Click here to load reader

KONSEP PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM PERSPEKTIF · PDF fileKONSEP PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM PERSPEKTIF TAFSIR IBNU KATSIR DAN TAFSIR AL-MISBAH (Analisis Surat Al-Hujurat Ayat

 • View
  13

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KONSEP PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM PERSPEKTIF · PDF fileKONSEP PENDIDIKAN MULTIKULTURAL...

 • KONSEP PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM

  PERSPEKTIF TAFSIR IBNU KATSIR DAN TAFSIR AL-

  MISBAH (Analisis Surat Al-Hujurat Ayat 13)

  SKRIPSI

  Oleh :

  Muhammad Nurul Bilad

  NIM 11110153

  PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

  JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

  FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

  UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

  MALANG

  Januari, 2016

 • KONSEP PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM

  PERSPEKTIF TAFSIR IBNU KATSIR DAN TAFSIR AL-

  MISBAH (Analisis Surat Al-Hujurat Ayat 13)

  SKRIPSI

  Diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri

  Maulana Malik Ibrahim Malang untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

  Guna Memperoleh Gelar Strata Satu Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I)

  Oleh:

  Muhammad Nurul Bilad

  NIM 11110153

  PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

  JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

  FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

  UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

  MALANG

  Januari, 2016

 • PERSEMBAHAN

  Kupersembahkan karya ini untuk :

  Kedua orang tuaku tercinta Buyah M. Ta’rul Badri S.Pd dan Ibu

  Chusniatin S.Pd.I yang selama ini telah mendidik dan membesarkanku

  dengan uswatun hasanah serta mendo'akan yang tiada henti-hentinya dan

  juga memarahi serta memotivasi terselesainya studi penulis sehingga

  penulis dapat menyelesaikan tugas akhir studi yaitu skripsi ini.

  Adek-adekku Nurul Layli Syarifah S.Pd (telo) dan Qurratul ‘Aini Khilmiyah

  (minti) yang juga mengomel ketika penulis ada rasa kemalasan dalam

  meraih cita-cita dalam pendidikan maupun yang lain.

  Keluarga Bapak Mashudi, Ibu Sabartiningsih (Almh),

  Mbak Us S.pd dan Om Budi 1 (Zahrah & Fasya), Mbak Nik SPd.I dan Om

  Muis (Thoif & Nadzif) Mbak Latif S.Pd dan Om Budi 2 (Fatan), Mbak Liya

  S.Pd dan Om Irfan S.Pd (Fahad) yang telah mendorong kemalasanku

  sehingga terganti dengan semangat.

  Keluarga Bapak Mu’in (Alm), Ibu Sarpu’ah (Almh), ma’pah, ma’nar,

  ma’ri, ma’tin, ma’ti, ma’pah, ma’yah serta cak Munir S.Pd.I, Mbak Nayla

  S.Pd.I, juga adek Aris Novianti S.E yang telah membantu baik semangat

  maupun tenaga dalam terselesainya tugas akhir ini.

  Serta Kyai Maskur Hafidz yang telah mendoakan supaya urusan semua

  umat islam dimudahkan oleh Allah dalam jama’ah YAA RASUL.

  Teman HTQ, (My Best Friend Khafid, Qori’, Zaini, Muzakki, Arif, Isti,

  Izzah, Dani Eka, Acci, Khuniroh, Ust Awwal, Ust Sholihin, Ust rozaq dll).

  Teman MSAA, (kang Ali, Ust Bisri, Budi, Rendi, Cipta, Badrus, dll).

  Teman Kuliah, (Khorida, Zahroh, Fauzi, Bayu, arif, dll).

  Segenap Staf Pengajar MI Manarul Huda Sukoanyar Wajak.

  Teman-teman yang telah membantu terimakasih, thanks, dan syukron.

  INI BUAT KALIAN

  JAZAKUMULLOH AHSANUL JAZA’

 • MOTTO

  َمهُُ َّ َن َوَعل

  َ ُقْرأ

  ْ َم ال

  َّ َعل

  َ ْم َمْن ت

  ُ ْيُرك

  َ خ

  “Sebaik-baik kamu semua adalah yang belajar al-Qur’an dan

  mengajarkannya.”

  “Every Night & Every Day Never Forget To Say... الَإِلهَ إاِلَّ للّاه

  ْم وََ ُ ْمَىاِلك

  َ ى أ

  َ ِإل

  َ ْم َوال

  ُ ْجَساِمك

  َ ى أ

  َ ِإل

  َ ْم َوال

  ُ َساِبك

  ْ و َ ى أ

  َ ِإل

  َ ْم َوال

  ُ ِبك

  َ ْحسا

  َ ى أ

  َ ُر ِإل

  ُ ظ

  ْ َيى

  َ َه ال

  َّ ى ِإنَّ الل

  َ ُر ِإل

  ُ ظ

  ْ ْْ َيى ِك

  َ ل

  ُه َ ل

  َ ان

  َ ْْ ك َم

  َ ْم. ف

  ُ ْىِبك

  ُ ل ُ ْمَق

  ُ اك

  َ ق

  ْ ت َ ْيِه أ

  َ ْم ِإل

  ُ ك َحبُّ

  َ َدَم َوأ

  َ ىا

  ُ ْم َبى

  ُ ت ْ ه َ َما أ

  َّ ْيِه َوِإه

  َ ى هللُا َعل نَّ

  َ خ

  َ ٌب َصاِلٌح ت

  ْ ل َ .ق

  “Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada kemegahan orang tuamu, tidak

  melihat keturunanmu, tidak melihat tubuhmu, dan tidak melihat harta-

  hartamu. Akan tetapi melihat hatimu (jiwamu). Barangsiapa mempunyai hati

  yang shaleh, pastilah Allah mengasihinya. Kamu semua hanyalah anak Adam

  dan yang paling dikasihi oleh Allah diantara kamu adalah yang paling

  bertakwa kepada-Nya. (HR. Ath-Thabrani). 1

  1 Al-Imam Al-Ainy, Umdatul Qari- Syarah Shahih Bukhari, hlm 1587.

 • KATA PENGANTAR

  Assalamu’alaikum wr.wb...

  ْرَسلِْيَه. َوَعلَى ََلةه َوالسَََّلمه َعلَى اَْشَرِف ْاألَْوبِيَاِء َوْالمه اَْلَحْمده لِِلِ َربِّ ْالَعالَِمْيَه. َوالصَّ

  ابَْعده... الِِه َواَْصَحابِِه اَْجَمِعْيَه. اَمَّ

  Puji syukur dengan hati dan pikiran yang tulus kehadirat Allah SWT.,

  karena dengan nikmat, rahmat taufiq hidayah dan innayahnya kepada kita semua

  ucapan syukur Alhamdulillah telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini

  dengan baik.

  Serta tidak lupa kami panjatkan sholawat serta salam kepada “Sayyid