KOLEKTIVNI UGOVORI - hup.hr UGOVORI 898 Na temelju članka 192. Zakona o radu (Narodne novine 93/14.) i članka 7. Zakona o reprezentativnosti udruge

 • View
  219

 • Download
  4

Embed Size (px)

Transcript

 • KOLEKTIVNI UGOVORI

  898

  Na temelju lanka 192. Zakona o radu (Narodne novine 93/14.) i lanka 7. Zakona o reprezentativnosti udruge poslodavaca i sindikata (Narodne novine 93/14) SINDIKAT TURIZMA I USLUGA HRVATSKE, Zagreb, Trg Petra Kreimira IV/2, zastupan po predsjedniku Eduardu Andriu, SINDIKAT ISTRE, KVARNERA I DALMACIJE, Pula, Danteov trg 5, zastupan po predsjedniku Bruni Buliu, i HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA UDRUGA UGOSTITELJSTVA I TURIZMA, Zagreb, Radnika cesta 52, zastupana po predsjedniku Jaki Andabaku, sklopili su 1. travnja 2015. godine

  KOLEKTIVNI UGOVOR UGOSTITELJSTVA

  I. TEMELJNE ODREDBE

  lanak 1.

  (1) Ovim kolektivnim ugovorom stranke potpisnice ugovora ureuju meusobna prava i obveze te odreena pravila i pitanja iz radnih odnosa i u svezi s radnim odnosom radnika/ce (dalje u tekstu: radnik) u ugostiteljskoj djelatnosti.

  (2) Ovim kolektivnim ugovorom stranke ugovora utvruju odreena minimalna prava i obveze poslodavaca i radnika u ugostiteljskoj djelatnosti, a koja prava i obveze nisu utvrena zakonom ili drugim propisima.

  (3) Ugostiteljska djelatnost obuhvaa djelatnosti pruanja usluga smjetaja i pripreme i usluivanja hrane i pia sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti: djelatnosti koje se vode pod brojem 55 i 56 razred I NKD-a.

  lanak 2.

  (1) Ovaj Kolektivni ugovor obvezuje sve lanice ugovornih strana koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost.

  (2) Ovaj Kolektivni ugovor primjenjuje se na podruju Republike Hrvatske.

  lanak 3.

  (1) Zakljuujui ovaj kolektivni ugovor, ugovorne strane obvezuju se u dobroj vjeri potivati njegove odredbe.

  (2) Ugovorne strane obvezuju se da nee kolektivnim ugovorima na razini regija, upanija i kolektivnim ugovorima ili aktima trgovakog drutva/trgovca pojedinca/obrta, odreena prava urediti u manjem opsegu od utvrenih ovim kolektivnim ugovorom. Ureivanje odreenih prava u manjem opsegu mogue je iznimno, a to e biti regulirano posebnim sporazumom koji se sklapa za vremenski ogranieno trajanje.

 • (3) U sluaju kada vie sindikata koji djeluju kod jednog poslodavca nisu suglasni oko sklapanja sporazuma iz prethodnog stavka, duni su podvri se postupku arbitrae sukladno Zakonu o radu (dalje u tekstu: ZR). Arbitrano vijee koje imenuju stranke spora, broji najmanje pet a najvie sedam lanova, vodei rauna o broju lanova sindikata zastupljenih na podruju za koje se rjeava kolektivni radni spor.

  (4) Sporazum iz drugog stavka ovog lanka potpisuju sindikat i poslodavac.

  (5) Ovaj Kolektivni ugovor ne obvezuje poslodavce za radnike s posebnim ovlastima.

  (6) Radnik s posebnim ovlastima je radnik koji je ovlaten voditi poslove poslodavca i samostalno zakljuivati pravne poslove u ime i za raun poslodavca.

  Zabrana diskriminacije

  lanak 4.

  (1) Poslodavac je obvezan potivati sva ogranienja i zabrane diskriminacije radnika sukladno odredbama zakona.

  (2) Diskriminacijom se smatra i uznemiravanje i spolno uznemiravanje.

  II. SKLAPANJE UGOVORA O RADU

  1. Ugovor o radu

  lanak 5.

  (1) Ugovorom o radu zasniva se radni odnos.

  (2) Ugovor o radu moe sklopiti radnik koji ispunjava ope i posebne uvjete propisane zakonom, drugim propisima, kolektivnim ugovorom i aktima poslodavca.

  (3) Ugovor o radu zakljuuje se na nain, u obliku i u sadraju propisanim zakonom.

  (4) Ako poslodavac ne sklopi s radnikom ugovor o radu u pisanom obliku ili mu ne izda pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru, smatra se da je s radnikom sklopio ugovor o radu na neodreeno vrijeme.

  2. Ugovor o radu na odreeno vrijeme

  lanak 6.

  (1) Ugovor o radu na odreeno vrijeme zakljuuje se u sluajevima, pod uvjetima i na rok utvren odredbama ZR-a.

  (2) Pored sluaja zamjene privremeno nenazonog radnika, poslodavac smije sklopiti jedan ili vie uzastopnih ugovora o radu sa istim radnikom na odreeno vrijeme za sezonske poslove sa preraspodjelom radnog vremena za neprekinuto razdoblje due od tri godine ukoliko s radnikom sklopi ugovor o radu za stalne sezonske poslove.

 • (3) Poslodavac je u obvezi radniku koji kod njega radi na temelju sklopljenog ugovora o radu na odreeno vrijeme osigurati iste uvjete rada kao i radniku koji je s njime sklopio ugovor o radu na neodreeno vrijeme, za iste ili sline poslove s istim ili slinim znanjima i vjetinama. Uvjeti rada regulirat e se kolektivnim ugovorom na razini trgovakog drutva.

  lanak 7.

  (1) Poslodavac koji preteno posluje sezonski moe za obavljanje stalnih sezonskih poslova sklopiti ugovor o radu na odreeno vrijeme za stalne sezonske poslove.

  (2) Sva pitanja vezana uz sklapanje ugovora o radu iz stavka 1. ovog lanka uredit e se kolektivnim ugovorom kod poslodavca.

  3. Posebni uvjeti rada

  lanak 8.

  (1) Poslodavac samostalno utvruje svoj organizacijski ustroj, organizacijske i radne dijelove, strukturu i broj radnika i uvjete koje radnici moraju ispunjavati za obavljanje pojedinih poslova.

  (2) Osim posebnih uvjeta za obavljanje odreenih poslova utvrenih propisima, poslodavac moe utvrditi posebne uvjete kada to smatra potrebnim za obavljanje pojedinih poslova.

  lanak 9.

  (1) Osim posebne zdravstvene sposobnosti za obavljanje odreenih poslova utvrenih propisima, poslodavac moe, prije sklapanja ugovora o radu i tijekom radnog odnosa, uputiti radnika na utvrivanje ope zdravstvene sposobnosti i posebne zdravstvene sposobnosti za odreene poslove.

  (2) Radniku koji rasporedom radnog vremena bude odreen da rad obavlja kao noni radnik prije zapoinjanja tog rada, kao i redovito tijekom trajanja rada kao nonog radnika, poslodavac je duan omoguiti zdravstveni pregled sukladno posebnom propisu.

  (3) Trokove zdravstvenih pregleda iz st. 1. i 2. ovog lanka snosi poslodavac.

  4. Probni rad

  lanak 10.

  (1) Prilikom sklapanja ugovora o radu moe se ugovoriti probni rad ovisno o sloenosti poslova i to:

  do treeg stupnja strune spreme u trajanju do dva mjeseca,

  za etvrti stupanj strune spreme u trajanju do etiri mjeseca,

  za peti stupanj strune spreme u trajanju do pet mjeseci i

 • za esti i sedmi stupanj strune spreme u trajanju do est mjeseci.

  (2) Ako je ugovoren probni rad, otkazni rok je najmanje sedam (7) dana.

  III. ZATITA IVOTA, ZDRAVLJA, PRIVATNOSTI I DOSTOJANSTVA RADNIKA

  lanak 11.

  (1) Poslodavac je duan voditi i organizirati poslovanje na nain i uz uvjete koje e omoguiti zatitu ivota, zdravlja, privatnosti i dostojanstva svih radnika sukladno zakonu, posebnim propisima i naravi poslova i djelatnosti poslodavca.

  (2) Poslodavac je duan omoguiti nesmetani rad i osposobljavanje povjerenika radnika za zatitu na radu sukladno posebnim propisima.

  (3) Povjerenik zatite na radu ima prava i obveze utvrene aktima poslodavca sukladno propisima. Ukoliko aktima poslodavca nisu utvrena prava i obveze povjerenika za zatitu na radu, povjerenik ima pravo na:

  4 sata tjedno za obnaanje dunosti uz naknadu plae,

  naknadu plae za sudjelovanje u radu Odbora za zatitu na radu po pozivu poslodavca i inspekcijskom nadzoru po pozivu inspektora rada,

  plaeni dopust za osposobljavanje za zatitu na radu pet dana tijekom jedne kalendarske godine.

  (4) Povjerenik zatite na radu duan je poslodavca pravodobno izvijestiti o vremenu odsustvovanja s rada u sluajevima iz prethodnog stavka.

  (5) Kolektivnim ugovorom kod poslodavca uredit e se izbor povjerenika zatite na radu, kao i druga prava i obveze povjerenika zatite na radu ovisno o broju zaposlenih i organizaciji zatite na radu te drugim uvjetima kod poslodavca.

  Ako kod poslodavca nije sklopljen kolektivni ugovor obveze utvrene u prethodnom stavku ovog lanka, uredit e se sporazumom sindikata i poslodavca.

  lanak 12.

  (1) Poslodavac je u obvezi, radi ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa sukladno posebnim propisima, samostalno organizirati i voditi s dunom panjom, prikupljanje, obradu, koritenje i dostavljanje podataka o radnicima.

  (2) Poslodavac je duan imenovati osobu za nadzor zakonitosti prikupljanja, obrade, koritenja i dostavljanja treim osobama osobnih podataka radnika uz prethodnu suglasnost radnikog vijea/sindikata s ovlastima radnikog vijea(dalje u tekstu: radniko vijee).

  (3) Radnik je duan pravodobno izvijestiti poslodavca o svim promjenama osobnih podataka.

 • lanak 13.

  (1) Poslodavac je duan, uz suglasnost radnikog vijea, imenovati osobu koja je osim njega ovlatena primati i rjeavati pritube za zatitu dostojanstva radnika.

  (2) Poslodavac ili osoba iz stavka 1. ovog lanka duna je u roku od etiri dana od dostave pritube ispitati pritubu i poduzeti sve potrebne mjere primjerene pojedinom sluaju radi sprjeavanja nastavka uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja.

  (3) Kolektivnim ugovorom kod poslodavca ili sporazumom sklopljenim izmeu sindikata i poslodavca, regulirat e se nain i postupak rjeavanja pritubi radnika za sluajeve sprjeavanja uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja.

  lanak 14.

  (1) Poslodavac moe radniku uplaivati dopunsko zdravstveno osiguranje.

  (2) Poslodavac moe o svom troku osigurati svim radnicima jedanput godinje sistematske zdravstvene preglede.

  IV. PRIPRAVNICI

  lanak 15.

  (1) Poslodavac samostalno odluuje o zapoljavanju pripravnika sukladno svojim mogunostima, potrebama rada i poslovnim ciljevima. Nain osposobljavanja pripravnika poslodavac ureuje kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.

  (2) Ukoliko zakonom ili aktima iz prethodnog stavka nije drukije propisano, pripravniki sta traje ovisno o strunoj spremi predvienoj za odreene poslove i to:

  za poslove do V. stupnja strune spreme, najvie est (6) mjeseci,

  za poslove VI. stupnja strune spreme, najvie devet (9) mjeseci,

  za poslove VII. s

Recommended

View more >