20
Manuál pro místní organizátory Zažít město jinak 2015

Manuál Zažít město jinak 2015

  • Upload
    automat

  • View
    219

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Manuál pro místní organizátory. Uspořádejte i vy sousedskou slavnost! http://zazitmestojinak.cz

Citation preview

Page 1: Manuál Zažít město jinak 2015

Manuaacutel

pro miacutestniacute

organizaacutetory

Zažiacutet město jinak

2015

2

Čaacutest A

O Zažiacutet město jinak

1 Uacutevod

2 Co majiacute sousedskeacute slavnosti ZMJ společneacuteho

3 S čiacutem Vaacutem AutoMat pomůže

Čaacutest B

Sousedskeacute slavnosti

4 Přiacuteprava sousedskeacute slavnosti

41 Ziacuteskaacuteniacute zaacuteboru jak ziacuteskat ulici pro společenskou udaacutelost

42 Propagace a komunikace s miacutestniacutemi

42a Propagace AutoMatu

42b Komunikace s miacutestniacutemi

43 Přiacuteprava programu a produkce

43a Zdroje financovaacuteniacute

43b Technickeacute zajištěniacute festivalu

5 Tyacutem Zažiacutet město jinak

6 Kodex Zažiacutet město jinak

7 Přiacutelohy

Obsah

3

Čaacutest A

1

O Zažiacutet město jinak

Uacutevod

Každyacute rok v zaacuteřiacute pořaacutedaacute iniciativa AutoMat sousedskeacute slavnosti Zažiacutet město jinak (ZMJ) kdy se alespoň na kraacutetkou dobu proměniacute ulice chodniacuteky či volneacute plochy v Praze na miacutesta přiacutejemnějšiacute pro život Za pomoci a koordinace AutoMatu se po městě ode-hrajiacute ve stejnyacute čas desiacutetky pouličniacutech sousedskyacutech slavnostiacute organizovanyacutech např lokaacutelniacutemi spolky či samotnyacutemi obyvateli Na uliciacutech vyrostou miacutesta pro setkaacutevaacuteniacute venkovniacute kavaacuterny staacutenky s nejrůznějšiacutem zbo-žiacutem a prostor s pestryacutem kulturniacutem a sportovniacutem programem Naacutevštěvniacuteci zažijiacute jak přiacutejemnaacute může byacutet ulice a jejich čtvrť bez hluku znečištěneacuteho ovzdušiacute a nadměrneacute dopravniacute zaacutetěže Jednaacute se o vyacutejimečnou přiacuteležitost jak daacutet prostor miacutestniacutem povzbudit jejich kreativitu a vytaacutehnout jejich aktivity do ulic přiacutemo mezi dalšiacute sousedy V posledniacutech letech se sousedskeacute slavnosti rozrůstajiacute po celeacute Praze K programu se může připojit každyacute kdo maacute chuť přetvořit sveacute okoliacute v přiacutejemneacute miacutesto nejen pro sebe ale i pro sveacute sousedy Ciacutelem je vytvořeniacute tzv zoacuteny tedy čaacutesti veřejneacuteho prostoru kteryacute se v raacutemci ZMJ podařiacute společnyacutemi silami transformovat na miacutesto společneacuteho setkaacutevaacute-niacute sousedů a na kraacutetkyacute čas uzavřiacutet před automobilovou dopravou AutoMat je hlavniacutem organizaacutetorem celeacuteho Zažiacutet město jinak a jako takovyacute je zod-povědnyacute za prezentaci akce navenek ale i komunikaci s jednotlivyacutemi zoacutenami a jejich koordinaci Program a podobu jednotlivyacutech zoacuten si pak sami mohou určit miacutestniacute Ten-to manuaacutel je určen praacutevě Vaacutem miacutestniacutem organizaacutetorům kteřiacute budou zodpovědniacute za koordinaci programu a přiacutepravu slavnostiacute ve svyacutech zoacutenaacutech Manuaacutel Vaacutem poskytne zaacute-kladniacute rady jak pořaacutedat sousedskou slavnost a popiacuteše co obnaacutešiacute zapojeniacute do slavnosti a v čem vaacutem pomůžeme my Struktura participantů Zažiacutet město jinak

- AutoMat koordinace technickaacute a administrativniacute podpora sousedskyacutech slavnostiacute- Miacutestniacute organizaacutetoři koordinace jednotliveacute sousedskeacute slavnosti (zoacuteny)- Uacutečastniacuteci podiacuteleniacute se na programu sousedskyacutech slavnostiacute- Naacutevštěvniacuteci

4

Čaacutest A

2

O Zažiacutet město jinak

Co majiacute sousedskeacute slavnosti ZMJ společneacuteho

Jednotneacute datum konaacuteniacute

Sobota 19 zaacuteřiacute nebo neděle 20 zaacuteřiacute jsou společnyacutem datem pro všechny zuacutečastněneacute zoacuteny

Společnyacute naacutezev

Zažiacutet město jinak si za dobu sveacuteho trvaacuteniacute už ziacuteskalo velkou oblibu a zaacutejem meacutediiacute i respekt a pově-domiacute miacutestniacutech politiků a uacuteředniacuteků Jednotliveacute akce se proto organizujiacute pod společnyacutem naacutezvem Existuje nicmeacuteně možnost si naacutezev akce upravit např Zažiacutet Břevnov jinak Zažiacutet město jinak v Americkeacute ulici apod

Společnaacute myšlenka

Ať už budou miacutet sousedskeacute slavnosti jakoukoli konkreacutetniacute podobu a program kliacutečovyacutem bodem by měla zůstat proměna veřejneacuteho prostoru v miacutesto viacutece přaacutetelskeacute pěšiacutem maminkaacutem a tatiacutenkům s kočaacuterkem cyklistům a lidem kteřiacute zkraacutetka chtějiacute pobyacutevat venku Je důležiteacute neomezovat se jen na zeleneacute plochy chodniacuteky hřiště ale využiacutet i prostor ulice aby si lideacute naplno uvědomili potenciaacutel miacutesta ve ktereacutem žijiacute To může byacutet spojeno s omezeniacutem automobiloveacute dopravy ve zvoleneacute lokalitě zajištěniacutem tzv zaacuteboru či jinyacutem dopravniacutem omezeniacutem Možnosti jsou

1) celkoveacute uzavřeniacute zoacuteny (ulice parkoviště průjezdu) pro vjezd i parkovaacuteniacute auta stejně jako v přiacutepadě čištěniacute silnic

2) zabraacuteniacute parkovaciacutech miacutest s chodniacutekem či pouze samotneacuteho chodniacuteku

3) kraacutetkodobaacute proměna ulice v obytnou či pěšiacute zoacutenu (změna značeniacute a omezeniacute rychlosti vozidel na max 20 kmhod)

4) sniacuteženiacute rychlosti v ulici (zavedeniacute zoacuteny 30 apod)

Společnaacute přiacuteprava a udržitelnaacute realizace

Sousedskeacute slavnosti jsou určeny předevšiacutem pro miacutestniacute obyvatele Je to přiacuteležitost pro lokaacutel-niacute kavaacuterny sdruženiacute mateřskaacute a komunitniacute centra knihovny apod budovat sousedskeacute vztahy a objevovat vyacutehody miacutestniacute spolupraacutece Mohou se představit spoluobčanům a ukaacutezat co umiacute Do přiacutepravy a tvorby programu by mělo byacutet zapojeno pokud možno co nejviacutece lidiacute a spolků z daneacute lokality

5

Akce by měly byacutet organizovaacuteny tak aby jejich přiacuteprava byla v souladu se zaacutekladniacute myšlenkou sousedskyacutech slavnostiacute To znamenaacute nepoužiacutevat energeticky a finančně naacuteročneacute neekologickeacute způsoby dopravy (nepřivaacutežet objemneacute rekvizity a vyacutebavu) využiacutevat spiacuteše akustickou hudbu ne-obtěžovat okoliacute hlukem zajistit možnost třiacuteděniacute odpadků na miacutestě podporovat domaacuteciacute produkty atd To vše za minimum naacutekladů Praacutevě omezeniacutem komerčniacutech aktivit na minimum a zajištěniacutem dobrovolnickeacute praacutece se zviditelniacute podstata celeacuteho Zažiacutet město jinak

Společnaacute propagace

AutoMat bude jednotliveacute sousedskeacute slavnosti propagovat pod společnou hlavičkou Zažiacutet město jinak v celostaacutetniacutech a regionaacutelniacutech meacutediiacutech zaacuteroveň na webech zazitmestojinakcz a auto-matcz Počiacutetaacuteme se společnou vizuaacutelniacute podobou kampaně kteraacute se doplniacute o konkreacutetniacute uacutedaje pro konkreacutetniacute miacutesta (mapy program lokaacutelniacute partneři a jineacute informace) Zaacuteroveň vaacutem poskytneme tištěneacute materiaacutely ktereacute vaacutem usnadniacute propagaci vašiacute lokality Ciacutelem společneacute propagace je pou-kaacutezat na siacutelu teacuteto akce a na zaacutejem Pražanů podiacutelet se na děniacute v jejich okoliacute Vzaacutejemnaacute podpora usnadniacute jednaacuteniacute s uacuteřady ziacuteskaacutevaacuteniacute finančniacutech darů apod Z těchto důvodů je důležiteacute umiacutestit na všechny tištěneacute materiaacutely logo ZMJ a AutoMatu

Společnaacute strategie

Sousedskeacute slavnosti tohoto typu majiacute z dlouhodobeacuteho hlediska vliv na přiacutestup uacuteředniacuteků a poli-tiků k veřejneacutemu prostoru Mohou ukaacutezat všem že meacuteně aut v uliciacutech a zklidněnyacute provoz vedou k lepšiacutemu životu v daneacute městskeacute čaacutesti Celoročně se snažiacuteme komunikovat s vaacutemi a zaacuteroveň přesvědčit miacutestniacute samospraacutevu aby sniacutežila resp odstranila administrativniacute finančniacute ale i mo-raacutelniacute barieacutery k užiacutevaacuteniacute veřejneacuteho prostoru Diacuteky společneacutemu vystupovaacuteniacute (v roce 2014 na 400 subjektů) je možneacute dokaacutezat uacuteřadům a okoliacute že o tento typ akciacute je skutečně zaacutejem

6

Čaacutest A

3

O Zažiacutet město jinak

S čiacutem Vaacutem AutoMat pomůže

Naacuteš tyacutem vaacutem bude k dispozici po celou faacutezi přiacuteprav Ciacutelem je poskytnout vaacutem odbornou i pro-dukčniacute podporu abyste měli dostatek energie se věnovat samotnyacutem přiacutepravaacutem a neztraacuteceli čas nadměrnou byrokraciiacute a hledaacuteniacutem finančniacutech zdrojů Kdykoliv s naacutemi můžete konzultovat sveacute zaacuteměry a v přiacutepadě potřeby vaacutem raacutedi pomůžeme s

a) Přiacutepravou zaacuteboru a jednaacuteniacute s uacuteřady

Pomůžeme vaacutem při vyacuteběru lokality s přiacutepravou technickeacute dokumentace vyjednaacutevaacuteniacutem zaacuteborů a dalšiacutech potřebnyacutech povoleniacute V přiacutepadě probleacutemů či neochoty ze strany uacuteřadů se na naacutes můžete kdykoliv obraacutetit

b) Propagaciacute a komunikaciacute s miacutestniacutemi

Pomůžeme vaacutem s propagaciacute akce na celopražskeacute uacuterovni ale i ve vašiacute lokalitě Zajistiacuteme tisk různyacutech materiaacutelů mediaacutelniacute pokrytiacute akce a propojeniacute s různyacutemi organizacemi ve vašem okoliacute

c) Produkciacute

Poradiacuteme jak zrealizovat sousedskeacute slavnosti a na co se zaměřit

7

Čaacutest B

4

Sousedskeacute slavnosti

Přiacuteprava sousedskeacute slavnosti

Na sameacutem začaacutetku si ujasněte proč sousedskou slavnost pořaacutedaacutete Jakyacute je ciacutel zaacutekladniacute myš-lenka vašiacute slavnosti - upozornit na to co vaacutem chybiacute ve vašiacute čtvrti (maacutelo miacutesta k odpočinku se-zeniacute bezpečnyacute přechod přes ulici) leacutepe se poznat se sousedy oživit miacutesto pro setkaacutevaacuteniacute vyvolat diskuzi zapojit rodiče s dětmi seniory apod Vašiacute představivosti se meze nekladou

Při přiacutepravě sousedskyacutech slavnostiacute jsou důležiteacute zejmeacutena

1) vyacuteběr miacutesta

2) propagace a komunikace

3) přiacuteprava zaacutezemiacute a prostoru

1) Před samotnou organizaciacute je třeba si promyslet kde slavnost uspořaacute- dat a určit rozsah (velikost) slavnosti Při vyacuteběru miacutesta je dobreacute vybiacuterat takovaacute prostranstviacute

a kteraacute jsou z nějakeacuteho důvodu miacutestniacutemi obyvateli považovanaacute za problematickaacute a nekultivovanaacute kteraacute lze oživit

b kteraacute můžete využiacutet jako zaacutezemiacute (kavaacuterna obchod škola) nebo jsou přirozenyacutem centrem vašiacute čtvrti

8

Čaacutest B

41

Sousedskeacute slavnosti

Ziacuteskaacuteniacute zaacuteboru jak ziacuteskat ulici

pro společenskou udaacutelost

Konzultujte celyacute vaacuteš zaacuteměr nejprve s naacutemi K tomu abyste mohli vytvořit zoacutenu pro sousedskou slavnost je zapotřebiacute ziacuteskat tzv zaacutebor ndash zajištěniacute zvlaacuteštniacuteho užiacutevaacuteniacute pozemniacute (miacutestniacute) komuni-kace kteryacute vaacutes opravňuje užiacutet danyacute prostor k plaacutenovaneacute akci

Naacuteš tip Myslete i na velikost vašeho zaacuteboru Často platiacute pravidlo že čiacutem většiacute je zaacutebor tiacutem většiacute jsou i produkčniacute naacuteklady a zaacuteroveň i naacuteroky na zapojeniacute miacutestniacute komunity Neniacute tedy nutneacute miacutesto konaacuteniacute prostorově naddimenzovaacutevat

Cena za zaacutebor

Zaacutebory jsou zpoplatněny dvojiacutem způsobem platiacutete bdquoza vzduchldquo (miacutestniacute poplatky za užiacutevaacuteniacute ve-řejneacuteho prostranstviacute) a za fyzickyacute prostor (pronaacutejem komunikace)

Jelikož je letošniacute ročniacutek finančně podpořen Magistraacutetem hl města Prahy jsou od poplatků osvobozeny slavnosti ktereacute se konajiacute v městskyacutech čaacutestech P1 P2 P3 P5 P6 P7 P11 U MČ P4 P8 a P10 jednaacuteme aby byly poplatky jednoraacutezově odpuštěny stejně jako v minuleacutem roce V ojedinělyacutech přiacutepadech se toto pravidlo může lišit

Spraacutevniacute poplatek však budete muset zaplatit (cca 200-400 Kč)

Jak na zaacutebor

a) Zjistit na přiacuteslušneacutem odboru dopravy (odboru životniacuteho prostřediacute) co vše potřebujete

Zavolejte popř navštivte přiacuteslušnyacute uacuteřad (odbor dopravy či životniacuteho prostřediacute) a zeptejte se co je vše třeba k vyjednaacuteniacute zaacuteboru (dokumenty přiacutelohy) Pokud slavnosti pořaacutedaacutete na dopravniacute komunikaci (ulice chodniacutek naacuteměstiacute) oslovte přiacuteslušnyacute dopravniacute odbor v přiacutepadě zaacuteboru parků nebo zelenyacutech ploch (zaacutebor veřejneacute zeleně) je potřeba jednat s odborem životniacuteho prostřediacute Pokud použiacutevaacutete jedno i druheacute musiacutete navštiacutevit oba odbory Podle toho zdali je vaacutemi vybranaacute ulice pod spraacutevou magistraacutetu nebo MČ (viz seznam) oslovte odbor dopravy přiacuteslušneacute MČ nebo odbor dopravy magistraacutetu (odděleniacute silničniacuteho spraacutevniacuteho uacuteřadu)

b) Schůzka na MČ - projednat zaacutebor s odborem dopravy a představit vaacuteš zaacuteměr

Naacutesledně si sjednejte osobniacute schůzku na odboru dopravy Dbejte na to že je o zaacutebor třeba žaacutedat s předstihem minimaacutelně měsiacutec před konaacuteniacutem akce Proto doporučujeme abyste rozhodnutiacute o zaacuteboru měli předběžně potvrzeneacute již koncem června Pokud nemaacutete předchoziacute zkušenosti doporučujeme tento krok konzultovat s někyacutem z tyacutemu Zažiacutet město jinak (koordinaacutetor lokačniacute manažer- viz kontakty) můžeme vaacutem poradit nebo se jednaacuteniacute přiacutemo uacutečastnit

9

Ciacutelem teacuteto schůzky je městu představit vaacuteš plaacuten

Podpora

Předem si zajistěte podporu co největšiacuteho počtu miacutestniacutech podnikatelů znaacutemyacutech osobnostiacute živ-nostniacuteků kulturniacutech sociaacutelniacutech vzdělaacutevaciacutech instituciacute doloženiacutem piacutesemneacute podpory (předložte např dopisprohlaacutešeniacute o spolupraacuteci)

Přesvědčovaacuteniacute

Připravte si kraacutetkyacute popis akce jakeacute jsou vaše ciacutele upozorněte že akce probiacutehaacute v raacutemci Evropskeacute-ho tyacutedne mobility Předložte zaacutevěrečnou zpraacutevu z roku 2014 a představte předešleacute uacutespěchy Ne-zapomeňte zdůraznit že sousedskeacute slavnosti Zažiacutet město jinak majiacute zaacuteštitu primaacutetorky Hlavniacuteho města Prahy Adriany Krnaacutečoveacute jsou součaacutestiacute kampaně Evropskyacute tyacuteden mobility a jsou tradičně podporovaacuteny i dalšiacutemi městskyacutemi čaacutestmi (P2P3P4P5 P7)

Termiacuten

Sobota 19 zaacuteřiacute 2014 nebo neděle 20 zaacuteřiacute čas konaacuteniacute akce (od kdy do kdy)Je třeba miacutet na paměti že pokud se rozhodnete pořaacutedat akci v neděli pak bude muset byacutet ukončena nejpozději v 1600 hodin

Naacutekres

Připravte si tzv situačniacute plaacutenek - vaacutemi žaacutedanou lokalitu zakreslete na mapku stačiacute z mapycz (postačiacute zvyacuterazněniacute oblasti ve vytištěneacute mapě nic odborneacuteho)

(viz obr č 1 v přiacuteloze)

Naacutesledně se dozviacutete co dalšiacuteho je třeba zajistit resp jakeacute připomiacutenky majiacute na městě k vašiacute akci

c) Vypracovat projekt dopravně-inženyacuterskeacuteho opatřeniacute (DIO)

(viz obr č 2 v přiacuteloze)

V momentě kdy na odboru dopravy budou předběžně souhlasit s vašiacutem zaacuteměrem řeknou vaacutem abyste připravili tzv DIO Jednaacute se o technickyacute naacutekres kde je vyznačeno kde bude jakaacute značka a kudy povedou objiacutezdneacute trasy V teacuteto faacutezi se naacutem ozvěte (viz kontakty- lokačniacute manažer) Studii připraviacuteme a spojiacuteme vaacutes s našiacute dopravniacute inženyacuterkou

d) Pronaacutejem komunikace

S DIO můžete naacutesledně žaacutedat o pronaacutejem miacutesta kde proběhne sousedskaacute slavnost Od odboru do-pravy se dozviacutete kdo danou ulici za MČ spravuje ve většině přiacutepadů to byacutevaacute Technickaacute spraacuteva komu-nikaciacute (TSK) Spraacutevci komunikace pak na jeho formulaacuteři předložte žaacutedost o pronaacutejem komunikace prostranstviacute společně s vyplněnyacutem DIO Za vystaveniacute naacutejemniacute smlouvy zaplatiacutete spraacutevniacute poplatek Nezapomeňte do DIO je třeba zakreslit i polohu a velikost staacutenků alespoň orientačně (stačiacute tužkou a zaacuteroveň popište jejich rozměr a uacutečel ndash podium staacutenek apod) Vždy se zeptejte zda toto budou od vaacutes požadovat To už bude zaacutevisleacute na vaacutes přiacutepadně konzultujte s naacutemi

Naacuteš tip Přiacute přiacutepravě lokality vždy myslete na to že je zapotřebiacute zajistit plynulyacute průjezd vozi-dlům hasičů policii a zaacutechranneacute službě

10

V přiacutepadě že zabiacuteraacutete pouze chodniacutek je třeba specifikovat rozsah zaacuteboru (velikost staacutenků) a je potřeba dodržet koridor 15 m na průchod

(viz obr č 3 v přiacuteloze)

e) Podaacuteniacute žaacutedosti a rozhodnutiacute o schvaacuteleniacute zaacuteboru a podaacuteniacute ohlašovaciacute povinnosti

V posledniacute řadě musiacutete oznaacutemit uacuteřadu konaacuteniacute akce (ohlašovaciacute povinnost) Naacutesledně všechny ziacuteskaneacute přiacutelohy (ohlašovaciacute povinnost naacutejemniacute smlouvu DIO vyplněnou žaacutedost) dodaacutete na od-bor dopravy Prakticky až v tento okamžik podaacutevaacutete kompletniacute žaacutedost o zaacutebor Po dodaacuteniacute všech přiacuteloh zaplatiacutete spraacutevniacute poplatek a naacutesledně vyčkaacutete na rozhodnutiacute o uděleniacute zaacuteboru s přesnyacutem vymezeniacutem jeho rozsahu a nutnyacutech opatřeniacute ktereacute musiacutete dodržet

f) Zajištěniacute dopravniacuteho značeniacute vašiacute zoacuteny

Je na každeacutem organizaacutetorovi aby si dopravniacute značeniacute zajistil tak jak mu určuje DIO Pracujeme na tom abychom vaacutem s naacuteklady na pronaacutejem značek pomohli Pozor prvniacute vaacuterku značek (infor-mace o zaacutekazu parkovaacuteniacute) je třeba umiacutestit dva tyacutedny před konaacuteniacutem akce

Naacuteš tip Během konaacuteniacute akce mějte vždy u sebe všechna povoleniacute DIO dokumenty může se staacutet že přijde kontrola Zaacuteroveň nechte u vjezdů do zaacuteborů či na viditelneacutem miacutestě kontakt na sebe (miacutestniacuteho koordinaacutetora)

11

Čaacutest B

42

Sousedskeacute slavnosti

Propagace a komunikace s miacutestniacutemi

4 2 a Propagace AutoMatu

Iniciativa AutoMat zajišťuje propagaci Zažiacutet město jinak v celopražskeacutem i celorepublikoveacutem mě-řiacutetku Ta spočiacutevaacute v uzaviacuteraacuteniacute mediaacutelniacutech partnerstviacute a využitiacute vlastniacutech komunikačniacutech kanaacutelů K tomuto uacutečelu použiacutevaacuteme weby wwwauto-matcz wwwzazitmestojinakcz Facebook mailing list zaacutevěrečnou zpraacutevu

Na webovyacutech straacutenkaacutech budeme psaacutet o přiacutepravaacutech programu a zaacuteroveň poskytovat dalšiacutem aktivniacutem občanům kontakty na vaacutes a vzaacutejemně vaacutes propojovat Ke společneacute propagaci budeme potřebovat i vaacutes Abychom zajistili celoplošnou propagaci akce je třeba upozornit na jeho spo-lečneacute ciacutele Z těchto důvodů je potřeba označit všechny vaše propagačniacute materiaacutely logem ZMJ a AutoMatu

Mediaacutelniacute komunikace AutoMatu

- AutoMat uzavře mediaacutelniacute partnerstviacute pro celou Prahu (raacutedio TV web a tisk) - AutoMat zajistiacute inzerce sousedskyacutech slavnostiacute do lokaacutelniacutech i celopražskyacutech meacutediiacute (radničniacute noviny apod) - AutoMat uspořaacutedaacute v den konaacuteniacute sousedskyacutech slavnostiacute tiskovou konferenci - Žaacutedaacuteme o poskytnutiacute Citylightů

4 2 b Komunikace s miacutestniacutemi

Zaacutekladem uacutespěchu je propagace sousedskyacutech slavnostiacute přiacutemo v miacutestě jejich konaacuteniacute Vyhraďte si proto dostatek času Představte svůj program zapojte miacutestniacute upozorněte na potřebu pře-parkovaacuteniacute a vysvětlete čeho chcete svou akciacute dosaacutehnout Využijte tuto jedinečnou přiacuteležitost a upevněte vztahy se svyacutemi sousedy a navažte novaacute partnerstviacute

Naacuteš tip Od sameacuteho počaacutetku je důležiteacute pojmout akci tak aby byla otevřenaacute všem nehledě na věk zaacutejem řidičskyacute průkaz naacuterodnost apod Myslete na sveacute okoliacute Informujte sveacute sousedy o konaacuteniacute akce s předstihem a nezapomeňte upozornit na potřebnaacute opatřeniacute např přeparko-vaacuteniacute aut (stačiacute letaacuteček za stěrač) či kde si mohou řidiči nechat sveacute vozidlo

(viz obr č 4 v přiacuteloze)

Jak zajistit komunikaci s miacutestniacutemi

a) Komunikujte a poznejte miacutestniacute ndash Nepodceňujte roli neformaacutelniacutech setkaacuteniacute mluveneacuteho slova a šeptandy

12

ndash Komunikujte osobně zejmeacutena se staršiacutemi kteřiacute mohou na akci nahliacutežet podeziacuteravě osobně je pozvěte využijte jejich zaacutejmu pro určitou věc

ndash Seznamte s vašimi plaacuteny miacutestniacute farnost

ndash Oslovte nejbližšiacute domov důchodců a pokuste se zapojit jeho rezidenty Může se jednat o něco velmi jednoducheacuteho napřiacuteklad o venkovniacute turnaj v daacutemě či společneacute pleteniacute

ndash Obraťte se přiacutemo na bytovaacute družstva

ndash Vytipujte si akteacutery kteřiacute jsou ve vašiacute komunitě hodně aktivniacute a majiacute dostatek kontaktů miacutestniacute kapely divadla komunitniacute pracovniacuteci neziskoveacute organizace

ndash Můžete udělat malyacute happening na ulici už předtiacutem např jarniacute saacutezeniacute do keliacutemků rozdaacutevaacuteniacute kaacutevy a čaje na rohu piknik pro sousedy a podobně

ndash Uspořaacutedaacuteniacutem sousedskyacutech slavnostiacute Zažiacutet město jinak nemusiacute vše skončit Nezapomeňte prezentovat vaše uacutespěchy a zaacutežitky po skončeniacute akce (např formou projekce v miacutestniacute kavaacuterně) Oceniacutete tiacutem praacuteci všech zapojenyacutech a osloviacutete inspirujete možneacute zaacutejemce o pořaacutedaacuteniacute podobnyacutech akciacute nebo dalšiacuteho ročniacuteku

Naacuteš tip Důležiteacute je komunikovat i po slavnosti - natočte video napište člaacutenek vyvěste fotky v miacutestniacutech školaacutech a kavaacuternaacutech b) Tištěneacute materiaacutely k miacutestniacute propagaci

Najděte si centrum společenskaacute bdquoohniskaldquo vašiacute lokality kde akci můžete propagovat

Použijte tištěneacute materiaacutely k propagaci K přiacutemeacutemu kontaktu vaacutem poskytneme

- Letaacutek - leporelo (květen) rychle a věcně vysvětlete miacutestniacutem jak se mohou do přiacuteprav zapojit s vaacutemi - Letaacutečky do schraacutenek (zaacuteřiacute) představeniacute programu - Plakaacutety (srpenzaacuteřiacute) - Tištěnyacute program (zaacuteřiacute)

ndash Samozřejmě můžete tuto škaacutelu doplnit i vlastniacutemi propagačniacutemi materiaacutely ndash letaacutečky za stěrače dalšiacute letaacuteky apod

ndash Domluvte se v miacutestniacutem obchodě zda můžete vyvěsit plakaacutetek nebo nechat na pultu informačniacute brožurky

ndash Dejte plakaacutety do kavaacuteren nebo si tam rovnou naplaacutenujte informačniacute setkaacuteniacute s miacutestniacutemi

ndash Zvěte vaše sousedy Už asi takeacute viacutete že se naacutem osvědčilo umiacutesťovat informačniacute letaacuteky o akci přiacutemo do schraacutenek domů v okoliacute

ndash Letaacutečky lze takeacute umiacutestit do škol školek mateřskyacutech center Domů dětiacute a mlaacutedeže (pro osloveniacute rodičů) do ordinaciacute městskyacutech knihoven na uacuteředniacute desky (po předchoziacute

13

domluvě) či naacutestěnky Městskeacute policie c) Elektronickeacute materiaacutely k miacutestniacute propagaci

ndash Udělejte si vlastniacute weboveacute straacutenky (raacutedi na ně odkaacutežeme) ndash Udělejte si vlastniacute Facebook straacutenku

Naacuteš tip Co s nepřeparkovanyacutemi vozidly Teacuteměř pokaždeacute se stane že nějakeacute to auto zůstane ve vašiacute ulici Jako prevence fungujiacute letaacutečky a dostatečnaacute komunikace s miacutestniacutemi V den akce se naacutem osvědčilo kontaktovat městskou policii kteraacute často dokaacuteže majitele vozidel vyhle-dat Nedoporučujeme odtaženiacute na zaacutekladě současneacute praacutevniacute uacutepravy budete stejně muset naacuteklady hradit vy

Naacuteš tip Vše zaacuteležiacute na domluvě Pomalyacute průjezd pro rezidenty či seniory nenarušiacute vaši slav-nost

14

Čaacutest B

42

Sousedskeacute slavnosti

Přiacuteprava programu a produkce

Při přiacutepravě programu a harmonogramu počiacutetejte s tiacutem že je třeba daacutet raacuteno miacutestniacutem dostatek času na přeparkovaacuteniacute a zaacuteroveň sobě na přiacutepravu prostoru (nanošeniacute vybaveniacute přiacutevod elektřiny apod) Doporučujeme proto nezačiacutenat dřiacuteve nežli v 900 (resp uzavřiacutet silnici) Zaacuteroveň třeba neopomenout nočniacute klid od 2200

Podpořte lokaacutelniacute ekonomiku miacutestniacute hudebniacute skupiny umělce kuchaře řemeslniacuteky a dalšiacute organi-zace ktereacute se vyskytujiacute v bliacutezkosti konaacuteniacute sousedskeacute slavnosti Snažte se sveacutemu okoliacute nabiacutednout širokou škaacutelu aktivit tak aby byla pro různeacute věkoveacute a zaacutejmoveacute skupiny od 1-101 let Osvědčilo se miacutet dostatek relaxačniacutech ploch - sezeniacute odpočiacutevadel (palety gauče lehaacutetka květiny stromky) Nezapomeňte celyacute průběh akce dokumentovat ať se maacutete čiacutem chlubit a jak prosazovat vaše aktivity i po ukončeniacute slavnostiacute

Naacuteš tip Vše nemusiacute končit po 2200 Se spřaacutetelenyacutemi podniky dohodněte i večerniacute program afterparty ndash můžete posedět s přaacuteteli navštiacutevit galerii poslouchat hudbu apod

Naacuteš tip Je to nepřiacutejemneacute ale vždy myslete i na mokrou variantu Připravte stan a plachty na zakrytiacute el kabelů a vybaveniacute

4 3 a Zdroje financovaacuteniacute

Od sameacuteho počaacutetku si připravte zaacutekladniacute rozpočet celeacute akce (naacuteklady a přiacutejmy) Vyacutehodou sou-sedskyacutech slavnostiacute je že vzaacutejemnou vyacutepomociacute vyacutepůjčkou a spolupraciacute se daacute na lecčem ušetřit - někdo půjčiacute židle napeče někdo pomůže postavit poacutedium zpřiacutestupniacute sveacute prostory půjčiacute vyba-veniacute apod Zaacuteroveň ušetřiacutete i na dopravě jelikož se veškereacute zdroje nachaacuteziacute kolem vaacutes

Vaacuteš rozpočet lze naplnit či pokraacutetit několika způsoby

ndash dobrovolnyacute vklad miacutestniacutech

ndash využitiacute dobrovolneacute praacutece

ndash sponzorskyacute dar od miacutestniacutech podnikůfirem Přitom ale mějte na paměti že finančniacute zaacutejem by neměl byacutet v rozporu se smyslem akce (viz etickyacute kodex)

ndash prodej piva

ndash spolupracujte se sociaacutelniacutemi podniky v okoliacute Podpořiacutete je a zaacuteroveň sami sobě ušetřiacutete (majiacute nižšiacute ceny)

15

ndash šetřete na hudbě ndash naacutekladneacute podium skvěle nahradiacute dvě palety a židle

ndash motivujte miacutestniacute aby např napekli uvařili a vybiacuterejte dobrovolneacute přiacutespěvky

ndash zpoplatněte umiacutestěniacute staacutenků ve vašem zaacuteboru (viacutece za komerčniacute meacuteně za neziskoveacute a charitativniacute)

ndash zkuste staacutele obliacutebenějšiacute crowdfunding hit-hit Everfund Pražskyacute vyacutevar

ndash vybiacuterejte dobrovolneacute vstupneacute

ndash Zkuste si podat grant Pozor většinou je třeba žaacutedat s předstihem několika měsiacuteců Nadace velkyacutech firem majiacute tzv zaměstnaneckyacute fond (Nadace Avast Veolia) Pokud znaacutete jejich zaměstnance zkuste jim navrhnout aby vaacutes přihlaacutesili k žaacutedosti o grant Zdroje lze takeacute ziacuteskaacutevat od jednotlivyacutech městskyacutech čaacutestiacute ktereacute majiacute grantoveacute programy na podporu kulturniacutech a ekologickyacutech aktivit v daneacute čtvrti

Dostupneacute granty

Nadace O2 (podpora neformaacutelniacutech skupin žadatel nesmiacute byacutet staršiacute 26 let)Rychleacute granty MČ Prahy 3Nadace Via ndash Fond miacutestniacutech iniciativNadace Vodafone - V pohybuNadačniacute fond Avast ndash Fond zaměstnanců AVAST

V přiacutepadě dalšiacutech dotazů naacutes kontaktujte

Pozor na pravidla tržniacuteho řaacutedu

4 3 b Technickeacute zajištěniacute festivalu

Lidi maacutete zaacutebor takeacute nyniacute již jen zajistit funkčniacute zaacutezemiacute celeacute akce

Třiacuteděniacute a svoz odpadu

Mějte dostatek košů a nezapomeňte recyklovat Pokud nemaacutete vlastniacute koše stačiacute pověsit plasto-veacute pytle na sloupy zeď Po ukončeniacute sousedskeacute slavnosti je zapotřebiacute vždy daacutet ulici do původ-niacuteho stavu Pokud v okoliacute slavnosti nemaacutete dostatečnyacute počet kontejnerů (na směsnyacute či třiacuteděnyacute odpad) bude zapotřebiacute si objednat vlastniacute

Elektřina

Nejsnazšiacute je braacutet elektřinu přiacutemo od spřiacutezněnyacutech kavaacuteren obchodů nebo škol Tam kde to nejde nebo nestačiacute se můžete připojit na zdroj veřejneacuteho osvětleniacute kde si zařiacutediacutete odběr Nedoporuču-jeme diesel agregaacutety ktereacute jsou hlučneacute a smrdiacute Kabelaacutež umiacutestěte tak aby nikomu nepřekaacutežela a zaacuteroveň aby např nedošlo ke zkratu (umiacutestěte do spaacuter překryjte kobercem prkny)

16

Zaacutechody

Nejjednoduššiacute je dohodnout se s obchody či provozovateli kavaacuteren aby zpřiacutestupnili sveacute zaacutechody veřejnosti V určityacutech přiacutepadech může byacutet zajištěniacute mobilniacutech WC podmiacutenkou uděleniacute zaacuteboru (vždy s nimi konzultujeteorientačně jeden zaacutechod na cca 50 žen jeden zaacutechod pro 100 mužů) Myslete i na bezbarieacuterovost mobilniacute zaacutechody neumisťujte na chodniacuteky a umožněte k nim rovnyacute přiacutestup

Hudba

Během sousedskyacutech slavnostiacute vy i miacutestniacute oceniacutete akustickou hudbu ndash nebudete tak rušit ty kdo se akce nechtějiacute uacutečastnit a naviacutec si lideacute budou moct mezi sebou v klidu poviacutedat Upozorňujeme že veřejneacute hudebniacute produkce jsou povinneacute uhradit poplatky OSA Podklady a viacutece informaciacute v online formulaacuteři Parkovaacuteniacute pro kola Zajistěte dostatek miacutest pro parkovaacuteniacute kol Stačiacute oplocenky ktereacute lze zapůjčit společně s doprav-niacutemi značkami

(viz obr č 5 v přiacuteloze)

Bezbarieacuterovyacute přiacutestup

Je důležiteacute daacutevat pozor abychom při odstraňovaacuteniacute naacutemi vniacutemanyacutech barieacuter nevytvaacuteřeli barieacutery jineacute Nechaacutevejte průjezdneacute naacutejezdy na chodniacuteky aby se tam šlo dostat na voziacuteku Věnujte zvyacute-šenou pozornost nevidomyacutem protože se v okoliacute sveacuteho bydliště orientujiacute po paměti a najednou se to tam všechno změniacute V přiacutepadě jakyacutechkoliv dotazů kontaktuje Erika Čiperu z Asistence os (erikasistenceorg)

Městskaacute policie

Osvědčila se naacutem komunikace s městskou policiiacute Ohlaste jim včas dopředu akci a sami vaacutem ušetřiacute praacuteci Pomůžou vaacutem s ohliacutedaacuteniacutem vjezdů do zaacuteboru a přiacutepadně řešiacute i nepřeparkovanaacute vozidla

Pojištěniacute

Pojištěniacute na tento typ akce neniacute povinnyacute Z vlastniacutech zkušenostiacute ale viacuteme že se vždy hodiacute miacutet člena tyacutemu kteryacute maacute pojištěniacute Odpovědnosti za škodu (tzv bdquoproti blbostildquo)

Naacuteš tip V den přiacuteprav sousedskyacutech slavnostiacute omezte počet aut organizaacutetorů během přiacuteprav na minimum Často se pletou s nepřeparkovanyacutemi auty Proto je vhodneacute je nějak označit aby se vaacutem nepletla Po vyloženiacute zbožiacute využijte vyparkovanou oblast pro vaše aktivity a za-parkujte někde pobliacutež

17

Čaacutest B

5

Sousedskeacute slavnosti

Tyacutem Zažiacutet město jinak

Předloženyacute manuaacutel poskytuje zaacutekladniacute informace jak nejsnaacuteze dosaacutehnout hladkeacuteho průběhu vašiacutesousedskeacute slavnosti V přiacutepadě že se v jakeacutekoli čaacutesti faacuteze přiacuteprav setkaacutete s některyacutemi nejasnost-mi či probleacutemy nevaacutehejte kontaktovat naacuteš tyacutem Zažiacutet město jinak

Martin ŠotolaKoordinaacutetor ZMJ (komunikace s uacuteřady zprostředkovaacuteniacute zaacuteborů komunikace s miacutestniacutemi org)721 710 123martinsotolaauto-matcz

Viktor TučekLokačniacute manažer ZMJ (zaacutebory komunikace s TSK)602 206 097viktortucekauto-matcz

Jakub HradilekProdukce ZMJ (produkce sousedskyacutech slavnostiacute přiacuteprava partnerstviacute)777 261 338jakubhradilekauto-matcz

Saacutera NěmečkovaacuteAsistentka produkce723 063 209saranemeckovaauto-matcz

Iva PohankovaacuteGrafickeacute materiaacutely tisk (vizualizace kampaně grafickeacute zpracovaacuteniacute ZMJ koordinace vizuaacutelniacutech vyacutestupů)ivapohankovaauto-matcz

Julie KaacuterovaacuteKomunikace s miacutestniacutemi organizaacutetory (koordinace programu aktualizace webu)Juliekarovaauto-matcz

Anna StrejcovaacuteVedouciacute komunikace (tiskoveacute zpraacutevy doprovodneacute textoveacute materiaacutely komunikace s meacutedii)annastrejcovaauto-matcz

Adeacutela BrabcovaacutePR Komunikaceadelabrabcovaauto-matcz

18

Čaacutest B

6

Sousedskeacute slavnosti

Kodex Zažiacutet město jinak

1)Zažiacutet město jinak je apolitickaacute aktivita založenaacute na praacuteci miacutestniacutech spolků a jednotlivců Během akce nelze jakkoli prezentovat politickeacute strany a jejich naacutezory a daacutele jakeacutekoli rasistickeacute či jineacute extremistickeacute postoje

2) Umiacutestěniacute staacutenků diacutelen a dalšiacutech aktivit během slavnosti je nutneacute dohodnout předem s miacutestniacutem organizaacutetorem nebo se sdruženiacutem AutoMat Staacutenky nesmiacute braacutenit v průjezdu vozů zaacutechranneacute služby a hasičů ani volneacutemu pohybu chodců po ulici

3) K řidičům a majitelům parkujiacuteciacutech aut v oblasti zaacuteboru je nutneacute se chovat slušně auta nepoškozovat a vysvětlit smysl akce

4) Zajistěte prosiacutem uacuteklid odpadků kolem vašeho staacutenku či aktivity na miacutestě pokud budete produkovat viacutece odpadu zajistěte vlastniacute koš přiacutemo na miacutestě

5) Hladiny hluku při hudebniacute produkci nesmiacute převyacutešit normy stanoveneacute zaacutekonem ale neměly by ani rušit jineacute aktivity v daneacute oblasti (napřiacuteklad veřejneacute čteniacute divadelniacute představeniacute pro děti atp) Večerniacute program nesmiacute rušit nočniacute klid obyvatel

6) Přiacuteprava a realizace aktivit na miacutestě maacute proběhnout co nejuacutesporněji a pokud možno ekologicky ndash minimalizujte produkci odpadu omezte užitiacute automobilů při dopravě snižte na minimum spo-třebu elektřiny

7) Při propagaci vašich aktivit v raacutemci festivalu použiacutevejte prosiacutem logo Zažiacutet město jinak logo AutoMatu popřiacutepadě odkaz na weboveacute straacutenky zazitmestojinakcz

8) Dbejte zaacutesad bezpečnosti Pokud použiacutevaacutete během akce elektřinu ujistěte se že kabely jsou bezpečně zapojeny a že nemůže dojiacutet ke zraněniacute uacutečastniacuteků

19

Čaacutest B

Obr č 1 ndash Situačniacute plaacutenek

Obr č 2 ndash DIO

Sousedskeacute slavnosti

1652014 Mapycz

httpmapyczprint 11

7 Přiacutelohy

Obr č 3 ndash Zaacutebor chodniacuteku

Obr č 4 ndash Letaacutek za stěrač

Obr č 5 ndash Parkovaacuteniacute pro kola

Podpořeno grantem z Islandu Lichtenštejnska a Norska v raacutemci EHP fondů wwwfondnnocz a wwweeagrantscz

Page 2: Manuál Zažít město jinak 2015

2

Čaacutest A

O Zažiacutet město jinak

1 Uacutevod

2 Co majiacute sousedskeacute slavnosti ZMJ společneacuteho

3 S čiacutem Vaacutem AutoMat pomůže

Čaacutest B

Sousedskeacute slavnosti

4 Přiacuteprava sousedskeacute slavnosti

41 Ziacuteskaacuteniacute zaacuteboru jak ziacuteskat ulici pro společenskou udaacutelost

42 Propagace a komunikace s miacutestniacutemi

42a Propagace AutoMatu

42b Komunikace s miacutestniacutemi

43 Přiacuteprava programu a produkce

43a Zdroje financovaacuteniacute

43b Technickeacute zajištěniacute festivalu

5 Tyacutem Zažiacutet město jinak

6 Kodex Zažiacutet město jinak

7 Přiacutelohy

Obsah

3

Čaacutest A

1

O Zažiacutet město jinak

Uacutevod

Každyacute rok v zaacuteřiacute pořaacutedaacute iniciativa AutoMat sousedskeacute slavnosti Zažiacutet město jinak (ZMJ) kdy se alespoň na kraacutetkou dobu proměniacute ulice chodniacuteky či volneacute plochy v Praze na miacutesta přiacutejemnějšiacute pro život Za pomoci a koordinace AutoMatu se po městě ode-hrajiacute ve stejnyacute čas desiacutetky pouličniacutech sousedskyacutech slavnostiacute organizovanyacutech např lokaacutelniacutemi spolky či samotnyacutemi obyvateli Na uliciacutech vyrostou miacutesta pro setkaacutevaacuteniacute venkovniacute kavaacuterny staacutenky s nejrůznějšiacutem zbo-žiacutem a prostor s pestryacutem kulturniacutem a sportovniacutem programem Naacutevštěvniacuteci zažijiacute jak přiacutejemnaacute může byacutet ulice a jejich čtvrť bez hluku znečištěneacuteho ovzdušiacute a nadměrneacute dopravniacute zaacutetěže Jednaacute se o vyacutejimečnou přiacuteležitost jak daacutet prostor miacutestniacutem povzbudit jejich kreativitu a vytaacutehnout jejich aktivity do ulic přiacutemo mezi dalšiacute sousedy V posledniacutech letech se sousedskeacute slavnosti rozrůstajiacute po celeacute Praze K programu se může připojit každyacute kdo maacute chuť přetvořit sveacute okoliacute v přiacutejemneacute miacutesto nejen pro sebe ale i pro sveacute sousedy Ciacutelem je vytvořeniacute tzv zoacuteny tedy čaacutesti veřejneacuteho prostoru kteryacute se v raacutemci ZMJ podařiacute společnyacutemi silami transformovat na miacutesto společneacuteho setkaacutevaacute-niacute sousedů a na kraacutetkyacute čas uzavřiacutet před automobilovou dopravou AutoMat je hlavniacutem organizaacutetorem celeacuteho Zažiacutet město jinak a jako takovyacute je zod-povědnyacute za prezentaci akce navenek ale i komunikaci s jednotlivyacutemi zoacutenami a jejich koordinaci Program a podobu jednotlivyacutech zoacuten si pak sami mohou určit miacutestniacute Ten-to manuaacutel je určen praacutevě Vaacutem miacutestniacutem organizaacutetorům kteřiacute budou zodpovědniacute za koordinaci programu a přiacutepravu slavnostiacute ve svyacutech zoacutenaacutech Manuaacutel Vaacutem poskytne zaacute-kladniacute rady jak pořaacutedat sousedskou slavnost a popiacuteše co obnaacutešiacute zapojeniacute do slavnosti a v čem vaacutem pomůžeme my Struktura participantů Zažiacutet město jinak

- AutoMat koordinace technickaacute a administrativniacute podpora sousedskyacutech slavnostiacute- Miacutestniacute organizaacutetoři koordinace jednotliveacute sousedskeacute slavnosti (zoacuteny)- Uacutečastniacuteci podiacuteleniacute se na programu sousedskyacutech slavnostiacute- Naacutevštěvniacuteci

4

Čaacutest A

2

O Zažiacutet město jinak

Co majiacute sousedskeacute slavnosti ZMJ společneacuteho

Jednotneacute datum konaacuteniacute

Sobota 19 zaacuteřiacute nebo neděle 20 zaacuteřiacute jsou společnyacutem datem pro všechny zuacutečastněneacute zoacuteny

Společnyacute naacutezev

Zažiacutet město jinak si za dobu sveacuteho trvaacuteniacute už ziacuteskalo velkou oblibu a zaacutejem meacutediiacute i respekt a pově-domiacute miacutestniacutech politiků a uacuteředniacuteků Jednotliveacute akce se proto organizujiacute pod společnyacutem naacutezvem Existuje nicmeacuteně možnost si naacutezev akce upravit např Zažiacutet Břevnov jinak Zažiacutet město jinak v Americkeacute ulici apod

Společnaacute myšlenka

Ať už budou miacutet sousedskeacute slavnosti jakoukoli konkreacutetniacute podobu a program kliacutečovyacutem bodem by měla zůstat proměna veřejneacuteho prostoru v miacutesto viacutece přaacutetelskeacute pěšiacutem maminkaacutem a tatiacutenkům s kočaacuterkem cyklistům a lidem kteřiacute zkraacutetka chtějiacute pobyacutevat venku Je důležiteacute neomezovat se jen na zeleneacute plochy chodniacuteky hřiště ale využiacutet i prostor ulice aby si lideacute naplno uvědomili potenciaacutel miacutesta ve ktereacutem žijiacute To může byacutet spojeno s omezeniacutem automobiloveacute dopravy ve zvoleneacute lokalitě zajištěniacutem tzv zaacuteboru či jinyacutem dopravniacutem omezeniacutem Možnosti jsou

1) celkoveacute uzavřeniacute zoacuteny (ulice parkoviště průjezdu) pro vjezd i parkovaacuteniacute auta stejně jako v přiacutepadě čištěniacute silnic

2) zabraacuteniacute parkovaciacutech miacutest s chodniacutekem či pouze samotneacuteho chodniacuteku

3) kraacutetkodobaacute proměna ulice v obytnou či pěšiacute zoacutenu (změna značeniacute a omezeniacute rychlosti vozidel na max 20 kmhod)

4) sniacuteženiacute rychlosti v ulici (zavedeniacute zoacuteny 30 apod)

Společnaacute přiacuteprava a udržitelnaacute realizace

Sousedskeacute slavnosti jsou určeny předevšiacutem pro miacutestniacute obyvatele Je to přiacuteležitost pro lokaacutel-niacute kavaacuterny sdruženiacute mateřskaacute a komunitniacute centra knihovny apod budovat sousedskeacute vztahy a objevovat vyacutehody miacutestniacute spolupraacutece Mohou se představit spoluobčanům a ukaacutezat co umiacute Do přiacutepravy a tvorby programu by mělo byacutet zapojeno pokud možno co nejviacutece lidiacute a spolků z daneacute lokality

5

Akce by měly byacutet organizovaacuteny tak aby jejich přiacuteprava byla v souladu se zaacutekladniacute myšlenkou sousedskyacutech slavnostiacute To znamenaacute nepoužiacutevat energeticky a finančně naacuteročneacute neekologickeacute způsoby dopravy (nepřivaacutežet objemneacute rekvizity a vyacutebavu) využiacutevat spiacuteše akustickou hudbu ne-obtěžovat okoliacute hlukem zajistit možnost třiacuteděniacute odpadků na miacutestě podporovat domaacuteciacute produkty atd To vše za minimum naacutekladů Praacutevě omezeniacutem komerčniacutech aktivit na minimum a zajištěniacutem dobrovolnickeacute praacutece se zviditelniacute podstata celeacuteho Zažiacutet město jinak

Společnaacute propagace

AutoMat bude jednotliveacute sousedskeacute slavnosti propagovat pod společnou hlavičkou Zažiacutet město jinak v celostaacutetniacutech a regionaacutelniacutech meacutediiacutech zaacuteroveň na webech zazitmestojinakcz a auto-matcz Počiacutetaacuteme se společnou vizuaacutelniacute podobou kampaně kteraacute se doplniacute o konkreacutetniacute uacutedaje pro konkreacutetniacute miacutesta (mapy program lokaacutelniacute partneři a jineacute informace) Zaacuteroveň vaacutem poskytneme tištěneacute materiaacutely ktereacute vaacutem usnadniacute propagaci vašiacute lokality Ciacutelem společneacute propagace je pou-kaacutezat na siacutelu teacuteto akce a na zaacutejem Pražanů podiacutelet se na děniacute v jejich okoliacute Vzaacutejemnaacute podpora usnadniacute jednaacuteniacute s uacuteřady ziacuteskaacutevaacuteniacute finančniacutech darů apod Z těchto důvodů je důležiteacute umiacutestit na všechny tištěneacute materiaacutely logo ZMJ a AutoMatu

Společnaacute strategie

Sousedskeacute slavnosti tohoto typu majiacute z dlouhodobeacuteho hlediska vliv na přiacutestup uacuteředniacuteků a poli-tiků k veřejneacutemu prostoru Mohou ukaacutezat všem že meacuteně aut v uliciacutech a zklidněnyacute provoz vedou k lepšiacutemu životu v daneacute městskeacute čaacutesti Celoročně se snažiacuteme komunikovat s vaacutemi a zaacuteroveň přesvědčit miacutestniacute samospraacutevu aby sniacutežila resp odstranila administrativniacute finančniacute ale i mo-raacutelniacute barieacutery k užiacutevaacuteniacute veřejneacuteho prostoru Diacuteky společneacutemu vystupovaacuteniacute (v roce 2014 na 400 subjektů) je možneacute dokaacutezat uacuteřadům a okoliacute že o tento typ akciacute je skutečně zaacutejem

6

Čaacutest A

3

O Zažiacutet město jinak

S čiacutem Vaacutem AutoMat pomůže

Naacuteš tyacutem vaacutem bude k dispozici po celou faacutezi přiacuteprav Ciacutelem je poskytnout vaacutem odbornou i pro-dukčniacute podporu abyste měli dostatek energie se věnovat samotnyacutem přiacutepravaacutem a neztraacuteceli čas nadměrnou byrokraciiacute a hledaacuteniacutem finančniacutech zdrojů Kdykoliv s naacutemi můžete konzultovat sveacute zaacuteměry a v přiacutepadě potřeby vaacutem raacutedi pomůžeme s

a) Přiacutepravou zaacuteboru a jednaacuteniacute s uacuteřady

Pomůžeme vaacutem při vyacuteběru lokality s přiacutepravou technickeacute dokumentace vyjednaacutevaacuteniacutem zaacuteborů a dalšiacutech potřebnyacutech povoleniacute V přiacutepadě probleacutemů či neochoty ze strany uacuteřadů se na naacutes můžete kdykoliv obraacutetit

b) Propagaciacute a komunikaciacute s miacutestniacutemi

Pomůžeme vaacutem s propagaciacute akce na celopražskeacute uacuterovni ale i ve vašiacute lokalitě Zajistiacuteme tisk různyacutech materiaacutelů mediaacutelniacute pokrytiacute akce a propojeniacute s různyacutemi organizacemi ve vašem okoliacute

c) Produkciacute

Poradiacuteme jak zrealizovat sousedskeacute slavnosti a na co se zaměřit

7

Čaacutest B

4

Sousedskeacute slavnosti

Přiacuteprava sousedskeacute slavnosti

Na sameacutem začaacutetku si ujasněte proč sousedskou slavnost pořaacutedaacutete Jakyacute je ciacutel zaacutekladniacute myš-lenka vašiacute slavnosti - upozornit na to co vaacutem chybiacute ve vašiacute čtvrti (maacutelo miacutesta k odpočinku se-zeniacute bezpečnyacute přechod přes ulici) leacutepe se poznat se sousedy oživit miacutesto pro setkaacutevaacuteniacute vyvolat diskuzi zapojit rodiče s dětmi seniory apod Vašiacute představivosti se meze nekladou

Při přiacutepravě sousedskyacutech slavnostiacute jsou důležiteacute zejmeacutena

1) vyacuteběr miacutesta

2) propagace a komunikace

3) přiacuteprava zaacutezemiacute a prostoru

1) Před samotnou organizaciacute je třeba si promyslet kde slavnost uspořaacute- dat a určit rozsah (velikost) slavnosti Při vyacuteběru miacutesta je dobreacute vybiacuterat takovaacute prostranstviacute

a kteraacute jsou z nějakeacuteho důvodu miacutestniacutemi obyvateli považovanaacute za problematickaacute a nekultivovanaacute kteraacute lze oživit

b kteraacute můžete využiacutet jako zaacutezemiacute (kavaacuterna obchod škola) nebo jsou přirozenyacutem centrem vašiacute čtvrti

8

Čaacutest B

41

Sousedskeacute slavnosti

Ziacuteskaacuteniacute zaacuteboru jak ziacuteskat ulici

pro společenskou udaacutelost

Konzultujte celyacute vaacuteš zaacuteměr nejprve s naacutemi K tomu abyste mohli vytvořit zoacutenu pro sousedskou slavnost je zapotřebiacute ziacuteskat tzv zaacutebor ndash zajištěniacute zvlaacuteštniacuteho užiacutevaacuteniacute pozemniacute (miacutestniacute) komuni-kace kteryacute vaacutes opravňuje užiacutet danyacute prostor k plaacutenovaneacute akci

Naacuteš tip Myslete i na velikost vašeho zaacuteboru Často platiacute pravidlo že čiacutem většiacute je zaacutebor tiacutem většiacute jsou i produkčniacute naacuteklady a zaacuteroveň i naacuteroky na zapojeniacute miacutestniacute komunity Neniacute tedy nutneacute miacutesto konaacuteniacute prostorově naddimenzovaacutevat

Cena za zaacutebor

Zaacutebory jsou zpoplatněny dvojiacutem způsobem platiacutete bdquoza vzduchldquo (miacutestniacute poplatky za užiacutevaacuteniacute ve-řejneacuteho prostranstviacute) a za fyzickyacute prostor (pronaacutejem komunikace)

Jelikož je letošniacute ročniacutek finančně podpořen Magistraacutetem hl města Prahy jsou od poplatků osvobozeny slavnosti ktereacute se konajiacute v městskyacutech čaacutestech P1 P2 P3 P5 P6 P7 P11 U MČ P4 P8 a P10 jednaacuteme aby byly poplatky jednoraacutezově odpuštěny stejně jako v minuleacutem roce V ojedinělyacutech přiacutepadech se toto pravidlo může lišit

Spraacutevniacute poplatek však budete muset zaplatit (cca 200-400 Kč)

Jak na zaacutebor

a) Zjistit na přiacuteslušneacutem odboru dopravy (odboru životniacuteho prostřediacute) co vše potřebujete

Zavolejte popř navštivte přiacuteslušnyacute uacuteřad (odbor dopravy či životniacuteho prostřediacute) a zeptejte se co je vše třeba k vyjednaacuteniacute zaacuteboru (dokumenty přiacutelohy) Pokud slavnosti pořaacutedaacutete na dopravniacute komunikaci (ulice chodniacutek naacuteměstiacute) oslovte přiacuteslušnyacute dopravniacute odbor v přiacutepadě zaacuteboru parků nebo zelenyacutech ploch (zaacutebor veřejneacute zeleně) je potřeba jednat s odborem životniacuteho prostřediacute Pokud použiacutevaacutete jedno i druheacute musiacutete navštiacutevit oba odbory Podle toho zdali je vaacutemi vybranaacute ulice pod spraacutevou magistraacutetu nebo MČ (viz seznam) oslovte odbor dopravy přiacuteslušneacute MČ nebo odbor dopravy magistraacutetu (odděleniacute silničniacuteho spraacutevniacuteho uacuteřadu)

b) Schůzka na MČ - projednat zaacutebor s odborem dopravy a představit vaacuteš zaacuteměr

Naacutesledně si sjednejte osobniacute schůzku na odboru dopravy Dbejte na to že je o zaacutebor třeba žaacutedat s předstihem minimaacutelně měsiacutec před konaacuteniacutem akce Proto doporučujeme abyste rozhodnutiacute o zaacuteboru měli předběžně potvrzeneacute již koncem června Pokud nemaacutete předchoziacute zkušenosti doporučujeme tento krok konzultovat s někyacutem z tyacutemu Zažiacutet město jinak (koordinaacutetor lokačniacute manažer- viz kontakty) můžeme vaacutem poradit nebo se jednaacuteniacute přiacutemo uacutečastnit

9

Ciacutelem teacuteto schůzky je městu představit vaacuteš plaacuten

Podpora

Předem si zajistěte podporu co největšiacuteho počtu miacutestniacutech podnikatelů znaacutemyacutech osobnostiacute živ-nostniacuteků kulturniacutech sociaacutelniacutech vzdělaacutevaciacutech instituciacute doloženiacutem piacutesemneacute podpory (předložte např dopisprohlaacutešeniacute o spolupraacuteci)

Přesvědčovaacuteniacute

Připravte si kraacutetkyacute popis akce jakeacute jsou vaše ciacutele upozorněte že akce probiacutehaacute v raacutemci Evropskeacute-ho tyacutedne mobility Předložte zaacutevěrečnou zpraacutevu z roku 2014 a představte předešleacute uacutespěchy Ne-zapomeňte zdůraznit že sousedskeacute slavnosti Zažiacutet město jinak majiacute zaacuteštitu primaacutetorky Hlavniacuteho města Prahy Adriany Krnaacutečoveacute jsou součaacutestiacute kampaně Evropskyacute tyacuteden mobility a jsou tradičně podporovaacuteny i dalšiacutemi městskyacutemi čaacutestmi (P2P3P4P5 P7)

Termiacuten

Sobota 19 zaacuteřiacute 2014 nebo neděle 20 zaacuteřiacute čas konaacuteniacute akce (od kdy do kdy)Je třeba miacutet na paměti že pokud se rozhodnete pořaacutedat akci v neděli pak bude muset byacutet ukončena nejpozději v 1600 hodin

Naacutekres

Připravte si tzv situačniacute plaacutenek - vaacutemi žaacutedanou lokalitu zakreslete na mapku stačiacute z mapycz (postačiacute zvyacuterazněniacute oblasti ve vytištěneacute mapě nic odborneacuteho)

(viz obr č 1 v přiacuteloze)

Naacutesledně se dozviacutete co dalšiacuteho je třeba zajistit resp jakeacute připomiacutenky majiacute na městě k vašiacute akci

c) Vypracovat projekt dopravně-inženyacuterskeacuteho opatřeniacute (DIO)

(viz obr č 2 v přiacuteloze)

V momentě kdy na odboru dopravy budou předběžně souhlasit s vašiacutem zaacuteměrem řeknou vaacutem abyste připravili tzv DIO Jednaacute se o technickyacute naacutekres kde je vyznačeno kde bude jakaacute značka a kudy povedou objiacutezdneacute trasy V teacuteto faacutezi se naacutem ozvěte (viz kontakty- lokačniacute manažer) Studii připraviacuteme a spojiacuteme vaacutes s našiacute dopravniacute inženyacuterkou

d) Pronaacutejem komunikace

S DIO můžete naacutesledně žaacutedat o pronaacutejem miacutesta kde proběhne sousedskaacute slavnost Od odboru do-pravy se dozviacutete kdo danou ulici za MČ spravuje ve většině přiacutepadů to byacutevaacute Technickaacute spraacuteva komu-nikaciacute (TSK) Spraacutevci komunikace pak na jeho formulaacuteři předložte žaacutedost o pronaacutejem komunikace prostranstviacute společně s vyplněnyacutem DIO Za vystaveniacute naacutejemniacute smlouvy zaplatiacutete spraacutevniacute poplatek Nezapomeňte do DIO je třeba zakreslit i polohu a velikost staacutenků alespoň orientačně (stačiacute tužkou a zaacuteroveň popište jejich rozměr a uacutečel ndash podium staacutenek apod) Vždy se zeptejte zda toto budou od vaacutes požadovat To už bude zaacutevisleacute na vaacutes přiacutepadně konzultujte s naacutemi

Naacuteš tip Přiacute přiacutepravě lokality vždy myslete na to že je zapotřebiacute zajistit plynulyacute průjezd vozi-dlům hasičů policii a zaacutechranneacute službě

10

V přiacutepadě že zabiacuteraacutete pouze chodniacutek je třeba specifikovat rozsah zaacuteboru (velikost staacutenků) a je potřeba dodržet koridor 15 m na průchod

(viz obr č 3 v přiacuteloze)

e) Podaacuteniacute žaacutedosti a rozhodnutiacute o schvaacuteleniacute zaacuteboru a podaacuteniacute ohlašovaciacute povinnosti

V posledniacute řadě musiacutete oznaacutemit uacuteřadu konaacuteniacute akce (ohlašovaciacute povinnost) Naacutesledně všechny ziacuteskaneacute přiacutelohy (ohlašovaciacute povinnost naacutejemniacute smlouvu DIO vyplněnou žaacutedost) dodaacutete na od-bor dopravy Prakticky až v tento okamžik podaacutevaacutete kompletniacute žaacutedost o zaacutebor Po dodaacuteniacute všech přiacuteloh zaplatiacutete spraacutevniacute poplatek a naacutesledně vyčkaacutete na rozhodnutiacute o uděleniacute zaacuteboru s přesnyacutem vymezeniacutem jeho rozsahu a nutnyacutech opatřeniacute ktereacute musiacutete dodržet

f) Zajištěniacute dopravniacuteho značeniacute vašiacute zoacuteny

Je na každeacutem organizaacutetorovi aby si dopravniacute značeniacute zajistil tak jak mu určuje DIO Pracujeme na tom abychom vaacutem s naacuteklady na pronaacutejem značek pomohli Pozor prvniacute vaacuterku značek (infor-mace o zaacutekazu parkovaacuteniacute) je třeba umiacutestit dva tyacutedny před konaacuteniacutem akce

Naacuteš tip Během konaacuteniacute akce mějte vždy u sebe všechna povoleniacute DIO dokumenty může se staacutet že přijde kontrola Zaacuteroveň nechte u vjezdů do zaacuteborů či na viditelneacutem miacutestě kontakt na sebe (miacutestniacuteho koordinaacutetora)

11

Čaacutest B

42

Sousedskeacute slavnosti

Propagace a komunikace s miacutestniacutemi

4 2 a Propagace AutoMatu

Iniciativa AutoMat zajišťuje propagaci Zažiacutet město jinak v celopražskeacutem i celorepublikoveacutem mě-řiacutetku Ta spočiacutevaacute v uzaviacuteraacuteniacute mediaacutelniacutech partnerstviacute a využitiacute vlastniacutech komunikačniacutech kanaacutelů K tomuto uacutečelu použiacutevaacuteme weby wwwauto-matcz wwwzazitmestojinakcz Facebook mailing list zaacutevěrečnou zpraacutevu

Na webovyacutech straacutenkaacutech budeme psaacutet o přiacutepravaacutech programu a zaacuteroveň poskytovat dalšiacutem aktivniacutem občanům kontakty na vaacutes a vzaacutejemně vaacutes propojovat Ke společneacute propagaci budeme potřebovat i vaacutes Abychom zajistili celoplošnou propagaci akce je třeba upozornit na jeho spo-lečneacute ciacutele Z těchto důvodů je potřeba označit všechny vaše propagačniacute materiaacutely logem ZMJ a AutoMatu

Mediaacutelniacute komunikace AutoMatu

- AutoMat uzavře mediaacutelniacute partnerstviacute pro celou Prahu (raacutedio TV web a tisk) - AutoMat zajistiacute inzerce sousedskyacutech slavnostiacute do lokaacutelniacutech i celopražskyacutech meacutediiacute (radničniacute noviny apod) - AutoMat uspořaacutedaacute v den konaacuteniacute sousedskyacutech slavnostiacute tiskovou konferenci - Žaacutedaacuteme o poskytnutiacute Citylightů

4 2 b Komunikace s miacutestniacutemi

Zaacutekladem uacutespěchu je propagace sousedskyacutech slavnostiacute přiacutemo v miacutestě jejich konaacuteniacute Vyhraďte si proto dostatek času Představte svůj program zapojte miacutestniacute upozorněte na potřebu pře-parkovaacuteniacute a vysvětlete čeho chcete svou akciacute dosaacutehnout Využijte tuto jedinečnou přiacuteležitost a upevněte vztahy se svyacutemi sousedy a navažte novaacute partnerstviacute

Naacuteš tip Od sameacuteho počaacutetku je důležiteacute pojmout akci tak aby byla otevřenaacute všem nehledě na věk zaacutejem řidičskyacute průkaz naacuterodnost apod Myslete na sveacute okoliacute Informujte sveacute sousedy o konaacuteniacute akce s předstihem a nezapomeňte upozornit na potřebnaacute opatřeniacute např přeparko-vaacuteniacute aut (stačiacute letaacuteček za stěrač) či kde si mohou řidiči nechat sveacute vozidlo

(viz obr č 4 v přiacuteloze)

Jak zajistit komunikaci s miacutestniacutemi

a) Komunikujte a poznejte miacutestniacute ndash Nepodceňujte roli neformaacutelniacutech setkaacuteniacute mluveneacuteho slova a šeptandy

12

ndash Komunikujte osobně zejmeacutena se staršiacutemi kteřiacute mohou na akci nahliacutežet podeziacuteravě osobně je pozvěte využijte jejich zaacutejmu pro určitou věc

ndash Seznamte s vašimi plaacuteny miacutestniacute farnost

ndash Oslovte nejbližšiacute domov důchodců a pokuste se zapojit jeho rezidenty Může se jednat o něco velmi jednoducheacuteho napřiacuteklad o venkovniacute turnaj v daacutemě či společneacute pleteniacute

ndash Obraťte se přiacutemo na bytovaacute družstva

ndash Vytipujte si akteacutery kteřiacute jsou ve vašiacute komunitě hodně aktivniacute a majiacute dostatek kontaktů miacutestniacute kapely divadla komunitniacute pracovniacuteci neziskoveacute organizace

ndash Můžete udělat malyacute happening na ulici už předtiacutem např jarniacute saacutezeniacute do keliacutemků rozdaacutevaacuteniacute kaacutevy a čaje na rohu piknik pro sousedy a podobně

ndash Uspořaacutedaacuteniacutem sousedskyacutech slavnostiacute Zažiacutet město jinak nemusiacute vše skončit Nezapomeňte prezentovat vaše uacutespěchy a zaacutežitky po skončeniacute akce (např formou projekce v miacutestniacute kavaacuterně) Oceniacutete tiacutem praacuteci všech zapojenyacutech a osloviacutete inspirujete možneacute zaacutejemce o pořaacutedaacuteniacute podobnyacutech akciacute nebo dalšiacuteho ročniacuteku

Naacuteš tip Důležiteacute je komunikovat i po slavnosti - natočte video napište člaacutenek vyvěste fotky v miacutestniacutech školaacutech a kavaacuternaacutech b) Tištěneacute materiaacutely k miacutestniacute propagaci

Najděte si centrum společenskaacute bdquoohniskaldquo vašiacute lokality kde akci můžete propagovat

Použijte tištěneacute materiaacutely k propagaci K přiacutemeacutemu kontaktu vaacutem poskytneme

- Letaacutek - leporelo (květen) rychle a věcně vysvětlete miacutestniacutem jak se mohou do přiacuteprav zapojit s vaacutemi - Letaacutečky do schraacutenek (zaacuteřiacute) představeniacute programu - Plakaacutety (srpenzaacuteřiacute) - Tištěnyacute program (zaacuteřiacute)

ndash Samozřejmě můžete tuto škaacutelu doplnit i vlastniacutemi propagačniacutemi materiaacutely ndash letaacutečky za stěrače dalšiacute letaacuteky apod

ndash Domluvte se v miacutestniacutem obchodě zda můžete vyvěsit plakaacutetek nebo nechat na pultu informačniacute brožurky

ndash Dejte plakaacutety do kavaacuteren nebo si tam rovnou naplaacutenujte informačniacute setkaacuteniacute s miacutestniacutemi

ndash Zvěte vaše sousedy Už asi takeacute viacutete že se naacutem osvědčilo umiacutesťovat informačniacute letaacuteky o akci přiacutemo do schraacutenek domů v okoliacute

ndash Letaacutečky lze takeacute umiacutestit do škol školek mateřskyacutech center Domů dětiacute a mlaacutedeže (pro osloveniacute rodičů) do ordinaciacute městskyacutech knihoven na uacuteředniacute desky (po předchoziacute

13

domluvě) či naacutestěnky Městskeacute policie c) Elektronickeacute materiaacutely k miacutestniacute propagaci

ndash Udělejte si vlastniacute weboveacute straacutenky (raacutedi na ně odkaacutežeme) ndash Udělejte si vlastniacute Facebook straacutenku

Naacuteš tip Co s nepřeparkovanyacutemi vozidly Teacuteměř pokaždeacute se stane že nějakeacute to auto zůstane ve vašiacute ulici Jako prevence fungujiacute letaacutečky a dostatečnaacute komunikace s miacutestniacutemi V den akce se naacutem osvědčilo kontaktovat městskou policii kteraacute často dokaacuteže majitele vozidel vyhle-dat Nedoporučujeme odtaženiacute na zaacutekladě současneacute praacutevniacute uacutepravy budete stejně muset naacuteklady hradit vy

Naacuteš tip Vše zaacuteležiacute na domluvě Pomalyacute průjezd pro rezidenty či seniory nenarušiacute vaši slav-nost

14

Čaacutest B

42

Sousedskeacute slavnosti

Přiacuteprava programu a produkce

Při přiacutepravě programu a harmonogramu počiacutetejte s tiacutem že je třeba daacutet raacuteno miacutestniacutem dostatek času na přeparkovaacuteniacute a zaacuteroveň sobě na přiacutepravu prostoru (nanošeniacute vybaveniacute přiacutevod elektřiny apod) Doporučujeme proto nezačiacutenat dřiacuteve nežli v 900 (resp uzavřiacutet silnici) Zaacuteroveň třeba neopomenout nočniacute klid od 2200

Podpořte lokaacutelniacute ekonomiku miacutestniacute hudebniacute skupiny umělce kuchaře řemeslniacuteky a dalšiacute organi-zace ktereacute se vyskytujiacute v bliacutezkosti konaacuteniacute sousedskeacute slavnosti Snažte se sveacutemu okoliacute nabiacutednout širokou škaacutelu aktivit tak aby byla pro různeacute věkoveacute a zaacutejmoveacute skupiny od 1-101 let Osvědčilo se miacutet dostatek relaxačniacutech ploch - sezeniacute odpočiacutevadel (palety gauče lehaacutetka květiny stromky) Nezapomeňte celyacute průběh akce dokumentovat ať se maacutete čiacutem chlubit a jak prosazovat vaše aktivity i po ukončeniacute slavnostiacute

Naacuteš tip Vše nemusiacute končit po 2200 Se spřaacutetelenyacutemi podniky dohodněte i večerniacute program afterparty ndash můžete posedět s přaacuteteli navštiacutevit galerii poslouchat hudbu apod

Naacuteš tip Je to nepřiacutejemneacute ale vždy myslete i na mokrou variantu Připravte stan a plachty na zakrytiacute el kabelů a vybaveniacute

4 3 a Zdroje financovaacuteniacute

Od sameacuteho počaacutetku si připravte zaacutekladniacute rozpočet celeacute akce (naacuteklady a přiacutejmy) Vyacutehodou sou-sedskyacutech slavnostiacute je že vzaacutejemnou vyacutepomociacute vyacutepůjčkou a spolupraciacute se daacute na lecčem ušetřit - někdo půjčiacute židle napeče někdo pomůže postavit poacutedium zpřiacutestupniacute sveacute prostory půjčiacute vyba-veniacute apod Zaacuteroveň ušetřiacutete i na dopravě jelikož se veškereacute zdroje nachaacuteziacute kolem vaacutes

Vaacuteš rozpočet lze naplnit či pokraacutetit několika způsoby

ndash dobrovolnyacute vklad miacutestniacutech

ndash využitiacute dobrovolneacute praacutece

ndash sponzorskyacute dar od miacutestniacutech podnikůfirem Přitom ale mějte na paměti že finančniacute zaacutejem by neměl byacutet v rozporu se smyslem akce (viz etickyacute kodex)

ndash prodej piva

ndash spolupracujte se sociaacutelniacutemi podniky v okoliacute Podpořiacutete je a zaacuteroveň sami sobě ušetřiacutete (majiacute nižšiacute ceny)

15

ndash šetřete na hudbě ndash naacutekladneacute podium skvěle nahradiacute dvě palety a židle

ndash motivujte miacutestniacute aby např napekli uvařili a vybiacuterejte dobrovolneacute přiacutespěvky

ndash zpoplatněte umiacutestěniacute staacutenků ve vašem zaacuteboru (viacutece za komerčniacute meacuteně za neziskoveacute a charitativniacute)

ndash zkuste staacutele obliacutebenějšiacute crowdfunding hit-hit Everfund Pražskyacute vyacutevar

ndash vybiacuterejte dobrovolneacute vstupneacute

ndash Zkuste si podat grant Pozor většinou je třeba žaacutedat s předstihem několika měsiacuteců Nadace velkyacutech firem majiacute tzv zaměstnaneckyacute fond (Nadace Avast Veolia) Pokud znaacutete jejich zaměstnance zkuste jim navrhnout aby vaacutes přihlaacutesili k žaacutedosti o grant Zdroje lze takeacute ziacuteskaacutevat od jednotlivyacutech městskyacutech čaacutestiacute ktereacute majiacute grantoveacute programy na podporu kulturniacutech a ekologickyacutech aktivit v daneacute čtvrti

Dostupneacute granty

Nadace O2 (podpora neformaacutelniacutech skupin žadatel nesmiacute byacutet staršiacute 26 let)Rychleacute granty MČ Prahy 3Nadace Via ndash Fond miacutestniacutech iniciativNadace Vodafone - V pohybuNadačniacute fond Avast ndash Fond zaměstnanců AVAST

V přiacutepadě dalšiacutech dotazů naacutes kontaktujte

Pozor na pravidla tržniacuteho řaacutedu

4 3 b Technickeacute zajištěniacute festivalu

Lidi maacutete zaacutebor takeacute nyniacute již jen zajistit funkčniacute zaacutezemiacute celeacute akce

Třiacuteděniacute a svoz odpadu

Mějte dostatek košů a nezapomeňte recyklovat Pokud nemaacutete vlastniacute koše stačiacute pověsit plasto-veacute pytle na sloupy zeď Po ukončeniacute sousedskeacute slavnosti je zapotřebiacute vždy daacutet ulici do původ-niacuteho stavu Pokud v okoliacute slavnosti nemaacutete dostatečnyacute počet kontejnerů (na směsnyacute či třiacuteděnyacute odpad) bude zapotřebiacute si objednat vlastniacute

Elektřina

Nejsnazšiacute je braacutet elektřinu přiacutemo od spřiacutezněnyacutech kavaacuteren obchodů nebo škol Tam kde to nejde nebo nestačiacute se můžete připojit na zdroj veřejneacuteho osvětleniacute kde si zařiacutediacutete odběr Nedoporuču-jeme diesel agregaacutety ktereacute jsou hlučneacute a smrdiacute Kabelaacutež umiacutestěte tak aby nikomu nepřekaacutežela a zaacuteroveň aby např nedošlo ke zkratu (umiacutestěte do spaacuter překryjte kobercem prkny)

16

Zaacutechody

Nejjednoduššiacute je dohodnout se s obchody či provozovateli kavaacuteren aby zpřiacutestupnili sveacute zaacutechody veřejnosti V určityacutech přiacutepadech může byacutet zajištěniacute mobilniacutech WC podmiacutenkou uděleniacute zaacuteboru (vždy s nimi konzultujeteorientačně jeden zaacutechod na cca 50 žen jeden zaacutechod pro 100 mužů) Myslete i na bezbarieacuterovost mobilniacute zaacutechody neumisťujte na chodniacuteky a umožněte k nim rovnyacute přiacutestup

Hudba

Během sousedskyacutech slavnostiacute vy i miacutestniacute oceniacutete akustickou hudbu ndash nebudete tak rušit ty kdo se akce nechtějiacute uacutečastnit a naviacutec si lideacute budou moct mezi sebou v klidu poviacutedat Upozorňujeme že veřejneacute hudebniacute produkce jsou povinneacute uhradit poplatky OSA Podklady a viacutece informaciacute v online formulaacuteři Parkovaacuteniacute pro kola Zajistěte dostatek miacutest pro parkovaacuteniacute kol Stačiacute oplocenky ktereacute lze zapůjčit společně s doprav-niacutemi značkami

(viz obr č 5 v přiacuteloze)

Bezbarieacuterovyacute přiacutestup

Je důležiteacute daacutevat pozor abychom při odstraňovaacuteniacute naacutemi vniacutemanyacutech barieacuter nevytvaacuteřeli barieacutery jineacute Nechaacutevejte průjezdneacute naacutejezdy na chodniacuteky aby se tam šlo dostat na voziacuteku Věnujte zvyacute-šenou pozornost nevidomyacutem protože se v okoliacute sveacuteho bydliště orientujiacute po paměti a najednou se to tam všechno změniacute V přiacutepadě jakyacutechkoliv dotazů kontaktuje Erika Čiperu z Asistence os (erikasistenceorg)

Městskaacute policie

Osvědčila se naacutem komunikace s městskou policiiacute Ohlaste jim včas dopředu akci a sami vaacutem ušetřiacute praacuteci Pomůžou vaacutem s ohliacutedaacuteniacutem vjezdů do zaacuteboru a přiacutepadně řešiacute i nepřeparkovanaacute vozidla

Pojištěniacute

Pojištěniacute na tento typ akce neniacute povinnyacute Z vlastniacutech zkušenostiacute ale viacuteme že se vždy hodiacute miacutet člena tyacutemu kteryacute maacute pojištěniacute Odpovědnosti za škodu (tzv bdquoproti blbostildquo)

Naacuteš tip V den přiacuteprav sousedskyacutech slavnostiacute omezte počet aut organizaacutetorů během přiacuteprav na minimum Často se pletou s nepřeparkovanyacutemi auty Proto je vhodneacute je nějak označit aby se vaacutem nepletla Po vyloženiacute zbožiacute využijte vyparkovanou oblast pro vaše aktivity a za-parkujte někde pobliacutež

17

Čaacutest B

5

Sousedskeacute slavnosti

Tyacutem Zažiacutet město jinak

Předloženyacute manuaacutel poskytuje zaacutekladniacute informace jak nejsnaacuteze dosaacutehnout hladkeacuteho průběhu vašiacutesousedskeacute slavnosti V přiacutepadě že se v jakeacutekoli čaacutesti faacuteze přiacuteprav setkaacutete s některyacutemi nejasnost-mi či probleacutemy nevaacutehejte kontaktovat naacuteš tyacutem Zažiacutet město jinak

Martin ŠotolaKoordinaacutetor ZMJ (komunikace s uacuteřady zprostředkovaacuteniacute zaacuteborů komunikace s miacutestniacutemi org)721 710 123martinsotolaauto-matcz

Viktor TučekLokačniacute manažer ZMJ (zaacutebory komunikace s TSK)602 206 097viktortucekauto-matcz

Jakub HradilekProdukce ZMJ (produkce sousedskyacutech slavnostiacute přiacuteprava partnerstviacute)777 261 338jakubhradilekauto-matcz

Saacutera NěmečkovaacuteAsistentka produkce723 063 209saranemeckovaauto-matcz

Iva PohankovaacuteGrafickeacute materiaacutely tisk (vizualizace kampaně grafickeacute zpracovaacuteniacute ZMJ koordinace vizuaacutelniacutech vyacutestupů)ivapohankovaauto-matcz

Julie KaacuterovaacuteKomunikace s miacutestniacutemi organizaacutetory (koordinace programu aktualizace webu)Juliekarovaauto-matcz

Anna StrejcovaacuteVedouciacute komunikace (tiskoveacute zpraacutevy doprovodneacute textoveacute materiaacutely komunikace s meacutedii)annastrejcovaauto-matcz

Adeacutela BrabcovaacutePR Komunikaceadelabrabcovaauto-matcz

18

Čaacutest B

6

Sousedskeacute slavnosti

Kodex Zažiacutet město jinak

1)Zažiacutet město jinak je apolitickaacute aktivita založenaacute na praacuteci miacutestniacutech spolků a jednotlivců Během akce nelze jakkoli prezentovat politickeacute strany a jejich naacutezory a daacutele jakeacutekoli rasistickeacute či jineacute extremistickeacute postoje

2) Umiacutestěniacute staacutenků diacutelen a dalšiacutech aktivit během slavnosti je nutneacute dohodnout předem s miacutestniacutem organizaacutetorem nebo se sdruženiacutem AutoMat Staacutenky nesmiacute braacutenit v průjezdu vozů zaacutechranneacute služby a hasičů ani volneacutemu pohybu chodců po ulici

3) K řidičům a majitelům parkujiacuteciacutech aut v oblasti zaacuteboru je nutneacute se chovat slušně auta nepoškozovat a vysvětlit smysl akce

4) Zajistěte prosiacutem uacuteklid odpadků kolem vašeho staacutenku či aktivity na miacutestě pokud budete produkovat viacutece odpadu zajistěte vlastniacute koš přiacutemo na miacutestě

5) Hladiny hluku při hudebniacute produkci nesmiacute převyacutešit normy stanoveneacute zaacutekonem ale neměly by ani rušit jineacute aktivity v daneacute oblasti (napřiacuteklad veřejneacute čteniacute divadelniacute představeniacute pro děti atp) Večerniacute program nesmiacute rušit nočniacute klid obyvatel

6) Přiacuteprava a realizace aktivit na miacutestě maacute proběhnout co nejuacutesporněji a pokud možno ekologicky ndash minimalizujte produkci odpadu omezte užitiacute automobilů při dopravě snižte na minimum spo-třebu elektřiny

7) Při propagaci vašich aktivit v raacutemci festivalu použiacutevejte prosiacutem logo Zažiacutet město jinak logo AutoMatu popřiacutepadě odkaz na weboveacute straacutenky zazitmestojinakcz

8) Dbejte zaacutesad bezpečnosti Pokud použiacutevaacutete během akce elektřinu ujistěte se že kabely jsou bezpečně zapojeny a že nemůže dojiacutet ke zraněniacute uacutečastniacuteků

19

Čaacutest B

Obr č 1 ndash Situačniacute plaacutenek

Obr č 2 ndash DIO

Sousedskeacute slavnosti

1652014 Mapycz

httpmapyczprint 11

7 Přiacutelohy

Obr č 3 ndash Zaacutebor chodniacuteku

Obr č 4 ndash Letaacutek za stěrač

Obr č 5 ndash Parkovaacuteniacute pro kola

Podpořeno grantem z Islandu Lichtenštejnska a Norska v raacutemci EHP fondů wwwfondnnocz a wwweeagrantscz

Page 3: Manuál Zažít město jinak 2015

3

Čaacutest A

1

O Zažiacutet město jinak

Uacutevod

Každyacute rok v zaacuteřiacute pořaacutedaacute iniciativa AutoMat sousedskeacute slavnosti Zažiacutet město jinak (ZMJ) kdy se alespoň na kraacutetkou dobu proměniacute ulice chodniacuteky či volneacute plochy v Praze na miacutesta přiacutejemnějšiacute pro život Za pomoci a koordinace AutoMatu se po městě ode-hrajiacute ve stejnyacute čas desiacutetky pouličniacutech sousedskyacutech slavnostiacute organizovanyacutech např lokaacutelniacutemi spolky či samotnyacutemi obyvateli Na uliciacutech vyrostou miacutesta pro setkaacutevaacuteniacute venkovniacute kavaacuterny staacutenky s nejrůznějšiacutem zbo-žiacutem a prostor s pestryacutem kulturniacutem a sportovniacutem programem Naacutevštěvniacuteci zažijiacute jak přiacutejemnaacute může byacutet ulice a jejich čtvrť bez hluku znečištěneacuteho ovzdušiacute a nadměrneacute dopravniacute zaacutetěže Jednaacute se o vyacutejimečnou přiacuteležitost jak daacutet prostor miacutestniacutem povzbudit jejich kreativitu a vytaacutehnout jejich aktivity do ulic přiacutemo mezi dalšiacute sousedy V posledniacutech letech se sousedskeacute slavnosti rozrůstajiacute po celeacute Praze K programu se může připojit každyacute kdo maacute chuť přetvořit sveacute okoliacute v přiacutejemneacute miacutesto nejen pro sebe ale i pro sveacute sousedy Ciacutelem je vytvořeniacute tzv zoacuteny tedy čaacutesti veřejneacuteho prostoru kteryacute se v raacutemci ZMJ podařiacute společnyacutemi silami transformovat na miacutesto společneacuteho setkaacutevaacute-niacute sousedů a na kraacutetkyacute čas uzavřiacutet před automobilovou dopravou AutoMat je hlavniacutem organizaacutetorem celeacuteho Zažiacutet město jinak a jako takovyacute je zod-povědnyacute za prezentaci akce navenek ale i komunikaci s jednotlivyacutemi zoacutenami a jejich koordinaci Program a podobu jednotlivyacutech zoacuten si pak sami mohou určit miacutestniacute Ten-to manuaacutel je určen praacutevě Vaacutem miacutestniacutem organizaacutetorům kteřiacute budou zodpovědniacute za koordinaci programu a přiacutepravu slavnostiacute ve svyacutech zoacutenaacutech Manuaacutel Vaacutem poskytne zaacute-kladniacute rady jak pořaacutedat sousedskou slavnost a popiacuteše co obnaacutešiacute zapojeniacute do slavnosti a v čem vaacutem pomůžeme my Struktura participantů Zažiacutet město jinak

- AutoMat koordinace technickaacute a administrativniacute podpora sousedskyacutech slavnostiacute- Miacutestniacute organizaacutetoři koordinace jednotliveacute sousedskeacute slavnosti (zoacuteny)- Uacutečastniacuteci podiacuteleniacute se na programu sousedskyacutech slavnostiacute- Naacutevštěvniacuteci

4

Čaacutest A

2

O Zažiacutet město jinak

Co majiacute sousedskeacute slavnosti ZMJ společneacuteho

Jednotneacute datum konaacuteniacute

Sobota 19 zaacuteřiacute nebo neděle 20 zaacuteřiacute jsou společnyacutem datem pro všechny zuacutečastněneacute zoacuteny

Společnyacute naacutezev

Zažiacutet město jinak si za dobu sveacuteho trvaacuteniacute už ziacuteskalo velkou oblibu a zaacutejem meacutediiacute i respekt a pově-domiacute miacutestniacutech politiků a uacuteředniacuteků Jednotliveacute akce se proto organizujiacute pod společnyacutem naacutezvem Existuje nicmeacuteně možnost si naacutezev akce upravit např Zažiacutet Břevnov jinak Zažiacutet město jinak v Americkeacute ulici apod

Společnaacute myšlenka

Ať už budou miacutet sousedskeacute slavnosti jakoukoli konkreacutetniacute podobu a program kliacutečovyacutem bodem by měla zůstat proměna veřejneacuteho prostoru v miacutesto viacutece přaacutetelskeacute pěšiacutem maminkaacutem a tatiacutenkům s kočaacuterkem cyklistům a lidem kteřiacute zkraacutetka chtějiacute pobyacutevat venku Je důležiteacute neomezovat se jen na zeleneacute plochy chodniacuteky hřiště ale využiacutet i prostor ulice aby si lideacute naplno uvědomili potenciaacutel miacutesta ve ktereacutem žijiacute To může byacutet spojeno s omezeniacutem automobiloveacute dopravy ve zvoleneacute lokalitě zajištěniacutem tzv zaacuteboru či jinyacutem dopravniacutem omezeniacutem Možnosti jsou

1) celkoveacute uzavřeniacute zoacuteny (ulice parkoviště průjezdu) pro vjezd i parkovaacuteniacute auta stejně jako v přiacutepadě čištěniacute silnic

2) zabraacuteniacute parkovaciacutech miacutest s chodniacutekem či pouze samotneacuteho chodniacuteku

3) kraacutetkodobaacute proměna ulice v obytnou či pěšiacute zoacutenu (změna značeniacute a omezeniacute rychlosti vozidel na max 20 kmhod)

4) sniacuteženiacute rychlosti v ulici (zavedeniacute zoacuteny 30 apod)

Společnaacute přiacuteprava a udržitelnaacute realizace

Sousedskeacute slavnosti jsou určeny předevšiacutem pro miacutestniacute obyvatele Je to přiacuteležitost pro lokaacutel-niacute kavaacuterny sdruženiacute mateřskaacute a komunitniacute centra knihovny apod budovat sousedskeacute vztahy a objevovat vyacutehody miacutestniacute spolupraacutece Mohou se představit spoluobčanům a ukaacutezat co umiacute Do přiacutepravy a tvorby programu by mělo byacutet zapojeno pokud možno co nejviacutece lidiacute a spolků z daneacute lokality

5

Akce by měly byacutet organizovaacuteny tak aby jejich přiacuteprava byla v souladu se zaacutekladniacute myšlenkou sousedskyacutech slavnostiacute To znamenaacute nepoužiacutevat energeticky a finančně naacuteročneacute neekologickeacute způsoby dopravy (nepřivaacutežet objemneacute rekvizity a vyacutebavu) využiacutevat spiacuteše akustickou hudbu ne-obtěžovat okoliacute hlukem zajistit možnost třiacuteděniacute odpadků na miacutestě podporovat domaacuteciacute produkty atd To vše za minimum naacutekladů Praacutevě omezeniacutem komerčniacutech aktivit na minimum a zajištěniacutem dobrovolnickeacute praacutece se zviditelniacute podstata celeacuteho Zažiacutet město jinak

Společnaacute propagace

AutoMat bude jednotliveacute sousedskeacute slavnosti propagovat pod společnou hlavičkou Zažiacutet město jinak v celostaacutetniacutech a regionaacutelniacutech meacutediiacutech zaacuteroveň na webech zazitmestojinakcz a auto-matcz Počiacutetaacuteme se společnou vizuaacutelniacute podobou kampaně kteraacute se doplniacute o konkreacutetniacute uacutedaje pro konkreacutetniacute miacutesta (mapy program lokaacutelniacute partneři a jineacute informace) Zaacuteroveň vaacutem poskytneme tištěneacute materiaacutely ktereacute vaacutem usnadniacute propagaci vašiacute lokality Ciacutelem společneacute propagace je pou-kaacutezat na siacutelu teacuteto akce a na zaacutejem Pražanů podiacutelet se na děniacute v jejich okoliacute Vzaacutejemnaacute podpora usnadniacute jednaacuteniacute s uacuteřady ziacuteskaacutevaacuteniacute finančniacutech darů apod Z těchto důvodů je důležiteacute umiacutestit na všechny tištěneacute materiaacutely logo ZMJ a AutoMatu

Společnaacute strategie

Sousedskeacute slavnosti tohoto typu majiacute z dlouhodobeacuteho hlediska vliv na přiacutestup uacuteředniacuteků a poli-tiků k veřejneacutemu prostoru Mohou ukaacutezat všem že meacuteně aut v uliciacutech a zklidněnyacute provoz vedou k lepšiacutemu životu v daneacute městskeacute čaacutesti Celoročně se snažiacuteme komunikovat s vaacutemi a zaacuteroveň přesvědčit miacutestniacute samospraacutevu aby sniacutežila resp odstranila administrativniacute finančniacute ale i mo-raacutelniacute barieacutery k užiacutevaacuteniacute veřejneacuteho prostoru Diacuteky společneacutemu vystupovaacuteniacute (v roce 2014 na 400 subjektů) je možneacute dokaacutezat uacuteřadům a okoliacute že o tento typ akciacute je skutečně zaacutejem

6

Čaacutest A

3

O Zažiacutet město jinak

S čiacutem Vaacutem AutoMat pomůže

Naacuteš tyacutem vaacutem bude k dispozici po celou faacutezi přiacuteprav Ciacutelem je poskytnout vaacutem odbornou i pro-dukčniacute podporu abyste měli dostatek energie se věnovat samotnyacutem přiacutepravaacutem a neztraacuteceli čas nadměrnou byrokraciiacute a hledaacuteniacutem finančniacutech zdrojů Kdykoliv s naacutemi můžete konzultovat sveacute zaacuteměry a v přiacutepadě potřeby vaacutem raacutedi pomůžeme s

a) Přiacutepravou zaacuteboru a jednaacuteniacute s uacuteřady

Pomůžeme vaacutem při vyacuteběru lokality s přiacutepravou technickeacute dokumentace vyjednaacutevaacuteniacutem zaacuteborů a dalšiacutech potřebnyacutech povoleniacute V přiacutepadě probleacutemů či neochoty ze strany uacuteřadů se na naacutes můžete kdykoliv obraacutetit

b) Propagaciacute a komunikaciacute s miacutestniacutemi

Pomůžeme vaacutem s propagaciacute akce na celopražskeacute uacuterovni ale i ve vašiacute lokalitě Zajistiacuteme tisk různyacutech materiaacutelů mediaacutelniacute pokrytiacute akce a propojeniacute s různyacutemi organizacemi ve vašem okoliacute

c) Produkciacute

Poradiacuteme jak zrealizovat sousedskeacute slavnosti a na co se zaměřit

7

Čaacutest B

4

Sousedskeacute slavnosti

Přiacuteprava sousedskeacute slavnosti

Na sameacutem začaacutetku si ujasněte proč sousedskou slavnost pořaacutedaacutete Jakyacute je ciacutel zaacutekladniacute myš-lenka vašiacute slavnosti - upozornit na to co vaacutem chybiacute ve vašiacute čtvrti (maacutelo miacutesta k odpočinku se-zeniacute bezpečnyacute přechod přes ulici) leacutepe se poznat se sousedy oživit miacutesto pro setkaacutevaacuteniacute vyvolat diskuzi zapojit rodiče s dětmi seniory apod Vašiacute představivosti se meze nekladou

Při přiacutepravě sousedskyacutech slavnostiacute jsou důležiteacute zejmeacutena

1) vyacuteběr miacutesta

2) propagace a komunikace

3) přiacuteprava zaacutezemiacute a prostoru

1) Před samotnou organizaciacute je třeba si promyslet kde slavnost uspořaacute- dat a určit rozsah (velikost) slavnosti Při vyacuteběru miacutesta je dobreacute vybiacuterat takovaacute prostranstviacute

a kteraacute jsou z nějakeacuteho důvodu miacutestniacutemi obyvateli považovanaacute za problematickaacute a nekultivovanaacute kteraacute lze oživit

b kteraacute můžete využiacutet jako zaacutezemiacute (kavaacuterna obchod škola) nebo jsou přirozenyacutem centrem vašiacute čtvrti

8

Čaacutest B

41

Sousedskeacute slavnosti

Ziacuteskaacuteniacute zaacuteboru jak ziacuteskat ulici

pro společenskou udaacutelost

Konzultujte celyacute vaacuteš zaacuteměr nejprve s naacutemi K tomu abyste mohli vytvořit zoacutenu pro sousedskou slavnost je zapotřebiacute ziacuteskat tzv zaacutebor ndash zajištěniacute zvlaacuteštniacuteho užiacutevaacuteniacute pozemniacute (miacutestniacute) komuni-kace kteryacute vaacutes opravňuje užiacutet danyacute prostor k plaacutenovaneacute akci

Naacuteš tip Myslete i na velikost vašeho zaacuteboru Často platiacute pravidlo že čiacutem většiacute je zaacutebor tiacutem většiacute jsou i produkčniacute naacuteklady a zaacuteroveň i naacuteroky na zapojeniacute miacutestniacute komunity Neniacute tedy nutneacute miacutesto konaacuteniacute prostorově naddimenzovaacutevat

Cena za zaacutebor

Zaacutebory jsou zpoplatněny dvojiacutem způsobem platiacutete bdquoza vzduchldquo (miacutestniacute poplatky za užiacutevaacuteniacute ve-řejneacuteho prostranstviacute) a za fyzickyacute prostor (pronaacutejem komunikace)

Jelikož je letošniacute ročniacutek finančně podpořen Magistraacutetem hl města Prahy jsou od poplatků osvobozeny slavnosti ktereacute se konajiacute v městskyacutech čaacutestech P1 P2 P3 P5 P6 P7 P11 U MČ P4 P8 a P10 jednaacuteme aby byly poplatky jednoraacutezově odpuštěny stejně jako v minuleacutem roce V ojedinělyacutech přiacutepadech se toto pravidlo může lišit

Spraacutevniacute poplatek však budete muset zaplatit (cca 200-400 Kč)

Jak na zaacutebor

a) Zjistit na přiacuteslušneacutem odboru dopravy (odboru životniacuteho prostřediacute) co vše potřebujete

Zavolejte popř navštivte přiacuteslušnyacute uacuteřad (odbor dopravy či životniacuteho prostřediacute) a zeptejte se co je vše třeba k vyjednaacuteniacute zaacuteboru (dokumenty přiacutelohy) Pokud slavnosti pořaacutedaacutete na dopravniacute komunikaci (ulice chodniacutek naacuteměstiacute) oslovte přiacuteslušnyacute dopravniacute odbor v přiacutepadě zaacuteboru parků nebo zelenyacutech ploch (zaacutebor veřejneacute zeleně) je potřeba jednat s odborem životniacuteho prostřediacute Pokud použiacutevaacutete jedno i druheacute musiacutete navštiacutevit oba odbory Podle toho zdali je vaacutemi vybranaacute ulice pod spraacutevou magistraacutetu nebo MČ (viz seznam) oslovte odbor dopravy přiacuteslušneacute MČ nebo odbor dopravy magistraacutetu (odděleniacute silničniacuteho spraacutevniacuteho uacuteřadu)

b) Schůzka na MČ - projednat zaacutebor s odborem dopravy a představit vaacuteš zaacuteměr

Naacutesledně si sjednejte osobniacute schůzku na odboru dopravy Dbejte na to že je o zaacutebor třeba žaacutedat s předstihem minimaacutelně měsiacutec před konaacuteniacutem akce Proto doporučujeme abyste rozhodnutiacute o zaacuteboru měli předběžně potvrzeneacute již koncem června Pokud nemaacutete předchoziacute zkušenosti doporučujeme tento krok konzultovat s někyacutem z tyacutemu Zažiacutet město jinak (koordinaacutetor lokačniacute manažer- viz kontakty) můžeme vaacutem poradit nebo se jednaacuteniacute přiacutemo uacutečastnit

9

Ciacutelem teacuteto schůzky je městu představit vaacuteš plaacuten

Podpora

Předem si zajistěte podporu co největšiacuteho počtu miacutestniacutech podnikatelů znaacutemyacutech osobnostiacute živ-nostniacuteků kulturniacutech sociaacutelniacutech vzdělaacutevaciacutech instituciacute doloženiacutem piacutesemneacute podpory (předložte např dopisprohlaacutešeniacute o spolupraacuteci)

Přesvědčovaacuteniacute

Připravte si kraacutetkyacute popis akce jakeacute jsou vaše ciacutele upozorněte že akce probiacutehaacute v raacutemci Evropskeacute-ho tyacutedne mobility Předložte zaacutevěrečnou zpraacutevu z roku 2014 a představte předešleacute uacutespěchy Ne-zapomeňte zdůraznit že sousedskeacute slavnosti Zažiacutet město jinak majiacute zaacuteštitu primaacutetorky Hlavniacuteho města Prahy Adriany Krnaacutečoveacute jsou součaacutestiacute kampaně Evropskyacute tyacuteden mobility a jsou tradičně podporovaacuteny i dalšiacutemi městskyacutemi čaacutestmi (P2P3P4P5 P7)

Termiacuten

Sobota 19 zaacuteřiacute 2014 nebo neděle 20 zaacuteřiacute čas konaacuteniacute akce (od kdy do kdy)Je třeba miacutet na paměti že pokud se rozhodnete pořaacutedat akci v neděli pak bude muset byacutet ukončena nejpozději v 1600 hodin

Naacutekres

Připravte si tzv situačniacute plaacutenek - vaacutemi žaacutedanou lokalitu zakreslete na mapku stačiacute z mapycz (postačiacute zvyacuterazněniacute oblasti ve vytištěneacute mapě nic odborneacuteho)

(viz obr č 1 v přiacuteloze)

Naacutesledně se dozviacutete co dalšiacuteho je třeba zajistit resp jakeacute připomiacutenky majiacute na městě k vašiacute akci

c) Vypracovat projekt dopravně-inženyacuterskeacuteho opatřeniacute (DIO)

(viz obr č 2 v přiacuteloze)

V momentě kdy na odboru dopravy budou předběžně souhlasit s vašiacutem zaacuteměrem řeknou vaacutem abyste připravili tzv DIO Jednaacute se o technickyacute naacutekres kde je vyznačeno kde bude jakaacute značka a kudy povedou objiacutezdneacute trasy V teacuteto faacutezi se naacutem ozvěte (viz kontakty- lokačniacute manažer) Studii připraviacuteme a spojiacuteme vaacutes s našiacute dopravniacute inženyacuterkou

d) Pronaacutejem komunikace

S DIO můžete naacutesledně žaacutedat o pronaacutejem miacutesta kde proběhne sousedskaacute slavnost Od odboru do-pravy se dozviacutete kdo danou ulici za MČ spravuje ve většině přiacutepadů to byacutevaacute Technickaacute spraacuteva komu-nikaciacute (TSK) Spraacutevci komunikace pak na jeho formulaacuteři předložte žaacutedost o pronaacutejem komunikace prostranstviacute společně s vyplněnyacutem DIO Za vystaveniacute naacutejemniacute smlouvy zaplatiacutete spraacutevniacute poplatek Nezapomeňte do DIO je třeba zakreslit i polohu a velikost staacutenků alespoň orientačně (stačiacute tužkou a zaacuteroveň popište jejich rozměr a uacutečel ndash podium staacutenek apod) Vždy se zeptejte zda toto budou od vaacutes požadovat To už bude zaacutevisleacute na vaacutes přiacutepadně konzultujte s naacutemi

Naacuteš tip Přiacute přiacutepravě lokality vždy myslete na to že je zapotřebiacute zajistit plynulyacute průjezd vozi-dlům hasičů policii a zaacutechranneacute službě

10

V přiacutepadě že zabiacuteraacutete pouze chodniacutek je třeba specifikovat rozsah zaacuteboru (velikost staacutenků) a je potřeba dodržet koridor 15 m na průchod

(viz obr č 3 v přiacuteloze)

e) Podaacuteniacute žaacutedosti a rozhodnutiacute o schvaacuteleniacute zaacuteboru a podaacuteniacute ohlašovaciacute povinnosti

V posledniacute řadě musiacutete oznaacutemit uacuteřadu konaacuteniacute akce (ohlašovaciacute povinnost) Naacutesledně všechny ziacuteskaneacute přiacutelohy (ohlašovaciacute povinnost naacutejemniacute smlouvu DIO vyplněnou žaacutedost) dodaacutete na od-bor dopravy Prakticky až v tento okamžik podaacutevaacutete kompletniacute žaacutedost o zaacutebor Po dodaacuteniacute všech přiacuteloh zaplatiacutete spraacutevniacute poplatek a naacutesledně vyčkaacutete na rozhodnutiacute o uděleniacute zaacuteboru s přesnyacutem vymezeniacutem jeho rozsahu a nutnyacutech opatřeniacute ktereacute musiacutete dodržet

f) Zajištěniacute dopravniacuteho značeniacute vašiacute zoacuteny

Je na každeacutem organizaacutetorovi aby si dopravniacute značeniacute zajistil tak jak mu určuje DIO Pracujeme na tom abychom vaacutem s naacuteklady na pronaacutejem značek pomohli Pozor prvniacute vaacuterku značek (infor-mace o zaacutekazu parkovaacuteniacute) je třeba umiacutestit dva tyacutedny před konaacuteniacutem akce

Naacuteš tip Během konaacuteniacute akce mějte vždy u sebe všechna povoleniacute DIO dokumenty může se staacutet že přijde kontrola Zaacuteroveň nechte u vjezdů do zaacuteborů či na viditelneacutem miacutestě kontakt na sebe (miacutestniacuteho koordinaacutetora)

11

Čaacutest B

42

Sousedskeacute slavnosti

Propagace a komunikace s miacutestniacutemi

4 2 a Propagace AutoMatu

Iniciativa AutoMat zajišťuje propagaci Zažiacutet město jinak v celopražskeacutem i celorepublikoveacutem mě-řiacutetku Ta spočiacutevaacute v uzaviacuteraacuteniacute mediaacutelniacutech partnerstviacute a využitiacute vlastniacutech komunikačniacutech kanaacutelů K tomuto uacutečelu použiacutevaacuteme weby wwwauto-matcz wwwzazitmestojinakcz Facebook mailing list zaacutevěrečnou zpraacutevu

Na webovyacutech straacutenkaacutech budeme psaacutet o přiacutepravaacutech programu a zaacuteroveň poskytovat dalšiacutem aktivniacutem občanům kontakty na vaacutes a vzaacutejemně vaacutes propojovat Ke společneacute propagaci budeme potřebovat i vaacutes Abychom zajistili celoplošnou propagaci akce je třeba upozornit na jeho spo-lečneacute ciacutele Z těchto důvodů je potřeba označit všechny vaše propagačniacute materiaacutely logem ZMJ a AutoMatu

Mediaacutelniacute komunikace AutoMatu

- AutoMat uzavře mediaacutelniacute partnerstviacute pro celou Prahu (raacutedio TV web a tisk) - AutoMat zajistiacute inzerce sousedskyacutech slavnostiacute do lokaacutelniacutech i celopražskyacutech meacutediiacute (radničniacute noviny apod) - AutoMat uspořaacutedaacute v den konaacuteniacute sousedskyacutech slavnostiacute tiskovou konferenci - Žaacutedaacuteme o poskytnutiacute Citylightů

4 2 b Komunikace s miacutestniacutemi

Zaacutekladem uacutespěchu je propagace sousedskyacutech slavnostiacute přiacutemo v miacutestě jejich konaacuteniacute Vyhraďte si proto dostatek času Představte svůj program zapojte miacutestniacute upozorněte na potřebu pře-parkovaacuteniacute a vysvětlete čeho chcete svou akciacute dosaacutehnout Využijte tuto jedinečnou přiacuteležitost a upevněte vztahy se svyacutemi sousedy a navažte novaacute partnerstviacute

Naacuteš tip Od sameacuteho počaacutetku je důležiteacute pojmout akci tak aby byla otevřenaacute všem nehledě na věk zaacutejem řidičskyacute průkaz naacuterodnost apod Myslete na sveacute okoliacute Informujte sveacute sousedy o konaacuteniacute akce s předstihem a nezapomeňte upozornit na potřebnaacute opatřeniacute např přeparko-vaacuteniacute aut (stačiacute letaacuteček za stěrač) či kde si mohou řidiči nechat sveacute vozidlo

(viz obr č 4 v přiacuteloze)

Jak zajistit komunikaci s miacutestniacutemi

a) Komunikujte a poznejte miacutestniacute ndash Nepodceňujte roli neformaacutelniacutech setkaacuteniacute mluveneacuteho slova a šeptandy

12

ndash Komunikujte osobně zejmeacutena se staršiacutemi kteřiacute mohou na akci nahliacutežet podeziacuteravě osobně je pozvěte využijte jejich zaacutejmu pro určitou věc

ndash Seznamte s vašimi plaacuteny miacutestniacute farnost

ndash Oslovte nejbližšiacute domov důchodců a pokuste se zapojit jeho rezidenty Může se jednat o něco velmi jednoducheacuteho napřiacuteklad o venkovniacute turnaj v daacutemě či společneacute pleteniacute

ndash Obraťte se přiacutemo na bytovaacute družstva

ndash Vytipujte si akteacutery kteřiacute jsou ve vašiacute komunitě hodně aktivniacute a majiacute dostatek kontaktů miacutestniacute kapely divadla komunitniacute pracovniacuteci neziskoveacute organizace

ndash Můžete udělat malyacute happening na ulici už předtiacutem např jarniacute saacutezeniacute do keliacutemků rozdaacutevaacuteniacute kaacutevy a čaje na rohu piknik pro sousedy a podobně

ndash Uspořaacutedaacuteniacutem sousedskyacutech slavnostiacute Zažiacutet město jinak nemusiacute vše skončit Nezapomeňte prezentovat vaše uacutespěchy a zaacutežitky po skončeniacute akce (např formou projekce v miacutestniacute kavaacuterně) Oceniacutete tiacutem praacuteci všech zapojenyacutech a osloviacutete inspirujete možneacute zaacutejemce o pořaacutedaacuteniacute podobnyacutech akciacute nebo dalšiacuteho ročniacuteku

Naacuteš tip Důležiteacute je komunikovat i po slavnosti - natočte video napište člaacutenek vyvěste fotky v miacutestniacutech školaacutech a kavaacuternaacutech b) Tištěneacute materiaacutely k miacutestniacute propagaci

Najděte si centrum společenskaacute bdquoohniskaldquo vašiacute lokality kde akci můžete propagovat

Použijte tištěneacute materiaacutely k propagaci K přiacutemeacutemu kontaktu vaacutem poskytneme

- Letaacutek - leporelo (květen) rychle a věcně vysvětlete miacutestniacutem jak se mohou do přiacuteprav zapojit s vaacutemi - Letaacutečky do schraacutenek (zaacuteřiacute) představeniacute programu - Plakaacutety (srpenzaacuteřiacute) - Tištěnyacute program (zaacuteřiacute)

ndash Samozřejmě můžete tuto škaacutelu doplnit i vlastniacutemi propagačniacutemi materiaacutely ndash letaacutečky za stěrače dalšiacute letaacuteky apod

ndash Domluvte se v miacutestniacutem obchodě zda můžete vyvěsit plakaacutetek nebo nechat na pultu informačniacute brožurky

ndash Dejte plakaacutety do kavaacuteren nebo si tam rovnou naplaacutenujte informačniacute setkaacuteniacute s miacutestniacutemi

ndash Zvěte vaše sousedy Už asi takeacute viacutete že se naacutem osvědčilo umiacutesťovat informačniacute letaacuteky o akci přiacutemo do schraacutenek domů v okoliacute

ndash Letaacutečky lze takeacute umiacutestit do škol školek mateřskyacutech center Domů dětiacute a mlaacutedeže (pro osloveniacute rodičů) do ordinaciacute městskyacutech knihoven na uacuteředniacute desky (po předchoziacute

13

domluvě) či naacutestěnky Městskeacute policie c) Elektronickeacute materiaacutely k miacutestniacute propagaci

ndash Udělejte si vlastniacute weboveacute straacutenky (raacutedi na ně odkaacutežeme) ndash Udělejte si vlastniacute Facebook straacutenku

Naacuteš tip Co s nepřeparkovanyacutemi vozidly Teacuteměř pokaždeacute se stane že nějakeacute to auto zůstane ve vašiacute ulici Jako prevence fungujiacute letaacutečky a dostatečnaacute komunikace s miacutestniacutemi V den akce se naacutem osvědčilo kontaktovat městskou policii kteraacute často dokaacuteže majitele vozidel vyhle-dat Nedoporučujeme odtaženiacute na zaacutekladě současneacute praacutevniacute uacutepravy budete stejně muset naacuteklady hradit vy

Naacuteš tip Vše zaacuteležiacute na domluvě Pomalyacute průjezd pro rezidenty či seniory nenarušiacute vaši slav-nost

14

Čaacutest B

42

Sousedskeacute slavnosti

Přiacuteprava programu a produkce

Při přiacutepravě programu a harmonogramu počiacutetejte s tiacutem že je třeba daacutet raacuteno miacutestniacutem dostatek času na přeparkovaacuteniacute a zaacuteroveň sobě na přiacutepravu prostoru (nanošeniacute vybaveniacute přiacutevod elektřiny apod) Doporučujeme proto nezačiacutenat dřiacuteve nežli v 900 (resp uzavřiacutet silnici) Zaacuteroveň třeba neopomenout nočniacute klid od 2200

Podpořte lokaacutelniacute ekonomiku miacutestniacute hudebniacute skupiny umělce kuchaře řemeslniacuteky a dalšiacute organi-zace ktereacute se vyskytujiacute v bliacutezkosti konaacuteniacute sousedskeacute slavnosti Snažte se sveacutemu okoliacute nabiacutednout širokou škaacutelu aktivit tak aby byla pro různeacute věkoveacute a zaacutejmoveacute skupiny od 1-101 let Osvědčilo se miacutet dostatek relaxačniacutech ploch - sezeniacute odpočiacutevadel (palety gauče lehaacutetka květiny stromky) Nezapomeňte celyacute průběh akce dokumentovat ať se maacutete čiacutem chlubit a jak prosazovat vaše aktivity i po ukončeniacute slavnostiacute

Naacuteš tip Vše nemusiacute končit po 2200 Se spřaacutetelenyacutemi podniky dohodněte i večerniacute program afterparty ndash můžete posedět s přaacuteteli navštiacutevit galerii poslouchat hudbu apod

Naacuteš tip Je to nepřiacutejemneacute ale vždy myslete i na mokrou variantu Připravte stan a plachty na zakrytiacute el kabelů a vybaveniacute

4 3 a Zdroje financovaacuteniacute

Od sameacuteho počaacutetku si připravte zaacutekladniacute rozpočet celeacute akce (naacuteklady a přiacutejmy) Vyacutehodou sou-sedskyacutech slavnostiacute je že vzaacutejemnou vyacutepomociacute vyacutepůjčkou a spolupraciacute se daacute na lecčem ušetřit - někdo půjčiacute židle napeče někdo pomůže postavit poacutedium zpřiacutestupniacute sveacute prostory půjčiacute vyba-veniacute apod Zaacuteroveň ušetřiacutete i na dopravě jelikož se veškereacute zdroje nachaacuteziacute kolem vaacutes

Vaacuteš rozpočet lze naplnit či pokraacutetit několika způsoby

ndash dobrovolnyacute vklad miacutestniacutech

ndash využitiacute dobrovolneacute praacutece

ndash sponzorskyacute dar od miacutestniacutech podnikůfirem Přitom ale mějte na paměti že finančniacute zaacutejem by neměl byacutet v rozporu se smyslem akce (viz etickyacute kodex)

ndash prodej piva

ndash spolupracujte se sociaacutelniacutemi podniky v okoliacute Podpořiacutete je a zaacuteroveň sami sobě ušetřiacutete (majiacute nižšiacute ceny)

15

ndash šetřete na hudbě ndash naacutekladneacute podium skvěle nahradiacute dvě palety a židle

ndash motivujte miacutestniacute aby např napekli uvařili a vybiacuterejte dobrovolneacute přiacutespěvky

ndash zpoplatněte umiacutestěniacute staacutenků ve vašem zaacuteboru (viacutece za komerčniacute meacuteně za neziskoveacute a charitativniacute)

ndash zkuste staacutele obliacutebenějšiacute crowdfunding hit-hit Everfund Pražskyacute vyacutevar

ndash vybiacuterejte dobrovolneacute vstupneacute

ndash Zkuste si podat grant Pozor většinou je třeba žaacutedat s předstihem několika měsiacuteců Nadace velkyacutech firem majiacute tzv zaměstnaneckyacute fond (Nadace Avast Veolia) Pokud znaacutete jejich zaměstnance zkuste jim navrhnout aby vaacutes přihlaacutesili k žaacutedosti o grant Zdroje lze takeacute ziacuteskaacutevat od jednotlivyacutech městskyacutech čaacutestiacute ktereacute majiacute grantoveacute programy na podporu kulturniacutech a ekologickyacutech aktivit v daneacute čtvrti

Dostupneacute granty

Nadace O2 (podpora neformaacutelniacutech skupin žadatel nesmiacute byacutet staršiacute 26 let)Rychleacute granty MČ Prahy 3Nadace Via ndash Fond miacutestniacutech iniciativNadace Vodafone - V pohybuNadačniacute fond Avast ndash Fond zaměstnanců AVAST

V přiacutepadě dalšiacutech dotazů naacutes kontaktujte

Pozor na pravidla tržniacuteho řaacutedu

4 3 b Technickeacute zajištěniacute festivalu

Lidi maacutete zaacutebor takeacute nyniacute již jen zajistit funkčniacute zaacutezemiacute celeacute akce

Třiacuteděniacute a svoz odpadu

Mějte dostatek košů a nezapomeňte recyklovat Pokud nemaacutete vlastniacute koše stačiacute pověsit plasto-veacute pytle na sloupy zeď Po ukončeniacute sousedskeacute slavnosti je zapotřebiacute vždy daacutet ulici do původ-niacuteho stavu Pokud v okoliacute slavnosti nemaacutete dostatečnyacute počet kontejnerů (na směsnyacute či třiacuteděnyacute odpad) bude zapotřebiacute si objednat vlastniacute

Elektřina

Nejsnazšiacute je braacutet elektřinu přiacutemo od spřiacutezněnyacutech kavaacuteren obchodů nebo škol Tam kde to nejde nebo nestačiacute se můžete připojit na zdroj veřejneacuteho osvětleniacute kde si zařiacutediacutete odběr Nedoporuču-jeme diesel agregaacutety ktereacute jsou hlučneacute a smrdiacute Kabelaacutež umiacutestěte tak aby nikomu nepřekaacutežela a zaacuteroveň aby např nedošlo ke zkratu (umiacutestěte do spaacuter překryjte kobercem prkny)

16

Zaacutechody

Nejjednoduššiacute je dohodnout se s obchody či provozovateli kavaacuteren aby zpřiacutestupnili sveacute zaacutechody veřejnosti V určityacutech přiacutepadech může byacutet zajištěniacute mobilniacutech WC podmiacutenkou uděleniacute zaacuteboru (vždy s nimi konzultujeteorientačně jeden zaacutechod na cca 50 žen jeden zaacutechod pro 100 mužů) Myslete i na bezbarieacuterovost mobilniacute zaacutechody neumisťujte na chodniacuteky a umožněte k nim rovnyacute přiacutestup

Hudba

Během sousedskyacutech slavnostiacute vy i miacutestniacute oceniacutete akustickou hudbu ndash nebudete tak rušit ty kdo se akce nechtějiacute uacutečastnit a naviacutec si lideacute budou moct mezi sebou v klidu poviacutedat Upozorňujeme že veřejneacute hudebniacute produkce jsou povinneacute uhradit poplatky OSA Podklady a viacutece informaciacute v online formulaacuteři Parkovaacuteniacute pro kola Zajistěte dostatek miacutest pro parkovaacuteniacute kol Stačiacute oplocenky ktereacute lze zapůjčit společně s doprav-niacutemi značkami

(viz obr č 5 v přiacuteloze)

Bezbarieacuterovyacute přiacutestup

Je důležiteacute daacutevat pozor abychom při odstraňovaacuteniacute naacutemi vniacutemanyacutech barieacuter nevytvaacuteřeli barieacutery jineacute Nechaacutevejte průjezdneacute naacutejezdy na chodniacuteky aby se tam šlo dostat na voziacuteku Věnujte zvyacute-šenou pozornost nevidomyacutem protože se v okoliacute sveacuteho bydliště orientujiacute po paměti a najednou se to tam všechno změniacute V přiacutepadě jakyacutechkoliv dotazů kontaktuje Erika Čiperu z Asistence os (erikasistenceorg)

Městskaacute policie

Osvědčila se naacutem komunikace s městskou policiiacute Ohlaste jim včas dopředu akci a sami vaacutem ušetřiacute praacuteci Pomůžou vaacutem s ohliacutedaacuteniacutem vjezdů do zaacuteboru a přiacutepadně řešiacute i nepřeparkovanaacute vozidla

Pojištěniacute

Pojištěniacute na tento typ akce neniacute povinnyacute Z vlastniacutech zkušenostiacute ale viacuteme že se vždy hodiacute miacutet člena tyacutemu kteryacute maacute pojištěniacute Odpovědnosti za škodu (tzv bdquoproti blbostildquo)

Naacuteš tip V den přiacuteprav sousedskyacutech slavnostiacute omezte počet aut organizaacutetorů během přiacuteprav na minimum Často se pletou s nepřeparkovanyacutemi auty Proto je vhodneacute je nějak označit aby se vaacutem nepletla Po vyloženiacute zbožiacute využijte vyparkovanou oblast pro vaše aktivity a za-parkujte někde pobliacutež

17

Čaacutest B

5

Sousedskeacute slavnosti

Tyacutem Zažiacutet město jinak

Předloženyacute manuaacutel poskytuje zaacutekladniacute informace jak nejsnaacuteze dosaacutehnout hladkeacuteho průběhu vašiacutesousedskeacute slavnosti V přiacutepadě že se v jakeacutekoli čaacutesti faacuteze přiacuteprav setkaacutete s některyacutemi nejasnost-mi či probleacutemy nevaacutehejte kontaktovat naacuteš tyacutem Zažiacutet město jinak

Martin ŠotolaKoordinaacutetor ZMJ (komunikace s uacuteřady zprostředkovaacuteniacute zaacuteborů komunikace s miacutestniacutemi org)721 710 123martinsotolaauto-matcz

Viktor TučekLokačniacute manažer ZMJ (zaacutebory komunikace s TSK)602 206 097viktortucekauto-matcz

Jakub HradilekProdukce ZMJ (produkce sousedskyacutech slavnostiacute přiacuteprava partnerstviacute)777 261 338jakubhradilekauto-matcz

Saacutera NěmečkovaacuteAsistentka produkce723 063 209saranemeckovaauto-matcz

Iva PohankovaacuteGrafickeacute materiaacutely tisk (vizualizace kampaně grafickeacute zpracovaacuteniacute ZMJ koordinace vizuaacutelniacutech vyacutestupů)ivapohankovaauto-matcz

Julie KaacuterovaacuteKomunikace s miacutestniacutemi organizaacutetory (koordinace programu aktualizace webu)Juliekarovaauto-matcz

Anna StrejcovaacuteVedouciacute komunikace (tiskoveacute zpraacutevy doprovodneacute textoveacute materiaacutely komunikace s meacutedii)annastrejcovaauto-matcz

Adeacutela BrabcovaacutePR Komunikaceadelabrabcovaauto-matcz

18

Čaacutest B

6

Sousedskeacute slavnosti

Kodex Zažiacutet město jinak

1)Zažiacutet město jinak je apolitickaacute aktivita založenaacute na praacuteci miacutestniacutech spolků a jednotlivců Během akce nelze jakkoli prezentovat politickeacute strany a jejich naacutezory a daacutele jakeacutekoli rasistickeacute či jineacute extremistickeacute postoje

2) Umiacutestěniacute staacutenků diacutelen a dalšiacutech aktivit během slavnosti je nutneacute dohodnout předem s miacutestniacutem organizaacutetorem nebo se sdruženiacutem AutoMat Staacutenky nesmiacute braacutenit v průjezdu vozů zaacutechranneacute služby a hasičů ani volneacutemu pohybu chodců po ulici

3) K řidičům a majitelům parkujiacuteciacutech aut v oblasti zaacuteboru je nutneacute se chovat slušně auta nepoškozovat a vysvětlit smysl akce

4) Zajistěte prosiacutem uacuteklid odpadků kolem vašeho staacutenku či aktivity na miacutestě pokud budete produkovat viacutece odpadu zajistěte vlastniacute koš přiacutemo na miacutestě

5) Hladiny hluku při hudebniacute produkci nesmiacute převyacutešit normy stanoveneacute zaacutekonem ale neměly by ani rušit jineacute aktivity v daneacute oblasti (napřiacuteklad veřejneacute čteniacute divadelniacute představeniacute pro děti atp) Večerniacute program nesmiacute rušit nočniacute klid obyvatel

6) Přiacuteprava a realizace aktivit na miacutestě maacute proběhnout co nejuacutesporněji a pokud možno ekologicky ndash minimalizujte produkci odpadu omezte užitiacute automobilů při dopravě snižte na minimum spo-třebu elektřiny

7) Při propagaci vašich aktivit v raacutemci festivalu použiacutevejte prosiacutem logo Zažiacutet město jinak logo AutoMatu popřiacutepadě odkaz na weboveacute straacutenky zazitmestojinakcz

8) Dbejte zaacutesad bezpečnosti Pokud použiacutevaacutete během akce elektřinu ujistěte se že kabely jsou bezpečně zapojeny a že nemůže dojiacutet ke zraněniacute uacutečastniacuteků

19

Čaacutest B

Obr č 1 ndash Situačniacute plaacutenek

Obr č 2 ndash DIO

Sousedskeacute slavnosti

1652014 Mapycz

httpmapyczprint 11

7 Přiacutelohy

Obr č 3 ndash Zaacutebor chodniacuteku

Obr č 4 ndash Letaacutek za stěrač

Obr č 5 ndash Parkovaacuteniacute pro kola

Podpořeno grantem z Islandu Lichtenštejnska a Norska v raacutemci EHP fondů wwwfondnnocz a wwweeagrantscz

Page 4: Manuál Zažít město jinak 2015

4

Čaacutest A

2

O Zažiacutet město jinak

Co majiacute sousedskeacute slavnosti ZMJ společneacuteho

Jednotneacute datum konaacuteniacute

Sobota 19 zaacuteřiacute nebo neděle 20 zaacuteřiacute jsou společnyacutem datem pro všechny zuacutečastněneacute zoacuteny

Společnyacute naacutezev

Zažiacutet město jinak si za dobu sveacuteho trvaacuteniacute už ziacuteskalo velkou oblibu a zaacutejem meacutediiacute i respekt a pově-domiacute miacutestniacutech politiků a uacuteředniacuteků Jednotliveacute akce se proto organizujiacute pod společnyacutem naacutezvem Existuje nicmeacuteně možnost si naacutezev akce upravit např Zažiacutet Břevnov jinak Zažiacutet město jinak v Americkeacute ulici apod

Společnaacute myšlenka

Ať už budou miacutet sousedskeacute slavnosti jakoukoli konkreacutetniacute podobu a program kliacutečovyacutem bodem by měla zůstat proměna veřejneacuteho prostoru v miacutesto viacutece přaacutetelskeacute pěšiacutem maminkaacutem a tatiacutenkům s kočaacuterkem cyklistům a lidem kteřiacute zkraacutetka chtějiacute pobyacutevat venku Je důležiteacute neomezovat se jen na zeleneacute plochy chodniacuteky hřiště ale využiacutet i prostor ulice aby si lideacute naplno uvědomili potenciaacutel miacutesta ve ktereacutem žijiacute To může byacutet spojeno s omezeniacutem automobiloveacute dopravy ve zvoleneacute lokalitě zajištěniacutem tzv zaacuteboru či jinyacutem dopravniacutem omezeniacutem Možnosti jsou

1) celkoveacute uzavřeniacute zoacuteny (ulice parkoviště průjezdu) pro vjezd i parkovaacuteniacute auta stejně jako v přiacutepadě čištěniacute silnic

2) zabraacuteniacute parkovaciacutech miacutest s chodniacutekem či pouze samotneacuteho chodniacuteku

3) kraacutetkodobaacute proměna ulice v obytnou či pěšiacute zoacutenu (změna značeniacute a omezeniacute rychlosti vozidel na max 20 kmhod)

4) sniacuteženiacute rychlosti v ulici (zavedeniacute zoacuteny 30 apod)

Společnaacute přiacuteprava a udržitelnaacute realizace

Sousedskeacute slavnosti jsou určeny předevšiacutem pro miacutestniacute obyvatele Je to přiacuteležitost pro lokaacutel-niacute kavaacuterny sdruženiacute mateřskaacute a komunitniacute centra knihovny apod budovat sousedskeacute vztahy a objevovat vyacutehody miacutestniacute spolupraacutece Mohou se představit spoluobčanům a ukaacutezat co umiacute Do přiacutepravy a tvorby programu by mělo byacutet zapojeno pokud možno co nejviacutece lidiacute a spolků z daneacute lokality

5

Akce by měly byacutet organizovaacuteny tak aby jejich přiacuteprava byla v souladu se zaacutekladniacute myšlenkou sousedskyacutech slavnostiacute To znamenaacute nepoužiacutevat energeticky a finančně naacuteročneacute neekologickeacute způsoby dopravy (nepřivaacutežet objemneacute rekvizity a vyacutebavu) využiacutevat spiacuteše akustickou hudbu ne-obtěžovat okoliacute hlukem zajistit možnost třiacuteděniacute odpadků na miacutestě podporovat domaacuteciacute produkty atd To vše za minimum naacutekladů Praacutevě omezeniacutem komerčniacutech aktivit na minimum a zajištěniacutem dobrovolnickeacute praacutece se zviditelniacute podstata celeacuteho Zažiacutet město jinak

Společnaacute propagace

AutoMat bude jednotliveacute sousedskeacute slavnosti propagovat pod společnou hlavičkou Zažiacutet město jinak v celostaacutetniacutech a regionaacutelniacutech meacutediiacutech zaacuteroveň na webech zazitmestojinakcz a auto-matcz Počiacutetaacuteme se společnou vizuaacutelniacute podobou kampaně kteraacute se doplniacute o konkreacutetniacute uacutedaje pro konkreacutetniacute miacutesta (mapy program lokaacutelniacute partneři a jineacute informace) Zaacuteroveň vaacutem poskytneme tištěneacute materiaacutely ktereacute vaacutem usnadniacute propagaci vašiacute lokality Ciacutelem společneacute propagace je pou-kaacutezat na siacutelu teacuteto akce a na zaacutejem Pražanů podiacutelet se na děniacute v jejich okoliacute Vzaacutejemnaacute podpora usnadniacute jednaacuteniacute s uacuteřady ziacuteskaacutevaacuteniacute finančniacutech darů apod Z těchto důvodů je důležiteacute umiacutestit na všechny tištěneacute materiaacutely logo ZMJ a AutoMatu

Společnaacute strategie

Sousedskeacute slavnosti tohoto typu majiacute z dlouhodobeacuteho hlediska vliv na přiacutestup uacuteředniacuteků a poli-tiků k veřejneacutemu prostoru Mohou ukaacutezat všem že meacuteně aut v uliciacutech a zklidněnyacute provoz vedou k lepšiacutemu životu v daneacute městskeacute čaacutesti Celoročně se snažiacuteme komunikovat s vaacutemi a zaacuteroveň přesvědčit miacutestniacute samospraacutevu aby sniacutežila resp odstranila administrativniacute finančniacute ale i mo-raacutelniacute barieacutery k užiacutevaacuteniacute veřejneacuteho prostoru Diacuteky společneacutemu vystupovaacuteniacute (v roce 2014 na 400 subjektů) je možneacute dokaacutezat uacuteřadům a okoliacute že o tento typ akciacute je skutečně zaacutejem

6

Čaacutest A

3

O Zažiacutet město jinak

S čiacutem Vaacutem AutoMat pomůže

Naacuteš tyacutem vaacutem bude k dispozici po celou faacutezi přiacuteprav Ciacutelem je poskytnout vaacutem odbornou i pro-dukčniacute podporu abyste měli dostatek energie se věnovat samotnyacutem přiacutepravaacutem a neztraacuteceli čas nadměrnou byrokraciiacute a hledaacuteniacutem finančniacutech zdrojů Kdykoliv s naacutemi můžete konzultovat sveacute zaacuteměry a v přiacutepadě potřeby vaacutem raacutedi pomůžeme s

a) Přiacutepravou zaacuteboru a jednaacuteniacute s uacuteřady

Pomůžeme vaacutem při vyacuteběru lokality s přiacutepravou technickeacute dokumentace vyjednaacutevaacuteniacutem zaacuteborů a dalšiacutech potřebnyacutech povoleniacute V přiacutepadě probleacutemů či neochoty ze strany uacuteřadů se na naacutes můžete kdykoliv obraacutetit

b) Propagaciacute a komunikaciacute s miacutestniacutemi

Pomůžeme vaacutem s propagaciacute akce na celopražskeacute uacuterovni ale i ve vašiacute lokalitě Zajistiacuteme tisk různyacutech materiaacutelů mediaacutelniacute pokrytiacute akce a propojeniacute s různyacutemi organizacemi ve vašem okoliacute

c) Produkciacute

Poradiacuteme jak zrealizovat sousedskeacute slavnosti a na co se zaměřit

7

Čaacutest B

4

Sousedskeacute slavnosti

Přiacuteprava sousedskeacute slavnosti

Na sameacutem začaacutetku si ujasněte proč sousedskou slavnost pořaacutedaacutete Jakyacute je ciacutel zaacutekladniacute myš-lenka vašiacute slavnosti - upozornit na to co vaacutem chybiacute ve vašiacute čtvrti (maacutelo miacutesta k odpočinku se-zeniacute bezpečnyacute přechod přes ulici) leacutepe se poznat se sousedy oživit miacutesto pro setkaacutevaacuteniacute vyvolat diskuzi zapojit rodiče s dětmi seniory apod Vašiacute představivosti se meze nekladou

Při přiacutepravě sousedskyacutech slavnostiacute jsou důležiteacute zejmeacutena

1) vyacuteběr miacutesta

2) propagace a komunikace

3) přiacuteprava zaacutezemiacute a prostoru

1) Před samotnou organizaciacute je třeba si promyslet kde slavnost uspořaacute- dat a určit rozsah (velikost) slavnosti Při vyacuteběru miacutesta je dobreacute vybiacuterat takovaacute prostranstviacute

a kteraacute jsou z nějakeacuteho důvodu miacutestniacutemi obyvateli považovanaacute za problematickaacute a nekultivovanaacute kteraacute lze oživit

b kteraacute můžete využiacutet jako zaacutezemiacute (kavaacuterna obchod škola) nebo jsou přirozenyacutem centrem vašiacute čtvrti

8

Čaacutest B

41

Sousedskeacute slavnosti

Ziacuteskaacuteniacute zaacuteboru jak ziacuteskat ulici

pro společenskou udaacutelost

Konzultujte celyacute vaacuteš zaacuteměr nejprve s naacutemi K tomu abyste mohli vytvořit zoacutenu pro sousedskou slavnost je zapotřebiacute ziacuteskat tzv zaacutebor ndash zajištěniacute zvlaacuteštniacuteho užiacutevaacuteniacute pozemniacute (miacutestniacute) komuni-kace kteryacute vaacutes opravňuje užiacutet danyacute prostor k plaacutenovaneacute akci

Naacuteš tip Myslete i na velikost vašeho zaacuteboru Často platiacute pravidlo že čiacutem většiacute je zaacutebor tiacutem většiacute jsou i produkčniacute naacuteklady a zaacuteroveň i naacuteroky na zapojeniacute miacutestniacute komunity Neniacute tedy nutneacute miacutesto konaacuteniacute prostorově naddimenzovaacutevat

Cena za zaacutebor

Zaacutebory jsou zpoplatněny dvojiacutem způsobem platiacutete bdquoza vzduchldquo (miacutestniacute poplatky za užiacutevaacuteniacute ve-řejneacuteho prostranstviacute) a za fyzickyacute prostor (pronaacutejem komunikace)

Jelikož je letošniacute ročniacutek finančně podpořen Magistraacutetem hl města Prahy jsou od poplatků osvobozeny slavnosti ktereacute se konajiacute v městskyacutech čaacutestech P1 P2 P3 P5 P6 P7 P11 U MČ P4 P8 a P10 jednaacuteme aby byly poplatky jednoraacutezově odpuštěny stejně jako v minuleacutem roce V ojedinělyacutech přiacutepadech se toto pravidlo může lišit

Spraacutevniacute poplatek však budete muset zaplatit (cca 200-400 Kč)

Jak na zaacutebor

a) Zjistit na přiacuteslušneacutem odboru dopravy (odboru životniacuteho prostřediacute) co vše potřebujete

Zavolejte popř navštivte přiacuteslušnyacute uacuteřad (odbor dopravy či životniacuteho prostřediacute) a zeptejte se co je vše třeba k vyjednaacuteniacute zaacuteboru (dokumenty přiacutelohy) Pokud slavnosti pořaacutedaacutete na dopravniacute komunikaci (ulice chodniacutek naacuteměstiacute) oslovte přiacuteslušnyacute dopravniacute odbor v přiacutepadě zaacuteboru parků nebo zelenyacutech ploch (zaacutebor veřejneacute zeleně) je potřeba jednat s odborem životniacuteho prostřediacute Pokud použiacutevaacutete jedno i druheacute musiacutete navštiacutevit oba odbory Podle toho zdali je vaacutemi vybranaacute ulice pod spraacutevou magistraacutetu nebo MČ (viz seznam) oslovte odbor dopravy přiacuteslušneacute MČ nebo odbor dopravy magistraacutetu (odděleniacute silničniacuteho spraacutevniacuteho uacuteřadu)

b) Schůzka na MČ - projednat zaacutebor s odborem dopravy a představit vaacuteš zaacuteměr

Naacutesledně si sjednejte osobniacute schůzku na odboru dopravy Dbejte na to že je o zaacutebor třeba žaacutedat s předstihem minimaacutelně měsiacutec před konaacuteniacutem akce Proto doporučujeme abyste rozhodnutiacute o zaacuteboru měli předběžně potvrzeneacute již koncem června Pokud nemaacutete předchoziacute zkušenosti doporučujeme tento krok konzultovat s někyacutem z tyacutemu Zažiacutet město jinak (koordinaacutetor lokačniacute manažer- viz kontakty) můžeme vaacutem poradit nebo se jednaacuteniacute přiacutemo uacutečastnit

9

Ciacutelem teacuteto schůzky je městu představit vaacuteš plaacuten

Podpora

Předem si zajistěte podporu co největšiacuteho počtu miacutestniacutech podnikatelů znaacutemyacutech osobnostiacute živ-nostniacuteků kulturniacutech sociaacutelniacutech vzdělaacutevaciacutech instituciacute doloženiacutem piacutesemneacute podpory (předložte např dopisprohlaacutešeniacute o spolupraacuteci)

Přesvědčovaacuteniacute

Připravte si kraacutetkyacute popis akce jakeacute jsou vaše ciacutele upozorněte že akce probiacutehaacute v raacutemci Evropskeacute-ho tyacutedne mobility Předložte zaacutevěrečnou zpraacutevu z roku 2014 a představte předešleacute uacutespěchy Ne-zapomeňte zdůraznit že sousedskeacute slavnosti Zažiacutet město jinak majiacute zaacuteštitu primaacutetorky Hlavniacuteho města Prahy Adriany Krnaacutečoveacute jsou součaacutestiacute kampaně Evropskyacute tyacuteden mobility a jsou tradičně podporovaacuteny i dalšiacutemi městskyacutemi čaacutestmi (P2P3P4P5 P7)

Termiacuten

Sobota 19 zaacuteřiacute 2014 nebo neděle 20 zaacuteřiacute čas konaacuteniacute akce (od kdy do kdy)Je třeba miacutet na paměti že pokud se rozhodnete pořaacutedat akci v neděli pak bude muset byacutet ukončena nejpozději v 1600 hodin

Naacutekres

Připravte si tzv situačniacute plaacutenek - vaacutemi žaacutedanou lokalitu zakreslete na mapku stačiacute z mapycz (postačiacute zvyacuterazněniacute oblasti ve vytištěneacute mapě nic odborneacuteho)

(viz obr č 1 v přiacuteloze)

Naacutesledně se dozviacutete co dalšiacuteho je třeba zajistit resp jakeacute připomiacutenky majiacute na městě k vašiacute akci

c) Vypracovat projekt dopravně-inženyacuterskeacuteho opatřeniacute (DIO)

(viz obr č 2 v přiacuteloze)

V momentě kdy na odboru dopravy budou předběžně souhlasit s vašiacutem zaacuteměrem řeknou vaacutem abyste připravili tzv DIO Jednaacute se o technickyacute naacutekres kde je vyznačeno kde bude jakaacute značka a kudy povedou objiacutezdneacute trasy V teacuteto faacutezi se naacutem ozvěte (viz kontakty- lokačniacute manažer) Studii připraviacuteme a spojiacuteme vaacutes s našiacute dopravniacute inženyacuterkou

d) Pronaacutejem komunikace

S DIO můžete naacutesledně žaacutedat o pronaacutejem miacutesta kde proběhne sousedskaacute slavnost Od odboru do-pravy se dozviacutete kdo danou ulici za MČ spravuje ve většině přiacutepadů to byacutevaacute Technickaacute spraacuteva komu-nikaciacute (TSK) Spraacutevci komunikace pak na jeho formulaacuteři předložte žaacutedost o pronaacutejem komunikace prostranstviacute společně s vyplněnyacutem DIO Za vystaveniacute naacutejemniacute smlouvy zaplatiacutete spraacutevniacute poplatek Nezapomeňte do DIO je třeba zakreslit i polohu a velikost staacutenků alespoň orientačně (stačiacute tužkou a zaacuteroveň popište jejich rozměr a uacutečel ndash podium staacutenek apod) Vždy se zeptejte zda toto budou od vaacutes požadovat To už bude zaacutevisleacute na vaacutes přiacutepadně konzultujte s naacutemi

Naacuteš tip Přiacute přiacutepravě lokality vždy myslete na to že je zapotřebiacute zajistit plynulyacute průjezd vozi-dlům hasičů policii a zaacutechranneacute službě

10

V přiacutepadě že zabiacuteraacutete pouze chodniacutek je třeba specifikovat rozsah zaacuteboru (velikost staacutenků) a je potřeba dodržet koridor 15 m na průchod

(viz obr č 3 v přiacuteloze)

e) Podaacuteniacute žaacutedosti a rozhodnutiacute o schvaacuteleniacute zaacuteboru a podaacuteniacute ohlašovaciacute povinnosti

V posledniacute řadě musiacutete oznaacutemit uacuteřadu konaacuteniacute akce (ohlašovaciacute povinnost) Naacutesledně všechny ziacuteskaneacute přiacutelohy (ohlašovaciacute povinnost naacutejemniacute smlouvu DIO vyplněnou žaacutedost) dodaacutete na od-bor dopravy Prakticky až v tento okamžik podaacutevaacutete kompletniacute žaacutedost o zaacutebor Po dodaacuteniacute všech přiacuteloh zaplatiacutete spraacutevniacute poplatek a naacutesledně vyčkaacutete na rozhodnutiacute o uděleniacute zaacuteboru s přesnyacutem vymezeniacutem jeho rozsahu a nutnyacutech opatřeniacute ktereacute musiacutete dodržet

f) Zajištěniacute dopravniacuteho značeniacute vašiacute zoacuteny

Je na každeacutem organizaacutetorovi aby si dopravniacute značeniacute zajistil tak jak mu určuje DIO Pracujeme na tom abychom vaacutem s naacuteklady na pronaacutejem značek pomohli Pozor prvniacute vaacuterku značek (infor-mace o zaacutekazu parkovaacuteniacute) je třeba umiacutestit dva tyacutedny před konaacuteniacutem akce

Naacuteš tip Během konaacuteniacute akce mějte vždy u sebe všechna povoleniacute DIO dokumenty může se staacutet že přijde kontrola Zaacuteroveň nechte u vjezdů do zaacuteborů či na viditelneacutem miacutestě kontakt na sebe (miacutestniacuteho koordinaacutetora)

11

Čaacutest B

42

Sousedskeacute slavnosti

Propagace a komunikace s miacutestniacutemi

4 2 a Propagace AutoMatu

Iniciativa AutoMat zajišťuje propagaci Zažiacutet město jinak v celopražskeacutem i celorepublikoveacutem mě-řiacutetku Ta spočiacutevaacute v uzaviacuteraacuteniacute mediaacutelniacutech partnerstviacute a využitiacute vlastniacutech komunikačniacutech kanaacutelů K tomuto uacutečelu použiacutevaacuteme weby wwwauto-matcz wwwzazitmestojinakcz Facebook mailing list zaacutevěrečnou zpraacutevu

Na webovyacutech straacutenkaacutech budeme psaacutet o přiacutepravaacutech programu a zaacuteroveň poskytovat dalšiacutem aktivniacutem občanům kontakty na vaacutes a vzaacutejemně vaacutes propojovat Ke společneacute propagaci budeme potřebovat i vaacutes Abychom zajistili celoplošnou propagaci akce je třeba upozornit na jeho spo-lečneacute ciacutele Z těchto důvodů je potřeba označit všechny vaše propagačniacute materiaacutely logem ZMJ a AutoMatu

Mediaacutelniacute komunikace AutoMatu

- AutoMat uzavře mediaacutelniacute partnerstviacute pro celou Prahu (raacutedio TV web a tisk) - AutoMat zajistiacute inzerce sousedskyacutech slavnostiacute do lokaacutelniacutech i celopražskyacutech meacutediiacute (radničniacute noviny apod) - AutoMat uspořaacutedaacute v den konaacuteniacute sousedskyacutech slavnostiacute tiskovou konferenci - Žaacutedaacuteme o poskytnutiacute Citylightů

4 2 b Komunikace s miacutestniacutemi

Zaacutekladem uacutespěchu je propagace sousedskyacutech slavnostiacute přiacutemo v miacutestě jejich konaacuteniacute Vyhraďte si proto dostatek času Představte svůj program zapojte miacutestniacute upozorněte na potřebu pře-parkovaacuteniacute a vysvětlete čeho chcete svou akciacute dosaacutehnout Využijte tuto jedinečnou přiacuteležitost a upevněte vztahy se svyacutemi sousedy a navažte novaacute partnerstviacute

Naacuteš tip Od sameacuteho počaacutetku je důležiteacute pojmout akci tak aby byla otevřenaacute všem nehledě na věk zaacutejem řidičskyacute průkaz naacuterodnost apod Myslete na sveacute okoliacute Informujte sveacute sousedy o konaacuteniacute akce s předstihem a nezapomeňte upozornit na potřebnaacute opatřeniacute např přeparko-vaacuteniacute aut (stačiacute letaacuteček za stěrač) či kde si mohou řidiči nechat sveacute vozidlo

(viz obr č 4 v přiacuteloze)

Jak zajistit komunikaci s miacutestniacutemi

a) Komunikujte a poznejte miacutestniacute ndash Nepodceňujte roli neformaacutelniacutech setkaacuteniacute mluveneacuteho slova a šeptandy

12

ndash Komunikujte osobně zejmeacutena se staršiacutemi kteřiacute mohou na akci nahliacutežet podeziacuteravě osobně je pozvěte využijte jejich zaacutejmu pro určitou věc

ndash Seznamte s vašimi plaacuteny miacutestniacute farnost

ndash Oslovte nejbližšiacute domov důchodců a pokuste se zapojit jeho rezidenty Může se jednat o něco velmi jednoducheacuteho napřiacuteklad o venkovniacute turnaj v daacutemě či společneacute pleteniacute

ndash Obraťte se přiacutemo na bytovaacute družstva

ndash Vytipujte si akteacutery kteřiacute jsou ve vašiacute komunitě hodně aktivniacute a majiacute dostatek kontaktů miacutestniacute kapely divadla komunitniacute pracovniacuteci neziskoveacute organizace

ndash Můžete udělat malyacute happening na ulici už předtiacutem např jarniacute saacutezeniacute do keliacutemků rozdaacutevaacuteniacute kaacutevy a čaje na rohu piknik pro sousedy a podobně

ndash Uspořaacutedaacuteniacutem sousedskyacutech slavnostiacute Zažiacutet město jinak nemusiacute vše skončit Nezapomeňte prezentovat vaše uacutespěchy a zaacutežitky po skončeniacute akce (např formou projekce v miacutestniacute kavaacuterně) Oceniacutete tiacutem praacuteci všech zapojenyacutech a osloviacutete inspirujete možneacute zaacutejemce o pořaacutedaacuteniacute podobnyacutech akciacute nebo dalšiacuteho ročniacuteku

Naacuteš tip Důležiteacute je komunikovat i po slavnosti - natočte video napište člaacutenek vyvěste fotky v miacutestniacutech školaacutech a kavaacuternaacutech b) Tištěneacute materiaacutely k miacutestniacute propagaci

Najděte si centrum společenskaacute bdquoohniskaldquo vašiacute lokality kde akci můžete propagovat

Použijte tištěneacute materiaacutely k propagaci K přiacutemeacutemu kontaktu vaacutem poskytneme

- Letaacutek - leporelo (květen) rychle a věcně vysvětlete miacutestniacutem jak se mohou do přiacuteprav zapojit s vaacutemi - Letaacutečky do schraacutenek (zaacuteřiacute) představeniacute programu - Plakaacutety (srpenzaacuteřiacute) - Tištěnyacute program (zaacuteřiacute)

ndash Samozřejmě můžete tuto škaacutelu doplnit i vlastniacutemi propagačniacutemi materiaacutely ndash letaacutečky za stěrače dalšiacute letaacuteky apod

ndash Domluvte se v miacutestniacutem obchodě zda můžete vyvěsit plakaacutetek nebo nechat na pultu informačniacute brožurky

ndash Dejte plakaacutety do kavaacuteren nebo si tam rovnou naplaacutenujte informačniacute setkaacuteniacute s miacutestniacutemi

ndash Zvěte vaše sousedy Už asi takeacute viacutete že se naacutem osvědčilo umiacutesťovat informačniacute letaacuteky o akci přiacutemo do schraacutenek domů v okoliacute

ndash Letaacutečky lze takeacute umiacutestit do škol školek mateřskyacutech center Domů dětiacute a mlaacutedeže (pro osloveniacute rodičů) do ordinaciacute městskyacutech knihoven na uacuteředniacute desky (po předchoziacute

13

domluvě) či naacutestěnky Městskeacute policie c) Elektronickeacute materiaacutely k miacutestniacute propagaci

ndash Udělejte si vlastniacute weboveacute straacutenky (raacutedi na ně odkaacutežeme) ndash Udělejte si vlastniacute Facebook straacutenku

Naacuteš tip Co s nepřeparkovanyacutemi vozidly Teacuteměř pokaždeacute se stane že nějakeacute to auto zůstane ve vašiacute ulici Jako prevence fungujiacute letaacutečky a dostatečnaacute komunikace s miacutestniacutemi V den akce se naacutem osvědčilo kontaktovat městskou policii kteraacute často dokaacuteže majitele vozidel vyhle-dat Nedoporučujeme odtaženiacute na zaacutekladě současneacute praacutevniacute uacutepravy budete stejně muset naacuteklady hradit vy

Naacuteš tip Vše zaacuteležiacute na domluvě Pomalyacute průjezd pro rezidenty či seniory nenarušiacute vaši slav-nost

14

Čaacutest B

42

Sousedskeacute slavnosti

Přiacuteprava programu a produkce

Při přiacutepravě programu a harmonogramu počiacutetejte s tiacutem že je třeba daacutet raacuteno miacutestniacutem dostatek času na přeparkovaacuteniacute a zaacuteroveň sobě na přiacutepravu prostoru (nanošeniacute vybaveniacute přiacutevod elektřiny apod) Doporučujeme proto nezačiacutenat dřiacuteve nežli v 900 (resp uzavřiacutet silnici) Zaacuteroveň třeba neopomenout nočniacute klid od 2200

Podpořte lokaacutelniacute ekonomiku miacutestniacute hudebniacute skupiny umělce kuchaře řemeslniacuteky a dalšiacute organi-zace ktereacute se vyskytujiacute v bliacutezkosti konaacuteniacute sousedskeacute slavnosti Snažte se sveacutemu okoliacute nabiacutednout širokou škaacutelu aktivit tak aby byla pro různeacute věkoveacute a zaacutejmoveacute skupiny od 1-101 let Osvědčilo se miacutet dostatek relaxačniacutech ploch - sezeniacute odpočiacutevadel (palety gauče lehaacutetka květiny stromky) Nezapomeňte celyacute průběh akce dokumentovat ať se maacutete čiacutem chlubit a jak prosazovat vaše aktivity i po ukončeniacute slavnostiacute

Naacuteš tip Vše nemusiacute končit po 2200 Se spřaacutetelenyacutemi podniky dohodněte i večerniacute program afterparty ndash můžete posedět s přaacuteteli navštiacutevit galerii poslouchat hudbu apod

Naacuteš tip Je to nepřiacutejemneacute ale vždy myslete i na mokrou variantu Připravte stan a plachty na zakrytiacute el kabelů a vybaveniacute

4 3 a Zdroje financovaacuteniacute

Od sameacuteho počaacutetku si připravte zaacutekladniacute rozpočet celeacute akce (naacuteklady a přiacutejmy) Vyacutehodou sou-sedskyacutech slavnostiacute je že vzaacutejemnou vyacutepomociacute vyacutepůjčkou a spolupraciacute se daacute na lecčem ušetřit - někdo půjčiacute židle napeče někdo pomůže postavit poacutedium zpřiacutestupniacute sveacute prostory půjčiacute vyba-veniacute apod Zaacuteroveň ušetřiacutete i na dopravě jelikož se veškereacute zdroje nachaacuteziacute kolem vaacutes

Vaacuteš rozpočet lze naplnit či pokraacutetit několika způsoby

ndash dobrovolnyacute vklad miacutestniacutech

ndash využitiacute dobrovolneacute praacutece

ndash sponzorskyacute dar od miacutestniacutech podnikůfirem Přitom ale mějte na paměti že finančniacute zaacutejem by neměl byacutet v rozporu se smyslem akce (viz etickyacute kodex)

ndash prodej piva

ndash spolupracujte se sociaacutelniacutemi podniky v okoliacute Podpořiacutete je a zaacuteroveň sami sobě ušetřiacutete (majiacute nižšiacute ceny)

15

ndash šetřete na hudbě ndash naacutekladneacute podium skvěle nahradiacute dvě palety a židle

ndash motivujte miacutestniacute aby např napekli uvařili a vybiacuterejte dobrovolneacute přiacutespěvky

ndash zpoplatněte umiacutestěniacute staacutenků ve vašem zaacuteboru (viacutece za komerčniacute meacuteně za neziskoveacute a charitativniacute)

ndash zkuste staacutele obliacutebenějšiacute crowdfunding hit-hit Everfund Pražskyacute vyacutevar

ndash vybiacuterejte dobrovolneacute vstupneacute

ndash Zkuste si podat grant Pozor většinou je třeba žaacutedat s předstihem několika měsiacuteců Nadace velkyacutech firem majiacute tzv zaměstnaneckyacute fond (Nadace Avast Veolia) Pokud znaacutete jejich zaměstnance zkuste jim navrhnout aby vaacutes přihlaacutesili k žaacutedosti o grant Zdroje lze takeacute ziacuteskaacutevat od jednotlivyacutech městskyacutech čaacutestiacute ktereacute majiacute grantoveacute programy na podporu kulturniacutech a ekologickyacutech aktivit v daneacute čtvrti

Dostupneacute granty

Nadace O2 (podpora neformaacutelniacutech skupin žadatel nesmiacute byacutet staršiacute 26 let)Rychleacute granty MČ Prahy 3Nadace Via ndash Fond miacutestniacutech iniciativNadace Vodafone - V pohybuNadačniacute fond Avast ndash Fond zaměstnanců AVAST

V přiacutepadě dalšiacutech dotazů naacutes kontaktujte

Pozor na pravidla tržniacuteho řaacutedu

4 3 b Technickeacute zajištěniacute festivalu

Lidi maacutete zaacutebor takeacute nyniacute již jen zajistit funkčniacute zaacutezemiacute celeacute akce

Třiacuteděniacute a svoz odpadu

Mějte dostatek košů a nezapomeňte recyklovat Pokud nemaacutete vlastniacute koše stačiacute pověsit plasto-veacute pytle na sloupy zeď Po ukončeniacute sousedskeacute slavnosti je zapotřebiacute vždy daacutet ulici do původ-niacuteho stavu Pokud v okoliacute slavnosti nemaacutete dostatečnyacute počet kontejnerů (na směsnyacute či třiacuteděnyacute odpad) bude zapotřebiacute si objednat vlastniacute

Elektřina

Nejsnazšiacute je braacutet elektřinu přiacutemo od spřiacutezněnyacutech kavaacuteren obchodů nebo škol Tam kde to nejde nebo nestačiacute se můžete připojit na zdroj veřejneacuteho osvětleniacute kde si zařiacutediacutete odběr Nedoporuču-jeme diesel agregaacutety ktereacute jsou hlučneacute a smrdiacute Kabelaacutež umiacutestěte tak aby nikomu nepřekaacutežela a zaacuteroveň aby např nedošlo ke zkratu (umiacutestěte do spaacuter překryjte kobercem prkny)

16

Zaacutechody

Nejjednoduššiacute je dohodnout se s obchody či provozovateli kavaacuteren aby zpřiacutestupnili sveacute zaacutechody veřejnosti V určityacutech přiacutepadech může byacutet zajištěniacute mobilniacutech WC podmiacutenkou uděleniacute zaacuteboru (vždy s nimi konzultujeteorientačně jeden zaacutechod na cca 50 žen jeden zaacutechod pro 100 mužů) Myslete i na bezbarieacuterovost mobilniacute zaacutechody neumisťujte na chodniacuteky a umožněte k nim rovnyacute přiacutestup

Hudba

Během sousedskyacutech slavnostiacute vy i miacutestniacute oceniacutete akustickou hudbu ndash nebudete tak rušit ty kdo se akce nechtějiacute uacutečastnit a naviacutec si lideacute budou moct mezi sebou v klidu poviacutedat Upozorňujeme že veřejneacute hudebniacute produkce jsou povinneacute uhradit poplatky OSA Podklady a viacutece informaciacute v online formulaacuteři Parkovaacuteniacute pro kola Zajistěte dostatek miacutest pro parkovaacuteniacute kol Stačiacute oplocenky ktereacute lze zapůjčit společně s doprav-niacutemi značkami

(viz obr č 5 v přiacuteloze)

Bezbarieacuterovyacute přiacutestup

Je důležiteacute daacutevat pozor abychom při odstraňovaacuteniacute naacutemi vniacutemanyacutech barieacuter nevytvaacuteřeli barieacutery jineacute Nechaacutevejte průjezdneacute naacutejezdy na chodniacuteky aby se tam šlo dostat na voziacuteku Věnujte zvyacute-šenou pozornost nevidomyacutem protože se v okoliacute sveacuteho bydliště orientujiacute po paměti a najednou se to tam všechno změniacute V přiacutepadě jakyacutechkoliv dotazů kontaktuje Erika Čiperu z Asistence os (erikasistenceorg)

Městskaacute policie

Osvědčila se naacutem komunikace s městskou policiiacute Ohlaste jim včas dopředu akci a sami vaacutem ušetřiacute praacuteci Pomůžou vaacutem s ohliacutedaacuteniacutem vjezdů do zaacuteboru a přiacutepadně řešiacute i nepřeparkovanaacute vozidla

Pojištěniacute

Pojištěniacute na tento typ akce neniacute povinnyacute Z vlastniacutech zkušenostiacute ale viacuteme že se vždy hodiacute miacutet člena tyacutemu kteryacute maacute pojištěniacute Odpovědnosti za škodu (tzv bdquoproti blbostildquo)

Naacuteš tip V den přiacuteprav sousedskyacutech slavnostiacute omezte počet aut organizaacutetorů během přiacuteprav na minimum Často se pletou s nepřeparkovanyacutemi auty Proto je vhodneacute je nějak označit aby se vaacutem nepletla Po vyloženiacute zbožiacute využijte vyparkovanou oblast pro vaše aktivity a za-parkujte někde pobliacutež

17

Čaacutest B

5

Sousedskeacute slavnosti

Tyacutem Zažiacutet město jinak

Předloženyacute manuaacutel poskytuje zaacutekladniacute informace jak nejsnaacuteze dosaacutehnout hladkeacuteho průběhu vašiacutesousedskeacute slavnosti V přiacutepadě že se v jakeacutekoli čaacutesti faacuteze přiacuteprav setkaacutete s některyacutemi nejasnost-mi či probleacutemy nevaacutehejte kontaktovat naacuteš tyacutem Zažiacutet město jinak

Martin ŠotolaKoordinaacutetor ZMJ (komunikace s uacuteřady zprostředkovaacuteniacute zaacuteborů komunikace s miacutestniacutemi org)721 710 123martinsotolaauto-matcz

Viktor TučekLokačniacute manažer ZMJ (zaacutebory komunikace s TSK)602 206 097viktortucekauto-matcz

Jakub HradilekProdukce ZMJ (produkce sousedskyacutech slavnostiacute přiacuteprava partnerstviacute)777 261 338jakubhradilekauto-matcz

Saacutera NěmečkovaacuteAsistentka produkce723 063 209saranemeckovaauto-matcz

Iva PohankovaacuteGrafickeacute materiaacutely tisk (vizualizace kampaně grafickeacute zpracovaacuteniacute ZMJ koordinace vizuaacutelniacutech vyacutestupů)ivapohankovaauto-matcz

Julie KaacuterovaacuteKomunikace s miacutestniacutemi organizaacutetory (koordinace programu aktualizace webu)Juliekarovaauto-matcz

Anna StrejcovaacuteVedouciacute komunikace (tiskoveacute zpraacutevy doprovodneacute textoveacute materiaacutely komunikace s meacutedii)annastrejcovaauto-matcz

Adeacutela BrabcovaacutePR Komunikaceadelabrabcovaauto-matcz

18

Čaacutest B

6

Sousedskeacute slavnosti

Kodex Zažiacutet město jinak

1)Zažiacutet město jinak je apolitickaacute aktivita založenaacute na praacuteci miacutestniacutech spolků a jednotlivců Během akce nelze jakkoli prezentovat politickeacute strany a jejich naacutezory a daacutele jakeacutekoli rasistickeacute či jineacute extremistickeacute postoje

2) Umiacutestěniacute staacutenků diacutelen a dalšiacutech aktivit během slavnosti je nutneacute dohodnout předem s miacutestniacutem organizaacutetorem nebo se sdruženiacutem AutoMat Staacutenky nesmiacute braacutenit v průjezdu vozů zaacutechranneacute služby a hasičů ani volneacutemu pohybu chodců po ulici

3) K řidičům a majitelům parkujiacuteciacutech aut v oblasti zaacuteboru je nutneacute se chovat slušně auta nepoškozovat a vysvětlit smysl akce

4) Zajistěte prosiacutem uacuteklid odpadků kolem vašeho staacutenku či aktivity na miacutestě pokud budete produkovat viacutece odpadu zajistěte vlastniacute koš přiacutemo na miacutestě

5) Hladiny hluku při hudebniacute produkci nesmiacute převyacutešit normy stanoveneacute zaacutekonem ale neměly by ani rušit jineacute aktivity v daneacute oblasti (napřiacuteklad veřejneacute čteniacute divadelniacute představeniacute pro děti atp) Večerniacute program nesmiacute rušit nočniacute klid obyvatel

6) Přiacuteprava a realizace aktivit na miacutestě maacute proběhnout co nejuacutesporněji a pokud možno ekologicky ndash minimalizujte produkci odpadu omezte užitiacute automobilů při dopravě snižte na minimum spo-třebu elektřiny

7) Při propagaci vašich aktivit v raacutemci festivalu použiacutevejte prosiacutem logo Zažiacutet město jinak logo AutoMatu popřiacutepadě odkaz na weboveacute straacutenky zazitmestojinakcz

8) Dbejte zaacutesad bezpečnosti Pokud použiacutevaacutete během akce elektřinu ujistěte se že kabely jsou bezpečně zapojeny a že nemůže dojiacutet ke zraněniacute uacutečastniacuteků

19

Čaacutest B

Obr č 1 ndash Situačniacute plaacutenek

Obr č 2 ndash DIO

Sousedskeacute slavnosti

1652014 Mapycz

httpmapyczprint 11

7 Přiacutelohy

Obr č 3 ndash Zaacutebor chodniacuteku

Obr č 4 ndash Letaacutek za stěrač

Obr č 5 ndash Parkovaacuteniacute pro kola

Podpořeno grantem z Islandu Lichtenštejnska a Norska v raacutemci EHP fondů wwwfondnnocz a wwweeagrantscz

Page 5: Manuál Zažít město jinak 2015

5

Akce by měly byacutet organizovaacuteny tak aby jejich přiacuteprava byla v souladu se zaacutekladniacute myšlenkou sousedskyacutech slavnostiacute To znamenaacute nepoužiacutevat energeticky a finančně naacuteročneacute neekologickeacute způsoby dopravy (nepřivaacutežet objemneacute rekvizity a vyacutebavu) využiacutevat spiacuteše akustickou hudbu ne-obtěžovat okoliacute hlukem zajistit možnost třiacuteděniacute odpadků na miacutestě podporovat domaacuteciacute produkty atd To vše za minimum naacutekladů Praacutevě omezeniacutem komerčniacutech aktivit na minimum a zajištěniacutem dobrovolnickeacute praacutece se zviditelniacute podstata celeacuteho Zažiacutet město jinak

Společnaacute propagace

AutoMat bude jednotliveacute sousedskeacute slavnosti propagovat pod společnou hlavičkou Zažiacutet město jinak v celostaacutetniacutech a regionaacutelniacutech meacutediiacutech zaacuteroveň na webech zazitmestojinakcz a auto-matcz Počiacutetaacuteme se společnou vizuaacutelniacute podobou kampaně kteraacute se doplniacute o konkreacutetniacute uacutedaje pro konkreacutetniacute miacutesta (mapy program lokaacutelniacute partneři a jineacute informace) Zaacuteroveň vaacutem poskytneme tištěneacute materiaacutely ktereacute vaacutem usnadniacute propagaci vašiacute lokality Ciacutelem společneacute propagace je pou-kaacutezat na siacutelu teacuteto akce a na zaacutejem Pražanů podiacutelet se na děniacute v jejich okoliacute Vzaacutejemnaacute podpora usnadniacute jednaacuteniacute s uacuteřady ziacuteskaacutevaacuteniacute finančniacutech darů apod Z těchto důvodů je důležiteacute umiacutestit na všechny tištěneacute materiaacutely logo ZMJ a AutoMatu

Společnaacute strategie

Sousedskeacute slavnosti tohoto typu majiacute z dlouhodobeacuteho hlediska vliv na přiacutestup uacuteředniacuteků a poli-tiků k veřejneacutemu prostoru Mohou ukaacutezat všem že meacuteně aut v uliciacutech a zklidněnyacute provoz vedou k lepšiacutemu životu v daneacute městskeacute čaacutesti Celoročně se snažiacuteme komunikovat s vaacutemi a zaacuteroveň přesvědčit miacutestniacute samospraacutevu aby sniacutežila resp odstranila administrativniacute finančniacute ale i mo-raacutelniacute barieacutery k užiacutevaacuteniacute veřejneacuteho prostoru Diacuteky společneacutemu vystupovaacuteniacute (v roce 2014 na 400 subjektů) je možneacute dokaacutezat uacuteřadům a okoliacute že o tento typ akciacute je skutečně zaacutejem

6

Čaacutest A

3

O Zažiacutet město jinak

S čiacutem Vaacutem AutoMat pomůže

Naacuteš tyacutem vaacutem bude k dispozici po celou faacutezi přiacuteprav Ciacutelem je poskytnout vaacutem odbornou i pro-dukčniacute podporu abyste měli dostatek energie se věnovat samotnyacutem přiacutepravaacutem a neztraacuteceli čas nadměrnou byrokraciiacute a hledaacuteniacutem finančniacutech zdrojů Kdykoliv s naacutemi můžete konzultovat sveacute zaacuteměry a v přiacutepadě potřeby vaacutem raacutedi pomůžeme s

a) Přiacutepravou zaacuteboru a jednaacuteniacute s uacuteřady

Pomůžeme vaacutem při vyacuteběru lokality s přiacutepravou technickeacute dokumentace vyjednaacutevaacuteniacutem zaacuteborů a dalšiacutech potřebnyacutech povoleniacute V přiacutepadě probleacutemů či neochoty ze strany uacuteřadů se na naacutes můžete kdykoliv obraacutetit

b) Propagaciacute a komunikaciacute s miacutestniacutemi

Pomůžeme vaacutem s propagaciacute akce na celopražskeacute uacuterovni ale i ve vašiacute lokalitě Zajistiacuteme tisk různyacutech materiaacutelů mediaacutelniacute pokrytiacute akce a propojeniacute s různyacutemi organizacemi ve vašem okoliacute

c) Produkciacute

Poradiacuteme jak zrealizovat sousedskeacute slavnosti a na co se zaměřit

7

Čaacutest B

4

Sousedskeacute slavnosti

Přiacuteprava sousedskeacute slavnosti

Na sameacutem začaacutetku si ujasněte proč sousedskou slavnost pořaacutedaacutete Jakyacute je ciacutel zaacutekladniacute myš-lenka vašiacute slavnosti - upozornit na to co vaacutem chybiacute ve vašiacute čtvrti (maacutelo miacutesta k odpočinku se-zeniacute bezpečnyacute přechod přes ulici) leacutepe se poznat se sousedy oživit miacutesto pro setkaacutevaacuteniacute vyvolat diskuzi zapojit rodiče s dětmi seniory apod Vašiacute představivosti se meze nekladou

Při přiacutepravě sousedskyacutech slavnostiacute jsou důležiteacute zejmeacutena

1) vyacuteběr miacutesta

2) propagace a komunikace

3) přiacuteprava zaacutezemiacute a prostoru

1) Před samotnou organizaciacute je třeba si promyslet kde slavnost uspořaacute- dat a určit rozsah (velikost) slavnosti Při vyacuteběru miacutesta je dobreacute vybiacuterat takovaacute prostranstviacute

a kteraacute jsou z nějakeacuteho důvodu miacutestniacutemi obyvateli považovanaacute za problematickaacute a nekultivovanaacute kteraacute lze oživit

b kteraacute můžete využiacutet jako zaacutezemiacute (kavaacuterna obchod škola) nebo jsou přirozenyacutem centrem vašiacute čtvrti

8

Čaacutest B

41

Sousedskeacute slavnosti

Ziacuteskaacuteniacute zaacuteboru jak ziacuteskat ulici

pro společenskou udaacutelost

Konzultujte celyacute vaacuteš zaacuteměr nejprve s naacutemi K tomu abyste mohli vytvořit zoacutenu pro sousedskou slavnost je zapotřebiacute ziacuteskat tzv zaacutebor ndash zajištěniacute zvlaacuteštniacuteho užiacutevaacuteniacute pozemniacute (miacutestniacute) komuni-kace kteryacute vaacutes opravňuje užiacutet danyacute prostor k plaacutenovaneacute akci

Naacuteš tip Myslete i na velikost vašeho zaacuteboru Často platiacute pravidlo že čiacutem většiacute je zaacutebor tiacutem většiacute jsou i produkčniacute naacuteklady a zaacuteroveň i naacuteroky na zapojeniacute miacutestniacute komunity Neniacute tedy nutneacute miacutesto konaacuteniacute prostorově naddimenzovaacutevat

Cena za zaacutebor

Zaacutebory jsou zpoplatněny dvojiacutem způsobem platiacutete bdquoza vzduchldquo (miacutestniacute poplatky za užiacutevaacuteniacute ve-řejneacuteho prostranstviacute) a za fyzickyacute prostor (pronaacutejem komunikace)

Jelikož je letošniacute ročniacutek finančně podpořen Magistraacutetem hl města Prahy jsou od poplatků osvobozeny slavnosti ktereacute se konajiacute v městskyacutech čaacutestech P1 P2 P3 P5 P6 P7 P11 U MČ P4 P8 a P10 jednaacuteme aby byly poplatky jednoraacutezově odpuštěny stejně jako v minuleacutem roce V ojedinělyacutech přiacutepadech se toto pravidlo může lišit

Spraacutevniacute poplatek však budete muset zaplatit (cca 200-400 Kč)

Jak na zaacutebor

a) Zjistit na přiacuteslušneacutem odboru dopravy (odboru životniacuteho prostřediacute) co vše potřebujete

Zavolejte popř navštivte přiacuteslušnyacute uacuteřad (odbor dopravy či životniacuteho prostřediacute) a zeptejte se co je vše třeba k vyjednaacuteniacute zaacuteboru (dokumenty přiacutelohy) Pokud slavnosti pořaacutedaacutete na dopravniacute komunikaci (ulice chodniacutek naacuteměstiacute) oslovte přiacuteslušnyacute dopravniacute odbor v přiacutepadě zaacuteboru parků nebo zelenyacutech ploch (zaacutebor veřejneacute zeleně) je potřeba jednat s odborem životniacuteho prostřediacute Pokud použiacutevaacutete jedno i druheacute musiacutete navštiacutevit oba odbory Podle toho zdali je vaacutemi vybranaacute ulice pod spraacutevou magistraacutetu nebo MČ (viz seznam) oslovte odbor dopravy přiacuteslušneacute MČ nebo odbor dopravy magistraacutetu (odděleniacute silničniacuteho spraacutevniacuteho uacuteřadu)

b) Schůzka na MČ - projednat zaacutebor s odborem dopravy a představit vaacuteš zaacuteměr

Naacutesledně si sjednejte osobniacute schůzku na odboru dopravy Dbejte na to že je o zaacutebor třeba žaacutedat s předstihem minimaacutelně měsiacutec před konaacuteniacutem akce Proto doporučujeme abyste rozhodnutiacute o zaacuteboru měli předběžně potvrzeneacute již koncem června Pokud nemaacutete předchoziacute zkušenosti doporučujeme tento krok konzultovat s někyacutem z tyacutemu Zažiacutet město jinak (koordinaacutetor lokačniacute manažer- viz kontakty) můžeme vaacutem poradit nebo se jednaacuteniacute přiacutemo uacutečastnit

9

Ciacutelem teacuteto schůzky je městu představit vaacuteš plaacuten

Podpora

Předem si zajistěte podporu co největšiacuteho počtu miacutestniacutech podnikatelů znaacutemyacutech osobnostiacute živ-nostniacuteků kulturniacutech sociaacutelniacutech vzdělaacutevaciacutech instituciacute doloženiacutem piacutesemneacute podpory (předložte např dopisprohlaacutešeniacute o spolupraacuteci)

Přesvědčovaacuteniacute

Připravte si kraacutetkyacute popis akce jakeacute jsou vaše ciacutele upozorněte že akce probiacutehaacute v raacutemci Evropskeacute-ho tyacutedne mobility Předložte zaacutevěrečnou zpraacutevu z roku 2014 a představte předešleacute uacutespěchy Ne-zapomeňte zdůraznit že sousedskeacute slavnosti Zažiacutet město jinak majiacute zaacuteštitu primaacutetorky Hlavniacuteho města Prahy Adriany Krnaacutečoveacute jsou součaacutestiacute kampaně Evropskyacute tyacuteden mobility a jsou tradičně podporovaacuteny i dalšiacutemi městskyacutemi čaacutestmi (P2P3P4P5 P7)

Termiacuten

Sobota 19 zaacuteřiacute 2014 nebo neděle 20 zaacuteřiacute čas konaacuteniacute akce (od kdy do kdy)Je třeba miacutet na paměti že pokud se rozhodnete pořaacutedat akci v neděli pak bude muset byacutet ukončena nejpozději v 1600 hodin

Naacutekres

Připravte si tzv situačniacute plaacutenek - vaacutemi žaacutedanou lokalitu zakreslete na mapku stačiacute z mapycz (postačiacute zvyacuterazněniacute oblasti ve vytištěneacute mapě nic odborneacuteho)

(viz obr č 1 v přiacuteloze)

Naacutesledně se dozviacutete co dalšiacuteho je třeba zajistit resp jakeacute připomiacutenky majiacute na městě k vašiacute akci

c) Vypracovat projekt dopravně-inženyacuterskeacuteho opatřeniacute (DIO)

(viz obr č 2 v přiacuteloze)

V momentě kdy na odboru dopravy budou předběžně souhlasit s vašiacutem zaacuteměrem řeknou vaacutem abyste připravili tzv DIO Jednaacute se o technickyacute naacutekres kde je vyznačeno kde bude jakaacute značka a kudy povedou objiacutezdneacute trasy V teacuteto faacutezi se naacutem ozvěte (viz kontakty- lokačniacute manažer) Studii připraviacuteme a spojiacuteme vaacutes s našiacute dopravniacute inženyacuterkou

d) Pronaacutejem komunikace

S DIO můžete naacutesledně žaacutedat o pronaacutejem miacutesta kde proběhne sousedskaacute slavnost Od odboru do-pravy se dozviacutete kdo danou ulici za MČ spravuje ve většině přiacutepadů to byacutevaacute Technickaacute spraacuteva komu-nikaciacute (TSK) Spraacutevci komunikace pak na jeho formulaacuteři předložte žaacutedost o pronaacutejem komunikace prostranstviacute společně s vyplněnyacutem DIO Za vystaveniacute naacutejemniacute smlouvy zaplatiacutete spraacutevniacute poplatek Nezapomeňte do DIO je třeba zakreslit i polohu a velikost staacutenků alespoň orientačně (stačiacute tužkou a zaacuteroveň popište jejich rozměr a uacutečel ndash podium staacutenek apod) Vždy se zeptejte zda toto budou od vaacutes požadovat To už bude zaacutevisleacute na vaacutes přiacutepadně konzultujte s naacutemi

Naacuteš tip Přiacute přiacutepravě lokality vždy myslete na to že je zapotřebiacute zajistit plynulyacute průjezd vozi-dlům hasičů policii a zaacutechranneacute službě

10

V přiacutepadě že zabiacuteraacutete pouze chodniacutek je třeba specifikovat rozsah zaacuteboru (velikost staacutenků) a je potřeba dodržet koridor 15 m na průchod

(viz obr č 3 v přiacuteloze)

e) Podaacuteniacute žaacutedosti a rozhodnutiacute o schvaacuteleniacute zaacuteboru a podaacuteniacute ohlašovaciacute povinnosti

V posledniacute řadě musiacutete oznaacutemit uacuteřadu konaacuteniacute akce (ohlašovaciacute povinnost) Naacutesledně všechny ziacuteskaneacute přiacutelohy (ohlašovaciacute povinnost naacutejemniacute smlouvu DIO vyplněnou žaacutedost) dodaacutete na od-bor dopravy Prakticky až v tento okamžik podaacutevaacutete kompletniacute žaacutedost o zaacutebor Po dodaacuteniacute všech přiacuteloh zaplatiacutete spraacutevniacute poplatek a naacutesledně vyčkaacutete na rozhodnutiacute o uděleniacute zaacuteboru s přesnyacutem vymezeniacutem jeho rozsahu a nutnyacutech opatřeniacute ktereacute musiacutete dodržet

f) Zajištěniacute dopravniacuteho značeniacute vašiacute zoacuteny

Je na každeacutem organizaacutetorovi aby si dopravniacute značeniacute zajistil tak jak mu určuje DIO Pracujeme na tom abychom vaacutem s naacuteklady na pronaacutejem značek pomohli Pozor prvniacute vaacuterku značek (infor-mace o zaacutekazu parkovaacuteniacute) je třeba umiacutestit dva tyacutedny před konaacuteniacutem akce

Naacuteš tip Během konaacuteniacute akce mějte vždy u sebe všechna povoleniacute DIO dokumenty může se staacutet že přijde kontrola Zaacuteroveň nechte u vjezdů do zaacuteborů či na viditelneacutem miacutestě kontakt na sebe (miacutestniacuteho koordinaacutetora)

11

Čaacutest B

42

Sousedskeacute slavnosti

Propagace a komunikace s miacutestniacutemi

4 2 a Propagace AutoMatu

Iniciativa AutoMat zajišťuje propagaci Zažiacutet město jinak v celopražskeacutem i celorepublikoveacutem mě-řiacutetku Ta spočiacutevaacute v uzaviacuteraacuteniacute mediaacutelniacutech partnerstviacute a využitiacute vlastniacutech komunikačniacutech kanaacutelů K tomuto uacutečelu použiacutevaacuteme weby wwwauto-matcz wwwzazitmestojinakcz Facebook mailing list zaacutevěrečnou zpraacutevu

Na webovyacutech straacutenkaacutech budeme psaacutet o přiacutepravaacutech programu a zaacuteroveň poskytovat dalšiacutem aktivniacutem občanům kontakty na vaacutes a vzaacutejemně vaacutes propojovat Ke společneacute propagaci budeme potřebovat i vaacutes Abychom zajistili celoplošnou propagaci akce je třeba upozornit na jeho spo-lečneacute ciacutele Z těchto důvodů je potřeba označit všechny vaše propagačniacute materiaacutely logem ZMJ a AutoMatu

Mediaacutelniacute komunikace AutoMatu

- AutoMat uzavře mediaacutelniacute partnerstviacute pro celou Prahu (raacutedio TV web a tisk) - AutoMat zajistiacute inzerce sousedskyacutech slavnostiacute do lokaacutelniacutech i celopražskyacutech meacutediiacute (radničniacute noviny apod) - AutoMat uspořaacutedaacute v den konaacuteniacute sousedskyacutech slavnostiacute tiskovou konferenci - Žaacutedaacuteme o poskytnutiacute Citylightů

4 2 b Komunikace s miacutestniacutemi

Zaacutekladem uacutespěchu je propagace sousedskyacutech slavnostiacute přiacutemo v miacutestě jejich konaacuteniacute Vyhraďte si proto dostatek času Představte svůj program zapojte miacutestniacute upozorněte na potřebu pře-parkovaacuteniacute a vysvětlete čeho chcete svou akciacute dosaacutehnout Využijte tuto jedinečnou přiacuteležitost a upevněte vztahy se svyacutemi sousedy a navažte novaacute partnerstviacute

Naacuteš tip Od sameacuteho počaacutetku je důležiteacute pojmout akci tak aby byla otevřenaacute všem nehledě na věk zaacutejem řidičskyacute průkaz naacuterodnost apod Myslete na sveacute okoliacute Informujte sveacute sousedy o konaacuteniacute akce s předstihem a nezapomeňte upozornit na potřebnaacute opatřeniacute např přeparko-vaacuteniacute aut (stačiacute letaacuteček za stěrač) či kde si mohou řidiči nechat sveacute vozidlo

(viz obr č 4 v přiacuteloze)

Jak zajistit komunikaci s miacutestniacutemi

a) Komunikujte a poznejte miacutestniacute ndash Nepodceňujte roli neformaacutelniacutech setkaacuteniacute mluveneacuteho slova a šeptandy

12

ndash Komunikujte osobně zejmeacutena se staršiacutemi kteřiacute mohou na akci nahliacutežet podeziacuteravě osobně je pozvěte využijte jejich zaacutejmu pro určitou věc

ndash Seznamte s vašimi plaacuteny miacutestniacute farnost

ndash Oslovte nejbližšiacute domov důchodců a pokuste se zapojit jeho rezidenty Může se jednat o něco velmi jednoducheacuteho napřiacuteklad o venkovniacute turnaj v daacutemě či společneacute pleteniacute

ndash Obraťte se přiacutemo na bytovaacute družstva

ndash Vytipujte si akteacutery kteřiacute jsou ve vašiacute komunitě hodně aktivniacute a majiacute dostatek kontaktů miacutestniacute kapely divadla komunitniacute pracovniacuteci neziskoveacute organizace

ndash Můžete udělat malyacute happening na ulici už předtiacutem např jarniacute saacutezeniacute do keliacutemků rozdaacutevaacuteniacute kaacutevy a čaje na rohu piknik pro sousedy a podobně

ndash Uspořaacutedaacuteniacutem sousedskyacutech slavnostiacute Zažiacutet město jinak nemusiacute vše skončit Nezapomeňte prezentovat vaše uacutespěchy a zaacutežitky po skončeniacute akce (např formou projekce v miacutestniacute kavaacuterně) Oceniacutete tiacutem praacuteci všech zapojenyacutech a osloviacutete inspirujete možneacute zaacutejemce o pořaacutedaacuteniacute podobnyacutech akciacute nebo dalšiacuteho ročniacuteku

Naacuteš tip Důležiteacute je komunikovat i po slavnosti - natočte video napište člaacutenek vyvěste fotky v miacutestniacutech školaacutech a kavaacuternaacutech b) Tištěneacute materiaacutely k miacutestniacute propagaci

Najděte si centrum společenskaacute bdquoohniskaldquo vašiacute lokality kde akci můžete propagovat

Použijte tištěneacute materiaacutely k propagaci K přiacutemeacutemu kontaktu vaacutem poskytneme

- Letaacutek - leporelo (květen) rychle a věcně vysvětlete miacutestniacutem jak se mohou do přiacuteprav zapojit s vaacutemi - Letaacutečky do schraacutenek (zaacuteřiacute) představeniacute programu - Plakaacutety (srpenzaacuteřiacute) - Tištěnyacute program (zaacuteřiacute)

ndash Samozřejmě můžete tuto škaacutelu doplnit i vlastniacutemi propagačniacutemi materiaacutely ndash letaacutečky za stěrače dalšiacute letaacuteky apod

ndash Domluvte se v miacutestniacutem obchodě zda můžete vyvěsit plakaacutetek nebo nechat na pultu informačniacute brožurky

ndash Dejte plakaacutety do kavaacuteren nebo si tam rovnou naplaacutenujte informačniacute setkaacuteniacute s miacutestniacutemi

ndash Zvěte vaše sousedy Už asi takeacute viacutete že se naacutem osvědčilo umiacutesťovat informačniacute letaacuteky o akci přiacutemo do schraacutenek domů v okoliacute

ndash Letaacutečky lze takeacute umiacutestit do škol školek mateřskyacutech center Domů dětiacute a mlaacutedeže (pro osloveniacute rodičů) do ordinaciacute městskyacutech knihoven na uacuteředniacute desky (po předchoziacute

13

domluvě) či naacutestěnky Městskeacute policie c) Elektronickeacute materiaacutely k miacutestniacute propagaci

ndash Udělejte si vlastniacute weboveacute straacutenky (raacutedi na ně odkaacutežeme) ndash Udělejte si vlastniacute Facebook straacutenku

Naacuteš tip Co s nepřeparkovanyacutemi vozidly Teacuteměř pokaždeacute se stane že nějakeacute to auto zůstane ve vašiacute ulici Jako prevence fungujiacute letaacutečky a dostatečnaacute komunikace s miacutestniacutemi V den akce se naacutem osvědčilo kontaktovat městskou policii kteraacute často dokaacuteže majitele vozidel vyhle-dat Nedoporučujeme odtaženiacute na zaacutekladě současneacute praacutevniacute uacutepravy budete stejně muset naacuteklady hradit vy

Naacuteš tip Vše zaacuteležiacute na domluvě Pomalyacute průjezd pro rezidenty či seniory nenarušiacute vaši slav-nost

14

Čaacutest B

42

Sousedskeacute slavnosti

Přiacuteprava programu a produkce

Při přiacutepravě programu a harmonogramu počiacutetejte s tiacutem že je třeba daacutet raacuteno miacutestniacutem dostatek času na přeparkovaacuteniacute a zaacuteroveň sobě na přiacutepravu prostoru (nanošeniacute vybaveniacute přiacutevod elektřiny apod) Doporučujeme proto nezačiacutenat dřiacuteve nežli v 900 (resp uzavřiacutet silnici) Zaacuteroveň třeba neopomenout nočniacute klid od 2200

Podpořte lokaacutelniacute ekonomiku miacutestniacute hudebniacute skupiny umělce kuchaře řemeslniacuteky a dalšiacute organi-zace ktereacute se vyskytujiacute v bliacutezkosti konaacuteniacute sousedskeacute slavnosti Snažte se sveacutemu okoliacute nabiacutednout širokou škaacutelu aktivit tak aby byla pro různeacute věkoveacute a zaacutejmoveacute skupiny od 1-101 let Osvědčilo se miacutet dostatek relaxačniacutech ploch - sezeniacute odpočiacutevadel (palety gauče lehaacutetka květiny stromky) Nezapomeňte celyacute průběh akce dokumentovat ať se maacutete čiacutem chlubit a jak prosazovat vaše aktivity i po ukončeniacute slavnostiacute

Naacuteš tip Vše nemusiacute končit po 2200 Se spřaacutetelenyacutemi podniky dohodněte i večerniacute program afterparty ndash můžete posedět s přaacuteteli navštiacutevit galerii poslouchat hudbu apod

Naacuteš tip Je to nepřiacutejemneacute ale vždy myslete i na mokrou variantu Připravte stan a plachty na zakrytiacute el kabelů a vybaveniacute

4 3 a Zdroje financovaacuteniacute

Od sameacuteho počaacutetku si připravte zaacutekladniacute rozpočet celeacute akce (naacuteklady a přiacutejmy) Vyacutehodou sou-sedskyacutech slavnostiacute je že vzaacutejemnou vyacutepomociacute vyacutepůjčkou a spolupraciacute se daacute na lecčem ušetřit - někdo půjčiacute židle napeče někdo pomůže postavit poacutedium zpřiacutestupniacute sveacute prostory půjčiacute vyba-veniacute apod Zaacuteroveň ušetřiacutete i na dopravě jelikož se veškereacute zdroje nachaacuteziacute kolem vaacutes

Vaacuteš rozpočet lze naplnit či pokraacutetit několika způsoby

ndash dobrovolnyacute vklad miacutestniacutech

ndash využitiacute dobrovolneacute praacutece

ndash sponzorskyacute dar od miacutestniacutech podnikůfirem Přitom ale mějte na paměti že finančniacute zaacutejem by neměl byacutet v rozporu se smyslem akce (viz etickyacute kodex)

ndash prodej piva

ndash spolupracujte se sociaacutelniacutemi podniky v okoliacute Podpořiacutete je a zaacuteroveň sami sobě ušetřiacutete (majiacute nižšiacute ceny)

15

ndash šetřete na hudbě ndash naacutekladneacute podium skvěle nahradiacute dvě palety a židle

ndash motivujte miacutestniacute aby např napekli uvařili a vybiacuterejte dobrovolneacute přiacutespěvky

ndash zpoplatněte umiacutestěniacute staacutenků ve vašem zaacuteboru (viacutece za komerčniacute meacuteně za neziskoveacute a charitativniacute)

ndash zkuste staacutele obliacutebenějšiacute crowdfunding hit-hit Everfund Pražskyacute vyacutevar

ndash vybiacuterejte dobrovolneacute vstupneacute

ndash Zkuste si podat grant Pozor většinou je třeba žaacutedat s předstihem několika měsiacuteců Nadace velkyacutech firem majiacute tzv zaměstnaneckyacute fond (Nadace Avast Veolia) Pokud znaacutete jejich zaměstnance zkuste jim navrhnout aby vaacutes přihlaacutesili k žaacutedosti o grant Zdroje lze takeacute ziacuteskaacutevat od jednotlivyacutech městskyacutech čaacutestiacute ktereacute majiacute grantoveacute programy na podporu kulturniacutech a ekologickyacutech aktivit v daneacute čtvrti

Dostupneacute granty

Nadace O2 (podpora neformaacutelniacutech skupin žadatel nesmiacute byacutet staršiacute 26 let)Rychleacute granty MČ Prahy 3Nadace Via ndash Fond miacutestniacutech iniciativNadace Vodafone - V pohybuNadačniacute fond Avast ndash Fond zaměstnanců AVAST

V přiacutepadě dalšiacutech dotazů naacutes kontaktujte

Pozor na pravidla tržniacuteho řaacutedu

4 3 b Technickeacute zajištěniacute festivalu

Lidi maacutete zaacutebor takeacute nyniacute již jen zajistit funkčniacute zaacutezemiacute celeacute akce

Třiacuteděniacute a svoz odpadu

Mějte dostatek košů a nezapomeňte recyklovat Pokud nemaacutete vlastniacute koše stačiacute pověsit plasto-veacute pytle na sloupy zeď Po ukončeniacute sousedskeacute slavnosti je zapotřebiacute vždy daacutet ulici do původ-niacuteho stavu Pokud v okoliacute slavnosti nemaacutete dostatečnyacute počet kontejnerů (na směsnyacute či třiacuteděnyacute odpad) bude zapotřebiacute si objednat vlastniacute

Elektřina

Nejsnazšiacute je braacutet elektřinu přiacutemo od spřiacutezněnyacutech kavaacuteren obchodů nebo škol Tam kde to nejde nebo nestačiacute se můžete připojit na zdroj veřejneacuteho osvětleniacute kde si zařiacutediacutete odběr Nedoporuču-jeme diesel agregaacutety ktereacute jsou hlučneacute a smrdiacute Kabelaacutež umiacutestěte tak aby nikomu nepřekaacutežela a zaacuteroveň aby např nedošlo ke zkratu (umiacutestěte do spaacuter překryjte kobercem prkny)

16

Zaacutechody

Nejjednoduššiacute je dohodnout se s obchody či provozovateli kavaacuteren aby zpřiacutestupnili sveacute zaacutechody veřejnosti V určityacutech přiacutepadech může byacutet zajištěniacute mobilniacutech WC podmiacutenkou uděleniacute zaacuteboru (vždy s nimi konzultujeteorientačně jeden zaacutechod na cca 50 žen jeden zaacutechod pro 100 mužů) Myslete i na bezbarieacuterovost mobilniacute zaacutechody neumisťujte na chodniacuteky a umožněte k nim rovnyacute přiacutestup

Hudba

Během sousedskyacutech slavnostiacute vy i miacutestniacute oceniacutete akustickou hudbu ndash nebudete tak rušit ty kdo se akce nechtějiacute uacutečastnit a naviacutec si lideacute budou moct mezi sebou v klidu poviacutedat Upozorňujeme že veřejneacute hudebniacute produkce jsou povinneacute uhradit poplatky OSA Podklady a viacutece informaciacute v online formulaacuteři Parkovaacuteniacute pro kola Zajistěte dostatek miacutest pro parkovaacuteniacute kol Stačiacute oplocenky ktereacute lze zapůjčit společně s doprav-niacutemi značkami

(viz obr č 5 v přiacuteloze)

Bezbarieacuterovyacute přiacutestup

Je důležiteacute daacutevat pozor abychom při odstraňovaacuteniacute naacutemi vniacutemanyacutech barieacuter nevytvaacuteřeli barieacutery jineacute Nechaacutevejte průjezdneacute naacutejezdy na chodniacuteky aby se tam šlo dostat na voziacuteku Věnujte zvyacute-šenou pozornost nevidomyacutem protože se v okoliacute sveacuteho bydliště orientujiacute po paměti a najednou se to tam všechno změniacute V přiacutepadě jakyacutechkoliv dotazů kontaktuje Erika Čiperu z Asistence os (erikasistenceorg)

Městskaacute policie

Osvědčila se naacutem komunikace s městskou policiiacute Ohlaste jim včas dopředu akci a sami vaacutem ušetřiacute praacuteci Pomůžou vaacutem s ohliacutedaacuteniacutem vjezdů do zaacuteboru a přiacutepadně řešiacute i nepřeparkovanaacute vozidla

Pojištěniacute

Pojištěniacute na tento typ akce neniacute povinnyacute Z vlastniacutech zkušenostiacute ale viacuteme že se vždy hodiacute miacutet člena tyacutemu kteryacute maacute pojištěniacute Odpovědnosti za škodu (tzv bdquoproti blbostildquo)

Naacuteš tip V den přiacuteprav sousedskyacutech slavnostiacute omezte počet aut organizaacutetorů během přiacuteprav na minimum Často se pletou s nepřeparkovanyacutemi auty Proto je vhodneacute je nějak označit aby se vaacutem nepletla Po vyloženiacute zbožiacute využijte vyparkovanou oblast pro vaše aktivity a za-parkujte někde pobliacutež

17

Čaacutest B

5

Sousedskeacute slavnosti

Tyacutem Zažiacutet město jinak

Předloženyacute manuaacutel poskytuje zaacutekladniacute informace jak nejsnaacuteze dosaacutehnout hladkeacuteho průběhu vašiacutesousedskeacute slavnosti V přiacutepadě že se v jakeacutekoli čaacutesti faacuteze přiacuteprav setkaacutete s některyacutemi nejasnost-mi či probleacutemy nevaacutehejte kontaktovat naacuteš tyacutem Zažiacutet město jinak

Martin ŠotolaKoordinaacutetor ZMJ (komunikace s uacuteřady zprostředkovaacuteniacute zaacuteborů komunikace s miacutestniacutemi org)721 710 123martinsotolaauto-matcz

Viktor TučekLokačniacute manažer ZMJ (zaacutebory komunikace s TSK)602 206 097viktortucekauto-matcz

Jakub HradilekProdukce ZMJ (produkce sousedskyacutech slavnostiacute přiacuteprava partnerstviacute)777 261 338jakubhradilekauto-matcz

Saacutera NěmečkovaacuteAsistentka produkce723 063 209saranemeckovaauto-matcz

Iva PohankovaacuteGrafickeacute materiaacutely tisk (vizualizace kampaně grafickeacute zpracovaacuteniacute ZMJ koordinace vizuaacutelniacutech vyacutestupů)ivapohankovaauto-matcz

Julie KaacuterovaacuteKomunikace s miacutestniacutemi organizaacutetory (koordinace programu aktualizace webu)Juliekarovaauto-matcz

Anna StrejcovaacuteVedouciacute komunikace (tiskoveacute zpraacutevy doprovodneacute textoveacute materiaacutely komunikace s meacutedii)annastrejcovaauto-matcz

Adeacutela BrabcovaacutePR Komunikaceadelabrabcovaauto-matcz

18

Čaacutest B

6

Sousedskeacute slavnosti

Kodex Zažiacutet město jinak

1)Zažiacutet město jinak je apolitickaacute aktivita založenaacute na praacuteci miacutestniacutech spolků a jednotlivců Během akce nelze jakkoli prezentovat politickeacute strany a jejich naacutezory a daacutele jakeacutekoli rasistickeacute či jineacute extremistickeacute postoje

2) Umiacutestěniacute staacutenků diacutelen a dalšiacutech aktivit během slavnosti je nutneacute dohodnout předem s miacutestniacutem organizaacutetorem nebo se sdruženiacutem AutoMat Staacutenky nesmiacute braacutenit v průjezdu vozů zaacutechranneacute služby a hasičů ani volneacutemu pohybu chodců po ulici

3) K řidičům a majitelům parkujiacuteciacutech aut v oblasti zaacuteboru je nutneacute se chovat slušně auta nepoškozovat a vysvětlit smysl akce

4) Zajistěte prosiacutem uacuteklid odpadků kolem vašeho staacutenku či aktivity na miacutestě pokud budete produkovat viacutece odpadu zajistěte vlastniacute koš přiacutemo na miacutestě

5) Hladiny hluku při hudebniacute produkci nesmiacute převyacutešit normy stanoveneacute zaacutekonem ale neměly by ani rušit jineacute aktivity v daneacute oblasti (napřiacuteklad veřejneacute čteniacute divadelniacute představeniacute pro děti atp) Večerniacute program nesmiacute rušit nočniacute klid obyvatel

6) Přiacuteprava a realizace aktivit na miacutestě maacute proběhnout co nejuacutesporněji a pokud možno ekologicky ndash minimalizujte produkci odpadu omezte užitiacute automobilů při dopravě snižte na minimum spo-třebu elektřiny

7) Při propagaci vašich aktivit v raacutemci festivalu použiacutevejte prosiacutem logo Zažiacutet město jinak logo AutoMatu popřiacutepadě odkaz na weboveacute straacutenky zazitmestojinakcz

8) Dbejte zaacutesad bezpečnosti Pokud použiacutevaacutete během akce elektřinu ujistěte se že kabely jsou bezpečně zapojeny a že nemůže dojiacutet ke zraněniacute uacutečastniacuteků

19

Čaacutest B

Obr č 1 ndash Situačniacute plaacutenek

Obr č 2 ndash DIO

Sousedskeacute slavnosti

1652014 Mapycz

httpmapyczprint 11

7 Přiacutelohy

Obr č 3 ndash Zaacutebor chodniacuteku

Obr č 4 ndash Letaacutek za stěrač

Obr č 5 ndash Parkovaacuteniacute pro kola

Podpořeno grantem z Islandu Lichtenštejnska a Norska v raacutemci EHP fondů wwwfondnnocz a wwweeagrantscz

Page 6: Manuál Zažít město jinak 2015

6

Čaacutest A

3

O Zažiacutet město jinak

S čiacutem Vaacutem AutoMat pomůže

Naacuteš tyacutem vaacutem bude k dispozici po celou faacutezi přiacuteprav Ciacutelem je poskytnout vaacutem odbornou i pro-dukčniacute podporu abyste měli dostatek energie se věnovat samotnyacutem přiacutepravaacutem a neztraacuteceli čas nadměrnou byrokraciiacute a hledaacuteniacutem finančniacutech zdrojů Kdykoliv s naacutemi můžete konzultovat sveacute zaacuteměry a v přiacutepadě potřeby vaacutem raacutedi pomůžeme s

a) Přiacutepravou zaacuteboru a jednaacuteniacute s uacuteřady

Pomůžeme vaacutem při vyacuteběru lokality s přiacutepravou technickeacute dokumentace vyjednaacutevaacuteniacutem zaacuteborů a dalšiacutech potřebnyacutech povoleniacute V přiacutepadě probleacutemů či neochoty ze strany uacuteřadů se na naacutes můžete kdykoliv obraacutetit

b) Propagaciacute a komunikaciacute s miacutestniacutemi

Pomůžeme vaacutem s propagaciacute akce na celopražskeacute uacuterovni ale i ve vašiacute lokalitě Zajistiacuteme tisk různyacutech materiaacutelů mediaacutelniacute pokrytiacute akce a propojeniacute s různyacutemi organizacemi ve vašem okoliacute

c) Produkciacute

Poradiacuteme jak zrealizovat sousedskeacute slavnosti a na co se zaměřit

7

Čaacutest B

4

Sousedskeacute slavnosti

Přiacuteprava sousedskeacute slavnosti

Na sameacutem začaacutetku si ujasněte proč sousedskou slavnost pořaacutedaacutete Jakyacute je ciacutel zaacutekladniacute myš-lenka vašiacute slavnosti - upozornit na to co vaacutem chybiacute ve vašiacute čtvrti (maacutelo miacutesta k odpočinku se-zeniacute bezpečnyacute přechod přes ulici) leacutepe se poznat se sousedy oživit miacutesto pro setkaacutevaacuteniacute vyvolat diskuzi zapojit rodiče s dětmi seniory apod Vašiacute představivosti se meze nekladou

Při přiacutepravě sousedskyacutech slavnostiacute jsou důležiteacute zejmeacutena

1) vyacuteběr miacutesta

2) propagace a komunikace

3) přiacuteprava zaacutezemiacute a prostoru

1) Před samotnou organizaciacute je třeba si promyslet kde slavnost uspořaacute- dat a určit rozsah (velikost) slavnosti Při vyacuteběru miacutesta je dobreacute vybiacuterat takovaacute prostranstviacute

a kteraacute jsou z nějakeacuteho důvodu miacutestniacutemi obyvateli považovanaacute za problematickaacute a nekultivovanaacute kteraacute lze oživit

b kteraacute můžete využiacutet jako zaacutezemiacute (kavaacuterna obchod škola) nebo jsou přirozenyacutem centrem vašiacute čtvrti

8

Čaacutest B

41

Sousedskeacute slavnosti

Ziacuteskaacuteniacute zaacuteboru jak ziacuteskat ulici

pro společenskou udaacutelost

Konzultujte celyacute vaacuteš zaacuteměr nejprve s naacutemi K tomu abyste mohli vytvořit zoacutenu pro sousedskou slavnost je zapotřebiacute ziacuteskat tzv zaacutebor ndash zajištěniacute zvlaacuteštniacuteho užiacutevaacuteniacute pozemniacute (miacutestniacute) komuni-kace kteryacute vaacutes opravňuje užiacutet danyacute prostor k plaacutenovaneacute akci

Naacuteš tip Myslete i na velikost vašeho zaacuteboru Často platiacute pravidlo že čiacutem většiacute je zaacutebor tiacutem většiacute jsou i produkčniacute naacuteklady a zaacuteroveň i naacuteroky na zapojeniacute miacutestniacute komunity Neniacute tedy nutneacute miacutesto konaacuteniacute prostorově naddimenzovaacutevat

Cena za zaacutebor

Zaacutebory jsou zpoplatněny dvojiacutem způsobem platiacutete bdquoza vzduchldquo (miacutestniacute poplatky za užiacutevaacuteniacute ve-řejneacuteho prostranstviacute) a za fyzickyacute prostor (pronaacutejem komunikace)

Jelikož je letošniacute ročniacutek finančně podpořen Magistraacutetem hl města Prahy jsou od poplatků osvobozeny slavnosti ktereacute se konajiacute v městskyacutech čaacutestech P1 P2 P3 P5 P6 P7 P11 U MČ P4 P8 a P10 jednaacuteme aby byly poplatky jednoraacutezově odpuštěny stejně jako v minuleacutem roce V ojedinělyacutech přiacutepadech se toto pravidlo může lišit

Spraacutevniacute poplatek však budete muset zaplatit (cca 200-400 Kč)

Jak na zaacutebor

a) Zjistit na přiacuteslušneacutem odboru dopravy (odboru životniacuteho prostřediacute) co vše potřebujete

Zavolejte popř navštivte přiacuteslušnyacute uacuteřad (odbor dopravy či životniacuteho prostřediacute) a zeptejte se co je vše třeba k vyjednaacuteniacute zaacuteboru (dokumenty přiacutelohy) Pokud slavnosti pořaacutedaacutete na dopravniacute komunikaci (ulice chodniacutek naacuteměstiacute) oslovte přiacuteslušnyacute dopravniacute odbor v přiacutepadě zaacuteboru parků nebo zelenyacutech ploch (zaacutebor veřejneacute zeleně) je potřeba jednat s odborem životniacuteho prostřediacute Pokud použiacutevaacutete jedno i druheacute musiacutete navštiacutevit oba odbory Podle toho zdali je vaacutemi vybranaacute ulice pod spraacutevou magistraacutetu nebo MČ (viz seznam) oslovte odbor dopravy přiacuteslušneacute MČ nebo odbor dopravy magistraacutetu (odděleniacute silničniacuteho spraacutevniacuteho uacuteřadu)

b) Schůzka na MČ - projednat zaacutebor s odborem dopravy a představit vaacuteš zaacuteměr

Naacutesledně si sjednejte osobniacute schůzku na odboru dopravy Dbejte na to že je o zaacutebor třeba žaacutedat s předstihem minimaacutelně měsiacutec před konaacuteniacutem akce Proto doporučujeme abyste rozhodnutiacute o zaacuteboru měli předběžně potvrzeneacute již koncem června Pokud nemaacutete předchoziacute zkušenosti doporučujeme tento krok konzultovat s někyacutem z tyacutemu Zažiacutet město jinak (koordinaacutetor lokačniacute manažer- viz kontakty) můžeme vaacutem poradit nebo se jednaacuteniacute přiacutemo uacutečastnit

9

Ciacutelem teacuteto schůzky je městu představit vaacuteš plaacuten

Podpora

Předem si zajistěte podporu co největšiacuteho počtu miacutestniacutech podnikatelů znaacutemyacutech osobnostiacute živ-nostniacuteků kulturniacutech sociaacutelniacutech vzdělaacutevaciacutech instituciacute doloženiacutem piacutesemneacute podpory (předložte např dopisprohlaacutešeniacute o spolupraacuteci)

Přesvědčovaacuteniacute

Připravte si kraacutetkyacute popis akce jakeacute jsou vaše ciacutele upozorněte že akce probiacutehaacute v raacutemci Evropskeacute-ho tyacutedne mobility Předložte zaacutevěrečnou zpraacutevu z roku 2014 a představte předešleacute uacutespěchy Ne-zapomeňte zdůraznit že sousedskeacute slavnosti Zažiacutet město jinak majiacute zaacuteštitu primaacutetorky Hlavniacuteho města Prahy Adriany Krnaacutečoveacute jsou součaacutestiacute kampaně Evropskyacute tyacuteden mobility a jsou tradičně podporovaacuteny i dalšiacutemi městskyacutemi čaacutestmi (P2P3P4P5 P7)

Termiacuten

Sobota 19 zaacuteřiacute 2014 nebo neděle 20 zaacuteřiacute čas konaacuteniacute akce (od kdy do kdy)Je třeba miacutet na paměti že pokud se rozhodnete pořaacutedat akci v neděli pak bude muset byacutet ukončena nejpozději v 1600 hodin

Naacutekres

Připravte si tzv situačniacute plaacutenek - vaacutemi žaacutedanou lokalitu zakreslete na mapku stačiacute z mapycz (postačiacute zvyacuterazněniacute oblasti ve vytištěneacute mapě nic odborneacuteho)

(viz obr č 1 v přiacuteloze)

Naacutesledně se dozviacutete co dalšiacuteho je třeba zajistit resp jakeacute připomiacutenky majiacute na městě k vašiacute akci

c) Vypracovat projekt dopravně-inženyacuterskeacuteho opatřeniacute (DIO)

(viz obr č 2 v přiacuteloze)

V momentě kdy na odboru dopravy budou předběžně souhlasit s vašiacutem zaacuteměrem řeknou vaacutem abyste připravili tzv DIO Jednaacute se o technickyacute naacutekres kde je vyznačeno kde bude jakaacute značka a kudy povedou objiacutezdneacute trasy V teacuteto faacutezi se naacutem ozvěte (viz kontakty- lokačniacute manažer) Studii připraviacuteme a spojiacuteme vaacutes s našiacute dopravniacute inženyacuterkou

d) Pronaacutejem komunikace

S DIO můžete naacutesledně žaacutedat o pronaacutejem miacutesta kde proběhne sousedskaacute slavnost Od odboru do-pravy se dozviacutete kdo danou ulici za MČ spravuje ve většině přiacutepadů to byacutevaacute Technickaacute spraacuteva komu-nikaciacute (TSK) Spraacutevci komunikace pak na jeho formulaacuteři předložte žaacutedost o pronaacutejem komunikace prostranstviacute společně s vyplněnyacutem DIO Za vystaveniacute naacutejemniacute smlouvy zaplatiacutete spraacutevniacute poplatek Nezapomeňte do DIO je třeba zakreslit i polohu a velikost staacutenků alespoň orientačně (stačiacute tužkou a zaacuteroveň popište jejich rozměr a uacutečel ndash podium staacutenek apod) Vždy se zeptejte zda toto budou od vaacutes požadovat To už bude zaacutevisleacute na vaacutes přiacutepadně konzultujte s naacutemi

Naacuteš tip Přiacute přiacutepravě lokality vždy myslete na to že je zapotřebiacute zajistit plynulyacute průjezd vozi-dlům hasičů policii a zaacutechranneacute službě

10

V přiacutepadě že zabiacuteraacutete pouze chodniacutek je třeba specifikovat rozsah zaacuteboru (velikost staacutenků) a je potřeba dodržet koridor 15 m na průchod

(viz obr č 3 v přiacuteloze)

e) Podaacuteniacute žaacutedosti a rozhodnutiacute o schvaacuteleniacute zaacuteboru a podaacuteniacute ohlašovaciacute povinnosti

V posledniacute řadě musiacutete oznaacutemit uacuteřadu konaacuteniacute akce (ohlašovaciacute povinnost) Naacutesledně všechny ziacuteskaneacute přiacutelohy (ohlašovaciacute povinnost naacutejemniacute smlouvu DIO vyplněnou žaacutedost) dodaacutete na od-bor dopravy Prakticky až v tento okamžik podaacutevaacutete kompletniacute žaacutedost o zaacutebor Po dodaacuteniacute všech přiacuteloh zaplatiacutete spraacutevniacute poplatek a naacutesledně vyčkaacutete na rozhodnutiacute o uděleniacute zaacuteboru s přesnyacutem vymezeniacutem jeho rozsahu a nutnyacutech opatřeniacute ktereacute musiacutete dodržet

f) Zajištěniacute dopravniacuteho značeniacute vašiacute zoacuteny

Je na každeacutem organizaacutetorovi aby si dopravniacute značeniacute zajistil tak jak mu určuje DIO Pracujeme na tom abychom vaacutem s naacuteklady na pronaacutejem značek pomohli Pozor prvniacute vaacuterku značek (infor-mace o zaacutekazu parkovaacuteniacute) je třeba umiacutestit dva tyacutedny před konaacuteniacutem akce

Naacuteš tip Během konaacuteniacute akce mějte vždy u sebe všechna povoleniacute DIO dokumenty může se staacutet že přijde kontrola Zaacuteroveň nechte u vjezdů do zaacuteborů či na viditelneacutem miacutestě kontakt na sebe (miacutestniacuteho koordinaacutetora)

11

Čaacutest B

42

Sousedskeacute slavnosti

Propagace a komunikace s miacutestniacutemi

4 2 a Propagace AutoMatu

Iniciativa AutoMat zajišťuje propagaci Zažiacutet město jinak v celopražskeacutem i celorepublikoveacutem mě-řiacutetku Ta spočiacutevaacute v uzaviacuteraacuteniacute mediaacutelniacutech partnerstviacute a využitiacute vlastniacutech komunikačniacutech kanaacutelů K tomuto uacutečelu použiacutevaacuteme weby wwwauto-matcz wwwzazitmestojinakcz Facebook mailing list zaacutevěrečnou zpraacutevu

Na webovyacutech straacutenkaacutech budeme psaacutet o přiacutepravaacutech programu a zaacuteroveň poskytovat dalšiacutem aktivniacutem občanům kontakty na vaacutes a vzaacutejemně vaacutes propojovat Ke společneacute propagaci budeme potřebovat i vaacutes Abychom zajistili celoplošnou propagaci akce je třeba upozornit na jeho spo-lečneacute ciacutele Z těchto důvodů je potřeba označit všechny vaše propagačniacute materiaacutely logem ZMJ a AutoMatu

Mediaacutelniacute komunikace AutoMatu

- AutoMat uzavře mediaacutelniacute partnerstviacute pro celou Prahu (raacutedio TV web a tisk) - AutoMat zajistiacute inzerce sousedskyacutech slavnostiacute do lokaacutelniacutech i celopražskyacutech meacutediiacute (radničniacute noviny apod) - AutoMat uspořaacutedaacute v den konaacuteniacute sousedskyacutech slavnostiacute tiskovou konferenci - Žaacutedaacuteme o poskytnutiacute Citylightů

4 2 b Komunikace s miacutestniacutemi

Zaacutekladem uacutespěchu je propagace sousedskyacutech slavnostiacute přiacutemo v miacutestě jejich konaacuteniacute Vyhraďte si proto dostatek času Představte svůj program zapojte miacutestniacute upozorněte na potřebu pře-parkovaacuteniacute a vysvětlete čeho chcete svou akciacute dosaacutehnout Využijte tuto jedinečnou přiacuteležitost a upevněte vztahy se svyacutemi sousedy a navažte novaacute partnerstviacute

Naacuteš tip Od sameacuteho počaacutetku je důležiteacute pojmout akci tak aby byla otevřenaacute všem nehledě na věk zaacutejem řidičskyacute průkaz naacuterodnost apod Myslete na sveacute okoliacute Informujte sveacute sousedy o konaacuteniacute akce s předstihem a nezapomeňte upozornit na potřebnaacute opatřeniacute např přeparko-vaacuteniacute aut (stačiacute letaacuteček za stěrač) či kde si mohou řidiči nechat sveacute vozidlo

(viz obr č 4 v přiacuteloze)

Jak zajistit komunikaci s miacutestniacutemi

a) Komunikujte a poznejte miacutestniacute ndash Nepodceňujte roli neformaacutelniacutech setkaacuteniacute mluveneacuteho slova a šeptandy

12

ndash Komunikujte osobně zejmeacutena se staršiacutemi kteřiacute mohou na akci nahliacutežet podeziacuteravě osobně je pozvěte využijte jejich zaacutejmu pro určitou věc

ndash Seznamte s vašimi plaacuteny miacutestniacute farnost

ndash Oslovte nejbližšiacute domov důchodců a pokuste se zapojit jeho rezidenty Může se jednat o něco velmi jednoducheacuteho napřiacuteklad o venkovniacute turnaj v daacutemě či společneacute pleteniacute

ndash Obraťte se přiacutemo na bytovaacute družstva

ndash Vytipujte si akteacutery kteřiacute jsou ve vašiacute komunitě hodně aktivniacute a majiacute dostatek kontaktů miacutestniacute kapely divadla komunitniacute pracovniacuteci neziskoveacute organizace

ndash Můžete udělat malyacute happening na ulici už předtiacutem např jarniacute saacutezeniacute do keliacutemků rozdaacutevaacuteniacute kaacutevy a čaje na rohu piknik pro sousedy a podobně

ndash Uspořaacutedaacuteniacutem sousedskyacutech slavnostiacute Zažiacutet město jinak nemusiacute vše skončit Nezapomeňte prezentovat vaše uacutespěchy a zaacutežitky po skončeniacute akce (např formou projekce v miacutestniacute kavaacuterně) Oceniacutete tiacutem praacuteci všech zapojenyacutech a osloviacutete inspirujete možneacute zaacutejemce o pořaacutedaacuteniacute podobnyacutech akciacute nebo dalšiacuteho ročniacuteku

Naacuteš tip Důležiteacute je komunikovat i po slavnosti - natočte video napište člaacutenek vyvěste fotky v miacutestniacutech školaacutech a kavaacuternaacutech b) Tištěneacute materiaacutely k miacutestniacute propagaci

Najděte si centrum společenskaacute bdquoohniskaldquo vašiacute lokality kde akci můžete propagovat

Použijte tištěneacute materiaacutely k propagaci K přiacutemeacutemu kontaktu vaacutem poskytneme

- Letaacutek - leporelo (květen) rychle a věcně vysvětlete miacutestniacutem jak se mohou do přiacuteprav zapojit s vaacutemi - Letaacutečky do schraacutenek (zaacuteřiacute) představeniacute programu - Plakaacutety (srpenzaacuteřiacute) - Tištěnyacute program (zaacuteřiacute)

ndash Samozřejmě můžete tuto škaacutelu doplnit i vlastniacutemi propagačniacutemi materiaacutely ndash letaacutečky za stěrače dalšiacute letaacuteky apod

ndash Domluvte se v miacutestniacutem obchodě zda můžete vyvěsit plakaacutetek nebo nechat na pultu informačniacute brožurky

ndash Dejte plakaacutety do kavaacuteren nebo si tam rovnou naplaacutenujte informačniacute setkaacuteniacute s miacutestniacutemi

ndash Zvěte vaše sousedy Už asi takeacute viacutete že se naacutem osvědčilo umiacutesťovat informačniacute letaacuteky o akci přiacutemo do schraacutenek domů v okoliacute

ndash Letaacutečky lze takeacute umiacutestit do škol školek mateřskyacutech center Domů dětiacute a mlaacutedeže (pro osloveniacute rodičů) do ordinaciacute městskyacutech knihoven na uacuteředniacute desky (po předchoziacute

13

domluvě) či naacutestěnky Městskeacute policie c) Elektronickeacute materiaacutely k miacutestniacute propagaci

ndash Udělejte si vlastniacute weboveacute straacutenky (raacutedi na ně odkaacutežeme) ndash Udělejte si vlastniacute Facebook straacutenku

Naacuteš tip Co s nepřeparkovanyacutemi vozidly Teacuteměř pokaždeacute se stane že nějakeacute to auto zůstane ve vašiacute ulici Jako prevence fungujiacute letaacutečky a dostatečnaacute komunikace s miacutestniacutemi V den akce se naacutem osvědčilo kontaktovat městskou policii kteraacute často dokaacuteže majitele vozidel vyhle-dat Nedoporučujeme odtaženiacute na zaacutekladě současneacute praacutevniacute uacutepravy budete stejně muset naacuteklady hradit vy

Naacuteš tip Vše zaacuteležiacute na domluvě Pomalyacute průjezd pro rezidenty či seniory nenarušiacute vaši slav-nost

14

Čaacutest B

42

Sousedskeacute slavnosti

Přiacuteprava programu a produkce

Při přiacutepravě programu a harmonogramu počiacutetejte s tiacutem že je třeba daacutet raacuteno miacutestniacutem dostatek času na přeparkovaacuteniacute a zaacuteroveň sobě na přiacutepravu prostoru (nanošeniacute vybaveniacute přiacutevod elektřiny apod) Doporučujeme proto nezačiacutenat dřiacuteve nežli v 900 (resp uzavřiacutet silnici) Zaacuteroveň třeba neopomenout nočniacute klid od 2200

Podpořte lokaacutelniacute ekonomiku miacutestniacute hudebniacute skupiny umělce kuchaře řemeslniacuteky a dalšiacute organi-zace ktereacute se vyskytujiacute v bliacutezkosti konaacuteniacute sousedskeacute slavnosti Snažte se sveacutemu okoliacute nabiacutednout širokou škaacutelu aktivit tak aby byla pro různeacute věkoveacute a zaacutejmoveacute skupiny od 1-101 let Osvědčilo se miacutet dostatek relaxačniacutech ploch - sezeniacute odpočiacutevadel (palety gauče lehaacutetka květiny stromky) Nezapomeňte celyacute průběh akce dokumentovat ať se maacutete čiacutem chlubit a jak prosazovat vaše aktivity i po ukončeniacute slavnostiacute

Naacuteš tip Vše nemusiacute končit po 2200 Se spřaacutetelenyacutemi podniky dohodněte i večerniacute program afterparty ndash můžete posedět s přaacuteteli navštiacutevit galerii poslouchat hudbu apod

Naacuteš tip Je to nepřiacutejemneacute ale vždy myslete i na mokrou variantu Připravte stan a plachty na zakrytiacute el kabelů a vybaveniacute

4 3 a Zdroje financovaacuteniacute

Od sameacuteho počaacutetku si připravte zaacutekladniacute rozpočet celeacute akce (naacuteklady a přiacutejmy) Vyacutehodou sou-sedskyacutech slavnostiacute je že vzaacutejemnou vyacutepomociacute vyacutepůjčkou a spolupraciacute se daacute na lecčem ušetřit - někdo půjčiacute židle napeče někdo pomůže postavit poacutedium zpřiacutestupniacute sveacute prostory půjčiacute vyba-veniacute apod Zaacuteroveň ušetřiacutete i na dopravě jelikož se veškereacute zdroje nachaacuteziacute kolem vaacutes

Vaacuteš rozpočet lze naplnit či pokraacutetit několika způsoby

ndash dobrovolnyacute vklad miacutestniacutech

ndash využitiacute dobrovolneacute praacutece

ndash sponzorskyacute dar od miacutestniacutech podnikůfirem Přitom ale mějte na paměti že finančniacute zaacutejem by neměl byacutet v rozporu se smyslem akce (viz etickyacute kodex)

ndash prodej piva

ndash spolupracujte se sociaacutelniacutemi podniky v okoliacute Podpořiacutete je a zaacuteroveň sami sobě ušetřiacutete (majiacute nižšiacute ceny)

15

ndash šetřete na hudbě ndash naacutekladneacute podium skvěle nahradiacute dvě palety a židle

ndash motivujte miacutestniacute aby např napekli uvařili a vybiacuterejte dobrovolneacute přiacutespěvky

ndash zpoplatněte umiacutestěniacute staacutenků ve vašem zaacuteboru (viacutece za komerčniacute meacuteně za neziskoveacute a charitativniacute)

ndash zkuste staacutele obliacutebenějšiacute crowdfunding hit-hit Everfund Pražskyacute vyacutevar

ndash vybiacuterejte dobrovolneacute vstupneacute

ndash Zkuste si podat grant Pozor většinou je třeba žaacutedat s předstihem několika měsiacuteců Nadace velkyacutech firem majiacute tzv zaměstnaneckyacute fond (Nadace Avast Veolia) Pokud znaacutete jejich zaměstnance zkuste jim navrhnout aby vaacutes přihlaacutesili k žaacutedosti o grant Zdroje lze takeacute ziacuteskaacutevat od jednotlivyacutech městskyacutech čaacutestiacute ktereacute majiacute grantoveacute programy na podporu kulturniacutech a ekologickyacutech aktivit v daneacute čtvrti

Dostupneacute granty

Nadace O2 (podpora neformaacutelniacutech skupin žadatel nesmiacute byacutet staršiacute 26 let)Rychleacute granty MČ Prahy 3Nadace Via ndash Fond miacutestniacutech iniciativNadace Vodafone - V pohybuNadačniacute fond Avast ndash Fond zaměstnanců AVAST

V přiacutepadě dalšiacutech dotazů naacutes kontaktujte

Pozor na pravidla tržniacuteho řaacutedu

4 3 b Technickeacute zajištěniacute festivalu

Lidi maacutete zaacutebor takeacute nyniacute již jen zajistit funkčniacute zaacutezemiacute celeacute akce

Třiacuteděniacute a svoz odpadu

Mějte dostatek košů a nezapomeňte recyklovat Pokud nemaacutete vlastniacute koše stačiacute pověsit plasto-veacute pytle na sloupy zeď Po ukončeniacute sousedskeacute slavnosti je zapotřebiacute vždy daacutet ulici do původ-niacuteho stavu Pokud v okoliacute slavnosti nemaacutete dostatečnyacute počet kontejnerů (na směsnyacute či třiacuteděnyacute odpad) bude zapotřebiacute si objednat vlastniacute

Elektřina

Nejsnazšiacute je braacutet elektřinu přiacutemo od spřiacutezněnyacutech kavaacuteren obchodů nebo škol Tam kde to nejde nebo nestačiacute se můžete připojit na zdroj veřejneacuteho osvětleniacute kde si zařiacutediacutete odběr Nedoporuču-jeme diesel agregaacutety ktereacute jsou hlučneacute a smrdiacute Kabelaacutež umiacutestěte tak aby nikomu nepřekaacutežela a zaacuteroveň aby např nedošlo ke zkratu (umiacutestěte do spaacuter překryjte kobercem prkny)

16

Zaacutechody

Nejjednoduššiacute je dohodnout se s obchody či provozovateli kavaacuteren aby zpřiacutestupnili sveacute zaacutechody veřejnosti V určityacutech přiacutepadech může byacutet zajištěniacute mobilniacutech WC podmiacutenkou uděleniacute zaacuteboru (vždy s nimi konzultujeteorientačně jeden zaacutechod na cca 50 žen jeden zaacutechod pro 100 mužů) Myslete i na bezbarieacuterovost mobilniacute zaacutechody neumisťujte na chodniacuteky a umožněte k nim rovnyacute přiacutestup

Hudba

Během sousedskyacutech slavnostiacute vy i miacutestniacute oceniacutete akustickou hudbu ndash nebudete tak rušit ty kdo se akce nechtějiacute uacutečastnit a naviacutec si lideacute budou moct mezi sebou v klidu poviacutedat Upozorňujeme že veřejneacute hudebniacute produkce jsou povinneacute uhradit poplatky OSA Podklady a viacutece informaciacute v online formulaacuteři Parkovaacuteniacute pro kola Zajistěte dostatek miacutest pro parkovaacuteniacute kol Stačiacute oplocenky ktereacute lze zapůjčit společně s doprav-niacutemi značkami

(viz obr č 5 v přiacuteloze)

Bezbarieacuterovyacute přiacutestup

Je důležiteacute daacutevat pozor abychom při odstraňovaacuteniacute naacutemi vniacutemanyacutech barieacuter nevytvaacuteřeli barieacutery jineacute Nechaacutevejte průjezdneacute naacutejezdy na chodniacuteky aby se tam šlo dostat na voziacuteku Věnujte zvyacute-šenou pozornost nevidomyacutem protože se v okoliacute sveacuteho bydliště orientujiacute po paměti a najednou se to tam všechno změniacute V přiacutepadě jakyacutechkoliv dotazů kontaktuje Erika Čiperu z Asistence os (erikasistenceorg)

Městskaacute policie

Osvědčila se naacutem komunikace s městskou policiiacute Ohlaste jim včas dopředu akci a sami vaacutem ušetřiacute praacuteci Pomůžou vaacutem s ohliacutedaacuteniacutem vjezdů do zaacuteboru a přiacutepadně řešiacute i nepřeparkovanaacute vozidla

Pojištěniacute

Pojištěniacute na tento typ akce neniacute povinnyacute Z vlastniacutech zkušenostiacute ale viacuteme že se vždy hodiacute miacutet člena tyacutemu kteryacute maacute pojištěniacute Odpovědnosti za škodu (tzv bdquoproti blbostildquo)

Naacuteš tip V den přiacuteprav sousedskyacutech slavnostiacute omezte počet aut organizaacutetorů během přiacuteprav na minimum Často se pletou s nepřeparkovanyacutemi auty Proto je vhodneacute je nějak označit aby se vaacutem nepletla Po vyloženiacute zbožiacute využijte vyparkovanou oblast pro vaše aktivity a za-parkujte někde pobliacutež

17

Čaacutest B

5

Sousedskeacute slavnosti

Tyacutem Zažiacutet město jinak

Předloženyacute manuaacutel poskytuje zaacutekladniacute informace jak nejsnaacuteze dosaacutehnout hladkeacuteho průběhu vašiacutesousedskeacute slavnosti V přiacutepadě že se v jakeacutekoli čaacutesti faacuteze přiacuteprav setkaacutete s některyacutemi nejasnost-mi či probleacutemy nevaacutehejte kontaktovat naacuteš tyacutem Zažiacutet město jinak

Martin ŠotolaKoordinaacutetor ZMJ (komunikace s uacuteřady zprostředkovaacuteniacute zaacuteborů komunikace s miacutestniacutemi org)721 710 123martinsotolaauto-matcz

Viktor TučekLokačniacute manažer ZMJ (zaacutebory komunikace s TSK)602 206 097viktortucekauto-matcz

Jakub HradilekProdukce ZMJ (produkce sousedskyacutech slavnostiacute přiacuteprava partnerstviacute)777 261 338jakubhradilekauto-matcz

Saacutera NěmečkovaacuteAsistentka produkce723 063 209saranemeckovaauto-matcz

Iva PohankovaacuteGrafickeacute materiaacutely tisk (vizualizace kampaně grafickeacute zpracovaacuteniacute ZMJ koordinace vizuaacutelniacutech vyacutestupů)ivapohankovaauto-matcz

Julie KaacuterovaacuteKomunikace s miacutestniacutemi organizaacutetory (koordinace programu aktualizace webu)Juliekarovaauto-matcz

Anna StrejcovaacuteVedouciacute komunikace (tiskoveacute zpraacutevy doprovodneacute textoveacute materiaacutely komunikace s meacutedii)annastrejcovaauto-matcz

Adeacutela BrabcovaacutePR Komunikaceadelabrabcovaauto-matcz

18

Čaacutest B

6

Sousedskeacute slavnosti

Kodex Zažiacutet město jinak

1)Zažiacutet město jinak je apolitickaacute aktivita založenaacute na praacuteci miacutestniacutech spolků a jednotlivců Během akce nelze jakkoli prezentovat politickeacute strany a jejich naacutezory a daacutele jakeacutekoli rasistickeacute či jineacute extremistickeacute postoje

2) Umiacutestěniacute staacutenků diacutelen a dalšiacutech aktivit během slavnosti je nutneacute dohodnout předem s miacutestniacutem organizaacutetorem nebo se sdruženiacutem AutoMat Staacutenky nesmiacute braacutenit v průjezdu vozů zaacutechranneacute služby a hasičů ani volneacutemu pohybu chodců po ulici

3) K řidičům a majitelům parkujiacuteciacutech aut v oblasti zaacuteboru je nutneacute se chovat slušně auta nepoškozovat a vysvětlit smysl akce

4) Zajistěte prosiacutem uacuteklid odpadků kolem vašeho staacutenku či aktivity na miacutestě pokud budete produkovat viacutece odpadu zajistěte vlastniacute koš přiacutemo na miacutestě

5) Hladiny hluku při hudebniacute produkci nesmiacute převyacutešit normy stanoveneacute zaacutekonem ale neměly by ani rušit jineacute aktivity v daneacute oblasti (napřiacuteklad veřejneacute čteniacute divadelniacute představeniacute pro děti atp) Večerniacute program nesmiacute rušit nočniacute klid obyvatel

6) Přiacuteprava a realizace aktivit na miacutestě maacute proběhnout co nejuacutesporněji a pokud možno ekologicky ndash minimalizujte produkci odpadu omezte užitiacute automobilů při dopravě snižte na minimum spo-třebu elektřiny

7) Při propagaci vašich aktivit v raacutemci festivalu použiacutevejte prosiacutem logo Zažiacutet město jinak logo AutoMatu popřiacutepadě odkaz na weboveacute straacutenky zazitmestojinakcz

8) Dbejte zaacutesad bezpečnosti Pokud použiacutevaacutete během akce elektřinu ujistěte se že kabely jsou bezpečně zapojeny a že nemůže dojiacutet ke zraněniacute uacutečastniacuteků

19

Čaacutest B

Obr č 1 ndash Situačniacute plaacutenek

Obr č 2 ndash DIO

Sousedskeacute slavnosti

1652014 Mapycz

httpmapyczprint 11

7 Přiacutelohy

Obr č 3 ndash Zaacutebor chodniacuteku

Obr č 4 ndash Letaacutek za stěrač

Obr č 5 ndash Parkovaacuteniacute pro kola

Podpořeno grantem z Islandu Lichtenštejnska a Norska v raacutemci EHP fondů wwwfondnnocz a wwweeagrantscz

Page 7: Manuál Zažít město jinak 2015

7

Čaacutest B

4

Sousedskeacute slavnosti

Přiacuteprava sousedskeacute slavnosti

Na sameacutem začaacutetku si ujasněte proč sousedskou slavnost pořaacutedaacutete Jakyacute je ciacutel zaacutekladniacute myš-lenka vašiacute slavnosti - upozornit na to co vaacutem chybiacute ve vašiacute čtvrti (maacutelo miacutesta k odpočinku se-zeniacute bezpečnyacute přechod přes ulici) leacutepe se poznat se sousedy oživit miacutesto pro setkaacutevaacuteniacute vyvolat diskuzi zapojit rodiče s dětmi seniory apod Vašiacute představivosti se meze nekladou

Při přiacutepravě sousedskyacutech slavnostiacute jsou důležiteacute zejmeacutena

1) vyacuteběr miacutesta

2) propagace a komunikace

3) přiacuteprava zaacutezemiacute a prostoru

1) Před samotnou organizaciacute je třeba si promyslet kde slavnost uspořaacute- dat a určit rozsah (velikost) slavnosti Při vyacuteběru miacutesta je dobreacute vybiacuterat takovaacute prostranstviacute

a kteraacute jsou z nějakeacuteho důvodu miacutestniacutemi obyvateli považovanaacute za problematickaacute a nekultivovanaacute kteraacute lze oživit

b kteraacute můžete využiacutet jako zaacutezemiacute (kavaacuterna obchod škola) nebo jsou přirozenyacutem centrem vašiacute čtvrti

8

Čaacutest B

41

Sousedskeacute slavnosti

Ziacuteskaacuteniacute zaacuteboru jak ziacuteskat ulici

pro společenskou udaacutelost

Konzultujte celyacute vaacuteš zaacuteměr nejprve s naacutemi K tomu abyste mohli vytvořit zoacutenu pro sousedskou slavnost je zapotřebiacute ziacuteskat tzv zaacutebor ndash zajištěniacute zvlaacuteštniacuteho užiacutevaacuteniacute pozemniacute (miacutestniacute) komuni-kace kteryacute vaacutes opravňuje užiacutet danyacute prostor k plaacutenovaneacute akci

Naacuteš tip Myslete i na velikost vašeho zaacuteboru Často platiacute pravidlo že čiacutem většiacute je zaacutebor tiacutem většiacute jsou i produkčniacute naacuteklady a zaacuteroveň i naacuteroky na zapojeniacute miacutestniacute komunity Neniacute tedy nutneacute miacutesto konaacuteniacute prostorově naddimenzovaacutevat

Cena za zaacutebor

Zaacutebory jsou zpoplatněny dvojiacutem způsobem platiacutete bdquoza vzduchldquo (miacutestniacute poplatky za užiacutevaacuteniacute ve-řejneacuteho prostranstviacute) a za fyzickyacute prostor (pronaacutejem komunikace)

Jelikož je letošniacute ročniacutek finančně podpořen Magistraacutetem hl města Prahy jsou od poplatků osvobozeny slavnosti ktereacute se konajiacute v městskyacutech čaacutestech P1 P2 P3 P5 P6 P7 P11 U MČ P4 P8 a P10 jednaacuteme aby byly poplatky jednoraacutezově odpuštěny stejně jako v minuleacutem roce V ojedinělyacutech přiacutepadech se toto pravidlo může lišit

Spraacutevniacute poplatek však budete muset zaplatit (cca 200-400 Kč)

Jak na zaacutebor

a) Zjistit na přiacuteslušneacutem odboru dopravy (odboru životniacuteho prostřediacute) co vše potřebujete

Zavolejte popř navštivte přiacuteslušnyacute uacuteřad (odbor dopravy či životniacuteho prostřediacute) a zeptejte se co je vše třeba k vyjednaacuteniacute zaacuteboru (dokumenty přiacutelohy) Pokud slavnosti pořaacutedaacutete na dopravniacute komunikaci (ulice chodniacutek naacuteměstiacute) oslovte přiacuteslušnyacute dopravniacute odbor v přiacutepadě zaacuteboru parků nebo zelenyacutech ploch (zaacutebor veřejneacute zeleně) je potřeba jednat s odborem životniacuteho prostřediacute Pokud použiacutevaacutete jedno i druheacute musiacutete navštiacutevit oba odbory Podle toho zdali je vaacutemi vybranaacute ulice pod spraacutevou magistraacutetu nebo MČ (viz seznam) oslovte odbor dopravy přiacuteslušneacute MČ nebo odbor dopravy magistraacutetu (odděleniacute silničniacuteho spraacutevniacuteho uacuteřadu)

b) Schůzka na MČ - projednat zaacutebor s odborem dopravy a představit vaacuteš zaacuteměr

Naacutesledně si sjednejte osobniacute schůzku na odboru dopravy Dbejte na to že je o zaacutebor třeba žaacutedat s předstihem minimaacutelně měsiacutec před konaacuteniacutem akce Proto doporučujeme abyste rozhodnutiacute o zaacuteboru měli předběžně potvrzeneacute již koncem června Pokud nemaacutete předchoziacute zkušenosti doporučujeme tento krok konzultovat s někyacutem z tyacutemu Zažiacutet město jinak (koordinaacutetor lokačniacute manažer- viz kontakty) můžeme vaacutem poradit nebo se jednaacuteniacute přiacutemo uacutečastnit

9

Ciacutelem teacuteto schůzky je městu představit vaacuteš plaacuten

Podpora

Předem si zajistěte podporu co největšiacuteho počtu miacutestniacutech podnikatelů znaacutemyacutech osobnostiacute živ-nostniacuteků kulturniacutech sociaacutelniacutech vzdělaacutevaciacutech instituciacute doloženiacutem piacutesemneacute podpory (předložte např dopisprohlaacutešeniacute o spolupraacuteci)

Přesvědčovaacuteniacute

Připravte si kraacutetkyacute popis akce jakeacute jsou vaše ciacutele upozorněte že akce probiacutehaacute v raacutemci Evropskeacute-ho tyacutedne mobility Předložte zaacutevěrečnou zpraacutevu z roku 2014 a představte předešleacute uacutespěchy Ne-zapomeňte zdůraznit že sousedskeacute slavnosti Zažiacutet město jinak majiacute zaacuteštitu primaacutetorky Hlavniacuteho města Prahy Adriany Krnaacutečoveacute jsou součaacutestiacute kampaně Evropskyacute tyacuteden mobility a jsou tradičně podporovaacuteny i dalšiacutemi městskyacutemi čaacutestmi (P2P3P4P5 P7)

Termiacuten

Sobota 19 zaacuteřiacute 2014 nebo neděle 20 zaacuteřiacute čas konaacuteniacute akce (od kdy do kdy)Je třeba miacutet na paměti že pokud se rozhodnete pořaacutedat akci v neděli pak bude muset byacutet ukončena nejpozději v 1600 hodin

Naacutekres

Připravte si tzv situačniacute plaacutenek - vaacutemi žaacutedanou lokalitu zakreslete na mapku stačiacute z mapycz (postačiacute zvyacuterazněniacute oblasti ve vytištěneacute mapě nic odborneacuteho)

(viz obr č 1 v přiacuteloze)

Naacutesledně se dozviacutete co dalšiacuteho je třeba zajistit resp jakeacute připomiacutenky majiacute na městě k vašiacute akci

c) Vypracovat projekt dopravně-inženyacuterskeacuteho opatřeniacute (DIO)

(viz obr č 2 v přiacuteloze)

V momentě kdy na odboru dopravy budou předběžně souhlasit s vašiacutem zaacuteměrem řeknou vaacutem abyste připravili tzv DIO Jednaacute se o technickyacute naacutekres kde je vyznačeno kde bude jakaacute značka a kudy povedou objiacutezdneacute trasy V teacuteto faacutezi se naacutem ozvěte (viz kontakty- lokačniacute manažer) Studii připraviacuteme a spojiacuteme vaacutes s našiacute dopravniacute inženyacuterkou

d) Pronaacutejem komunikace

S DIO můžete naacutesledně žaacutedat o pronaacutejem miacutesta kde proběhne sousedskaacute slavnost Od odboru do-pravy se dozviacutete kdo danou ulici za MČ spravuje ve většině přiacutepadů to byacutevaacute Technickaacute spraacuteva komu-nikaciacute (TSK) Spraacutevci komunikace pak na jeho formulaacuteři předložte žaacutedost o pronaacutejem komunikace prostranstviacute společně s vyplněnyacutem DIO Za vystaveniacute naacutejemniacute smlouvy zaplatiacutete spraacutevniacute poplatek Nezapomeňte do DIO je třeba zakreslit i polohu a velikost staacutenků alespoň orientačně (stačiacute tužkou a zaacuteroveň popište jejich rozměr a uacutečel ndash podium staacutenek apod) Vždy se zeptejte zda toto budou od vaacutes požadovat To už bude zaacutevisleacute na vaacutes přiacutepadně konzultujte s naacutemi

Naacuteš tip Přiacute přiacutepravě lokality vždy myslete na to že je zapotřebiacute zajistit plynulyacute průjezd vozi-dlům hasičů policii a zaacutechranneacute službě

10

V přiacutepadě že zabiacuteraacutete pouze chodniacutek je třeba specifikovat rozsah zaacuteboru (velikost staacutenků) a je potřeba dodržet koridor 15 m na průchod

(viz obr č 3 v přiacuteloze)

e) Podaacuteniacute žaacutedosti a rozhodnutiacute o schvaacuteleniacute zaacuteboru a podaacuteniacute ohlašovaciacute povinnosti

V posledniacute řadě musiacutete oznaacutemit uacuteřadu konaacuteniacute akce (ohlašovaciacute povinnost) Naacutesledně všechny ziacuteskaneacute přiacutelohy (ohlašovaciacute povinnost naacutejemniacute smlouvu DIO vyplněnou žaacutedost) dodaacutete na od-bor dopravy Prakticky až v tento okamžik podaacutevaacutete kompletniacute žaacutedost o zaacutebor Po dodaacuteniacute všech přiacuteloh zaplatiacutete spraacutevniacute poplatek a naacutesledně vyčkaacutete na rozhodnutiacute o uděleniacute zaacuteboru s přesnyacutem vymezeniacutem jeho rozsahu a nutnyacutech opatřeniacute ktereacute musiacutete dodržet

f) Zajištěniacute dopravniacuteho značeniacute vašiacute zoacuteny

Je na každeacutem organizaacutetorovi aby si dopravniacute značeniacute zajistil tak jak mu určuje DIO Pracujeme na tom abychom vaacutem s naacuteklady na pronaacutejem značek pomohli Pozor prvniacute vaacuterku značek (infor-mace o zaacutekazu parkovaacuteniacute) je třeba umiacutestit dva tyacutedny před konaacuteniacutem akce

Naacuteš tip Během konaacuteniacute akce mějte vždy u sebe všechna povoleniacute DIO dokumenty může se staacutet že přijde kontrola Zaacuteroveň nechte u vjezdů do zaacuteborů či na viditelneacutem miacutestě kontakt na sebe (miacutestniacuteho koordinaacutetora)

11

Čaacutest B

42

Sousedskeacute slavnosti

Propagace a komunikace s miacutestniacutemi

4 2 a Propagace AutoMatu

Iniciativa AutoMat zajišťuje propagaci Zažiacutet město jinak v celopražskeacutem i celorepublikoveacutem mě-řiacutetku Ta spočiacutevaacute v uzaviacuteraacuteniacute mediaacutelniacutech partnerstviacute a využitiacute vlastniacutech komunikačniacutech kanaacutelů K tomuto uacutečelu použiacutevaacuteme weby wwwauto-matcz wwwzazitmestojinakcz Facebook mailing list zaacutevěrečnou zpraacutevu

Na webovyacutech straacutenkaacutech budeme psaacutet o přiacutepravaacutech programu a zaacuteroveň poskytovat dalšiacutem aktivniacutem občanům kontakty na vaacutes a vzaacutejemně vaacutes propojovat Ke společneacute propagaci budeme potřebovat i vaacutes Abychom zajistili celoplošnou propagaci akce je třeba upozornit na jeho spo-lečneacute ciacutele Z těchto důvodů je potřeba označit všechny vaše propagačniacute materiaacutely logem ZMJ a AutoMatu

Mediaacutelniacute komunikace AutoMatu

- AutoMat uzavře mediaacutelniacute partnerstviacute pro celou Prahu (raacutedio TV web a tisk) - AutoMat zajistiacute inzerce sousedskyacutech slavnostiacute do lokaacutelniacutech i celopražskyacutech meacutediiacute (radničniacute noviny apod) - AutoMat uspořaacutedaacute v den konaacuteniacute sousedskyacutech slavnostiacute tiskovou konferenci - Žaacutedaacuteme o poskytnutiacute Citylightů

4 2 b Komunikace s miacutestniacutemi

Zaacutekladem uacutespěchu je propagace sousedskyacutech slavnostiacute přiacutemo v miacutestě jejich konaacuteniacute Vyhraďte si proto dostatek času Představte svůj program zapojte miacutestniacute upozorněte na potřebu pře-parkovaacuteniacute a vysvětlete čeho chcete svou akciacute dosaacutehnout Využijte tuto jedinečnou přiacuteležitost a upevněte vztahy se svyacutemi sousedy a navažte novaacute partnerstviacute

Naacuteš tip Od sameacuteho počaacutetku je důležiteacute pojmout akci tak aby byla otevřenaacute všem nehledě na věk zaacutejem řidičskyacute průkaz naacuterodnost apod Myslete na sveacute okoliacute Informujte sveacute sousedy o konaacuteniacute akce s předstihem a nezapomeňte upozornit na potřebnaacute opatřeniacute např přeparko-vaacuteniacute aut (stačiacute letaacuteček za stěrač) či kde si mohou řidiči nechat sveacute vozidlo

(viz obr č 4 v přiacuteloze)

Jak zajistit komunikaci s miacutestniacutemi

a) Komunikujte a poznejte miacutestniacute ndash Nepodceňujte roli neformaacutelniacutech setkaacuteniacute mluveneacuteho slova a šeptandy

12

ndash Komunikujte osobně zejmeacutena se staršiacutemi kteřiacute mohou na akci nahliacutežet podeziacuteravě osobně je pozvěte využijte jejich zaacutejmu pro určitou věc

ndash Seznamte s vašimi plaacuteny miacutestniacute farnost

ndash Oslovte nejbližšiacute domov důchodců a pokuste se zapojit jeho rezidenty Může se jednat o něco velmi jednoducheacuteho napřiacuteklad o venkovniacute turnaj v daacutemě či společneacute pleteniacute

ndash Obraťte se přiacutemo na bytovaacute družstva

ndash Vytipujte si akteacutery kteřiacute jsou ve vašiacute komunitě hodně aktivniacute a majiacute dostatek kontaktů miacutestniacute kapely divadla komunitniacute pracovniacuteci neziskoveacute organizace

ndash Můžete udělat malyacute happening na ulici už předtiacutem např jarniacute saacutezeniacute do keliacutemků rozdaacutevaacuteniacute kaacutevy a čaje na rohu piknik pro sousedy a podobně

ndash Uspořaacutedaacuteniacutem sousedskyacutech slavnostiacute Zažiacutet město jinak nemusiacute vše skončit Nezapomeňte prezentovat vaše uacutespěchy a zaacutežitky po skončeniacute akce (např formou projekce v miacutestniacute kavaacuterně) Oceniacutete tiacutem praacuteci všech zapojenyacutech a osloviacutete inspirujete možneacute zaacutejemce o pořaacutedaacuteniacute podobnyacutech akciacute nebo dalšiacuteho ročniacuteku

Naacuteš tip Důležiteacute je komunikovat i po slavnosti - natočte video napište člaacutenek vyvěste fotky v miacutestniacutech školaacutech a kavaacuternaacutech b) Tištěneacute materiaacutely k miacutestniacute propagaci

Najděte si centrum společenskaacute bdquoohniskaldquo vašiacute lokality kde akci můžete propagovat

Použijte tištěneacute materiaacutely k propagaci K přiacutemeacutemu kontaktu vaacutem poskytneme

- Letaacutek - leporelo (květen) rychle a věcně vysvětlete miacutestniacutem jak se mohou do přiacuteprav zapojit s vaacutemi - Letaacutečky do schraacutenek (zaacuteřiacute) představeniacute programu - Plakaacutety (srpenzaacuteřiacute) - Tištěnyacute program (zaacuteřiacute)

ndash Samozřejmě můžete tuto škaacutelu doplnit i vlastniacutemi propagačniacutemi materiaacutely ndash letaacutečky za stěrače dalšiacute letaacuteky apod

ndash Domluvte se v miacutestniacutem obchodě zda můžete vyvěsit plakaacutetek nebo nechat na pultu informačniacute brožurky

ndash Dejte plakaacutety do kavaacuteren nebo si tam rovnou naplaacutenujte informačniacute setkaacuteniacute s miacutestniacutemi

ndash Zvěte vaše sousedy Už asi takeacute viacutete že se naacutem osvědčilo umiacutesťovat informačniacute letaacuteky o akci přiacutemo do schraacutenek domů v okoliacute

ndash Letaacutečky lze takeacute umiacutestit do škol školek mateřskyacutech center Domů dětiacute a mlaacutedeže (pro osloveniacute rodičů) do ordinaciacute městskyacutech knihoven na uacuteředniacute desky (po předchoziacute

13

domluvě) či naacutestěnky Městskeacute policie c) Elektronickeacute materiaacutely k miacutestniacute propagaci

ndash Udělejte si vlastniacute weboveacute straacutenky (raacutedi na ně odkaacutežeme) ndash Udělejte si vlastniacute Facebook straacutenku

Naacuteš tip Co s nepřeparkovanyacutemi vozidly Teacuteměř pokaždeacute se stane že nějakeacute to auto zůstane ve vašiacute ulici Jako prevence fungujiacute letaacutečky a dostatečnaacute komunikace s miacutestniacutemi V den akce se naacutem osvědčilo kontaktovat městskou policii kteraacute často dokaacuteže majitele vozidel vyhle-dat Nedoporučujeme odtaženiacute na zaacutekladě současneacute praacutevniacute uacutepravy budete stejně muset naacuteklady hradit vy

Naacuteš tip Vše zaacuteležiacute na domluvě Pomalyacute průjezd pro rezidenty či seniory nenarušiacute vaši slav-nost

14

Čaacutest B

42

Sousedskeacute slavnosti

Přiacuteprava programu a produkce

Při přiacutepravě programu a harmonogramu počiacutetejte s tiacutem že je třeba daacutet raacuteno miacutestniacutem dostatek času na přeparkovaacuteniacute a zaacuteroveň sobě na přiacutepravu prostoru (nanošeniacute vybaveniacute přiacutevod elektřiny apod) Doporučujeme proto nezačiacutenat dřiacuteve nežli v 900 (resp uzavřiacutet silnici) Zaacuteroveň třeba neopomenout nočniacute klid od 2200

Podpořte lokaacutelniacute ekonomiku miacutestniacute hudebniacute skupiny umělce kuchaře řemeslniacuteky a dalšiacute organi-zace ktereacute se vyskytujiacute v bliacutezkosti konaacuteniacute sousedskeacute slavnosti Snažte se sveacutemu okoliacute nabiacutednout širokou škaacutelu aktivit tak aby byla pro různeacute věkoveacute a zaacutejmoveacute skupiny od 1-101 let Osvědčilo se miacutet dostatek relaxačniacutech ploch - sezeniacute odpočiacutevadel (palety gauče lehaacutetka květiny stromky) Nezapomeňte celyacute průběh akce dokumentovat ať se maacutete čiacutem chlubit a jak prosazovat vaše aktivity i po ukončeniacute slavnostiacute

Naacuteš tip Vše nemusiacute končit po 2200 Se spřaacutetelenyacutemi podniky dohodněte i večerniacute program afterparty ndash můžete posedět s přaacuteteli navštiacutevit galerii poslouchat hudbu apod

Naacuteš tip Je to nepřiacutejemneacute ale vždy myslete i na mokrou variantu Připravte stan a plachty na zakrytiacute el kabelů a vybaveniacute

4 3 a Zdroje financovaacuteniacute

Od sameacuteho počaacutetku si připravte zaacutekladniacute rozpočet celeacute akce (naacuteklady a přiacutejmy) Vyacutehodou sou-sedskyacutech slavnostiacute je že vzaacutejemnou vyacutepomociacute vyacutepůjčkou a spolupraciacute se daacute na lecčem ušetřit - někdo půjčiacute židle napeče někdo pomůže postavit poacutedium zpřiacutestupniacute sveacute prostory půjčiacute vyba-veniacute apod Zaacuteroveň ušetřiacutete i na dopravě jelikož se veškereacute zdroje nachaacuteziacute kolem vaacutes

Vaacuteš rozpočet lze naplnit či pokraacutetit několika způsoby

ndash dobrovolnyacute vklad miacutestniacutech

ndash využitiacute dobrovolneacute praacutece

ndash sponzorskyacute dar od miacutestniacutech podnikůfirem Přitom ale mějte na paměti že finančniacute zaacutejem by neměl byacutet v rozporu se smyslem akce (viz etickyacute kodex)

ndash prodej piva

ndash spolupracujte se sociaacutelniacutemi podniky v okoliacute Podpořiacutete je a zaacuteroveň sami sobě ušetřiacutete (majiacute nižšiacute ceny)

15

ndash šetřete na hudbě ndash naacutekladneacute podium skvěle nahradiacute dvě palety a židle

ndash motivujte miacutestniacute aby např napekli uvařili a vybiacuterejte dobrovolneacute přiacutespěvky

ndash zpoplatněte umiacutestěniacute staacutenků ve vašem zaacuteboru (viacutece za komerčniacute meacuteně za neziskoveacute a charitativniacute)

ndash zkuste staacutele obliacutebenějšiacute crowdfunding hit-hit Everfund Pražskyacute vyacutevar

ndash vybiacuterejte dobrovolneacute vstupneacute

ndash Zkuste si podat grant Pozor většinou je třeba žaacutedat s předstihem několika měsiacuteců Nadace velkyacutech firem majiacute tzv zaměstnaneckyacute fond (Nadace Avast Veolia) Pokud znaacutete jejich zaměstnance zkuste jim navrhnout aby vaacutes přihlaacutesili k žaacutedosti o grant Zdroje lze takeacute ziacuteskaacutevat od jednotlivyacutech městskyacutech čaacutestiacute ktereacute majiacute grantoveacute programy na podporu kulturniacutech a ekologickyacutech aktivit v daneacute čtvrti

Dostupneacute granty

Nadace O2 (podpora neformaacutelniacutech skupin žadatel nesmiacute byacutet staršiacute 26 let)Rychleacute granty MČ Prahy 3Nadace Via ndash Fond miacutestniacutech iniciativNadace Vodafone - V pohybuNadačniacute fond Avast ndash Fond zaměstnanců AVAST

V přiacutepadě dalšiacutech dotazů naacutes kontaktujte

Pozor na pravidla tržniacuteho řaacutedu

4 3 b Technickeacute zajištěniacute festivalu

Lidi maacutete zaacutebor takeacute nyniacute již jen zajistit funkčniacute zaacutezemiacute celeacute akce

Třiacuteděniacute a svoz odpadu

Mějte dostatek košů a nezapomeňte recyklovat Pokud nemaacutete vlastniacute koše stačiacute pověsit plasto-veacute pytle na sloupy zeď Po ukončeniacute sousedskeacute slavnosti je zapotřebiacute vždy daacutet ulici do původ-niacuteho stavu Pokud v okoliacute slavnosti nemaacutete dostatečnyacute počet kontejnerů (na směsnyacute či třiacuteděnyacute odpad) bude zapotřebiacute si objednat vlastniacute

Elektřina

Nejsnazšiacute je braacutet elektřinu přiacutemo od spřiacutezněnyacutech kavaacuteren obchodů nebo škol Tam kde to nejde nebo nestačiacute se můžete připojit na zdroj veřejneacuteho osvětleniacute kde si zařiacutediacutete odběr Nedoporuču-jeme diesel agregaacutety ktereacute jsou hlučneacute a smrdiacute Kabelaacutež umiacutestěte tak aby nikomu nepřekaacutežela a zaacuteroveň aby např nedošlo ke zkratu (umiacutestěte do spaacuter překryjte kobercem prkny)

16

Zaacutechody

Nejjednoduššiacute je dohodnout se s obchody či provozovateli kavaacuteren aby zpřiacutestupnili sveacute zaacutechody veřejnosti V určityacutech přiacutepadech může byacutet zajištěniacute mobilniacutech WC podmiacutenkou uděleniacute zaacuteboru (vždy s nimi konzultujeteorientačně jeden zaacutechod na cca 50 žen jeden zaacutechod pro 100 mužů) Myslete i na bezbarieacuterovost mobilniacute zaacutechody neumisťujte na chodniacuteky a umožněte k nim rovnyacute přiacutestup

Hudba

Během sousedskyacutech slavnostiacute vy i miacutestniacute oceniacutete akustickou hudbu ndash nebudete tak rušit ty kdo se akce nechtějiacute uacutečastnit a naviacutec si lideacute budou moct mezi sebou v klidu poviacutedat Upozorňujeme že veřejneacute hudebniacute produkce jsou povinneacute uhradit poplatky OSA Podklady a viacutece informaciacute v online formulaacuteři Parkovaacuteniacute pro kola Zajistěte dostatek miacutest pro parkovaacuteniacute kol Stačiacute oplocenky ktereacute lze zapůjčit společně s doprav-niacutemi značkami

(viz obr č 5 v přiacuteloze)

Bezbarieacuterovyacute přiacutestup

Je důležiteacute daacutevat pozor abychom při odstraňovaacuteniacute naacutemi vniacutemanyacutech barieacuter nevytvaacuteřeli barieacutery jineacute Nechaacutevejte průjezdneacute naacutejezdy na chodniacuteky aby se tam šlo dostat na voziacuteku Věnujte zvyacute-šenou pozornost nevidomyacutem protože se v okoliacute sveacuteho bydliště orientujiacute po paměti a najednou se to tam všechno změniacute V přiacutepadě jakyacutechkoliv dotazů kontaktuje Erika Čiperu z Asistence os (erikasistenceorg)

Městskaacute policie

Osvědčila se naacutem komunikace s městskou policiiacute Ohlaste jim včas dopředu akci a sami vaacutem ušetřiacute praacuteci Pomůžou vaacutem s ohliacutedaacuteniacutem vjezdů do zaacuteboru a přiacutepadně řešiacute i nepřeparkovanaacute vozidla

Pojištěniacute

Pojištěniacute na tento typ akce neniacute povinnyacute Z vlastniacutech zkušenostiacute ale viacuteme že se vždy hodiacute miacutet člena tyacutemu kteryacute maacute pojištěniacute Odpovědnosti za škodu (tzv bdquoproti blbostildquo)

Naacuteš tip V den přiacuteprav sousedskyacutech slavnostiacute omezte počet aut organizaacutetorů během přiacuteprav na minimum Často se pletou s nepřeparkovanyacutemi auty Proto je vhodneacute je nějak označit aby se vaacutem nepletla Po vyloženiacute zbožiacute využijte vyparkovanou oblast pro vaše aktivity a za-parkujte někde pobliacutež

17

Čaacutest B

5

Sousedskeacute slavnosti

Tyacutem Zažiacutet město jinak

Předloženyacute manuaacutel poskytuje zaacutekladniacute informace jak nejsnaacuteze dosaacutehnout hladkeacuteho průběhu vašiacutesousedskeacute slavnosti V přiacutepadě že se v jakeacutekoli čaacutesti faacuteze přiacuteprav setkaacutete s některyacutemi nejasnost-mi či probleacutemy nevaacutehejte kontaktovat naacuteš tyacutem Zažiacutet město jinak

Martin ŠotolaKoordinaacutetor ZMJ (komunikace s uacuteřady zprostředkovaacuteniacute zaacuteborů komunikace s miacutestniacutemi org)721 710 123martinsotolaauto-matcz

Viktor TučekLokačniacute manažer ZMJ (zaacutebory komunikace s TSK)602 206 097viktortucekauto-matcz

Jakub HradilekProdukce ZMJ (produkce sousedskyacutech slavnostiacute přiacuteprava partnerstviacute)777 261 338jakubhradilekauto-matcz

Saacutera NěmečkovaacuteAsistentka produkce723 063 209saranemeckovaauto-matcz

Iva PohankovaacuteGrafickeacute materiaacutely tisk (vizualizace kampaně grafickeacute zpracovaacuteniacute ZMJ koordinace vizuaacutelniacutech vyacutestupů)ivapohankovaauto-matcz

Julie KaacuterovaacuteKomunikace s miacutestniacutemi organizaacutetory (koordinace programu aktualizace webu)Juliekarovaauto-matcz

Anna StrejcovaacuteVedouciacute komunikace (tiskoveacute zpraacutevy doprovodneacute textoveacute materiaacutely komunikace s meacutedii)annastrejcovaauto-matcz

Adeacutela BrabcovaacutePR Komunikaceadelabrabcovaauto-matcz

18

Čaacutest B

6

Sousedskeacute slavnosti

Kodex Zažiacutet město jinak

1)Zažiacutet město jinak je apolitickaacute aktivita založenaacute na praacuteci miacutestniacutech spolků a jednotlivců Během akce nelze jakkoli prezentovat politickeacute strany a jejich naacutezory a daacutele jakeacutekoli rasistickeacute či jineacute extremistickeacute postoje

2) Umiacutestěniacute staacutenků diacutelen a dalšiacutech aktivit během slavnosti je nutneacute dohodnout předem s miacutestniacutem organizaacutetorem nebo se sdruženiacutem AutoMat Staacutenky nesmiacute braacutenit v průjezdu vozů zaacutechranneacute služby a hasičů ani volneacutemu pohybu chodců po ulici

3) K řidičům a majitelům parkujiacuteciacutech aut v oblasti zaacuteboru je nutneacute se chovat slušně auta nepoškozovat a vysvětlit smysl akce

4) Zajistěte prosiacutem uacuteklid odpadků kolem vašeho staacutenku či aktivity na miacutestě pokud budete produkovat viacutece odpadu zajistěte vlastniacute koš přiacutemo na miacutestě

5) Hladiny hluku při hudebniacute produkci nesmiacute převyacutešit normy stanoveneacute zaacutekonem ale neměly by ani rušit jineacute aktivity v daneacute oblasti (napřiacuteklad veřejneacute čteniacute divadelniacute představeniacute pro děti atp) Večerniacute program nesmiacute rušit nočniacute klid obyvatel

6) Přiacuteprava a realizace aktivit na miacutestě maacute proběhnout co nejuacutesporněji a pokud možno ekologicky ndash minimalizujte produkci odpadu omezte užitiacute automobilů při dopravě snižte na minimum spo-třebu elektřiny

7) Při propagaci vašich aktivit v raacutemci festivalu použiacutevejte prosiacutem logo Zažiacutet město jinak logo AutoMatu popřiacutepadě odkaz na weboveacute straacutenky zazitmestojinakcz

8) Dbejte zaacutesad bezpečnosti Pokud použiacutevaacutete během akce elektřinu ujistěte se že kabely jsou bezpečně zapojeny a že nemůže dojiacutet ke zraněniacute uacutečastniacuteků

19

Čaacutest B

Obr č 1 ndash Situačniacute plaacutenek

Obr č 2 ndash DIO

Sousedskeacute slavnosti

1652014 Mapycz

httpmapyczprint 11

7 Přiacutelohy

Obr č 3 ndash Zaacutebor chodniacuteku

Obr č 4 ndash Letaacutek za stěrač

Obr č 5 ndash Parkovaacuteniacute pro kola

Podpořeno grantem z Islandu Lichtenštejnska a Norska v raacutemci EHP fondů wwwfondnnocz a wwweeagrantscz

Page 8: Manuál Zažít město jinak 2015

8

Čaacutest B

41

Sousedskeacute slavnosti

Ziacuteskaacuteniacute zaacuteboru jak ziacuteskat ulici

pro společenskou udaacutelost

Konzultujte celyacute vaacuteš zaacuteměr nejprve s naacutemi K tomu abyste mohli vytvořit zoacutenu pro sousedskou slavnost je zapotřebiacute ziacuteskat tzv zaacutebor ndash zajištěniacute zvlaacuteštniacuteho užiacutevaacuteniacute pozemniacute (miacutestniacute) komuni-kace kteryacute vaacutes opravňuje užiacutet danyacute prostor k plaacutenovaneacute akci

Naacuteš tip Myslete i na velikost vašeho zaacuteboru Často platiacute pravidlo že čiacutem většiacute je zaacutebor tiacutem většiacute jsou i produkčniacute naacuteklady a zaacuteroveň i naacuteroky na zapojeniacute miacutestniacute komunity Neniacute tedy nutneacute miacutesto konaacuteniacute prostorově naddimenzovaacutevat

Cena za zaacutebor

Zaacutebory jsou zpoplatněny dvojiacutem způsobem platiacutete bdquoza vzduchldquo (miacutestniacute poplatky za užiacutevaacuteniacute ve-řejneacuteho prostranstviacute) a za fyzickyacute prostor (pronaacutejem komunikace)

Jelikož je letošniacute ročniacutek finančně podpořen Magistraacutetem hl města Prahy jsou od poplatků osvobozeny slavnosti ktereacute se konajiacute v městskyacutech čaacutestech P1 P2 P3 P5 P6 P7 P11 U MČ P4 P8 a P10 jednaacuteme aby byly poplatky jednoraacutezově odpuštěny stejně jako v minuleacutem roce V ojedinělyacutech přiacutepadech se toto pravidlo může lišit

Spraacutevniacute poplatek však budete muset zaplatit (cca 200-400 Kč)

Jak na zaacutebor

a) Zjistit na přiacuteslušneacutem odboru dopravy (odboru životniacuteho prostřediacute) co vše potřebujete

Zavolejte popř navštivte přiacuteslušnyacute uacuteřad (odbor dopravy či životniacuteho prostřediacute) a zeptejte se co je vše třeba k vyjednaacuteniacute zaacuteboru (dokumenty přiacutelohy) Pokud slavnosti pořaacutedaacutete na dopravniacute komunikaci (ulice chodniacutek naacuteměstiacute) oslovte přiacuteslušnyacute dopravniacute odbor v přiacutepadě zaacuteboru parků nebo zelenyacutech ploch (zaacutebor veřejneacute zeleně) je potřeba jednat s odborem životniacuteho prostřediacute Pokud použiacutevaacutete jedno i druheacute musiacutete navštiacutevit oba odbory Podle toho zdali je vaacutemi vybranaacute ulice pod spraacutevou magistraacutetu nebo MČ (viz seznam) oslovte odbor dopravy přiacuteslušneacute MČ nebo odbor dopravy magistraacutetu (odděleniacute silničniacuteho spraacutevniacuteho uacuteřadu)

b) Schůzka na MČ - projednat zaacutebor s odborem dopravy a představit vaacuteš zaacuteměr

Naacutesledně si sjednejte osobniacute schůzku na odboru dopravy Dbejte na to že je o zaacutebor třeba žaacutedat s předstihem minimaacutelně měsiacutec před konaacuteniacutem akce Proto doporučujeme abyste rozhodnutiacute o zaacuteboru měli předběžně potvrzeneacute již koncem června Pokud nemaacutete předchoziacute zkušenosti doporučujeme tento krok konzultovat s někyacutem z tyacutemu Zažiacutet město jinak (koordinaacutetor lokačniacute manažer- viz kontakty) můžeme vaacutem poradit nebo se jednaacuteniacute přiacutemo uacutečastnit

9

Ciacutelem teacuteto schůzky je městu představit vaacuteš plaacuten

Podpora

Předem si zajistěte podporu co největšiacuteho počtu miacutestniacutech podnikatelů znaacutemyacutech osobnostiacute živ-nostniacuteků kulturniacutech sociaacutelniacutech vzdělaacutevaciacutech instituciacute doloženiacutem piacutesemneacute podpory (předložte např dopisprohlaacutešeniacute o spolupraacuteci)

Přesvědčovaacuteniacute

Připravte si kraacutetkyacute popis akce jakeacute jsou vaše ciacutele upozorněte že akce probiacutehaacute v raacutemci Evropskeacute-ho tyacutedne mobility Předložte zaacutevěrečnou zpraacutevu z roku 2014 a představte předešleacute uacutespěchy Ne-zapomeňte zdůraznit že sousedskeacute slavnosti Zažiacutet město jinak majiacute zaacuteštitu primaacutetorky Hlavniacuteho města Prahy Adriany Krnaacutečoveacute jsou součaacutestiacute kampaně Evropskyacute tyacuteden mobility a jsou tradičně podporovaacuteny i dalšiacutemi městskyacutemi čaacutestmi (P2P3P4P5 P7)

Termiacuten

Sobota 19 zaacuteřiacute 2014 nebo neděle 20 zaacuteřiacute čas konaacuteniacute akce (od kdy do kdy)Je třeba miacutet na paměti že pokud se rozhodnete pořaacutedat akci v neděli pak bude muset byacutet ukončena nejpozději v 1600 hodin

Naacutekres

Připravte si tzv situačniacute plaacutenek - vaacutemi žaacutedanou lokalitu zakreslete na mapku stačiacute z mapycz (postačiacute zvyacuterazněniacute oblasti ve vytištěneacute mapě nic odborneacuteho)

(viz obr č 1 v přiacuteloze)

Naacutesledně se dozviacutete co dalšiacuteho je třeba zajistit resp jakeacute připomiacutenky majiacute na městě k vašiacute akci

c) Vypracovat projekt dopravně-inženyacuterskeacuteho opatřeniacute (DIO)

(viz obr č 2 v přiacuteloze)

V momentě kdy na odboru dopravy budou předběžně souhlasit s vašiacutem zaacuteměrem řeknou vaacutem abyste připravili tzv DIO Jednaacute se o technickyacute naacutekres kde je vyznačeno kde bude jakaacute značka a kudy povedou objiacutezdneacute trasy V teacuteto faacutezi se naacutem ozvěte (viz kontakty- lokačniacute manažer) Studii připraviacuteme a spojiacuteme vaacutes s našiacute dopravniacute inženyacuterkou

d) Pronaacutejem komunikace

S DIO můžete naacutesledně žaacutedat o pronaacutejem miacutesta kde proběhne sousedskaacute slavnost Od odboru do-pravy se dozviacutete kdo danou ulici za MČ spravuje ve většině přiacutepadů to byacutevaacute Technickaacute spraacuteva komu-nikaciacute (TSK) Spraacutevci komunikace pak na jeho formulaacuteři předložte žaacutedost o pronaacutejem komunikace prostranstviacute společně s vyplněnyacutem DIO Za vystaveniacute naacutejemniacute smlouvy zaplatiacutete spraacutevniacute poplatek Nezapomeňte do DIO je třeba zakreslit i polohu a velikost staacutenků alespoň orientačně (stačiacute tužkou a zaacuteroveň popište jejich rozměr a uacutečel ndash podium staacutenek apod) Vždy se zeptejte zda toto budou od vaacutes požadovat To už bude zaacutevisleacute na vaacutes přiacutepadně konzultujte s naacutemi

Naacuteš tip Přiacute přiacutepravě lokality vždy myslete na to že je zapotřebiacute zajistit plynulyacute průjezd vozi-dlům hasičů policii a zaacutechranneacute službě

10

V přiacutepadě že zabiacuteraacutete pouze chodniacutek je třeba specifikovat rozsah zaacuteboru (velikost staacutenků) a je potřeba dodržet koridor 15 m na průchod

(viz obr č 3 v přiacuteloze)

e) Podaacuteniacute žaacutedosti a rozhodnutiacute o schvaacuteleniacute zaacuteboru a podaacuteniacute ohlašovaciacute povinnosti

V posledniacute řadě musiacutete oznaacutemit uacuteřadu konaacuteniacute akce (ohlašovaciacute povinnost) Naacutesledně všechny ziacuteskaneacute přiacutelohy (ohlašovaciacute povinnost naacutejemniacute smlouvu DIO vyplněnou žaacutedost) dodaacutete na od-bor dopravy Prakticky až v tento okamžik podaacutevaacutete kompletniacute žaacutedost o zaacutebor Po dodaacuteniacute všech přiacuteloh zaplatiacutete spraacutevniacute poplatek a naacutesledně vyčkaacutete na rozhodnutiacute o uděleniacute zaacuteboru s přesnyacutem vymezeniacutem jeho rozsahu a nutnyacutech opatřeniacute ktereacute musiacutete dodržet

f) Zajištěniacute dopravniacuteho značeniacute vašiacute zoacuteny

Je na každeacutem organizaacutetorovi aby si dopravniacute značeniacute zajistil tak jak mu určuje DIO Pracujeme na tom abychom vaacutem s naacuteklady na pronaacutejem značek pomohli Pozor prvniacute vaacuterku značek (infor-mace o zaacutekazu parkovaacuteniacute) je třeba umiacutestit dva tyacutedny před konaacuteniacutem akce

Naacuteš tip Během konaacuteniacute akce mějte vždy u sebe všechna povoleniacute DIO dokumenty může se staacutet že přijde kontrola Zaacuteroveň nechte u vjezdů do zaacuteborů či na viditelneacutem miacutestě kontakt na sebe (miacutestniacuteho koordinaacutetora)

11

Čaacutest B

42

Sousedskeacute slavnosti

Propagace a komunikace s miacutestniacutemi

4 2 a Propagace AutoMatu

Iniciativa AutoMat zajišťuje propagaci Zažiacutet město jinak v celopražskeacutem i celorepublikoveacutem mě-řiacutetku Ta spočiacutevaacute v uzaviacuteraacuteniacute mediaacutelniacutech partnerstviacute a využitiacute vlastniacutech komunikačniacutech kanaacutelů K tomuto uacutečelu použiacutevaacuteme weby wwwauto-matcz wwwzazitmestojinakcz Facebook mailing list zaacutevěrečnou zpraacutevu

Na webovyacutech straacutenkaacutech budeme psaacutet o přiacutepravaacutech programu a zaacuteroveň poskytovat dalšiacutem aktivniacutem občanům kontakty na vaacutes a vzaacutejemně vaacutes propojovat Ke společneacute propagaci budeme potřebovat i vaacutes Abychom zajistili celoplošnou propagaci akce je třeba upozornit na jeho spo-lečneacute ciacutele Z těchto důvodů je potřeba označit všechny vaše propagačniacute materiaacutely logem ZMJ a AutoMatu

Mediaacutelniacute komunikace AutoMatu

- AutoMat uzavře mediaacutelniacute partnerstviacute pro celou Prahu (raacutedio TV web a tisk) - AutoMat zajistiacute inzerce sousedskyacutech slavnostiacute do lokaacutelniacutech i celopražskyacutech meacutediiacute (radničniacute noviny apod) - AutoMat uspořaacutedaacute v den konaacuteniacute sousedskyacutech slavnostiacute tiskovou konferenci - Žaacutedaacuteme o poskytnutiacute Citylightů

4 2 b Komunikace s miacutestniacutemi

Zaacutekladem uacutespěchu je propagace sousedskyacutech slavnostiacute přiacutemo v miacutestě jejich konaacuteniacute Vyhraďte si proto dostatek času Představte svůj program zapojte miacutestniacute upozorněte na potřebu pře-parkovaacuteniacute a vysvětlete čeho chcete svou akciacute dosaacutehnout Využijte tuto jedinečnou přiacuteležitost a upevněte vztahy se svyacutemi sousedy a navažte novaacute partnerstviacute

Naacuteš tip Od sameacuteho počaacutetku je důležiteacute pojmout akci tak aby byla otevřenaacute všem nehledě na věk zaacutejem řidičskyacute průkaz naacuterodnost apod Myslete na sveacute okoliacute Informujte sveacute sousedy o konaacuteniacute akce s předstihem a nezapomeňte upozornit na potřebnaacute opatřeniacute např přeparko-vaacuteniacute aut (stačiacute letaacuteček za stěrač) či kde si mohou řidiči nechat sveacute vozidlo

(viz obr č 4 v přiacuteloze)

Jak zajistit komunikaci s miacutestniacutemi

a) Komunikujte a poznejte miacutestniacute ndash Nepodceňujte roli neformaacutelniacutech setkaacuteniacute mluveneacuteho slova a šeptandy

12

ndash Komunikujte osobně zejmeacutena se staršiacutemi kteřiacute mohou na akci nahliacutežet podeziacuteravě osobně je pozvěte využijte jejich zaacutejmu pro určitou věc

ndash Seznamte s vašimi plaacuteny miacutestniacute farnost

ndash Oslovte nejbližšiacute domov důchodců a pokuste se zapojit jeho rezidenty Může se jednat o něco velmi jednoducheacuteho napřiacuteklad o venkovniacute turnaj v daacutemě či společneacute pleteniacute

ndash Obraťte se přiacutemo na bytovaacute družstva

ndash Vytipujte si akteacutery kteřiacute jsou ve vašiacute komunitě hodně aktivniacute a majiacute dostatek kontaktů miacutestniacute kapely divadla komunitniacute pracovniacuteci neziskoveacute organizace

ndash Můžete udělat malyacute happening na ulici už předtiacutem např jarniacute saacutezeniacute do keliacutemků rozdaacutevaacuteniacute kaacutevy a čaje na rohu piknik pro sousedy a podobně

ndash Uspořaacutedaacuteniacutem sousedskyacutech slavnostiacute Zažiacutet město jinak nemusiacute vše skončit Nezapomeňte prezentovat vaše uacutespěchy a zaacutežitky po skončeniacute akce (např formou projekce v miacutestniacute kavaacuterně) Oceniacutete tiacutem praacuteci všech zapojenyacutech a osloviacutete inspirujete možneacute zaacutejemce o pořaacutedaacuteniacute podobnyacutech akciacute nebo dalšiacuteho ročniacuteku

Naacuteš tip Důležiteacute je komunikovat i po slavnosti - natočte video napište člaacutenek vyvěste fotky v miacutestniacutech školaacutech a kavaacuternaacutech b) Tištěneacute materiaacutely k miacutestniacute propagaci

Najděte si centrum společenskaacute bdquoohniskaldquo vašiacute lokality kde akci můžete propagovat

Použijte tištěneacute materiaacutely k propagaci K přiacutemeacutemu kontaktu vaacutem poskytneme

- Letaacutek - leporelo (květen) rychle a věcně vysvětlete miacutestniacutem jak se mohou do přiacuteprav zapojit s vaacutemi - Letaacutečky do schraacutenek (zaacuteřiacute) představeniacute programu - Plakaacutety (srpenzaacuteřiacute) - Tištěnyacute program (zaacuteřiacute)

ndash Samozřejmě můžete tuto škaacutelu doplnit i vlastniacutemi propagačniacutemi materiaacutely ndash letaacutečky za stěrače dalšiacute letaacuteky apod

ndash Domluvte se v miacutestniacutem obchodě zda můžete vyvěsit plakaacutetek nebo nechat na pultu informačniacute brožurky

ndash Dejte plakaacutety do kavaacuteren nebo si tam rovnou naplaacutenujte informačniacute setkaacuteniacute s miacutestniacutemi

ndash Zvěte vaše sousedy Už asi takeacute viacutete že se naacutem osvědčilo umiacutesťovat informačniacute letaacuteky o akci přiacutemo do schraacutenek domů v okoliacute

ndash Letaacutečky lze takeacute umiacutestit do škol školek mateřskyacutech center Domů dětiacute a mlaacutedeže (pro osloveniacute rodičů) do ordinaciacute městskyacutech knihoven na uacuteředniacute desky (po předchoziacute

13

domluvě) či naacutestěnky Městskeacute policie c) Elektronickeacute materiaacutely k miacutestniacute propagaci

ndash Udělejte si vlastniacute weboveacute straacutenky (raacutedi na ně odkaacutežeme) ndash Udělejte si vlastniacute Facebook straacutenku

Naacuteš tip Co s nepřeparkovanyacutemi vozidly Teacuteměř pokaždeacute se stane že nějakeacute to auto zůstane ve vašiacute ulici Jako prevence fungujiacute letaacutečky a dostatečnaacute komunikace s miacutestniacutemi V den akce se naacutem osvědčilo kontaktovat městskou policii kteraacute často dokaacuteže majitele vozidel vyhle-dat Nedoporučujeme odtaženiacute na zaacutekladě současneacute praacutevniacute uacutepravy budete stejně muset naacuteklady hradit vy

Naacuteš tip Vše zaacuteležiacute na domluvě Pomalyacute průjezd pro rezidenty či seniory nenarušiacute vaši slav-nost

14

Čaacutest B

42

Sousedskeacute slavnosti

Přiacuteprava programu a produkce

Při přiacutepravě programu a harmonogramu počiacutetejte s tiacutem že je třeba daacutet raacuteno miacutestniacutem dostatek času na přeparkovaacuteniacute a zaacuteroveň sobě na přiacutepravu prostoru (nanošeniacute vybaveniacute přiacutevod elektřiny apod) Doporučujeme proto nezačiacutenat dřiacuteve nežli v 900 (resp uzavřiacutet silnici) Zaacuteroveň třeba neopomenout nočniacute klid od 2200

Podpořte lokaacutelniacute ekonomiku miacutestniacute hudebniacute skupiny umělce kuchaře řemeslniacuteky a dalšiacute organi-zace ktereacute se vyskytujiacute v bliacutezkosti konaacuteniacute sousedskeacute slavnosti Snažte se sveacutemu okoliacute nabiacutednout širokou škaacutelu aktivit tak aby byla pro různeacute věkoveacute a zaacutejmoveacute skupiny od 1-101 let Osvědčilo se miacutet dostatek relaxačniacutech ploch - sezeniacute odpočiacutevadel (palety gauče lehaacutetka květiny stromky) Nezapomeňte celyacute průběh akce dokumentovat ať se maacutete čiacutem chlubit a jak prosazovat vaše aktivity i po ukončeniacute slavnostiacute

Naacuteš tip Vše nemusiacute končit po 2200 Se spřaacutetelenyacutemi podniky dohodněte i večerniacute program afterparty ndash můžete posedět s přaacuteteli navštiacutevit galerii poslouchat hudbu apod

Naacuteš tip Je to nepřiacutejemneacute ale vždy myslete i na mokrou variantu Připravte stan a plachty na zakrytiacute el kabelů a vybaveniacute

4 3 a Zdroje financovaacuteniacute

Od sameacuteho počaacutetku si připravte zaacutekladniacute rozpočet celeacute akce (naacuteklady a přiacutejmy) Vyacutehodou sou-sedskyacutech slavnostiacute je že vzaacutejemnou vyacutepomociacute vyacutepůjčkou a spolupraciacute se daacute na lecčem ušetřit - někdo půjčiacute židle napeče někdo pomůže postavit poacutedium zpřiacutestupniacute sveacute prostory půjčiacute vyba-veniacute apod Zaacuteroveň ušetřiacutete i na dopravě jelikož se veškereacute zdroje nachaacuteziacute kolem vaacutes

Vaacuteš rozpočet lze naplnit či pokraacutetit několika způsoby

ndash dobrovolnyacute vklad miacutestniacutech

ndash využitiacute dobrovolneacute praacutece

ndash sponzorskyacute dar od miacutestniacutech podnikůfirem Přitom ale mějte na paměti že finančniacute zaacutejem by neměl byacutet v rozporu se smyslem akce (viz etickyacute kodex)

ndash prodej piva

ndash spolupracujte se sociaacutelniacutemi podniky v okoliacute Podpořiacutete je a zaacuteroveň sami sobě ušetřiacutete (majiacute nižšiacute ceny)

15

ndash šetřete na hudbě ndash naacutekladneacute podium skvěle nahradiacute dvě palety a židle

ndash motivujte miacutestniacute aby např napekli uvařili a vybiacuterejte dobrovolneacute přiacutespěvky

ndash zpoplatněte umiacutestěniacute staacutenků ve vašem zaacuteboru (viacutece za komerčniacute meacuteně za neziskoveacute a charitativniacute)

ndash zkuste staacutele obliacutebenějšiacute crowdfunding hit-hit Everfund Pražskyacute vyacutevar

ndash vybiacuterejte dobrovolneacute vstupneacute

ndash Zkuste si podat grant Pozor většinou je třeba žaacutedat s předstihem několika měsiacuteců Nadace velkyacutech firem majiacute tzv zaměstnaneckyacute fond (Nadace Avast Veolia) Pokud znaacutete jejich zaměstnance zkuste jim navrhnout aby vaacutes přihlaacutesili k žaacutedosti o grant Zdroje lze takeacute ziacuteskaacutevat od jednotlivyacutech městskyacutech čaacutestiacute ktereacute majiacute grantoveacute programy na podporu kulturniacutech a ekologickyacutech aktivit v daneacute čtvrti

Dostupneacute granty

Nadace O2 (podpora neformaacutelniacutech skupin žadatel nesmiacute byacutet staršiacute 26 let)Rychleacute granty MČ Prahy 3Nadace Via ndash Fond miacutestniacutech iniciativNadace Vodafone - V pohybuNadačniacute fond Avast ndash Fond zaměstnanců AVAST

V přiacutepadě dalšiacutech dotazů naacutes kontaktujte

Pozor na pravidla tržniacuteho řaacutedu

4 3 b Technickeacute zajištěniacute festivalu

Lidi maacutete zaacutebor takeacute nyniacute již jen zajistit funkčniacute zaacutezemiacute celeacute akce

Třiacuteděniacute a svoz odpadu

Mějte dostatek košů a nezapomeňte recyklovat Pokud nemaacutete vlastniacute koše stačiacute pověsit plasto-veacute pytle na sloupy zeď Po ukončeniacute sousedskeacute slavnosti je zapotřebiacute vždy daacutet ulici do původ-niacuteho stavu Pokud v okoliacute slavnosti nemaacutete dostatečnyacute počet kontejnerů (na směsnyacute či třiacuteděnyacute odpad) bude zapotřebiacute si objednat vlastniacute

Elektřina

Nejsnazšiacute je braacutet elektřinu přiacutemo od spřiacutezněnyacutech kavaacuteren obchodů nebo škol Tam kde to nejde nebo nestačiacute se můžete připojit na zdroj veřejneacuteho osvětleniacute kde si zařiacutediacutete odběr Nedoporuču-jeme diesel agregaacutety ktereacute jsou hlučneacute a smrdiacute Kabelaacutež umiacutestěte tak aby nikomu nepřekaacutežela a zaacuteroveň aby např nedošlo ke zkratu (umiacutestěte do spaacuter překryjte kobercem prkny)

16

Zaacutechody

Nejjednoduššiacute je dohodnout se s obchody či provozovateli kavaacuteren aby zpřiacutestupnili sveacute zaacutechody veřejnosti V určityacutech přiacutepadech může byacutet zajištěniacute mobilniacutech WC podmiacutenkou uděleniacute zaacuteboru (vždy s nimi konzultujeteorientačně jeden zaacutechod na cca 50 žen jeden zaacutechod pro 100 mužů) Myslete i na bezbarieacuterovost mobilniacute zaacutechody neumisťujte na chodniacuteky a umožněte k nim rovnyacute přiacutestup

Hudba

Během sousedskyacutech slavnostiacute vy i miacutestniacute oceniacutete akustickou hudbu ndash nebudete tak rušit ty kdo se akce nechtějiacute uacutečastnit a naviacutec si lideacute budou moct mezi sebou v klidu poviacutedat Upozorňujeme že veřejneacute hudebniacute produkce jsou povinneacute uhradit poplatky OSA Podklady a viacutece informaciacute v online formulaacuteři Parkovaacuteniacute pro kola Zajistěte dostatek miacutest pro parkovaacuteniacute kol Stačiacute oplocenky ktereacute lze zapůjčit společně s doprav-niacutemi značkami

(viz obr č 5 v přiacuteloze)

Bezbarieacuterovyacute přiacutestup

Je důležiteacute daacutevat pozor abychom při odstraňovaacuteniacute naacutemi vniacutemanyacutech barieacuter nevytvaacuteřeli barieacutery jineacute Nechaacutevejte průjezdneacute naacutejezdy na chodniacuteky aby se tam šlo dostat na voziacuteku Věnujte zvyacute-šenou pozornost nevidomyacutem protože se v okoliacute sveacuteho bydliště orientujiacute po paměti a najednou se to tam všechno změniacute V přiacutepadě jakyacutechkoliv dotazů kontaktuje Erika Čiperu z Asistence os (erikasistenceorg)

Městskaacute policie

Osvědčila se naacutem komunikace s městskou policiiacute Ohlaste jim včas dopředu akci a sami vaacutem ušetřiacute praacuteci Pomůžou vaacutem s ohliacutedaacuteniacutem vjezdů do zaacuteboru a přiacutepadně řešiacute i nepřeparkovanaacute vozidla

Pojištěniacute

Pojištěniacute na tento typ akce neniacute povinnyacute Z vlastniacutech zkušenostiacute ale viacuteme že se vždy hodiacute miacutet člena tyacutemu kteryacute maacute pojištěniacute Odpovědnosti za škodu (tzv bdquoproti blbostildquo)

Naacuteš tip V den přiacuteprav sousedskyacutech slavnostiacute omezte počet aut organizaacutetorů během přiacuteprav na minimum Často se pletou s nepřeparkovanyacutemi auty Proto je vhodneacute je nějak označit aby se vaacutem nepletla Po vyloženiacute zbožiacute využijte vyparkovanou oblast pro vaše aktivity a za-parkujte někde pobliacutež

17

Čaacutest B

5

Sousedskeacute slavnosti

Tyacutem Zažiacutet město jinak

Předloženyacute manuaacutel poskytuje zaacutekladniacute informace jak nejsnaacuteze dosaacutehnout hladkeacuteho průběhu vašiacutesousedskeacute slavnosti V přiacutepadě že se v jakeacutekoli čaacutesti faacuteze přiacuteprav setkaacutete s některyacutemi nejasnost-mi či probleacutemy nevaacutehejte kontaktovat naacuteš tyacutem Zažiacutet město jinak

Martin ŠotolaKoordinaacutetor ZMJ (komunikace s uacuteřady zprostředkovaacuteniacute zaacuteborů komunikace s miacutestniacutemi org)721 710 123martinsotolaauto-matcz

Viktor TučekLokačniacute manažer ZMJ (zaacutebory komunikace s TSK)602 206 097viktortucekauto-matcz

Jakub HradilekProdukce ZMJ (produkce sousedskyacutech slavnostiacute přiacuteprava partnerstviacute)777 261 338jakubhradilekauto-matcz

Saacutera NěmečkovaacuteAsistentka produkce723 063 209saranemeckovaauto-matcz

Iva PohankovaacuteGrafickeacute materiaacutely tisk (vizualizace kampaně grafickeacute zpracovaacuteniacute ZMJ koordinace vizuaacutelniacutech vyacutestupů)ivapohankovaauto-matcz

Julie KaacuterovaacuteKomunikace s miacutestniacutemi organizaacutetory (koordinace programu aktualizace webu)Juliekarovaauto-matcz

Anna StrejcovaacuteVedouciacute komunikace (tiskoveacute zpraacutevy doprovodneacute textoveacute materiaacutely komunikace s meacutedii)annastrejcovaauto-matcz

Adeacutela BrabcovaacutePR Komunikaceadelabrabcovaauto-matcz

18

Čaacutest B

6

Sousedskeacute slavnosti

Kodex Zažiacutet město jinak

1)Zažiacutet město jinak je apolitickaacute aktivita založenaacute na praacuteci miacutestniacutech spolků a jednotlivců Během akce nelze jakkoli prezentovat politickeacute strany a jejich naacutezory a daacutele jakeacutekoli rasistickeacute či jineacute extremistickeacute postoje

2) Umiacutestěniacute staacutenků diacutelen a dalšiacutech aktivit během slavnosti je nutneacute dohodnout předem s miacutestniacutem organizaacutetorem nebo se sdruženiacutem AutoMat Staacutenky nesmiacute braacutenit v průjezdu vozů zaacutechranneacute služby a hasičů ani volneacutemu pohybu chodců po ulici

3) K řidičům a majitelům parkujiacuteciacutech aut v oblasti zaacuteboru je nutneacute se chovat slušně auta nepoškozovat a vysvětlit smysl akce

4) Zajistěte prosiacutem uacuteklid odpadků kolem vašeho staacutenku či aktivity na miacutestě pokud budete produkovat viacutece odpadu zajistěte vlastniacute koš přiacutemo na miacutestě

5) Hladiny hluku při hudebniacute produkci nesmiacute převyacutešit normy stanoveneacute zaacutekonem ale neměly by ani rušit jineacute aktivity v daneacute oblasti (napřiacuteklad veřejneacute čteniacute divadelniacute představeniacute pro děti atp) Večerniacute program nesmiacute rušit nočniacute klid obyvatel

6) Přiacuteprava a realizace aktivit na miacutestě maacute proběhnout co nejuacutesporněji a pokud možno ekologicky ndash minimalizujte produkci odpadu omezte užitiacute automobilů při dopravě snižte na minimum spo-třebu elektřiny

7) Při propagaci vašich aktivit v raacutemci festivalu použiacutevejte prosiacutem logo Zažiacutet město jinak logo AutoMatu popřiacutepadě odkaz na weboveacute straacutenky zazitmestojinakcz

8) Dbejte zaacutesad bezpečnosti Pokud použiacutevaacutete během akce elektřinu ujistěte se že kabely jsou bezpečně zapojeny a že nemůže dojiacutet ke zraněniacute uacutečastniacuteků

19

Čaacutest B

Obr č 1 ndash Situačniacute plaacutenek

Obr č 2 ndash DIO

Sousedskeacute slavnosti

1652014 Mapycz

httpmapyczprint 11

7 Přiacutelohy

Obr č 3 ndash Zaacutebor chodniacuteku

Obr č 4 ndash Letaacutek za stěrač

Obr č 5 ndash Parkovaacuteniacute pro kola

Podpořeno grantem z Islandu Lichtenštejnska a Norska v raacutemci EHP fondů wwwfondnnocz a wwweeagrantscz

Page 9: Manuál Zažít město jinak 2015

9

Ciacutelem teacuteto schůzky je městu představit vaacuteš plaacuten

Podpora

Předem si zajistěte podporu co největšiacuteho počtu miacutestniacutech podnikatelů znaacutemyacutech osobnostiacute živ-nostniacuteků kulturniacutech sociaacutelniacutech vzdělaacutevaciacutech instituciacute doloženiacutem piacutesemneacute podpory (předložte např dopisprohlaacutešeniacute o spolupraacuteci)

Přesvědčovaacuteniacute

Připravte si kraacutetkyacute popis akce jakeacute jsou vaše ciacutele upozorněte že akce probiacutehaacute v raacutemci Evropskeacute-ho tyacutedne mobility Předložte zaacutevěrečnou zpraacutevu z roku 2014 a představte předešleacute uacutespěchy Ne-zapomeňte zdůraznit že sousedskeacute slavnosti Zažiacutet město jinak majiacute zaacuteštitu primaacutetorky Hlavniacuteho města Prahy Adriany Krnaacutečoveacute jsou součaacutestiacute kampaně Evropskyacute tyacuteden mobility a jsou tradičně podporovaacuteny i dalšiacutemi městskyacutemi čaacutestmi (P2P3P4P5 P7)

Termiacuten

Sobota 19 zaacuteřiacute 2014 nebo neděle 20 zaacuteřiacute čas konaacuteniacute akce (od kdy do kdy)Je třeba miacutet na paměti že pokud se rozhodnete pořaacutedat akci v neděli pak bude muset byacutet ukončena nejpozději v 1600 hodin

Naacutekres

Připravte si tzv situačniacute plaacutenek - vaacutemi žaacutedanou lokalitu zakreslete na mapku stačiacute z mapycz (postačiacute zvyacuterazněniacute oblasti ve vytištěneacute mapě nic odborneacuteho)

(viz obr č 1 v přiacuteloze)

Naacutesledně se dozviacutete co dalšiacuteho je třeba zajistit resp jakeacute připomiacutenky majiacute na městě k vašiacute akci

c) Vypracovat projekt dopravně-inženyacuterskeacuteho opatřeniacute (DIO)

(viz obr č 2 v přiacuteloze)

V momentě kdy na odboru dopravy budou předběžně souhlasit s vašiacutem zaacuteměrem řeknou vaacutem abyste připravili tzv DIO Jednaacute se o technickyacute naacutekres kde je vyznačeno kde bude jakaacute značka a kudy povedou objiacutezdneacute trasy V teacuteto faacutezi se naacutem ozvěte (viz kontakty- lokačniacute manažer) Studii připraviacuteme a spojiacuteme vaacutes s našiacute dopravniacute inženyacuterkou

d) Pronaacutejem komunikace

S DIO můžete naacutesledně žaacutedat o pronaacutejem miacutesta kde proběhne sousedskaacute slavnost Od odboru do-pravy se dozviacutete kdo danou ulici za MČ spravuje ve většině přiacutepadů to byacutevaacute Technickaacute spraacuteva komu-nikaciacute (TSK) Spraacutevci komunikace pak na jeho formulaacuteři předložte žaacutedost o pronaacutejem komunikace prostranstviacute společně s vyplněnyacutem DIO Za vystaveniacute naacutejemniacute smlouvy zaplatiacutete spraacutevniacute poplatek Nezapomeňte do DIO je třeba zakreslit i polohu a velikost staacutenků alespoň orientačně (stačiacute tužkou a zaacuteroveň popište jejich rozměr a uacutečel ndash podium staacutenek apod) Vždy se zeptejte zda toto budou od vaacutes požadovat To už bude zaacutevisleacute na vaacutes přiacutepadně konzultujte s naacutemi

Naacuteš tip Přiacute přiacutepravě lokality vždy myslete na to že je zapotřebiacute zajistit plynulyacute průjezd vozi-dlům hasičů policii a zaacutechranneacute službě

10

V přiacutepadě že zabiacuteraacutete pouze chodniacutek je třeba specifikovat rozsah zaacuteboru (velikost staacutenků) a je potřeba dodržet koridor 15 m na průchod

(viz obr č 3 v přiacuteloze)

e) Podaacuteniacute žaacutedosti a rozhodnutiacute o schvaacuteleniacute zaacuteboru a podaacuteniacute ohlašovaciacute povinnosti

V posledniacute řadě musiacutete oznaacutemit uacuteřadu konaacuteniacute akce (ohlašovaciacute povinnost) Naacutesledně všechny ziacuteskaneacute přiacutelohy (ohlašovaciacute povinnost naacutejemniacute smlouvu DIO vyplněnou žaacutedost) dodaacutete na od-bor dopravy Prakticky až v tento okamžik podaacutevaacutete kompletniacute žaacutedost o zaacutebor Po dodaacuteniacute všech přiacuteloh zaplatiacutete spraacutevniacute poplatek a naacutesledně vyčkaacutete na rozhodnutiacute o uděleniacute zaacuteboru s přesnyacutem vymezeniacutem jeho rozsahu a nutnyacutech opatřeniacute ktereacute musiacutete dodržet

f) Zajištěniacute dopravniacuteho značeniacute vašiacute zoacuteny

Je na každeacutem organizaacutetorovi aby si dopravniacute značeniacute zajistil tak jak mu určuje DIO Pracujeme na tom abychom vaacutem s naacuteklady na pronaacutejem značek pomohli Pozor prvniacute vaacuterku značek (infor-mace o zaacutekazu parkovaacuteniacute) je třeba umiacutestit dva tyacutedny před konaacuteniacutem akce

Naacuteš tip Během konaacuteniacute akce mějte vždy u sebe všechna povoleniacute DIO dokumenty může se staacutet že přijde kontrola Zaacuteroveň nechte u vjezdů do zaacuteborů či na viditelneacutem miacutestě kontakt na sebe (miacutestniacuteho koordinaacutetora)

11

Čaacutest B

42

Sousedskeacute slavnosti

Propagace a komunikace s miacutestniacutemi

4 2 a Propagace AutoMatu

Iniciativa AutoMat zajišťuje propagaci Zažiacutet město jinak v celopražskeacutem i celorepublikoveacutem mě-řiacutetku Ta spočiacutevaacute v uzaviacuteraacuteniacute mediaacutelniacutech partnerstviacute a využitiacute vlastniacutech komunikačniacutech kanaacutelů K tomuto uacutečelu použiacutevaacuteme weby wwwauto-matcz wwwzazitmestojinakcz Facebook mailing list zaacutevěrečnou zpraacutevu

Na webovyacutech straacutenkaacutech budeme psaacutet o přiacutepravaacutech programu a zaacuteroveň poskytovat dalšiacutem aktivniacutem občanům kontakty na vaacutes a vzaacutejemně vaacutes propojovat Ke společneacute propagaci budeme potřebovat i vaacutes Abychom zajistili celoplošnou propagaci akce je třeba upozornit na jeho spo-lečneacute ciacutele Z těchto důvodů je potřeba označit všechny vaše propagačniacute materiaacutely logem ZMJ a AutoMatu

Mediaacutelniacute komunikace AutoMatu

- AutoMat uzavře mediaacutelniacute partnerstviacute pro celou Prahu (raacutedio TV web a tisk) - AutoMat zajistiacute inzerce sousedskyacutech slavnostiacute do lokaacutelniacutech i celopražskyacutech meacutediiacute (radničniacute noviny apod) - AutoMat uspořaacutedaacute v den konaacuteniacute sousedskyacutech slavnostiacute tiskovou konferenci - Žaacutedaacuteme o poskytnutiacute Citylightů

4 2 b Komunikace s miacutestniacutemi

Zaacutekladem uacutespěchu je propagace sousedskyacutech slavnostiacute přiacutemo v miacutestě jejich konaacuteniacute Vyhraďte si proto dostatek času Představte svůj program zapojte miacutestniacute upozorněte na potřebu pře-parkovaacuteniacute a vysvětlete čeho chcete svou akciacute dosaacutehnout Využijte tuto jedinečnou přiacuteležitost a upevněte vztahy se svyacutemi sousedy a navažte novaacute partnerstviacute

Naacuteš tip Od sameacuteho počaacutetku je důležiteacute pojmout akci tak aby byla otevřenaacute všem nehledě na věk zaacutejem řidičskyacute průkaz naacuterodnost apod Myslete na sveacute okoliacute Informujte sveacute sousedy o konaacuteniacute akce s předstihem a nezapomeňte upozornit na potřebnaacute opatřeniacute např přeparko-vaacuteniacute aut (stačiacute letaacuteček za stěrač) či kde si mohou řidiči nechat sveacute vozidlo

(viz obr č 4 v přiacuteloze)

Jak zajistit komunikaci s miacutestniacutemi

a) Komunikujte a poznejte miacutestniacute ndash Nepodceňujte roli neformaacutelniacutech setkaacuteniacute mluveneacuteho slova a šeptandy

12

ndash Komunikujte osobně zejmeacutena se staršiacutemi kteřiacute mohou na akci nahliacutežet podeziacuteravě osobně je pozvěte využijte jejich zaacutejmu pro určitou věc

ndash Seznamte s vašimi plaacuteny miacutestniacute farnost

ndash Oslovte nejbližšiacute domov důchodců a pokuste se zapojit jeho rezidenty Může se jednat o něco velmi jednoducheacuteho napřiacuteklad o venkovniacute turnaj v daacutemě či společneacute pleteniacute

ndash Obraťte se přiacutemo na bytovaacute družstva

ndash Vytipujte si akteacutery kteřiacute jsou ve vašiacute komunitě hodně aktivniacute a majiacute dostatek kontaktů miacutestniacute kapely divadla komunitniacute pracovniacuteci neziskoveacute organizace

ndash Můžete udělat malyacute happening na ulici už předtiacutem např jarniacute saacutezeniacute do keliacutemků rozdaacutevaacuteniacute kaacutevy a čaje na rohu piknik pro sousedy a podobně

ndash Uspořaacutedaacuteniacutem sousedskyacutech slavnostiacute Zažiacutet město jinak nemusiacute vše skončit Nezapomeňte prezentovat vaše uacutespěchy a zaacutežitky po skončeniacute akce (např formou projekce v miacutestniacute kavaacuterně) Oceniacutete tiacutem praacuteci všech zapojenyacutech a osloviacutete inspirujete možneacute zaacutejemce o pořaacutedaacuteniacute podobnyacutech akciacute nebo dalšiacuteho ročniacuteku

Naacuteš tip Důležiteacute je komunikovat i po slavnosti - natočte video napište člaacutenek vyvěste fotky v miacutestniacutech školaacutech a kavaacuternaacutech b) Tištěneacute materiaacutely k miacutestniacute propagaci

Najděte si centrum společenskaacute bdquoohniskaldquo vašiacute lokality kde akci můžete propagovat

Použijte tištěneacute materiaacutely k propagaci K přiacutemeacutemu kontaktu vaacutem poskytneme

- Letaacutek - leporelo (květen) rychle a věcně vysvětlete miacutestniacutem jak se mohou do přiacuteprav zapojit s vaacutemi - Letaacutečky do schraacutenek (zaacuteřiacute) představeniacute programu - Plakaacutety (srpenzaacuteřiacute) - Tištěnyacute program (zaacuteřiacute)

ndash Samozřejmě můžete tuto škaacutelu doplnit i vlastniacutemi propagačniacutemi materiaacutely ndash letaacutečky za stěrače dalšiacute letaacuteky apod

ndash Domluvte se v miacutestniacutem obchodě zda můžete vyvěsit plakaacutetek nebo nechat na pultu informačniacute brožurky

ndash Dejte plakaacutety do kavaacuteren nebo si tam rovnou naplaacutenujte informačniacute setkaacuteniacute s miacutestniacutemi

ndash Zvěte vaše sousedy Už asi takeacute viacutete že se naacutem osvědčilo umiacutesťovat informačniacute letaacuteky o akci přiacutemo do schraacutenek domů v okoliacute

ndash Letaacutečky lze takeacute umiacutestit do škol školek mateřskyacutech center Domů dětiacute a mlaacutedeže (pro osloveniacute rodičů) do ordinaciacute městskyacutech knihoven na uacuteředniacute desky (po předchoziacute

13

domluvě) či naacutestěnky Městskeacute policie c) Elektronickeacute materiaacutely k miacutestniacute propagaci

ndash Udělejte si vlastniacute weboveacute straacutenky (raacutedi na ně odkaacutežeme) ndash Udělejte si vlastniacute Facebook straacutenku

Naacuteš tip Co s nepřeparkovanyacutemi vozidly Teacuteměř pokaždeacute se stane že nějakeacute to auto zůstane ve vašiacute ulici Jako prevence fungujiacute letaacutečky a dostatečnaacute komunikace s miacutestniacutemi V den akce se naacutem osvědčilo kontaktovat městskou policii kteraacute často dokaacuteže majitele vozidel vyhle-dat Nedoporučujeme odtaženiacute na zaacutekladě současneacute praacutevniacute uacutepravy budete stejně muset naacuteklady hradit vy

Naacuteš tip Vše zaacuteležiacute na domluvě Pomalyacute průjezd pro rezidenty či seniory nenarušiacute vaši slav-nost

14

Čaacutest B

42

Sousedskeacute slavnosti

Přiacuteprava programu a produkce

Při přiacutepravě programu a harmonogramu počiacutetejte s tiacutem že je třeba daacutet raacuteno miacutestniacutem dostatek času na přeparkovaacuteniacute a zaacuteroveň sobě na přiacutepravu prostoru (nanošeniacute vybaveniacute přiacutevod elektřiny apod) Doporučujeme proto nezačiacutenat dřiacuteve nežli v 900 (resp uzavřiacutet silnici) Zaacuteroveň třeba neopomenout nočniacute klid od 2200

Podpořte lokaacutelniacute ekonomiku miacutestniacute hudebniacute skupiny umělce kuchaře řemeslniacuteky a dalšiacute organi-zace ktereacute se vyskytujiacute v bliacutezkosti konaacuteniacute sousedskeacute slavnosti Snažte se sveacutemu okoliacute nabiacutednout širokou škaacutelu aktivit tak aby byla pro různeacute věkoveacute a zaacutejmoveacute skupiny od 1-101 let Osvědčilo se miacutet dostatek relaxačniacutech ploch - sezeniacute odpočiacutevadel (palety gauče lehaacutetka květiny stromky) Nezapomeňte celyacute průběh akce dokumentovat ať se maacutete čiacutem chlubit a jak prosazovat vaše aktivity i po ukončeniacute slavnostiacute

Naacuteš tip Vše nemusiacute končit po 2200 Se spřaacutetelenyacutemi podniky dohodněte i večerniacute program afterparty ndash můžete posedět s přaacuteteli navštiacutevit galerii poslouchat hudbu apod

Naacuteš tip Je to nepřiacutejemneacute ale vždy myslete i na mokrou variantu Připravte stan a plachty na zakrytiacute el kabelů a vybaveniacute

4 3 a Zdroje financovaacuteniacute

Od sameacuteho počaacutetku si připravte zaacutekladniacute rozpočet celeacute akce (naacuteklady a přiacutejmy) Vyacutehodou sou-sedskyacutech slavnostiacute je že vzaacutejemnou vyacutepomociacute vyacutepůjčkou a spolupraciacute se daacute na lecčem ušetřit - někdo půjčiacute židle napeče někdo pomůže postavit poacutedium zpřiacutestupniacute sveacute prostory půjčiacute vyba-veniacute apod Zaacuteroveň ušetřiacutete i na dopravě jelikož se veškereacute zdroje nachaacuteziacute kolem vaacutes

Vaacuteš rozpočet lze naplnit či pokraacutetit několika způsoby

ndash dobrovolnyacute vklad miacutestniacutech

ndash využitiacute dobrovolneacute praacutece

ndash sponzorskyacute dar od miacutestniacutech podnikůfirem Přitom ale mějte na paměti že finančniacute zaacutejem by neměl byacutet v rozporu se smyslem akce (viz etickyacute kodex)

ndash prodej piva

ndash spolupracujte se sociaacutelniacutemi podniky v okoliacute Podpořiacutete je a zaacuteroveň sami sobě ušetřiacutete (majiacute nižšiacute ceny)

15

ndash šetřete na hudbě ndash naacutekladneacute podium skvěle nahradiacute dvě palety a židle

ndash motivujte miacutestniacute aby např napekli uvařili a vybiacuterejte dobrovolneacute přiacutespěvky

ndash zpoplatněte umiacutestěniacute staacutenků ve vašem zaacuteboru (viacutece za komerčniacute meacuteně za neziskoveacute a charitativniacute)

ndash zkuste staacutele obliacutebenějšiacute crowdfunding hit-hit Everfund Pražskyacute vyacutevar

ndash vybiacuterejte dobrovolneacute vstupneacute

ndash Zkuste si podat grant Pozor většinou je třeba žaacutedat s předstihem několika měsiacuteců Nadace velkyacutech firem majiacute tzv zaměstnaneckyacute fond (Nadace Avast Veolia) Pokud znaacutete jejich zaměstnance zkuste jim navrhnout aby vaacutes přihlaacutesili k žaacutedosti o grant Zdroje lze takeacute ziacuteskaacutevat od jednotlivyacutech městskyacutech čaacutestiacute ktereacute majiacute grantoveacute programy na podporu kulturniacutech a ekologickyacutech aktivit v daneacute čtvrti

Dostupneacute granty

Nadace O2 (podpora neformaacutelniacutech skupin žadatel nesmiacute byacutet staršiacute 26 let)Rychleacute granty MČ Prahy 3Nadace Via ndash Fond miacutestniacutech iniciativNadace Vodafone - V pohybuNadačniacute fond Avast ndash Fond zaměstnanců AVAST

V přiacutepadě dalšiacutech dotazů naacutes kontaktujte

Pozor na pravidla tržniacuteho řaacutedu

4 3 b Technickeacute zajištěniacute festivalu

Lidi maacutete zaacutebor takeacute nyniacute již jen zajistit funkčniacute zaacutezemiacute celeacute akce

Třiacuteděniacute a svoz odpadu

Mějte dostatek košů a nezapomeňte recyklovat Pokud nemaacutete vlastniacute koše stačiacute pověsit plasto-veacute pytle na sloupy zeď Po ukončeniacute sousedskeacute slavnosti je zapotřebiacute vždy daacutet ulici do původ-niacuteho stavu Pokud v okoliacute slavnosti nemaacutete dostatečnyacute počet kontejnerů (na směsnyacute či třiacuteděnyacute odpad) bude zapotřebiacute si objednat vlastniacute

Elektřina

Nejsnazšiacute je braacutet elektřinu přiacutemo od spřiacutezněnyacutech kavaacuteren obchodů nebo škol Tam kde to nejde nebo nestačiacute se můžete připojit na zdroj veřejneacuteho osvětleniacute kde si zařiacutediacutete odběr Nedoporuču-jeme diesel agregaacutety ktereacute jsou hlučneacute a smrdiacute Kabelaacutež umiacutestěte tak aby nikomu nepřekaacutežela a zaacuteroveň aby např nedošlo ke zkratu (umiacutestěte do spaacuter překryjte kobercem prkny)

16

Zaacutechody

Nejjednoduššiacute je dohodnout se s obchody či provozovateli kavaacuteren aby zpřiacutestupnili sveacute zaacutechody veřejnosti V určityacutech přiacutepadech může byacutet zajištěniacute mobilniacutech WC podmiacutenkou uděleniacute zaacuteboru (vždy s nimi konzultujeteorientačně jeden zaacutechod na cca 50 žen jeden zaacutechod pro 100 mužů) Myslete i na bezbarieacuterovost mobilniacute zaacutechody neumisťujte na chodniacuteky a umožněte k nim rovnyacute přiacutestup

Hudba

Během sousedskyacutech slavnostiacute vy i miacutestniacute oceniacutete akustickou hudbu ndash nebudete tak rušit ty kdo se akce nechtějiacute uacutečastnit a naviacutec si lideacute budou moct mezi sebou v klidu poviacutedat Upozorňujeme že veřejneacute hudebniacute produkce jsou povinneacute uhradit poplatky OSA Podklady a viacutece informaciacute v online formulaacuteři Parkovaacuteniacute pro kola Zajistěte dostatek miacutest pro parkovaacuteniacute kol Stačiacute oplocenky ktereacute lze zapůjčit společně s doprav-niacutemi značkami

(viz obr č 5 v přiacuteloze)

Bezbarieacuterovyacute přiacutestup

Je důležiteacute daacutevat pozor abychom při odstraňovaacuteniacute naacutemi vniacutemanyacutech barieacuter nevytvaacuteřeli barieacutery jineacute Nechaacutevejte průjezdneacute naacutejezdy na chodniacuteky aby se tam šlo dostat na voziacuteku Věnujte zvyacute-šenou pozornost nevidomyacutem protože se v okoliacute sveacuteho bydliště orientujiacute po paměti a najednou se to tam všechno změniacute V přiacutepadě jakyacutechkoliv dotazů kontaktuje Erika Čiperu z Asistence os (erikasistenceorg)

Městskaacute policie

Osvědčila se naacutem komunikace s městskou policiiacute Ohlaste jim včas dopředu akci a sami vaacutem ušetřiacute praacuteci Pomůžou vaacutem s ohliacutedaacuteniacutem vjezdů do zaacuteboru a přiacutepadně řešiacute i nepřeparkovanaacute vozidla

Pojištěniacute

Pojištěniacute na tento typ akce neniacute povinnyacute Z vlastniacutech zkušenostiacute ale viacuteme že se vždy hodiacute miacutet člena tyacutemu kteryacute maacute pojištěniacute Odpovědnosti za škodu (tzv bdquoproti blbostildquo)

Naacuteš tip V den přiacuteprav sousedskyacutech slavnostiacute omezte počet aut organizaacutetorů během přiacuteprav na minimum Často se pletou s nepřeparkovanyacutemi auty Proto je vhodneacute je nějak označit aby se vaacutem nepletla Po vyloženiacute zbožiacute využijte vyparkovanou oblast pro vaše aktivity a za-parkujte někde pobliacutež

17

Čaacutest B

5

Sousedskeacute slavnosti

Tyacutem Zažiacutet město jinak

Předloženyacute manuaacutel poskytuje zaacutekladniacute informace jak nejsnaacuteze dosaacutehnout hladkeacuteho průběhu vašiacutesousedskeacute slavnosti V přiacutepadě že se v jakeacutekoli čaacutesti faacuteze přiacuteprav setkaacutete s některyacutemi nejasnost-mi či probleacutemy nevaacutehejte kontaktovat naacuteš tyacutem Zažiacutet město jinak

Martin ŠotolaKoordinaacutetor ZMJ (komunikace s uacuteřady zprostředkovaacuteniacute zaacuteborů komunikace s miacutestniacutemi org)721 710 123martinsotolaauto-matcz

Viktor TučekLokačniacute manažer ZMJ (zaacutebory komunikace s TSK)602 206 097viktortucekauto-matcz

Jakub HradilekProdukce ZMJ (produkce sousedskyacutech slavnostiacute přiacuteprava partnerstviacute)777 261 338jakubhradilekauto-matcz

Saacutera NěmečkovaacuteAsistentka produkce723 063 209saranemeckovaauto-matcz

Iva PohankovaacuteGrafickeacute materiaacutely tisk (vizualizace kampaně grafickeacute zpracovaacuteniacute ZMJ koordinace vizuaacutelniacutech vyacutestupů)ivapohankovaauto-matcz

Julie KaacuterovaacuteKomunikace s miacutestniacutemi organizaacutetory (koordinace programu aktualizace webu)Juliekarovaauto-matcz

Anna StrejcovaacuteVedouciacute komunikace (tiskoveacute zpraacutevy doprovodneacute textoveacute materiaacutely komunikace s meacutedii)annastrejcovaauto-matcz

Adeacutela BrabcovaacutePR Komunikaceadelabrabcovaauto-matcz

18

Čaacutest B

6

Sousedskeacute slavnosti

Kodex Zažiacutet město jinak

1)Zažiacutet město jinak je apolitickaacute aktivita založenaacute na praacuteci miacutestniacutech spolků a jednotlivců Během akce nelze jakkoli prezentovat politickeacute strany a jejich naacutezory a daacutele jakeacutekoli rasistickeacute či jineacute extremistickeacute postoje

2) Umiacutestěniacute staacutenků diacutelen a dalšiacutech aktivit během slavnosti je nutneacute dohodnout předem s miacutestniacutem organizaacutetorem nebo se sdruženiacutem AutoMat Staacutenky nesmiacute braacutenit v průjezdu vozů zaacutechranneacute služby a hasičů ani volneacutemu pohybu chodců po ulici

3) K řidičům a majitelům parkujiacuteciacutech aut v oblasti zaacuteboru je nutneacute se chovat slušně auta nepoškozovat a vysvětlit smysl akce

4) Zajistěte prosiacutem uacuteklid odpadků kolem vašeho staacutenku či aktivity na miacutestě pokud budete produkovat viacutece odpadu zajistěte vlastniacute koš přiacutemo na miacutestě

5) Hladiny hluku při hudebniacute produkci nesmiacute převyacutešit normy stanoveneacute zaacutekonem ale neměly by ani rušit jineacute aktivity v daneacute oblasti (napřiacuteklad veřejneacute čteniacute divadelniacute představeniacute pro děti atp) Večerniacute program nesmiacute rušit nočniacute klid obyvatel

6) Přiacuteprava a realizace aktivit na miacutestě maacute proběhnout co nejuacutesporněji a pokud možno ekologicky ndash minimalizujte produkci odpadu omezte užitiacute automobilů při dopravě snižte na minimum spo-třebu elektřiny

7) Při propagaci vašich aktivit v raacutemci festivalu použiacutevejte prosiacutem logo Zažiacutet město jinak logo AutoMatu popřiacutepadě odkaz na weboveacute straacutenky zazitmestojinakcz

8) Dbejte zaacutesad bezpečnosti Pokud použiacutevaacutete během akce elektřinu ujistěte se že kabely jsou bezpečně zapojeny a že nemůže dojiacutet ke zraněniacute uacutečastniacuteků

19

Čaacutest B

Obr č 1 ndash Situačniacute plaacutenek

Obr č 2 ndash DIO

Sousedskeacute slavnosti

1652014 Mapycz

httpmapyczprint 11

7 Přiacutelohy

Obr č 3 ndash Zaacutebor chodniacuteku

Obr č 4 ndash Letaacutek za stěrač

Obr č 5 ndash Parkovaacuteniacute pro kola

Podpořeno grantem z Islandu Lichtenštejnska a Norska v raacutemci EHP fondů wwwfondnnocz a wwweeagrantscz

Page 10: Manuál Zažít město jinak 2015

10

V přiacutepadě že zabiacuteraacutete pouze chodniacutek je třeba specifikovat rozsah zaacuteboru (velikost staacutenků) a je potřeba dodržet koridor 15 m na průchod

(viz obr č 3 v přiacuteloze)

e) Podaacuteniacute žaacutedosti a rozhodnutiacute o schvaacuteleniacute zaacuteboru a podaacuteniacute ohlašovaciacute povinnosti

V posledniacute řadě musiacutete oznaacutemit uacuteřadu konaacuteniacute akce (ohlašovaciacute povinnost) Naacutesledně všechny ziacuteskaneacute přiacutelohy (ohlašovaciacute povinnost naacutejemniacute smlouvu DIO vyplněnou žaacutedost) dodaacutete na od-bor dopravy Prakticky až v tento okamžik podaacutevaacutete kompletniacute žaacutedost o zaacutebor Po dodaacuteniacute všech přiacuteloh zaplatiacutete spraacutevniacute poplatek a naacutesledně vyčkaacutete na rozhodnutiacute o uděleniacute zaacuteboru s přesnyacutem vymezeniacutem jeho rozsahu a nutnyacutech opatřeniacute ktereacute musiacutete dodržet

f) Zajištěniacute dopravniacuteho značeniacute vašiacute zoacuteny

Je na každeacutem organizaacutetorovi aby si dopravniacute značeniacute zajistil tak jak mu určuje DIO Pracujeme na tom abychom vaacutem s naacuteklady na pronaacutejem značek pomohli Pozor prvniacute vaacuterku značek (infor-mace o zaacutekazu parkovaacuteniacute) je třeba umiacutestit dva tyacutedny před konaacuteniacutem akce

Naacuteš tip Během konaacuteniacute akce mějte vždy u sebe všechna povoleniacute DIO dokumenty může se staacutet že přijde kontrola Zaacuteroveň nechte u vjezdů do zaacuteborů či na viditelneacutem miacutestě kontakt na sebe (miacutestniacuteho koordinaacutetora)

11

Čaacutest B

42

Sousedskeacute slavnosti

Propagace a komunikace s miacutestniacutemi

4 2 a Propagace AutoMatu

Iniciativa AutoMat zajišťuje propagaci Zažiacutet město jinak v celopražskeacutem i celorepublikoveacutem mě-řiacutetku Ta spočiacutevaacute v uzaviacuteraacuteniacute mediaacutelniacutech partnerstviacute a využitiacute vlastniacutech komunikačniacutech kanaacutelů K tomuto uacutečelu použiacutevaacuteme weby wwwauto-matcz wwwzazitmestojinakcz Facebook mailing list zaacutevěrečnou zpraacutevu

Na webovyacutech straacutenkaacutech budeme psaacutet o přiacutepravaacutech programu a zaacuteroveň poskytovat dalšiacutem aktivniacutem občanům kontakty na vaacutes a vzaacutejemně vaacutes propojovat Ke společneacute propagaci budeme potřebovat i vaacutes Abychom zajistili celoplošnou propagaci akce je třeba upozornit na jeho spo-lečneacute ciacutele Z těchto důvodů je potřeba označit všechny vaše propagačniacute materiaacutely logem ZMJ a AutoMatu

Mediaacutelniacute komunikace AutoMatu

- AutoMat uzavře mediaacutelniacute partnerstviacute pro celou Prahu (raacutedio TV web a tisk) - AutoMat zajistiacute inzerce sousedskyacutech slavnostiacute do lokaacutelniacutech i celopražskyacutech meacutediiacute (radničniacute noviny apod) - AutoMat uspořaacutedaacute v den konaacuteniacute sousedskyacutech slavnostiacute tiskovou konferenci - Žaacutedaacuteme o poskytnutiacute Citylightů

4 2 b Komunikace s miacutestniacutemi

Zaacutekladem uacutespěchu je propagace sousedskyacutech slavnostiacute přiacutemo v miacutestě jejich konaacuteniacute Vyhraďte si proto dostatek času Představte svůj program zapojte miacutestniacute upozorněte na potřebu pře-parkovaacuteniacute a vysvětlete čeho chcete svou akciacute dosaacutehnout Využijte tuto jedinečnou přiacuteležitost a upevněte vztahy se svyacutemi sousedy a navažte novaacute partnerstviacute

Naacuteš tip Od sameacuteho počaacutetku je důležiteacute pojmout akci tak aby byla otevřenaacute všem nehledě na věk zaacutejem řidičskyacute průkaz naacuterodnost apod Myslete na sveacute okoliacute Informujte sveacute sousedy o konaacuteniacute akce s předstihem a nezapomeňte upozornit na potřebnaacute opatřeniacute např přeparko-vaacuteniacute aut (stačiacute letaacuteček za stěrač) či kde si mohou řidiči nechat sveacute vozidlo

(viz obr č 4 v přiacuteloze)

Jak zajistit komunikaci s miacutestniacutemi

a) Komunikujte a poznejte miacutestniacute ndash Nepodceňujte roli neformaacutelniacutech setkaacuteniacute mluveneacuteho slova a šeptandy

12

ndash Komunikujte osobně zejmeacutena se staršiacutemi kteřiacute mohou na akci nahliacutežet podeziacuteravě osobně je pozvěte využijte jejich zaacutejmu pro určitou věc

ndash Seznamte s vašimi plaacuteny miacutestniacute farnost

ndash Oslovte nejbližšiacute domov důchodců a pokuste se zapojit jeho rezidenty Může se jednat o něco velmi jednoducheacuteho napřiacuteklad o venkovniacute turnaj v daacutemě či společneacute pleteniacute

ndash Obraťte se přiacutemo na bytovaacute družstva

ndash Vytipujte si akteacutery kteřiacute jsou ve vašiacute komunitě hodně aktivniacute a majiacute dostatek kontaktů miacutestniacute kapely divadla komunitniacute pracovniacuteci neziskoveacute organizace

ndash Můžete udělat malyacute happening na ulici už předtiacutem např jarniacute saacutezeniacute do keliacutemků rozdaacutevaacuteniacute kaacutevy a čaje na rohu piknik pro sousedy a podobně

ndash Uspořaacutedaacuteniacutem sousedskyacutech slavnostiacute Zažiacutet město jinak nemusiacute vše skončit Nezapomeňte prezentovat vaše uacutespěchy a zaacutežitky po skončeniacute akce (např formou projekce v miacutestniacute kavaacuterně) Oceniacutete tiacutem praacuteci všech zapojenyacutech a osloviacutete inspirujete možneacute zaacutejemce o pořaacutedaacuteniacute podobnyacutech akciacute nebo dalšiacuteho ročniacuteku

Naacuteš tip Důležiteacute je komunikovat i po slavnosti - natočte video napište člaacutenek vyvěste fotky v miacutestniacutech školaacutech a kavaacuternaacutech b) Tištěneacute materiaacutely k miacutestniacute propagaci

Najděte si centrum společenskaacute bdquoohniskaldquo vašiacute lokality kde akci můžete propagovat

Použijte tištěneacute materiaacutely k propagaci K přiacutemeacutemu kontaktu vaacutem poskytneme

- Letaacutek - leporelo (květen) rychle a věcně vysvětlete miacutestniacutem jak se mohou do přiacuteprav zapojit s vaacutemi - Letaacutečky do schraacutenek (zaacuteřiacute) představeniacute programu - Plakaacutety (srpenzaacuteřiacute) - Tištěnyacute program (zaacuteřiacute)

ndash Samozřejmě můžete tuto škaacutelu doplnit i vlastniacutemi propagačniacutemi materiaacutely ndash letaacutečky za stěrače dalšiacute letaacuteky apod

ndash Domluvte se v miacutestniacutem obchodě zda můžete vyvěsit plakaacutetek nebo nechat na pultu informačniacute brožurky

ndash Dejte plakaacutety do kavaacuteren nebo si tam rovnou naplaacutenujte informačniacute setkaacuteniacute s miacutestniacutemi

ndash Zvěte vaše sousedy Už asi takeacute viacutete že se naacutem osvědčilo umiacutesťovat informačniacute letaacuteky o akci přiacutemo do schraacutenek domů v okoliacute

ndash Letaacutečky lze takeacute umiacutestit do škol školek mateřskyacutech center Domů dětiacute a mlaacutedeže (pro osloveniacute rodičů) do ordinaciacute městskyacutech knihoven na uacuteředniacute desky (po předchoziacute

13

domluvě) či naacutestěnky Městskeacute policie c) Elektronickeacute materiaacutely k miacutestniacute propagaci

ndash Udělejte si vlastniacute weboveacute straacutenky (raacutedi na ně odkaacutežeme) ndash Udělejte si vlastniacute Facebook straacutenku

Naacuteš tip Co s nepřeparkovanyacutemi vozidly Teacuteměř pokaždeacute se stane že nějakeacute to auto zůstane ve vašiacute ulici Jako prevence fungujiacute letaacutečky a dostatečnaacute komunikace s miacutestniacutemi V den akce se naacutem osvědčilo kontaktovat městskou policii kteraacute často dokaacuteže majitele vozidel vyhle-dat Nedoporučujeme odtaženiacute na zaacutekladě současneacute praacutevniacute uacutepravy budete stejně muset naacuteklady hradit vy

Naacuteš tip Vše zaacuteležiacute na domluvě Pomalyacute průjezd pro rezidenty či seniory nenarušiacute vaši slav-nost

14

Čaacutest B

42

Sousedskeacute slavnosti

Přiacuteprava programu a produkce

Při přiacutepravě programu a harmonogramu počiacutetejte s tiacutem že je třeba daacutet raacuteno miacutestniacutem dostatek času na přeparkovaacuteniacute a zaacuteroveň sobě na přiacutepravu prostoru (nanošeniacute vybaveniacute přiacutevod elektřiny apod) Doporučujeme proto nezačiacutenat dřiacuteve nežli v 900 (resp uzavřiacutet silnici) Zaacuteroveň třeba neopomenout nočniacute klid od 2200

Podpořte lokaacutelniacute ekonomiku miacutestniacute hudebniacute skupiny umělce kuchaře řemeslniacuteky a dalšiacute organi-zace ktereacute se vyskytujiacute v bliacutezkosti konaacuteniacute sousedskeacute slavnosti Snažte se sveacutemu okoliacute nabiacutednout širokou škaacutelu aktivit tak aby byla pro různeacute věkoveacute a zaacutejmoveacute skupiny od 1-101 let Osvědčilo se miacutet dostatek relaxačniacutech ploch - sezeniacute odpočiacutevadel (palety gauče lehaacutetka květiny stromky) Nezapomeňte celyacute průběh akce dokumentovat ať se maacutete čiacutem chlubit a jak prosazovat vaše aktivity i po ukončeniacute slavnostiacute

Naacuteš tip Vše nemusiacute končit po 2200 Se spřaacutetelenyacutemi podniky dohodněte i večerniacute program afterparty ndash můžete posedět s přaacuteteli navštiacutevit galerii poslouchat hudbu apod

Naacuteš tip Je to nepřiacutejemneacute ale vždy myslete i na mokrou variantu Připravte stan a plachty na zakrytiacute el kabelů a vybaveniacute

4 3 a Zdroje financovaacuteniacute

Od sameacuteho počaacutetku si připravte zaacutekladniacute rozpočet celeacute akce (naacuteklady a přiacutejmy) Vyacutehodou sou-sedskyacutech slavnostiacute je že vzaacutejemnou vyacutepomociacute vyacutepůjčkou a spolupraciacute se daacute na lecčem ušetřit - někdo půjčiacute židle napeče někdo pomůže postavit poacutedium zpřiacutestupniacute sveacute prostory půjčiacute vyba-veniacute apod Zaacuteroveň ušetřiacutete i na dopravě jelikož se veškereacute zdroje nachaacuteziacute kolem vaacutes

Vaacuteš rozpočet lze naplnit či pokraacutetit několika způsoby

ndash dobrovolnyacute vklad miacutestniacutech

ndash využitiacute dobrovolneacute praacutece

ndash sponzorskyacute dar od miacutestniacutech podnikůfirem Přitom ale mějte na paměti že finančniacute zaacutejem by neměl byacutet v rozporu se smyslem akce (viz etickyacute kodex)

ndash prodej piva

ndash spolupracujte se sociaacutelniacutemi podniky v okoliacute Podpořiacutete je a zaacuteroveň sami sobě ušetřiacutete (majiacute nižšiacute ceny)

15

ndash šetřete na hudbě ndash naacutekladneacute podium skvěle nahradiacute dvě palety a židle

ndash motivujte miacutestniacute aby např napekli uvařili a vybiacuterejte dobrovolneacute přiacutespěvky

ndash zpoplatněte umiacutestěniacute staacutenků ve vašem zaacuteboru (viacutece za komerčniacute meacuteně za neziskoveacute a charitativniacute)

ndash zkuste staacutele obliacutebenějšiacute crowdfunding hit-hit Everfund Pražskyacute vyacutevar

ndash vybiacuterejte dobrovolneacute vstupneacute

ndash Zkuste si podat grant Pozor většinou je třeba žaacutedat s předstihem několika měsiacuteců Nadace velkyacutech firem majiacute tzv zaměstnaneckyacute fond (Nadace Avast Veolia) Pokud znaacutete jejich zaměstnance zkuste jim navrhnout aby vaacutes přihlaacutesili k žaacutedosti o grant Zdroje lze takeacute ziacuteskaacutevat od jednotlivyacutech městskyacutech čaacutestiacute ktereacute majiacute grantoveacute programy na podporu kulturniacutech a ekologickyacutech aktivit v daneacute čtvrti

Dostupneacute granty

Nadace O2 (podpora neformaacutelniacutech skupin žadatel nesmiacute byacutet staršiacute 26 let)Rychleacute granty MČ Prahy 3Nadace Via ndash Fond miacutestniacutech iniciativNadace Vodafone - V pohybuNadačniacute fond Avast ndash Fond zaměstnanců AVAST

V přiacutepadě dalšiacutech dotazů naacutes kontaktujte

Pozor na pravidla tržniacuteho řaacutedu

4 3 b Technickeacute zajištěniacute festivalu

Lidi maacutete zaacutebor takeacute nyniacute již jen zajistit funkčniacute zaacutezemiacute celeacute akce

Třiacuteděniacute a svoz odpadu

Mějte dostatek košů a nezapomeňte recyklovat Pokud nemaacutete vlastniacute koše stačiacute pověsit plasto-veacute pytle na sloupy zeď Po ukončeniacute sousedskeacute slavnosti je zapotřebiacute vždy daacutet ulici do původ-niacuteho stavu Pokud v okoliacute slavnosti nemaacutete dostatečnyacute počet kontejnerů (na směsnyacute či třiacuteděnyacute odpad) bude zapotřebiacute si objednat vlastniacute

Elektřina

Nejsnazšiacute je braacutet elektřinu přiacutemo od spřiacutezněnyacutech kavaacuteren obchodů nebo škol Tam kde to nejde nebo nestačiacute se můžete připojit na zdroj veřejneacuteho osvětleniacute kde si zařiacutediacutete odběr Nedoporuču-jeme diesel agregaacutety ktereacute jsou hlučneacute a smrdiacute Kabelaacutež umiacutestěte tak aby nikomu nepřekaacutežela a zaacuteroveň aby např nedošlo ke zkratu (umiacutestěte do spaacuter překryjte kobercem prkny)

16

Zaacutechody

Nejjednoduššiacute je dohodnout se s obchody či provozovateli kavaacuteren aby zpřiacutestupnili sveacute zaacutechody veřejnosti V určityacutech přiacutepadech může byacutet zajištěniacute mobilniacutech WC podmiacutenkou uděleniacute zaacuteboru (vždy s nimi konzultujeteorientačně jeden zaacutechod na cca 50 žen jeden zaacutechod pro 100 mužů) Myslete i na bezbarieacuterovost mobilniacute zaacutechody neumisťujte na chodniacuteky a umožněte k nim rovnyacute přiacutestup

Hudba

Během sousedskyacutech slavnostiacute vy i miacutestniacute oceniacutete akustickou hudbu ndash nebudete tak rušit ty kdo se akce nechtějiacute uacutečastnit a naviacutec si lideacute budou moct mezi sebou v klidu poviacutedat Upozorňujeme že veřejneacute hudebniacute produkce jsou povinneacute uhradit poplatky OSA Podklady a viacutece informaciacute v online formulaacuteři Parkovaacuteniacute pro kola Zajistěte dostatek miacutest pro parkovaacuteniacute kol Stačiacute oplocenky ktereacute lze zapůjčit společně s doprav-niacutemi značkami

(viz obr č 5 v přiacuteloze)

Bezbarieacuterovyacute přiacutestup

Je důležiteacute daacutevat pozor abychom při odstraňovaacuteniacute naacutemi vniacutemanyacutech barieacuter nevytvaacuteřeli barieacutery jineacute Nechaacutevejte průjezdneacute naacutejezdy na chodniacuteky aby se tam šlo dostat na voziacuteku Věnujte zvyacute-šenou pozornost nevidomyacutem protože se v okoliacute sveacuteho bydliště orientujiacute po paměti a najednou se to tam všechno změniacute V přiacutepadě jakyacutechkoliv dotazů kontaktuje Erika Čiperu z Asistence os (erikasistenceorg)

Městskaacute policie

Osvědčila se naacutem komunikace s městskou policiiacute Ohlaste jim včas dopředu akci a sami vaacutem ušetřiacute praacuteci Pomůžou vaacutem s ohliacutedaacuteniacutem vjezdů do zaacuteboru a přiacutepadně řešiacute i nepřeparkovanaacute vozidla

Pojištěniacute

Pojištěniacute na tento typ akce neniacute povinnyacute Z vlastniacutech zkušenostiacute ale viacuteme že se vždy hodiacute miacutet člena tyacutemu kteryacute maacute pojištěniacute Odpovědnosti za škodu (tzv bdquoproti blbostildquo)

Naacuteš tip V den přiacuteprav sousedskyacutech slavnostiacute omezte počet aut organizaacutetorů během přiacuteprav na minimum Často se pletou s nepřeparkovanyacutemi auty Proto je vhodneacute je nějak označit aby se vaacutem nepletla Po vyloženiacute zbožiacute využijte vyparkovanou oblast pro vaše aktivity a za-parkujte někde pobliacutež

17

Čaacutest B

5

Sousedskeacute slavnosti

Tyacutem Zažiacutet město jinak

Předloženyacute manuaacutel poskytuje zaacutekladniacute informace jak nejsnaacuteze dosaacutehnout hladkeacuteho průběhu vašiacutesousedskeacute slavnosti V přiacutepadě že se v jakeacutekoli čaacutesti faacuteze přiacuteprav setkaacutete s některyacutemi nejasnost-mi či probleacutemy nevaacutehejte kontaktovat naacuteš tyacutem Zažiacutet město jinak

Martin ŠotolaKoordinaacutetor ZMJ (komunikace s uacuteřady zprostředkovaacuteniacute zaacuteborů komunikace s miacutestniacutemi org)721 710 123martinsotolaauto-matcz

Viktor TučekLokačniacute manažer ZMJ (zaacutebory komunikace s TSK)602 206 097viktortucekauto-matcz

Jakub HradilekProdukce ZMJ (produkce sousedskyacutech slavnostiacute přiacuteprava partnerstviacute)777 261 338jakubhradilekauto-matcz

Saacutera NěmečkovaacuteAsistentka produkce723 063 209saranemeckovaauto-matcz

Iva PohankovaacuteGrafickeacute materiaacutely tisk (vizualizace kampaně grafickeacute zpracovaacuteniacute ZMJ koordinace vizuaacutelniacutech vyacutestupů)ivapohankovaauto-matcz

Julie KaacuterovaacuteKomunikace s miacutestniacutemi organizaacutetory (koordinace programu aktualizace webu)Juliekarovaauto-matcz

Anna StrejcovaacuteVedouciacute komunikace (tiskoveacute zpraacutevy doprovodneacute textoveacute materiaacutely komunikace s meacutedii)annastrejcovaauto-matcz

Adeacutela BrabcovaacutePR Komunikaceadelabrabcovaauto-matcz

18

Čaacutest B

6

Sousedskeacute slavnosti

Kodex Zažiacutet město jinak

1)Zažiacutet město jinak je apolitickaacute aktivita založenaacute na praacuteci miacutestniacutech spolků a jednotlivců Během akce nelze jakkoli prezentovat politickeacute strany a jejich naacutezory a daacutele jakeacutekoli rasistickeacute či jineacute extremistickeacute postoje

2) Umiacutestěniacute staacutenků diacutelen a dalšiacutech aktivit během slavnosti je nutneacute dohodnout předem s miacutestniacutem organizaacutetorem nebo se sdruženiacutem AutoMat Staacutenky nesmiacute braacutenit v průjezdu vozů zaacutechranneacute služby a hasičů ani volneacutemu pohybu chodců po ulici

3) K řidičům a majitelům parkujiacuteciacutech aut v oblasti zaacuteboru je nutneacute se chovat slušně auta nepoškozovat a vysvětlit smysl akce

4) Zajistěte prosiacutem uacuteklid odpadků kolem vašeho staacutenku či aktivity na miacutestě pokud budete produkovat viacutece odpadu zajistěte vlastniacute koš přiacutemo na miacutestě

5) Hladiny hluku při hudebniacute produkci nesmiacute převyacutešit normy stanoveneacute zaacutekonem ale neměly by ani rušit jineacute aktivity v daneacute oblasti (napřiacuteklad veřejneacute čteniacute divadelniacute představeniacute pro děti atp) Večerniacute program nesmiacute rušit nočniacute klid obyvatel

6) Přiacuteprava a realizace aktivit na miacutestě maacute proběhnout co nejuacutesporněji a pokud možno ekologicky ndash minimalizujte produkci odpadu omezte užitiacute automobilů při dopravě snižte na minimum spo-třebu elektřiny

7) Při propagaci vašich aktivit v raacutemci festivalu použiacutevejte prosiacutem logo Zažiacutet město jinak logo AutoMatu popřiacutepadě odkaz na weboveacute straacutenky zazitmestojinakcz

8) Dbejte zaacutesad bezpečnosti Pokud použiacutevaacutete během akce elektřinu ujistěte se že kabely jsou bezpečně zapojeny a že nemůže dojiacutet ke zraněniacute uacutečastniacuteků

19

Čaacutest B

Obr č 1 ndash Situačniacute plaacutenek

Obr č 2 ndash DIO

Sousedskeacute slavnosti

1652014 Mapycz

httpmapyczprint 11

7 Přiacutelohy

Obr č 3 ndash Zaacutebor chodniacuteku

Obr č 4 ndash Letaacutek za stěrač

Obr č 5 ndash Parkovaacuteniacute pro kola

Podpořeno grantem z Islandu Lichtenštejnska a Norska v raacutemci EHP fondů wwwfondnnocz a wwweeagrantscz

Page 11: Manuál Zažít město jinak 2015

11

Čaacutest B

42

Sousedskeacute slavnosti

Propagace a komunikace s miacutestniacutemi

4 2 a Propagace AutoMatu

Iniciativa AutoMat zajišťuje propagaci Zažiacutet město jinak v celopražskeacutem i celorepublikoveacutem mě-řiacutetku Ta spočiacutevaacute v uzaviacuteraacuteniacute mediaacutelniacutech partnerstviacute a využitiacute vlastniacutech komunikačniacutech kanaacutelů K tomuto uacutečelu použiacutevaacuteme weby wwwauto-matcz wwwzazitmestojinakcz Facebook mailing list zaacutevěrečnou zpraacutevu

Na webovyacutech straacutenkaacutech budeme psaacutet o přiacutepravaacutech programu a zaacuteroveň poskytovat dalšiacutem aktivniacutem občanům kontakty na vaacutes a vzaacutejemně vaacutes propojovat Ke společneacute propagaci budeme potřebovat i vaacutes Abychom zajistili celoplošnou propagaci akce je třeba upozornit na jeho spo-lečneacute ciacutele Z těchto důvodů je potřeba označit všechny vaše propagačniacute materiaacutely logem ZMJ a AutoMatu

Mediaacutelniacute komunikace AutoMatu

- AutoMat uzavře mediaacutelniacute partnerstviacute pro celou Prahu (raacutedio TV web a tisk) - AutoMat zajistiacute inzerce sousedskyacutech slavnostiacute do lokaacutelniacutech i celopražskyacutech meacutediiacute (radničniacute noviny apod) - AutoMat uspořaacutedaacute v den konaacuteniacute sousedskyacutech slavnostiacute tiskovou konferenci - Žaacutedaacuteme o poskytnutiacute Citylightů

4 2 b Komunikace s miacutestniacutemi

Zaacutekladem uacutespěchu je propagace sousedskyacutech slavnostiacute přiacutemo v miacutestě jejich konaacuteniacute Vyhraďte si proto dostatek času Představte svůj program zapojte miacutestniacute upozorněte na potřebu pře-parkovaacuteniacute a vysvětlete čeho chcete svou akciacute dosaacutehnout Využijte tuto jedinečnou přiacuteležitost a upevněte vztahy se svyacutemi sousedy a navažte novaacute partnerstviacute

Naacuteš tip Od sameacuteho počaacutetku je důležiteacute pojmout akci tak aby byla otevřenaacute všem nehledě na věk zaacutejem řidičskyacute průkaz naacuterodnost apod Myslete na sveacute okoliacute Informujte sveacute sousedy o konaacuteniacute akce s předstihem a nezapomeňte upozornit na potřebnaacute opatřeniacute např přeparko-vaacuteniacute aut (stačiacute letaacuteček za stěrač) či kde si mohou řidiči nechat sveacute vozidlo

(viz obr č 4 v přiacuteloze)

Jak zajistit komunikaci s miacutestniacutemi

a) Komunikujte a poznejte miacutestniacute ndash Nepodceňujte roli neformaacutelniacutech setkaacuteniacute mluveneacuteho slova a šeptandy

12

ndash Komunikujte osobně zejmeacutena se staršiacutemi kteřiacute mohou na akci nahliacutežet podeziacuteravě osobně je pozvěte využijte jejich zaacutejmu pro určitou věc

ndash Seznamte s vašimi plaacuteny miacutestniacute farnost

ndash Oslovte nejbližšiacute domov důchodců a pokuste se zapojit jeho rezidenty Může se jednat o něco velmi jednoducheacuteho napřiacuteklad o venkovniacute turnaj v daacutemě či společneacute pleteniacute

ndash Obraťte se přiacutemo na bytovaacute družstva

ndash Vytipujte si akteacutery kteřiacute jsou ve vašiacute komunitě hodně aktivniacute a majiacute dostatek kontaktů miacutestniacute kapely divadla komunitniacute pracovniacuteci neziskoveacute organizace

ndash Můžete udělat malyacute happening na ulici už předtiacutem např jarniacute saacutezeniacute do keliacutemků rozdaacutevaacuteniacute kaacutevy a čaje na rohu piknik pro sousedy a podobně

ndash Uspořaacutedaacuteniacutem sousedskyacutech slavnostiacute Zažiacutet město jinak nemusiacute vše skončit Nezapomeňte prezentovat vaše uacutespěchy a zaacutežitky po skončeniacute akce (např formou projekce v miacutestniacute kavaacuterně) Oceniacutete tiacutem praacuteci všech zapojenyacutech a osloviacutete inspirujete možneacute zaacutejemce o pořaacutedaacuteniacute podobnyacutech akciacute nebo dalšiacuteho ročniacuteku

Naacuteš tip Důležiteacute je komunikovat i po slavnosti - natočte video napište člaacutenek vyvěste fotky v miacutestniacutech školaacutech a kavaacuternaacutech b) Tištěneacute materiaacutely k miacutestniacute propagaci

Najděte si centrum společenskaacute bdquoohniskaldquo vašiacute lokality kde akci můžete propagovat

Použijte tištěneacute materiaacutely k propagaci K přiacutemeacutemu kontaktu vaacutem poskytneme

- Letaacutek - leporelo (květen) rychle a věcně vysvětlete miacutestniacutem jak se mohou do přiacuteprav zapojit s vaacutemi - Letaacutečky do schraacutenek (zaacuteřiacute) představeniacute programu - Plakaacutety (srpenzaacuteřiacute) - Tištěnyacute program (zaacuteřiacute)

ndash Samozřejmě můžete tuto škaacutelu doplnit i vlastniacutemi propagačniacutemi materiaacutely ndash letaacutečky za stěrače dalšiacute letaacuteky apod

ndash Domluvte se v miacutestniacutem obchodě zda můžete vyvěsit plakaacutetek nebo nechat na pultu informačniacute brožurky

ndash Dejte plakaacutety do kavaacuteren nebo si tam rovnou naplaacutenujte informačniacute setkaacuteniacute s miacutestniacutemi

ndash Zvěte vaše sousedy Už asi takeacute viacutete že se naacutem osvědčilo umiacutesťovat informačniacute letaacuteky o akci přiacutemo do schraacutenek domů v okoliacute

ndash Letaacutečky lze takeacute umiacutestit do škol školek mateřskyacutech center Domů dětiacute a mlaacutedeže (pro osloveniacute rodičů) do ordinaciacute městskyacutech knihoven na uacuteředniacute desky (po předchoziacute

13

domluvě) či naacutestěnky Městskeacute policie c) Elektronickeacute materiaacutely k miacutestniacute propagaci

ndash Udělejte si vlastniacute weboveacute straacutenky (raacutedi na ně odkaacutežeme) ndash Udělejte si vlastniacute Facebook straacutenku

Naacuteš tip Co s nepřeparkovanyacutemi vozidly Teacuteměř pokaždeacute se stane že nějakeacute to auto zůstane ve vašiacute ulici Jako prevence fungujiacute letaacutečky a dostatečnaacute komunikace s miacutestniacutemi V den akce se naacutem osvědčilo kontaktovat městskou policii kteraacute často dokaacuteže majitele vozidel vyhle-dat Nedoporučujeme odtaženiacute na zaacutekladě současneacute praacutevniacute uacutepravy budete stejně muset naacuteklady hradit vy

Naacuteš tip Vše zaacuteležiacute na domluvě Pomalyacute průjezd pro rezidenty či seniory nenarušiacute vaši slav-nost

14

Čaacutest B

42

Sousedskeacute slavnosti

Přiacuteprava programu a produkce

Při přiacutepravě programu a harmonogramu počiacutetejte s tiacutem že je třeba daacutet raacuteno miacutestniacutem dostatek času na přeparkovaacuteniacute a zaacuteroveň sobě na přiacutepravu prostoru (nanošeniacute vybaveniacute přiacutevod elektřiny apod) Doporučujeme proto nezačiacutenat dřiacuteve nežli v 900 (resp uzavřiacutet silnici) Zaacuteroveň třeba neopomenout nočniacute klid od 2200

Podpořte lokaacutelniacute ekonomiku miacutestniacute hudebniacute skupiny umělce kuchaře řemeslniacuteky a dalšiacute organi-zace ktereacute se vyskytujiacute v bliacutezkosti konaacuteniacute sousedskeacute slavnosti Snažte se sveacutemu okoliacute nabiacutednout širokou škaacutelu aktivit tak aby byla pro různeacute věkoveacute a zaacutejmoveacute skupiny od 1-101 let Osvědčilo se miacutet dostatek relaxačniacutech ploch - sezeniacute odpočiacutevadel (palety gauče lehaacutetka květiny stromky) Nezapomeňte celyacute průběh akce dokumentovat ať se maacutete čiacutem chlubit a jak prosazovat vaše aktivity i po ukončeniacute slavnostiacute

Naacuteš tip Vše nemusiacute končit po 2200 Se spřaacutetelenyacutemi podniky dohodněte i večerniacute program afterparty ndash můžete posedět s přaacuteteli navštiacutevit galerii poslouchat hudbu apod

Naacuteš tip Je to nepřiacutejemneacute ale vždy myslete i na mokrou variantu Připravte stan a plachty na zakrytiacute el kabelů a vybaveniacute

4 3 a Zdroje financovaacuteniacute

Od sameacuteho počaacutetku si připravte zaacutekladniacute rozpočet celeacute akce (naacuteklady a přiacutejmy) Vyacutehodou sou-sedskyacutech slavnostiacute je že vzaacutejemnou vyacutepomociacute vyacutepůjčkou a spolupraciacute se daacute na lecčem ušetřit - někdo půjčiacute židle napeče někdo pomůže postavit poacutedium zpřiacutestupniacute sveacute prostory půjčiacute vyba-veniacute apod Zaacuteroveň ušetřiacutete i na dopravě jelikož se veškereacute zdroje nachaacuteziacute kolem vaacutes

Vaacuteš rozpočet lze naplnit či pokraacutetit několika způsoby

ndash dobrovolnyacute vklad miacutestniacutech

ndash využitiacute dobrovolneacute praacutece

ndash sponzorskyacute dar od miacutestniacutech podnikůfirem Přitom ale mějte na paměti že finančniacute zaacutejem by neměl byacutet v rozporu se smyslem akce (viz etickyacute kodex)

ndash prodej piva

ndash spolupracujte se sociaacutelniacutemi podniky v okoliacute Podpořiacutete je a zaacuteroveň sami sobě ušetřiacutete (majiacute nižšiacute ceny)

15

ndash šetřete na hudbě ndash naacutekladneacute podium skvěle nahradiacute dvě palety a židle

ndash motivujte miacutestniacute aby např napekli uvařili a vybiacuterejte dobrovolneacute přiacutespěvky

ndash zpoplatněte umiacutestěniacute staacutenků ve vašem zaacuteboru (viacutece za komerčniacute meacuteně za neziskoveacute a charitativniacute)

ndash zkuste staacutele obliacutebenějšiacute crowdfunding hit-hit Everfund Pražskyacute vyacutevar

ndash vybiacuterejte dobrovolneacute vstupneacute

ndash Zkuste si podat grant Pozor většinou je třeba žaacutedat s předstihem několika měsiacuteců Nadace velkyacutech firem majiacute tzv zaměstnaneckyacute fond (Nadace Avast Veolia) Pokud znaacutete jejich zaměstnance zkuste jim navrhnout aby vaacutes přihlaacutesili k žaacutedosti o grant Zdroje lze takeacute ziacuteskaacutevat od jednotlivyacutech městskyacutech čaacutestiacute ktereacute majiacute grantoveacute programy na podporu kulturniacutech a ekologickyacutech aktivit v daneacute čtvrti

Dostupneacute granty

Nadace O2 (podpora neformaacutelniacutech skupin žadatel nesmiacute byacutet staršiacute 26 let)Rychleacute granty MČ Prahy 3Nadace Via ndash Fond miacutestniacutech iniciativNadace Vodafone - V pohybuNadačniacute fond Avast ndash Fond zaměstnanců AVAST

V přiacutepadě dalšiacutech dotazů naacutes kontaktujte

Pozor na pravidla tržniacuteho řaacutedu

4 3 b Technickeacute zajištěniacute festivalu

Lidi maacutete zaacutebor takeacute nyniacute již jen zajistit funkčniacute zaacutezemiacute celeacute akce

Třiacuteděniacute a svoz odpadu

Mějte dostatek košů a nezapomeňte recyklovat Pokud nemaacutete vlastniacute koše stačiacute pověsit plasto-veacute pytle na sloupy zeď Po ukončeniacute sousedskeacute slavnosti je zapotřebiacute vždy daacutet ulici do původ-niacuteho stavu Pokud v okoliacute slavnosti nemaacutete dostatečnyacute počet kontejnerů (na směsnyacute či třiacuteděnyacute odpad) bude zapotřebiacute si objednat vlastniacute

Elektřina

Nejsnazšiacute je braacutet elektřinu přiacutemo od spřiacutezněnyacutech kavaacuteren obchodů nebo škol Tam kde to nejde nebo nestačiacute se můžete připojit na zdroj veřejneacuteho osvětleniacute kde si zařiacutediacutete odběr Nedoporuču-jeme diesel agregaacutety ktereacute jsou hlučneacute a smrdiacute Kabelaacutež umiacutestěte tak aby nikomu nepřekaacutežela a zaacuteroveň aby např nedošlo ke zkratu (umiacutestěte do spaacuter překryjte kobercem prkny)

16

Zaacutechody

Nejjednoduššiacute je dohodnout se s obchody či provozovateli kavaacuteren aby zpřiacutestupnili sveacute zaacutechody veřejnosti V určityacutech přiacutepadech může byacutet zajištěniacute mobilniacutech WC podmiacutenkou uděleniacute zaacuteboru (vždy s nimi konzultujeteorientačně jeden zaacutechod na cca 50 žen jeden zaacutechod pro 100 mužů) Myslete i na bezbarieacuterovost mobilniacute zaacutechody neumisťujte na chodniacuteky a umožněte k nim rovnyacute přiacutestup

Hudba

Během sousedskyacutech slavnostiacute vy i miacutestniacute oceniacutete akustickou hudbu ndash nebudete tak rušit ty kdo se akce nechtějiacute uacutečastnit a naviacutec si lideacute budou moct mezi sebou v klidu poviacutedat Upozorňujeme že veřejneacute hudebniacute produkce jsou povinneacute uhradit poplatky OSA Podklady a viacutece informaciacute v online formulaacuteři Parkovaacuteniacute pro kola Zajistěte dostatek miacutest pro parkovaacuteniacute kol Stačiacute oplocenky ktereacute lze zapůjčit společně s doprav-niacutemi značkami

(viz obr č 5 v přiacuteloze)

Bezbarieacuterovyacute přiacutestup

Je důležiteacute daacutevat pozor abychom při odstraňovaacuteniacute naacutemi vniacutemanyacutech barieacuter nevytvaacuteřeli barieacutery jineacute Nechaacutevejte průjezdneacute naacutejezdy na chodniacuteky aby se tam šlo dostat na voziacuteku Věnujte zvyacute-šenou pozornost nevidomyacutem protože se v okoliacute sveacuteho bydliště orientujiacute po paměti a najednou se to tam všechno změniacute V přiacutepadě jakyacutechkoliv dotazů kontaktuje Erika Čiperu z Asistence os (erikasistenceorg)

Městskaacute policie

Osvědčila se naacutem komunikace s městskou policiiacute Ohlaste jim včas dopředu akci a sami vaacutem ušetřiacute praacuteci Pomůžou vaacutem s ohliacutedaacuteniacutem vjezdů do zaacuteboru a přiacutepadně řešiacute i nepřeparkovanaacute vozidla

Pojištěniacute

Pojištěniacute na tento typ akce neniacute povinnyacute Z vlastniacutech zkušenostiacute ale viacuteme že se vždy hodiacute miacutet člena tyacutemu kteryacute maacute pojištěniacute Odpovědnosti za škodu (tzv bdquoproti blbostildquo)

Naacuteš tip V den přiacuteprav sousedskyacutech slavnostiacute omezte počet aut organizaacutetorů během přiacuteprav na minimum Často se pletou s nepřeparkovanyacutemi auty Proto je vhodneacute je nějak označit aby se vaacutem nepletla Po vyloženiacute zbožiacute využijte vyparkovanou oblast pro vaše aktivity a za-parkujte někde pobliacutež

17

Čaacutest B

5

Sousedskeacute slavnosti

Tyacutem Zažiacutet město jinak

Předloženyacute manuaacutel poskytuje zaacutekladniacute informace jak nejsnaacuteze dosaacutehnout hladkeacuteho průběhu vašiacutesousedskeacute slavnosti V přiacutepadě že se v jakeacutekoli čaacutesti faacuteze přiacuteprav setkaacutete s některyacutemi nejasnost-mi či probleacutemy nevaacutehejte kontaktovat naacuteš tyacutem Zažiacutet město jinak

Martin ŠotolaKoordinaacutetor ZMJ (komunikace s uacuteřady zprostředkovaacuteniacute zaacuteborů komunikace s miacutestniacutemi org)721 710 123martinsotolaauto-matcz

Viktor TučekLokačniacute manažer ZMJ (zaacutebory komunikace s TSK)602 206 097viktortucekauto-matcz

Jakub HradilekProdukce ZMJ (produkce sousedskyacutech slavnostiacute přiacuteprava partnerstviacute)777 261 338jakubhradilekauto-matcz

Saacutera NěmečkovaacuteAsistentka produkce723 063 209saranemeckovaauto-matcz

Iva PohankovaacuteGrafickeacute materiaacutely tisk (vizualizace kampaně grafickeacute zpracovaacuteniacute ZMJ koordinace vizuaacutelniacutech vyacutestupů)ivapohankovaauto-matcz

Julie KaacuterovaacuteKomunikace s miacutestniacutemi organizaacutetory (koordinace programu aktualizace webu)Juliekarovaauto-matcz

Anna StrejcovaacuteVedouciacute komunikace (tiskoveacute zpraacutevy doprovodneacute textoveacute materiaacutely komunikace s meacutedii)annastrejcovaauto-matcz

Adeacutela BrabcovaacutePR Komunikaceadelabrabcovaauto-matcz

18

Čaacutest B

6

Sousedskeacute slavnosti

Kodex Zažiacutet město jinak

1)Zažiacutet město jinak je apolitickaacute aktivita založenaacute na praacuteci miacutestniacutech spolků a jednotlivců Během akce nelze jakkoli prezentovat politickeacute strany a jejich naacutezory a daacutele jakeacutekoli rasistickeacute či jineacute extremistickeacute postoje

2) Umiacutestěniacute staacutenků diacutelen a dalšiacutech aktivit během slavnosti je nutneacute dohodnout předem s miacutestniacutem organizaacutetorem nebo se sdruženiacutem AutoMat Staacutenky nesmiacute braacutenit v průjezdu vozů zaacutechranneacute služby a hasičů ani volneacutemu pohybu chodců po ulici

3) K řidičům a majitelům parkujiacuteciacutech aut v oblasti zaacuteboru je nutneacute se chovat slušně auta nepoškozovat a vysvětlit smysl akce

4) Zajistěte prosiacutem uacuteklid odpadků kolem vašeho staacutenku či aktivity na miacutestě pokud budete produkovat viacutece odpadu zajistěte vlastniacute koš přiacutemo na miacutestě

5) Hladiny hluku při hudebniacute produkci nesmiacute převyacutešit normy stanoveneacute zaacutekonem ale neměly by ani rušit jineacute aktivity v daneacute oblasti (napřiacuteklad veřejneacute čteniacute divadelniacute představeniacute pro děti atp) Večerniacute program nesmiacute rušit nočniacute klid obyvatel

6) Přiacuteprava a realizace aktivit na miacutestě maacute proběhnout co nejuacutesporněji a pokud možno ekologicky ndash minimalizujte produkci odpadu omezte užitiacute automobilů při dopravě snižte na minimum spo-třebu elektřiny

7) Při propagaci vašich aktivit v raacutemci festivalu použiacutevejte prosiacutem logo Zažiacutet město jinak logo AutoMatu popřiacutepadě odkaz na weboveacute straacutenky zazitmestojinakcz

8) Dbejte zaacutesad bezpečnosti Pokud použiacutevaacutete během akce elektřinu ujistěte se že kabely jsou bezpečně zapojeny a že nemůže dojiacutet ke zraněniacute uacutečastniacuteků

19

Čaacutest B

Obr č 1 ndash Situačniacute plaacutenek

Obr č 2 ndash DIO

Sousedskeacute slavnosti

1652014 Mapycz

httpmapyczprint 11

7 Přiacutelohy

Obr č 3 ndash Zaacutebor chodniacuteku

Obr č 4 ndash Letaacutek za stěrač

Obr č 5 ndash Parkovaacuteniacute pro kola

Podpořeno grantem z Islandu Lichtenštejnska a Norska v raacutemci EHP fondů wwwfondnnocz a wwweeagrantscz

Page 12: Manuál Zažít město jinak 2015

12

ndash Komunikujte osobně zejmeacutena se staršiacutemi kteřiacute mohou na akci nahliacutežet podeziacuteravě osobně je pozvěte využijte jejich zaacutejmu pro určitou věc

ndash Seznamte s vašimi plaacuteny miacutestniacute farnost

ndash Oslovte nejbližšiacute domov důchodců a pokuste se zapojit jeho rezidenty Může se jednat o něco velmi jednoducheacuteho napřiacuteklad o venkovniacute turnaj v daacutemě či společneacute pleteniacute

ndash Obraťte se přiacutemo na bytovaacute družstva

ndash Vytipujte si akteacutery kteřiacute jsou ve vašiacute komunitě hodně aktivniacute a majiacute dostatek kontaktů miacutestniacute kapely divadla komunitniacute pracovniacuteci neziskoveacute organizace

ndash Můžete udělat malyacute happening na ulici už předtiacutem např jarniacute saacutezeniacute do keliacutemků rozdaacutevaacuteniacute kaacutevy a čaje na rohu piknik pro sousedy a podobně

ndash Uspořaacutedaacuteniacutem sousedskyacutech slavnostiacute Zažiacutet město jinak nemusiacute vše skončit Nezapomeňte prezentovat vaše uacutespěchy a zaacutežitky po skončeniacute akce (např formou projekce v miacutestniacute kavaacuterně) Oceniacutete tiacutem praacuteci všech zapojenyacutech a osloviacutete inspirujete možneacute zaacutejemce o pořaacutedaacuteniacute podobnyacutech akciacute nebo dalšiacuteho ročniacuteku

Naacuteš tip Důležiteacute je komunikovat i po slavnosti - natočte video napište člaacutenek vyvěste fotky v miacutestniacutech školaacutech a kavaacuternaacutech b) Tištěneacute materiaacutely k miacutestniacute propagaci

Najděte si centrum společenskaacute bdquoohniskaldquo vašiacute lokality kde akci můžete propagovat

Použijte tištěneacute materiaacutely k propagaci K přiacutemeacutemu kontaktu vaacutem poskytneme

- Letaacutek - leporelo (květen) rychle a věcně vysvětlete miacutestniacutem jak se mohou do přiacuteprav zapojit s vaacutemi - Letaacutečky do schraacutenek (zaacuteřiacute) představeniacute programu - Plakaacutety (srpenzaacuteřiacute) - Tištěnyacute program (zaacuteřiacute)

ndash Samozřejmě můžete tuto škaacutelu doplnit i vlastniacutemi propagačniacutemi materiaacutely ndash letaacutečky za stěrače dalšiacute letaacuteky apod

ndash Domluvte se v miacutestniacutem obchodě zda můžete vyvěsit plakaacutetek nebo nechat na pultu informačniacute brožurky

ndash Dejte plakaacutety do kavaacuteren nebo si tam rovnou naplaacutenujte informačniacute setkaacuteniacute s miacutestniacutemi

ndash Zvěte vaše sousedy Už asi takeacute viacutete že se naacutem osvědčilo umiacutesťovat informačniacute letaacuteky o akci přiacutemo do schraacutenek domů v okoliacute

ndash Letaacutečky lze takeacute umiacutestit do škol školek mateřskyacutech center Domů dětiacute a mlaacutedeže (pro osloveniacute rodičů) do ordinaciacute městskyacutech knihoven na uacuteředniacute desky (po předchoziacute

13

domluvě) či naacutestěnky Městskeacute policie c) Elektronickeacute materiaacutely k miacutestniacute propagaci

ndash Udělejte si vlastniacute weboveacute straacutenky (raacutedi na ně odkaacutežeme) ndash Udělejte si vlastniacute Facebook straacutenku

Naacuteš tip Co s nepřeparkovanyacutemi vozidly Teacuteměř pokaždeacute se stane že nějakeacute to auto zůstane ve vašiacute ulici Jako prevence fungujiacute letaacutečky a dostatečnaacute komunikace s miacutestniacutemi V den akce se naacutem osvědčilo kontaktovat městskou policii kteraacute často dokaacuteže majitele vozidel vyhle-dat Nedoporučujeme odtaženiacute na zaacutekladě současneacute praacutevniacute uacutepravy budete stejně muset naacuteklady hradit vy

Naacuteš tip Vše zaacuteležiacute na domluvě Pomalyacute průjezd pro rezidenty či seniory nenarušiacute vaši slav-nost

14

Čaacutest B

42

Sousedskeacute slavnosti

Přiacuteprava programu a produkce

Při přiacutepravě programu a harmonogramu počiacutetejte s tiacutem že je třeba daacutet raacuteno miacutestniacutem dostatek času na přeparkovaacuteniacute a zaacuteroveň sobě na přiacutepravu prostoru (nanošeniacute vybaveniacute přiacutevod elektřiny apod) Doporučujeme proto nezačiacutenat dřiacuteve nežli v 900 (resp uzavřiacutet silnici) Zaacuteroveň třeba neopomenout nočniacute klid od 2200

Podpořte lokaacutelniacute ekonomiku miacutestniacute hudebniacute skupiny umělce kuchaře řemeslniacuteky a dalšiacute organi-zace ktereacute se vyskytujiacute v bliacutezkosti konaacuteniacute sousedskeacute slavnosti Snažte se sveacutemu okoliacute nabiacutednout širokou škaacutelu aktivit tak aby byla pro různeacute věkoveacute a zaacutejmoveacute skupiny od 1-101 let Osvědčilo se miacutet dostatek relaxačniacutech ploch - sezeniacute odpočiacutevadel (palety gauče lehaacutetka květiny stromky) Nezapomeňte celyacute průběh akce dokumentovat ať se maacutete čiacutem chlubit a jak prosazovat vaše aktivity i po ukončeniacute slavnostiacute

Naacuteš tip Vše nemusiacute končit po 2200 Se spřaacutetelenyacutemi podniky dohodněte i večerniacute program afterparty ndash můžete posedět s přaacuteteli navštiacutevit galerii poslouchat hudbu apod

Naacuteš tip Je to nepřiacutejemneacute ale vždy myslete i na mokrou variantu Připravte stan a plachty na zakrytiacute el kabelů a vybaveniacute

4 3 a Zdroje financovaacuteniacute

Od sameacuteho počaacutetku si připravte zaacutekladniacute rozpočet celeacute akce (naacuteklady a přiacutejmy) Vyacutehodou sou-sedskyacutech slavnostiacute je že vzaacutejemnou vyacutepomociacute vyacutepůjčkou a spolupraciacute se daacute na lecčem ušetřit - někdo půjčiacute židle napeče někdo pomůže postavit poacutedium zpřiacutestupniacute sveacute prostory půjčiacute vyba-veniacute apod Zaacuteroveň ušetřiacutete i na dopravě jelikož se veškereacute zdroje nachaacuteziacute kolem vaacutes

Vaacuteš rozpočet lze naplnit či pokraacutetit několika způsoby

ndash dobrovolnyacute vklad miacutestniacutech

ndash využitiacute dobrovolneacute praacutece

ndash sponzorskyacute dar od miacutestniacutech podnikůfirem Přitom ale mějte na paměti že finančniacute zaacutejem by neměl byacutet v rozporu se smyslem akce (viz etickyacute kodex)

ndash prodej piva

ndash spolupracujte se sociaacutelniacutemi podniky v okoliacute Podpořiacutete je a zaacuteroveň sami sobě ušetřiacutete (majiacute nižšiacute ceny)

15

ndash šetřete na hudbě ndash naacutekladneacute podium skvěle nahradiacute dvě palety a židle

ndash motivujte miacutestniacute aby např napekli uvařili a vybiacuterejte dobrovolneacute přiacutespěvky

ndash zpoplatněte umiacutestěniacute staacutenků ve vašem zaacuteboru (viacutece za komerčniacute meacuteně za neziskoveacute a charitativniacute)

ndash zkuste staacutele obliacutebenějšiacute crowdfunding hit-hit Everfund Pražskyacute vyacutevar

ndash vybiacuterejte dobrovolneacute vstupneacute

ndash Zkuste si podat grant Pozor většinou je třeba žaacutedat s předstihem několika měsiacuteců Nadace velkyacutech firem majiacute tzv zaměstnaneckyacute fond (Nadace Avast Veolia) Pokud znaacutete jejich zaměstnance zkuste jim navrhnout aby vaacutes přihlaacutesili k žaacutedosti o grant Zdroje lze takeacute ziacuteskaacutevat od jednotlivyacutech městskyacutech čaacutestiacute ktereacute majiacute grantoveacute programy na podporu kulturniacutech a ekologickyacutech aktivit v daneacute čtvrti

Dostupneacute granty

Nadace O2 (podpora neformaacutelniacutech skupin žadatel nesmiacute byacutet staršiacute 26 let)Rychleacute granty MČ Prahy 3Nadace Via ndash Fond miacutestniacutech iniciativNadace Vodafone - V pohybuNadačniacute fond Avast ndash Fond zaměstnanců AVAST

V přiacutepadě dalšiacutech dotazů naacutes kontaktujte

Pozor na pravidla tržniacuteho řaacutedu

4 3 b Technickeacute zajištěniacute festivalu

Lidi maacutete zaacutebor takeacute nyniacute již jen zajistit funkčniacute zaacutezemiacute celeacute akce

Třiacuteděniacute a svoz odpadu

Mějte dostatek košů a nezapomeňte recyklovat Pokud nemaacutete vlastniacute koše stačiacute pověsit plasto-veacute pytle na sloupy zeď Po ukončeniacute sousedskeacute slavnosti je zapotřebiacute vždy daacutet ulici do původ-niacuteho stavu Pokud v okoliacute slavnosti nemaacutete dostatečnyacute počet kontejnerů (na směsnyacute či třiacuteděnyacute odpad) bude zapotřebiacute si objednat vlastniacute

Elektřina

Nejsnazšiacute je braacutet elektřinu přiacutemo od spřiacutezněnyacutech kavaacuteren obchodů nebo škol Tam kde to nejde nebo nestačiacute se můžete připojit na zdroj veřejneacuteho osvětleniacute kde si zařiacutediacutete odběr Nedoporuču-jeme diesel agregaacutety ktereacute jsou hlučneacute a smrdiacute Kabelaacutež umiacutestěte tak aby nikomu nepřekaacutežela a zaacuteroveň aby např nedošlo ke zkratu (umiacutestěte do spaacuter překryjte kobercem prkny)

16

Zaacutechody

Nejjednoduššiacute je dohodnout se s obchody či provozovateli kavaacuteren aby zpřiacutestupnili sveacute zaacutechody veřejnosti V určityacutech přiacutepadech může byacutet zajištěniacute mobilniacutech WC podmiacutenkou uděleniacute zaacuteboru (vždy s nimi konzultujeteorientačně jeden zaacutechod na cca 50 žen jeden zaacutechod pro 100 mužů) Myslete i na bezbarieacuterovost mobilniacute zaacutechody neumisťujte na chodniacuteky a umožněte k nim rovnyacute přiacutestup

Hudba

Během sousedskyacutech slavnostiacute vy i miacutestniacute oceniacutete akustickou hudbu ndash nebudete tak rušit ty kdo se akce nechtějiacute uacutečastnit a naviacutec si lideacute budou moct mezi sebou v klidu poviacutedat Upozorňujeme že veřejneacute hudebniacute produkce jsou povinneacute uhradit poplatky OSA Podklady a viacutece informaciacute v online formulaacuteři Parkovaacuteniacute pro kola Zajistěte dostatek miacutest pro parkovaacuteniacute kol Stačiacute oplocenky ktereacute lze zapůjčit společně s doprav-niacutemi značkami

(viz obr č 5 v přiacuteloze)

Bezbarieacuterovyacute přiacutestup

Je důležiteacute daacutevat pozor abychom při odstraňovaacuteniacute naacutemi vniacutemanyacutech barieacuter nevytvaacuteřeli barieacutery jineacute Nechaacutevejte průjezdneacute naacutejezdy na chodniacuteky aby se tam šlo dostat na voziacuteku Věnujte zvyacute-šenou pozornost nevidomyacutem protože se v okoliacute sveacuteho bydliště orientujiacute po paměti a najednou se to tam všechno změniacute V přiacutepadě jakyacutechkoliv dotazů kontaktuje Erika Čiperu z Asistence os (erikasistenceorg)

Městskaacute policie

Osvědčila se naacutem komunikace s městskou policiiacute Ohlaste jim včas dopředu akci a sami vaacutem ušetřiacute praacuteci Pomůžou vaacutem s ohliacutedaacuteniacutem vjezdů do zaacuteboru a přiacutepadně řešiacute i nepřeparkovanaacute vozidla

Pojištěniacute

Pojištěniacute na tento typ akce neniacute povinnyacute Z vlastniacutech zkušenostiacute ale viacuteme že se vždy hodiacute miacutet člena tyacutemu kteryacute maacute pojištěniacute Odpovědnosti za škodu (tzv bdquoproti blbostildquo)

Naacuteš tip V den přiacuteprav sousedskyacutech slavnostiacute omezte počet aut organizaacutetorů během přiacuteprav na minimum Často se pletou s nepřeparkovanyacutemi auty Proto je vhodneacute je nějak označit aby se vaacutem nepletla Po vyloženiacute zbožiacute využijte vyparkovanou oblast pro vaše aktivity a za-parkujte někde pobliacutež

17

Čaacutest B

5

Sousedskeacute slavnosti

Tyacutem Zažiacutet město jinak

Předloženyacute manuaacutel poskytuje zaacutekladniacute informace jak nejsnaacuteze dosaacutehnout hladkeacuteho průběhu vašiacutesousedskeacute slavnosti V přiacutepadě že se v jakeacutekoli čaacutesti faacuteze přiacuteprav setkaacutete s některyacutemi nejasnost-mi či probleacutemy nevaacutehejte kontaktovat naacuteš tyacutem Zažiacutet město jinak

Martin ŠotolaKoordinaacutetor ZMJ (komunikace s uacuteřady zprostředkovaacuteniacute zaacuteborů komunikace s miacutestniacutemi org)721 710 123martinsotolaauto-matcz

Viktor TučekLokačniacute manažer ZMJ (zaacutebory komunikace s TSK)602 206 097viktortucekauto-matcz

Jakub HradilekProdukce ZMJ (produkce sousedskyacutech slavnostiacute přiacuteprava partnerstviacute)777 261 338jakubhradilekauto-matcz

Saacutera NěmečkovaacuteAsistentka produkce723 063 209saranemeckovaauto-matcz

Iva PohankovaacuteGrafickeacute materiaacutely tisk (vizualizace kampaně grafickeacute zpracovaacuteniacute ZMJ koordinace vizuaacutelniacutech vyacutestupů)ivapohankovaauto-matcz

Julie KaacuterovaacuteKomunikace s miacutestniacutemi organizaacutetory (koordinace programu aktualizace webu)Juliekarovaauto-matcz

Anna StrejcovaacuteVedouciacute komunikace (tiskoveacute zpraacutevy doprovodneacute textoveacute materiaacutely komunikace s meacutedii)annastrejcovaauto-matcz

Adeacutela BrabcovaacutePR Komunikaceadelabrabcovaauto-matcz

18

Čaacutest B

6

Sousedskeacute slavnosti

Kodex Zažiacutet město jinak

1)Zažiacutet město jinak je apolitickaacute aktivita založenaacute na praacuteci miacutestniacutech spolků a jednotlivců Během akce nelze jakkoli prezentovat politickeacute strany a jejich naacutezory a daacutele jakeacutekoli rasistickeacute či jineacute extremistickeacute postoje

2) Umiacutestěniacute staacutenků diacutelen a dalšiacutech aktivit během slavnosti je nutneacute dohodnout předem s miacutestniacutem organizaacutetorem nebo se sdruženiacutem AutoMat Staacutenky nesmiacute braacutenit v průjezdu vozů zaacutechranneacute služby a hasičů ani volneacutemu pohybu chodců po ulici

3) K řidičům a majitelům parkujiacuteciacutech aut v oblasti zaacuteboru je nutneacute se chovat slušně auta nepoškozovat a vysvětlit smysl akce

4) Zajistěte prosiacutem uacuteklid odpadků kolem vašeho staacutenku či aktivity na miacutestě pokud budete produkovat viacutece odpadu zajistěte vlastniacute koš přiacutemo na miacutestě

5) Hladiny hluku při hudebniacute produkci nesmiacute převyacutešit normy stanoveneacute zaacutekonem ale neměly by ani rušit jineacute aktivity v daneacute oblasti (napřiacuteklad veřejneacute čteniacute divadelniacute představeniacute pro děti atp) Večerniacute program nesmiacute rušit nočniacute klid obyvatel

6) Přiacuteprava a realizace aktivit na miacutestě maacute proběhnout co nejuacutesporněji a pokud možno ekologicky ndash minimalizujte produkci odpadu omezte užitiacute automobilů při dopravě snižte na minimum spo-třebu elektřiny

7) Při propagaci vašich aktivit v raacutemci festivalu použiacutevejte prosiacutem logo Zažiacutet město jinak logo AutoMatu popřiacutepadě odkaz na weboveacute straacutenky zazitmestojinakcz

8) Dbejte zaacutesad bezpečnosti Pokud použiacutevaacutete během akce elektřinu ujistěte se že kabely jsou bezpečně zapojeny a že nemůže dojiacutet ke zraněniacute uacutečastniacuteků

19

Čaacutest B

Obr č 1 ndash Situačniacute plaacutenek

Obr č 2 ndash DIO

Sousedskeacute slavnosti

1652014 Mapycz

httpmapyczprint 11

7 Přiacutelohy

Obr č 3 ndash Zaacutebor chodniacuteku

Obr č 4 ndash Letaacutek za stěrač

Obr č 5 ndash Parkovaacuteniacute pro kola

Podpořeno grantem z Islandu Lichtenštejnska a Norska v raacutemci EHP fondů wwwfondnnocz a wwweeagrantscz

Page 13: Manuál Zažít město jinak 2015

13

domluvě) či naacutestěnky Městskeacute policie c) Elektronickeacute materiaacutely k miacutestniacute propagaci

ndash Udělejte si vlastniacute weboveacute straacutenky (raacutedi na ně odkaacutežeme) ndash Udělejte si vlastniacute Facebook straacutenku

Naacuteš tip Co s nepřeparkovanyacutemi vozidly Teacuteměř pokaždeacute se stane že nějakeacute to auto zůstane ve vašiacute ulici Jako prevence fungujiacute letaacutečky a dostatečnaacute komunikace s miacutestniacutemi V den akce se naacutem osvědčilo kontaktovat městskou policii kteraacute často dokaacuteže majitele vozidel vyhle-dat Nedoporučujeme odtaženiacute na zaacutekladě současneacute praacutevniacute uacutepravy budete stejně muset naacuteklady hradit vy

Naacuteš tip Vše zaacuteležiacute na domluvě Pomalyacute průjezd pro rezidenty či seniory nenarušiacute vaši slav-nost

14

Čaacutest B

42

Sousedskeacute slavnosti

Přiacuteprava programu a produkce

Při přiacutepravě programu a harmonogramu počiacutetejte s tiacutem že je třeba daacutet raacuteno miacutestniacutem dostatek času na přeparkovaacuteniacute a zaacuteroveň sobě na přiacutepravu prostoru (nanošeniacute vybaveniacute přiacutevod elektřiny apod) Doporučujeme proto nezačiacutenat dřiacuteve nežli v 900 (resp uzavřiacutet silnici) Zaacuteroveň třeba neopomenout nočniacute klid od 2200

Podpořte lokaacutelniacute ekonomiku miacutestniacute hudebniacute skupiny umělce kuchaře řemeslniacuteky a dalšiacute organi-zace ktereacute se vyskytujiacute v bliacutezkosti konaacuteniacute sousedskeacute slavnosti Snažte se sveacutemu okoliacute nabiacutednout širokou škaacutelu aktivit tak aby byla pro různeacute věkoveacute a zaacutejmoveacute skupiny od 1-101 let Osvědčilo se miacutet dostatek relaxačniacutech ploch - sezeniacute odpočiacutevadel (palety gauče lehaacutetka květiny stromky) Nezapomeňte celyacute průběh akce dokumentovat ať se maacutete čiacutem chlubit a jak prosazovat vaše aktivity i po ukončeniacute slavnostiacute

Naacuteš tip Vše nemusiacute končit po 2200 Se spřaacutetelenyacutemi podniky dohodněte i večerniacute program afterparty ndash můžete posedět s přaacuteteli navštiacutevit galerii poslouchat hudbu apod

Naacuteš tip Je to nepřiacutejemneacute ale vždy myslete i na mokrou variantu Připravte stan a plachty na zakrytiacute el kabelů a vybaveniacute

4 3 a Zdroje financovaacuteniacute

Od sameacuteho počaacutetku si připravte zaacutekladniacute rozpočet celeacute akce (naacuteklady a přiacutejmy) Vyacutehodou sou-sedskyacutech slavnostiacute je že vzaacutejemnou vyacutepomociacute vyacutepůjčkou a spolupraciacute se daacute na lecčem ušetřit - někdo půjčiacute židle napeče někdo pomůže postavit poacutedium zpřiacutestupniacute sveacute prostory půjčiacute vyba-veniacute apod Zaacuteroveň ušetřiacutete i na dopravě jelikož se veškereacute zdroje nachaacuteziacute kolem vaacutes

Vaacuteš rozpočet lze naplnit či pokraacutetit několika způsoby

ndash dobrovolnyacute vklad miacutestniacutech

ndash využitiacute dobrovolneacute praacutece

ndash sponzorskyacute dar od miacutestniacutech podnikůfirem Přitom ale mějte na paměti že finančniacute zaacutejem by neměl byacutet v rozporu se smyslem akce (viz etickyacute kodex)

ndash prodej piva

ndash spolupracujte se sociaacutelniacutemi podniky v okoliacute Podpořiacutete je a zaacuteroveň sami sobě ušetřiacutete (majiacute nižšiacute ceny)

15

ndash šetřete na hudbě ndash naacutekladneacute podium skvěle nahradiacute dvě palety a židle

ndash motivujte miacutestniacute aby např napekli uvařili a vybiacuterejte dobrovolneacute přiacutespěvky

ndash zpoplatněte umiacutestěniacute staacutenků ve vašem zaacuteboru (viacutece za komerčniacute meacuteně za neziskoveacute a charitativniacute)

ndash zkuste staacutele obliacutebenějšiacute crowdfunding hit-hit Everfund Pražskyacute vyacutevar

ndash vybiacuterejte dobrovolneacute vstupneacute

ndash Zkuste si podat grant Pozor většinou je třeba žaacutedat s předstihem několika měsiacuteců Nadace velkyacutech firem majiacute tzv zaměstnaneckyacute fond (Nadace Avast Veolia) Pokud znaacutete jejich zaměstnance zkuste jim navrhnout aby vaacutes přihlaacutesili k žaacutedosti o grant Zdroje lze takeacute ziacuteskaacutevat od jednotlivyacutech městskyacutech čaacutestiacute ktereacute majiacute grantoveacute programy na podporu kulturniacutech a ekologickyacutech aktivit v daneacute čtvrti

Dostupneacute granty

Nadace O2 (podpora neformaacutelniacutech skupin žadatel nesmiacute byacutet staršiacute 26 let)Rychleacute granty MČ Prahy 3Nadace Via ndash Fond miacutestniacutech iniciativNadace Vodafone - V pohybuNadačniacute fond Avast ndash Fond zaměstnanců AVAST

V přiacutepadě dalšiacutech dotazů naacutes kontaktujte

Pozor na pravidla tržniacuteho řaacutedu

4 3 b Technickeacute zajištěniacute festivalu

Lidi maacutete zaacutebor takeacute nyniacute již jen zajistit funkčniacute zaacutezemiacute celeacute akce

Třiacuteděniacute a svoz odpadu

Mějte dostatek košů a nezapomeňte recyklovat Pokud nemaacutete vlastniacute koše stačiacute pověsit plasto-veacute pytle na sloupy zeď Po ukončeniacute sousedskeacute slavnosti je zapotřebiacute vždy daacutet ulici do původ-niacuteho stavu Pokud v okoliacute slavnosti nemaacutete dostatečnyacute počet kontejnerů (na směsnyacute či třiacuteděnyacute odpad) bude zapotřebiacute si objednat vlastniacute

Elektřina

Nejsnazšiacute je braacutet elektřinu přiacutemo od spřiacutezněnyacutech kavaacuteren obchodů nebo škol Tam kde to nejde nebo nestačiacute se můžete připojit na zdroj veřejneacuteho osvětleniacute kde si zařiacutediacutete odběr Nedoporuču-jeme diesel agregaacutety ktereacute jsou hlučneacute a smrdiacute Kabelaacutež umiacutestěte tak aby nikomu nepřekaacutežela a zaacuteroveň aby např nedošlo ke zkratu (umiacutestěte do spaacuter překryjte kobercem prkny)

16

Zaacutechody

Nejjednoduššiacute je dohodnout se s obchody či provozovateli kavaacuteren aby zpřiacutestupnili sveacute zaacutechody veřejnosti V určityacutech přiacutepadech může byacutet zajištěniacute mobilniacutech WC podmiacutenkou uděleniacute zaacuteboru (vždy s nimi konzultujeteorientačně jeden zaacutechod na cca 50 žen jeden zaacutechod pro 100 mužů) Myslete i na bezbarieacuterovost mobilniacute zaacutechody neumisťujte na chodniacuteky a umožněte k nim rovnyacute přiacutestup

Hudba

Během sousedskyacutech slavnostiacute vy i miacutestniacute oceniacutete akustickou hudbu ndash nebudete tak rušit ty kdo se akce nechtějiacute uacutečastnit a naviacutec si lideacute budou moct mezi sebou v klidu poviacutedat Upozorňujeme že veřejneacute hudebniacute produkce jsou povinneacute uhradit poplatky OSA Podklady a viacutece informaciacute v online formulaacuteři Parkovaacuteniacute pro kola Zajistěte dostatek miacutest pro parkovaacuteniacute kol Stačiacute oplocenky ktereacute lze zapůjčit společně s doprav-niacutemi značkami

(viz obr č 5 v přiacuteloze)

Bezbarieacuterovyacute přiacutestup

Je důležiteacute daacutevat pozor abychom při odstraňovaacuteniacute naacutemi vniacutemanyacutech barieacuter nevytvaacuteřeli barieacutery jineacute Nechaacutevejte průjezdneacute naacutejezdy na chodniacuteky aby se tam šlo dostat na voziacuteku Věnujte zvyacute-šenou pozornost nevidomyacutem protože se v okoliacute sveacuteho bydliště orientujiacute po paměti a najednou se to tam všechno změniacute V přiacutepadě jakyacutechkoliv dotazů kontaktuje Erika Čiperu z Asistence os (erikasistenceorg)

Městskaacute policie

Osvědčila se naacutem komunikace s městskou policiiacute Ohlaste jim včas dopředu akci a sami vaacutem ušetřiacute praacuteci Pomůžou vaacutem s ohliacutedaacuteniacutem vjezdů do zaacuteboru a přiacutepadně řešiacute i nepřeparkovanaacute vozidla

Pojištěniacute

Pojištěniacute na tento typ akce neniacute povinnyacute Z vlastniacutech zkušenostiacute ale viacuteme že se vždy hodiacute miacutet člena tyacutemu kteryacute maacute pojištěniacute Odpovědnosti za škodu (tzv bdquoproti blbostildquo)

Naacuteš tip V den přiacuteprav sousedskyacutech slavnostiacute omezte počet aut organizaacutetorů během přiacuteprav na minimum Často se pletou s nepřeparkovanyacutemi auty Proto je vhodneacute je nějak označit aby se vaacutem nepletla Po vyloženiacute zbožiacute využijte vyparkovanou oblast pro vaše aktivity a za-parkujte někde pobliacutež

17

Čaacutest B

5

Sousedskeacute slavnosti

Tyacutem Zažiacutet město jinak

Předloženyacute manuaacutel poskytuje zaacutekladniacute informace jak nejsnaacuteze dosaacutehnout hladkeacuteho průběhu vašiacutesousedskeacute slavnosti V přiacutepadě že se v jakeacutekoli čaacutesti faacuteze přiacuteprav setkaacutete s některyacutemi nejasnost-mi či probleacutemy nevaacutehejte kontaktovat naacuteš tyacutem Zažiacutet město jinak

Martin ŠotolaKoordinaacutetor ZMJ (komunikace s uacuteřady zprostředkovaacuteniacute zaacuteborů komunikace s miacutestniacutemi org)721 710 123martinsotolaauto-matcz

Viktor TučekLokačniacute manažer ZMJ (zaacutebory komunikace s TSK)602 206 097viktortucekauto-matcz

Jakub HradilekProdukce ZMJ (produkce sousedskyacutech slavnostiacute přiacuteprava partnerstviacute)777 261 338jakubhradilekauto-matcz

Saacutera NěmečkovaacuteAsistentka produkce723 063 209saranemeckovaauto-matcz

Iva PohankovaacuteGrafickeacute materiaacutely tisk (vizualizace kampaně grafickeacute zpracovaacuteniacute ZMJ koordinace vizuaacutelniacutech vyacutestupů)ivapohankovaauto-matcz

Julie KaacuterovaacuteKomunikace s miacutestniacutemi organizaacutetory (koordinace programu aktualizace webu)Juliekarovaauto-matcz

Anna StrejcovaacuteVedouciacute komunikace (tiskoveacute zpraacutevy doprovodneacute textoveacute materiaacutely komunikace s meacutedii)annastrejcovaauto-matcz

Adeacutela BrabcovaacutePR Komunikaceadelabrabcovaauto-matcz

18

Čaacutest B

6

Sousedskeacute slavnosti

Kodex Zažiacutet město jinak

1)Zažiacutet město jinak je apolitickaacute aktivita založenaacute na praacuteci miacutestniacutech spolků a jednotlivců Během akce nelze jakkoli prezentovat politickeacute strany a jejich naacutezory a daacutele jakeacutekoli rasistickeacute či jineacute extremistickeacute postoje

2) Umiacutestěniacute staacutenků diacutelen a dalšiacutech aktivit během slavnosti je nutneacute dohodnout předem s miacutestniacutem organizaacutetorem nebo se sdruženiacutem AutoMat Staacutenky nesmiacute braacutenit v průjezdu vozů zaacutechranneacute služby a hasičů ani volneacutemu pohybu chodců po ulici

3) K řidičům a majitelům parkujiacuteciacutech aut v oblasti zaacuteboru je nutneacute se chovat slušně auta nepoškozovat a vysvětlit smysl akce

4) Zajistěte prosiacutem uacuteklid odpadků kolem vašeho staacutenku či aktivity na miacutestě pokud budete produkovat viacutece odpadu zajistěte vlastniacute koš přiacutemo na miacutestě

5) Hladiny hluku při hudebniacute produkci nesmiacute převyacutešit normy stanoveneacute zaacutekonem ale neměly by ani rušit jineacute aktivity v daneacute oblasti (napřiacuteklad veřejneacute čteniacute divadelniacute představeniacute pro děti atp) Večerniacute program nesmiacute rušit nočniacute klid obyvatel

6) Přiacuteprava a realizace aktivit na miacutestě maacute proběhnout co nejuacutesporněji a pokud možno ekologicky ndash minimalizujte produkci odpadu omezte užitiacute automobilů při dopravě snižte na minimum spo-třebu elektřiny

7) Při propagaci vašich aktivit v raacutemci festivalu použiacutevejte prosiacutem logo Zažiacutet město jinak logo AutoMatu popřiacutepadě odkaz na weboveacute straacutenky zazitmestojinakcz

8) Dbejte zaacutesad bezpečnosti Pokud použiacutevaacutete během akce elektřinu ujistěte se že kabely jsou bezpečně zapojeny a že nemůže dojiacutet ke zraněniacute uacutečastniacuteků

19

Čaacutest B

Obr č 1 ndash Situačniacute plaacutenek

Obr č 2 ndash DIO

Sousedskeacute slavnosti

1652014 Mapycz

httpmapyczprint 11

7 Přiacutelohy

Obr č 3 ndash Zaacutebor chodniacuteku

Obr č 4 ndash Letaacutek za stěrač

Obr č 5 ndash Parkovaacuteniacute pro kola

Podpořeno grantem z Islandu Lichtenštejnska a Norska v raacutemci EHP fondů wwwfondnnocz a wwweeagrantscz

Page 14: Manuál Zažít město jinak 2015

14

Čaacutest B

42

Sousedskeacute slavnosti

Přiacuteprava programu a produkce

Při přiacutepravě programu a harmonogramu počiacutetejte s tiacutem že je třeba daacutet raacuteno miacutestniacutem dostatek času na přeparkovaacuteniacute a zaacuteroveň sobě na přiacutepravu prostoru (nanošeniacute vybaveniacute přiacutevod elektřiny apod) Doporučujeme proto nezačiacutenat dřiacuteve nežli v 900 (resp uzavřiacutet silnici) Zaacuteroveň třeba neopomenout nočniacute klid od 2200

Podpořte lokaacutelniacute ekonomiku miacutestniacute hudebniacute skupiny umělce kuchaře řemeslniacuteky a dalšiacute organi-zace ktereacute se vyskytujiacute v bliacutezkosti konaacuteniacute sousedskeacute slavnosti Snažte se sveacutemu okoliacute nabiacutednout širokou škaacutelu aktivit tak aby byla pro různeacute věkoveacute a zaacutejmoveacute skupiny od 1-101 let Osvědčilo se miacutet dostatek relaxačniacutech ploch - sezeniacute odpočiacutevadel (palety gauče lehaacutetka květiny stromky) Nezapomeňte celyacute průběh akce dokumentovat ať se maacutete čiacutem chlubit a jak prosazovat vaše aktivity i po ukončeniacute slavnostiacute

Naacuteš tip Vše nemusiacute končit po 2200 Se spřaacutetelenyacutemi podniky dohodněte i večerniacute program afterparty ndash můžete posedět s přaacuteteli navštiacutevit galerii poslouchat hudbu apod

Naacuteš tip Je to nepřiacutejemneacute ale vždy myslete i na mokrou variantu Připravte stan a plachty na zakrytiacute el kabelů a vybaveniacute

4 3 a Zdroje financovaacuteniacute

Od sameacuteho počaacutetku si připravte zaacutekladniacute rozpočet celeacute akce (naacuteklady a přiacutejmy) Vyacutehodou sou-sedskyacutech slavnostiacute je že vzaacutejemnou vyacutepomociacute vyacutepůjčkou a spolupraciacute se daacute na lecčem ušetřit - někdo půjčiacute židle napeče někdo pomůže postavit poacutedium zpřiacutestupniacute sveacute prostory půjčiacute vyba-veniacute apod Zaacuteroveň ušetřiacutete i na dopravě jelikož se veškereacute zdroje nachaacuteziacute kolem vaacutes

Vaacuteš rozpočet lze naplnit či pokraacutetit několika způsoby

ndash dobrovolnyacute vklad miacutestniacutech

ndash využitiacute dobrovolneacute praacutece

ndash sponzorskyacute dar od miacutestniacutech podnikůfirem Přitom ale mějte na paměti že finančniacute zaacutejem by neměl byacutet v rozporu se smyslem akce (viz etickyacute kodex)

ndash prodej piva

ndash spolupracujte se sociaacutelniacutemi podniky v okoliacute Podpořiacutete je a zaacuteroveň sami sobě ušetřiacutete (majiacute nižšiacute ceny)

15

ndash šetřete na hudbě ndash naacutekladneacute podium skvěle nahradiacute dvě palety a židle

ndash motivujte miacutestniacute aby např napekli uvařili a vybiacuterejte dobrovolneacute přiacutespěvky

ndash zpoplatněte umiacutestěniacute staacutenků ve vašem zaacuteboru (viacutece za komerčniacute meacuteně za neziskoveacute a charitativniacute)

ndash zkuste staacutele obliacutebenějšiacute crowdfunding hit-hit Everfund Pražskyacute vyacutevar

ndash vybiacuterejte dobrovolneacute vstupneacute

ndash Zkuste si podat grant Pozor většinou je třeba žaacutedat s předstihem několika měsiacuteců Nadace velkyacutech firem majiacute tzv zaměstnaneckyacute fond (Nadace Avast Veolia) Pokud znaacutete jejich zaměstnance zkuste jim navrhnout aby vaacutes přihlaacutesili k žaacutedosti o grant Zdroje lze takeacute ziacuteskaacutevat od jednotlivyacutech městskyacutech čaacutestiacute ktereacute majiacute grantoveacute programy na podporu kulturniacutech a ekologickyacutech aktivit v daneacute čtvrti

Dostupneacute granty

Nadace O2 (podpora neformaacutelniacutech skupin žadatel nesmiacute byacutet staršiacute 26 let)Rychleacute granty MČ Prahy 3Nadace Via ndash Fond miacutestniacutech iniciativNadace Vodafone - V pohybuNadačniacute fond Avast ndash Fond zaměstnanců AVAST

V přiacutepadě dalšiacutech dotazů naacutes kontaktujte

Pozor na pravidla tržniacuteho řaacutedu

4 3 b Technickeacute zajištěniacute festivalu

Lidi maacutete zaacutebor takeacute nyniacute již jen zajistit funkčniacute zaacutezemiacute celeacute akce

Třiacuteděniacute a svoz odpadu

Mějte dostatek košů a nezapomeňte recyklovat Pokud nemaacutete vlastniacute koše stačiacute pověsit plasto-veacute pytle na sloupy zeď Po ukončeniacute sousedskeacute slavnosti je zapotřebiacute vždy daacutet ulici do původ-niacuteho stavu Pokud v okoliacute slavnosti nemaacutete dostatečnyacute počet kontejnerů (na směsnyacute či třiacuteděnyacute odpad) bude zapotřebiacute si objednat vlastniacute

Elektřina

Nejsnazšiacute je braacutet elektřinu přiacutemo od spřiacutezněnyacutech kavaacuteren obchodů nebo škol Tam kde to nejde nebo nestačiacute se můžete připojit na zdroj veřejneacuteho osvětleniacute kde si zařiacutediacutete odběr Nedoporuču-jeme diesel agregaacutety ktereacute jsou hlučneacute a smrdiacute Kabelaacutež umiacutestěte tak aby nikomu nepřekaacutežela a zaacuteroveň aby např nedošlo ke zkratu (umiacutestěte do spaacuter překryjte kobercem prkny)

16

Zaacutechody

Nejjednoduššiacute je dohodnout se s obchody či provozovateli kavaacuteren aby zpřiacutestupnili sveacute zaacutechody veřejnosti V určityacutech přiacutepadech může byacutet zajištěniacute mobilniacutech WC podmiacutenkou uděleniacute zaacuteboru (vždy s nimi konzultujeteorientačně jeden zaacutechod na cca 50 žen jeden zaacutechod pro 100 mužů) Myslete i na bezbarieacuterovost mobilniacute zaacutechody neumisťujte na chodniacuteky a umožněte k nim rovnyacute přiacutestup

Hudba

Během sousedskyacutech slavnostiacute vy i miacutestniacute oceniacutete akustickou hudbu ndash nebudete tak rušit ty kdo se akce nechtějiacute uacutečastnit a naviacutec si lideacute budou moct mezi sebou v klidu poviacutedat Upozorňujeme že veřejneacute hudebniacute produkce jsou povinneacute uhradit poplatky OSA Podklady a viacutece informaciacute v online formulaacuteři Parkovaacuteniacute pro kola Zajistěte dostatek miacutest pro parkovaacuteniacute kol Stačiacute oplocenky ktereacute lze zapůjčit společně s doprav-niacutemi značkami

(viz obr č 5 v přiacuteloze)

Bezbarieacuterovyacute přiacutestup

Je důležiteacute daacutevat pozor abychom při odstraňovaacuteniacute naacutemi vniacutemanyacutech barieacuter nevytvaacuteřeli barieacutery jineacute Nechaacutevejte průjezdneacute naacutejezdy na chodniacuteky aby se tam šlo dostat na voziacuteku Věnujte zvyacute-šenou pozornost nevidomyacutem protože se v okoliacute sveacuteho bydliště orientujiacute po paměti a najednou se to tam všechno změniacute V přiacutepadě jakyacutechkoliv dotazů kontaktuje Erika Čiperu z Asistence os (erikasistenceorg)

Městskaacute policie

Osvědčila se naacutem komunikace s městskou policiiacute Ohlaste jim včas dopředu akci a sami vaacutem ušetřiacute praacuteci Pomůžou vaacutem s ohliacutedaacuteniacutem vjezdů do zaacuteboru a přiacutepadně řešiacute i nepřeparkovanaacute vozidla

Pojištěniacute

Pojištěniacute na tento typ akce neniacute povinnyacute Z vlastniacutech zkušenostiacute ale viacuteme že se vždy hodiacute miacutet člena tyacutemu kteryacute maacute pojištěniacute Odpovědnosti za škodu (tzv bdquoproti blbostildquo)

Naacuteš tip V den přiacuteprav sousedskyacutech slavnostiacute omezte počet aut organizaacutetorů během přiacuteprav na minimum Často se pletou s nepřeparkovanyacutemi auty Proto je vhodneacute je nějak označit aby se vaacutem nepletla Po vyloženiacute zbožiacute využijte vyparkovanou oblast pro vaše aktivity a za-parkujte někde pobliacutež

17

Čaacutest B

5

Sousedskeacute slavnosti

Tyacutem Zažiacutet město jinak

Předloženyacute manuaacutel poskytuje zaacutekladniacute informace jak nejsnaacuteze dosaacutehnout hladkeacuteho průběhu vašiacutesousedskeacute slavnosti V přiacutepadě že se v jakeacutekoli čaacutesti faacuteze přiacuteprav setkaacutete s některyacutemi nejasnost-mi či probleacutemy nevaacutehejte kontaktovat naacuteš tyacutem Zažiacutet město jinak

Martin ŠotolaKoordinaacutetor ZMJ (komunikace s uacuteřady zprostředkovaacuteniacute zaacuteborů komunikace s miacutestniacutemi org)721 710 123martinsotolaauto-matcz

Viktor TučekLokačniacute manažer ZMJ (zaacutebory komunikace s TSK)602 206 097viktortucekauto-matcz

Jakub HradilekProdukce ZMJ (produkce sousedskyacutech slavnostiacute přiacuteprava partnerstviacute)777 261 338jakubhradilekauto-matcz

Saacutera NěmečkovaacuteAsistentka produkce723 063 209saranemeckovaauto-matcz

Iva PohankovaacuteGrafickeacute materiaacutely tisk (vizualizace kampaně grafickeacute zpracovaacuteniacute ZMJ koordinace vizuaacutelniacutech vyacutestupů)ivapohankovaauto-matcz

Julie KaacuterovaacuteKomunikace s miacutestniacutemi organizaacutetory (koordinace programu aktualizace webu)Juliekarovaauto-matcz

Anna StrejcovaacuteVedouciacute komunikace (tiskoveacute zpraacutevy doprovodneacute textoveacute materiaacutely komunikace s meacutedii)annastrejcovaauto-matcz

Adeacutela BrabcovaacutePR Komunikaceadelabrabcovaauto-matcz

18

Čaacutest B

6

Sousedskeacute slavnosti

Kodex Zažiacutet město jinak

1)Zažiacutet město jinak je apolitickaacute aktivita založenaacute na praacuteci miacutestniacutech spolků a jednotlivců Během akce nelze jakkoli prezentovat politickeacute strany a jejich naacutezory a daacutele jakeacutekoli rasistickeacute či jineacute extremistickeacute postoje

2) Umiacutestěniacute staacutenků diacutelen a dalšiacutech aktivit během slavnosti je nutneacute dohodnout předem s miacutestniacutem organizaacutetorem nebo se sdruženiacutem AutoMat Staacutenky nesmiacute braacutenit v průjezdu vozů zaacutechranneacute služby a hasičů ani volneacutemu pohybu chodců po ulici

3) K řidičům a majitelům parkujiacuteciacutech aut v oblasti zaacuteboru je nutneacute se chovat slušně auta nepoškozovat a vysvětlit smysl akce

4) Zajistěte prosiacutem uacuteklid odpadků kolem vašeho staacutenku či aktivity na miacutestě pokud budete produkovat viacutece odpadu zajistěte vlastniacute koš přiacutemo na miacutestě

5) Hladiny hluku při hudebniacute produkci nesmiacute převyacutešit normy stanoveneacute zaacutekonem ale neměly by ani rušit jineacute aktivity v daneacute oblasti (napřiacuteklad veřejneacute čteniacute divadelniacute představeniacute pro děti atp) Večerniacute program nesmiacute rušit nočniacute klid obyvatel

6) Přiacuteprava a realizace aktivit na miacutestě maacute proběhnout co nejuacutesporněji a pokud možno ekologicky ndash minimalizujte produkci odpadu omezte užitiacute automobilů při dopravě snižte na minimum spo-třebu elektřiny

7) Při propagaci vašich aktivit v raacutemci festivalu použiacutevejte prosiacutem logo Zažiacutet město jinak logo AutoMatu popřiacutepadě odkaz na weboveacute straacutenky zazitmestojinakcz

8) Dbejte zaacutesad bezpečnosti Pokud použiacutevaacutete během akce elektřinu ujistěte se že kabely jsou bezpečně zapojeny a že nemůže dojiacutet ke zraněniacute uacutečastniacuteků

19

Čaacutest B

Obr č 1 ndash Situačniacute plaacutenek

Obr č 2 ndash DIO

Sousedskeacute slavnosti

1652014 Mapycz

httpmapyczprint 11

7 Přiacutelohy

Obr č 3 ndash Zaacutebor chodniacuteku

Obr č 4 ndash Letaacutek za stěrač

Obr č 5 ndash Parkovaacuteniacute pro kola

Podpořeno grantem z Islandu Lichtenštejnska a Norska v raacutemci EHP fondů wwwfondnnocz a wwweeagrantscz

Page 15: Manuál Zažít město jinak 2015

15

ndash šetřete na hudbě ndash naacutekladneacute podium skvěle nahradiacute dvě palety a židle

ndash motivujte miacutestniacute aby např napekli uvařili a vybiacuterejte dobrovolneacute přiacutespěvky

ndash zpoplatněte umiacutestěniacute staacutenků ve vašem zaacuteboru (viacutece za komerčniacute meacuteně za neziskoveacute a charitativniacute)

ndash zkuste staacutele obliacutebenějšiacute crowdfunding hit-hit Everfund Pražskyacute vyacutevar

ndash vybiacuterejte dobrovolneacute vstupneacute

ndash Zkuste si podat grant Pozor většinou je třeba žaacutedat s předstihem několika měsiacuteců Nadace velkyacutech firem majiacute tzv zaměstnaneckyacute fond (Nadace Avast Veolia) Pokud znaacutete jejich zaměstnance zkuste jim navrhnout aby vaacutes přihlaacutesili k žaacutedosti o grant Zdroje lze takeacute ziacuteskaacutevat od jednotlivyacutech městskyacutech čaacutestiacute ktereacute majiacute grantoveacute programy na podporu kulturniacutech a ekologickyacutech aktivit v daneacute čtvrti

Dostupneacute granty

Nadace O2 (podpora neformaacutelniacutech skupin žadatel nesmiacute byacutet staršiacute 26 let)Rychleacute granty MČ Prahy 3Nadace Via ndash Fond miacutestniacutech iniciativNadace Vodafone - V pohybuNadačniacute fond Avast ndash Fond zaměstnanců AVAST

V přiacutepadě dalšiacutech dotazů naacutes kontaktujte

Pozor na pravidla tržniacuteho řaacutedu

4 3 b Technickeacute zajištěniacute festivalu

Lidi maacutete zaacutebor takeacute nyniacute již jen zajistit funkčniacute zaacutezemiacute celeacute akce

Třiacuteděniacute a svoz odpadu

Mějte dostatek košů a nezapomeňte recyklovat Pokud nemaacutete vlastniacute koše stačiacute pověsit plasto-veacute pytle na sloupy zeď Po ukončeniacute sousedskeacute slavnosti je zapotřebiacute vždy daacutet ulici do původ-niacuteho stavu Pokud v okoliacute slavnosti nemaacutete dostatečnyacute počet kontejnerů (na směsnyacute či třiacuteděnyacute odpad) bude zapotřebiacute si objednat vlastniacute

Elektřina

Nejsnazšiacute je braacutet elektřinu přiacutemo od spřiacutezněnyacutech kavaacuteren obchodů nebo škol Tam kde to nejde nebo nestačiacute se můžete připojit na zdroj veřejneacuteho osvětleniacute kde si zařiacutediacutete odběr Nedoporuču-jeme diesel agregaacutety ktereacute jsou hlučneacute a smrdiacute Kabelaacutež umiacutestěte tak aby nikomu nepřekaacutežela a zaacuteroveň aby např nedošlo ke zkratu (umiacutestěte do spaacuter překryjte kobercem prkny)

16

Zaacutechody

Nejjednoduššiacute je dohodnout se s obchody či provozovateli kavaacuteren aby zpřiacutestupnili sveacute zaacutechody veřejnosti V určityacutech přiacutepadech může byacutet zajištěniacute mobilniacutech WC podmiacutenkou uděleniacute zaacuteboru (vždy s nimi konzultujeteorientačně jeden zaacutechod na cca 50 žen jeden zaacutechod pro 100 mužů) Myslete i na bezbarieacuterovost mobilniacute zaacutechody neumisťujte na chodniacuteky a umožněte k nim rovnyacute přiacutestup

Hudba

Během sousedskyacutech slavnostiacute vy i miacutestniacute oceniacutete akustickou hudbu ndash nebudete tak rušit ty kdo se akce nechtějiacute uacutečastnit a naviacutec si lideacute budou moct mezi sebou v klidu poviacutedat Upozorňujeme že veřejneacute hudebniacute produkce jsou povinneacute uhradit poplatky OSA Podklady a viacutece informaciacute v online formulaacuteři Parkovaacuteniacute pro kola Zajistěte dostatek miacutest pro parkovaacuteniacute kol Stačiacute oplocenky ktereacute lze zapůjčit společně s doprav-niacutemi značkami

(viz obr č 5 v přiacuteloze)

Bezbarieacuterovyacute přiacutestup

Je důležiteacute daacutevat pozor abychom při odstraňovaacuteniacute naacutemi vniacutemanyacutech barieacuter nevytvaacuteřeli barieacutery jineacute Nechaacutevejte průjezdneacute naacutejezdy na chodniacuteky aby se tam šlo dostat na voziacuteku Věnujte zvyacute-šenou pozornost nevidomyacutem protože se v okoliacute sveacuteho bydliště orientujiacute po paměti a najednou se to tam všechno změniacute V přiacutepadě jakyacutechkoliv dotazů kontaktuje Erika Čiperu z Asistence os (erikasistenceorg)

Městskaacute policie

Osvědčila se naacutem komunikace s městskou policiiacute Ohlaste jim včas dopředu akci a sami vaacutem ušetřiacute praacuteci Pomůžou vaacutem s ohliacutedaacuteniacutem vjezdů do zaacuteboru a přiacutepadně řešiacute i nepřeparkovanaacute vozidla

Pojištěniacute

Pojištěniacute na tento typ akce neniacute povinnyacute Z vlastniacutech zkušenostiacute ale viacuteme že se vždy hodiacute miacutet člena tyacutemu kteryacute maacute pojištěniacute Odpovědnosti za škodu (tzv bdquoproti blbostildquo)

Naacuteš tip V den přiacuteprav sousedskyacutech slavnostiacute omezte počet aut organizaacutetorů během přiacuteprav na minimum Často se pletou s nepřeparkovanyacutemi auty Proto je vhodneacute je nějak označit aby se vaacutem nepletla Po vyloženiacute zbožiacute využijte vyparkovanou oblast pro vaše aktivity a za-parkujte někde pobliacutež

17

Čaacutest B

5

Sousedskeacute slavnosti

Tyacutem Zažiacutet město jinak

Předloženyacute manuaacutel poskytuje zaacutekladniacute informace jak nejsnaacuteze dosaacutehnout hladkeacuteho průběhu vašiacutesousedskeacute slavnosti V přiacutepadě že se v jakeacutekoli čaacutesti faacuteze přiacuteprav setkaacutete s některyacutemi nejasnost-mi či probleacutemy nevaacutehejte kontaktovat naacuteš tyacutem Zažiacutet město jinak

Martin ŠotolaKoordinaacutetor ZMJ (komunikace s uacuteřady zprostředkovaacuteniacute zaacuteborů komunikace s miacutestniacutemi org)721 710 123martinsotolaauto-matcz

Viktor TučekLokačniacute manažer ZMJ (zaacutebory komunikace s TSK)602 206 097viktortucekauto-matcz

Jakub HradilekProdukce ZMJ (produkce sousedskyacutech slavnostiacute přiacuteprava partnerstviacute)777 261 338jakubhradilekauto-matcz

Saacutera NěmečkovaacuteAsistentka produkce723 063 209saranemeckovaauto-matcz

Iva PohankovaacuteGrafickeacute materiaacutely tisk (vizualizace kampaně grafickeacute zpracovaacuteniacute ZMJ koordinace vizuaacutelniacutech vyacutestupů)ivapohankovaauto-matcz

Julie KaacuterovaacuteKomunikace s miacutestniacutemi organizaacutetory (koordinace programu aktualizace webu)Juliekarovaauto-matcz

Anna StrejcovaacuteVedouciacute komunikace (tiskoveacute zpraacutevy doprovodneacute textoveacute materiaacutely komunikace s meacutedii)annastrejcovaauto-matcz

Adeacutela BrabcovaacutePR Komunikaceadelabrabcovaauto-matcz

18

Čaacutest B

6

Sousedskeacute slavnosti

Kodex Zažiacutet město jinak

1)Zažiacutet město jinak je apolitickaacute aktivita založenaacute na praacuteci miacutestniacutech spolků a jednotlivců Během akce nelze jakkoli prezentovat politickeacute strany a jejich naacutezory a daacutele jakeacutekoli rasistickeacute či jineacute extremistickeacute postoje

2) Umiacutestěniacute staacutenků diacutelen a dalšiacutech aktivit během slavnosti je nutneacute dohodnout předem s miacutestniacutem organizaacutetorem nebo se sdruženiacutem AutoMat Staacutenky nesmiacute braacutenit v průjezdu vozů zaacutechranneacute služby a hasičů ani volneacutemu pohybu chodců po ulici

3) K řidičům a majitelům parkujiacuteciacutech aut v oblasti zaacuteboru je nutneacute se chovat slušně auta nepoškozovat a vysvětlit smysl akce

4) Zajistěte prosiacutem uacuteklid odpadků kolem vašeho staacutenku či aktivity na miacutestě pokud budete produkovat viacutece odpadu zajistěte vlastniacute koš přiacutemo na miacutestě

5) Hladiny hluku při hudebniacute produkci nesmiacute převyacutešit normy stanoveneacute zaacutekonem ale neměly by ani rušit jineacute aktivity v daneacute oblasti (napřiacuteklad veřejneacute čteniacute divadelniacute představeniacute pro děti atp) Večerniacute program nesmiacute rušit nočniacute klid obyvatel

6) Přiacuteprava a realizace aktivit na miacutestě maacute proběhnout co nejuacutesporněji a pokud možno ekologicky ndash minimalizujte produkci odpadu omezte užitiacute automobilů při dopravě snižte na minimum spo-třebu elektřiny

7) Při propagaci vašich aktivit v raacutemci festivalu použiacutevejte prosiacutem logo Zažiacutet město jinak logo AutoMatu popřiacutepadě odkaz na weboveacute straacutenky zazitmestojinakcz

8) Dbejte zaacutesad bezpečnosti Pokud použiacutevaacutete během akce elektřinu ujistěte se že kabely jsou bezpečně zapojeny a že nemůže dojiacutet ke zraněniacute uacutečastniacuteků

19

Čaacutest B

Obr č 1 ndash Situačniacute plaacutenek

Obr č 2 ndash DIO

Sousedskeacute slavnosti

1652014 Mapycz

httpmapyczprint 11

7 Přiacutelohy

Obr č 3 ndash Zaacutebor chodniacuteku

Obr č 4 ndash Letaacutek za stěrač

Obr č 5 ndash Parkovaacuteniacute pro kola

Podpořeno grantem z Islandu Lichtenštejnska a Norska v raacutemci EHP fondů wwwfondnnocz a wwweeagrantscz

Page 16: Manuál Zažít město jinak 2015

16

Zaacutechody

Nejjednoduššiacute je dohodnout se s obchody či provozovateli kavaacuteren aby zpřiacutestupnili sveacute zaacutechody veřejnosti V určityacutech přiacutepadech může byacutet zajištěniacute mobilniacutech WC podmiacutenkou uděleniacute zaacuteboru (vždy s nimi konzultujeteorientačně jeden zaacutechod na cca 50 žen jeden zaacutechod pro 100 mužů) Myslete i na bezbarieacuterovost mobilniacute zaacutechody neumisťujte na chodniacuteky a umožněte k nim rovnyacute přiacutestup

Hudba

Během sousedskyacutech slavnostiacute vy i miacutestniacute oceniacutete akustickou hudbu ndash nebudete tak rušit ty kdo se akce nechtějiacute uacutečastnit a naviacutec si lideacute budou moct mezi sebou v klidu poviacutedat Upozorňujeme že veřejneacute hudebniacute produkce jsou povinneacute uhradit poplatky OSA Podklady a viacutece informaciacute v online formulaacuteři Parkovaacuteniacute pro kola Zajistěte dostatek miacutest pro parkovaacuteniacute kol Stačiacute oplocenky ktereacute lze zapůjčit společně s doprav-niacutemi značkami

(viz obr č 5 v přiacuteloze)

Bezbarieacuterovyacute přiacutestup

Je důležiteacute daacutevat pozor abychom při odstraňovaacuteniacute naacutemi vniacutemanyacutech barieacuter nevytvaacuteřeli barieacutery jineacute Nechaacutevejte průjezdneacute naacutejezdy na chodniacuteky aby se tam šlo dostat na voziacuteku Věnujte zvyacute-šenou pozornost nevidomyacutem protože se v okoliacute sveacuteho bydliště orientujiacute po paměti a najednou se to tam všechno změniacute V přiacutepadě jakyacutechkoliv dotazů kontaktuje Erika Čiperu z Asistence os (erikasistenceorg)

Městskaacute policie

Osvědčila se naacutem komunikace s městskou policiiacute Ohlaste jim včas dopředu akci a sami vaacutem ušetřiacute praacuteci Pomůžou vaacutem s ohliacutedaacuteniacutem vjezdů do zaacuteboru a přiacutepadně řešiacute i nepřeparkovanaacute vozidla

Pojištěniacute

Pojištěniacute na tento typ akce neniacute povinnyacute Z vlastniacutech zkušenostiacute ale viacuteme že se vždy hodiacute miacutet člena tyacutemu kteryacute maacute pojištěniacute Odpovědnosti za škodu (tzv bdquoproti blbostildquo)

Naacuteš tip V den přiacuteprav sousedskyacutech slavnostiacute omezte počet aut organizaacutetorů během přiacuteprav na minimum Často se pletou s nepřeparkovanyacutemi auty Proto je vhodneacute je nějak označit aby se vaacutem nepletla Po vyloženiacute zbožiacute využijte vyparkovanou oblast pro vaše aktivity a za-parkujte někde pobliacutež

17

Čaacutest B

5

Sousedskeacute slavnosti

Tyacutem Zažiacutet město jinak

Předloženyacute manuaacutel poskytuje zaacutekladniacute informace jak nejsnaacuteze dosaacutehnout hladkeacuteho průběhu vašiacutesousedskeacute slavnosti V přiacutepadě že se v jakeacutekoli čaacutesti faacuteze přiacuteprav setkaacutete s některyacutemi nejasnost-mi či probleacutemy nevaacutehejte kontaktovat naacuteš tyacutem Zažiacutet město jinak

Martin ŠotolaKoordinaacutetor ZMJ (komunikace s uacuteřady zprostředkovaacuteniacute zaacuteborů komunikace s miacutestniacutemi org)721 710 123martinsotolaauto-matcz

Viktor TučekLokačniacute manažer ZMJ (zaacutebory komunikace s TSK)602 206 097viktortucekauto-matcz

Jakub HradilekProdukce ZMJ (produkce sousedskyacutech slavnostiacute přiacuteprava partnerstviacute)777 261 338jakubhradilekauto-matcz

Saacutera NěmečkovaacuteAsistentka produkce723 063 209saranemeckovaauto-matcz

Iva PohankovaacuteGrafickeacute materiaacutely tisk (vizualizace kampaně grafickeacute zpracovaacuteniacute ZMJ koordinace vizuaacutelniacutech vyacutestupů)ivapohankovaauto-matcz

Julie KaacuterovaacuteKomunikace s miacutestniacutemi organizaacutetory (koordinace programu aktualizace webu)Juliekarovaauto-matcz

Anna StrejcovaacuteVedouciacute komunikace (tiskoveacute zpraacutevy doprovodneacute textoveacute materiaacutely komunikace s meacutedii)annastrejcovaauto-matcz

Adeacutela BrabcovaacutePR Komunikaceadelabrabcovaauto-matcz

18

Čaacutest B

6

Sousedskeacute slavnosti

Kodex Zažiacutet město jinak

1)Zažiacutet město jinak je apolitickaacute aktivita založenaacute na praacuteci miacutestniacutech spolků a jednotlivců Během akce nelze jakkoli prezentovat politickeacute strany a jejich naacutezory a daacutele jakeacutekoli rasistickeacute či jineacute extremistickeacute postoje

2) Umiacutestěniacute staacutenků diacutelen a dalšiacutech aktivit během slavnosti je nutneacute dohodnout předem s miacutestniacutem organizaacutetorem nebo se sdruženiacutem AutoMat Staacutenky nesmiacute braacutenit v průjezdu vozů zaacutechranneacute služby a hasičů ani volneacutemu pohybu chodců po ulici

3) K řidičům a majitelům parkujiacuteciacutech aut v oblasti zaacuteboru je nutneacute se chovat slušně auta nepoškozovat a vysvětlit smysl akce

4) Zajistěte prosiacutem uacuteklid odpadků kolem vašeho staacutenku či aktivity na miacutestě pokud budete produkovat viacutece odpadu zajistěte vlastniacute koš přiacutemo na miacutestě

5) Hladiny hluku při hudebniacute produkci nesmiacute převyacutešit normy stanoveneacute zaacutekonem ale neměly by ani rušit jineacute aktivity v daneacute oblasti (napřiacuteklad veřejneacute čteniacute divadelniacute představeniacute pro děti atp) Večerniacute program nesmiacute rušit nočniacute klid obyvatel

6) Přiacuteprava a realizace aktivit na miacutestě maacute proběhnout co nejuacutesporněji a pokud možno ekologicky ndash minimalizujte produkci odpadu omezte užitiacute automobilů při dopravě snižte na minimum spo-třebu elektřiny

7) Při propagaci vašich aktivit v raacutemci festivalu použiacutevejte prosiacutem logo Zažiacutet město jinak logo AutoMatu popřiacutepadě odkaz na weboveacute straacutenky zazitmestojinakcz

8) Dbejte zaacutesad bezpečnosti Pokud použiacutevaacutete během akce elektřinu ujistěte se že kabely jsou bezpečně zapojeny a že nemůže dojiacutet ke zraněniacute uacutečastniacuteků

19

Čaacutest B

Obr č 1 ndash Situačniacute plaacutenek

Obr č 2 ndash DIO

Sousedskeacute slavnosti

1652014 Mapycz

httpmapyczprint 11

7 Přiacutelohy

Obr č 3 ndash Zaacutebor chodniacuteku

Obr č 4 ndash Letaacutek za stěrač

Obr č 5 ndash Parkovaacuteniacute pro kola

Podpořeno grantem z Islandu Lichtenštejnska a Norska v raacutemci EHP fondů wwwfondnnocz a wwweeagrantscz

Page 17: Manuál Zažít město jinak 2015

17

Čaacutest B

5

Sousedskeacute slavnosti

Tyacutem Zažiacutet město jinak

Předloženyacute manuaacutel poskytuje zaacutekladniacute informace jak nejsnaacuteze dosaacutehnout hladkeacuteho průběhu vašiacutesousedskeacute slavnosti V přiacutepadě že se v jakeacutekoli čaacutesti faacuteze přiacuteprav setkaacutete s některyacutemi nejasnost-mi či probleacutemy nevaacutehejte kontaktovat naacuteš tyacutem Zažiacutet město jinak

Martin ŠotolaKoordinaacutetor ZMJ (komunikace s uacuteřady zprostředkovaacuteniacute zaacuteborů komunikace s miacutestniacutemi org)721 710 123martinsotolaauto-matcz

Viktor TučekLokačniacute manažer ZMJ (zaacutebory komunikace s TSK)602 206 097viktortucekauto-matcz

Jakub HradilekProdukce ZMJ (produkce sousedskyacutech slavnostiacute přiacuteprava partnerstviacute)777 261 338jakubhradilekauto-matcz

Saacutera NěmečkovaacuteAsistentka produkce723 063 209saranemeckovaauto-matcz

Iva PohankovaacuteGrafickeacute materiaacutely tisk (vizualizace kampaně grafickeacute zpracovaacuteniacute ZMJ koordinace vizuaacutelniacutech vyacutestupů)ivapohankovaauto-matcz

Julie KaacuterovaacuteKomunikace s miacutestniacutemi organizaacutetory (koordinace programu aktualizace webu)Juliekarovaauto-matcz

Anna StrejcovaacuteVedouciacute komunikace (tiskoveacute zpraacutevy doprovodneacute textoveacute materiaacutely komunikace s meacutedii)annastrejcovaauto-matcz

Adeacutela BrabcovaacutePR Komunikaceadelabrabcovaauto-matcz

18

Čaacutest B

6

Sousedskeacute slavnosti

Kodex Zažiacutet město jinak

1)Zažiacutet město jinak je apolitickaacute aktivita založenaacute na praacuteci miacutestniacutech spolků a jednotlivců Během akce nelze jakkoli prezentovat politickeacute strany a jejich naacutezory a daacutele jakeacutekoli rasistickeacute či jineacute extremistickeacute postoje

2) Umiacutestěniacute staacutenků diacutelen a dalšiacutech aktivit během slavnosti je nutneacute dohodnout předem s miacutestniacutem organizaacutetorem nebo se sdruženiacutem AutoMat Staacutenky nesmiacute braacutenit v průjezdu vozů zaacutechranneacute služby a hasičů ani volneacutemu pohybu chodců po ulici

3) K řidičům a majitelům parkujiacuteciacutech aut v oblasti zaacuteboru je nutneacute se chovat slušně auta nepoškozovat a vysvětlit smysl akce

4) Zajistěte prosiacutem uacuteklid odpadků kolem vašeho staacutenku či aktivity na miacutestě pokud budete produkovat viacutece odpadu zajistěte vlastniacute koš přiacutemo na miacutestě

5) Hladiny hluku při hudebniacute produkci nesmiacute převyacutešit normy stanoveneacute zaacutekonem ale neměly by ani rušit jineacute aktivity v daneacute oblasti (napřiacuteklad veřejneacute čteniacute divadelniacute představeniacute pro děti atp) Večerniacute program nesmiacute rušit nočniacute klid obyvatel

6) Přiacuteprava a realizace aktivit na miacutestě maacute proběhnout co nejuacutesporněji a pokud možno ekologicky ndash minimalizujte produkci odpadu omezte užitiacute automobilů při dopravě snižte na minimum spo-třebu elektřiny

7) Při propagaci vašich aktivit v raacutemci festivalu použiacutevejte prosiacutem logo Zažiacutet město jinak logo AutoMatu popřiacutepadě odkaz na weboveacute straacutenky zazitmestojinakcz

8) Dbejte zaacutesad bezpečnosti Pokud použiacutevaacutete během akce elektřinu ujistěte se že kabely jsou bezpečně zapojeny a že nemůže dojiacutet ke zraněniacute uacutečastniacuteků

19

Čaacutest B

Obr č 1 ndash Situačniacute plaacutenek

Obr č 2 ndash DIO

Sousedskeacute slavnosti

1652014 Mapycz

httpmapyczprint 11

7 Přiacutelohy

Obr č 3 ndash Zaacutebor chodniacuteku

Obr č 4 ndash Letaacutek za stěrač

Obr č 5 ndash Parkovaacuteniacute pro kola

Podpořeno grantem z Islandu Lichtenštejnska a Norska v raacutemci EHP fondů wwwfondnnocz a wwweeagrantscz

Page 18: Manuál Zažít město jinak 2015

18

Čaacutest B

6

Sousedskeacute slavnosti

Kodex Zažiacutet město jinak

1)Zažiacutet město jinak je apolitickaacute aktivita založenaacute na praacuteci miacutestniacutech spolků a jednotlivců Během akce nelze jakkoli prezentovat politickeacute strany a jejich naacutezory a daacutele jakeacutekoli rasistickeacute či jineacute extremistickeacute postoje

2) Umiacutestěniacute staacutenků diacutelen a dalšiacutech aktivit během slavnosti je nutneacute dohodnout předem s miacutestniacutem organizaacutetorem nebo se sdruženiacutem AutoMat Staacutenky nesmiacute braacutenit v průjezdu vozů zaacutechranneacute služby a hasičů ani volneacutemu pohybu chodců po ulici

3) K řidičům a majitelům parkujiacuteciacutech aut v oblasti zaacuteboru je nutneacute se chovat slušně auta nepoškozovat a vysvětlit smysl akce

4) Zajistěte prosiacutem uacuteklid odpadků kolem vašeho staacutenku či aktivity na miacutestě pokud budete produkovat viacutece odpadu zajistěte vlastniacute koš přiacutemo na miacutestě

5) Hladiny hluku při hudebniacute produkci nesmiacute převyacutešit normy stanoveneacute zaacutekonem ale neměly by ani rušit jineacute aktivity v daneacute oblasti (napřiacuteklad veřejneacute čteniacute divadelniacute představeniacute pro děti atp) Večerniacute program nesmiacute rušit nočniacute klid obyvatel

6) Přiacuteprava a realizace aktivit na miacutestě maacute proběhnout co nejuacutesporněji a pokud možno ekologicky ndash minimalizujte produkci odpadu omezte užitiacute automobilů při dopravě snižte na minimum spo-třebu elektřiny

7) Při propagaci vašich aktivit v raacutemci festivalu použiacutevejte prosiacutem logo Zažiacutet město jinak logo AutoMatu popřiacutepadě odkaz na weboveacute straacutenky zazitmestojinakcz

8) Dbejte zaacutesad bezpečnosti Pokud použiacutevaacutete během akce elektřinu ujistěte se že kabely jsou bezpečně zapojeny a že nemůže dojiacutet ke zraněniacute uacutečastniacuteků

19

Čaacutest B

Obr č 1 ndash Situačniacute plaacutenek

Obr č 2 ndash DIO

Sousedskeacute slavnosti

1652014 Mapycz

httpmapyczprint 11

7 Přiacutelohy

Obr č 3 ndash Zaacutebor chodniacuteku

Obr č 4 ndash Letaacutek za stěrač

Obr č 5 ndash Parkovaacuteniacute pro kola

Podpořeno grantem z Islandu Lichtenštejnska a Norska v raacutemci EHP fondů wwwfondnnocz a wwweeagrantscz

Page 19: Manuál Zažít město jinak 2015

19

Čaacutest B

Obr č 1 ndash Situačniacute plaacutenek

Obr č 2 ndash DIO

Sousedskeacute slavnosti

1652014 Mapycz

httpmapyczprint 11

7 Přiacutelohy

Obr č 3 ndash Zaacutebor chodniacuteku

Obr č 4 ndash Letaacutek za stěrač

Obr č 5 ndash Parkovaacuteniacute pro kola

Podpořeno grantem z Islandu Lichtenštejnska a Norska v raacutemci EHP fondů wwwfondnnocz a wwweeagrantscz

Page 20: Manuál Zažít město jinak 2015

Obr č 3 ndash Zaacutebor chodniacuteku

Obr č 4 ndash Letaacutek za stěrač

Obr č 5 ndash Parkovaacuteniacute pro kola

Podpořeno grantem z Islandu Lichtenštejnska a Norska v raacutemci EHP fondů wwwfondnnocz a wwweeagrantscz