ons resultaat heeft zich goed hersteld, zij het dat dit met een resultaat n belasting van 0,4 miljoen nog alleszins bescheiden is. Onze focus op de klant, in combinatie met een commercieel sterk team, stelt ons in staat de klantvraag optimaal in te vullen. De nieuwe organisatiestructuur, die wij vorig jaar hebben gemplementeerd, waardoor de kennis en expertise van een klantgroep op n plaats geconcentreerd wordt, biedt hiervoor de juiste basis. Onze vermogenspositie blijft solide en vormt een betrouwbare basis voor de samenwerking met onze opdrachtgevers. Onze Dun & Bradstreet rating 1, voor hoogste kredietwaardigheidsklasse en minimaal risico op faillissement, blijft onverminderd van toepassing. De solvabiliteit blijft op een hoog niveau en is toegenomen tot 41,9%, wat in onze markt zeer goed te noemen is. Ook de liquiditeitspositie heeft zich verbeterd en blijft, gezien een verbeterde positieve stand, gehandhaafd op een goed niveau. Klantgroepen Bedrijfsruimten Onze turnkey aanpak heeft binnen de klantgroep bedrijfsruimten haar sporen verdiend. Ruim 80% van de projecten die we in 2014 uitvoerden waren een combinatie van design & build. In deze markt is Heembouw al jaren een belangrijke speler. Met name in de logistiek branche hebben wij een sterke marktpositie. We zijn continu op zoek naar nieuwe mogelijkheden en kansen om onze klanten nog meer toegevoegde waarde te bieden, bijvoorbeeld op het gebied van BREEAM. Binnen de klantgroep bedrijfsruimten zien we de interesse voor internationaal goed verhandelbare panden groeien. Een BREEAM-kwalificatie draagt hieraan bij en met onze eigen BREEAM-experts kunnen wij onze klanten hierin optimaal bedienen. In 2014 kende de DGBC een BREEAM outstanding kwalificatie toe aan het DC dat wij voor opdrachtgever Dok Vast turnkey hebben gerealiseerd. Met een score van 91,22% is dit DC het meest duurzame DC van Nederland. Wij kunnen tevreden zijn over de omzet, die wij jaarlijks in deze markt realiseren. De marges staan evenwel ook hier onder druk. Wij blijven continu bezig met het ontwikkelen van nieuwe tools om nog meer klantwaarde te creren. Onder andere door het slim combineren en inzetten van allerlei big data, zijn wij in staat klanten sneller te lokaliseren en marktpartijen snel bij elkaar te brengen. Gentegreerd maatschappelijk en financieel jaarverslag Heembouw 20144 6. Service en onderhoud Service en onderhoud zijn een belangrijk onderdeel van onze integrale huisvestingsoplossing. Door onze focus op klantgroepen kunnen wij hier een nog betere invulling aan geven. Voor bedrijfsruimten, kantoren en wonen zijn onderhoudspakketten ontwikkeld, die met succes bij onze klanten worden aangeboden. Elke klantgroep heeft een eigen gespecialiseerde service- en onderhoudafdeling, die snel en flexibel inzetbaar zijn. Dit stelt ons in staat om ook de kleinere projecten voor de verschillende klantgroepen goed op te pakken, tegen concurrende prijzen en daarnaast onderhoud uit te voeren aan de diverse gebouwen die door ons zijn gerealiseerd. Financieel beleid Het financieel beleid is erop gericht, met een verantwoord risico, een goed rendement op onze projecten te behalen. Daarnaast blijven we veel aandacht geven aan het goed managen van ons werkkapitaal. Dit werpt zijn vruchten af, getuige het blijvend gezonde niveau van onze liquiditeitspositie. Goed risicobeheer is essentieel om de operationele en financile doelen te kunnen realiseren. Wij hebben de processen voor wat betreft aanname van werk en de afweging van kansen en bedreigingen nog verder aangescherpt. Zo zijn we nog beter in staat op structurele wijze significante risicos tijdig te signaleren en te volgen en middels een goede dialoog op het juiste moment, met de juiste betrokkenen, in te spelen op de mogelijke kansen die een potentieel project in zich heeft. Heembouw hanteert hierbij een besturingsmodel, waarbij de werkmaatschappijen werken met korte lijnen naar de Holdingdirectie. De interne risicobeheersings- en controlesystemen worden jaarlijks getoetst als onderdeel van bedrijfsbrede projectaudits. De focus ligt op de beheersing van projectrisicos tijdens het gehele proces, van de verwerving- en voorbereidingsfase tot en met de uitvoeringsfase en nazorgfase. Als belangrijkste financile risicos zien wij markt- en kredietrisicos. We handhaven ons beleid om financile risicos ten aanzien van rente en debiteuren niet af te dekken met financile instrumenten. De onderneming beschikt momenteel over voldoende financile faciliteiten om te voorzien in haar financieringsbehoefte. Ten aanzien van de beheersing van kredietrisicos wordt gebruik gemaakt van erkende instellingen die zich op het leveren van kredietinformatie hebben toegelegd. Voortdurende bewaking van het kredietrisico, vormt onderdeel van het debiteurenbeheer. Kantoren De kantorenmarkt is al jaren lastig te noemen. Dit gegeven heeft ertoe geleid dat het omzetniveau voor deze klantgroep is achtergebleven. Het overgrote deel van de omzet bestaat uit renovaties, waarvan de gemiddelde projectgrootte beduidend lager is dan die van nieuwbouw. Trefwoorden bij deze renovatieprojecten zijn een snelle start, korte doorlooptijd en een goede samenwerking, stuk voor stuk aspecten waarop wij goed presteren. Inmiddels is ons commercile team uitgebreid en versterkt en is onze uitgangspositie voor 2015 beduidend beter dan vorig jaar. Met onze tool, gebaseerd op big data, stelt ons in staat eindgebruikers te traceren. Hiermee tonen wij ons een waardevolle partner voor onze opdrachtgevers en bieden wij duidelijk toegevoegde waarde. Hoewel het een moeizame markt blijft, hebben we de afgelopen jaren kunnen bouwen aan een stabiel netwerk van terugkerende en uitermate tevreden klanten, die zorgen voor een regelmatige stroom van projecten. Wonen De woningmarkt vormt een belangrijke markt. Met Heembouw Wonen zijn wij in staat gebleken, binnen relatief korte tijd, een mooie orderportefeuille op te bouwen. On