Click here to load reader

kkp hafazan

 • View
  252

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of kkp hafazan

 • 7/27/2019 kkp hafazan

  1/28

  AHMAD MUSTAQIM BIN MOHAMED

  PISMP PAI SEMESTER 6

  1

  Assalamualaikum w.b.t

  Alhamdulillah,setinggi-tinggi kesyukuran, saya panjatkan ke hadrat Ilahi

  kerana dangan limpah dan kurnia-Nya dapat saya menyiapkan kerja kursus

  pendek ini dalam jangka waktu yang ditetapkan. Selawat dan salam ke atas

  junjungan besar Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat kerana dengan

  jerih payah baginda dapat lagi kita merasai dua nikmat yang terbesar iaitu nikmat

  iman dan Islam.

  Sekalung penghargaan diucapkan kepada pensyarah saya iaitu Ustaz Dr

  Saidi bin Mohamad kerana banyak membimbing dan memberi tunjuk ajar kepada

  saya sepanjang menyiapkan kerja kursus ini. Dengan bimbingan dan sokongan

  daripada beliau, akhirnya saya dapat juga menyiapkan Kerja Kursus ini.

  Seterusnya, jutaan terima kasih juga diucapkan kepada pensyarah-

  pensyarah di Institut Pendidikan Guru Kampus Dato Razali Ismail kerana

  banyak membantu kami menyiapkan kerja kursus ini. Tidak dilupakan juga

  kepada sahabat-sahabat seperjuangan,yang dapat memberikan kerjasama,

  berkongsi idea, maklumat yang diperoleh dan memberi kritikan yang membina

  kepada sayaagar kerja kursus ini dapat disiapkan dalam masa yang ditetapkan.

  Semoga dengan lengkapnya kerja kursus ini, dapatlah memberi sedikit

  sebanyak ilmu dan pengajaran kepada kami semua. Sekian, wasalam

 • 7/27/2019 kkp hafazan

  2/28

  AHMAD MUSTAQIM BIN MOHAMED

  PISMP PAI SEMESTER 6

  2

  Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir diturunkan sebagai pembimbing

  manusia ke jalan yang benar. Oleh kerana ia yang akhir, maka ia lebih lengkap

  dibandingkan dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Al-Quran juga

  merupakan kitab yang mu`jiz. Bahasanya tinggi, sasteranya indah, maknanya

  dalam, pengajarannya luas dan isi kandungannya meliputi segenap aspek

  kehidupan manusia. Dan yang lebih hebat lagi, ia boleh dihafaz oleh manusia

  dan jin yang mempunyai niat yang ikhlas untuk berbuat demikian. Tentu ada

  sesuatu hikmah disebaliknya, justeru kita dianjurkan supaya menghafaznya.

  Menghafaz Al-Quran bukan perkara baru. Sejak ia diturunkan ia telah pun

  dihafaz. Nabi Muhammad s.a.w. merupakan orang pertama menghafaz Al-

  Quran. Dengan demikian baginda s.a.w. digelarkan Saiyidul-Hufaaz (Penghulu

  bagi penghafaz Al-Quran). Sahabat-sahabat semuanya menghafaz Al-Quran.

  Ada di antara mereka yang menghafaz seluruh Al-Quran, dan ada di antaranya

  yang menghafaz sebahagiannya sahaja. Bagi setiap orang Islam dikehendaki

  menghafaz Al-Quran sekurang-kurangnya cukup untuk dibaca di dalam solat.

 • 7/27/2019 kkp hafazan

  3/28

  AHMAD MUSTAQIM BIN MOHAMED

  PISMP PAI SEMESTER 6

  3

  Menghafaz Al-Quran bukan bermakna mengingat ayat-ayatnya sahaja,

  malah ia mempunyai maksud yang lebih daripada itu. Tidak ada bahasa lain

  yang dapat menterjemahkan perkataan Hafaz atau (hifz) dalam bahasa

  Aarab. Hifz dari segi bahasa bermaksud menjaga, dan memelihara. Justeru,

  orang yang menghafaz Al-Quran ialah orang yang memelihara Al-Quran

  daripada hilang. Ia menyimpannya di dalam dada, dan ia membacanya selalu

  supaya tidak lupa dan tidak hilang.

  Pada umumnya semua orang Islam telah pun mengenali Al-Quran iaitu

  kitab suci bagi orang Islam. Kitab petunjuk dan kitab panduan bagi seluruh

  manusia amnya dan orang Islam khasnya. Sejak kecil lagi anak-anak orang

  Islam diajar mengenal huruf-huruf Al-Quran dan menyebutnya, dan akhirnya

  boleh membaca ayat-ayat Al-Quran dengan baik.

  Kemudian mereka diajar menghafaz ayat-ayat Al-Quran untuk amalan

  dan wirid-wirid tertentu.Yang pastinya orang Islam membaca Al-Quran setiap

  hari, iaitu di dalam solat atupun selepas solat. Menurut Falsafah Pendidikan

  Islam, anak-anak yang diajarkan Al-Quran pada masa kecilnya, memberi kesan

  yang mendalam dari segi akidah dan pembentukan akhlaknya.

 • 7/27/2019 kkp hafazan

  4/28

  AHMAD MUSTAQIM BIN MOHAMED

  PISMP PAI SEMESTER 6

  4

  Bagi orang yang arif, ahli Fiqah contohnya, mereka mengeluarkan hukum

  berdasarkan Al-Quran. Ahli pendidikan mencari panduan pendidikan,kaedah dan

  pengajaran daripada Al-Quran.Ahli falsafah pula mengambil Al-Quran sebagai

  asas untuk mengenal dan mentauhidkan pencipta alam. Ahli Tasawuf mengambil

  dalil untuk beramal demi mendekatkan diri kepada Allah. Ahli Sains Tabii dan

  Falak menjadikan Al-Quran sebagai asas mencari dan mengaplikasikan

  sunnatullah yang ada di dalam alam ini.

  Orang yang membaca Al-Quran, mengahafal, memahamai isinya serta

  beramal pula dengan ajarannya adalah orang yang mendapat petunjuk Al-Quran

  dan nur Al-Quran terpancar pada dirinya. Sesungguhnya sesuatu yang paling

  baik dihafal oleh umat Islam adalah Al Quran. Ini kerana Al Quran merupakan

  kitab yang suci yang syumul sifatnya yang ditanzilkan oleh Allah s.a.w yang

  sangat mengetahui akan kehendak serta keperluan manusia.

  Dengan demikian Allah turunkan Al-Quran sebagai kitab panduan dan

  pedoman hidup umat Islam yang merupakan sumber dari segala hukum. Al-

  Quran juga merupakan satu kitab yang mana umat Islam sering membacanya

  berulang-ulang.

 • 7/27/2019 kkp hafazan

  5/28

  AHMAD MUSTAQIM BIN MOHAMED

  PISMP PAI SEMESTER 6

  5

  1.0. IKHLASKAN NIAT

  1.1. PENGERTIAN NIAT

  Secara bahasa, niat bermaksud al-qashdu (keinginan atau tujuan), manakala

  dari sudut istilah, yang dijelaskan oleh ulama Malikiah, adalah keinginan

  seseorang dalam hatinya untuk melakukan sesuatu.

  Niat dari sudut menurut istilah syara pula adalah keinginan hati untuk

  menjalankan ibadah baik yang wajib atau yang sunnah. dan keinginan akan

  sesuatu seketika itu atau untuk waktu yang akan datang juga disebut niat.

  Dr Yusuf al-Qaradawi pula menyebut:

  Niat ini adalah amalan hati semata. Bukan amalan lidah. Tidak

  diketahui daripada Nabi SAW tidak juga dari para sahabah dan

  para tabiin yang mengikut mereka dengan baik -yang merupakan

  salaf umat ini- sebarang lafaz bagi niat ibadat, seperti solat, puasa,

  mandi, berwuduk dan seumpamanya, apa yang kita lihat

  sebahagian manusia bersungguh-sungguh melakukannya, seperti

  mereka menyebut: Aku berniat mengangkat hadas kecil, atau

  besar, atau solat zohor, atau asar empat rakaat kerana Allah Yang

  Maha Besar, atau aku berniat puasa esok hari pada bulan ramadan

  dan sebagainya. Ini semua tidak dibawa (diajar) oleh sebarang ayat

  al-Quran atau Sunnah. Tidak ada faedah baginya, di mana seorang

  insan tidak akan berkata ketika hendak ke pasar: aku niat hendak

 • 7/27/2019 kkp hafazan

  6/28

  AHMAD MUSTAQIM BIN MOHAMED

  PISMP PAI SEMESTER 6

  6

  ke pasar. Atau ketika dia hendak bermusafir: Aku niat bermusafir.

  Al-Zarkasyi dalam fatwa-fatwanya memetik perkataan al-Ghazali:

  Urusan niat dalam ibadah itu mudah, namun apa yang

  menyusahkan ialah disebabkan kejahilan dengan hakikat niat atau

  (disebabkan) was-was

  1.2. PENGERTIAN IKHLAS

  Dari sudut bahasa, ikhlas bermaksud bersih dan suci.

  Manakala, dari sudut istilah pula, ikhlas di ertikan sebagai niat yang tulus

  kepada Allah SWT dalam melakukan segala amalan dan pekerjaan.

  Ikhlas dalam kebaikan merupakan suatu tuntutan. Namun, ia adalah

  perkara yang paling sukar untuk dipraktikkan kerana ia wujud bukan dari

  percakapan atau perbualan tetapi dari dalam hati sanubari yang diterjemah

  dalam amalan sehari-hari. Ikhlas merupakan barisan dari barisan amalan hati

  bahkan ia berada pada titik permulaan disebabkan ia penentu ganjaran bagi

  setiap perbuatan.

  Niat yang ikhlas memainkan peranan yang penting dalam amalan. Oleh

  sebab itu, Allah memberi pilihan bagi manusia untuk menentukan arah niat yang

  mereka hajati tetapi ia bakal diadili nanti. Firman Allah SWT:

 • 7/27/2019 kkp hafazan

  7/28

  AHMAD MUSTAQIM BIN MOHAMED

  PISMP PAI SEMESTER 6

  7

  Maksudnya: Dan (dengan yang demikian) sesiapa yang

  menghendaki balasan dunia, kami berikan bahagiannya dari

  balasan dunia itu, dan sesiapa yang menghendaki balasan akhirat,

  kami berikan bahagiannya dari balasan akhirat itu.(Ali-Imran:145)

  Rasulullah SAW juga pernah bersabda yang bermaksud:

  Setiap amal disertai dengan niat. Setiap amal seseorang

  bergantung dengan apa yang diniatkannya(HR Bukhari)

  Melalui dua sumber utama umat Islam ini menjelaskan peranan niat yang

  ikhlas dan kaitannya dalam setiap tingkah laku kita. Justeru, keikhlasan amat

  dituntut bagi memastikan amalan yang dikerjakan lebih sempurna dan mendapat

  ganjaran dari-Nya kerana jika amalan kita lucut dari keikhlasan maka ia suatu

  yang merugikan. Allah berfirman:

 • 7/27/2019 kkp hafazan

  8/28

  AHMAD MUSTAQIM BIN MOHAMED

  PISMP PAI SEMESTER 6

  8

  Maksudnya: Dan Kami tujukan perbicaraan kepada apa Yang

  mereka telah kerjakan dari jenis amal (yang mereka pandang baik),

  lalu Kami jadikan Dia terbuang sebagai debu Yang berterbangan.

  (surah al-Furqaan : 23)

  1.3. HUKUM NIAT DALAM IBADAH

  Hukum niat dalam setiap ibadah adalah wajib. Allah SWT telah berfirman di

  dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 :

 • 7/27/2019 kkp hafazan

  9/28

  AHMAD MUSTAQIM BIN MOHAMED

  PISMP PAI SEMESTER 6

  9

  Maksudnya: "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah

  dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya.." (surah Al-Bayyinah : 5)

  Dan makna ikhlas pada ayat diatas ( )

Search related