KHA LUẬN TỐT NGHIỆP - lib.hpu.edu.vnlib.hpu.edu.vn/bitstream/handle/123456789/16983/18_TranThiNgocLien...KHA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHNH QUY ... Cc số liệu cần thiết để thiết kế, tnh ton ... trong khoa Mi Trường đ tận

Embed Size (px)

Text of KHA LUẬN TỐT NGHIỆP -...

 • B GIO DC V O TO

  TRNG I HC DN LP HI PHNG

  -------------------------------

  ISO 9001:2008

  KHA LUN TT NGHIP

  NGNH: K THUT MI TRNG

  Sinh vin : Trn Th Ngc Lin

  Ging vin hng dn : ThS. Nguyn Th Cm Thu

  HI PHNG - 2013

 • B GIO DC V O TO

  TRNG I HC DN LP HI PHNG

  -----------------------------------

  KHO ST HM LNG NH4+, NO2

  -, NO3

  -, PO4

  3-

  TRONG NC SNG A

  KHA LUN TT NGHIP I HC H CHNH QUY

  NGNH: K THUT MI TRNG

  Sinh vin :Trn Th Ngc Lin

  Ging vin hng dn :ThS. Nguyn Th Cm Thu

  HI PHNG - 2013

 • B GIO DC V O TO

  TRNG I HC DN LP HI PHNG

  --------------------------------------

  NHIM V TI TT NGHIP

  Sinh vin: Trn Th Ngc Lin M SV: 1353010024

  Lp: MT1301 Ngnh: K thut Mi trng

  Tn ti: Kho st hm lng NH4+, NO2

  -, NO3

  -, PO4

  3-

  trong nc sng a

 • NHIM V TI

  1. Ni dung v cc yu cu cn gii quyt trong nhim v ti tt

  nghip

  ( v l lun, thc tin, cc s liu cn tnh ton v cc bn v).

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  2. Cc s liu cn thit thit k, tnh ton.

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  3. a im thc tp tt nghip.

  ..

  ..

  ..

 • CN B HNG DN TI TT NGHIP

  Ngi hng dn th nht:

  H v tn:.............................................................................................

  Hc hm, hc v:...................................................................................

  C quan cng tc:.................................................................................

  Ni dung hng dn:............................................................................

  Ngi hng dn th hai:

  H v tn:.............................................................................................

  Hc hm, hc v:...................................................................................

  C quan cng tc:.................................................................................

  Ni dung hng dn:............................................................................

  ti tt nghip c giao ngy 25 thng 03 nm 2013

  Yu cu phi hon thnh xong trc ngy 29 thng 06 nm 2013

  nhn nhim v TTN giao nhim v TTN

  Sinh vin Ngi hng dn

  Hi Phng, ngy ...... thng........nm 2013

  Hiu trng

  GS.TS.NGT Trn Hu Ngh

 • PHN NHN XT CA CN B HNG DN

  1. Tinh thn thi ca sinh vin trong qu trnh lm ti tt nghip:

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  2. nh gi cht lng ca kha lun (so vi ni dung yu cu ra trong nhim v .T. T.N trn cc mt l lun, thc tin, tnh ton s

  liu):

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  3. Cho im ca cn b hng dn (ghi bng c s v ch):

  ..

  ..

  ..

  Hi Phng, ngy thng nm 2013

  Cn b hng dn (K v ghi r h tn)

 • LI CM N

  Vi lng bit n su sc, em xin chn thnh cm n tt c cc thy c

  trong khoa Mi Trng tn tm hng dn v ging dy nhng kin thc

  cn bn, quan trng, cn thit trong sut thi gian em hc tp ti trng i

  hc Dn lp Hi Phng.

  c bit, em xin cm n c gio ThS Nguyn Th Cm Thu ngi

  giao ti v tn tnh hng dn, gip em hon thnh ni dung bi kha

  lun ny.

  Em cng xin cm n gia nh v bn b ng vin, gip v chia s

  kh khn trong qu trnh em lm kha lun tt nghip.

  Em xin chn thnh cm n!

 • DANH MC CC CH CI VIT TT

  PTN : Phng th ngim

  TCVN: Tiu chun Vit Nam

  CLNM: Cht lng nc mt

  STT: S th t

  BOD: Nhu cu oxy sinh ha

  COD: Nhu cu oxy ha hc

  KLN: Kim loi nng

  PE: Polyetylen

  TP: Thnh ph

  HP HN: Hi Phng H Ni

  TNHH MTV: Trch nhim hu hn mt thnh vin

 • DANH MC BNG

  2.1: Xc nh hm lng NH4+ .............................................................. 13

  2.2: Xc nh hm lng NO2- .............................................................. 16

  2.3: Xc nh hm lng NO3- .............................................................. 19

  2.4: Xc nh hm lng PO43-

  .............................................................. 23

  2.5: Kt qu xc nh ng chun NH4+ ............................................. 24

  2.6: Kt qu xc nh ng chun NO2- .............................................. 24

  2.7: Kt qu xc nh ng chun NO3- .............................................. 25

  2.8: Kt qu xc nh ng chun PO43-

  ............................................. 26

  3.1: Ta cc v tr ly mu nc sng a ................................... 27

  3.2: Kt qu phn tch mu .................................................................... 29

 • DANH MC HNH

  Hnh 2.1: ng chun xc nh NH4+ ........................................................... 24

  Hnh 2.2: ng chun xc nh NO2- ........................................................... 25

  Hnh 2.3: ng chun xc nh NO3- ........................................................... 25

  Hnh 2.4: ng chun xc nh PO43-

  ........................................................... 26

  Hnh 3.1: Cc im ly mu trn sng a ................................................ 28

  Hnh 3.2 Nng Amoni (NH4+) ca nc sng a ................................ 30

  Hnh 3.3 Nng Nitrit (NO2-) ca nc sng a ................................... 31

  Hnh 3.4 Nng Nitrat (NO3-) ca nc sng a .................................. 32

  Hnh 3.5 Nng Photphat (PO43-

  ) ca nc sng a ............................ 33

 • MC LC

  M U .......................................................................................................... 1

  CHNG 1 TNG QUAN MI TRNG NC SNG A ........ 3

  1.1 Tng quan v nc mt ...................................................................... 3

  1.2 Cc ngun gy nhim nc sng a ........................................ 3

  1.2.1 nhim do nc thi t hot ng cng nghip ....................... 3

  1.2.2 nhim do sinh hot .................................................................... 4

  1.2.3 nhim hot ng t nng nghip ............................................. 5

  1.2.4 nhim t hot ng y t ............................................................ 6

  1.3 C s nh gi cht lng nc ........................................................ 6

  1.4 i cng v thng s kho st ......................................................... 7

  CHNG 2 MNG LI QUAN TRC V PHNG PHP

  NGHIN CU ................................................................................................. 9

  2.1 Mng li quan trc ........................................................................... 9

  2.2 Phng php nghin cu ................................................................. 10

  2.2.1 Xc nh Amoniac (NH4+) trong nc Phng php ln mu

  trc tip vi thuc th Nessler ..................................................................... 11

  2.2.2 Xc nh Nitrit (NO2-) trong nc Phng php o mu vi

  thuc th Griess ............................................................................................ 14

  2.2.3 Xc nh Nitrat (NO3-) trong nc Phng php o mu vi

  thuc th Disunfophenic ............................................................................... 17

  2.2.4 Xc nh Photphat (PO43-

  ) trong nc Phng php xanh

  Molybden. ....................................................................................................... 21

  2.3 ng chun NH4+, NO2

  -, NO3

  -, PO4

  3- ............................................ 24

  2.3.1 ng chun NH4+ ...................................................................... 24

  2.3.2 ng chun NO2- ...................................................................... 24

 • 2.3.3 ng chun NO3- ...................................................................... 25

  2.3.4 ng chun PO43-

  ..................................................................... 26

  CHNG 3 KT QU QU TRNH KHO ST .................................. 27

  3.1 V tr cc im quan trc .................................................................. 27

  3.2 Kt qu phn tch .............................................................................. 28

  3.2.1 Thng s Amoni .......................................................................... 30

  3.2.2 Thng s Nitrit ............................................................................ 31

  3.2.3 Thng s Nitrat ........................................................................... 32

  3.2.4 Thng s Photphat ...................................................................... 32

  3.3 S tc ng n mi trng ca nc sng a ....................... 34

  3.3.1 Tc ng n sc khe con ngi ............................................. 34

  3.3.2 Tc ng n mi trng ........................................................... 35

  3.3.3 Tc ng n pht trin kinh t - x hi ................................... 36

  KT LUN V KIN NGH ...................................................................... 38

  Kt lun ...................................................................................................... 38

  Kin ngh .................