Jak se píše bakalářská práce?

 • View
  93

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Jak se pe bakalsk prce?. Smysl BP Formln nleitosti sti BP Grafick plohy Citace literatury pravy textu. Smysl bakalsk prce. Studijn d - podle l. 7 odst. 1 je bakalsk studium dn ukoneno sttn zvrenou zkoukou jej soust je obhajoba bakalsk prce - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Jak se pebakalsk prce?Smysl BPFormln nleitostisti BPGrafick plohyCitace literaturypravy textu

 • Smysl bakalsk prceStudijn d - podle l. 7 odst. 1 je bakalsk studium dn ukoneno sttn zvrenou zkoukou jej soust je obhajoba bakalsk prce

  Profesn rst 1. publikace

  Bakalsk prce m prokzat, e student je schopen se orientovat v zadanm tmatu a doke srozumiteln definovat cle a hypotzy. Prce bv obvykle reernho charakteru, ale me obsahovat i vlastn vsledky. V kadm ppad jde o ucelen a uzaven dlo.

 • Formln nleitostihttp://www.sci.muni.cz/ofiz/studium/zasady.pdf

  Prce je psna Na formtu A4JednostrannFonty Times New Roman (12) nebo Arial (11)dkovn 1,5; okraje strnky 2 cmOdsazovn odstavcRozsah 20-30 (max 60) strnek vetn grafickch plohJazyk esk nebo slovensk + anotace CZ, AN(https://inet.muni.cz/proxy/icspdoc/normy/csn-01-6910.pdf)

  Odevzdvaj se 2 svzan kopie prce (pevn vazba) + elektronick verze vkldan do IS (*.doc, *.pdf)JEDNOTNOST!!!!

 • Vkldn do archivu pracIS MU osobn administrace IS MUStudentVci vztahujc se k celmu studiuSttn zvren zkouka a archiv zvrench pracManipulace s archivem zvrench prac

  Anotace esky (min. 100 znak)Anotace anglicky (min. 100 znak)Klov slova (min. 30 znak)Vlastn text prce (min. 4000 znak)

 • Zadn bakalsk prcehttp://www.sci.muni.cz/ofiz/Oddlen FormuleZadn zvren prce

  Zadn vytisknout ve 3 kopich, podepsat, jedna je pro studenta, ostatn odevzdat prof. imkovi (veden oddlen)Zadn vypluje vedouc prce, nutn schvlen vedoucho oddlen

 • Vysok kola: Masarykova univerzita Fakulta: Prodovdeckstav experimentln biologie, Oddlen fyziologie a imunologie ivoich koln rok: 20XX/20XX

  ZADN BAKALSK PRCEpro:obor:zamen

  Nzev tmatu :

  Zsady a postup pro vypracovn:Reere nebo s vlastnmi vsledky (metody)Tma, teze, cle, postup realizace

  Seznam odborn literatury:Vedouc prce doporu zkladn studijn literaturu (podle citanch zvyklost)

  Vedouc bakalsk prce:Konzultant: (nemus bt uveden)Datum zadn bakalsk prce: Termn odevzdn bakalsk prce: 30. dubna 20XX

  vedouc bakalsk prce vedouc pracovit(jmno a podpis)(jmno a podpis)

  V Brn dne

  pevzal (jmno a podpis studenta)

 • sti BPPebal + tituln list (1)Prohlen o samostatnm vypracovn prce (2)Podkovn kolitelskmu tmu (nen povinn) (3)Obsah sla kapitol + nzev + sla strnek (4)Abstrakt (anotace) esky/slovensky + anglicky (5)vod do problematiky Souasn stav problematiky(Cle bakalsk prce)(Materil a metodiky)(Vsledky)(Diskuze)Zvr Seznam pouitch zkratekLiteratura

  Pozn.: sluj se vechny strnky, ale slo se fyzicky objev poprv a na strnce s abstrakty (teoreticky . 5)

 • Pebal Tituln listMasarykova univerzitaProdovdeck fakulta

  Bakalsk prce

  2009 Autor

  Masarykova univerzitaProdovdeck fakultastav experimentln biologieOddlen fyziologie a imunologie ivoich

  Nzev prce

  Bakalsk prce

  2009 Autor kolitel

 • Prohlauji, e jsem bakalskou prci vypracoval/a samostatn, pouze s pouitm uveden literatury.

  V Brn dne Podpis

  Prohlen o samostatnm vypracovn BP

 • Chtl/a bych podkovat XY (vedouc kolitelskho pracovit) za vytvoen kvalitnch podmnek pro vypracovn bakalsk prce. Mj velk dk pat WV (kolitel) za pedn zkuenost, cenn rady, a za odborn veden pi vypracovn bakalsk prce. Stejn tak dkuji i celmu kolitelskmu kolektivu.Podkovn

 • ObsahPozn.:Nepouvat vce ne 4 rovnMS Word Automatick obsah: vloit odkaz - rejstk a seznamy obsahNutn vyuvat pednastavench styl nadpis!!!- formt styly a formtovn

 • AbstraktaMinimln 100 znak, obvykle cca 10 dkesky/slovensky + anglickyNa jednu strnku pod sebe

  Strukturovn obdobn jako cel prceVta o vznamu studovan problematikyNkolik vt o jednotlivch kapitolchZvren shrnut

  Pozn.: Nepouvat zkratky! Mus bt schopen samostatnho ivota

 • 1. vod (1-2 strany)Uveden do problematikyHistorick odkazy souvisejc se vznikem studovan problematikySouasn zaazen tmatuVyzdvien dleitosti prce jak z vdeckho, tak celospoleenskho hlediskaObjasnn motivace k vypracovn studieObjasnn hlu pohledu, ze kterho hodlte danou problematiku studovatStanoven rozsahu a hloubky problmuDefinice cl (pracovn hypotzy)

 • 2. Souasn stav problematiky Literrn reere vetn analzy problmuPyramidln uspodn kapitolObecnj poten kapitoly, tma se postupn zaostuje na kapitoly, kter tvo hlavn cl studiaNa tyto kapitoly je poloen draz rozsahem a detailnjm pojednnm Tipy: Zat historickm vvojem problematiky Vnovat kapitoly modelovm organizmm Objasnit metody, pouvan pi een tmatu Inspirace pro uspodn v kvalitnm rozshlm review

 • 3. Zvr (2 strany)Shrnut hlavnch vstupVyjden subjektivnho nzoru Jakou novou dimenzi jste starm informacm pidali novm hlem pohleduJak lze zskan informace dle vyut, aplikovat, zvlt v diplomov prci

  douka na konec

 • Prce s vlastnmi vsledky(BP i DP!)

  1. vod - Informace nutn k pochopen irch souvislost, motivaci, bv zakonena logicky formulovanmi cli prce. Je teba stanovit rozsah a hloubku problmu.

  2. Souasn stav een problematiky- Na zklad literrn reere vod do studovan problematiky.

  3. Cle bakalsk prce -- Postupn cle i celkov zmr, pracovn hypotza

  4. Materil a metodika -- Kapitola zahrnuje pesn popis metod zskvn a hodnocen dat a studovanho materilu 5. Vsledky -- Kapitola obsahuje vlastn kompletn vsledky zjitn, namen, zmapovan apod.

  6. Diskuze -- Do kapitoly pat hodnocen interpretace vsledk a jejich vpovdn hodnoty, vhodnosti metodiky a pedevm srovnn s vsledky jinch autor.

  7. Zvr - - V zvru by mlo bt uvedeno, m je pedloen prce pnosn, co novho vd pin a jak nov obzory se tak dalmu poznn otevraj.

  DP rozsah 50-70 stran (maximln 100)

 • Materil a metodika (10 stran)sti modelov objekt, studovan zemvechny pouit metodyhodnocen a statistick zpracovn dat Kad metoda mus bt popsna strun, ale tak, aby podle n mohl bt experiment zopakovnKoncentrace uvdt v M, mg/ml; pouvat SI vyjdenZa pouitou chemikli, pstrojem a pouitm netradinm softwarem vdy uvzt vrobce(anti-PARP protiltka (Alexis Corp.), FACScalibur (B.D.)Pevzat metody mono citovat podle pvodnho autoraMon pouvat pasiv, nebo singulr nebo infinitiv

 • VsledkyVsledky uspodat tak, aby tvoily logick celek a jednotliv sti na sebe navazovaly, vychzet ze zkladnch jednoduchch experiment Ped uvedenm vlastnch vsledk je dobr ozejmit pozad, na jeho zklad byl dan experiment proveden (nap. v pedchozm experimentu bylo zjitno, e dochz k aktivaci p38 kinzy. Pomoc sady inhibitor jsme testovali, kter nadazen signln drha je zapojena)Vsledky uvst formou grafu, tabulky nebo upravenho vstupu z mcho pstroje, ale neduplikovat!!V doprovodnm textu okomentovat zjevn trendy a zdraznit, kdy se jedn o vsledek potvrzen na statisticky vznamn hladin spolehlivostiNEVNET SUBJEKTIVN NZORY na publikovan vsledkyMon pouvat pasiv, nebo singulr

 • Diskuze (min. 3 strany)Shrnut a koment vsledkUspodn ve stejnm poad jako vlastn vsledkyVyjdit vlastn nzor na zskan data a jejich vpovdn hodnotuSrovnn dosaench vsledk a informac z literaturyV ppad, e data neodpovdaj literatue, snait se zdvodnit proSeskupit zskan data tak, aby tvoila kompaktn celek vyjditeln jednou vtou (a uvst ji na konci)

 • Grafick plohy Ilustran schmata, obrzky (vod, diskuze) Vsledky shrnut do graf a tabulek zalenn do textu Rozshl tabulky uvdt jako samostatn plohy na konci prce

  Samostatn kategorie slovnObrzky, schmata, mapy, grafy Obr. 1Tabulky Tab. 1slovat v poad, v jakm se dan plohy v textu objevuj, na kad graf mus bt v textu uveden odkaz LEGENDY!!!

 • Seznam zkratekPi prvnm pouit zkratky nejprve napsat cel nzev a do zvorky za nj napsat zkratku a tu pak dsledn pouvat v dalm textu - nap. 10 mM dihydrorhodamin 123 (DHR123)Vechny pouit zkratky abecedn seadit a pipojit k nim cel nzev (snait se o esk peklad, jestlie to nejde, dt anglick nzev do uvozovek)V ppad, e vte, e chemiklii v textu pouijete jen jako pklad a nebudete toto slovo vce pouvat, neuvdt zkratku (i kdy je bn pouvan)(Nen zcela nutn uvdt zkratky bn pouvan - nap. DNA, ATP)

 • Citace literatury http://www.sci.muni.cz/ksfz/texty/Citace.htmhttp://www.sci.muni.cz/ofiz/studium/citace.pdfDoslovn citace uvozovky + zdrojPouit informace zjitn v minulosti citovat zdrojZachovvat jednotn styl citac!!! (rozhodnout se jestli esky/latinsky(angl.))

  jeden autor: "NOVKOV (1999) uvd..."

  vce prac:"druh je uvdn v ad prac (NOVKOV 1999, STAR 2001, ...)"

  dva autoi: "NOVKOV a/et STAR (1999) uvdj" "druh uvdj i nkter dal prce (NOVKOV a/et STAR 1999, )"

  vce autor:"NOVKOV et al./a kol. (1999) uvd... "druh je uvdn v ad prac (NOVKOV a kol./et al. 1999, STAR 2001, ...)"

  azen publikac v seznamu abecedn + chronologicky Pevzat citace vjimen uvst ob Atypick citace (J. NOVK, in verb./pers. comm.), (NOVK in litt.) - pipravovan publikace (in prep.) - publikace v tisku (in press/v tisku)

 • Typy citac v seznamu literaturylnek z odbornho asopisu: ROZKON R. a VAHARA J., 1992: Diptera (Brachycera) of the agricultural landscape in southern Moravia. Acta Sc. Nat. Brno, 26 (4): 1-64. (bv i Vol 26, No. 4, pp 1-64)

  Kniha, sbornk: HELLAWELL J.M., 1986: Biological indicators of freshwater pollution and environmental management. Elsevier, Dordrecht, 546 pp, ISBNVAHARA J. & ROZKON R. (eds), 1997: Dipterologica bohemoslovaca. Vol. 8. Folia Fac. Sci. Univ. Masaryk. Brun., Biol., 95, 236 pp., ISBN

  Kapitola z knihy, lnek ze sbornku: BRETSCHKO G., 1990: A flexible larval development strategy in Siphlonurus aestivalis Eaton exploiting an unstable bio