Click here to load reader

Kartor se kartskåpet , ~rkeologJ ska . · PDF file 16 fotos,3 ritn.se pl. ark. j kartor se kErtskåpe~ ,arkeologiska kartor. ~ill Riksazntikvarien. För undersökningen öfver Ångermanlands

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Kartor se kartskåpet , ~rkeologJ ska . · PDF file 16 fotos,3 ritn.se pl. ark. j kartor...

 • :Jr. nr . 568

  ( I NV . 17993-18001 )

  ""l I1L RIKSANT I KT.._qI EN

  -

  Kar tor se kartskåpet , ~rkeologJ ska kartor .

 • 16 fotos ,3 ritn.se pl . ark . j kartor se kErtskåpe~ ,arkeologiska kartor.

  ~ill Riksazntikvarien .

  För undersökningen öfver Ångermanlands

  stenålder bevil~äde mig 1.ungl . ·1i ~wterhets Historie och Ant ikvi -

  tetsMademien den 9 juli 19~5 ett anslag å kr . 300 ,

  hvari.:f' ja5 aen 9 juli mot~o~ j/4 med kr . ~25. - över förlop...iet av min forskningsresa får jag härmed • • ..

  avlämna kotfatL~d berätc.else .

  Resrm anträdåes den 16 (Juli 1925 i'rån Uppsala per j''rn-

  väg tli:>ll itot ings station i nåsjössocken i Ångermanlandl.di t

  jag framkom den 17 juli . dpanin~arna efter nya stenåldersbo- pl&.tser sat.c.es ic.:&ng soou:~a e . m. 19.ngs Hotingssjöns strand .

  3 .iörnholmepå vilken j&6 1922 u....,ptäckte en stenåloersboplats

  och som di:. vid extremt hög:va"' ... en genom e "tt lågt sand.·ev

  sarnrnenhängande med land ,var nu kringfluten af vatt.en rlästan

  t.ill hcgvaT. c.enslinnie . mdast. under vadning i djupt. vat.t.en

  var str nden tillgänglig för undersökning ,och ja,€ c;ick miste

  om en påräknad efterskörd . Lö.i t.nc:nt .~~inc.1r •:riks.Jn ,Kr smfors

  kontor ,Hoting,som j&g samma afton t.rti.ffade och intre~ ereide

  för oo.Jla1:.sen ,oesökte holmen fur b~dning sex dagar senare ,

  då va t. tnet något sjunkit unaan ,och hi.,tade då öppet li5gande

  på strondens sand ett fragment af .rolit::tvis i

 • - 2 - täckta sGenålderboplatsen å Jellsås

  sydvästra stre:.nden af Hotingsjön. '-T~fön

  sudös ra ud1e vid ()

  !3ellsås 3r en

  rullstensås och på dess sydöstra af sond uppby~gda udde

  befinner sig en af en ciri

 • V

  -3- till en brun fast massa .qär och d~r på 20-~5-30 cm .

  djup träffades små oenbi tor ,på 50 cm. djup e t,t ämne till

  en tunn knif eller _,ilspet.s a:f röd skiffer ,b earbetadt

  genom sågning och någon slipning . -jupare än 35 cm. var san- den orörd ,ut.an kvarts och benbi tar . 'iä ~--räfningen ti 11· varatogos .

  Nr 1 Nyssnä1 nnd< skif-f'erspetsl:imne

  ~,J ,tve oitar rod skiffer

  4 skr·~e av vit kvarts

  5 tillslaget stycke svart kvartsit 6 e~ liten bit bränd lera

  7 en oit bearbetad glasklar kvartsit

  22 större och smärre st.ycken vi~ kvarts med märken av bear '-

  betning.

  53 små bitar af dåggdjursben ,cienom förvittri~5 skadade till obestärnbarhet .

  2 små kolbitar

  2 ort..st..enslika t1..0nkret..ioner

  4 eldskadade stenar

  ~ eramik efteL·söktes särskilt lifligt ,men ingentine:- hit -

  t.ades utom den lilla biteiY. bränd lera' Nr 6; uta11 inb- landning af Sbnd eller kroosad sten . Ytan icke slät . Inga

  ornament . Cvisst om lämning av lerk~rl,lerklinnig ell~r

  tillfällig b ilaning vid eldning .

  Den 21 juli grävde jeg tvärs över krcnat på uO sidan

  af den vallomg5rdade ~-ropen en profil av 1,5 m. längä, 0 ,70 n. bredd och O, o5 m. ajup ,utmi.1rkt med rött å karc. -

  skis· en .Zag 6ick här ej till oo ;,,en av kulturlagret,som

  var fyridfa t. tigt • .:>anden var späci

 • - 4 - v:iLt kvarts mi:irkta 2 ,3,4,5- nr 5 tvivelaktig.15 avfallstycken - GV vit kvarcs ovh kvartsit

  Plats för 6 fot.ografier . 1.

  rå sjön socken . Joplat:.serna å ··el!sestsydöstra udde (t . v.)

  och Hellsås norra str

 • r

  -5- Plats for fotos fot:tsät mint; från föregående sidan

  c:3oplatsen å uellsås r1J,döstra udde . Foto taget mot nordost . I Fö:cgrunden en del a v den vallom~ivna crooen I ~ d "'O c:. • • -On en t . v •. otingslanctet, t. . h . '-'jornholmen .

  Boplatsen !)å Bellsås sydöstra udae · ~··oc.o r..;:i~:et mot -c. sydust ..

  'I'ås.iö socken ::3ellsås n01·ra str< nd.

  rågra hundra meter NV om nyssnämndo boplat..s anträffa.de

  jag den 19 juli 1925 oå Belisås norra stra nd mi t t för huvud-

  byt;;gnaden hos ,•ägmästar !el lander ännu en bå plats . Här t.ill-

  v aratog ja_: er_ mycket högryggad kölskrapa af kvo.rtsi t ,brokig

  ej grått (mest.) och skört,den h&åe ännu icke fått sina finaste

  retuscher . /idare 10 y_glig& skrapoR c V vit kv ar~s och 2 större

  bearbet.ade stycken vit kvarts. (På samma ställe tillvarato5s

  jag Bedan 1923 Jil spjutspets av kvartsit) __!~~ sn . Lövholmen j Hor..in~g§.iön .

  ~en 20 juli besökte jag den

  19?.) e,;,v mie upptäckta scenåldersboplatsen å Lövholmen i Roting-

  sj on å Lövholmens västligaste udde mitt emot bopltasen 0 pa lellsås sydöstra

 • r

  -6- 1'.iär gjorde jag 19" 3 ~n mär..gd vi.irdefulla fynd och hoppades nu vid närmare undersöKning km na hit ta ~erarnik. I v nttenbrynet

  nedanför strand~rink.en precis på platsen för 1923 8rs f~nd fann,

  V'" j &~ nu näs~c..n genast en starkt. svallad krukskärvri rneä _:odset

  rikligt bemängd med asbest .Inge:a. ornament. synliga . Detta blev

  den enda krukskärva på fyndplatsen . :.Je andra som funnits torde

  ha olivit utsköljöa i sjön av vågsvallet eller rent av förstörda .

  Ty starkt utsa~t för vågornas erosion for ispressning och vårfloder

  ä r boplatsan numera till störst.a delen förstörd .På sandstranden ne-

  danför str&ndbrinken finner m~~n numer a vid lågvatten massor av

  eldsprär~da och sönderknackade stener.,få hela och oskadaade.På

  den (oläslig) av boplatsen som ännu eJ var raserad,utgrävde jag

  ,.--.. 3 kvadratmeter längs den av va t tnet underminerade strandbrinkan

  {på den mot väster utsk .... utande udaens nordvästra (norrE-) sida innanför oen plats dä r de flesta löda fy.nden 5jorts vid extremt

  lågvatten 1923 . ~ulturlagret s aknade alldeles organiska oeståndsdela

  oestod mest af stenbit.ar till 10 cm. mäktighet ,aärunder ofynjig

  s8nd . Vid grävningen tillvaratogos,

  9 skrapor (~vå av kritflinta 7 av kvar~s ) (n.r . l,j,89 , lo,11,12,13, 14)(skrapa nr . 1 hittad 8 cm . ajupt i ruta l ,skrapa nr. 3 låg 8cm.

  djupt. i ru-ca 3 ,kvartskrapornG nr . 12 ,13 ocb 14 hi tr.ades i rutan

  2 ,kvartsskraporna nr. 9 . 10, och 11 i rutan l,kv8rtsskrapan

  nr . 8 J..hg 8 cm. ajupL i rutan 1)

  2 fragment af eneggade skifferknivar båda hitt~de i ruta 1,

  ?, r 6 - ) c11 . djupt. nr . 7 - lo cm. a~upt. .

  1 pi lspet.s (?)eller kniv (7) eller skrapa (?) av flintliknende

  strimmig kvartsit ~Nr . 4) ,hittad 5 cm . ajupt i rutan 1 . 1 möjligen kniv,mö jligen naturbildning af gli1:terski1'fer nr . 5 ..

  nit~ad 8 cm . a:upt i rULa 1. 1 bit röd skif ~r

  2 b i t ar grå skiffer,

  3 bearbetade s"'.;yckel. gr å kvar ts it( 1 stort ,2 sm~ , ) 3 slaE:,ila kvar r, sb i tar,

 • - 7- 1 liten kk.rapP vit kvartsi~ slagen,

  1 liten äggrund kvartsten naturbitdning,

  / 1 stycke kritflinta,slagen bränd(2) , lo cm . djup~ i ru~a 2,

  /

  Plats för 2 fotos råsjö sn . Löfholmen i F~~in~sjön . Foto~ ta~et från bå~ i ~ooinsjön

  mot söder över uoplatsen ,som befinner sig på stranden i bildens mit~

  ;äaa foto0-rrafier från boplatsen på LöfhoL11en t~-na i ri.kt.ning

  från väs~er mot öster .Ltgrävnin5en under den lutande furan i bildens

  mi t1. .

  Tåsjö socken .Jästal_öf

  Den 22 juli fortsat~e jag med tillhjäl~ av mo~orbåt spaningarna

  efter nya spenåldersboplatser på H0 t ingsjöns stränaer • .;n bopla~s

  .::.nträffades vid sjöns nordvästli5aste del å. Jät.talöf d .v.s landet

  melll-:ln Plus jöt1ns och ""csjöåns utlopp i Hatingsjön .0tället oefinner

  sig på norra delen o.v J'ått.alöv ,pe sandrno indiill själva s"Lranden som här ve ... ter åt SO,något SV om den udae ,som har sin fort&g.ttning

  i Långöns norra udde mitt emot .Här fanns en hel del spår eft.er ~ten-

 • -8- ålder s folkets eldar . LT ag tillvaratog.

  1 liten fin tunn skrapa av vit kvartsit(märkt 1)

  1 liten fin tunnskrepa Bv svart kvarstit (2),

  1 spån av svart flintartad kvartsit 111ed förrnodli0.;n skrapesg(3)

  1 rektangulärt stycke grå strålsLenskiffer (så skullejag viljR ~

  0 k~lla bergarten-den är siäengl5nsande) ,som bär or~ns~ensytor

  båda de smala långsidornB(4),

  pa

  2 små oitar röd sKif~er den ena med en slipad yta ,begränsad qv en

  slipad kent (? Och 6) 3 eldskadade stenbitar ,en av kvartsit,t.vm av vit kvarts(5 ch 6J

  (/ ,8 ,9;) rås j ö sn. !"'.ndersundets by å norra stranden av ·1angen .

  Samma das hittade j.:5 en ann:.m boplats vid den långa Hotingsjön

  111otsstta ända el=...er rät t.are vid en a··rskild sjö "angen ,som ligger

  SV or11 Hotingsjqns sydöst.ligaste del och samm

 • .. -9-

  boplats vid jerhvä~en ä dess östra sida i en liten skärning 50 m. 3 . om kilometerstolpen 176(något nordväst om Svartholmen ,som li~ger

  öster om ,Ji:irnväeen i Kilvam:na som 1.örströmsjöns bredaste part.i

  kalls. ''är tillvc-orat.ogs,

  J skrEp or av vit kva.rL..3( 1,2 . .),)

  7 små avfallsty.k