of 25 /25
KOOLI ÕPPEKAVA 2019.-2020.õ.a. PÕHIKOOLI RIIKLIKU LIHTSUSTATUD ÕPPEKAVA ALUSEL LIHTSUSTATUD ÕPPE AINEVALDKOND AJALUGUKehtestatud direktori 02.09.2019 a. käskkirjaga nr 1-2/08 Heaks kiidetud õppenõukogu 28.08.2019 protokolliga nr 1.1-5/11 Heaks kiidetud hoolekogu 22.08.2019 protokolliga nr 7 Heaks kiidetud õpilasesinduse 27.08.2019 protokolliga nr 12

KOOLI ÕPPEKAVA 2019. 2020.õ.a. PÕHIKOOLI RIIKLIKU ......KOOLI ÕPPEKAVA 2019.-2020.õ.a. PÕHIKOOLI RIIKLIKU LIHTSUSTATUD ÕPPEKAVA ALUSEL LIHTSUSTATUD ÕPPE AINEVALDKOND „AJALUGU“

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of KOOLI ÕPPEKAVA 2019. 2020.õ.a. PÕHIKOOLI RIIKLIKU ......KOOLI ÕPPEKAVA 2019.-2020.õ.a....

Page 1: KOOLI ÕPPEKAVA 2019. 2020.õ.a. PÕHIKOOLI RIIKLIKU ......KOOLI ÕPPEKAVA 2019.-2020.õ.a. PÕHIKOOLI RIIKLIKU LIHTSUSTATUD ÕPPEKAVA ALUSEL LIHTSUSTATUD ÕPPE AINEVALDKOND „AJALUGU“

KOOLI ÕPPEKAVA 2019.-2020.õ.a.

PÕHIKOOLI RIIKLIKU

LIHTSUSTATUD ÕPPEKAVA

ALUSEL

LIHTSUSTATUD ÕPPE

AINEVALDKOND

„AJALUGU“

Kehtestatud direktori 02.09.2019 a. käskkirjaga nr 1-2/08

Heaks kiidetud õppenõukogu 28.08.2019 protokolliga nr 1.1-5/11 Heaks kiidetud hoolekogu 22.08.2019 protokolliga nr 7

Heaks kiidetud õpilasesinduse 27.08.2019 protokolliga nr 12

Page 2: KOOLI ÕPPEKAVA 2019. 2020.õ.a. PÕHIKOOLI RIIKLIKU ......KOOLI ÕPPEKAVA 2019.-2020.õ.a. PÕHIKOOLI RIIKLIKU LIHTSUSTATUD ÕPPEKAVA ALUSEL LIHTSUSTATUD ÕPPE AINEVALDKOND „AJALUGU“

2

1. ÕPETUSE EESMÄRGID

Ajalooõpetuse kaudu toetatakse õpilase suutlikkust teha valikuid ja mõista oma vastutust ühiskonna ees. Ajalooõpetusega taotletakse, et õpilane:

1) tajub aja kulgu ja oma elu lugu läbi põlvkondliku järjepidevuse;

2) teadvustab sotsiaalse ja looduskeskkonna muutumist ajas;

3) teab oluliste ajalooliste sündmuste põhifakte (mis?, kus?, millal?);

4) mõistab sündmustevahelisi ajalisi ning põhjus-tagajärg-seoseid;

5) teab, et minevik on olnud muutuv ja väga mitmekesine;

6) teab lugusid oma tuttavate täiskasvanute elust;

7) omab üldist ettekujutust Eesti ajaloost ja tänapäeva arengusuundadest;

8) teab ja väärtustab kombeid ja traditsioone oma kultuuris;

9) aktsepteerib teisi rahvusi ja kultuure ning on avatud nende tundmaõppimisele;

10) leiab infot erinevatest teabeallikatest ja oskab hinnata erinevate teabeallikate usaldusväärsust;

11) tajub ja tunneb üldinimlikke väärtusi ja moraalinorme;

12) tunneb ja järgib jõukohaselt üldisi õigusnorme ning demokraatia põhimõtteid;

13) väärtustab Eestimaad oma kodumaana ning Eesti Vabariigi kodanikuks olemist.

Page 3: KOOLI ÕPPEKAVA 2019. 2020.õ.a. PÕHIKOOLI RIIKLIKU ......KOOLI ÕPPEKAVA 2019.-2020.õ.a. PÕHIKOOLI RIIKLIKU LIHTSUSTATUD ÕPPEKAVA ALUSEL LIHTSUSTATUD ÕPPE AINEVALDKOND „AJALUGU“

3

2. AJALOO ÕPPESISU JA SOOVITATAV TEEMADE JAOTUS KLASSITI

6.KLASS

ÜLDPÄDEVUSTE KUJUNDMINE AINEVALDKONNA ÕPPEAINES

Üldpädevused Õppesisu

Vää

rtusp

ädev

us

Sots

iaal

ne

päd

evus

Enes

emää

ratl

usp

ädev

us

Õpip

ädev

us

Suhtl

usp

ädev

us

Mat

emaa

tikap

ädev

us

Ett

evõtl

ikkusp

ädev

us

6.KLASS

Teema 1: Sissejuhatus.

Х Х Х Х Mis on ajalugu?

Х Х Х Х Mida me minevikust mäletame?

Х Х Х Х Suguvõsa ajalugu.

Х Х Х Х Х Minu suguvõsa.

Х Х Х Х Kordamine.

Teema 2: Kuidas me ajaloost teada saame? Suulised ajalooallikad.

Х Х Х Х Х Vanemate (ema, isa) lapsepõlve aegne elu maal.

Х Х Х Х Х Vanemate lapsepõlve aegne elu linnas.

Х Х Х Х Х Vanavanemate elu maal nende noorusajal.

Х Х Х Х Х Vanavanemate elu linnas nende noorusajal.

Х Х Х Х Х Kool läbi aegade.

Х Х Х Х Х Toit inimeste elus eri aegadel.

Х Х Х Х Х Eri ajastute inimeste rõivad.

Х Х Х Х Х Kordamine.

Page 4: KOOLI ÕPPEKAVA 2019. 2020.õ.a. PÕHIKOOLI RIIKLIKU ......KOOLI ÕPPEKAVA 2019.-2020.õ.a. PÕHIKOOLI RIIKLIKU LIHTSUSTATUD ÕPPEKAVA ALUSEL LIHTSUSTATUD ÕPPE AINEVALDKOND „AJALUGU“

4

Teema 3: Kirjalikud ja esemelised ajalooallikad.

Х Х Х Х Vanad asjad jutustavad minevikust.

Х Х Х Х Muuseum. Muuseumikülastus.

Х Х Х Х Kirjalikud ajalooallikad. Arhiiv.

Х Х Х Х Vanad ehitised jutustavad minevikust.

Х Х Х Х Rehetare.

Х Х Х Х Õppekäik kodukoha vanemate ehitistega tutvumiseks.

Х Х Х Х Ajaloo jäljed maastikul ja maapõues.

Х Х Х Х Õppekäik kodukoha linnamäe, kivikalme või muu ajaloojäljega tutvumiseks.

Х Х Х Х Raamatud räägivad ajaloost.

Х Х Х Х Filmid räägivad ajaloost.

Х Х Х Х Kordamine.

Teema 4: Ajaarvamisest.

Х Х Х Х Ajaarvamisest.

Х Х Х Х Esimesed jäljed inimestest kodukohas.

Х Х Х Х Kodukoht muinasajal.

Х Х Х Х Keskaja jäljed kodukohas.

Х Х Х Х Kodukoht 100 a tagasi.

Х Х Х Х Eluolu kodukohas kaasajal.

Х Х Х Х Kordamine.

Teema 5: Õpitu kinnistamine.

Х Х Х Х Ekskursioon.

Х Х Х Х Kordamine.

Х Х Х Х Tasemetöö.

Page 5: KOOLI ÕPPEKAVA 2019. 2020.õ.a. PÕHIKOOLI RIIKLIKU ......KOOLI ÕPPEKAVA 2019.-2020.õ.a. PÕHIKOOLI RIIKLIKU LIHTSUSTATUD ÕPPEKAVA ALUSEL LIHTSUSTATUD ÕPPE AINEVALDKOND „AJALUGU“

5

TAOTLETAVAD ÕPITULEMUSED

Ainepädevused Õppesisu

Tunneb

hu

vi o

ma

per

eko

nn

ag

a s

eotu

d m

inev

iku

sün

dm

ust

e

vast

u.

Tea

b, et

ko

duko

ht

ja e

luti

ng

imu

sed

on

aja

loo

igu

s

muutu

nu

d.

Taju

b m

inev

iku j

a o

levi

ku s

eose

id.

Mõis

tab „

põlv

kon

na

” o

lem

ust

.

Mõis

tab a

jali

st j

ärg

nev

ust

aja

telj

el, o

ma

b ü

ldis

t

ette

kuju

tust

ko

du

koha

aja

loo

per

ioo

did

est.

6.KLASS

Teema 1: Sissejuhatus.

Х Mis on ajalugu?

Х Х Mida me minevikust mäletame?

Х Х Suguvõsa ajalugu.

Х Х Minu suguvõsa.

Kordamine.

Teema 2: Kuidas me ajaloost teada saame? Suulised ajalooallikad.

Х Х Х Vanemate (ema, isa) lapsepõlve aegne elu maal.

Х Х Х Vanemate lapsepõlve aegne elu linnas.

Х Х Х Vanavanemate elu maal nende noorusajal.

Page 6: KOOLI ÕPPEKAVA 2019. 2020.õ.a. PÕHIKOOLI RIIKLIKU ......KOOLI ÕPPEKAVA 2019.-2020.õ.a. PÕHIKOOLI RIIKLIKU LIHTSUSTATUD ÕPPEKAVA ALUSEL LIHTSUSTATUD ÕPPE AINEVALDKOND „AJALUGU“

6

Х Х Х Vanavanemate elu linnas nende noorusajal.

Х Х Х Kool läbi aegade.

Х Х Х Toit inimeste elus eri aegadel.

Х Х Х Eri ajastute inimeste rõivad.

Kordamine.

Teema 3: Kirjalikud ja esemelised ajalooallikad.

Х Х Vanad asjad jutustavad minevikust.

Х Х Muuseum. Muuseumikülastus.

Х Х Kirjalikud ajalooallikad. Arhiiv.

Х Х Vanad ehitised jutustavad minevikust.

Х Х Rehetare.

Х Х Х Õppekäik kodukoha vanemate ehitistega tutvumiseks.

Х Х Ajaloo jäljed maastikul ja maapõues.

Х Х Õppekäik kodukoha linnamäe, kivikalme või muu ajaloojäljega tutvumiseks.

Х Х Raamatud räägivad ajaloost.

Х Х Filmid räägivad ajaloost.

Kordamine.

Teema 4: Ajaarvamisest.

Х Х Ajaarvamisest.

Х Х Esimesed jäljed inimestest kodukohas.

Х Х Kodukoht muinasajal.

Х Х Keskaja jäljed kodukohas.

Х Х Kodukoht 100 a tagasi.

Х Х Eluolu kodukohas kaasajal.

Kordamine.

Teema 5: Õpitu kinnistamine.

Ekskursioon.

Kordamine.

Tasemetöö.

Page 7: KOOLI ÕPPEKAVA 2019. 2020.õ.a. PÕHIKOOLI RIIKLIKU ......KOOLI ÕPPEKAVA 2019.-2020.õ.a. PÕHIKOOLI RIIKLIKU LIHTSUSTATUD ÕPPEKAVA ALUSEL LIHTSUSTATUD ÕPPE AINEVALDKOND „AJALUGU“

7

7.KLASS

ÜLDPÄDEVUSTE KUJUNDMINE AINEVALDKONNA ÕPPEAINES

Üldpädevused Õppesisu

Vää

rtusp

ädev

us

Sots

iaal

ne

päd

evus

Enes

emää

ratl

usp

ädev

us

Õpip

ädev

us

Suhtl

usp

ädev

us

Mat

emaa

tikap

ädev

us

Ett

evõtl

ikkusp

ädev

us

7.KLASS

Teema 1: Muinasaeg.

Х Х Х Х Ajaarvamisest.

Х Х Х Х Kiviaeg.

Х Х Х Х Karjakasvatuse ja põlluharimise algus.

Х Х Х Х Metallide kasutuselevõtt.

Х Х Х Х Looduslike tingimuste osa inimkonna arenemisel.

Х Х Х Х Muinasaja ajajärgud ja nende üldiseloomustus.

Х Х Х Х Kordamine.

Teema 2: Muinasaeg Eestis.

Х Х Х Х Jääaeg. Eesti ala asustamine inimestega. Vanimad inimasulad Eestis.

Х Х Х Х Muistsete eestlaste elu-olu.

Х Х Х Х Karjakasvatuse ja põlluharimise algus Eestis.

Х Х Х Х Eesti ala asustus I ja II aastatuhande vahetusel.

Х Х Х Х Eestlased muinasaja lõpus.

Х Х Х Х Eestlaste naabrid.

Х Х Х Х Eestlaste naabruses tekivad riigid. Suhted naabritega.

Page 8: KOOLI ÕPPEKAVA 2019. 2020.õ.a. PÕHIKOOLI RIIKLIKU ......KOOLI ÕPPEKAVA 2019.-2020.õ.a. PÕHIKOOLI RIIKLIKU LIHTSUSTATUD ÕPPEKAVA ALUSEL LIHTSUSTATUD ÕPPE AINEVALDKOND „AJALUGU“

8

Х Х Х Х Kordamine.

Teema 3: Vanaaeg.

Х Х Х Х Vanaaja sisu ja üldiseloomustus.

Х Х Х Х Vanaaja kõrgkultuuride olulisus kas Vana-Ida, Vana-Rooma või Vana-Kreeka näitel.

Х Х Х Х Kordamine.

Teema 4: Keskajast ja feodaalkorrast.

Х Х Х Х Keskaja üldiseloomustus.

Х Х Х Х Põlluharimise areng keskajal.

Х Х Х Х Talupoegade elu-olu.

Х Х Х Х Feodaalide elu-olu.

Х Х Х Х Keskaegsed linnad.

Х Х Х Х Ristiusu kirik.

Х Х Х Х Feodaalsed riigid. Ristisõjad.

Х Х Х Х Kordamine.

Teema 5: Eestlaste muistne vabadusvõitlus.

Х Х Х Х Tung itta.

Х Х Х Х Liivlaste ja lätlaste alistamine.

Х Х Х Х Muistse vabadusvõitluse algus. Ümera lahing.

Х Х Х Х Lembitu. Madisepäeva lahing.

Х Х Х Х Taanlased Põhja-Eestis.

Х Х Х Х Muistse vabadusvõitluse lõpp.

Х Х Х Х Miks eestlased lüüa said?

Х Х Х Х Kordamine.

Teema 6: Eestlased võõra võimu all.

Х Х Х Х Eesti ala pärast vallutust.

Х Х Х Х Jüriöö ülestõus.

Х Х Х Х Keskaegsed linnad Eestis.

Х Х Х Х Keskaegne Tallinn.

Х Х Х Х Reformatsioon. Reformatsiooni mõju kultuuri arengule.

Page 9: KOOLI ÕPPEKAVA 2019. 2020.õ.a. PÕHIKOOLI RIIKLIKU ......KOOLI ÕPPEKAVA 2019.-2020.õ.a. PÕHIKOOLI RIIKLIKU LIHTSUSTATUD ÕPPEKAVA ALUSEL LIHTSUSTATUD ÕPPE AINEVALDKOND „AJALUGU“

9

Х Х Х Х Kordamine.

Teema 7: Eestlaste naabrid XIII-XV sajandil.

Х Х Х Х Liivlased, lätlased, leedulased.

Х Х Х Х Soomlased, rootslased.

Х Х Х Х Venelased.

Х Х Х Х Kordamine.

Teema 8: Eesti varauusajal.

Х Х Х Х Liivi sõda.

Х Х Х Х Eesti Rootsi riigi koosseisus.

Х Х Х Х Eestikeelse koolihariduse algus.

Х Х Х Х Tartu Ülikool.

Х Х Х Х Suur nälg.

Х Х Х Х Kordamine.

Teema 9: Suured leiutused ja avastused.

Х Х Х Х Teaduse ja tehnoloogia areng keskaja lõpul.

Х Х Х Х Trükikunsti leiutamine.

Х Х Х Х Esimesed eestikeelsed raamatud.

Х Х Х Х Tulirelvade kasutuselevõtmine.

Х Х Х Х Linnade kaitseehitiste muutumine.

Х Х Х Х Meresõidu arenemine.

Х Х Х Х Ameerika avastamine.

Х Х Х Х Esimene teekond ümber maailma.

Х Х Х Х Asumaade vallutamine. Orjakaubandus.

Х Х Х Х Kordamine.

Teema 10: Õpitu kinnistamine.

Х Х Х Х Õppekäik/ekskursioon.

Х Х Х Х Kordamine.

Х Х Х Х Tasemetöö.

Page 10: KOOLI ÕPPEKAVA 2019. 2020.õ.a. PÕHIKOOLI RIIKLIKU ......KOOLI ÕPPEKAVA 2019.-2020.õ.a. PÕHIKOOLI RIIKLIKU LIHTSUSTATUD ÕPPEKAVA ALUSEL LIHTSUSTATUD ÕPPE AINEVALDKOND „AJALUGU“

10

TAOTLETAVAD ÕPITULEMUSED

Ainepädevused Õppesisu

Nim

etab v

an

aa

ja o

luli

sem

aid

ku

ltu

uri

saavu

tusi

.

Sel

git

ab õ

pit

ava

aja

loo

per

iood

iga s

eost

uva

id o

luli

sem

aid

põhim

õis

teid

. N

imet

ab t

ähts

am

at

mu

ina

saja

st j

a s

elle

per

ioo

did

est

(kiv

iaeg

, p

ronks

iaeg

, ra

uaa

eg).

Sel

git

ab ü

ldis

i fa

kte

Ees

tist

ja

tem

a n

aab

erm

aa

des

t

muin

as-

nin

g k

eska

jal.

Kir

jeld

ab k

õig

e üld

isem

al

kuju

l ke

ska

ja o

lem

ust

.

Nim

etab k

eska

ja t

äh

tsa

maid

lei

uti

si j

a a

vast

usi

.

7.KLASS

Teema 1: Muinasaeg.

Х Х Х Ajaarvamisest.

Х Х Х Kiviaeg.

Х Х Karjakasvatuse ja põlluharimise algus.

Х Х Х Metallide kasutuselevõtt.

Х Х Looduslike tingimuste osa inimkonna arenemisel.

Х Х Muinasaja ajajärgud ja nende üldiseloomustus.

Х Х Kordamine.

Teema 2: Muinasaeg Eestis.

Х Х Х Х Jääaeg. Eesti ala asustamine inimestega. Vanimad inimasulad Eestis.

Page 11: KOOLI ÕPPEKAVA 2019. 2020.õ.a. PÕHIKOOLI RIIKLIKU ......KOOLI ÕPPEKAVA 2019.-2020.õ.a. PÕHIKOOLI RIIKLIKU LIHTSUSTATUD ÕPPEKAVA ALUSEL LIHTSUSTATUD ÕPPE AINEVALDKOND „AJALUGU“

11

Х Х Х Muistsete eestlaste elu-olu.

Х Х Х Karjakasvatuse ja põlluharimise algus Eestis.

Х Х Х Eesti ala asustus I ja II aastatuhande vahetusel.

Х Х Х Eestlased muinasaja lõpus.

Х Х Х Eestlaste naabrid.

Х Х Х Eestlaste naabruses tekivad riigid. Suhted naabritega.

Х Х Х Kordamine.

Teema 3: Vanaaeg.

Х Х Vanaaja sisu ja üldiseloomustus.

Х Х Vanaaja kõrgkultuuride olulisus kas Vana-Ida, Vana-Rooma või Vana-Kreeka näitel.

Х Х Kordamine.

Teema 4: Keskajast ja feodaalkorrast.

Х Х Keskaja üldiseloomustus.

Х Х Põlluharimise areng keskajal.

Х Х Talupoegade elu-olu.

Х Х Feodaalide elu-olu.

Х Х Keskaegsed linnad.

Х Х Ristiusu kirik.

Х Х Feodaalsed riigid. Ristisõjad.

Х Х Kordamine.

Teema 5: Eestlaste muistne vabadusvõitlus.

Х Tung itta.

Х Liivlaste ja lätlaste alistamine.

Х Muistse vabadusvõitluse algus. Ümera lahing.

Х Lembitu. Madisepäeva lahing.

Х Taanlased Põhja-Eestis.

Х Muistse vabadusvõitluse lõpp.

Х Miks eestlased lüüa said?

Х Kordamine.

Page 12: KOOLI ÕPPEKAVA 2019. 2020.õ.a. PÕHIKOOLI RIIKLIKU ......KOOLI ÕPPEKAVA 2019.-2020.õ.a. PÕHIKOOLI RIIKLIKU LIHTSUSTATUD ÕPPEKAVA ALUSEL LIHTSUSTATUD ÕPPE AINEVALDKOND „AJALUGU“

12

Teema 6: Eestlased võõra võimu all.

Х Eesti ala pärast vallutust.

Х Jüriöö ülestõus.

Х Keskaegsed linnad Eestis.

Х Keskaegne Tallinn.

Х Reformatsioon. Reformatsiooni mõju kultuuri arengule.

Х Kordamine.

Teema 7: Eestlaste naabrid XIII-XV sajandil.

Х Х Liivlased, lätlased, leedulased.

Х Х Soomlased, rootslased.

Х Х Venelased.

Х Х Kordamine.

Teema 8: Eesti varauusajal.

Х Liivi sõda.

Х Eesti Rootsi riigi koosseisus.

Х Eestikeelse koolihariduse algus.

Х Tartu Ülikool.

Х Suur nälg.

Х Kordamine.

Teema 9: Suured leiutused ja avastused.

Х Х Teaduse ja tehnoloogia areng keskaja lõpul.

Х Х Trükikunsti leiutamine.

Х Х Esimesed eestikeelsed raamatud.

Х Х Tulirelvade kasutuselevõtmine.

Х Х Linnade kaitseehitiste muutumine.

Х Х Meresõidu arenemine.

Х Х Ameerika avastamine.

Х Х Esimene teekond ümber maailma.

Х Х Asumaade vallutamine. Orjakaubandus.

Page 13: KOOLI ÕPPEKAVA 2019. 2020.õ.a. PÕHIKOOLI RIIKLIKU ......KOOLI ÕPPEKAVA 2019.-2020.õ.a. PÕHIKOOLI RIIKLIKU LIHTSUSTATUD ÕPPEKAVA ALUSEL LIHTSUSTATUD ÕPPE AINEVALDKOND „AJALUGU“

13

Х Х Kordamine.

Teema 10: Õpitu kinnistamine.

Õppekäik/ekskursioon.

Kordamine.

Tasemetöö.

Page 14: KOOLI ÕPPEKAVA 2019. 2020.õ.a. PÕHIKOOLI RIIKLIKU ......KOOLI ÕPPEKAVA 2019.-2020.õ.a. PÕHIKOOLI RIIKLIKU LIHTSUSTATUD ÕPPEKAVA ALUSEL LIHTSUSTATUD ÕPPE AINEVALDKOND „AJALUGU“

14

8.KLASS

ÜLDPÄDEVUSTE KUJUNDMINE AINEVALDKONNA ÕPPEAINES

Üldpädevused Õppesisu

Vää

rtusp

ädev

us

Sots

iaal

ne

päd

evus

Enes

emää

ratl

usp

ädev

us

Õpip

ädev

us

Suhtl

usp

ädev

us

Mat

emaa

tikap

ädev

us

Ett

evõtl

ikkusp

ädev

us

8.KLASS

Teema 1: Maailm uusajal.

Х Х Х Х Mis on uusaeg? Euroopa uusaja algul.

Х Х Х Х Ameerika iseseisvussõda ja USA sünd.

Х Х Х Х Suur Prantsuse revolutsioon.

Х Х Х Х Napoleoni sõjad.

Х Х Х Х Euroopa pärast Napoleoni sõdu.

Х Х Х Х Tööstusrevolutsioon.

Х Х Х Х Muuseumitund/filmitund.

Х Х Х Х Kordamine.

Teema 2: Eesti Tsaari-Venemaa võimu all.

Х Х Х Х Põhjasõda. Peeter I.

Х Х Х Х Eesti pärast ühendamist Venemaaga.

Х Х Х Х Muudatused majanduses. Talupoegade koormiste suurendamine.

Х Х Х Х Pärisorjus. Pärisorjuse kaotamine ja asendamine teoorjusega.

Х Х Х Х Mõisnike elu-olu.

Х Х Х Х Teorendilt raharendile. Talude päriseksostmine.

Page 15: KOOLI ÕPPEKAVA 2019. 2020.õ.a. PÕHIKOOLI RIIKLIKU ......KOOLI ÕPPEKAVA 2019.-2020.õ.a. PÕHIKOOLI RIIKLIKU LIHTSUSTATUD ÕPPEKAVA ALUSEL LIHTSUSTATUD ÕPPE AINEVALDKOND „AJALUGU“

15

Х Х Х Х Talurahvarahutused. Mahtra sõda.

Х Х Х Х Muuseumitund/filmitund/õppekäik.

Х Х Х Х Kordamine.

Teema 3: Eesti talurahva elu.

Х Х Х Х Talupere. Talu hooned.

Х Х Х Х Talupere aastaringsed tööd.

Х Х Х Х Talurahva söök ja söögikombed.

Х Х Х Х Rahvakalender ja rahvakombed.

Х Х Х Х Talurahvakoolid.

Х Х Х Х Muuseumitund/filmitund/õppekäik.

Х Х Х Х Kordamine.

Teema 4: Rahvuslik ärkamisaeg.

Х Х Х Х Ärkamisaja eellugu. Kr. J. Peterson.

Х Х Х Х Fr. R. Kreutzwald. «Kalevipoeg».

Х Х Х Х J.V. Jannsen ja «Postimees».

Х Х Х Х Vanemuise Selts. I üldlaulupidu.

Х Х Х Х L. Koidula. Eesti teatri algus.

Х Х Х Х J. Hurt.

Х Х Х Х C.R. Jakobson.

Х Х Х Х Muuseumitund/filmitund/õppekäik.

Х Х Х Х Kordamine.

Teema 5: Tööstuse areng. Venestamisaeg.

Х Х Х Х Esimesed vabrikud ja raudteed Eestis.

Х Х Х Х Tööliste elu.

Х Х Х Х Venestamisaeg. Rahvuslik liikumine venestamisajal.

Х Х Х Х EÜS ja Eesti rahvusvärvide algus.

Х Х Х Х J. Tõnisson ja «Postimees».

Х Х Х Х Karskus- ja spordiseltsid. G. Lurich.

Х Х Х Х Muuseumitund/filmitund/õppekäik.

Page 16: KOOLI ÕPPEKAVA 2019. 2020.õ.a. PÕHIKOOLI RIIKLIKU ......KOOLI ÕPPEKAVA 2019.-2020.õ.a. PÕHIKOOLI RIIKLIKU LIHTSUSTATUD ÕPPEKAVA ALUSEL LIHTSUSTATUD ÕPPE AINEVALDKOND „AJALUGU“

16

Х Х Х Х Kordamine.

Teema 6: Eesti XX sajandi alguses.

Х Х Х Х Eesti majandus XX sajandi algul.

Х Х Х Х 1905-1907 aasta revolutsioon.

Х Х Х Х Revolutsioonisündmused Eestis.

Х Х Х Х Mõisate põletamine. Karistussalgad.

Х Х Х Х Eesti enne I maailmasõda. Väljarändamine.

Х Х Х Х Eesti kultuur XX sajandi algul.

Х Х Х Х Muuseumitund/filmitund/õppekäik.

Х Х Х Х Kordamine.

Teema 7: Maailm I maailmasõja eel.

Х Х Х Х Suured leiutused ja avastused.

Х Х Х Х Suurriikide ajastu (Briti impeerium, Ameerika Ühendriigid, Tsaari-Venemaa, Saksamaa, Prantsusmaa).

Х Х Х Х I maailmasõja põhjused ja algus.

Х Х Х Х 1917 aasta revolutsioon Venemaal.

Х Х Х Х Nõukogude võimu kehtestamine.

Х Х Х Х I maailmasõja lõpp.

Х Х Х Х Muuseumitund/filmitund/õppekäik.

Х Х Х Х Kordamine.

Teema 8: Eestist saab iseseisev riik.

Х Х Х Х Eestlased I maailmasõjas.

Х Х Х Х Eesti 1917 aastal.

Х Х Х Х Eesti 1918 aastal.

Х Х Х Х Muuseumitund/filmitund/õppekäik.

Х Х Х Х Kordamine.

Х Х Х Х Tasemetöö.

Page 17: KOOLI ÕPPEKAVA 2019. 2020.õ.a. PÕHIKOOLI RIIKLIKU ......KOOLI ÕPPEKAVA 2019.-2020.õ.a. PÕHIKOOLI RIIKLIKU LIHTSUSTATUD ÕPPEKAVA ALUSEL LIHTSUSTATUD ÕPPE AINEVALDKOND „AJALUGU“

17

TAOTLETAVAD ÕPITULEMUSED

Ainepädevused Õppesisu

Sel

git

ab ü

ldis

i fa

kte

uu

saja

nd

mu

stes

t ja

in

imes

te e

lu-

olu

st E

esti

s ku

ni

Esi

mes

e m

aa

ilm

asõ

ja l

õp

un

i.

Nim

eta

b E

uro

opa

ja

maa

ilm

a u

usa

ja t

ähts

am

aid

sündm

usi

, m

is o

n m

õju

tan

ud E

esti

aja

lug

u.

Tunneb

hu

vi E

esti

min

evik

u v

ast

u E

uro

op

as.

Tea

b, et

Eu

roo

pa

s to

imu

nud

nd

mu

sed o

n o

luli

selt

mõju

tanu

d E

esti

aja

lug

u.

Kir

jeld

ab, ku

ida

s m

aja

nd

usl

iku

d j

a ü

his

kon

dli

kud

muutu

sed o

n m

õju

tan

ud

in

imes

te e

luko

rra

ldu

st.

Tea

b, et

in

imes

te t

ead

mis

ed o

n a

renen

ud s

uhtl

emis

es

teis

te r

ah

vast

ega

. M

õis

tab s

õd

ade

eris

ust

seo

ses

aja

per

ioo

dig

a.

Kõrv

uta

b a

jate

ljel

mõn

ing

aid

olu

lisi

Ees

tis

ja E

uro

op

as

toim

un

ud

nd

mu

si.

Tunneb

aja

per

ioo

di

isel

oo

muli

kke

tun

nu

seid

.

8.KLASS

Teema 1: Maailm uusajal.

Х Х Mis on uusaeg? Euroopa uusaja algul.

Х Х Ameerika iseseisvussõda ja USA sünd.

Х Х Х Х Х Suur Prantsuse revolutsioon.

Х Х Х Х Х Х Napoleoni sõjad.

Х Euroopa pärast Napoleoni sõdu.

Х Х Tööstusrevolutsioon.

Х Muuseumitund/filmitund.

Х Kordamine.

Teema 2: Eesti Tsaari-Venemaa võimu all.

Page 18: KOOLI ÕPPEKAVA 2019. 2020.õ.a. PÕHIKOOLI RIIKLIKU ......KOOLI ÕPPEKAVA 2019.-2020.õ.a. PÕHIKOOLI RIIKLIKU LIHTSUSTATUD ÕPPEKAVA ALUSEL LIHTSUSTATUD ÕPPE AINEVALDKOND „AJALUGU“

18

Х Х Х Х Х Põhjasõda. Peeter I.

Х Х Х Х Eesti pärast ühendamist Venemaaga.

Х Х Muudatused majanduses. Talupoegade koormiste suurendamine.

Х Х Х Pärisorjus. Pärisorjuse kaotamine ja asendamine teoorjusega.

Х Mõisnike elu-olu.

Х Teorendilt raharendile. Talude päriseksostmine.

Х Talurahvarahutused. Mahtra sõda.

Х Muuseumitund/filmitund/õppekäik.

Х Kordamine.

Teema 3: Eesti talurahva elu.

Х Х Talupere. Talu hooned.

Х Х Talupere aastaringsed tööd.

Х Х Talurahva söök ja söögikombed.

Х Х Rahvakalender ja rahvakombed.

Х Х Talurahvakoolid.

Х Х Muuseumitund/filmitund/õppekäik.

Х Х Kordamine.

Teema 4: Rahvuslik ärkamisaeg.

Х Х Х Х Ärkamisaja eellugu. Kr. J. Peterson.

Х Х Х Х Fr. R. Kreutzwald. «Kalevipoeg».

Х Х Х Х J.V. Jannsen ja «Postimees».

Х Х Х Х Vanemuise Selts. I üldlaulupidu.

Х Х Х Х L. Koidula. Eesti teatri algus.

Х Х Х J. Hurt.

Х Х Х C.R. Jakobson.

Х Х Muuseumitund/filmitund/õppekäik.

Х Х Kordamine.

Teema 5: Tööstuse areng. Venestamisaeg.

Х Х Esimesed vabrikud ja raudteed Eestis.

Page 19: KOOLI ÕPPEKAVA 2019. 2020.õ.a. PÕHIKOOLI RIIKLIKU ......KOOLI ÕPPEKAVA 2019.-2020.õ.a. PÕHIKOOLI RIIKLIKU LIHTSUSTATUD ÕPPEKAVA ALUSEL LIHTSUSTATUD ÕPPE AINEVALDKOND „AJALUGU“

19

Х Х Tööliste elu.

Х Х Х Х Х Venestamisaeg. Rahvuslik liikumine venestamisajal.

Х EÜS ja Eesti rahvusvärvide algus.

Х Х J. Tõnisson ja «Postimees».

Х Karskus- ja spordiseltsid. G. Lurich.

Х Muuseumitund/filmitund/õppekäik.

Х Kordamine.

Teema 6: Eesti XX sajandi alguses.

Х Х Eesti majandus XX sajandi algul.

Х Х Х Х Х 1905-1907 aasta revolutsioon.

Х Revolutsioonisündmused Eestis.

Х Mõisate põletamine. Karistussalgad.

Х Eesti enne I maailmasõda. Väljarändamine.

Х Х Eesti kultuur XX sajandi algul.

Х Muuseumitund/filmitund/õppekäik.

Х Kordamine.

Teema 7: Maailm I maailmasõja eel.

Suured leiutused ja avastused.

Suurriikide ajastu (Briti impeerium, Ameerika Ühendriigid, Tsaari-Venemaa, Saksamaa,

Prantsusmaa).

Х Х Х Х Х I maailmasõja põhjused ja algus.

Х Х Х Х 1917 aasta revolutsioon Venemaal.

Х Х Х Х Nõukogude võimu kehtestamine.

Х Х Х Х Х I maailmasõja lõpp.

Muuseumitund/filmitund/õppekäik.

Kordamine.

Teema 8: Eestist saab iseseisev riik.

Eestlased I maailmasõjas.

Х Eesti 1917 aastal.

Page 20: KOOLI ÕPPEKAVA 2019. 2020.õ.a. PÕHIKOOLI RIIKLIKU ......KOOLI ÕPPEKAVA 2019.-2020.õ.a. PÕHIKOOLI RIIKLIKU LIHTSUSTATUD ÕPPEKAVA ALUSEL LIHTSUSTATUD ÕPPE AINEVALDKOND „AJALUGU“

20

Х Eesti 1918 aastal.

Muuseumitund/filmitund/õppekäik.

Kordamine.

Tasemetöö.

Page 21: KOOLI ÕPPEKAVA 2019. 2020.õ.a. PÕHIKOOLI RIIKLIKU ......KOOLI ÕPPEKAVA 2019.-2020.õ.a. PÕHIKOOLI RIIKLIKU LIHTSUSTATUD ÕPPEKAVA ALUSEL LIHTSUSTATUD ÕPPE AINEVALDKOND „AJALUGU“

21

9.KLASS

ÜLDPÄDEVUSTE KUJUNDMINE AINEVALDKONNA ÕPPEAINES

Üldpädevused Õppesisu

Vää

rtusp

ädev

us

Sots

iaal

ne

päd

evus

Enes

emää

ratl

usp

ädev

us

Õpip

ädev

us

Suhtl

usp

ädev

us

Mat

emaa

tikap

ädev

us

Ett

evõtl

ikkusp

ädev

us

9.KLASS

Teema 1: Eesti Vabadussõda.

Х Х Х Х Vabadussõja algus. Kaitse korraldamine. Välismaine abi. Eesti vabastamine.

Х Х Х Х Sõda sakslastega. Võnnu lahing.

Х Х Х Х Vabadussõja lõpp. Tartu rahu.

Х Х Х Х Muuseumitund/filmitund.

Х Х Х Х Kordamine.

Teema 2: Eesti Vabariik (1918-1940).

Х Х Х Х Asutav Kogu ja maareform.

Х Х Х Х Eesti Vabariigi sise- ja välispoliitika.

Х Х Х Х Põllumajandus, tööstus, kultuur ja haridus Eesti Vabariigis.

Х Х Х Х Kordamine.

Teema 3: Maailm kahe maailmasõja vahel.

Х Х Х Х Saksamaa pärast I maailmasõda.

Х Х Х Х Kommunistlik Nõukogude Liit.

Х Х Х Х Asumaad ja rahvuslik vabadusliikumine.

Х Х Х Х Kordamine.

Page 22: KOOLI ÕPPEKAVA 2019. 2020.õ.a. PÕHIKOOLI RIIKLIKU ......KOOLI ÕPPEKAVA 2019.-2020.õ.a. PÕHIKOOLI RIIKLIKU LIHTSUSTATUD ÕPPEKAVA ALUSEL LIHTSUSTATUD ÕPPE AINEVALDKOND „AJALUGU“

22

Teema 4: Eesti kaotab iseseisvuse (1939-1940).

Х Х Х Х Molotovi-Ribbentropi pakt. Baaside leping.

Х Х Х Х Eesti okupeerimine ja liitmine NSV Liiduga.

Х Х Х Х Esimene Nõukogude aasta.

Х Х Х Х Kordamine.

Teema 5: Teine maailmasõda (1939-1945).

Х Х Х Х II maailmasõja käik.

Х Х Х Х II maailmasõda ja Eesti.

Х Х Х Х Sõjasündmused Eestis 1944.

Х Х Х Х Kordamine.

Teema 6: Eesti ja muu maailm pärast II maailmasõda.

Х Х Х Х Maailm pärast II maailmasõda. Külm soda.

Х Х Х Х Nõukogude Eesti.

Х Х Х Х Kommunistliku süsteemi kokkuvarisemine.

Х Х Х Х Eesti taasiseseisvumine

Х Х Х Х Muuseumitund/filmitund/õppekäik.

Х Х Х Х Kordamine.

Teema 7: Ühiskonnaõpetus.

Х Х Х Х Põhiseadus. Eesti riigi sümbolid.

Х Х Х Х Valimised.

Х Х Х Х Riigikogu.

Х Х Х Х Riigipea. Valitsus.

Х Х Х Х Korrakaitse.

Х Х Х Х Riigikaitse.

Х Х Х Х Kohus.

Х Х Х Х Ekskursioon/õppekäik.

Х Х Х Х Kordamine.

Х Х Х Х Tasemetöö.

Page 23: KOOLI ÕPPEKAVA 2019. 2020.õ.a. PÕHIKOOLI RIIKLIKU ......KOOLI ÕPPEKAVA 2019.-2020.õ.a. PÕHIKOOLI RIIKLIKU LIHTSUSTATUD ÕPPEKAVA ALUSEL LIHTSUSTATUD ÕPPE AINEVALDKOND „AJALUGU“

23

TAOTLETAVAD ÕPITULEMUSED

Ainepädevused Õppesisu

Tunneb

huvi

Ees

ti r

iig

i m

inev

iku v

ast

u.

Tea

b, et

maail

mas

toim

un

ud

nd

mu

sed o

n o

tses

elt

või

kau

dse

lt

mõju

tanud n

ii E

esti

s ku

i ka

muja

l E

uro

op

as

toim

un

ud

sün

dm

usi

.

Om

ab ü

ldis

t et

teku

jutu

st E

esti

aja

loo

st j

a s

elle

ga s

eose

s ü

ldjo

on

tes

kogu m

aail

ma a

jalo

ost

.

Mõis

tab, et

eri

aja

stu

te k

ult

uu

ri-,

tea

du

se-

ja t

ehnik

asa

avu

tuse

d o

n

oln

ud e

dasi

viiv

aks

jõuks

rii

kide

(ka E

esti

) a

ren

gu

s.

Tea

b, et

poli

itik

al

on s

uu

r ro

ll m

aa

ilm

a r

iiki

de

om

ava

hel

iste

s su

het

es.

Kuju

tab a

jate

ljel

e to

etu

des

ett

e m

aail

ma

s to

imu

nu

d o

luli

sem

aid

sündm

usi

.

Nim

etab o

ma p

õhiõ

igu

si n

ing

ko

hu

stu

si E

esti

Va

ba

riig

i ko

dan

iku

na

.

Kir

jeld

ab E

esti

rii

gi

vali

tsem

isko

rda.

Väärt

ust

ab o

ma k

odu

maa

d n

ing E

esti

Va

ba

riig

i ko

da

nik

uks

ole

mis

t.

9.KLASS

Teema 1: Eesti Vabadussõda.

Х Х Х Vabadussõja algus. Kaitse korraldamine. Välismaine abi. Eesti vabastamine.

Х Х Sõda sakslastega. Võnnu lahing.

Х Х Х Vabadussõja lõpp. Tartu rahu.

Х Х Muuseumitund/filmitund.

Х Х Х Kordamine.

Teema 2: Eesti Vabariik (1918-1940).

Page 24: KOOLI ÕPPEKAVA 2019. 2020.õ.a. PÕHIKOOLI RIIKLIKU ......KOOLI ÕPPEKAVA 2019.-2020.õ.a. PÕHIKOOLI RIIKLIKU LIHTSUSTATUD ÕPPEKAVA ALUSEL LIHTSUSTATUD ÕPPE AINEVALDKOND „AJALUGU“

24

Х Х Х Asutav Kogu ja maareform.

Х Х Х Eesti Vabariigi sise- ja välispoliitika.

Х Х Х Põllumajandus, tööstus, kultuur ja haridus Eesti Vabariigis.

Х Х Х Kordamine.

Teema 3: Maailm kahe maailmasõja vahel.

Х Saksamaa pärast I maailmasõda.

Х Kommunistlik Nõukogude Liit.

Х Asumaad ja rahvuslik vabadusliikumine.

Х Kordamine.

Teema 4: Eesti kaotab iseseisvuse (1939-1940).

Х Х Х Х Molotovi-Ribbentropi pakt. Baaside leping.

Х Х Eesti okupeerimine ja liitmine NSV Liiduga.

Х Esimene Nõukogude aasta.

Х Х Х Kordamine.

Teema 5: Teine maailmasõda (1939-1945).

Х Х II maailmasõja käik.

Х II maailmasõda ja Eesti.

Х Х Sõjasündmused Eestis 1944.

Х Kordamine.

Teema 6: Eesti ja muu maailm pärast II maailmasõda.

Х Х Х Х Maailm pärast II maailmasõda. Külm soda.

Х Х Nõukogude Eesti.

Х Х Х Kommunistliku süsteemi kokkuvarisemine.

Х Х Х Eesti taasiseseisvumine

Х Muuseumitund/filmitund/õppekäik.

Х Х Kordamine.

Teema 7: Ühiskonnaõpetus.

Х Х Х Põhiseadus. Eesti riigi sümbolid.

Х Х Х Valimised.

Page 25: KOOLI ÕPPEKAVA 2019. 2020.õ.a. PÕHIKOOLI RIIKLIKU ......KOOLI ÕPPEKAVA 2019.-2020.õ.a. PÕHIKOOLI RIIKLIKU LIHTSUSTATUD ÕPPEKAVA ALUSEL LIHTSUSTATUD ÕPPE AINEVALDKOND „AJALUGU“

25

Х Х Riigikogu.

Х Х Riigipea. Valitsus.

Х Х Korrakaitse.

Х Х Х Riigikaitse.

Х Х Kohus.

Ekskursioon/õppekäik.

Х Х Х Kordamine.

Tasemetöö.