konsep etika alam sekitar

  • View
    1.623

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Menerangkan mengenai konsep dalam etika alam sekitar

Text of konsep etika alam sekitar

Konsep-Konsep Etika Persekitaran untuk Peperiksaan Pertengahan Semester 1. A-B Cleavage Prinsip A-B Cleavage telah diperkenalkan oleh Aldo Leopold berdasarkan teori land ethics. Beliau telah menekankan konsep land health di mana ia menunjukkan kewujudan ekologi adalah tanggungjawab semua dalam menjaga kesihatan tanah. Kesihatan ini membawa maksud keupayaan tanah itu membuat pembaharuan terhadapnya. Manakala, pemuliharaan merupakan usaha untuk mengekalkan kesihatan ini. A dikatakan sebagai tanah yang dianggap sebagai tanih yang mengeluarkan komoditi. Manakala B dianggap sebagai tanah yang memainkan peranan yang luas bagi organism hidup. 2. Antropocentrism Antroposentrik berasal daripada perkataan antropo dan sentrik. Antropo bermaksud manusia dan sentrik bermaksud berpusat. Oleh itu, antroposentrik bermaksud berpusatkan manusia. Antroposentrism adalah suatu konsep di mana manusia-manusia menganggap diri mereka sebagai kebanyakan entiti-entiti penting dan pusat dalam alam semesta dan mereka menilai realiti seseorang manusia secara perspektif ekslusif. Kefahaman alam sekitar yang berfokuskan kepentingan manusia. Individu yang memiliki fahaman ini percaya bahawa manusia dan alam sekitar merupakan dua entiti yang berbeza. Sehubungan itu, alam sekitar perlu dimanipulasi demi kepentingan manusia. 3.Autotelism Autotelism ialah satu bentuk kepercayaan yang wujud dalam diri bahawa karya seni yang dihasilkan adalah satu matlamat dan mempunyai justifikasi yang tersendiri. Ia adalah satu teori nonutilitarian yang mengatakan bahawa satu karya seni adalah merupakan matlamat dalam diri sendiri. 4. biocentric individualism Kata akar - bio iaitu bernyawa Berpaksi kepada nyawa atau hayat Merupakan perhubungan etika di antara manusia dan persekitaran yang mana mempunyai kesamarataan dan saling berkaitan iaitu hubungan antara benda hidup dan benda tidak hidup. Ia melingkungi pelbagai pengaruh termasuklah dari segi undang-undang, sosiologi, teologi, ekonomi, ekologi dan geografi 5.Deontology Konsep etika deantology ini dibawa oleh Immanuel kant yang mana merupakan satu etika yang menekankan kepada prinsip tanggungjawab manusia. Deontologi ini menekankan kepada prinsip apa yang wajar ialah apa yang dipertanggungjawabkan. Penekanan pada

hubungan antara tugas dan moraliti tindakan manusia. Makhluk yang bermoral ia mempunyai tanggungjawabnya dan ia perlu dilaksanakan tanpa melihat kepada akibat perbuatanya itu. 6. Egalitarianism Egalitarianisme ialah satu kecenderungan untuk berfikir dalam falsafah politik. Seorang egalitarian memihak kepada persamaan dalam beberapa jenis. Rakyat perlu mendapatkan sama, atau diperlakukan sama, atau diperlakukan secara setara, dalam beberapa hal tertentu. Ajaran-ajaran egalitarian cenderung untuk menyatakan idea bahawa semua manusia adalah sama dalam status nilai atau moral. Daripada fahaman Eropah Barat dan tradisi falsafah Inggeris-Amerika yang bersangkutan, satu sumber penting pemikiran ini ialah idea Kristian, dimana Tuhan mengasihi semua jiwa manusia lah sama. Egalitarianisme ialah satu ajaran berubah-ubah, kerana terdapat beberapa jenis persamaan, atau cara-cara di mana manusia mungkin dianggap sama, bahawa mungkin difikirkan ianya elok. Dalam masyarakat demokratik moden, istilah egalitarian sering digunakan untuk merujuk kepada satu kedudukan/ tahap yang memihak, untuk menerima apa sahaja alasan, tahap persamaan pendapatan dan kekayaan berbanding orang yang memang sedianya wujud. 7.Ethics vs habit PENGERTIAN ETIKA (ETHICS) Perkataan ethics dalam Bahasa Malaysia ialah etika. Perkataan ini berasal daripada perkataan Yunani iaitu ETHOS yang bermaksud norma-norma, nilai-nilai, kaedahkaedah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik atau tidak baik (buruk), wajar atau tidak wajar. Etika didefinasikan sebagai sebagai pandangan manusia dalam berprilaku/berkelakuan menurut ukuran dan nilai yang baik. Etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia yang dipandang dari segi baik atau tidak baik (buruk), wajar atau tidak wajar yang dapat ditentukan oleh akal. Dalam Islam, etika dipanggil akhlak. Etika digunakan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara hingga pergaulan hidup tingkat antarabangsa yang memerlukan internasional suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul dan berinteraksi. Sistem pengaturan pergaulan tersebut yang saling hormat-menghormakati disebut sebagai sopan-santun, kelakuan, protokol dan lain-lain. Maksud panduan pergaulan ialah untuk menjaga kepentingan masing-masing yang terlibat agar mereka senang, tenang, tenteram, terlindung tanpa merugikan kepentingannya serta terjamin agar perbuatannya dijalankan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi umumnya. Hal itulah yang mendasari perkembangan etika di dalam masyarakat kita. Etika tidak lain adalah aturan perilaku/kelakuan, adat resam kebiasaan manusia dalam pergaulan sesama mereka dan menegaskan mana yang benar dan mana yang salah atau buruk. HABIT (TABIAT)

Perkataan habit dalam Bahasa Malaysia ialah tabiat. Tabiat ialah pola kelakuan yang berualang-ulang yang dibentuk melalui pergaulan yang berulang-ulang. Tabiat ini dilakukan secara spontan oleh seseorang yang berkemungkinan tabiat tersebut sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang tidak baik, bergantung pada situasi dan perbuatan. Kebiasaan berlaku untuk suatu perilaku atau amalan sehingga sebati bahawa hal itu sering dilakukan tanpa berfikir secara sedar. Tabiat menunjukkan pola sering dipilih berkenaan perilaku individu atau kelompok. Tabiat adalah perilaku yang ditetapkan oleh amalan yang berpanjangan dan telah diterima. Contoh tabiat ialah kebiasaan untuk tidur siang hari setelah makan tengahari, menggigit kuku, makan sambil bercakap dan berjalan sambil membaca buku. 8. Kantian ethics Bagi Kantian, tumpuan kemoralan ialah kepada niat atau tujuan, dan motif kemoralan bukanlah untuk memuaskan kecenderungan, tetapi motifnya ialah kewajipan untuk memenuhi keperluan kewajipan (duty for dutys sake). Kecuali tekad baik, tiada yang baik tanpa syarat, dan individu yang mempunyai tekad baik ialah individu yang sentiasa bertindak atas dasar kewajipan yang diperihalkan sebagai satu set categorical imperatives (CI), iaitu kesejagatan, kemanusiaan (respect) dan kerasionalan Teori etika Kant ialah kemoralan kewajipan (morality of duty). Sebagai sebahagian daripada teori deontologi, teori etika Kant menumpukan kepada kemoralan tindakan dan mengabaikan akibat daripada sesuatu tindakan. Ia adalah sesuatu yang mutlak kerana kemoralan sesuatu tindakan tidak berkait dengan situasi di mana ia berada. Bermakna, mengikut Kantian, buat perkara yang betul walaupun ia akan mengakibatkan ketidakgembiraan. Kant mengatakan semua manusia mempunyai nilai moral kewajipan semulajadi. Kewujudan suara hati dan perasaan bersalah dan malu menyedarkan kita bila kita melanggar moral kewajipan ini. Kant mengatakan, untuk bertindak dengan bermoral, seseorang perlu melaksanakan kewajipan, dan kewajipannya perlu mematuhi peraturan moral semulajadi, to act morally is to perform ones duty, and ones duty is to obey the innate moral laws Untuk mendapatkan tekad baik, seseorang itu perlu melaksanakan kewajipannya. Untuk melaksanakan kewajipan, ialah dengan membuat tindakan yang dikehendaki secara moral dan dengan mengelak tindakan-tindakan yang dilarang oleh moral. Menurut Immanuel Kant (1724-1804), prinsip kemoralan ialah kewajipan (duty). Pati etika Kant terkandung dalam dakwaan bahawa kecuali good will atau tekad baik, tiada yang baik tanpa syarat. Bakat minda (seperti kecerdasan, kebijaksanaan dan pertimbangan), hadiah pemberian alam (seperti kekuasaan, kekayaan dan kehormatan) dan ciri watak (seperti keberanian, ketabahan atau kecekalan hati dan sifat-sifat lain termasuk pengawalan diri, pemikiran waras dan kesederhanaan) memanglah baik dan diingini dalam banyak hal atau perkara. Bagaimanapun, kesemua bakat minda, pemberian

alam dan ciri watak tidak boleh dianggap sebagai baik, betul atau benar tanpa syarat. Misalnya, terdapat syarat bahawa kita tidak patut menggunakan kebijaksanaan (bakat minda) atau kekuasaan (pemberian alam) untuk mengeksploitasi orang lain. Kita juga tidak boleh menggunakan keberanian dan ketabahan hati (ciri watak) untuk menceroboh ketenteraman orang lain. Tegasnya, dalam keadaan atau situasi tertentu, bakat minda, pemberian alam dan ciri watak boleh juga menjadi jahat dan menyakiti orang lain, iaitu apabila disalahgunakan dengan tekad jahat. 9. Teleological ethics Etika Teologi merupakan teori dan aliran pemikiran di dalam etika. Etika Teologi juga merupakan teori yang melihat kebaikan dan keburukan sesuatu tindakan. Sesuatu perbuatan itu tidak diketahui sama ada baik atau buruk sehinggalah melihat kesannya. Teori Etika Teologikal dan Deontologikal adalah berkaitan dengan prinsip dan peraturan yang memperkatakan tentang apa yang sepatutnya dilakukan dan bukannya apakah jenis manusia yang hendak dibentuk.Teori Etika Teologikal yang juga dikenali dengan consequentialism adalah sejenis teori yang mendakwa bahawa samada sesuatu tindakan secara moral itu betul atau salah adalah bergantung sepenuhnya kepada akibat(consequences) atau hasil daripada sesuatu tindakan. 10.Utilitarian ethics Konsep utilitarian adalah konsep etika yang dibawa oleh Jeremy Bentham. Ia adalah konsep etika yang memaksimumkan sesuatu yang baik secara menyeluruh, atau menghasilkan yang terbaik untuk jumlah yang terbesar. Teori utilitarian bersandar pada dua elemen iaitu kebaikan dan peraturan dalam menilai semua tindakan dan keputusan. Jika sesuatu tindakan itu cenderung untuk memaksimumkan kesan yang baik, dari segi etika ia adalah wajar, tetapi jika sebaliknya dari segi etika ia adalah tidak wajar. 11. Externalities Externalities atau kesan luaran adalah satu kos atau faedah yang tidak dijelaskan melalui harga. Kesan luaran ini ditanggung oleh sebuah firma yang tidak menyetujui suatu tindakan yang menyebabkan kos dan faeda