Mag Demi - Drvo zivota

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ovaj tekst je pokusaj razmisljanja o drvu zivota, ali je ambicija ovih zapisa, da sepostepeno dopisu, i dorade atribucije na svim nivoima svijesti, i napravi prakticanmentalni sistem rada. Pisanje ovog tekst je evokativne prirode, i ovisno je o polozajuplaneta preko kojih djeluju bica priziva.

Text of Mag Demi - Drvo zivota

 • 5/25/2018 Mag Demi - Drvo zivota

  1/22

  www.denestry.org

  Drvo ivota

  Poetna razmiljanja o drvu ivota

  http://www.denestry.org/http://www.denestry.org/
 • 5/25/2018 Mag Demi - Drvo zivota

  2/22

  Ovaj tekst pokuaj je razmilja o drvu ivota. Cilj ove Web strane nije prepisivanje vepoznatih atribucija i Kabbalistikih teorija, o kojima je napisano previe i premalo, veunarednom tekstu, autor si daje slobodu, te izlazi iz tvrde tradicije, koja zatvara viziju

  spoznaje, iznosi sijeanja na svoje meditacije i ulaske u Ethire, koje je pro

  ivljavao prije10 godina. RijeKabbala doslovce znai tradicija ili primanje, ali tradicija postaje veliko

  ogranienje i ropstvo uma.

  Razumijevanje drva ivota je razumijevanja Velikog Bojeg plana stvaranja univerzuma,svih vidljivih i nevidljivih svjetova, to je razumijevanje svih moi univerzuma, prirodnih,duhovnih sila i zakona, razumijevanje misli i emocija, sile kretanja, ivota u svimnjegovim oblicima, pojmova dobra i zla, jedinstva i suprotnosti, znanja budunosti,sadanjosti i prolosti u trenutku vjenosti. Tako veliku mudrost nije mogue proitati uknjigama, knjige su samo formalna predstava rijei, drvo je shema, atribucije su nainizraavanja arhetipskih ideja. Po Indijskim mudracima, najvee su tajne vrlo

  jednostavne, toliko oigledne da ih nitko ne mo

  e vidjeti, obi

  no ljudi "slijepo hodaju" uboanskom parku i zaljubljeno promatraju lane sjenke uma, za koje misle da su istina i

  sve postojee. Ta jednostavnost, ta velianstvena kozmogonija stvaranje i zakoniuniverzuma dati su u 33 koraka stvaranja. Brojka 33 najsvetija je i najvea brojkauniverzuma, uz broj 26 (IHVH, Jehovah), no, kranski prorok imao je 33 godine kadaje razapet na kriu, to je dokaz simbolike i znaaja broja 33.

  Odakle proizlazi drvo ivota? Pravi odgovor na to pitanje ne postoji. Po miljenjuautora, drvo ivota izlazi iz drevnog Egipta, naime, Pitagora je proveo 20 g. u Egiptu,tvorac je matematike, otac i mudrac zapadne filozofije, objanjava osnovne ideje drvaivota u monasu, dyasu, triasu i kvartasu. Drvo ivota usko je povezano uz idovskuKabbalu, ali je drvo samo za sebe iznad svih religija, filozofija i okultnih uenja, to jeuniverzalni sistem razmiljanja. idovska Kabbala je jedina pristupna literatura na temudrva ivota, ali samo naizgled. Osnovni tekst Kabbale je "Sepher Yetzirah", ili knjigaemanacija, koja navodi 32 emanacije stvaranja. Drugi tekstovi su objedinjeni u"Zoharu", pisani od razliitih rabina. Kabbala je postala pristupana javnosti preko"Zlatne Zore". itanje knjiga o Kabbali moe biti vrlo zbunjujue, ak i krajnje dosadno,naroito u ortodoksnoj idovskoj Kabbali, prepuno razliitih imena, emanacija iklasifikacija. Sa druge strane, drvo ivota je osnova ceremonijalne magije, praktiannain kontrole energija. Djelomino znanje o Kabbali mogue je zadobiti samoduhovnim putem, od monih duhovnih inteligenca, praktinim vjebama vizualizacijedrva na tijelo, meditacijama na pojedine sefirote, prouavanjem tarot simbolike i 22staze, prouavanjem gematrijskih figura, numerologijom i dr. Samo drvo ivota, za sebe

  je moan sigil, sigil svih sigila, koji sadri formulu univerzuma IHVH.

 • 5/25/2018 Mag Demi - Drvo zivota

  3/22

  etri svjeta kabbale, tj. etri kozmike ravni

  0/00/000, Ain Soph Aur, Pleruma, crno jaje

  Negativno(nita), bezgranino, bezgranina svjetlost, tj velovi negativne, sakriveneegzistence

  Kether 1

  Atzilut, arhetipski, najvii svjet, izlazi iz Ain Soph Aur-a

  Chokman 2, Binah 3

  Briah, kreativni svjet

  Chesed, Geburah, Tiphareth, Netzach, Hod, Yesod (4-9)

  Yetzirah, oblikovni svjet "anela", tj. astralnih bia uvjetno reeno

  Malkut 10

  Assiah, materijalni svjet

  Drvo ivota nezaobilazno je za sve inicijante, njegova praktina primjena je univerzalnai neograniena. Drvo ivota je psiholoka maina koja sama po sebi uravnoteujeenergije. U tu svrhu, poetne vjebe su stotine iscrtavanja te svete sheme na papir, dase mono utisne u svjesni i podsvjesni um.

  Na temu drvo ivota i Kabbala, autor teksta savjetuje slijedee knjige; Franz Bardon,"The Key to the true Quabbalah", izuzetno dobra i jednostavna knjiga, posljednjegvelikog okultnog genija 20 st.; Bill Heidrick, "32 emanations", osnove ideje 32emanacije, "Qabalah, meditation", dobra knjiga na temu praktine meditacije na drvoivota; Frater Achad, "QBL", "The Anatomy", izuzetno razumljive i dobre knjige,geomantiki pregled drva ivota, Dione Fortune, "The Mistical Qabalah", jedna odnajpopularnijih i najboljih knjiga na tu temu, iako pisana relativno tekim filozofskim

  jezikom; MacGregor Mathers, " Kabbala Denudata", klasino djelo iz "Zlatne Zore";Colin Low, "Notes on Kabbalah", dobra i jasna knjiga te moderne praktiarke okultizma.Na kraju, naravno, od Aleistera C. "Vizija i glas" jedina knjiga ikada napisana kojaopisuje 30 stanja svijesti gledano iz vieg svijeta, Briaha i Atzilutha, duboki i slikovitipokuaj razotkrivanja tajni univerzuma, Vidi Linkovi.

  Na alost, Aleister C. nije napisao knjigu koja bi sistematizirala uenje Kabbale, veseKabbala provlai kroz sve njegove knjige i eseje. Sa druge strane, Grka mitologija

 • 5/25/2018 Mag Demi - Drvo zivota

  4/22

  slikovita je razrada drva ivota, poput egipatske religije, simbolika "ra anje bogova".Sa tree strane, potrebno je radi ilustracije, pojmovno, sloiti neki trei sistem na drvoivota, npr. dravu, financijska trta, matematiku, kemiju i sl. Samo putem Assiaha iparalelnog razmiljanja, moe se bolje razumjeti apstraktni svijet nevidljivog, koji sestrogo klasificira i razvija po "viem planu".

  Ain Soph Aur, Pleruma, nita, nula, stanje praznine, blisko Grkom bogu kaosu. To jestanje bez ikakvih svojstva, oblika, lica, elementa, granica, vremena. Tu ne postojinikakvo kretanje, to je stanje, gdje ne postoji gore ili dole, lijevo ili desno, to jezastraujua praznina koju nije mogue pojmiti. Autor ovog teksta, otvorio je veonegativnog, i u astralnom tijelu uao u Plerumu, doivio beskonanu prazninu,depresiju i samou, "Prokletstvo Najvieg". To je Prima Materija, energija koja moepreuzeti bilo koji oblik, ali je sama za sebe nitavna, jer u nuli je sve. To je nula unajviem smislu rijei. To savreno, apsolutno stanje mirnoe, poto tu nema kretanja,niti jednog oblika, na tajanstveni je nain, "proizvelo prvog". Kako je nita proizvelo prvioblik najvea je tajna, koja nikada nije zapisana niti otkrivena. Po nekim razmiljanjima,

  prvi oblik nastao je grekom!(naime, moderna teorije fizike, koja se pribli

  ava metafizicii filozofiji, ima slinosti sa drevnim uenjima, npr. E=MC2, ili "sve je energija", teorija

  Big Bena) odakle i potie rije"grijeh" tj. greka. To je Keter u najviem smislu rijei, toje Keter kao prvi element stvaranja, kao prva sila nepostojeeg kretanja, ali ne i Keterna drvu ivota, koji tek mora nastati, ali je jouvijek sakriven u praznini nule. To jetoka svjetla, ali poto postoji jedan, neto, u odnosu na nita, dobiveno je dva! To jedrugi veo sakrivenog, "beskonano svjetlo". Zato formula glasi, 2=0. Trei veo nastao jenjihovim spajanjem. To je priroda Ain Soph Aura, no, to je najvea la!, to je samopokuaj razmiljanja, pokuaj ilustracije nemogueg. Priroda Ain Soph Aura jerazumijevanje trostruke nule, ali to je nemogue.

  Osnovna znaenja Sefirota, vidi www.denestry.org

  Stvorena su iz niega prva tri elementa, Keter, Chokman i Binah, ali oni su primarni AinSoph Aur, tj. izlaze iz crnog jajeta ili Plerume, koja je "etvrti element", uzrok iposljedica, ali koji je Malkut! Ta misao zaivjela je u Advaita filozofiji Ramakrine iVivekanande, koji su promovirali modernu Yoga filozofiju u zapadni svijet, ija jeosnovna ideja, "Sve je Bog".

  U spajanju primarnih elemenata, iz Ain Soph Aura, nastao je Keter na drvu ivota,poto je to prva ideja koja se moe pojmiti, iako vrlo ogranieno! naime, niti najvii"aneli", tj. mone inteligence univerzuma ne mogu razumjeti prve korake stvaranja, to

  je dano samo ljudskim biima, poto je u Malkutu sakriven Keter. Budisti upravo raditoga tvrde, da je najvea privilegija biti roen kao ovjek, iako je to put patnje, aliupravo ljutura tijela omoguava najviu spoznaju i slobodu Nirvane, to je posljednjasuprotnost koju treba razumjeti.

  U razumijevanju drva ivota, najvei je uvjetni problem, tradicija koja izlazi iz idovskeKabbale. Naime, drvo ima 32 emanacije i sakriveni sefirot Daath, koji je dijete Ketera iChokmana, ali i mnogo vie. Deset sefirota numerirano je brojevima od 1 do 9, dok je

  http://www.denestry.org/http://www.denestry.org/
 • 5/25/2018 Mag Demi - Drvo zivota

  5/22

  Malkut spoj 1 i 0, naime, znai ponavljanje. U tih deset sefirota, sakrivene su arhetipskeideje univerzuma, koje se deriviraju do konane realizacije u Assiahu. Dvadeset i dvaputa korespondiraju Hebrejskom pismu, naime, Hebrejsko pismo je savreno pismo,dano je od vie inteligence(Binaha u Briahu), poto je usklaeno sa formulomuniverzuma. Slova su numerirana od 1 do 10, pa od 20 - 100, i na kraju od 100-1000.

  Slova su podijeljena na; tri velike majke, to su to aktivni elementi stvaranja, Aleph (Zrak,znai vo, 1), Mem (voda, 40), Shin (vatra, zub, 300). Nadalje, Hebrejsko pismo dijeli sena sedam duplih slova, kojima su pripisane planete, bez novootkrivenih i dvanaestjednostavnih slova, kojima je pripisan zodijak, vidi tabelu. Zahvaljujui tome, mogu sesve rijei pretvoriti u numerike brojeve, odakle izlazi numerologija, i obratno, ali imnogo vie. Te metode zovu se gematria, notorika i temura.

  Sa druge strane, prema ortodoksnoj Kabbali, bog je stvorio cjelu hirarhiju bia, ovjek jeposljednji na ljestvici, Malkut, animalno bie. Ta bia, "aneli" i "arhaneli", su duhovnai nematerijalna, i ovjek ne moe napredovati bez njih na duhovnoj evoluciji, vesamou spoju sa njima, to je smisao ceremonijalne magije. Ta misao ima svoju veliku dubinu,

  poto se to danas mije

  a sa pojmom "vi

  eg