KHA LUẬN TỐT NGHIỆP - lib.hpu.edu.vnlib.hpu.edu.vn/bitstream/handle/123456789/19231/55...bỘ gio dỤc v Đo tẠo trƢỜng ĐẠi hỌc dn lẬp hẢi phng----- iso 9001 : 2008 kha luẬn tỐt nghiỆp

 • View
  213

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • B GIO DC V O TO

  TRNG I HC DN LP HI PHNG

  -------------------------------

  ISO 9001 : 2008

  KHA LUN TT NGHIP

  NGNH: K THUT MI TRNG

  Sinh vin : Bi Nam Huyn Trang

  Ngi hng dn: TS. Nguyn Th Kim Dung

  TS. Trn Th Mai

  HI PHNG 2012

 • B GIO DC V O TO

  TRNG I HC DN LP HI PHNG

  -----------------------------------

  KHO ST V NH GI HIN TRNG CHT

  LNG NC NGM TI X VN T HUYN T

  K TNH HI DNG

  KHA LUN TT NGHIP I HC H CHNH QUY

  NGNH: K THUT MI TRNG

  Sinh vin : Bi Nam Huyn Trang

  Ngi hng dn: TS. Nguyn Th Kim Dung

  TS. Trn Th Mai

  HI PHNG 2012

 • B GIO DC V O TO

  TRNG I HC DN LP HI PHNG

  --------------------------------------

  NHIM V TI TT NGHIP

  Sinh vin: Bi Nam Huyn Trang M s: 121139

  Lp: MT1202 Ngnh: K thut mi trng

  Tn ti: Kho st v nh gi hin trng cht lng nc ngm ti x Vn

  T huyn T K tnh Hi Dng

 • NHIM V TI

  1. Ni dung v cc yu cu cn gii quyt trong nhim v ti tt nghip

  (v l lun, thc tin, cc s liu cn tnh ton v cc bn v).

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  2. Cc s liu cn thit thit k, tnh ton.

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  3. a im thc tp tt nghip.

  - Phng th nghim F203, Trng i Hc Dn Lp Hi Phng

  ..

  ..

 • CN B HNG DN TI TT NGHIP

  Ngi hng dn th nht:

  H v tn: ..........................................................................................................

  Hc hm, hc v:................................................................................................

  C quan cng tc:...............................................................................................

  Ni dung hng dn:..........................................................................................

  ....................

  ...................

  ...................

  Ngi hng dn th hai:

  H v tn:...........................................................................................................

  Hc hm, hc v:................................................................................................

  C quan cng tc:...............................................................................................

  Ni dung hng dn:..........................................................................................

  ...................

  ...................

  ...................

  ti tt nghip c giao ngy ....... thng ....... nm 2012

  Yu cu phi hon thnh xong trc ngy ....... thng ....... nm 2012

  nhn nhim v TTN giao nhim v TTN

  Sinh vin Ngi hng dn

  Bi Nam Huyn Trang

  Hi Phng, ngy ......thng........nm 2012

  HIU TRNG

 • GS.TS.NGT Trn Hu Ngh

  PHN NHN XT TM TT CA CN B HNG DN

  1. Tinh thn thi ca sinh vin trong qu trnh lm ti tt nghip: ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  2. nh gi cht lng ca kha lun (so vi ni dung yu cu ra trong nhim v .T. T.N trn cc mt l lun, thc tin, tnh ton s

  liu):

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  3. Cho im ca cn b hng dn (ghi c s v ch):

  ..

  ..

  ..

  Hi Phng, ngy thng nm 2012

  Cn b hng dn

  (h tn v ch k)

 • Li cm n

  Li u tin ti xin c gi ti c gio - TS. Nguyn Th Kim Dung, c gio -

  TS.Trn Th Mai li cm n chn thnh v su sc nht. C l ngi trc

  tip giao ti v tn tnh ch bo, hng dn, gip ti trong qu trnh nghin

  cu v hon thnh lun vn.

  Ti xin chn thnh cm n cc thy c Khoa Mi Trung Trng i hc Dn

  Lp Hi Phng cc anh ch v cc bn gip , to iu kin thun li cho ti

  trong sut qu trnh thc hin ti.

  Cui cng ti xin c cm n nhng ngi thn trong gia nh, lun ng

  vin, c v ti hon thnh tt lun vn ca mnh.

  Em xin chn thnh cm n!

  Hi Phng, ngy thng 11 nm 2012

  Sinh vin

  Bi Nam Huyn Trang

 • DANH MC CC CH VIT TT

  STT K hiu ngha

  1 BOD Nhu cu oxy sinh ha

  2 COD Nhu cu oxy ha hc

  3 DS Cht rn ha tan

  4 TS Tng hm lng cht rn

  5 TSS Tng hm lng cn l lng

  6 DO Oxy ha tan

  7 TVS Cht rn bay hi

  8 SS Cc cht rn l lng

  9 EC dn

  10 TCVN Tiu chun Vit Nam

  11 TCCP Tiu chun cho php

 • DANH MC BNG

  STT Tn bng Trang

  1 Bng 1.1

  Tiu chun v sinh i vi cht lng nc ung v sinh

  hot QCVN 02:2009/BYT 17

  2 Bng 1.2

  Bng gi tr gii hn cho php cc thng s v nng

  cc cht nhim trong nc ngm TCVN 5994-1995 19

  3 Bng 2.1 V tr cc im ly mu nc ngm x Vn T 21

  4 Bng 2.2 K thut bo qun cho tng ch tiu phn tch 24

  5 Bng 3.1 Kt qu o nhanh cht lng nc ngm x Vn T 32

  6 Bng 3.2 Kt qu xy dng ng chun Fe2+ 33

  7 Bng 3.3 Kt qu xy dng ng chun Mn2+ 33

  8 Bng 3.4 Kt qu xy dng ng chun Amoni 34

  9 Bng 3.5

  Kt qu xc nh hm lng Fe2+ v Mn2+ cc mu

  nc ngm 35

  10 Bng 3.6

  Kt qu xc nh hm lng Amoni v cng cc mu

  nc ngm 36

  11 Bng 3.7 Kt qu nc ngm x Vn T sau khi x l bng ct si 38

  12 Bng 3.7

  Kt qu nc ngm x Vn T sau khi x l bng than

  hot tnh 38

  DANH MC HNH

  STT

  Tn hnh Trang

  1 Hnh 3.2 ng chun xc nh Fe2+ 33

  2 Hnh 3.3 ng chun xc nh Mn2+

  34

  3 Hnh 3.4 ng chun xc nh Amoni 34

  4 Hnh 4.1 Cu to dn ng 45

  5 Hnh 4.2 Cu to ng ph 45

  6 Hnh 4.3 Kch thc ngn cha nc sch 46

  7 Hnh 4.4 Cu to b lc ct 47

 • MC LC

  M U ......................................................................................................................... 1

  CHNG I: TNG QUAN V NC NGM ......................................................... 13

  1.1.Tm quan trng ca nc ........................................................................................ 13

  1.2.Nc ngm .............................................................................................................. 14

  1.2.1.Ngun gc hnh thnh nc ngm ....................................................................... 14

  1.2.2.c im nc ngm ............................................................................................ 16

  1.2.3. Nguyn nhn gy nhim v hin trng nhim nc ngm. ........................... 20

  1.3 iu kin t nhin x hi ca x Vn T huyn T K tnh Hi Dung ...... 26

  1.3.1 iu kin t nhin ................................................................................................ 26

  1.3.2. iu kin x hi ................................................................................................... 27

  1.4 Tiu chun Vit Nam v nc sch ......................................................................... 28

  CHNG II: ............................. 31

  2.1. i tng nghin cu ............................................................................................. 31

  2.2. Phng php nghin cu ........................................................................................ 31

  2.3. La chn a im , thi gian v tn s ly mu .................................................... 31

  2.3.1. im ly mu ...................................................................................................... 31

  2.3.2. Thi gian v tn s ly mu ................................................................................. 33

  2.3.3. Chn phng php ly mu ................................................................................. 33

  2.3.4. Vn chuyn - n nh v lu gi mu ................................................................. 34

  2.4. Phng php phn tch trong phng th nghim [4] ............................................... 35

  2.4.1.Xc nh cng ca nc bng phng php chun complexon ................. 35

  2.4.2. Xc nh Fe bng thuc th KSCN ..................................................................... 37

  2.4.3 Xc nh Amoni ................................................................................................... 38

  2.4.4. Xc nh Mangan [2] ........................................................................................... 40

  CHNG III: KHO ST HIN TRNG V NH GI HIN TRNG MI

  TRNG NC NGM X VN T ...................................................................... 42

  3.1. Kho st hin trng khai thc nc ngm x Vn T ............................................ 42

  3.2. Kt qu kho st cht lng nc ngm x Vn T .............................................. 43

  3.2.1 Cc thng s o nhanh cht lng nc ngm QCVN 02:2009/BYT ................ 43

  3.2.2. Kt qu xy dng ng chun ........................................................................... 44

 • 3.2.2. Kt qu xc nh mu nc ngm x Vn T ..................................................... 46

  3.2.3. Kt qu xc nh mu nc ngm qua x l cc h dn x Vn T ........... 48

  3.3. nh gi hin trng ngun nc ngm x Vn T ............................................. 50

  3.3.1. Hin trng nc ngm x Vn T ....................................................................... 50

  3.3.2 Nguyn nhn gy nhim ngun nc ngm ti x Vn T ............................... 51

  CHNG IV: GII PHP BO V TI NGUYN MI TRNG NC NGM

  ...........................................................................................